Successfully reported this slideshow.

Amenaça de la resistència als antibiòtics

684 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Amenaça de la resistència als antibiòtics

 1. 1. Guia d´antibioteràpia i ús racional d´antibiòtics XXXI Curs de Formació Continuada en Pediatría. Lleida.2014 Anton-Robert Gomà Brufau
 2. 2. Amenaça de la resistència als antibiòtics i la seva utilització racional.
 3. 3. Antibiòtics i vacunes, avenços mèdics que més vides han salvat en la història de la humanitat
 4. 4. Era pre-antibiòtica. Tractament de la tuberculosi a l´aire lliure. Anys 30.
 5. 5. Impacte dels antibiòtics i vacunes. La penici·llina cura la Gonorrea en 4 hores! (als soldats 2ª GM) ! Població danesa a Copenhage per a vacunar-se de la Polio, anys 50.
 6. 6. Descobriments més grans de la medicina moderna Descobriment Penicill·ina i Estreptomicina i posterior aparició de resistències. Aparició de MRSA (30%) a Dinamarca. Reducció a < 1% amb les mesures adients (utilització antibiótics).
 7. 7. Triangle de la xerrada d´avui
 8. 8. Mecanismes d’acció dels antibiòtics Dianes/Resistències
 9. 9. Relació entre introducció d’AB i aparició de Resistència
 10. 10. 1.Quines han estat les causes de l´aparició d´aquesta epidèmia de resistència als antibiòtics? 2.Quins han estat els mecanismes de producció. 3.Quins han estat els mecanismes de diseminació de les resistències? 1. Administració i prescripció indiscriminada d´antibiòtics en sanitat humana i en sanitat i alimentació veterinària i agricultura. 2. Pressió selectiva/Mutacions-gens de transmissió
 11. 11. 2.Mecanismes de producció. Pressió selectiva/creixement bacteris resistents/transmissió de gens de resistència
 12. 12. 3. Mecanismes de disseminació
 13. 13. Quines són les consequències ? Sanitàries Econòmiques
 14. 14. On es produeixen les resistències i quins són els germens més freqüents? 1.Comunitat 2.Hospitalari / centres sanitaris 3.Veterinària/ Agricultura Variables segons àrees/centres i país.
 15. 15. Quines són les solucions? Coordinació a diferents nivells de l´atenció i política sanitària . 1.- Els antibiòtics no són l´ùnica solució pel tractament de les infeccions i menys en els nens. 2.- Els antibiòtics, una vegada receptats, s´han de donar a dosis, nº de dosis, via i dies d´ad- ministració adients. 3.-Només el metge pot prescriure l´administració adient dels antibiòtics, una vegada avaluada la seva necessitat. 4.-Són necessàries campanyes institucionals comandades per organitzacions sanitaries nacionals i supranacionals, per la mentalització i responsabilització del personal sanitari i de la població d´aquest greu problema sanitari. 5.- A Europa la ECDC ha creat una secció específica sobre Antibiòtics, consum, resistències, epidemiologia i campanyes de formació a nivell profesional i de la població. Els estats hi estan inclosos en aquestes campanyes. Tot a través de les pàgines Web de la ECDC sobre antibiòtics, resistències, consum i utilització racional dels antibiótics.
 16. 16. El dia 18 de Novembre, la ECDC ha creat el dia de la Utilització responsable dels antibiótics (European Antibiótic awareness day) . Aquí tanquem el triangle que havíem proposat al començament.
 17. 17. Ens queden fer les següents preguntes i intentar-les respondre. 1.Quin és el consum d´antibiòtics en el nostre entorn?. 2.Quin és el nivell de resistència? 3.Quan utilitzem malament els antibiòtics? 4.Quines són les sol·lucions enfront d´aquesta situació?
 18. 18. 1.Quin és el consum d´antibiòtics en el nostre entorn?
 19. 19. (DHD) Dosi dia per 1000 habitant
 20. 20. A-Cl AMx Mcrl CFP En resum, alta prevalença d´administració d´antibitics a l´edat infantil; taxes (DHD) d´antibioteràpia elevades i predomini de Amoxi-Clavulànic (Beta- lactàmic amb inhibidor de beta lactamasa), com a antibiòtic més emprat
 21. 21. prescripció en DDD per 1000 habitants a la prescripció percentual de subgrups d´antibiòtics. Es veu un predomini dels beta-lactàmics >86% i entre aquests un predomini de les Penicil·lines d´ampli espectre, sobre les associades a inhibidors de les beta lactamases.
