Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Toplaaja9

619 views

Published on

LAO/Sosiaali- ja terveysala

Published in: Education, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Toplaaja9

 1. 1. LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN 2008 – 2011 Tavoitteena kasautuvien kenttäkuormitusten purkaminen yhdessä tekemällä ja pedagogisesti osuvalla tavalla Ritva Vartiainen 2009
 2. 2. Laajennettu työssäoppiminen <ul><li>Opetushallituksen kehittämistoiminnan yksi painopistealue </li></ul><ul><li>Opetushallituksen valtionavustus laajennetun työssäoppimisen kehittämistoimintaan vuosille 2008-2011 </li></ul>
 3. 3. Laajennettu työssäoppiminen <ul><li>Kehittämistoiminnan tavoitteena on kehittää työpaikalla tapahtuvan oppimisen toimintamalleja, jotka mahdollistavat koulutuksen ja työn vuorottelun ja tukevat koko tutkinnon suorittamista </li></ul><ul><li>Kehittämistoiminnalla pyritään kannustamaan työnantajia laajempaan osallistumiseen työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestämisessä </li></ul>
 4. 4. Laajennettu työssäoppiminen - Tavoitteena kasautuvien kenttäkuormitusten purkaminen yhdessä tekemällä <ul><li>Sosiaali- ja terveysalalla opiskellaan perinteisesti siten, että oppilaitoksessa opiskeltujen teoriaopintojen jälkeen siirrytään työpaikoille, jonka seurauksena työpaikkojen opiskelijavaraukset kasaantuvat tietyille viikoille ja vastaavasti erityisesti lukukauden alku- ja loppuajankohdilla ei näissä yksiköissä juurikaan ole työssäoppijoita </li></ul>
 5. 5. Laajennettu työssäoppiminen - Tavoitteena kasautuvien kenttäkuormitusten purkaminen yhdessä tekemällä <ul><li>Kehittämistoiminnan tavoitteena on yhdessä valittujen keskussairaalan yksiköiden ja oppilaitoksen opettajien kanssa toteuttaa laajennettua työssäoppimisen mallia, joka antaa mahdollisuuden opiskelijoiden kasautuvan kenttäkuormituksen purkamiseen ja samalla opiskelijat sijoittuvat kyseisiin yksikköihin tasaisesti koko lukukauden ajalle </li></ul>
 6. 6. Laajennettu työssäoppiminen - Pedagogisesti osuvalla tavalla <ul><li>Laajennetun työssäoppimisen malli pohjautuu ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikkaan (Problem Based Learning), jonka ytimenä on työelämälähtöisyys – tämän hetken hoitotyö ja sen haasteet. </li></ul>
 7. 7. Laajennettu työssäoppiminen - Pedagogisesti osuvalla tavalla <ul><li>Tavoitteenamme on </li></ul><ul><li>Kouluttaa valituista yksiköistä 1-2 työpaikkaohjaajaa ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikkaan </li></ul><ul><li>Varmistaa yhdessä tekemällä ongelmaperustaisen oppimisen ydin – työelämälähtöisyys – rakentamalla oppimisen käynnistäjät (työelämälähtöiset ongelmat) – yhteistyössä opettajien ja työpaikkaohjaajien kanssa </li></ul><ul><li>Samalla varmistetaan työssäoppimisen laatu ja sen jatkuva parantaminen yhteistyössä työpaikkaohjaajien, oppilaitoksen, opettajien ja opiskelijoiden kanssa </li></ul>
 8. 8. Laajennettu työssäoppiminen - Pedagogisesti osuvalla tavalla <ul><li>Mahdollistaa pitempi erikoissairaanhoidon työssäoppimisjakso, jonka aikana opiskelija hankkii osaamistaan kustakin ajanjaksolle ajoittuvasta viikosta osan oppilaitoksessa ja osan työssäoppimispaikalla </li></ul><ul><li>Kunkin viikon oppimisen jäsentäjänä toimii etukäteen laadittu, työn arjesta nouseva oppimistehtävä. </li></ul>
