Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tiếng anh chuyên ngành kế toán tài chính wapa club

29,700 views

Published on

  • Login to see the comments

Tiếng anh chuyên ngành kế toán tài chính wapa club

  1. 1. Tiếng anh chuyên ngành Kế toán- Tài chínhBookkeeping: the recording of all money received into and paid out of a company in a book or on a computerfile.Ghi chép một tài khoản tiền nhận được và thanh toán cuả một công ty trong sổ sách or trên máy điện toán,Account: tài khoản: arrangement with a bank or firm that allows credit for financial and commercial payments:Sự sắp xếp trong ngân hàng or công ty chấp thuận để xác định các khoản thanh toán về thương mại &tài chính.Ledger: (sổ cái) A book in which a bank or company records its financial accountsSổ trong ngân hàng or công ty ghi chép lại các tài khoản về tài chính cuả nóProfit or loss account: tài khoản lãi lỗ: A list of total profits and losses made by a company in its tradingactivities for each year. It usually shows the mount of turnover, the trading profit, the total amount of earningand the toatal profit made after tax and interest have been deducted. A statement of the profit and loss accountappears in the company’s annual report.Một bảng kê tổng số lợi nhuận & phí tổn do một công ty hoạt động kinh doanh trong mỗi năm. Nó thườngtrình bày tổng số vốn luân chuyển, doanh thu & số lợi tức thu được sau khi đã trừ thuế & lãi. Một bảng kê cuảtài khoản lãi lỗ xuất hiện trong báo cáo thường niên cuả công ty.Balance sheet: Bảng cân đối tài khoản: A document that shows the totals of money received and money paidout by a company and the difference be wee them.Một chứng từ, công ty trình bày các tổng số tiền nhận được & số tiền thanh toán & chenh lệch giữa các bênLedger account: Tài khoản sổ cái: An account that remains in the ledgerDebit: Ghi nợ. A sum of money paid or owed by a business, shown on the left-hand side of a list of accountsMột số tiền do một doanh nghiệp trả or nợ, được trình bày ở bên trái cuả bảng kê tài khoảnTo record in an account a sum of money paid out or still owedGhi vào một tài khoản số tiền đã thanh toán or còn nợCredit: Ghi có. A sum of money gained by a business, shown on the right-hand side or a list of account.Một số tiền một doanh nghiệp thu được, được trình bày bên tay phải cuả các bảng kê tài khoảnTo record the payment of a sum of money into an account. Ghi một số tiền thanh toán vào tài khoản.Real account: Tài khoản thực: An account in which is recorded firm’s dealings in real things – objects beingtouch such as money, goods, machinery, buildings and land….Tài khoản được ghi chép các thứ liên quan cuả một công việc về các thứ thực- các thứ mà người ta có thể sờmó, chẳng hạn như tiền tệ, hàng hoá, đồ đạt nội thất, máy móc địa ốc…Personal account: Tài khoản tư nhân. An account that is to record transactions dealing with a debtors or acreditor. Tài khoản ghi những nghiệp vụ liên quan đến khách nợ or chủ nợ.Nominal account: Tài khoản danh nghĩa. An account that is to record transactions dealing with gains or losses.Tài khoản ghi các nghiệp vụ liên quan đến thu nhập or phí tổn.Transaction: Nghiệp vụ. The act of doing business or carrying out a business deal Giao dịch kinh doanh.
  2. 2. A piece of business done. Nghiệp vụ.Double entry: Bút toán kép. Recording accounts where each sale or purchase in show as having an effect onboth the debit column and the credit column of an account.Hệ thống ghi chép các tài khoản nơi mỗi hàng bán or hàng mua được trình bày chi phối cả các cột nợ & có.Goods: Hàng hoá. Manufactured items. Các mặt hàng sản xuất,Contra: Tài khoản đối phương, Bookkeeping entry on opposite side of an earlier entry with the object of cancalling the effect of the earlier entry.Bút toán kế toán bên đối ứng cuả một tài khoản cho bút toán trưóc, với mục đích làm mất tác dụng bút toántrước, bút toán đối ứng, bút toán đối phương…Till: Két bạc. A machine used in a shop to store money received from sales.Máy được sử dụng trong cửa tiệm để dự trữ tiền nhận được từ bán hàng.Cash register: Máy thu ngân.Cheque: Chi phiếu. A special printed from filled in and signed by a person (the drawer) asking a bank ( thedrawer) to pay a sum of money to someone (the payee).Một mẫu in đặc biệt được một người điền & ký vào (người ký sec) yêu cầu ngân hàng (người nhận sec) thanhtoán một số tiền cho một người nào đó (người hưởng thanh toán).Cash: Tiền mặt. Money in the from of banknotes and coins: Tiền bằng hình thức giấy bạc & tiền đồng.Balance: Rút