Claus del canvi educatiu: Tecnologia i Metodologia Currículum i Avaluació

PERE MARQUES
PERE MARQUESDirector en Red de Educadores DIM-EDU (Didáctica, Innovación, Multimedia) at Red de Educadores DIM (Didáctica, Innovación, Multimedia)
Claus del canvi educatiu:
      Tecnologia i Metodologia
      Currículum i Avaluació

 El per què de la Tecnologia a l’Educació avui
 Quina tecnologia tenim / volem a les aules?
     Eines TIC i el seu valor afegit:
  pissarra digital, aules 1x1, llibre de text digital
  El professorat: formació i voluntat de canvi
Algunes preguntes més i una mica de prospectiva

      Pere Marquès (2010). UAB - grup DIM
       http://peremarques.blogspot.com/
   Per a ampliar la informació : http://peremarques.net
QUÈ SÓN LES TIC?

                     EDICIÓ DIGITAL
                      FULL DE CÀLCUL
   ROBÒTICA    INFORMÀTICA
 BASES DE DADES  telemàtica              multimèdia
  TELEACTIVITATS    TECNOLOGIES
                     REALITAT VIRTUAL
  INTERNET     de la INFORMACIÓ
                       VIDEOJOCS
 WEB 2.0, XARXES   i la COMUNICACIÓ
 TELECOMUNICACIONS             SO - IMATGE

TELEFONIA MÒBIL
           mass media               VÍDEO
SATÈL.LIT          RTV
                           Pere Marquès (2010)
QUÈ ENS APORTEN LES TIC?
                              valor
                              afegit
 FONT D’INFORMACIÓ   RECURSOS INFINITS “al núvol”
             Informació, noticies…a Internet
INSTRUMENTS DIDÀCTICS  Activitats interactives, jocs…
   i d’esbarjo

             Pissarra digital, lector de documents
             NOUS LLENGUATGES: hipermèdia, SMS…
CANAL DE COMUNICACIÓ
  presencial /on-line  COMUNICAR/FORMAR: Mòbil, e-mail, xat,
             videoconferència, foros, xarxes socials, EVA
             PUBLICAR/COMPARTIR: blog, wiki, tube, 2.0
   CIBERESPAI     Blog de centre, xarxa social de famílies
             GESTIONS, TREBALL, OCI


             PRODUCTIVITAT: ràpid, fiable
  PROCÉS DE DADES    Elaborar recursos didàctics
   local / on-line
             AUTOMATITZAR TREBALLS, interactivitat
             ENMAGATZEMAMENT (físic / Pere xarxa)(2011)
                         en Marquès
CIBERESPAI: UN MÓN PARAL.LEL ON TAMBÉ VIVIM

     món físic             ciberespai
  accés immediat: els sentits      accés sempre mediat
   l’espai estableix límits      sense distàncies, global

              MÓNS SOCIALS
             canals de comunicació
              fonts d’informació
   aliments
   objectes
               JO            Internet
              imaginació
              MÓN PERSONAL


                     experiència
            sabers          necessitats     temps
6 RAONS PER A USAR TIC A L’EDUCACIÓ
  la societat exigeix…                   ACTUALITZACIÓ
                               CURRICULAR
                                 TIC a les
ús intel·ligent  APRENENTATGE                 assignatures
          CONTINU
amb criteri
                  memòria auxiliar
                   i-person
  COMPETÈNCIES                       millorar ensenyança i
   DIGITALS de                         aprenentatge
    l’alumnat PRODUCTIVITAT                tractar la diversitat
             personal / grupal      recurs
                           didàctic:
                          INNOVACIÓ
              buscar informació  METODOLÒGICA
   COMUNICACIÓ
                fer coses   Hi ha 30% fracàs escolar
   ACTUACIÓ
   al ciberespai

multipresencialitat    usem TIC… quan aportin VALOR AFEGIT
                                  Pere Marquès (2012)
FINALITATS DE L’EDUCACIÓ

          CONTEXT                COMUNICAR
CONÈIXER
                social conviure
 vocabulari    artístic
   comprendre
                     ACTUAR
    intel·ligència    JO     amb informació
 crític, creatiu
                    resoldre problemes

     moral - espiritual
                 emotiu - volitiu
                   alegre, optimista, perseverant
            físic
                              Pere Marquès (2011)
NOUS                    NOVES
   OBJECTIUS                  EINES TIC
continguts, competències, TIC    pissarra digital, aules 2.0, Internet, EVA

               NOVA           aprenentatge
                            permanent
              METODOLOGIA         autònom
            activitats, rols… la família
             escola, casa, entorn
    NOVA                    CANVIS
   AVALUACIÓ                 ORGANITZACIÓ
   memòria, fer    AMB INFORMACIÓ    INFRAESTRUCTURES
                                Pere Marquès (2010)
ELS NOSTRES INSTRUMENTS SEMPRE ACCESIBLES

 MEMÒRIA
 CEREBRAL
       INTERNET: COMUNICACIÓ

       INTERNET: INFORMACIÓ        MEMÒRIA AUXILIAR
        el meu blog o EPA a Internet

         sempre al meu abast
ABANS: INSTRUMENTS SEMPRE ACCESSIBLES

        MEMÒRIA
      habilitats cognitives

                     MEMÒRIA
 RELLOTGE              dates, procediments
CALCULADORA
               .
             FER
            resoldre
            problemes
 EXPERT      PREMSA    VÍDEO  LLIBRE
                         Pere Marquès (2010)
NOUS INSTRUMENTS SEMPRE ACCESSIBLES
        MEMÒRIA
      habilitats cognitives
            +
                       MEMÒRIA
 RELLOTGE                dades, procediments
CALCULADORA           .
                FER
                         --
  TELÈFON
               resoldre
              problemes


 INTERNET memòria
       auxiliar            ORDINADOR EXPERT        PREMSA    VÍDEO  LLIBRE
                            Pere Marquès (2010)
DESENVOLUPAMENT CURRICULAR BIMODAL

 MEMORITZAR                        TUTORIA:
                     FER           talents

   VOCABULARI
  INDISPENSABLE:          ACTIVITATS
  conceptes, processos,
   persones, fets…         PRÀCTIQUES
             Recordo    BÀSIQUES
 + VOCABULARI     l’experiènci
  DESITJABLE        a
Comprenc i            + ACTIVITATS PRÀCTIQUES
memoritzo                AVANÇADES
         Sempre amb suport: memòria auxiliar,
         Internet…
         NO necessito memoritzar: dades i procediments
CLAUS DE L’ÈXIT PER A INTEGRAR LES TIC


 PLA/COMPROMÍS
                       INFRAESTRUCTURES
de direcció i la comunitat

                 .
             ACTITUD del
             PROFESSORAT

COORDINACIÓ i                   MATERIALS
MANTENIMENT                    DIDÀCTICS
            FORMACIÓ
           tècnica -didàctica
            professors i centre

                            Pere Marquès (2010)
QUÈ ENS APORTEN LES AULES 1X1?
                            pissarra copiadora
            PISSARRA DIGITAL +        llapis i teclat remot
             lector documents          mirall màgic
  accés                           compartir
  des de
  CASA
                          EVA col.laboratiu
   família
                          no hi ha parets
suport permanent       INTRANET +
                Internet


   1 ORDINADOR                  software +
    X alumne                 CONTINGUTS
   EPA, llibre universal    plataforma de continguts, llibre digital
  llibreta-laboratori, web 2.0   recursos multimèdia, orientacions,
  experimentar, elaborar     activitats interactives autocorrectives,
                                Pere Marquès (2010)
Un bon complement
  per a les pissarres digitals:
  el lector de documents

• Es una càmera de vídeo amb zoom integrada en un
 peu ajustable que permet moure l’altura i l’angle de la
 càmera.
• Multiplica les possibilitats didàctiques de les PD
 ja que permet projectar i digitalitzar qualsevol
 document de paper o objecte tridimensional.                       PD Pere Marquès (2008)
NOVES EINES, NOVES ACTIVITATS...
   NOVES POSSIBILITATS


 “Els mètodes són la major de totes les riqueses”
 (Friedrich Nietzsche )


 “La tasca del professor és preparar motivacions
 per a activitats culturals, en un ambient
 prèviament organitzat...” (María Montessori)

 "El professor que desperta entusiasme en els
 seus alumnes ha aconseguit una cosa que cap
 suma de mètodes sistematitzats pot obtenir.”
 (John Dewey)                      Pere Marquès (2010)
QUÈ HAURIEN FET…?

Què haurien fet Francisco Giner de los Ríos, Maria Montessori,
 John Dewey, Célestin Freinet... amb totes aquestes eines
            tecnològiques?

