Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yetenek yönetimi

7,487 views

Published on

Published in: Business

Yetenek yönetimi

 1. 1. İ NSAN KAYNAKLARINDA YETENEK YÖNETİ Mİ PELİ N VARDARLIER 1
 2. 2. “Her insan bir kristaldir; yüzlerce ışığı, rengi, hakikatiama aynı zamanda sayısız yanlış ve çelişkiyi de kendibenliğinde barındıran ve yansıtan bir kristaldir.” Senail Özkan 22/10/12 2/22
 3. 3. YETENEK YÖNETİMİİsletmelerin çagın gereksinimlerini karsılayacak, yüksek potansiyelli,yetenekli çalısanlara olan ihtiyacı giderek artmıstır ve son yıllarda dünyaçapında genis yankı uyandıran yeni bir olgu ortaya çıkmıstır. “Yetenek Yönetimi”Türk Dil Kurumu Sözlügü’nde yetenek dört ayrı sekilde tanımlanmaktadır.Bunlardan ikisi genel, ikisi de egitim bilimindeki tanımlardır;1. Bir kimsenin bir seyi anlama veya yapabilme niteligi, kabiliyet.2. Bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve dogustan gelengüç, kapasite.3. (egitim bilimi) Kisinin kalıtıma dayanan ve ögrenmesini çerçeveleyen sınır.4. (egitim bilim)i Dısarıdan gelen etkiyi alabilme gücü. 22/10/12 3/22
 4. 4. YETENEKLİ ÇALIŞANLARIN ÖZELLİ KLERİEn Değerlilerin Özelliği 22/10/12 4/22
 5. 5. Değişim ve gelişim süreklidir;Sürekli değişir ve gelişirler. 22/10/12 5
 6. 6. Yeni yetenekleri çekerler;Yeni yetenekleri çekmede çok başarılıdırlar.İnsanlar onlarla çalışmak ister. 22/10/12 6
 7. 7. Her koşulda başarılıdırlar;Her yerde başarılı olabilirler.Her türlü kültür ve çevrede buçalışanlar basariyi yakalayabilir.Çalışacakları şirketleri dikkatli seçerlerama neredeyse her yerde zaten başarılıolma potansiyelleri vardır. 22/10/12 7
 8. 8. Şirketin büyükelçileridir;Şirketi gerçekten de çok iyi temsil ederler. 22/10/12 8
 9. 9. Kısıtlanmaya gelemezler;Sürekli öğrenmek ve gelişmek isterler. Hareket edemedikleri, kısıtlandıkları yerlerden nefret ederler. 22/10/12 9
 10. 10. İyi rol modeli olurlar;Sadece kendilerini geliştirmekle kalmazlar, diger insanları da geliştirmek isterler. 22/10/12 10
 11. 11. Güven kazanmayı başarırlar;Diğerlerinin güvenini kazanırlar. 22/10/12 11
 12. 12. İyi takım oyuncularıdır;Şirket için değer yaratırlar. Hepsi iyi birer takım oyuncusudur.Sadece kendileri için değil, şirketin iyiliği için de çalışırlar. 22/10/12 12
 13. 13. YETENEĞ E DAYALI İ NSAN KAYNAKLARI YÖNETİ MİÖnemi giderek artan insan kaynaklarının başarıyaulaşması, çalışanların bireysel gelişimlerininsağlanmasına bağlıdır.İnsan Faktörünün gelişimi ve kendini tanımasıyeteneklerinin farkında olması son derece önemlidir,bunun özü de YETENEK YÖNETİMİ’ dir. 13 22/10/12 /22
