Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Svoboda Naživo v "Mzdy a personalistika"

1,323 views

Published on

Článek o Svobodě Naživo z pera Věry Šimonové z http://registrace.dashofer.cz/?d=enmup&o=enl&wa=WWW11IX

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Svoboda Naživo v "Mzdy a personalistika"

  1. 1. V jiném rytmu Postřehy z konference Svoboda naživo❯ „Pracujete osm hodin u lisu za mini- ❯ Když se pak Tomáš zmínil o svých plá- Je to v lidech, nebo v systému?mální mzdu a práce Vás baví? Hm, tak nech uspořádat na podzim konferencito je opravdu vážné.” říká v jednomz kreslených vtipů Pavla Kantorka lékař o svobodě v práci, poučena ranní pří- hodou jsem zamítla pochybnosti typu: ❯ Pokud znáte příběh o stavitelích ka- tedrály, tak asi víte, že jeden z nich nazaměstnanci na preventivní prohlídce. V tak krátké době konferenci?, dotaz, co dělá, opáčil: „Nezdržuj, nevi-Třeba místo u lisu sedíte u počítače, Svoboda a české firmy?, Mají zaměst- díš, že mám moc práce a na tyto otáz-nicméně zkuste si položit stejnou otázku: nanci, svázaní hypotékami a obavami ky nemám čas?” Druhý odpověděl:„Baví Vás to, co děláte?” Pokud odpo- z nezaměstnanosti, vůbec myšlenky na „Stavím zeď.” Teprve od třetího se taza-víte ano, patříte ke šťastným 20 % za- podobné téma? a řekla si – proč ne, tel dočkal věty: „Stavím katedrálu, mís-městnanců. A pokud ne a přemýšlíte všechno je možné. A bylo. Konference to, kde se setkají Bůh a lidé.”co s tím, mohou Vás následující řádky proběhla 10. listopadu v pražském kiněinspirovat. Vzlet za účasti čtyř stovek účastníků. Pro ty z Vás, kteří se na ni nedostali, nabízím ❯ Snem každého manažera je naklo- novat třetího z dotázaných a sestavit několik postřehů. z takových jedinců svůj tým. Jak dosáh-Možné je všechno… nout toho, aby do svých firem získali za- pálené „stavitele” a hlavně aby jim to❯ S Tomášem Hajzlerem, propagáto- vydrželo? Je to v lidech, nebo ve firem-rem svobody v práci, jsem se setkala na ním systému? Podle organizátora a po-konci léta při natáčení rozhovoru řadatele Tomáše Hajzlera bylo pátránív pražském HUBu (přečíst si jej můžete po odpovědi na tuto otázku důvodem,ve Zpravodaji č. 20/2011). Cestou k ně- proč uspořádat konferenci, zavřít se namu jsem minula čajovnu s velmi netra- celý den do Vzletu a sdílet příběhydiční nabídkou práce: „Hledáme gejšu a zkušenosti s patnáctkou přednášejí-na plný úvazek.” Jako nadšenou obdi- cích z Čech i zahraničí. Kromě čer-vovatelku japonské kultury mě tento in- stvých myšlenek řečníků vanul v novězerát přesvědčil o tom, že možné je zrekonstruovaných prostorách bývalé-opravdu vše. I gejša v Praze. ho kina svěží vzduch, který nevyráběla
  2. 2. klimatizace, ale umožňovala otevřená Getz, profesor na Europe Business 3. Dávejte pozor, s kým se ve své čin-okna. Místo několika chlebíčků a vy- School, spoluautor knihy Svoboda v prá- nosti spojíte, neboť platí, že co hledá-chládající kávy fungovala čajovna ci. Jeho doporučení jsou jednoduchá: te, to dostanete, a koho hledáte, to-a netradiční občerstvení. Příjemná změ- 1. Přestaňte mluvit, začněte poslouchat ho potkáte.na od klimatizovaných sterilních prostor, a odstraňte všechny praktiky, kteréve kterých se konference obvykle pořá- Vašim lidem brání, aby se cítili skuteč- Jednoduše, jak jen to jdedají. ně rovnocenní. 2. Otevřeně a aktivně vysvětlujte svoji fi- ❯ Pár bodů a funguje to? Hlavy zapří-❯ A pohnutky účastníků, kteří sem zaví- remní vizi, aby Vaši lidé začali pova- sáhlých skeptiků budou hledat důvody,tali? Na ty jsem se vyptávala během žovat za vlastní. Ovšem nezačínejte proč ne. Taťána Le Moigne, ředitelkapřestávek v předsálí: „Chci vidět a sly- s tím tehdy, dokud nesplníte bod č. 1, společnosti Google CZ a také jedinášet, že to někde jde i jinak než u nás.” protože lidé, kteří necítí, že s nimi jed- žena mezi přednášejícími, tvrdí opak.