   /
     “…Es podria fer un ensenyament actiu formidable
     donant-los als nens dispositius amb els que puguin
     experimentar i descobrir per si mateixos un munt
     de coses... Guiats, per descomptat.” (Jean Piaget)


     “Les persones s’eduquen entre sí mediatitzades
     pel món.” (Paulo Freire)                           Pere Marquès (2010)
ALGUNES PROPOSTES DIDÀCTIQUES
Noves possibilitats                  amb valor
               correcció         afegit
    PLE         d’exercicis
 blog de l’alumne     (PD, lector docs)
 portafol.li digital
 memòria auxiliar                company tutor

             diari de classe
              wiki glossari
                         alumnes busquen
     exposició
                           recursos
    magistral del
                          i els exposen
     professor
             presentació de
            treballs grupals,
              webquest      alumnes professor:
  exercicis
 autocorrectius                 creen recursos,
                        exposen, pregunten
 simuladors
  (llibre digital)
                            Pere Marquès (2010)
MÉS PROPOSTES... AMB LLIBRES DIGITALS

            estudiar i fer els
fer síntesis del    exercicis del LLD
 LLD al blog
  personal                 examen o contestar
                       preguntes amb LLD
             fer exercicis
             del LLD entre
   exposició      tots a la PD      fer una wiki
   magistral del               glossari entre
  professor amb               tots amb el LLD
   LLD a la PD
           alumnes amb LLD
           fan una presentació
 exposició      multimèdia a la PD   alumnes preparen
magistral dels                 una bateria de
alumnes amb                 preguntes amb LLD
 LLD a la PD
                           Pere Marquès (2010)
QUÈ DIU LA PEDAGOGIA?

   l’ aprenentatge       les TIC enriqueixen    … però la seva eficàcia
 depèn de les activitats      l’ensenyament /     depèn del com i per a què
que es fan (s’aprèn fent)   aprenentatge tradicional i   s’usin: metodologia i
i de l’esforç en aprendre    aporten recursos i         adequació
                 noves activitats…

     Aspectes a considerar...
                               aprenentatge personal
                  alumne participatiu,
   professor mediador,                     i en col.laboració
                   amb iniciativa i
   acció centrada en                   (comunitat aprenentatge),
                  autonomia, tenaç
    l’estudiant i les                   espais i temps flexibles
                   i responsable,
    competències          s’autoavalua


 tasques aplicatives                    imaginació, creativitat
  i contextualitzades       metodologies i        expressió, ètica
   per a construir      recursos diversos,       reflexió crítica
    coneixement        avaluació continua      aprendre a aprendre
                  no memorística

             ... avui i també fa 100 anys (Escola Nova)Pere Marquès (2010)
Els principis de la Pedagogia actual (a vegades
       anomenada “nova pedagogia” en oposició a la
       “pedagogia memorística”) ja van ser enunciats pels
       educadors de l’Escola Nova fa més de 100 anys.                PER EXEMPLE
•S’aprèn fent, aplicant coneixements, i a vegades memorizant.
  •Aristóteles, Comenio, Rousseau, Pestalozzi, Montessori, Decroly, Dewey, Skinner, Giner de los Ríos, Ferrer Guardia, Freinet, Piaget

•Aprenentatge col.laboratiu, intercanviar idees, experiència, ajuda…
  •Dewey, Freinet, Piaget, Stenhouse, Freire

•Centrades en els alumnes, individualització, tractar la diversitat (les seves
característiques , interessos, necessitats)
  •Comenio, Rousseau, Montessori, Pestalozzi, Claparede, Dewey, Decroly, Freinet, Piaget, Freire

•Ús limitat del llibre de text: biblioteca, elaboració pels alumnes…
  •Montessori, Milani, Freinet (el fan els alumnes),Giner de los Ríos (el fan els alumnes)


                            VEURE MÉS AQUÍ                          Pere Marquès (2010)
ES TRACTA QUE APRENGUIN…


Les persones només aprenen allò que necessiten
o que volen aprendre. (Carl Rogers)

L'aprenentatge es dóna quan els alumnes,
perseguint els seus propis interessos
han de fer front a problemes reals. (John Dewey)

"El que hem d'aprendre ho aprenem fent.”
(Aristòtil, -IV)

“... La cooperació dels nens entre si té tanta
importància com l'acció dels adults” (Jean Piaget)


VEURE MÉS PRINCIPIS D’APRENENTATGE I D’ENSENYAMENT AQUÍ
                        Pere Marquès (2010)
ASPECTES DIDÀCTIC-ORGANITZATIUS
• Cal integrar TIC, noves metodologies i avaluació. Controlar els
 alumnes amb el PC, evitar distraccions, perills d’Internet… Ús de les
 TIC quan aporten valor afegit.

    20%       30 %        30%        20%
 explicacions    exposicions      treball      treball
 del professor  treballs alumnes  individual/grupal  individual/grup
   amb PD      amb PD       amb PC      sense PC

 El primer any ús mínim del PC-alumne: 30% del temps de classes

• Cal més temps (preparar les classes, corregir). Repartir rols a
 l’alumnat: corregir, company-tutor, assessor-TIC, professor…
• Ús del PC: llibre (font d’informació) quadern de treball (editor), per
 a crear, comunicar-se, treballar col.laborativament...
• Ús de la PD: compartir, corregir, debatre (treball col.laboratiu)
• Preveure plans B: avaries, virus, problemes a Internet…
                               Pere Marquès (2010)
HEXÀLEG PER A L’ÚS DIDÀCTIC D’AULES 1X1
Les TIC (com el llibre o la pissarra) no asseguren els aprenentatges,
que depenen de les activitats que fan els alumnes.
  1. Planificar bones activitats d’aprenentatge y començar per
    activitats senzilles (de poca complexitat TIC).
Les TIC ens poden donar més problemes que el guix i el quadern i ens
poden exigir (sobretot al principi) més temps.
  2. Usar TIC només quan ens aportin VALOR AFEGIT:
    aprenentatges, implicació de l’alumnat, facilitació de la docència
  3. Si no hi ha TIC adequades (p.e. Internet lent), no les usem.
  4. Abans de crear material didàctic, veure d’usar l’existent.
  Les TIC poden donar més autonomia i participació a l’alumnat.
  5. Que 2 alumnes siguin “assessors TIC”: per a connectar la
    PDI, donar suport a companys, resoldre problemes TIC a classe
  6. Que alumnes adoptin el rol de professor: ensenyar, orientar,
    corregir, buscar/crear materials… quan sigui possible.
  I comentar i compartir amb altres companys serà la millor ajuda.
FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
• Considerarà els aspectes bàsics de maneig dels recursos,
 però serà bàsicament didàctica (metodologies).
• Es realitzarà al llarg de 2 anys: 6 seminaris trimestrals en el
 propi centre. En els seminaris:
  – El formador introduirà models didàctics i recursos.
  – Cada professor comentarà com ha utilitzat les AULES 1x1
   durant el trimestre i exposarà preguntes y problemes.
  – El formador veurà d’oferir solucions.
• Entre seminaris, els professors aplicaran els models
 didàctics a les seves classes. Un professor (en contacte amb
 el formador) assumirà el rol d’assessor-TIC per a ajudar-los.
• Aquesta formació presencial es complementarà amb
 cursos on-line d’ampliació.
Abans d’iniciar aquesta formació, el professorat tindrà les competències
didàctiques i digitals (escriure, navegar, e-mail) bàsiques Pere Marquès (2010)
FORMACIÓ DEL PROFESSORAT . MODEL DIM-UAB
• Considera el maneig dels recursos, però és didàctica
  (metodologies).
• 3 seminaris (tardor, hivern i primavera) en el propi centre:
  – El formador introdueix models didàctics i recursos.
  – Cada professor comenta com ho ha utilitzat a l’aula i exposa
   preguntes i problemes.
  – El formador veurà d’oferir solucions.
• Entre seminaris, els professors apliquen els models
 didàctics a les classes. Un professor (en contacte amb el
 formador) serà l’ assessor-TIC per a ajudar-los.
• Aquesta formació presencial es complementa amb cursos
  on-line d’ampliació.
 Abans d’iniciar aquesta formació, el professorat tindrà les competències
 didàctiques i digitals (escriure, navegar, e-mail) bàsiques Pere Marquès (2010)
COMPETÈNCIES DOCENTS
• Coneixement de la matèria que imparteix, incloent l'ús de les TIC
 en el seu camp de coneixement, i un bon coneixement de la cultura
 actual.

• Competències pedagògiques: didàctica digital, tutoria, mantenir la
 disciplina, resoldre conflictes, dinamitzar grups, tractar la diversitat,
 tècniques de recerca-acció i treball docent en equip...

• Habilitats instrumentals, TIC i coneixement dels nous llenguatges:
 audiovisual i hipertextual.

• Característiques personals: maduresa i seguretat, autoestima i
 equilibri emocional, imaginació, empatia... Cal transmetre
 entusiasme i passió d'aprendre, donar afecte i confiança als alumnes
 en les seves capacitats, guanyar el lideratge pel tracte i l'exemple.