 9. 9. Hyödyt työyhteisölle/ ohjaajalle <ul><li>koulussa käsiteltävät työelämälähtöiset ongelmat (esim. potilascase) käynnistävät oppimisprosessin </li></ul><ul><ul><li>opiskellaan työelämän näkökulmasta oleellisia ja tärkeitä asioita </li></ul></ul><ul><li>työssäoppiminen on tärkeä tiedonhankinnan kanava </li></ul><ul><ul><li>työyhteisön hiljainen tieto tulee näkyväksi ja sitä on helpompi hyödyntää </li></ul></ul><ul><li>työssäoppiminen on tarkasti koordinoitua opiskelijan viikoittaisen oppimistehtävän eli oppimistavoitteen myötä </li></ul><ul><ul><li>työssäoppimisen ohjaus helpottuu </li></ul></ul>
 10. 10. Hyödyt työyhteisölle/ ohjaajalle <ul><li>teoria ja käytäntö kulkevat käsi kädessä </li></ul><ul><ul><li>työelämän käytännön esimerkit tehostavat oppimista </li></ul></ul><ul><li>työssäoppiminen jaksottuu tasaisemmin ja pidemmälle ajalle </li></ul><ul><ul><li>ohjaajat oppivat tuntemaan opiskelijan ja näkevät hänen ammatillisen kehittymisensä </li></ul></ul><ul><li>pitkä työssäoppimisjakso </li></ul><ul><ul><li>työyhteisöllä loistava tilaisuus seurata ja arvioida tulevaa hoitotyöntekijää </li></ul></ul><ul><ul><li>opiskelijan arviointi helpottuu – ohjaajan on mahdollista seurata opiskelijan kehittymistä pitemmällä aikavälillä </li></ul></ul>
 11. 11. Toteuttamissuunnitelma 2008-2011 <ul><li>Kehittämistoimintaan mukaan tulevat opiskelijavastaavat / työpaikkaohjaajat: </li></ul><ul><li>Vuosina 2008 – 2009 6 erikoissairaanhoidon yksikköä </li></ul><ul><li>Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelmaopinnoissa erikoissairaanhoidon sisätautien ja kirurgian vuodeosastoja neljä, joista jokaisesta 2 työpaikkaohjaajaa / opiskelijavastaavaa </li></ul><ul><li>Ensihoidon koulutusohjelmaopinnoissa erikoissairaanhoidon ensiapu ja leikkausosasto , josta kummastakin 2 työpaikkaohjaajaa / opiskelijavastaavaa </li></ul>
 12. 12. Toteuttamissuunnitelma 2008-2011 <ul><li>Vuonna 2010 7 erikoissairaanhoidon yksikköä </li></ul><ul><li>Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelmaopinnoissa erikoissairaanhoidon psykiatrian klinikan 5 yksikköä , joista kustakin 1 työpaikkaohjaajaa / opiskelijavastaavaa </li></ul><ul><li>Lasten ja nuorten koulutusohjelmaopinnoissa erikoissairaanhoidon lastenhuoneen ja lasten sairaanhoidon vuodeosastolta kummastakin 1 työpaikkaohjaajaa / opiskelijavastaavaa </li></ul>
 13. 13. Toteuttamissuunnitelma 2008-2011 <ul><li>Vuonna 2011, 3 erikoissairaanhoidon yksikköä </li></ul><ul><li>Kuntoutuksen koulutusohjelmaopinnoissa erikoissairaanhoidon fysioterapian yksikkö , josta noin 4 -6 työpaikkaohjaajaa /opiskelijavastaavaa </li></ul><ul><li>Vanhustyön koulutusohjelmaopinnoissa erikoissairaanhoidon neurologian ja keuhkosairauksien yksiköt , joista kummastakin 2 työpaikkaohjaajaa / opiskelijavastaavaa </li></ul>
 14. 14. Toteuttamissuunnitelma 2008-2011 <ul><li>Kehittämistoiminnassa mukana olevat opiskelijat ja opettajat tulevat vastaavista koulutusohjelmista </li></ul><ul><li>Pedagogiset mentorit lehtorit Anna-Leena Heikkilä ja Eila Mäkinen </li></ul>
 15. 15. Koulutuksen sisältö <ul><li>ALKAEN 12.5.2009 </li></ul><ul><li>I </li></ul><ul><li>Klo 12 – 16 (4t) </li></ul><ul><li>Ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikka </li></ul><ul><li>Tutoriaalityöskentely </li></ul><ul><li>Optima – oppimisalustana </li></ul><ul><li>II </li></ul><ul><li>Klo 12 – 16 (4t) </li></ul><ul><li>Tutoriaalityöskentely ja ongelmaratkaisuprosessi </li></ul><ul><li>Työelämälähtöinen ongelma </li></ul><ul><li>Opetussuunnitelman viitekehys – miten teoria ja käytäntö yhdistyvät </li></ul><ul><li>III </li></ul><ul><li>Klo 12 – 16 (4t) </li></ul><ul><li>Tutoriaalityöskentely </li></ul><ul><li>Ammattiosaamisen näytöllä varmistettu hoitotyö </li></ul>

×