„Hledám cestu ven z toho kolotoče, do náte jako s rovnocennými, Vaši vizi A dokládá ho zajímavým příkladem –kterého jsem se dostala. Nechci už zá- sdílet nebudou. kruhovým objezdem v Paříži u Vítězné-kazníkům lhát a nabízet produkty, o kte- 3. Přestaňte se pokoušet motivovat. ho oblouku. Žádní policisté, žádná svět-ré nestojí a o jejichž užitečnosti ani já Místo toho vytvořte prostředí, které la, žádné složité řídicí dopravní systémy,sama nejsem přesvědčena.” „Pátrám Vašim lidem umožní rozvíjet se a roz- pouze jednoduché pravidlo, kterépo možnosti, jak se uživit a přitom ne- hodovat o sobě samých – a nechte všichni respektují – přednost zprava. Propendlovat jak stěhovavý pták mezi je, ať se motivují sami. Jsou-li srozu- plynulý provoz dostačující a pro firmy toPrahou, Londýnem a Moravou, kde žije mění s Vaší vizí, sami najdou cestu, platí stejně.moje rodina.” jak ji uskutečnit. 4. Zůstaňte ve střehu, neboť cenou za ❯ Proč se Taťana Le Moigne rozhodla❯ Ani jednou nezaznělo obvyklé: „No, svobodu je věčná ostražitost. pro Google CZ, i když začátky nebylyfirma mě sem poslala, tak počkám do žádná procházka růžovým sadem?oběda a pak zmizím.” S postupujícím „Protože v této společnosti mohlaodpoledním časem se počet účastníků „Táňa zůstat Táňou”, nebylo důležité,nijak neměnil, sál byl stále plný. co jsem dělala a jaké mám plány do budoucna, ale jaká jsem.” Užitečná ra-❯ Pokud výsledky průzkumu Gallupova da pro ty, kteří si hledají nové působiště,ústavu o angažovanosti zaměstnanců i pro personalisty a manažery, kteří majípřevedeme pro názornost do příkladu možnost věci ve firmě změnit.s osmiveslicí, tak dva přední členovéposádky energicky veslují, pět dalších Flexibilní úvazky? Ani náhodouuprostřed jen opakovaně namáčí veslado vody a osmý aktivně vesluje, bohu- Lehko mluvit o svobodě, když ❯ To, jak obtížná může být plavba čes-žel opačným směrem. Beru v úvahu, že stojíme na pevnině kých firem ke svobodnější variantě, do-návštěvníci konference a náhodně do- ložil Petr Skondrojanis ze společnostitázaní netvoří statisticky přesný vzorek,nicméně přesto se mi stále nabízí otáz- ❯ Čtyři jednoduchá doporučení, řek- LMC. Počet zaměstnanců, kteří u nás využívají flexibilní pracovní úvazky, se nete si. Co tedy firmám brání aplikovatka: „Kam se ztrácí motivace zaměst- je v praxi a těšit se z produktů práce pohybuje kolem 5 %. Pro ilustracinanců? Fungují firmy jako černé díry, spokojených a motivovaných zaměst- v Holandsku je to 42 %. O čem vypoví-které berou lidem jejich energii, nápady nanců? Odpovědí může být metafora, dají uvedená čísla, připustíme-li, že flexi-a nadšení? A pokud ano, jde to i jinak?” kterou začal své vystoupení Robert bilita se úzce pojí s důvěrou? Zdá se, že Peňažka z agentury Yinachi: „Potkají se mezi tím být na očích a odvádět dobrýSvobodná firma? To existuje? na moři dva kapitáni a jeden volá na výkon kladou firmy rovnítko. Jakoby druhého: „Kam pluješ?” „Nevím”, od- ono „mám homeoffice” vyvolávalo❯ Na první pohled módní vlna, na ten poví dotázaný. „Tak šťastnou plavbu”, u zaměstnavatelů představu, že za-druhý myšlenka poněkud staršího data. popřeje mu ten první. městnanci lenoší na Bahamách, nikolivZačal se jí zabývat William L. McKnight, že „pracují z domova”.