                                Pere Marquès (2008)
COMPETÈNCIES TIC imprescindibles
          pel professorat (estudi del GRUP DIM-UAB 2009)


•  Gestió bàsica de l’ordinador-1: nocions bàsiques de hardware i del
  sistema operatiu utilitzat. Escriptori, arxius i carpetes. Antivirus.
•  Gestió bàsica de perifèrics-1: canó, impressora, micròfon, fotos...
•  Ús bàsic d’un editor de textos: negreta i colors, lletra i mida, tallar i
  enganxar, guardar i recuperar, imprimir, corrector, imatges…
•  Navegar per Internet, usar un buscador, copiar/descarregar i imprimir
  materials. Ús segur i crític d’Internet.
•  Ús bàsic del correu electrònic: enviar i rebre amb adjunts en un sistema
  webmail, agenda...
•  Gestió bàsica de la intranet del centre: impressió, accés a materials...
•  Coneixement i aplicació a l’aula de models didàctics d’ús de les TIC
  (pissarra digital, webquest...).
•  Coneixement de repositoris de recursos sobre l’assignatura impartida,
  valorar-los i seleccionar-los. Conèixer sobre drets d’autor, llicències...
•  Ús habitual de les TIC per a realitzar diverses tasques de la funció
  docent: buscar informació, preparar material per a la classe, comunicar-se
  amb professores i alumnes, gestió de tutoria, formació/xarxes docents...(2008)
                                   Pere Marquès
ALTRES COMPETÈNCIES TIC desitjables
•  Gestió bàsica de l’ordinador-2: Instal.lar i actualitzar programes i pluging
•  Gestió bàsica de perifèrics-2: pissarra interactiva, vídeo/webcam,
  sistemes de votació, càmara de documents, escàner, tauleta gràfica
•  Gestió bàsica d’imatge, vídeo i so: creació, captura, tractament
•  Elaborar presentacions multimèdia que combinin àudio i vídeo.
•  Elaborar i gestionar un blog.
•  Ús bàsic d’eines de publicació col.laborativa: wikis...
•  Coneixements bàsics d’ofimàtica: processador de textos, full de càlcul,
  gestor de bases de dades...
•  Gestió bàsica de la plataforma educativa de centre: fòrums, aula virtual
•  Conèixer i organitzar recursos didàcticos on-line per a l’assignatura.
•  Escollir en cada moment les eines TIC més adequades a la matèria,
  objectivs, forma d’ensenyar: Internet, e-mail, fòrum, videoconferència
•  Participar en espais de treball col.laboratiu amb docents d’altres
  centres per a investigar problemes educatius, crear continguts…
•  Organitzar activitats amb TIC amb altres centres
•  Altres: crear recursos interactius senzills, videoconferència,xarxes, Moodle
                                  Pere Marquès (2008)
RECURSOS: CLAUS DE L’ÈXIT PER A INTEGRAR LES TIC


  PLA/COMPROMÍS
                         INFRAESTRUCTURES
 de direcció i la comunitat

                   .
              ACTITUD del
              PROFESSORAT

 COORDINACIÓ i                    MATERIALS
 MANTENIMENT                     DIDÀCTICS
                   fàcil
                útil i eficient
             amb valor afegit
             FORMACIÓ
            tècnica -didàctica
             professors i centre

                              Pere Marquès (2010)
LA CLAU DE L’ÈXIT:
       QUE ELS PROFESSORS VEGIN QUE...

- L'ús de les TIC és fàcil, poden aprendre a usar-les
sense problema en poc temps.
- L'ús de les TIC és còmode, no donarà problemes ni
estrés; els models didàctics son bons, flexibles,
controlables.
- L'ús de les TIC és útil, eficaç, aporta valor afegit per a
realitzar activitats de major potencial didàctic i
aconseguir més motivació i participació de l’alumnat.
- L'ús de les TIC és eficient, ajuden realment a la seva
docència, sense exigir dedicar més temps ni més esforç.
                        PD Pere Marquès (2008)
s…
               ble me
          us pro
         gre
    te nim
Però…
                 PD Pere Marquès (2008)
ESTAREM FENT QUELCOM MALAMENT, OI?
 Un 30% “crònic” (des de sempre) de fracàs escolar “reconegut” al
final de l’ensenyament obligatori hauria de ser INACCEPTABLE per
 als docents, per als pedagogs, per als polítics, per a les famílies…
   Admetríem que els metges només curessin el 70% dels seus malalts?
   O que els mecànics només arreglessin el 70% dels cotxes del taller?     “Si volem resultats diferents, fem coses diferents.”
     (Albert Einstein)

     “Les idees només tenen importància si serveixen
     per a resoldre els problemes.” (Jonh Dewey)

     "El futur no és un regal, és una conquesta."
     (Jonh F. Kenedy)


                                  Pere Marquès (2010)
El nostre objectiu

 a l’educació, a l’escola


 NO és innovar


              PD Pere Marquès (2008)
El nostre objectiu ÉS


millorar els aprenentatges
 (reduir el fracàs escolar)


             PD Pere Marquès (2008)
I per a millorar els aprenentatges dels
 estudiants hem de fer “coses noves”


Hem d’entrar pels camins de
    la innovació

Els camins de la innovació són diversos, no
   tots tenim que anar pel mateix

                 PD Pere Marquès (2008)
El nostre objectiu no és innovar
(integrar les TIC, fer coses noves amb TIC...)

 El nostre objectiu és millorar
    els aprenentatges

 Estarem satisfets si innovem però
   no reduïm el fracàs escolar?

                  PD Pere Marquès (2008)
Cal anar...
més enllà de la innovació

  La innovació és el camí
 però es tracta d’arribar al destí

    I el destí...
és la millora de l’educació
               PD Pere Marquès (2008)
ELS ALUMNES APRENEN MÉS AMB TIC?
• Les recerques acostumen a dir que SÍ (més del 90% dels
 professores i alumnes a les recerques DIM 2003-2010).
• Però ells mateixos (50%) dubten de que millorin les notes.

     COM S’EXPLICA AQUESTA
      PARADOXA?
• S’aprèn més (especialment competències) però desprès els
 exàmens són memorístics (i amb les TIC s’incideix poc en la
 memòria, a no ser que es facin exercicis molt específics en cada
 cas)
• Per a aprovar aquests exàmens, com sempre, cal estudiar els dies
 anteriors… i tenir memòria.

  CAL AVUI EN DIA MEMORITZAR TANT?
• Caldria reconsiderar el currículum. AVUI: què és necessari saber
 fer?, què és necessari memoritzar?
CAL MEMORITZAR TANT AVUI EN DIA?
Dins de les activitats d’aprenentatge podem distingir:  la única que exigeix
                               memoritzar; les
• RECORDAR, reproduir, reconèixer…             altres exigeixen
• COMPRENDRE, conceptualitzar, interpretar…           pensar
• ANALITZAR, comparar, classificar, ordenar…
• SINTETITZAR, integrar, descriure, elaborar…
• APLICAR, experimentar, resoldre problemes (hipòtesis, deducció,
  inducció), calcular…
• VALORAR (amb criteris), jutjar, seleccionar, criticar, debatre
• CREAR, idees innovadores, imaginar, predir, transferir…
• PLANIFICAR i organitzar projectes…
Implicant altres competències instrumentals:
• Buscar / seleccionar informació a l’entorn, Internet…
• Expressar / comunicar: oral, escrit, multimèdia…
• Altres: idiomes, ús d’eines TIC…
Competències personals: treball autònom, metacognició
I competències socials: treball col-laboratiu

Esquema basat en la taxonomia d’activitats cognitives (Benjamin Bloom) (2010)
                                Pere Marquès
CONCEPTUALITZEM LES COMPETÈNCIES
• Avui donem més importància a les competències que els estudiants
 adquireixen (fer) que als coneixements (memoritzar)
• Competència: Efectuar una tasca o afrontar una situació amb
 eficàcia, en un context
• Suposa mobilitzar coneixements, habilitats i actituds (que són
 com els àtoms que componen les molècules-competència) en el
 marc de la personalitat de cadascun (experiència, interessos..)
•  S'adquireixen progressivament, amb experiències d'aprenentatge
  integradores, sobre problemes reals i propers. Però a l’escola també cal
  aprendre els seus components: coneixements, habilitats...
• Competències bàsiques: Les imprescindibles per a tots (les
 classifiquem en 8 blocs i s’acostumen a definir de manera
 descontextualitzada)
• Com les competències s’evidencien en l’acció, només poden a
 avaluar-se amb activitats d’aplicació
• Les manifestacions observables d’una actuació competent
 s’anomenen indicadors; s’usen a les pautes d’avaluació Marquès (2008)
                            Pere
BLOCS DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES
      (definits per la LOE, la Unió Europea i altres disposicions educatives)

Aquests blocs de competències s’organitzen en dimensions: eixos, aspectes que
  ens permeten estructurar les competències bàsiques de cada bloc (podríem
             considerar diversos criteris).

• Comunicació lingüística.
• Tractament de la informació i món digital.
• Aprendre a aprendre.
• Autonomia i iniciativa personal.
• Cultural i artística.
• Social i ciutadana.
• Coneixement i interacció amb el món físic.
• Matemàtica.
            “Un home no és més que el què sap”
                (Francis Bacon, XVI)                Pere Marquès (2008)
CANVIEM L’AVALUACIÓ
• Passar d’aprendre memoritzant (continguts) a aprendre fent
 (competències) exigeix noves formes d’avaluació.
• Seguiran els exàmens de memòria (necessitem recordar fets,
 conceptes, procediments), però també exàmens amb accés a la
 informació (amb temps limitat):
  • Examen amb xuleta (lliure o amb reducció progressiva)
  • Ex. amb llibre o Internet (lliure o limitat a 10 min. o 3 web)
  • Ex. amb USB / EPA (memòria auxiliar) de l’alumne (lliure o limitat)
• I portafol.ii digital (amb objectius previs), treballs individual o en
 grup amb presentació pública a la PDI (exposar un tema, projecte,
 webquest…): es valora:
     • El treball (hi pot haver rúbrica)
     • La presentació oral i defensa
     • Les respostes a les preguntes del professor
• I autoavaluació, avaluació per iguals, rendiment de grup…
 Quan no sigui necessari memoritzar: no posem exàmens de memòria
… I TINGUEM EN COMPTE ELS PRINCIPIS
   DE L’APRENENTATGE I DE L’ENSENYAMENTo  Principis de l’aprenentatge: les claus per a que l’alumne
  pugui, sàpiga i vulgui aprendre.