số dư. Different between two columns of an accountSự chênh lệch giữa hai cột cuả một tài khoản.Still owed after some payment has been made. Số tiền còn nợ sau khi đã thanh toán.To compare the totals of money coming nito and money going out of an account and calculate the amountneeded to make them equal.So sánh các tổng số cuả tiền thu nhập & tiền xuất cuả một tài khoản & tính toán tổng số cần để làm cho chúngcân bằng.To show that the difference between the total credits candy total debits is the same as the real amount thatremains or is lost.Trình bày số chênh lệch gữa tổng số có & tổng số nợ bằng một số thực, còn or bị mất.Cash purchases: Mua hàng tiền mặt. Buying goods and pay by cash.Cash sales: Bán hàng tiền mặt. Selling goods for cash.Stationnery: Văn phòng phẩm. Materials for writing.Wage: Tiền công. Money paid to a worker for work done.Advertising: Quảng cáo. The act of making a product, a service, a job vacancy, an eventless….publicly known.Hoạt động sản xuất, dịch vụ, tuyển nhân viên,biến cố..cho công chúng biết.Salary: Lương bổng.
  3. 3. A regular fixed payment for work or services, usually paid monthly by or straight into a bank account.Thanh toán định kỳ cho công việc or dịch vụ thường được trả hàng tháng or trực tiếp vào tài khoản ngân hàng.Draw: to write a toque or bank order that instructs a bank to make a payment at another person or organization.Viết chi or hối phiếu ngân hàng để chỉ thị cho ngân hàng thanh toán cho một ngưòi or một tổ chức khác, ký secthanh toán.To take money out of a bank account. Rút tiền tài khoản ngân hàng.Insurance: the payment made to or by an insurance company.Khoản tiền trả công ty bảo hiểm or công ty bảo hiểm trả.Statement of account: A list of amount paid and owed sent from a seller or buyer, usually on monthly basis.Bảng kê số tiền đã trả nợ or nợ cuả ngưòi bán gửi cho ngưòi mua, thường trên phương thức hàng tháng, bảnquyết toán công nợ hàng tháng.Debitor: Chủ nơ. A person or an organization that you owe money to:Một người or một tổ chức nợ tiền cuả một ngưòi or một tổ chức khác.Creditor: A person or an organization that you owe money to. Một người or một tổ chức mà bạn thiếu nợ.Bill: Hoá đơn. A written or printed list of charges or money owed for goods and services.Bảng kê đưọc viết or in, hay tiền nợ về hàng hoá & dịch vụ.Trial balance: Bảng cân số thử. A way of checking accounts by company the total credit with the total debits.The two totals should be the same.Phương pháp để kiểm tra tài khoản bằng cách so sánh tổng số có với tổng số nợ, hai tổng số phải cân nhau.Proprieto: Nghiệp chủ. An owner, asp of a business or hotel. Chủ nhân cuả một doanh nghiệp or khách sạn.Outstanding liabilities: nợ chưa trả. Owed money but unpaid.Tài sản nợ chưa thanh toán.Outstanding assets: goods or services provided but unpaid.Hàng hoá or dịch vụ đã cung cấp nhưng chưa trả.Pay in advance: Trả trước. Paying for goods or services before they have been received.Trả tiền hàng or dịch vụ trước khi họ nhận.Depreciation: Khấu hao. A gradual loss in the value of something. Sash as o vehicle, a machine or any assetthat wears out with use and age.Mất dần về giá trị cuả một thứ gì đó, chẳng hạn như xe hơi, máy móc hoặc bất cứ tài sản nào bị hao mòn vì sửdụng or củ.Wear and tear: Hao mòn. A loss in value of the machine, vehicles, etc owned by a company because they oldor damaged.Mất đi giá trị cuả máy móc, xe hơi… do một công ty làm chủ vì chúng bị củ or bị hư, hao mòn.Bank statement: A printed report that shows all the money paid into and of a customer’s bank account within acertain period and the total amount left in the account.Một bảng tường trình được in để trình bày mọi số tiền đã được trả or thanh toán tài khoản ngân hàng cuả kháchhàng trong một thời kỳ nào đó & tổng số tiền còn lại trong tài khoản ấy. Bản sao kê tài khoản cuả ngân hàng.Reconciliation statement: A printed report that refer to the bank account balance.
