2010 ruralter

845 views

Published on

Published in: Education, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2010 ruralter

  1. 1. Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2010, de la directora de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes RURALTER-Leader: ter- cera ronda de presentació de projectes. [2010/11635] RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2010, de la directora de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, por la que se convocan las ayudas RURALTER-Leader: tercera ronda de presentación de proyectos. [2010/11635] En l’article quart de l’Orde 36/2010, de 26 d’octubre, de la Con- selleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s’aproven les bases de les ajudes RURALTER-Leader, s’establix que es publicaran en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana les successives ober- tures de rondes de presentació de projectes RURALTER-Leader que decidisquen els GAL, i que la resolució de convocatòria ha d’incloure el termini de presentació de sol·licituds i l’import global de les ajudes que es convoquen en cada territori. Els huit grups d’acció local RURALTER-Leader valencians han comunicat a la Direcció General d’Empreses Agroalimentàries i Des- envolupament del Medi Rural la seua decisió que es convoque, el 2010, una tercera ronda de presentació de sol·licituds d’ajuda. Ateses les disposicions de l’article 47.11 del Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, que requerix la publicació de les línies de subvenció que financen i l’import global màxim destinat a les subvencions. A proposta de la Direcció General d’Empreses Agroalimentàries i Desenvolupament del Medi Rural, en virtut de les facultats conferides en l’article 47.3 del Text Refós de la Llei de la Hisenda Publica de la Generalitat Valenciana i en l’article 13 del Decret 123/2006, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrà- ria (DOCV núm. 5344, de 12 de setembre de 2006), resolc: Apartat primer. Objecte i àmbit Convocar la concessió d’ajudes RURALTER-Leader per a l’exer- cici 2010, que s’emmarquen en l’eix 4 del PDR de la Comunitat Valenciana 2007-2013 i estan destinades a finançar l’execució de pro- jectes d’inversió, d’acord amb el que s’establix en les bases regula- dores aprovades per mitjà de l’Orde 36/2010, de 26 d’octubre, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació per la qual s’aproven les bases de les ajudes RURALTER-Leader. Apartat segon. Beneficiaris Poden ser beneficiaris d’estes ajudes els definits, per a les diferents mesures, en l’orde de bases esmentada. Apartat tercer. Finançament de les ajudes 1. Les ajudes que es convoquen tenen caràcter plurianual, d’acord amb l’article 29 del Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Con- sell de la Generalitat Valenciana, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat. 2. Els fons per a les ajudes RURALTER–Leader són aportats en un 62,5% per la hisenda pública valenciana, en un 36,5% pel FEADER i en un 1% pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. 3. La dotació econòmica d’esta convocatòria puja a 12.400.000 euros, a càrrec dels pressupostos de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), que depén de la Conselleria d’Agri- cultura, Pesca i Alimentació (secció 12, entitat 91, capítol VII, línia SE833000). Per als exercicis subsegüents a l’actual, els imports de cada anualitat queden supeditats a l’existència de crèdit adequat i sufi- cient en el pressupost corresponent de cada exercici. 4. La distribució en anualitats és la següent: La Orden 36/2010, de 26 de octubre, de la Conselleria de Agri- cultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueban las bases de las ayudas RURALTER-Leader establece en su artículo cuarto que se publicarán en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana las sucesivas aperturas de rondas de presentación de proyectos RURALTER-Leader que decidan los GAL, debiendo incluir la resolución de convocatoria el plazo de presentación de solicitudes y el importe global de las ayu- das que se convocan en cada territorio. Habiendo comunicado, a la Dirección General de Empresas Agroa- limentarias y Desarrollo del Medio Rural, los ocho grupos de acción local RURALTER-Leader valencianos su decisión de que se convoque en 2010 una tercera ronda de presentación de solicitudes de ayuda. Considerando lo dispuesto en el artículo 47.11 del Decreto Legis- lativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valencia- na, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, que