                VER


o Principis de l’ensenyament: aspectes clau a tenir en compte
 per a realitzar una bona acció docent.


                VER
NO N’HI HA PROU APLICANT BÉ LA TECNOLOGIA
 També necessitem elaborar un currículum adequat als nostres
temps (no n’hi ha prou amb afegir les competències al vell currículum).

Necessitem realitzar activitats d’aprenentatge (no memorístiques)
   amb consulta documental (apunts, llibres, Internet).
      I que un 50% dels exàmens també sigui així.


     “No necessito saber-ho tot; només necessito saber
      on trobar el que em faci falta, quan ho necessiti.“
               (Albert Einstein)


   “Soc el què he après. Seré el que sigui capaç d’aprendre”
            (Javier Martínez Aldanondo)                             Pere Marquès (2010)
ció
              a ten
          seva
      er  la
  ci  e sp
Grà
                 PD Pere Marquès (2008)
ACTUACIÓ CONTRA EL FRACÀS ESCOLAR

1.- Treballar intensivament la memorització (comprensiva i
  interdisciplinaria) de les “informacions imprescindibles” de
  cada assignatura (cada equip de professors ho determina).
  S’avaluarà mitjançant exàmens memorístics.
2.- Realitzar activitats pràctiques d’aprenentatge amb suport
  documental, on els estudiants puguin consultar llibres, apunts,
  Internet…, vagin creant la seva “memòria auxiliar” i
  desenvolupin competències en la cerca i tractament digital de
  la informació. S’avaluarà mitjançant exàmens pràctics amb
  suport documental.
3.- Desenvolupar la imaginació, creativitat i talents dels
  estudiants, que a més a més afavorirà el seu equilibri emotiu,
  autoestima i autoconfiança.

                            Pere Marquès (2011)
1 of 46

Recommended

Avantatges i perills de les pantalles by
Avantatges i perills de les pantallesAvantatges i perills de les pantalles
Avantatges i perills de les pantallesPERE MARQUES
4K views54 slides
El valor afegit de les TIC a l'Educació Infantil by
El valor afegit de les TIC a l'Educació InfantilEl valor afegit de les TIC a l'Educació Infantil
El valor afegit de les TIC a l'Educació InfantilPERE MARQUES
7K views23 slides
Educació, infància i tecnologies de la informació i la comunicació. Educació ... by
Educació, infància i tecnologies de la informació i la comunicació. Educació ...Educació, infància i tecnologies de la informació i la comunicació. Educació ...
Educació, infància i tecnologies de la informació i la comunicació. Educació ...infanciaiadolescencia
714 views38 slides
Reptes en l'Alfabetització Digital de Persones Adultes by
Reptes en l'Alfabetització Digital de Persones AdultesReptes en l'Alfabetització Digital de Persones Adultes
Reptes en l'Alfabetització Digital de Persones AdultesFrancesc Llorens Cerdà
6.4K views91 slides
Ús de TIC's a l'aula by
Ús de TIC's a l'aulaÚs de TIC's a l'aula
Ús de TIC's a l'aulaLemerak
278 views41 slides
Pdi Soriano by
Pdi SorianoPdi Soriano
Pdi SorianoJosep Manuel
513 views30 slides

More Related Content

What's hot

PDI by
PDIPDI
PDIcreal1
1.2K views13 slides
Les TIC by
Les TICLes TIC
Les TIClourdes.domenech
19.9K views31 slides
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar by
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolarMillorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolarPERE MARQUES
4.5K views34 slides
MODUL1 - Materials Digitals by
MODUL1 - Materials DigitalsMODUL1 - Materials Digitals
MODUL1 - Materials DigitalsEloy
699 views50 slides
Formació sobre llibres digitals a direccions de centres educatius del Vallès ... by
Formació sobre llibres digitals a direccions de centres educatius del Vallès ...Formació sobre llibres digitals a direccions de centres educatius del Vallès ...
Formació sobre llibres digitals a direccions de centres educatius del Vallès ...evaristogonzal2
487 views18 slides
E-learning a l'aula by
E-learning a l'aulaE-learning a l'aula
E-learning a l'aulaUOCmediterrani
227 views10 slides

What's hot(20)

PDI by creal1
PDIPDI
PDI
creal11.2K views
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar by PERE MARQUES
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolarMillorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar
PERE MARQUES4.5K views
MODUL1 - Materials Digitals by Eloy
MODUL1 - Materials DigitalsMODUL1 - Materials Digitals
MODUL1 - Materials Digitals
Eloy699 views
Formació sobre llibres digitals a direccions de centres educatius del Vallès ... by evaristogonzal2
Formació sobre llibres digitals a direccions de centres educatius del Vallès ...Formació sobre llibres digitals a direccions de centres educatius del Vallès ...
Formació sobre llibres digitals a direccions de centres educatius del Vallès ...
evaristogonzal2487 views
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent... by PERE MARQUES
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...
PERE MARQUES2.3K views
Power apren definitiu by LAIASU
Power apren definitiuPower apren definitiu
Power apren definitiu
LAIASU386 views
18 models: ùs educatiu de la pissarra digital (il.lustrats) by PERE MARQUES
18 models: ùs educatiu de la pissarra digital (il.lustrats)18 models: ùs educatiu de la pissarra digital (il.lustrats)
18 models: ùs educatiu de la pissarra digital (il.lustrats)
PERE MARQUES15.1K views
Presentació Projecte TIC/TAC Ins Salvador Espriu by avillalbs
Presentació Projecte TIC/TAC Ins Salvador EspriuPresentació Projecte TIC/TAC Ins Salvador Espriu
Presentació Projecte TIC/TAC Ins Salvador Espriu
avillalbs17.4K views
La competència digital del professorat (model TPACK) by Annagutbel
La competència digital del professorat (model TPACK)La competència digital del professorat (model TPACK)
La competència digital del professorat (model TPACK)
Annagutbel3.8K views
Fassers Tic Palma Nov 09 by Jaume Morell
Fassers Tic Palma Nov 09Fassers Tic Palma Nov 09
Fassers Tic Palma Nov 09
Jaume Morell392 views
Mobile Learning: mòbils, tablets, e-books! by YessicaDuro
Mobile Learning: mòbils, tablets, e-books!Mobile Learning: mòbils, tablets, e-books!
Mobile Learning: mòbils, tablets, e-books!
YessicaDuro3.1K views
Llibres digitals: formació sobre la seva gestió en un institut públic by evaristogonzal2
Llibres digitals: formació sobre la seva gestió en un institut públicLlibres digitals: formació sobre la seva gestió en un institut públic
Llibres digitals: formació sobre la seva gestió en un institut públic
evaristogonzal2414 views
L’ÚS DE LES TAULETES A EDUCACIÓ INFANTIL by mselvas1
L’ÚS DE LES TAULETES A EDUCACIÓ INFANTILL’ÚS DE LES TAULETES A EDUCACIÓ INFANTIL
L’ÚS DE LES TAULETES A EDUCACIÓ INFANTIL
mselvas11.7K views
Orientacions per integrar les competències digitals al curriculum by PERE MARQUES
Orientacions per integrar les competències digitals al curriculumOrientacions per integrar les competències digitals al curriculum
Orientacions per integrar les competències digitals al curriculum
PERE MARQUES7K views
LES TIC I LA INCLUSIÓ EDUCATIVA. by AniaLaRed
LES TIC I LA INCLUSIÓ EDUCATIVA. LES TIC I LA INCLUSIÓ EDUCATIVA.
LES TIC I LA INCLUSIÓ EDUCATIVA.
AniaLaRed4K views
Competències digitals del professorat (model TPACK) by Mireeya
Competències digitals del professorat (model TPACK) Competències digitals del professorat (model TPACK)
Competències digitals del professorat (model TPACK)
Mireeya1.2K views
Lectura (en) digital. Competències comunicatives 2.0 by Josep Bargalló Valls
Lectura (en) digital. Competències comunicatives 2.0Lectura (en) digital. Competències comunicatives 2.0
Lectura (en) digital. Competències comunicatives 2.0

Viewers also liked

Tecnología e innovación metodológica en la escuela by
Tecnología e innovación metodológica en la escuelaTecnología e innovación metodológica en la escuela
Tecnología e innovación metodológica en la escuelaPERE MARQUES
9.7K views45 slides
Genero y TICs by
Genero y TICsGenero y TICs
Genero y TICsCarmen Castro
7.8K views42 slides
El curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas Extranjeras by
El curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas ExtranjerasEl curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas Extranjeras
El curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas ExtranjerasPERE MARQUES
3.2K views18 slides
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017) by
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)PERE MARQUES
16.1K views60 slides
Bases para el nuevo paradigma formativo de la Era Internet by
Bases para el nuevo paradigma formativo de la Era Internet Bases para el nuevo paradigma formativo de la Era Internet
Bases para el nuevo paradigma formativo de la Era Internet PERE MARQUES
50.9K views32 slides
Cómo innovar en los centros docentes by
Cómo innovar en los centros docentesCómo innovar en los centros docentes
Cómo innovar en los centros docentesPERE MARQUES
28.9K views42 slides

