Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adolescència i risc de malaltia mental

814 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Adolescència i risc de malaltia mental

 1. 1. Adolescència i risc de malaltia mental Lleida, 12 de març de 2014 Dra. Montse Pàmias Servei de Psiquiatria Infantil Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí. Sabadell
 2. 2. índex • La conducta a l´adolescència • Símptomes de risc de malaltia mental – Depressió i autolesions – Trastorns de l´espectre de l´autisme – Trastorns psicòtics – Conducta alimentària – Consum de drogues
 3. 3. La conducta a l’ adolescència
 4. 4. Adolescència: objectius • Desenvolupar una imatge corporal satisfactòria i realista • Desenvolupar una progressiva independència dels pares i una adequada capacitat d’autocura i autocontrol conductual • Desenvolupar relacions socials satisfactòries a banda de la família • Desenvolupar una manifestació adequada de la sexualitat. • Consolidar la pròpia identitat personal, un codi moral personal i plans de futur apropiats.
 5. 5. Canvis evolutius • CANVIS FÍSICS • CANVIS COGNITIUS • CANVIS EMOCIONALS / CONDUCTUALS • CANVIS PSICOSOCIALS
 6. 6. Canvis físics • L’adolescència comença sent un fenomen biològic: la pubertat • Diferències intersexes • Els canvis hormonals tenen efectes en les emocions i la conducta dels adolescents • Les reaccions dels adolescents als canvis físics també depenen del marc psicosocial i la cultura on es produeixen
 7. 7. Canvis cognitius •Desenvolupament del pensament operatori formal (raonament abstracte): – Es generen i consideren diverses possibilitats per a respondre a un problema concret – Es desenvolupa la capacitat per a establir relacions lògiques que no responen a la lògica del mon real – Es desenvolupa el pensament hipoteticodeductiu versus l’empiricoinductiu
 8. 8. Canvis cognitius • Desenvolupament del pensament moral – Habilitat per a comprendre que els altres poden tenir un punt de vista diferent al propi – Es desenvolupa una perspectiva general de la societat i dels grups
 9. 9. Canvis cognitius: implicacion pràctiques • Baixa percepció de risc en la conducta • Sentir-se especial i invulnerable: Faula personal • Motivació per la recompensa a curt termini • La identitat del grup d’iguals: estatus personal i reforç del grup • Desig i necessitat d’experimentar i reexperimentar
 10. 10. Dificultats i canvis emocionals • Elevada ansietat i inseguretat. Baixa autoestima. • Desmotivació acadèmica. • Idealisme, idees sobrevalorades d’un mateix o dels altres. • Dificultat per acceptar errors propis, dels altres i incerteses. • Egocentrisme: tarannà dominant que pot arribar a autoritari. Baixa tolerància a la frustració. • Manca de models socials acceptables amb qui identificar-se. • Major sensibilitat/crítica en relació a temes de contingut moral i en el sentit de la justícia. • Inici de conductes problemàtiques en la cerca d’una identitat personal positiva.
 11. 11. dificultats i canvis conductuals • Plantar cara a l’adult / autoritat • Conductes ambivalents (cerca i defuig l’adult) • Mostrar oscil·lacions anímiques sobtades: des de l’abatiment a l’entusiasme • Increment de les manifestacions conductuals davants dels problemes (gestió emocional pobre) • Cerca de la màxima diversió i “viure la vida amb el màxim d’intensitat i sense traves” • Posar-se en embolics (sentir-se invulnerable, creure que ho sap tot) • Egocentrisme: assignar reconeixement a la identitat del grup vs la família
 12. 12. Canvis psicosocials 1. CONFLICTE PARES (ADULTS) - FILLS (ADOLESCENTS) Els adolescents volen llibertat, mentre l’adult sent més que mai la necessitat d’augmentar el control. » FAMÍLIES AUTORITÀRIES: basades en el control » FAMÍLIES PERMISSIVES: basades en la llibertat » FAMÍLIES DEMOCRÀTIQUES: basades en el pacte
 13. 13. Canvis psicosocials Els adolescents esperen de l’adult: - Ser tractats com adults i no com nens - Que els estimin i acceptin com són - Que se’ls escolti i es consideri la seva opinió - Que s’interessin per les seves coses - Que els orientin - Que tinguin sentit d’humor i siguin divertits - Que se sentin orgullosos d’ells