 22. 22. l´evolució de l´aplicació antibiòtica a través dels anys AMX A-Cl CFP MCRL A-Cl CFP
 23. 23. El color blau, representa el consum de Penicilines (J01C); el verd el de Cefalosporines i d´altres betalactàmics (J01D); els macròlids en taronja( J01F) i les quinolones en rosa (J01M), representen els antibiòtics més emprats, amb una gran diferència entre països.
 24. 24. 2.Quin és el nivel de resistència?
 25. 25. 3.Quan utilitzem malament els antibiòtics?
 26. 26. l´impacte de la utilització adient dels antibiòtics en la disminució de les taxes de resistència a les enterobactèries. impacte de la utilització adient dels antibiòtics en la millorra del seguiment clínic(curacions) dels pacients.
 27. 27. 4.Quines són les solucions enfront d´aquesta situació?
 28. 28. http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial_resistance/database/Pages/database.aspx EARS-net Antimicrobial consumption interactive database (ESAC-Net) http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Healthcare-associated_infections/database/Pages/database.aspx http://ecdc2007.ecdc.europa.eu/en/EAAD/Pages/AboutTheDay.aspx (European Antibiotic Awaraness Day)
 29. 29. http://www.cdc.gov/ http://www.cdc.gov/drugresistance/index.html www.cdc.gov/drugresistance/healthcare/default.htm www.cdc.gov/getsmart/antibiotic-use/fast-facts.html
 30. 30. WHO/World Health Day – 7 April 2011Antimicrobial resistance: no action today, no cure tomorrow http://www.who.int/topics/drug_resistance/en
 31. 31. A nosaltres, per la nostra part, ens correspon mentalitzar-nos amb la situació, transportar-la a la població a través de l´educació santària i fer “eines de treball” per a la utilització racional dels antibiòtics que siguin raonades i acceptades voluntàriament.
 32. 32. Bases para la prescripción terapéutica ante un proceso infeccioso
 33. 33. Microorganismes més frequents segons localització de les infeccions Guia rápida d´antibioteràpia basada en la sospita clínica 2012 Servei Pediatria HUAV.Lleida
 34. 34. Vies respiratories altes OMA Sinusitis Pneumococ H.Influenzae sp Virus Faringoamigdalitis Virus (nens petits) Streptococ grup A Refredat comú Virus Laringitis Virus Epiglotitis. H.Influenzae b. Pneumococ. Vies respiratories baixes Bronquiolitis (< 2 anys) VRS Altres virus respiratoris Bronquitis Virus respiratoris Bordetella Pertussis Pneumònia Pneumococ Estreptococ grup A Estafilococ H.Influenzae b(1) Mycoplasma pneumoniae (2) Chlamydia pneumoniae (2) Virus
 35. 35. Tub digestiu Rotavirus Salmonel.la Campylobacter Shigel.la Tracte urinari E.Coli Altres Gram neg (3) Enterococ (<3m) Sepsis Estreptococ Grup B(RN) Enterobacteries(RN) Meningococ Pneumococ H.Influenzae b(1) Estafilococ Salmonella(4) Sistem Nerviós Central Meningococ Pneumococ H.Influenzae b(1) Streptococ Grup B i Enterobacteries (RN) Enterovirus
 36. 36. Bucodentals/ORL/OFT Bucodentals Estreptococ sp Anaerobis Periamigdalar Retrofarigi Estreptococ sp Anaerobis Polimicronians Adenitis cervical Estreptococ Estafilococ Cel.lulitis preseptal Estafilococ(ferides) Pneumococ(sinusitis) H.Influenzae b(1) Cel.lulitis postseptal Pneumococ Estafilococ H.Influenzae b(1) Conjuntivitis Pneumococ H.Influenzae sp Virus ETS (adolescents) Infeccions pell Estafilococ Estreptococ Anaerobis (5) Eikenella corrodens(5) P.Multocida(5) Infeccions osteoarticulars Estafilococ Kingella Kingae Pneumococ Estreptococ Salmonella (4) Miscelania Tuberculosis Ascaris Oxiurs Lambliasi Malària Addendum per agents etiológics: (1) no vacunats; (2) especialment nens grans; (3) malformacions urináries associades; (4) Drepanocitosi; (5) mossegades.