Viewers also liked(20)

Tecnología e innovación metodológica en la escuela by PERE MARQUES
Tecnología e innovación metodológica en la escuelaTecnología e innovación metodológica en la escuela
Tecnología e innovación metodológica en la escuela
PERE MARQUES9.7K views
El curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas Extranjeras by PERE MARQUES
El curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas ExtranjerasEl curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas Extranjeras
El curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas Extranjeras
PERE MARQUES3.2K views
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017) by PERE MARQUES
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
PERE MARQUES16.1K views
Bases para el nuevo paradigma formativo de la Era Internet by PERE MARQUES
Bases para el nuevo paradigma formativo de la Era Internet Bases para el nuevo paradigma formativo de la Era Internet
Bases para el nuevo paradigma formativo de la Era Internet
PERE MARQUES50.9K views
Cómo innovar en los centros docentes by PERE MARQUES
Cómo innovar en los centros docentesCómo innovar en los centros docentes
Cómo innovar en los centros docentes
PERE MARQUES28.9K views
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar by PERE MARQUES
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolarMejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar
PERE MARQUES15.8K views
Historia de la tecnologia educativa by cordoba123
Historia de la tecnologia educativaHistoria de la tecnologia educativa
Historia de la tecnologia educativa
cordoba12356.6K views
La Tecnologia Educativa by luis perez
La Tecnologia EducativaLa Tecnologia Educativa
La Tecnologia Educativa
luis perez59.2K views
Mente humana y los procesos psicologicos by Euler
Mente humana y los procesos psicologicosMente humana y los procesos psicologicos
Mente humana y los procesos psicologicos
Euler561 views
NX 9.0 Examples by Gil Stark
NX 9.0 ExamplesNX 9.0 Examples
NX 9.0 Examples
Gil Stark221 views
Impressionnistes by lyago
ImpressionnistesImpressionnistes
Impressionnistes
lyago848 views
MoviWeb: Plataforma para Soportar el Acceso a Sitios Web desde Dispositivos M... by Juan Carlos Olivares Rojas
MoviWeb: Plataforma para Soportar el Acceso a Sitios Web desde Dispositivos M...MoviWeb: Plataforma para Soportar el Acceso a Sitios Web desde Dispositivos M...
MoviWeb: Plataforma para Soportar el Acceso a Sitios Web desde Dispositivos M...
Petites astuces pour_une_vie_meilleure by lyago
Petites astuces pour_une_vie_meilleurePetites astuces pour_une_vie_meilleure
Petites astuces pour_une_vie_meilleure
lyago660 views

Similar to Claus del canvi educatiu: Tecnologia i Metodologia Currículum i Avaluació

Educacio infantil tic by
Educacio infantil ticEducacio infantil tic
Educacio infantil ticMercè Plans Bartolí
413 views23 slides
Aprendre aprendre amb recursos digitals by
Aprendre aprendre amb recursos digitalsAprendre aprendre amb recursos digitals
Aprendre aprendre amb recursos digitalsJordi Vivancos
1.2K views55 slides
Magistral1 by
Magistral1Magistral1
Magistral1Noemí Santiveri Papiol
327 views37 slides
Pac3 cas3 by
Pac3 cas3Pac3 cas3
Pac3 cas3Àngela Triay Pons
149 views27 slides
Tecnologies de la informació i la comunicació by
Tecnologies de la informació i la comunicacióTecnologies de la informació i la comunicació
Tecnologies de la informació i la comunicacióphidalg2
509 views15 slides
Grup3 reunió director_tic_aleix_jael_henar_raquel by
Grup3 reunió director_tic_aleix_jael_henar_raquelGrup3 reunió director_tic_aleix_jael_henar_raquel
Grup3 reunió director_tic_aleix_jael_henar_raquelURV
232 views22 slides

Similar to Claus del canvi educatiu: Tecnologia i Metodologia Currículum i Avaluació(20)

Aprendre aprendre amb recursos digitals by Jordi Vivancos
Aprendre aprendre amb recursos digitalsAprendre aprendre amb recursos digitals
Aprendre aprendre amb recursos digitals
Jordi Vivancos1.2K views
Tecnologies de la informació i la comunicació by phidalg2
Tecnologies de la informació i la comunicacióTecnologies de la informació i la comunicació
Tecnologies de la informació i la comunicació
phidalg2509 views
Grup3 reunió director_tic_aleix_jael_henar_raquel by URV
Grup3 reunió director_tic_aleix_jael_henar_raquelGrup3 reunió director_tic_aleix_jael_henar_raquel
Grup3 reunió director_tic_aleix_jael_henar_raquel
URV232 views
Ccbb digitals by jesteveg
Ccbb digitals Ccbb digitals
Ccbb digitals
jesteveg1.3K views
Gent Gran 2 0, de Francesca Pérez by Xarxa Punt TIC
Gent Gran 2 0, de Francesca PérezGent Gran 2 0, de Francesca Pérez
Gent Gran 2 0, de Francesca Pérez
Xarxa Punt TIC461 views
treball reunio0 by URV
treball reunio0treball reunio0
treball reunio0
URV234 views
Metodologia i tic by Anna Gascón
Metodologia i ticMetodologia i tic
Metodologia i tic
Anna Gascón1.1K views
Competencies informacionals by jaumeilla
Competencies informacionalsCompetencies informacionals
Competencies informacionals
jaumeilla345 views
IdiomàTIC - presentació del grup by pgarciato
IdiomàTIC - presentació del grupIdiomàTIC - presentació del grup
IdiomàTIC - presentació del grup
pgarciato167 views
Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolar by PERE MARQUES
Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolarNoves tècniques per a reduïr el fracàs escolar
Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolar
PERE MARQUES1.9K views
01 cdd lleida by lpalacin
01 cdd lleida01 cdd lleida
01 cdd lleida
lpalacin471 views
Aproximació a la competència digital del professorat by Jordi Vivancos
Aproximació a la competència digital del professoratAproximació a la competència digital del professorat
Aproximació a la competència digital del professorat
Jordi Vivancos921 views
La competència digital de l’alumnat en Educació Infantil by 90acp
La competència digital de l’alumnat en Educació InfantilLa competència digital de l’alumnat en Educació Infantil
La competència digital de l’alumnat en Educació Infantil
90acp4.8K views

More from PERE MARQUES

¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018) by
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)PERE MARQUES
2.7K views21 slides
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018) by
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)PERE MARQUES
1.1K views19 slides
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018) by
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)PERE MARQUES
1.2K views49 slides
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico. by
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.PERE MARQUES
2.6K views42 slides
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? by
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?PERE MARQUES
1.1K views8 slides
Com motivar els alumnes? by
Com motivar els alumnes?Com motivar els alumnes?
Com motivar els alumnes?PERE MARQUES
3.5K views16 slides

More from PERE MARQUES(20)

¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018) by PERE MARQUES
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
PERE MARQUES2.7K views
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018) by PERE MARQUES
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
PERE MARQUES1.1K views
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018) by PERE MARQUES
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
PERE MARQUES1.2K views
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico. by PERE MARQUES
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
PERE MARQUES2.6K views
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? by PERE MARQUES
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
PERE MARQUES1.1K views
Com motivar els alumnes? by PERE MARQUES
Com motivar els alumnes?Com motivar els alumnes?
Com motivar els alumnes?
PERE MARQUES3.5K views
Què fan els centres innovadors? by PERE MARQUES
Què fan els centres innovadors?Què fan els centres innovadors?
Què fan els centres innovadors?
PERE MARQUES1.9K views
Per què convé aplicar el currículum bimodal? by PERE MARQUES
Per què convé aplicar el currículum bimodal?Per què convé aplicar el currículum bimodal?
Per què convé aplicar el currículum bimodal?
PERE MARQUES1.3K views
Competències docents a l'Era Internet by PERE MARQUES
Competències docents a l'Era InternetCompetències docents a l'Era Internet
Competències docents a l'Era Internet
PERE MARQUES1.4K views
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin... by PERE MARQUES
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
PERE MARQUES3.4K views
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016 by PERE MARQUES
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016
PERE MARQUES1.2K views
5 ejes de innovación en las Universidades by PERE MARQUES
5 ejes de innovación en las Universidades5 ejes de innovación en las Universidades
5 ejes de innovación en las Universidades
PERE MARQUES2.5K views
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal? by PERE MARQUES
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?
PERE MARQUES5K views
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso) by PERE MARQUES
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)
PERE MARQUES14K views
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu... by PERE MARQUES
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...
PERE MARQUES7.1K views
Ventajas y peligros de las pantallas by PERE MARQUES
Ventajas y peligros de las pantallasVentajas y peligros de las pantallas
Ventajas y peligros de las pantallas
PERE MARQUES4.9K views
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros by PERE MARQUES
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
PERE MARQUES47.8K views
Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s... by PERE MARQUES
Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...
Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...
PERE MARQUES14.4K views
El curriculum bimodal en La Rioja by PERE MARQUES
El curriculum bimodal en La RiojaEl curriculum bimodal en La Rioja
El curriculum bimodal en La Rioja
PERE MARQUES2.8K views
Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0 by PERE MARQUES
Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0
Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0
PERE MARQUES64.6K views