  4. 4. Bảng đối chiếu tài khoản ngân hàng.Lodgment: Tiền gửi ngân hàng: An amount of money or a cheque presented to a bank.Số tiền or sec nộp vào ngân hàng.Bring forward: mang sang. To carry a figure from the previous page or period of accounts to the next.Ghi số tiền từ trang trước or thời kỳ trước cuả tài khoản vào trang kế tiếp.Trade debtor: con nợ mua hàng, khách mua hàng, A person or organization that has bought goods or haveservices from another and is for them.Một người or một tổ chức mua hàng & nhận dịch vụ cuả một người or một tổ chức & nợ tiền hàng hoá or dịchvụ,Set out: Trình bày.Sundry: Lặt vặt, linh tinh.Commission: Hoa hồng. A payment made to someone for providing a service or goods, the amount is usually apercentage of the total value of the deal.Số tiền thanh toán cho một ngưòi chạy dịch vụ or hàng hoá, số tiền thường là phần trăm cuả tổng giá trị dịchvụ phân phối.Fixed assets: TSCĐ. An item such as land, a machine, a builiding or a vehicle belonging to a busineess andexpected to last a long time.Một hạng mục chẳng hạn như đất đai, máy móc, kiến trúc xây dựng or xe hơi thuộc một doanh nghiệp kéo dàimột thời gian.Plant: sản xuất. Machinery and equipment used in an industrial or manufacturing process.Máy móc & trang thiết bị được sử dụng trong phương thức công nghệ or sản xuất.Assets: tài sản có, An item of value belonging to a person or company, such as a share, a piece of land, abuilding or a machine, asp if it can be sold to pay e debt.Mọt khoản giá trị cuả một ngưòi or một công ty, chẳn hạn như cổ phần, đất đai, kiến trúc xây dựng, nhất là nếucó thể bán để trả được nợ .Liabilities: Tài sản nợ, Money owed by a company.Tiền công ty nợ.Petty cash: Tiền mặt tồn quỹ. A small amount of money kept in an office to pay small expenses.Một số tiền nhỏ được giữ ở sở để trả các khoản chi phí nhỏ.Imp rest system: Means of giving certain cash petty and the amount reimbursed after fixed time.Phương thức cung cấp tiền mặt tồn quỹ & sau một thời gian ấn định, số tiền ấy đưọc hoàn lại.Voucher: Chứng từ thanh toán. A receipt or written document to show that money has been paid.Một biên nhận or chứng từ được ghi để trình bày số tiền đã được trả.Gross profit: Lãi gộp. An amount of money received from the sale of goods minus the cost of manufacturingor buying them. That amount is show on the company’s trading account.Một khoản tiền nhận được từ việc bán hàng trừ đi giá thành sản xuất or giá vốn, khoản tiền ấy được thể hiệntrên tài khoản kinh doanh cuả công ty.
  5. 5. Net profit: lãi ròng. The amount of money made from the sale of goods minus the cost of producing, sellingand distributing them.Số tiền được thực hiện từ việc bán hàng trừ đi giá thành sản xuất, giá bán & giá phân phối chúng.Gain: Khoản thu. Increase in wealth, profit.Làm tăng cuả cải, lợi nhuân, thu nhập, khoản thu.To ask for payment for goods or services.Tính giá hàng hoá dịch vụ.To record a debit in an account.Ghi nợ vào một tài khoảnBank overdraft: A loan made by a bank to a customer so he/she may take out more money than is actually in abank account. Khoản cho vay khi vượt số dư.Mortage: thế chấp. To take out a loan with a property as security.Returns inwards: ( = sales return) Hàng bán trả lại. Goods returned to an organization by customer.Hàng do khách hàng trả lại một tổ chức.Returns outwards: (= purchases return) Hàng mua trả lại. Goods returned by an organization to its suppliers.Hàng do một tổ chức trả lại nhà cung cấp cuả họ.Bank charges: Lệ phí ngân hàng. The amount of money paid by a customer to the bank for its services, asp.when the account is not in credit.Document: Chứng từ: Acts as proof of ownership or identificationJournal: A book where business transactions are recorded.Sổ nơi các nghiệp vụ cuả doanh nghiệp được ghi chép, sổ nhật ký.Invoice: Hoá đơn. List of goods sold or services received that states how much you must pay for them.Bảng kê về hàng hoá được bán or dịch vụ nhận được cho biết chúng ta phải thanh toán cho họ bao nhiêu.Debit note: Giấy báo nợ. A document that informs a customer of money owed to a company for goods orservices supplied.Chứng từ thông báo cho khách hàng số tiền nợ một công ty về hàng hoá & dịch vụ được cung cấp.Receipt: Biên nhận. A document showing that goods have been paid for.Chứng từ trình bày hoá đơn đã được thanh toán.At cost: giá vốn. Selling something at the price of manufacture or the wholesale cost.Bán thứ gì đó theo giá sản xuất or giá sỉ.Drawing: rút vốn. Act of proprietor who takes worth of something out of business for himself.Hành động cuả chủ nhân lấy thứ gì đó có giá trị ra khỏi doanh nghiệp để sử dụng riêng.Premises: a house or building and the land on which it stands.Cơ sở kinh doanh.Bad debts: nợ khó đòi. An unpaid debt that is not likely to be paid in future. Nợ xấu.To settle an account: nợ đến hạn.To pay the open account. Thanh toán số tiền phải trả.To open an account: Mở tài khoản. To proceed the procedure of bank for an account coming into action.Commission basis: phương thức nhận hoa hồng.Contract: hợp đồng. A legally binding agreement made between two or more people.

×