requiere la publicación de las líneas de subvención que financian y el importe global máximo destinado a las subvenciones. A propuesta de la Dirección General de Empresas Agroalimenta- rias y Desarrollo del Medio Rural, en virtud de las facultades conferi- das en el artículo 47.3 del Texto Refundido de la Ley de la Hacienda Publica de la Generalitat Valenciana y en el artículo 13 del Decreto 123/2006, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (DOCV nº 5344, de 12 de septiembre de 2006), resuelvo: Apartado primero. Objeto y ámbito Convocar la concesión de ayudas RURALTER-Leader para el ejercicio 2010, que se enmarcan en el eje 4 del PDR de la Comuni- tat Valenciana 2007-2013 y están destinadas a financiar la ejecución de proyectos de inversión, de acuerdo con lo establecido en las bases reguladoras aprobadas mediante Orden 36/2010, de 26 de octubre, por la que se aprueban las bases de las ayudas RURALTER-Leader. Apartado segundo. Beneficiarios Pueden ser beneficiarios de estas ayudas los definidos, para las distintas medidas, en la citada orden de bases. Apartado tercero. Financiación de las ayudas 1. Las ayudas que se convocan tienen carácter plurianual, de acuerdo con el artículo 29 del Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat. 2. Los fondos para las ayudas RURALTER-Leader son aportados en un 62,5% por la hacienda pública valenciana, en un 36,5% por el FEADER y en un 1% por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 3. La dotación económica de la presente convocatoria asciende a 12.400.000 de euros, con cargo a los presupuestos de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (AVFGA), dependiente de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación (sección 12, enti- dad 91, capítulo VII, línea SE833000). Para los ejercicios subsiguien- tes al actual, los importes de cada anualidad quedan supeditados a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto corres- pondiente de cada ejercicio. 4. La distribución en anualidades es la siguiente: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 500.000,00 € 400.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 4.000.000,00 € 5.500.000,00 € * * * * * Num. 6388 / 02.11.2010 40315
  2. 2. 5. La distribució dels fons per zona i grup d’acció local és la següent: 1. Associació RURALTER-Leader Zona 1: 1.000.000 euros 2. Grup de Desenvolupament Rural comarca els Ports Maestrat, GDR PORTMADER: 1.000.000 euros 3. Associació RURALTER Castelló-Sud: 1.400.000 euros 4. Associació per al Desenvolupament Rural València Interior: 1.400.000 euros 5. Associació del Llano de Chiva a la Plana de Utiel: 3.200.000 euros 6. Grup de Desenvolupament Rural RURALTER-Leader Zona 6: 1.400.000 euros 7. Associació RURALTER-Leader Zona 7: 1.000.000 euros 8. Centre de Desenvolupament Rural Alacant: 2.000.000 euros Apartat quart. Presentació de sol·licituds 1. El termini de presentació de sol·licituds d’ajudes serà de 20 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 2. El model de sol·licitud d’ajuda i la documentació que cal pre- sentar són els que figuren en l’orde de bases. Les sol·licituds, junta- ment amb la totalitat de la documentació, es dirigirà al grup d’acció local corresponent per raó del municipi on es pretenga executar el pro- jecte, i els presentaran en dos exemplars a les adreces següents: – Zona 1: Associació RURALTER-Leader Zona 1, c/ Doctor Miguel Barreda Jover, 2, 12330 Traiguera. – Zona 2: GDR PORTMADER, c/ Nevera, 1, 12165 Ares del Maestrat. – Zona 3: Associació RURALTER Castelló-Sud, c/ Major 2, 12415 Gaibiel. – Zona 4: Associació per al Desenvolupament Rural València Inte- rior, Pintor Sorolla, 1, 46177 Tuéjar. – Zona 5: Associació del Llano de Chiva a la Plana de Utiel, c/ Virgen del Rosario, 3, 46367 Yátova. – Zona 6: Grup de Desenvolupament Rural RURALTER-Leader Zona 6, plaça Manuel Tolsá, s/n, 46810, Enguera. – Zona 7: Associació RURALTER-Leader Zona 7, plaça de la Font, 1, 46729 Ador. – Zona 8: CEDER-Alacant, c/ Sant Antoni, 2, 03820 Cocentaina. 