Claus del canvi educatiu: Tecnologia i Metodologia Currículum i Avaluació

 • 1. Claus del canvi educatiu: Tecnologia i Metodologia Currículum i Avaluació El per què de la Tecnologia a l’Educació avui Quina tecnologia tenim / volem a les aules? Eines TIC i el seu valor afegit: pissarra digital, aules 1x1, llibre de text digital El professorat: formació i voluntat de canvi Algunes preguntes més i una mica de prospectiva Pere Marquès (2010). UAB - grup DIM http://peremarques.blogspot.com/ Per a ampliar la informació : http://peremarques.net
 • 2. QUÈ SÓN LES TIC? EDICIÓ DIGITAL FULL DE CÀLCUL ROBÒTICA INFORMÀTICA BASES DE DADES telemàtica multimèdia TELEACTIVITATS TECNOLOGIES REALITAT VIRTUAL INTERNET de la INFORMACIÓ VIDEOJOCS WEB 2.0, XARXES i la COMUNICACIÓ TELECOMUNICACIONS SO - IMATGE TELEFONIA MÒBIL mass media VÍDEO SATÈL.LIT RTV Pere Marquès (2010)
 • 3. QUÈ ENS APORTEN LES TIC? valor afegit FONT D’INFORMACIÓ RECURSOS INFINITS “al núvol” Informació, noticies…a Internet INSTRUMENTS DIDÀCTICS Activitats interactives, jocs… i d’esbarjo Pissarra digital, lector de documents NOUS LLENGUATGES: hipermèdia, SMS… CANAL DE COMUNICACIÓ presencial /on-line COMUNICAR/FORMAR: Mòbil, e-mail, xat, videoconferència, foros, xarxes socials, EVA PUBLICAR/COMPARTIR: blog, wiki, tube, 2.0 CIBERESPAI Blog de centre, xarxa social de famílies GESTIONS, TREBALL, OCI PRODUCTIVITAT: ràpid, fiable PROCÉS DE DADES Elaborar recursos didàctics local / on-line AUTOMATITZAR TREBALLS, interactivitat ENMAGATZEMAMENT (físic / Pere xarxa)(2011) en Marquès
 • 4. CIBERESPAI: UN MÓN PARAL.LEL ON TAMBÉ VIVIM món físic ciberespai accés immediat: els sentits accés sempre mediat l’espai estableix límits sense distàncies, global MÓNS SOCIALS canals de comunicació fonts d’informació aliments objectes JO Internet imaginació MÓN PERSONAL experiència sabers necessitats temps
 • 5. 6 RAONS PER A USAR TIC A L’EDUCACIÓ la societat exigeix… ACTUALITZACIÓ CURRICULAR TIC a les ús intel·ligent APRENENTATGE assignatures CONTINU amb criteri memòria auxiliar i-person COMPETÈNCIES millorar ensenyança i DIGITALS de aprenentatge l’alumnat PRODUCTIVITAT tractar la diversitat personal / grupal recurs didàctic: INNOVACIÓ buscar informació METODOLÒGICA COMUNICACIÓ fer coses Hi ha 30% fracàs escolar ACTUACIÓ al ciberespai multipresencialitat usem TIC… quan aportin VALOR AFEGIT Pere Marquès (2012)
 • 6. FINALITATS DE L’EDUCACIÓ CONTEXT COMUNICAR CONÈIXER social conviure vocabulari artístic comprendre ACTUAR intel·ligència JO amb informació crític, creatiu resoldre problemes moral - espiritual emotiu - volitiu alegre, optimista, perseverant físic Pere Marquès (2011)
 • 7. NOUS NOVES OBJECTIUS EINES TIC continguts, competències, TIC pissarra digital, aules 2.0, Internet, EVA NOVA aprenentatge permanent METODOLOGIA autònom activitats, rols… la família escola, casa, entorn NOVA CANVIS AVALUACIÓ ORGANITZACIÓ memòria, fer AMB INFORMACIÓ INFRAESTRUCTURES Pere Marquès (2010)
 • 8. ELS NOSTRES INSTRUMENTS SEMPRE ACCESIBLES MEMÒRIA CEREBRAL INTERNET: COMUNICACIÓ INTERNET: INFORMACIÓ MEMÒRIA AUXILIAR el meu blog o EPA a Internet sempre al meu abast
 • 9. ABANS: INSTRUMENTS SEMPRE ACCESSIBLES MEMÒRIA habilitats cognitives MEMÒRIA RELLOTGE dates, procediments CALCULADORA . FER resoldre problemes EXPERT PREMSA VÍDEO LLIBRE Pere Marquès (2010)
 • 10. NOUS INSTRUMENTS SEMPRE ACCESSIBLES MEMÒRIA habilitats cognitives + MEMÒRIA RELLOTGE dades, procediments CALCULADORA . FER -- TELÈFON resoldre problemes INTERNET memòria auxiliar ORDINADOR EXPERT PREMSA VÍDEO LLIBRE Pere Marquès (2010)
 • 11. DESENVOLUPAMENT CURRICULAR BIMODAL MEMORITZAR TUTORIA: FER talents VOCABULARI INDISPENSABLE: ACTIVITATS conceptes, processos, persones, fets… PRÀCTIQUES Recordo BÀSIQUES + VOCABULARI l’experiènci DESITJABLE a Comprenc i + ACTIVITATS PRÀCTIQUES memoritzo AVANÇADES Sempre amb suport: memòria auxiliar, Internet… NO necessito memoritzar: dades i procediments
 • 12. CLAUS DE L’ÈXIT PER A INTEGRAR LES TIC PLA/COMPROMÍS INFRAESTRUCTURES de direcció i la comunitat . ACTITUD del PROFESSORAT COORDINACIÓ i MATERIALS MANTENIMENT DIDÀCTICS FORMACIÓ tècnica -didàctica professors i centre Pere Marquès (2010)
 • 13. QUÈ ENS APORTEN LES AULES 1X1? pissarra copiadora PISSARRA DIGITAL + llapis i teclat remot lector documents mirall màgic accés compartir des de CASA EVA col.laboratiu família no hi ha parets suport permanent INTRANET + Internet 1 ORDINADOR software + X alumne CONTINGUTS EPA, llibre universal plataforma de continguts, llibre digital llibreta-laboratori, web 2.0 recursos multimèdia, orientacions, experimentar, elaborar activitats interactives autocorrectives, Pere Marquès (2010)
 • 14. Un bon complement per a les pissarres digitals: el lector de documents • Es una càmera de vídeo amb zoom integrada en un peu ajustable que permet moure l’altura i l’angle de la càmera. • Multiplica les possibilitats didàctiques de les PD ja que permet projectar i digitalitzar qualsevol document de paper o objecte tridimensional. PD Pere Marquès (2008)
 • 15. NOVES EINES, NOVES ACTIVITATS... NOVES POSSIBILITATS “Els mètodes són la major de totes les riqueses” (Friedrich Nietzsche ) “La tasca del professor és preparar motivacions per a activitats culturals, en un ambient prèviament organitzat...” (María Montessori) "El professor que desperta entusiasme en els seus alumnes ha aconseguit una cosa que cap suma de mètodes sistematitzats pot obtenir.” (John Dewey) Pere Marquès (2010)
 • 16. QUÈ HAURIEN FET…? Què haurien fet Francisco Giner de los Ríos, Maria Montessori, John Dewey, Célestin Freinet... amb totes aquestes eines tecnològiques? / “…Es podria fer un ensenyament actiu formidable donant-los als nens dispositius amb els que puguin experimentar i descobrir per si mateixos un munt de coses... Guiats, per descomptat.” (Jean Piaget) “Les persones s’eduquen entre sí mediatitzades pel món.” (Paulo Freire) Pere Marquès (2010)
 • 17. ALGUNES PROPOSTES DIDÀCTIQUES Noves possibilitats amb valor correcció afegit PLE d’exercicis blog de l’alumne (PD, lector docs) portafol.li digital memòria auxiliar company tutor diari de classe wiki glossari alumnes busquen exposició recursos magistral del i els exposen professor presentació de treballs grupals, webquest alumnes professor: exercicis autocorrectius creen recursos, exposen, pregunten simuladors (llibre digital) Pere Marquès (2010)
 • 18. MÉS PROPOSTES... AMB LLIBRES DIGITALS estudiar i fer els fer síntesis del exercicis del LLD LLD al blog personal examen o contestar preguntes amb LLD fer exercicis del LLD entre exposició tots a la PD fer una wiki magistral del glossari entre professor amb tots amb el LLD LLD a la PD alumnes amb LLD fan una presentació exposició multimèdia a la PD alumnes preparen magistral dels una bateria de alumnes amb preguntes amb LLD LLD a la PD Pere Marquès (2010)
 • 19. QUÈ DIU LA PEDAGOGIA? l’ aprenentatge les TIC enriqueixen … però la seva eficàcia depèn de les activitats l’ensenyament / depèn del com i per a què que es fan (s’aprèn fent) aprenentatge tradicional i s’usin: metodologia i i de l’esforç en aprendre aporten recursos i adequació noves activitats… Aspectes a considerar... aprenentatge personal alumne participatiu, professor mediador, i en col.laboració amb iniciativa i acció centrada en (comunitat aprenentatge), autonomia, tenaç l’estudiant i les espais i temps flexibles i responsable, competències s’autoavalua tasques aplicatives imaginació, creativitat i contextualitzades metodologies i expressió, ètica per a construir recursos diversos, reflexió crítica coneixement avaluació continua aprendre a aprendre no memorística ... avui i també fa 100 anys (Escola Nova)Pere Marquès (2010)
