สายคู่บิดเกลียว

9,918 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,918
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สายคู่บิดเกลียว

 1. 1. (Twisted Pair Wire) นำเสนอ อ.ปิยวรรณ รัตนภำนุศร สมำชิก 1. นำยธนกฤต เผ่ำจินดำ2. นำยธนำนนท์ สินธวำนนท์ 3. นำยรัฐวิทย์ ทรัพย์สอน
 2. 2. สายคู่บิดเกลียว(Twisted Pair Wire)
 3. 3.  เป็นสายชนิดที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการนามาใช้งานตามห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ทวไป รวมทั้งตามสานักงานต่างๆ สายชนิดนี้ได้ชื่อมาจาก ั่ ลักษณะองค์ประกอบภายในของสาย ที่เป็นสายลวดทองแดง 2 เส้นนามาพัน เกลียวเข้าด้วยกันเพื่อทาให้เกิดเป็นสนามแม่เหล็ก ซึ่งใช้เป็นเสมือนเกราะ สาหรับป้องกันสัญญาณรบกวนทั่วไปได้ในตัวเอง จานวนรอบหรือความถี่ ใน การพันเกลียว เช่น พันเกลียว 10 รอบต่อความยาว 1 ฟุต นันมีผลโดยตรงต่อ ้ กาลังของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นถ้าจานวนรอบสูงก็จะทาให้สนามแม่เหล็กมี กาลังแรงขึ้น สามารถป้องกัน สัญญาณรบกวนได้ดีขึ้น แต่ก็ทาให้สิ้นเปลือง สายมากขึ้น แต่ถ้าจานวนรอบต่า ก็จะเกิดสนามแม่เหล็กกาลังอ่อน ซึ่ง ป้องกันสัญญาณรบกวนได้น้อยลงก็ใช้สายเปลืองน้อยลงเช่นกัน
 4. 4. โดยทั่วไปแล้วสายชนิดนี้จึงมีคณสมบัติในการป้องกันสัญญาณรบกวนได้ ุดีกว่าสายทีไม่มีการพันเกลียวเลยบริเวณแกน (Core) ของสายคู่บิด ่เกลียว สายคูบิดเกลียว ประกอบด้วยสายทองแดงจานวนหนึ่ง หรือหลาย ่คู่สาย ห่อหุ้มสายด้วยฉนวนบางๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลัดวงจร แล้วนามาพันเกลียวเข้าด้วยกันเป็นคู่ ทุกคู่จะถูกห่อหุ้มฉนวนอีกชั้นหนึ่งรวมกันเป็นสายขนาดใหญ่เพียงสายเดียวสายคู่บิดเกลียวแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ1. แบบไม่มีฉนวนหุ้ม (UTP : Unshielded Twisted Pair)2. แบบมีฉนวนหุ้ม (STP : Shielded Twisted Pair)
 5. 5. สายคู่บิดเกลียวแบบไม่มีฉนวนหุ้ม (UTP : Unshielded Twisted Pair) สาย UTP เป็นสายที่พบเห็นกันมาก มักจะใช้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์สื่อสารตามมาตรฐานที่กาหนด สาหรับสายประเภทนี้จะมีความยาวของสายในการเชื่อมต่อได้ไม่เกิน 100 เมตร และสายUTP มีจานวนสายบิดเกลียวภายใน 4 คู่ คู่สายในสายคูตีเกลียวไม่หม ่ ุ้ฉนวนคล้ายสายโทรศัพท์ มีหลายเส้นซึ่งแต่ละเส้นก็จะมีสแตกต่างกัน และ ีตลอดทั้งสายนั้นจะถูกหุ้มด้วยพลาสติก (Plastic Cover) ปัจจุบันเป็นสายที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากราคาถูกและติดตังได้ง่าย ้แสดงดังรูป
 6. 6. รูปแสดงสายคู่บิดเกลียวแบบไม่มีฉนวนหุ้ม(UTP : Unshielded Twisted Pair)