 37. 37. Antibioteràpia empírica en les infeccions més freqüents en Pediatria
 38. 38. Vies Respiratòries altes. Otitis Mitjana aguda Sinusitis (1). Amoxicil.lina:90 mg/kg/d;c 12h*; 10 d, oral, en < 2 a. Amocicil.lina-clavulánico:90mg/kg/d*;c 12h;10d, oral, < 2ª. Acetil cefuroxima:30 mg/kg/d;c12h,10d, oral Claritromicina (2):15 mg/kg/d;c12h,10d,oral Azitromicina(2):10mg/kg/d 1d+5mg/kg/d,c 24h,4d,oral Amigdalitis Penicil.lina V:250mgr/12h,10d,oral en <12 anys o 27kg 500mgr/12h,10d,oral en>12 anys o 27Kg Amoxicil.lina:40mg/kg/d,cada 12h o 24,10d, oral Penicil.lina benzatina <27kg:600.000UI, dosi única IM >27kg:1.200.000 UI, dosi única IM Epiglotitis Cefotaxima:150-200 mg/kg/d,c 6-8h,7-10 dias. 1.Pot requerir més dies de tractament(14 o més). (2) Alèrgics Betalactàmids. *Hi han autors que l´administren a 80-90 mg/kg/dia i en tres dosis/dia.
 39. 39. Pneumonia < 1mes Tractament similar a sèpsis (ajustar segons dies de vida i pes,segons Neofax ) 1mes-5anys (immunitzats i segons clínica) Extrahospitalari.Amoxicil.lina*80mg/kg/d,c8h,7-10d,oral Hospitalari.Ampicilina 200mg/kg/dia,c 4-6h,iv, 7-10d o Penicil.lina Na 250.000 UI/kg/dia, c4-6h,i.v, 7-10d. >5 anys (immunitzats i segons clínica)(3) Extrahospitalari. Amoxicil.lina*80mg/kg/d,c8h,7-10d,oral o Azitromicina 10mg/kg/d 1,5mgr/kg d2-5,c 24h,5 d oral Hospitalari.Ampicilina 200mg/kg/dia,c 4-6h,iv, 7-10d o Penicil.lina Na 250.000 UI/kg/dia, c4-6h,i.v, 7-10d. o Azitromicina:10mg/kg/d 1, 5mg/kg/d 2-5, c 24h, 5 dias oral o Claritromician 15 mg/kg/d, c 12 h,m oral o iv, 7-10 dias. (Etiologia dubtosa afectació general)(4) Cefotaxima 200 mg/kg/dia c 6-8h ev o Amoxicilina-clavulánico 100 mg/kg/d,c 6h, e.v, 10 dias + Azitromicina oral o Claritromicia oral o i.v, (veure apartat anterior) No immunitzats a Hib Amoxicilina-clavulánico oral 50-100 mg/kg/dis,c 8h, 7-10 d o Cefotaxima 200 mg/kg/dia, c 6-8 h, i.v Neumonia Abscesant (necrotitzant) Cefotaxima 200 mg/kg/dia, c 6-8h, i.v + Clindamicina 40 mg/kg/dia, c 6-8h, iv. Vies respiratòries baixes *Hi ha autors que l´administren a 80-90 mg/kg/dia i en 2 dosis/dia. (3). Amb estat general no greu. (4).Amb mal estat general.
 40. 40. Septicèmia i meningitis bacterianes agudes 1-3 mesos Ampicil.lina:200-300 mg/kg/d, c 6h + Cefotaxima:200-300 mg/kg/dia (duració tractament segons etiopatogénia) >3 mesos Cefotaxima:200-300 mg/kg/dia, c 6h + Vancomicina (2):60 mg/kg/d, c 6h (duració tractament segons etiopatogénia) Infeccions osteoarticulars (3) 1-3 mesos Cloxacilina 100-200 mg/kg/d, c 6h, iv + Cefotaxima 150-200 mg/kg/d, c 6-8h, iv 3m-5 anys Cloxacilina+ Cefotaxima o Cefazolina 100 mg/kg/d, c 8h. iv > 5 anys Cloxacilina 100 -200 mg/kg/dia, c 6h, iv o Cefazolina 100 mg/kg/dia, c 8h, i.v Infeccions de pell. Impetigen Acid fusídic o Mupirocina tópica 3 cops/dia, 7-7 d. Cefadroxil (casos concrets) 30-50 mg/kg/d, c 12h, 5-7 d. Neteja, rentats i desencrostats de lesions. Ferida infectada Furóncol-abscés Cefadroxil 30-50 mg/kg/d, c 12h, oral, 5-7d. Neteja i revisió quirúrgica de la ferida. Dermatitis perianal estreptocòccica Penicil.lina V:30-50 mg/kg d, c 6h, oral 10 d. Mupiracina tópica Cel.lulitis +/- limfangitis Cefadroxil: 30-50 mg/kg/d, c 12 h, 7-10d, oral Cefazolina 100 mg/kg/d, c 8h, iv 7-10 dias. (Combinar iv/oral,según clínica). Mossegada: Animal/humana Amoxicil.lina-clavulánic:45 mg/kg/d, c 8h, 7-10 d, oral 100 mg/kg/d, c 8h, 4-5 dies, fins 7-10d via oral. Adenitis aguda Cefadroxil:30-50 mg/kg/d, c 12 h, 10-14 d Cefazolina:50-100mg/kg/d, c 8 h, i.v, 10-14 d. Consultar cirurgia. (2).Si sospita Pneumococ. (3).Punció i cultiu.Consulta traumatología.