 • 20. Els principis de la Pedagogia actual (a vegades anomenada “nova pedagogia” en oposició a la “pedagogia memorística”) ja van ser enunciats pels educadors de l’Escola Nova fa més de 100 anys. PER EXEMPLE •S’aprèn fent, aplicant coneixements, i a vegades memorizant. •Aristóteles, Comenio, Rousseau, Pestalozzi, Montessori, Decroly, Dewey, Skinner, Giner de los Ríos, Ferrer Guardia, Freinet, Piaget •Aprenentatge col.laboratiu, intercanviar idees, experiència, ajuda… •Dewey, Freinet, Piaget, Stenhouse, Freire •Centrades en els alumnes, individualització, tractar la diversitat (les seves característiques , interessos, necessitats) •Comenio, Rousseau, Montessori, Pestalozzi, Claparede, Dewey, Decroly, Freinet, Piaget, Freire •Ús limitat del llibre de text: biblioteca, elaboració pels alumnes… •Montessori, Milani, Freinet (el fan els alumnes),Giner de los Ríos (el fan els alumnes) VEURE MÉS AQUÍ Pere Marquès (2010)
 • 21. ES TRACTA QUE APRENGUIN… Les persones només aprenen allò que necessiten o que volen aprendre. (Carl Rogers) L'aprenentatge es dóna quan els alumnes, perseguint els seus propis interessos han de fer front a problemes reals. (John Dewey) "El que hem d'aprendre ho aprenem fent.” (Aristòtil, -IV) “... La cooperació dels nens entre si té tanta importància com l'acció dels adults” (Jean Piaget) VEURE MÉS PRINCIPIS D’APRENENTATGE I D’ENSENYAMENT AQUÍ Pere Marquès (2010)
 • 22. ASPECTES DIDÀCTIC-ORGANITZATIUS • Cal integrar TIC, noves metodologies i avaluació. Controlar els alumnes amb el PC, evitar distraccions, perills d’Internet… Ús de les TIC quan aporten valor afegit. 20% 30 % 30% 20% explicacions exposicions treball treball del professor treballs alumnes individual/grupal individual/grup amb PD amb PD amb PC sense PC El primer any ús mínim del PC-alumne: 30% del temps de classes • Cal més temps (preparar les classes, corregir). Repartir rols a l’alumnat: corregir, company-tutor, assessor-TIC, professor… • Ús del PC: llibre (font d’informació) quadern de treball (editor), per a crear, comunicar-se, treballar col.laborativament... • Ús de la PD: compartir, corregir, debatre (treball col.laboratiu) • Preveure plans B: avaries, virus, problemes a Internet… Pere Marquès (2010)
 • 23. HEXÀLEG PER A L’ÚS DIDÀCTIC D’AULES 1X1 Les TIC (com el llibre o la pissarra) no asseguren els aprenentatges, que depenen de les activitats que fan els alumnes. 1. Planificar bones activitats d’aprenentatge y començar per activitats senzilles (de poca complexitat TIC). Les TIC ens poden donar més problemes que el guix i el quadern i ens poden exigir (sobretot al principi) més temps. 2. Usar TIC només quan ens aportin VALOR AFEGIT: aprenentatges, implicació de l’alumnat, facilitació de la docència 3. Si no hi ha TIC adequades (p.e. Internet lent), no les usem. 4. Abans de crear material didàctic, veure d’usar l’existent. Les TIC poden donar més autonomia i participació a l’alumnat. 5. Que 2 alumnes siguin “assessors TIC”: per a connectar la PDI, donar suport a companys, resoldre problemes TIC a classe 6. Que alumnes adoptin el rol de professor: ensenyar, orientar, corregir, buscar/crear materials… quan sigui possible. I comentar i compartir amb altres companys serà la millor ajuda.
 • 24. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT • Considerarà els aspectes bàsics de maneig dels recursos, però serà bàsicament didàctica (metodologies). • Es realitzarà al llarg de 2 anys: 6 seminaris trimestrals en el propi centre. En els seminaris: – El formador introduirà models didàctics i recursos. – Cada professor comentarà com ha utilitzat les AULES 1x1 durant el trimestre i exposarà preguntes y problemes. – El formador veurà d’oferir solucions. • Entre seminaris, els professors aplicaran els models didàctics a les seves classes. Un professor (en contacte amb el formador) assumirà el rol d’assessor-TIC per a ajudar-los. • Aquesta formació presencial es complementarà amb cursos on-line d’ampliació. Abans d’iniciar aquesta formació, el professorat tindrà les competències didàctiques i digitals (escriure, navegar, e-mail) bàsiques Pere Marquès (2010)
 • 25. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT . MODEL DIM-UAB • Considera el maneig dels recursos, però és didàctica (metodologies). • 3 seminaris (tardor, hivern i primavera) en el propi centre: – El formador introdueix models didàctics i recursos. – Cada professor comenta com ho ha utilitzat a l’aula i exposa preguntes i problemes. – El formador veurà d’oferir solucions. • Entre seminaris, els professors apliquen els models didàctics a les classes. Un professor (en contacte amb el formador) serà l’ assessor-TIC per a ajudar-los. • Aquesta formació presencial es complementa amb cursos on-line d’ampliació. Abans d’iniciar aquesta formació, el professorat tindrà les competències didàctiques i digitals (escriure, navegar, e-mail) bàsiques Pere Marquès (2010)
 • 26. COMPETÈNCIES DOCENTS • Coneixement de la matèria que imparteix, incloent l'ús de les TIC en el seu camp de coneixement, i un bon coneixement de la cultura actual. • Competències pedagògiques: didàctica digital, tutoria, mantenir la disciplina, resoldre conflictes, dinamitzar grups, tractar la diversitat, tècniques de recerca-acció i treball docent en equip... • Habilitats instrumentals, TIC i coneixement dels nous llenguatges: audiovisual i hipertextual. • Característiques personals: maduresa i seguretat, autoestima i equilibri emocional, imaginació, empatia... Cal transmetre entusiasme i passió d'aprendre, donar afecte i confiança als alumnes en les seves capacitats, guanyar el lideratge pel tracte i l'exemple. Pere Marquès (2008)
 • 27. COMPETÈNCIES TIC imprescindibles pel professorat (estudi del GRUP DIM-UAB 2009) • Gestió bàsica de l’ordinador-1: nocions bàsiques de hardware i del sistema operatiu utilitzat. Escriptori, arxius i carpetes. Antivirus. • Gestió bàsica de perifèrics-1: canó, impressora, micròfon, fotos... • Ús bàsic d’un editor de textos: negreta i colors, lletra i mida, tallar i enganxar, guardar i recuperar, imprimir, corrector, imatges… • Navegar per Internet, usar un buscador, copiar/descarregar i imprimir materials. Ús segur i crític d’Internet. • Ús bàsic del correu electrònic: enviar i rebre amb adjunts en un sistema webmail, agenda... • Gestió bàsica de la intranet del centre: impressió, accés a materials... • Coneixement i aplicació a l’aula de models didàctics d’ús de les TIC (pissarra digital, webquest...). • Coneixement de repositoris de recursos sobre l’assignatura impartida, valorar-los i seleccionar-los. Conèixer sobre drets d’autor, llicències... • Ús habitual de les TIC per a realitzar diverses tasques de la funció docent: buscar informació, preparar material per a la classe, comunicar-se amb professores i alumnes, gestió de tutoria, formació/xarxes docents...(2008) Pere Marquès
 • 28. ALTRES COMPETÈNCIES TIC desitjables • Gestió bàsica de l’ordinador-2: Instal.lar i actualitzar programes i pluging • Gestió bàsica de perifèrics-2: pissarra interactiva, vídeo/webcam, sistemes de votació, càmara de documents, escàner, tauleta gràfica • Gestió bàsica d’imatge, vídeo i so: creació, captura, tractament • Elaborar presentacions multimèdia que combinin àudio i vídeo. • Elaborar i gestionar un blog. • Ús bàsic d’eines de publicació col.laborativa: wikis... • Coneixements bàsics d’ofimàtica: processador de textos, full de càlcul, gestor de bases de dades... • Gestió bàsica de la plataforma educativa de centre: fòrums, aula virtual • Conèixer i organitzar recursos didàcticos on-line per a l’assignatura. • Escollir en cada moment les eines TIC més adequades a la matèria, objectivs, forma d’ensenyar: Internet, e-mail, fòrum, videoconferència • Participar en espais de treball col.laboratiu amb docents d’altres centres per a investigar problemes educatius, crear continguts… • Organitzar activitats amb TIC amb altres centres • Altres: crear recursos interactius senzills, videoconferència,xarxes, Moodle Pere Marquès (2008)
 • 29. RECURSOS: CLAUS DE L’ÈXIT PER A INTEGRAR LES TIC PLA/COMPROMÍS INFRAESTRUCTURES de direcció i la comunitat . ACTITUD del PROFESSORAT COORDINACIÓ i MATERIALS MANTENIMENT DIDÀCTICS fàcil útil i eficient amb valor afegit FORMACIÓ tècnica -didàctica professors i centre Pere Marquès (2010)