 7. 7. สาย UTP จะมีสายสัญญาณอยู่จานวน 4 คู่ 8 เส้น ประกอบด้วย เขียว - ขาวเขียว ส้ม - ขาวส้ม น้าเงิน - ขาวน้าเงิน น้าตาล - ขาวน้าตาล
 8. 8. ข้อดีของสาย UTP- ราคาถูก- ติดตั้งง่ายเนืองจากน้าหนักเบา ่- มีความยืดหยุ่น และสามารถโค้งงอได้มากข้อเสียของสาย UTP- ไม่เหมาะในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ห่างไกลมาก เพราะสัญญาณที่วิ่งบนสายจะถูกลดทอนลงไปตามความยาวของสาย (มีความยาวของสายในการเชื่อมต่อได้ไม่เกิน 100 เมตร)
 9. 9. สายคู่บิดเกลียวแบบมีฉนวนหุ้ม (STP : Shielded Twisted Pair) สายสัญญาณ STP มีการนาสายคูพันเกลียวมารวมอยู่และมี ่การเพิ่มฉนวนป้องกันสัญญาณรบกวน ซึ่งร่างแหนี้จะมีคณสมบัติเป็น ุเกราะในการป้องกันสัญญาณรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆเรียกเกราะนี้วา ชิลด์ (Shield) และเป็นสายสัญญาณที่ได้รับการ ่พัฒนาต่อจากสาย UTP โดยเพิ่มการชีลด์กันสัญญาณรบกวนเพื่อทาให้คุณสมบัติโดยรวมของสัญญาณดีมากขึ้น คุณลักษณะของสายSTP ก็เหมือนกับสาย UTP คือมีเรื่องเกี่ยวกับอัตราการบันทอน ่ครอสทอร์ก
 10. 10. รูปแสดงสายคู่บิดเกลียวแบบมีฉนวนหุ้ม(STP : Shielded Twisted Pair)
 11. 11. ข้อดีของสาย STP- ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงกว่า UTP- ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และคลื่นวิทยุข้อเสียของสาย STP- มีขนาดใหญ่และไม่ค่อยยืดหยุ่นในการงอพับสายมากนัก- ราคาแพงกว่าสาย UTP
 12. 12. คาถาม1.สายคู่บิดเกลียวได้ชื่อมาจากอะไรตอบ ลักษณะองค์ประกอบภายในของสายที่เป็นสำยลวดทองแดง สองเส้นนำมำพันเกลียวเข้ำด้วยกัน2. สายคู่บิดเกลียวทามาจากอะไรตอบ ลวดทองแดง3. สายคู่บิดเกลียวแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคืออะไรบ้างตอบ 1. แบบไม่มีฉนวนหุ้ม (UTP : Unshielded Twisted Pair) 2. แบบมีฉนวนหุ้ม (STP : Shielded Twisted Pair)
 13. 13. 4. ข้อดีของสาย UTP- ราคาถูก- ติดตั้งง่ายเนื่องจากน้าหนักเบา- มีความยืดหยุ่น และสามารถโค้งงอได้มาก5. ข้อเสียของสาย UTP- ไม่เหมาะในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ห่างไกลมาก เพราะสัญญาณที่วิ่งบนสายจะถูกลดทอนลงไปตามความยาวของสาย (มีความยาวของสายในการเชื่อมต่อได้ไม่เกิน 100 เมตร)
 14. 14. 6. ข้อดีของสาย STP- ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงกว่า UTP- ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และคลื่นวิทยุ7. ข้อเสียของสาย STP- มีขนาดใหญ่และไม่ค่อยยืดหยุ่นในการงอพับสายมากนัก- ราคาแพงกว่าสาย UTP
 15. 15. แหล่งอ้างอิงhttp://www.dcs.cmru.ac.th เจาะระบบ Network ฉบับสมบูรณ์การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

×