ředitel společnosti 3M, který se už v roce ❯ Pustit se do aplikace výše uvede-1924 zamýšlel nad kroky, jimiž by pod- ných principů vyžaduje – stejně jako ❯ Dokladem toho, že alternativní for-pořil iniciativu a tvořivost zaměstnanců. plavba na moři - hodně: pokoru přiznat my práce fungují, je samotná konfe-Své postřehy shrnul v jedné větě: „Když si, že manažeři nevědí víc než zaměst- rence Svoboda naživo. Na její přípravěpostavíte kolem lidí plot, začnou se nanci, kuráž překročit zaběhané mýty spolupracovali členové realizačníhochovat jako ovce. Dejte jim prostor, kte- o tom, že musíme mít vše pevně v ru- týmu z Athén, ze Šumavy, z Prahy,rý potřebují.” Ploty vyměřují jasné hrani- kou. Nemusíme a – v případě živých z Beskyd a ze Slovenska. Díky techno-ce, poskytují pocit zdánlivého bezpečí organismů, jako je firma – také ani ne- logiím můžeme pracovat odkudkolia vytváří z lidí ovce tak jemným a ne- máme. a nemusíme tedy, jak ukázal i Michalnápadným způsobem, že to dotyční Martoch ze společnosti Idealinečasto ani nepostřehnou. ❯ Robert Peňažka shrnul svoje zkuše- Solutions, kvůli práci opouštět svoji rodi- nu a domov a zapouštět kořeny někde nosti z plavby svobodnými firemními vo-❯ McKnightova myšlenka nezapadla, dami do několika postřehů: jinde.rozvinuly ji firmy, které staví na princi- 1. Svobodnou firmu nenastavíme, po-pech svobody, například americký in- kud nemáme svobodu v sobě. ❯ Rozšíří tedy české firmy vějíř flexibil-ternetový obchod s obuví Zappos, fran- Jakékoli společenství, a tedy i firma, ních možností? Asi i v tomto případě bu-couzská slévárna FAVI, drsný Harley- může být pouze tak svobodné, jak de platit, že kdo chce, hledá způsoby,-Davidson či výrobce goretexové mem- svobodní jsou jeho členové. Pokud kdo nechce, hledá důvody.brány W. L. Gore & Associates, společ- věříme sami sobě, dokážeme věřitnosti, které manažeři obdivují, kde se in- druhým. Pokud podvádíme a krade- Jak často se smějete?spirují – a jejichž příkladem se většinou me, budete v těch ostatních vidětneřídí. zloděje a lháře.” ❯ Čtyřleté dítě se podle průzkumů 2. Pátrejte po smyslu Vaší činnosti. směje až 400x denně, pětatřicetileté❯ Zkušenosti těchto a dalších firem shr- Neptejte se, kam firma pluje, ale proč „dítě” jen desetkrát. Asi nemá důvod,nul zahraniční host konference, sir Isaac tam pluje. napadne Vás. Změna přístupu k sobě
  3. 3. a k druhým se může zdát pouhým laci- mu ho manipulují druzí. Proto stojí za to Google, Semco ukazují, že radost z prá-ným řečnickým trikem či snem idealisty, experimentovat a zkoušet věci jinak. ce a ekonomický efekt se nevylučují,nikoliv základem ekonomické prosperi- Protože pokud jdeme za stádem, jak ba právě naopak. A jak ukázala konfe-ty. To však vyvrací úspěšnost firem, které podotkl Ján Košturiak ze slovenské IPY, rence, nemusíme lovit jen v zahranič-staví na svobodnějších principech. vidíme jen zadky a často i jiné, méně ních vodách, příkladů najdeme i v čes- zajímavé věci. kém prostředí víc než dost. Zapadnou,❯ Co je to vlastně ona svoboda v prá- nebo budou stejné jako podzimní chřip-ci, můžete se zeptat? Podle Jana ❯ Rozdíl mezi prací a hrou či osobním ky – prostě nakažlivé? Pro zdraví čes-Jabůrka z moravského Barumu je to ná- koníčkem nemusí být striktní, stejně jako kých firem je druhá z možností tou pří-vrat k lidské přirozenosti, k tomu, aby hranice mezi prací a rodinou. Záleží jen znivější variantou, a to bez ohledu načlověk ze sebe dal druhým maximum na úhlu pohledu a na ochotě pocho- to, že ji mohou provázet některé dětskétoho, co v něm je, aby mohl dělat vět- pit lidskou přirozenost a začít pracovat nemoci.šinu času to, na co má buňky, ne k če- pro ni, ne proti ní. Firmy jako Zappos, Věra Šimonová

×