 • 30. LA CLAU DE L’ÈXIT: QUE ELS PROFESSORS VEGIN QUE... - L'ús de les TIC és fàcil, poden aprendre a usar-les sense problema en poc temps. - L'ús de les TIC és còmode, no donarà problemes ni estrés; els models didàctics son bons, flexibles, controlables. - L'ús de les TIC és útil, eficaç, aporta valor afegit per a realitzar activitats de major potencial didàctic i aconseguir més motivació i participació de l’alumnat. - L'ús de les TIC és eficient, ajuden realment a la seva docència, sense exigir dedicar més temps ni més esforç. PD Pere Marquès (2008)
 • 31. s… ble me us pro gre te nim Però… PD Pere Marquès (2008)
 • 32. ESTAREM FENT QUELCOM MALAMENT, OI? Un 30% “crònic” (des de sempre) de fracàs escolar “reconegut” al final de l’ensenyament obligatori hauria de ser INACCEPTABLE per als docents, per als pedagogs, per als polítics, per a les famílies… Admetríem que els metges només curessin el 70% dels seus malalts? O que els mecànics només arreglessin el 70% dels cotxes del taller? “Si volem resultats diferents, fem coses diferents.” (Albert Einstein) “Les idees només tenen importància si serveixen per a resoldre els problemes.” (Jonh Dewey) "El futur no és un regal, és una conquesta." (Jonh F. Kenedy) Pere Marquès (2010)
 • 33. El nostre objectiu a l’educació, a l’escola NO és innovar PD Pere Marquès (2008)
 • 34. El nostre objectiu ÉS millorar els aprenentatges (reduir el fracàs escolar) PD Pere Marquès (2008)
 • 35. I per a millorar els aprenentatges dels estudiants hem de fer “coses noves” Hem d’entrar pels camins de la innovació Els camins de la innovació són diversos, no tots tenim que anar pel mateix PD Pere Marquès (2008)
 • 36. El nostre objectiu no és innovar (integrar les TIC, fer coses noves amb TIC...) El nostre objectiu és millorar els aprenentatges Estarem satisfets si innovem però no reduïm el fracàs escolar? PD Pere Marquès (2008)
 • 37. Cal anar... més enllà de la innovació La innovació és el camí però es tracta d’arribar al destí I el destí... és la millora de l’educació PD Pere Marquès (2008)
 • 38. ELS ALUMNES APRENEN MÉS AMB TIC? • Les recerques acostumen a dir que SÍ (més del 90% dels professores i alumnes a les recerques DIM 2003-2010). • Però ells mateixos (50%) dubten de que millorin les notes. COM S’EXPLICA AQUESTA PARADOXA? • S’aprèn més (especialment competències) però desprès els exàmens són memorístics (i amb les TIC s’incideix poc en la memòria, a no ser que es facin exercicis molt específics en cada cas) • Per a aprovar aquests exàmens, com sempre, cal estudiar els dies anteriors… i tenir memòria. CAL AVUI EN DIA MEMORITZAR TANT? • Caldria reconsiderar el currículum. AVUI: què és necessari saber fer?, què és necessari memoritzar?
 • 39. CAL MEMORITZAR TANT AVUI EN DIA? Dins de les activitats d’aprenentatge podem distingir: la única que exigeix memoritzar; les • RECORDAR, reproduir, reconèixer… altres exigeixen • COMPRENDRE, conceptualitzar, interpretar… pensar • ANALITZAR, comparar, classificar, ordenar… • SINTETITZAR, integrar, descriure, elaborar… • APLICAR, experimentar, resoldre problemes (hipòtesis, deducció, inducció), calcular… • VALORAR (amb criteris), jutjar, seleccionar, criticar, debatre • CREAR, idees innovadores, imaginar, predir, transferir… • PLANIFICAR i organitzar projectes… Implicant altres competències instrumentals: • Buscar / seleccionar informació a l’entorn, Internet… • Expressar / comunicar: oral, escrit, multimèdia… • Altres: idiomes, ús d’eines TIC… Competències personals: treball autònom, metacognició I competències socials: treball col-laboratiu Esquema basat en la taxonomia d’activitats cognitives (Benjamin Bloom) (2010) Pere Marquès
 • 40. CONCEPTUALITZEM LES COMPETÈNCIES • Avui donem més importància a les competències que els estudiants adquireixen (fer) que als coneixements (memoritzar) • Competència: Efectuar una tasca o afrontar una situació amb eficàcia, en un context • Suposa mobilitzar coneixements, habilitats i actituds (que són com els àtoms que componen les molècules-competència) en el marc de la personalitat de cadascun (experiència, interessos..) • S'adquireixen progressivament, amb experiències d'aprenentatge integradores, sobre problemes reals i propers. Però a l’escola també cal aprendre els seus components: coneixements, habilitats... • Competències bàsiques: Les imprescindibles per a tots (les classifiquem en 8 blocs i s’acostumen a definir de manera descontextualitzada) • Com les competències s’evidencien en l’acció, només poden a avaluar-se amb activitats d’aplicació • Les manifestacions observables d’una actuació competent s’anomenen indicadors; s’usen a les pautes d’avaluació Marquès (2008) Pere
 • 41. BLOCS DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES (definits per la LOE, la Unió Europea i altres disposicions educatives) Aquests blocs de competències s’organitzen en dimensions: eixos, aspectes que ens permeten estructurar les competències bàsiques de cada bloc (podríem considerar diversos criteris). • Comunicació lingüística. • Tractament de la informació i món digital. • Aprendre a aprendre. • Autonomia i iniciativa personal. • Cultural i artística. • Social i ciutadana. • Coneixement i interacció amb el món físic. • Matemàtica. “Un home no és més que el què sap” (Francis Bacon, XVI) Pere Marquès (2008)
 • 42. CANVIEM L’AVALUACIÓ • Passar d’aprendre memoritzant (continguts) a aprendre fent (competències) exigeix noves formes d’avaluació. • Seguiran els exàmens de memòria (necessitem recordar fets, conceptes, procediments), però també exàmens amb accés a la informació (amb temps limitat): • Examen amb xuleta (lliure o amb reducció progressiva) • Ex. amb llibre o Internet (lliure o limitat a 10 min. o 3 web) • Ex. amb USB / EPA (memòria auxiliar) de l’alumne (lliure o limitat) • I portafol.ii digital (amb objectius previs), treballs individual o en grup amb presentació pública a la PDI (exposar un tema, projecte, webquest…): es valora: • El treball (hi pot haver rúbrica) • La presentació oral i defensa • Les respostes a les preguntes del professor • I autoavaluació, avaluació per iguals, rendiment de grup… Quan no sigui necessari memoritzar: no posem exàmens de memòria
 • 43. … I TINGUEM EN COMPTE ELS PRINCIPIS DE L’APRENENTATGE I DE L’ENSENYAMENT o Principis de l’aprenentatge: les claus per a que l’alumne pugui, sàpiga i vulgui aprendre. VER o Principis de l’ensenyament: aspectes clau a tenir en compte per a realitzar una bona acció docent. VER
 • 44. NO N’HI HA PROU APLICANT BÉ LA TECNOLOGIA També necessitem elaborar un currículum adequat als nostres temps (no n’hi ha prou amb afegir les competències al vell currículum). Necessitem realitzar activitats d’aprenentatge (no memorístiques) amb consulta documental (apunts, llibres, Internet). I que un 50% dels exàmens també sigui així. “No necessito saber-ho tot; només necessito saber on trobar el que em faci falta, quan ho necessiti.“ (Albert Einstein) “Soc el què he après. Seré el que sigui capaç d’aprendre” (Javier Martínez Aldanondo) Pere Marquès (2010)
 • 45. ció a ten seva er la ci e sp Grà PD Pere Marquès (2008)
 • 46. ACTUACIÓ CONTRA EL FRACÀS ESCOLAR 1.- Treballar intensivament la memorització (comprensiva i interdisciplinaria) de les “informacions imprescindibles” de cada assignatura (cada equip de professors ho determina). S’avaluarà mitjançant exàmens memorístics. 2.- Realitzar activitats pràctiques d’aprenentatge amb suport documental, on els estudiants puguin consultar llibres, apunts, Internet…, vagin creant la seva “memòria auxiliar” i desenvolupin competències en la cerca i tractament digital de la informació. S’avaluarà mitjançant exàmens pràctics amb suport documental. 3.- Desenvolupar la imaginació, creativitat i talents dels estudiants, que a més a més afavorirà el seu equilibri emotiu, autoestima i autoconfiança. Pere Marquès (2011)