 14. 14. PERSONEL YÖNETİ Mİ İ NSAN KAYNAKLARI YÖNETİ Mİİşletmenin çalışanlarını hedef alır. İşletmenin gereksinimi olan insna kaynağını da dikkate almaktadır.Daha çok politikaların uygulanması ve İşletme içindeki insan kaynağının tümyönlendirmesinde odaklanan prtaik, olarak istihdamı ile ilgilenir.yarralı araçlarla ilgilenir.İzleyici ve tepkiseldir. İş yasaları, sendikal Yol göstericidir. Stratejiler, yenihareketler,idari düzenlemeler gibi faaliyetlerin başlatılması ve yeni fikirlerindeğişimlere uymaktadır. geliştirilmesi ile ilgilenmektedir.Çalışanlara ilişkin kural ve talimatlara İşletme içinde çalışanların katılımı veitaat gösterilmesine öncelik vermekte ve işbirliğine olanak tanıyan bir kültürünbu yönünyle eleştirilmektedir. oluşturulmasına gereksinim duymaktadır. Çalışanlarını üst düzey amaçlarını İşletmenin insan ile ilişkili konularını birgerçekleştirme yollarını arayan kısa bütün içerisinde birleştirme vedönemli bir yaklaşımdır. çalışanlarını üst düzey amaçlarını gerçekleştirme yollarını arayan uzun dönemli bir yaklaşımdır. 14 22/10/12 /22
 15. 15. YETENEKLİ ÇALIŞANLARIN İ ŞLETMEYE ÇEKİ LMESİ VE İ ŞLETMEDE TUTULMASI Yönetim literatüründe yetenekli çalışanların istihdamı ve işletmedetutulması konusunda önerilen bazı ilke ve teknikler bulunmaktadır.Bunlar (Hiltrop, 1999: 424):Psikolojik Sözleşmenin Değ iştiğ inin Kabul Edilmesi İ le BaşlangıçYapılmasıYetenekli Çalışanların İ şletmeye Çekilmesi Ve İ şletmede TutulmasıKonusunun Üst Yönetimin Önceliğ i Haline Getirilmesiİ şletmelerin Pazarda Çekiciliğ ini Arttıracak Poliitika ve UygulamalarınBaşlatılmasıÇalışanların Kazandığ ı Bir Ortam Yaratılmasıİ nsan Kaynakları Yöneticilerinin Rollerinin Yeniden Tanımlanmasıİ şletmenin Kendi Yetenek Havuzunu Oluşturması 15 22/10/12 /22
 16. 16. 22/10/12 16/22
 17. 17. YETENEK YÖNETİ Mİ NE DAYALI Bİ R İ ŞLETME YARATMANIN TEMEL KOŞULLARIYetenek yönetimine girdi sağlayan en önemli süreç; “seçme veyerleştirme”dir. Doğru seçme, yerleştirme sistem ve araçlarıyla, yüksekpotansiyelli, gelecek vadeden, yaratıcı, yenilikçi, katma değer yaratacakbireylerin yeteneklerinden yararlanılabilecektir(Altıntaş, 2007: 1). Bu noktadaişletmelerde yetenek havuzlarının oluşturulması önem kazanmaktadır. 22/10/12 17/22
 18. 18. İ ŞLETME STRATEJİ LERİ , İ NSAN KAYNAKLARI VE YETENEK GELİ ŞTİ RME ARASINDAKİ İ Lİ ŞKİTüm fonksiyonlar isletme stratejileri dogrultusunda belirlenen insankaynakları yönetimi stratejileri ile sekil alır. 22/10/12 18/22
 19. 19. 22/10/12 19/22
 20. 20. SONUÇİsletme hedefleri dogrultusundagelecege odaklı yetenek yönetimiyaklasımı, kökenini stratejik yönetim ve buna dayalı insan kaynaklarıyönetiminden alır. Yetenekli çalısanları gelecege hazırlayarak insankaynaklarında fark yaratmakla asıl amaç, isletmenin uzun vadelistratejilerini hayata geçirebilmek ve rekabet avantajı saglayabilmektir.İşletmelerin yetenek yönetimi üst yönetimlerinden baslayarak isletmestratejileriyle ve kurum kültürleriyle paralel olmalıdır. Yetenek yönetiminingiderek önem kazandığı günümüz iş dünyasında fark yaratmak isteyenişletmelerin, yetenek ekonomisinin gerektirdiği çalışan ihtiyaçlarınınkarşılanması, sürekli öğrenme ile yeteneklerin geliştirilmesi ve etkin birşekilde yönetilmesi ilkelerine uyum sağlamaları gerekmektedir. 22/10/12 20/22
 21. 21. www.pelinvardarlier.comwww.pelinvardarlier.com 22/10/12 21/22

×