3. La presentació de sol·licituds es pot fer telemàticament, i per a això s’accedirà al catàleg de servicis públics interactius de la Genera- litat accessibles a través de <www.tramita.gva.es> i se seleccionarà el servici corresponent. Per a poder accedir a este sistema telemàtic, el sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, amb el certi- ficat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o amb el certificat reco- negut per a ciutadans (persona física), tots dos emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana. En el cas de presentar un certificat digital de persona física i que s’actue en representació d’una persona jurídica, s’haurà d’inscriure prèviament en el Registre de representacions de caràcter voluntari davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica. Si alguns dels documents que cal aportar amb la sol·licitud no poden ser presentats de forma tele- màtica, se’n farà l’entrega per registre d’entrada, dins del termini de presentació establit en l’orde. 4. De conformitat amb l’article 4 del Reglament (CE) número 259/2008, de la Comissió, de 18 de març de 2008, pel qual s’establi- xen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) número 1290/2005, del Consell, quant a la publicació d’informació sobre els beneficiaris de fons procedents del fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), les dades dels beneficiaris seran publicades d’acord amb estos regla- ments i podran ser tractats per organismes d’auditoria i investigació de la Unió Europea i nacionals, per a salvaguardar els interessos financers de la Unió Europea. 5. La distribución de los fondos por zona y grupo de acción local es la siguiente: 1. Asociación RURALTER-Leader Zona 1: 1.000.000 euros 2. Grupo de Desarrollo Rural comarca Els Ports Maestrat, GDR PORTMADER: 1.000.000 euros 3. Asociación RURALTER Castellón-Sur: 1.400.000 euros 4. Asociación para el Desarrollo Rural Valencia Interior: 1.400.000 euros 5. Asociación del Llano de Chiva a la Plana de Utiel: 3.200.000 euros 6. Grupo de Desarrollo Rural RURALTER-Leader Zona 6: 1.400.000 euros 7. Asociación RURALTER-Leader Zona 7: 1.000.000 euros 8. Centro de Desarrollo Rural Alicante: 2.000.000 euros Apartado cuarto. Presentación de solicitudes 1. El plazo de presentación de solicitudes de ayudas será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 2. El modelo de solicitud de ayuda y la documentación a presen- tar son los que figuran en la orden de bases. Las solicitudes junto con la totalidad de la documentación se dirigirán al grupo de acción local correspondiente por razón del municipio donde se pretenda ejecutar el proyecto, y presentarán por duplicado en las siguientes direcciones: – Zona 1: Asociación RURALTER-Leader Zona 1, c/ Doctor Miguel Barreda Jover, 2, 12330 Traiguera. – Zona 2: GDR PORTMADER, c/ Nevera, 1, 12165 Ares del Maestrat. – Zona 3: Asociación RURALTER Castellón-Sur, c/ Mayor, 2, 12415 Gaibiel. – Zona 4: Asociación para el Desarrollo Rural Valencia Interior, Pintor Sorolla, 1, 46177 Tuéjar. – Zona 5: Asociación del Llano de Chiva a la Plana de Utiel, c/ Virgen del Rosario, 3, 46367 Yátova. – Zona 6: Grupo de Desarrollo Rural RURALTER-Leader Zona 6, plaza Manuel Tolsá, s/n, 46810 Enguera. – Zona 7: Asociación RURALTER-Leader Zona 7, plaza La Fuen- te, 1, 46729 Ador. – Zona 8: CEDER-Alicante, c/ Sant Antoni, 2, 03820 Cocentaina. 3. La presentación de solicitudes podrá realizarse telemáticamen- te, y para ello se accederá al catálogo de servicios públicos interacti- vos de la Generalitat accesibles a través de <www.tramita.gva.es> y se seleccionará el servicio correspondiente. Para poder acceder a este sistema telemático, el solicitante deberá disponer de firma electrónica avanzada, bien con el certificado reconocido de entidad (personas jurí- dicas) o bien con el certificado reconocido para ciudadanos (persona física), ambos emitidos por la Autoridad de Certificación de la Comu- nitat Valenciana. En el caso de presentar un certificado digital de per- sona física y que se actúe en representación de una persona jurídica, se deberá inscribir previamente en el registro de representaciones de carácter voluntario ante la Generalitat para la realización de trámites por vía telemática. Si algunos de los documentos a aportar junto con la solicitud no pueden ser presentados de forma telemática, se realizará la entrega de los mismos por registro de entrada, dentro del plazo de presentación establecido en la orden. 4. De conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) núme- ro 259/2008, de la Comisión, de 18 de marzo de 2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) número 1290/2005, del Consejo, en lo que se refiere a la publicación de infor- mación sobre los beneficiarios de fondos procedentes del Fondo Euro- peo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), los datos de los beneficiarios serán publicados con arreglo a dichos reglamentos y podrán ser tratados por organismos de auditoría e investigación de la Unión Europea y nacio- nales, para salvaguardar los intereses financieros de la Unión Europea. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 500.000,00 € 400.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 4.000.000,00 € 5.500.000,00 € Num. 6388 / 02.11.2010 40316
