استارتاپهای اینترنتی

1,369 views

Published on

همایش استارتاپهای اینترنتی که اولین بار در پارک علم و فن آوری یزد برگزار شده است

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,369
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
201
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

استارتاپهای اینترنتی

 1. 1. ‫همایش کارآفزینی‬ ‫استارتاپهای اینتزنتی‬ ‫عخٌزاى: پضهاى دؽتی ًضاد‬ ‫تاریخ: 5 خزداد 9831‬ ‫هکاى: پارک علن ٍ في آٍری یشد‬
 2. 2. ‫تزنامه همایش‬ ‫‪ ‬گاهْای اٍل‬ ‫‪ ‬تین‬ ‫‪ ‬ام ٍی پی‬ ‫‪ ‬طزح اقتصادی‬ ‫‪ ‬هتزیک ّا ٍ هقیاط پذیزی‬ ‫‪ ‬اس اعتارتاج تا ؽزکت تشرگ‬ ‫‪ً ‬ثایذّا‬ ‫‪ً ‬قؼ ؽتاب دٌّذُ ّا‬
 3. 3. ‫گام های اول‬ ‫‪ ‬ایذُ هْن ًیغت‬ ‫‪ ‬تِ ٍقَع پیَعتي ایذُ ّا هْن اعت‬ ‫‪ ‬اهکاى عٌجی ٍ جغتجَ‬ ‫‪ ‬کپی کاری‬ ‫‪ ‬تخویي پَل عَساًذى‬ ‫‪ ‬تاسُ سهاًی پزٍصُ‬
 4. 4. ‫نقش تیم‬ ‫‪ ‬تزًاهِ ًَیغاى‬ ‫‪ ‬هٌْذعاى‬ ‫‪ ‬تاسرگاًی‬ ‫‪ ‬پیذا کزدى یک ّن تیوی هٌاعة‬ ‫‪ ‬اخزاج عزیع پزعٌل!‬ ‫‪ ‬قزارداد رعوی‬ ‫‪ ‬اًتقال هغٍَلیت‬
 5. 5. ‫تزکیة تیم‬ ‫‪ ‬تک ًفزُ تا داًؼ هٌْذعی‬ ‫‪ ‬تک ًفزُ تا داًؼ تجارت‬ ‫‪ ‬دٍ هَعظ تا داًؼ هٌْذعی‬ ‫‪ ‬دٍ هَعظ تا داًؼ تجارت‬ ‫‪ ‬هخلَط!‬
 6. 6. ‫مفهوم ام وی پی / راه انداسی پزوصه‬ ‫‪ ‬راُ اًذاسی اتتذایی ( آلفا )‬ ‫‪ ‬دریافت تاسخَرد ( فیذتک )‬ ‫‪ ‬تکویل تیؾتز پزٍصُ‬ ‫‪ ‬اجزای تتای خصَصی‬ ‫‪ ‬اعالى عوَهی تتا‬ ‫‪ ‬خذهات ًْایی‬ ‫‪ ‬تاسخَرد ٍ آًالیش آهار‬ ‫‪ ‬گشیٌِ ّای درخَاعتی‬
 7. 7. ‫مفهوم ام وی پی / مشایا‬ ‫‪ ‬راُ اًذاسی عزیع پزٍصُ‬ ‫‪ ‬عٌجؼ تاسار‬ ‫‪ ‬تاسخَرد تغیار عزیع‬ ‫‪ ‬کاّؼ ؽذیذ ّشیٌِ ّا‬ ‫‪ ‬کاّؼ سهاى ریشػ ایذُ‬ ‫‪ ‬تغییز جْت ایذُ‬
 8. 8. ‫طزح اقتصادی‬ ‫‪ ‬تثلیغات در عایت‬ ‫‪ ‬فزیویَم‬ ‫‪ ‬پکیج حزفِ ای‬ ‫‪ ‬عیغتن گشیٌؾی‬
 9. 9. ‫متزیک ها‬ ‫‪ ‬چِ هَاردی را اًذاسُ تگیزین؟‬ ‫‪ً ‬حَُ گزفتي تاسخَرد‬ ‫‪ ‬سیز عاختار‬ ‫‪ ‬تفغیز اطالعات جوع آٍری ؽذُ‬
 10. 10. ‫مقیاس پذیزی‬ ‫‪ ‬کذ سدى ٍ تزًاهِ ًَیغی‬ ‫‪ ‬سیز عاختار آی تی‬ ‫‪ ‬گغتزػ ؽزکت‬ ‫‪ّ ‬شیٌِ ّای آی تی‬
 11. 11. ‫اس استارتاج تا شزکت تشرگ‬ ‫‪ ‬اعتخذام ّکزّای تزًاهِ ًَیغی‬ ‫‪ ‬اعتخذام عزیع‬ ‫‪ ‬فزٌّگ عاسهاًی‬ ‫‪ ‬پیؼ تیٌی تاسُ ّای اعتارتاج‬
 12. 12. ‫نثایدها‬ ‫‪ ‬تزک کزدى کار ثاتت‬ ‫‪ ‬کار در سهیٌِ ای کِ عالقِ ًذاریذ‬ ‫‪ ‬گذاؽتي توام عزهایِ سًذگی‬ ‫‪ ‬ؽزٍع کزدى ایذُ دارای ریغک تاال‬ ‫‪ ‬اضافِ کزدى گشیٌِ ّای هختلف‬ ‫‪ ‬عذم اطویٌاى تِ ّن تیوی ّا‬ ‫‪ٍ ‬رٍد سٍد ٌّگام عزهایِ گذار‬
 13. 13. ‫شتاب دهنده‬ ‫‪ ‬آهَسػ‬ ‫‪ ‬پؾتیثاًی تجاری‬ ‫‪ ‬خذهات هؾاٍرُ‬ ‫‪ ‬اکَعیغتن یاری دٌّذُ‬
 14. 14. ‫اس شما سپاسگشارم‬ ‫یِ ٍجة خاکِ ایٌتزًت‬ ‫‪cyberpejman.com‬‬ ‫تَیتز پضهاى‬ ‫‪twitter.com/pejman‬‬ ‫خاًِ کارآفزیٌی فاًتاسیَ:‬ ‫‪fantazio.com‬‬

×