 41. 41. Gastroenteritis Bacterianas Aguda No tractament antibiótic. (en principi) Salmonel·la no Thyphy No antibiòtic (excepte casos concrets) Shigel·la Cefixima 8mg/kg/dia, c 24h, 3 d, v. oral o Azitromicina 12 mg/kg/d, c 24h, dia 1, v.oral 6 mg/kg/d, c 24h, dies 2-5, v. oral Altres opcions segons antibiograma Campylobacter Azitromicina 10mg/kg/d, c 24h,3 dies, v oral
 42. 42. Bucodentals/àrea ORL/OFT Infeccions bucodentals Amoxicil.lina-Clavulánic:40-80 mg/kg/dia, c 8h, 5-10 d, oral 100mg/kg/d, c 8h, 5-10 d, i.v Infecc. Periamigdalar(1) Amoxicil.lina-Clavulániv:100 mg/kg/d, c8h, 10d, i.v inicial. (pasar a via oral tras milloría) Abscessos(1) Para/Retrofaringis Amoxicil.lina-Clavulánic:100 mg/kg/d, c 6h, 10 d, i.v Altres opcions: Clindamicina:30-40 mg/kg/d, c8h, ev. + Cefotaxima 150mg/kg/d, c 8h, ev Mastoiditis Cefotaxima: 150mg/kg/d, c 8h, 10d, ev Adenitis cervical aguda Cefadroxil:30mg/kg/d,c 12h, oral, 10-14d o Cefazolina:50-100mg/kg/d, c 8h, ev, 10-14d o Cloxacilina 50-200 mg/kg/d, c 6h, ev, 10-14d o Amoxicil-lina Clavulánico (sospita anaerobis) 40 mg/kg/d, c 8h, oral 100 mg/kg/d, c 6-8h, ev. Cel.lulitis preseptal Amb lesió cutánia: Cloxacilina 100-300 mg/kg/d, c 6h, ev, 7-10 d o Cefazolina 50-100 mg/kg/d, c 6-8h, ev,7-10 d Altra patogènia: Cloxacilina 100-300 mg/kg/d, c 6h, ev, 7-10d o més o Clindamicina 30-40 mg/kg/d, c 6h, iv + Cefotaxima 150-200 mg/kg/d, c 6-8h, iv, 7-10 d o més. Cel.lulitis orbitaria Cloxacilina 100-300 mg/kg/d, c 6h, ev, 7-10d o Clindamicina 30-40 mg/kg/d, c 6h, iv + Cefotaxima 150-200 mg/kg/d, c 6-8h, iv, 7-10 d 14-21d o més Conjuntivitis Col.liri gramicidina-polimixina-neomicina 1-2 gotes, c3h, 3d i c6h,4-7d Ciprofloxacino pomada ocular 1cm, c8h, 2d i c 12h,5d. (1) Consulta ORL.