  3. 3. Pel que fa a les dades de caràcter personal, els beneficiaris podran exercir els drets reconeguts en la Directiva 95/46/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d’octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’estes dades. La participació en la convocatòria suposa, per a cada un dels bene- ficiaris, l’acceptació i autorització expressa a l’AVFGA per a la reco- llida, la incorporació als fitxer respectius i el tractament d’estes dades personals, com també per a la conservació durant els terminis previs- tos en les disposicions aplicables. Apartat cinqué. Pagament de les ajudes 1. La sol·licitud de pagament de l’ajuda concedida es realitzarà en el model que conté l’orde de bases, i també caldrà adjuntar la docu- mentació a què s’hi fa referència. 2. La justificació de despeses pel beneficiari tindrà com a termini final l’1 de juny de cada anualitat de pagament, per als projectes que no incloguen obres, i l’1 d’octubre de cada anualitat, per als que n’in- cloguen. La justificació de despeses de l’anualitat 2010 tindrà com a termini l’1 de juny i el 15 de setembre, respectivament, de 2011. Apartat sisé. Delegació de facultats Es faculta la directora general d’Empreses Agroalimentàries i Des- envolupament del Medi Rural per a dictar els actes, les resolucions i les instruccions que siguen necessaris per a l’aplicació d’esta resolu- ció. Apartat seté. Recursos Contra esta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar potestativament un recurs de reposició davant de la sub- secretària de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en la seua qualitat de directora de l’Agència Valenciana de Foment i Garan- tia Agrària, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació, o impugnar-se directament davant dels jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos des de l’endemà de la notifi- cació, de conformitat amb les disposicions dels articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administra- cions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 10 i 46.1 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. València, 27 d’octubre de 2010.– La directora de l’Agència Valen- ciana de Foment i Garantia Agrària: Pilar Amigó Salvi. En cuanto a los datos de carácter personal, los beneficiarios podrán ejercer los derechos reconocidos en la Directiva 95/46/CE, del Parla- mento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. La participación en la convocatoria supone, para cada uno de los beneficiarios, la aceptación y autorización expresa a la AVFGA para la recogida, incorporación a los respectivos ficheros y el tratamiento de dichos datos personales, así como para su conservación durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables. Apartado quinto. Pago de las ayudas 1. La solicitud de pago de la ayuda concedida se realizará en modelo contenido en la orden de bases y adjuntará la documentación también referida en la misma. 2. La justificación de gastos por el beneficiario tendrá como plazo final el 1 de junio de cada anualidad de pago, para los proyectos que no incluyan obras y el 1 de octubre de cada anualidad para los que las incluyan. La justificación de gastos de la anualidad 2010 tendrá como plazo el 1 de junio y el 15 de septiembre, respectivamente, de 2011. Apartado sexto. Delegación de facultades Se faculta a la directora general de Empresas Agroalimentarias y Desarrollo del Medio Rural para dictar los actos, resoluciones e ins- trucciones que sean precisos para la aplicación de la presente resolu- ción. Apartado séptimo. Recursos La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante la subsecretaria de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Ali- mentación, en su calidad de directora de la AVFGA, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, o impugnar- se directamente ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis- traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y artículos 10 y 46.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Valencia, 27 de octubre de 2010.– La directora de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria: Pilar Amigó Salvi. Num. 6388 / 02.11.2010 40317

×