Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

พรบ.คอมพิวเตอร์(ฉบับการ์ตูน)#1

ปัจจุบันผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ควรที่จะต้องระมัดระวังการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นพิเศษ เนื่องจากบางครั้ง(หรือหลายครั้ง) คุณอาจจะเผลอกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งด้วยความตั้งใจและไม่ตั้งใจ วันนี้เลยอยากจะนำเอาพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์(ฉบับการ์ตูน)มาให้ได้อ่านและทราบถึงข้อกฎหมายค่ะ

  • Login to see the comments

×