Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ján Polák: Tyrkysové organizace

276 views

Published on

Prezentace na sektání http://slusnafirma.cz
na základě knihy https://www.peoplecomm.cz/budoucnost-organizaci

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ján Polák: Tyrkysové organizace

  1. 1. Tyrkysové organizácie Príležitosť a výzva “Ten najväčší prelom 21.storočnia neprinesú technológie, ale rozšírenie chápania toho, čo znamená byť človekom.” John Naisbitt (futurista) Jan Polak
  2. 2. Obmedzenia a tienisté stránky • Rovnostárstvo • Komplikované a zdĺhavé rozhodovanie • Nezdravá rodinná dynamika • Inovácie utrhnúté z reťaze • Peniaze a postavenie ako merítko úspechu • Pocit prázdnoty • Chamtivosť
  3. 3. 1 2 3 Tyrkysový integrálny autentický evolučný pohľad na svet Skrotenie obav ega 4 5 6 Vnútorný kompas pri rozhodovaní Život ako príležitosť rásť a rozvíjať sa 7 Stavanie na silných stránkach Kultivované riešenie ťažkostí a problémov Múdrosť presahujúca racionalitu Snaha o celistvosť - k sebe, druhým, životu a prírode
  4. 4. Evolučné poslanie Celistvosť Sebariadenie Nová metafora, nové možnosti ŽIVÝ ORGANIZMUS
  5. 5. Sebariadenie Kto má moc, právomoc a zodpovednosť? (Org. štruktúra, funkcie, vedenie, projekty) Priestor a prostriedky k práci Ako sa bude rozhodovať? Kto môže utrácať firemné peniaze? Čo bráni zamestnancom, aby sa neflákali? Kto rozhoduje o odmene a zvyšovaní platu? Ako riešime konflikty?
  6. 6. Celistvosť Celý človek Rešpekt a úcta k všetkých oblastam života a dimenziám človeka Aké je potrebné prostredie, aby ľudia žiarili a prekvitali? Aký máme v organizácii prístup a proces k ľuďom?
  7. 7. Evolučné poslanie Prečo existujeme? Čo je poslaním našej organizácie - ako živej bytosti? Komu a na čo slúžime?
  8. 8. 1 2 3 Postrehy Paradigma a model fungovania lírda a majiteľov predstavujú strop rozvoja organizácie Neštačí prebrať štruktúry, procesy a praktiky tyrkysových firiem Dôležité je skúmať a zvedomovať svoje predpoklady a obavy rovnako ako hodnoty, poslanie a víziu budúcnosti Zameranie sa budovanie a prebudovanie infraštruktúry, ktorá umožňuje, ukotvuje a podporuje tyrkysový model 4

×