 43. 43. Miscel·lània Tuberculosis TBC latent Isoniacida 10 mg/kg/d c 24h, 9 mesos Malaltia pulmonar primària Isoniacida: 5mg/kg/d c 24h, 6 mesos + Rifampicina: 10 mg/kg/d c 24h, 6 mesos + Pirazinamida: 25-30 mg/kg/d, c 24h, 2 mesos + Etambutol: 20 (15-25) mg/kg/d, c 24 h, 2 mesos Ascaris Mebendazole: 100 mg/12h, 3d, oral Oxiürs Mebendazole: 100 mg dosi única oral (repetir a les 2 setmanes) Lambliasi Metronidazole: 15mg/kg/d c 8h, 5-10d (segons resposta, repetir tanda) Malària(Falcíparum de zona d´alta resistència) Malària no complicada. Artemeter-Lumefrantina (Riamet ® comp 20/120) 6 dosi amb tres dies (veure dosi segons pes a protocols pediatria 0h,8h,24h,36h,48h,60h. Malària greu. Artesunato (Artesunato for injection® 60 mg). 2.4 mg/kg/dosi im o i.v 0h, 12h, 24h Seguir Artemeter- Lumefrantina tres dies. Altra opció Malària no complicada. Quinina base 25 mg/kg/d, c 8h, 3-7d o Sulfat de quininq 30 mg/kg/d, c 8h, 3-7 d + Doxiciclina (>7 anys) 2 mg/kg/d, c 8h, 3-7d o Clindamicina 30 mg/kg/d, c 8h, 5d Gota gruixuda, plasmodi, PCR i actuar segons resultat i estat general.
 44. 44. Betalactàmics Antibiòtic Dosi (mg/kg/dia) Intèrv (h) Via admón Dosi máx Naturals Penicil.lina V Penicil.lina G Na Penicil.lina Benza 50 200-400.000UI/kg 600-1.200000 UI 6-12 4-6 15d Oral i.V i.m 3gr/d 24mill/d 600.000<30kg 1.200000>30kg Isoxazol.lic Cloxacil.lina 50-100 100-300 6h 6h Oral i.v 4gr 12gr Aminopenicil.lin Ampicilin.na Amoxicil.lina 50-100 100-400(meningitis) 40-90 6h 4-6h 8h Oral i.V oral 12gr 1.5gr/6h adult Associació Betalactamasa Amoxicil.lina- Clavulánic 30-45(4:1) 60-90(8:1) 100(500:50) 8h 8h 6-8h Oral Oral i.v 1.5gr 3gr Cefalosporina 1ª Cefalexina Cefadroxil Cefazolina 25-50 30 50-100 6h 12-24 6-8h Oral Oral i.v 4gr 2gr 6gr Cefalosporina 2ª Cefuroxima-Axeti- Cefuroxima 20-30 75-100 12h 8h Oral i.v 1gr 6gr Cefalosporina 3ª Cefixima Cefotaxima Ceftriaxona 8 100-300 200-300(meningitis) 50-100 12-24 6-8h 12-24 Oral i.v iv/im 12gr 4gr Nota: en cas d´al.lèrgia als betalactàmics, s´administrarán antibiótics adients en funció del probable agent etiológic i patología
 45. 45. Macròlids Antibiòtic Dosi (mg/kg/dia) Intèrv (h) Via admón Dosi máx 14 àtoms Eritromicina Claritromicina 30-50 16 6 12 Oral/i.v Oral 2gr 1gr 15 àtoms Azitromicina* 10 24 Oral 500mg 16 átoms Josamicina 30-50 8-12 Oral Lincosamides Antibiòtic Dosi (mg/kg/dia) Intèrv (h) Via admón Dosi máx Clindamicina 20-30 25-40 6-8 6-8 Oral i.v 1800 3600 Glicopèptids Antibiòtic Dosi (mg/kg/dia) Intèrv (h) Via admón Dosi máx Vancomicina 40 60mg(meningitis) 6-12h 6 i.v 4 gr *Les dosis i pauta d´Azitromicina poden variar segons tipus d´infecció i edat
 46. 46. Altres Antibiòtic Dosi (mg/kg/dia) Intèrv (h) Via admón Dosi máx Aminoglicòsids Gentamicina 5-7.5(lactants) 3-5 (nens) 8-24h i.v/i.m Sulfonamides Trimetroprim Sulfametoxazol 5-10TMP/25-50 SMZ 12 Oral Tetraciclines Doxiciclina >8 a:1er dia 4 Manteniment 2 12-24 Oral 200 mg Nitrofurans Nitrofurantoina 5-7 1-2 (profilaxi) 6 24 Oral Nitroimidazòlic Metronidazole 15-30 15-30 12 6 Oral i.v 4 gr Antiparasitari Mebendazole 100mg (dosi total per toma) 12-24 Oral
 47. 47. Gràcies a tothom

×