 14. 14. Canvis psicosocials 2. LA DESCOBERTA DEL GRUP D’IGUALS: “LA COLLA” - El grup d’iguals passa a ser el màxim símbol d’identitat i la màxima expressió d’autonomia, - Col·labora a desenvolupar la capacitat social en la vida adulta. 3. LA IMPORTÀNCIA DE L’AMIC/GA ÍNTIM/A 4. LA DESCOBERTA DE LES PRIMERES RELACIONS AFECTIVES I SEXUALS
 15. 15. Risc de malaltia mental
 16. 16. Depressio i autolesions
 17. 17. Trastorn depressiu • Signes de risc: – Duració de alteració de l´ànim – Simptomes somàtics – Disminució del rendiment escolar – Abandonament activitats – Idees de mort
 18. 18. La conducta autolitica • Suïcidi: 2ª causa de mort en adolescents (Centers for Disease Control and Prevention, USA 2008) • Suposa un 12 % de la mortalitat d´aquest grup d´edat (Centers for Disease Control and Prevention, USA 2008) • Intents autolítics (IA) 9% de la població adolescent (Grunbaum, 2001
 19. 19. • Són conductes que: – no cerquen però poden produir la mort. – cerquen un canvi en la situació vital. – inclouen una gran varietat d’actes, (+/- risc). • La majoria qualifica la conducta: – impulsiva més que premeditada. – una fugida temporal dels seus problemes. – un intent de crear canvis en l’entorn. La conducta autolitica
 20. 20. La conducta autolitica AMB PSICOPATOLOGIA ACTIVA 14% casos Tr. Depressiu Major SENSE PSICOPATOLOGIA ACTIVA 86% casos Reacció (des) adaptativa 50% 20% 15% 15% Antecedents psicopatològics NO TC Ttno ánimo ttno.ansiedad
 21. 21. La conducta autolitica GÈNERE Ratio 4,7 noies/ 1 noi. EDAT 14,8 anys. TIPUS TA SIM 77,4% PLANIFICACIÓ Impulsiva 93% TÔXICS No 83% THC 8% OH 6% A NTEC. FAMI NO 86% SI 14%
 22. 22. Trastorn de l’espectre de l’autisme
 23. 23. conducta interessos Comunicació social DSM-V classificació dimensional Trastorns de l´espectre de l´autisme
 24. 24. • Disfunció en la comunicació social a l´adolescència – El grup d´igual – Les relacions d’ amistat i de parella – La comunicació virtual • Conductse obsessives del TEA a l´adolescència Trastorns de l´espectre de l´autisme
 25. 25. • Comorbilitat: – Trastorns d´ansietat i trastorns depressius – Dèficit atencional – Consum de drogues sedants • Dificultats en els aprenentatges Trastorns de l´espectre de l´autisme
 26. 26. Trastorn psicòtic: esquizofrènia
 27. 27. Esquizofrènia inici infància i adolescència: tipus • Early Onset Schizophrenia (<17-18, >13) -Major similitud Esquizofrènia adult -Dèficits neurosensorials, neuromotors, neurodesenvolupament • Very Early Onset Schizophrenia VEOS (<13) - Major nombre dèficits neurosensorials, neuromotors, atenció - 85% antecedents psicopatològics previs (control a Salut Mental) - major vulnerabilitat genètica, possible fenomen d’anticipació genètica -major nombre símptomes premòrbids -menor resposta al tractament i major cronificació -25% VEOS diagnòstic TEA premòrbid: hipòtesi del neurodesenvolupament
 28. 28. - Major prevalença anomalies desenvolupament psicomotor i llenguatge (25%) - Nivell intel·ligència previ inferior a la mitja - Trastorns cognitius i conductuals primeres fases desenvolupament i diagnòstics de TDAH, trastorn de conducta, Autisme - Aillament, canvis conductuals - Trets de personalitat ansiós-temerós, extrany-excèntric, - Problemes socials - Dificultats cognitives, acadèmiques i trets personalitat (Alaghband-Rad 1995; Werry 1996) Esquizofrènia inici infància i adolescència: pròdroms
 29. 29. Estats Mentals d’Alt Risc (EMAR) Persones que en 12 mesos 40% evolució a primer episodi. Tipus: -Antecedents familiar amb trastorn psicòtic i pèrdua del 30% GAF -Símptomes psicòtics atenuats diversos cops a la setmana que persisteixen almenys una setmana -Símptomes psicòtics breus, limitats, intermitents de duració inferior a una setmana i remissió espontànea (Yung et McGorry, 1996)
 30. 30. • - Símptomes positius més larvats i simples Sensoperceptius: Al·lucinacions auditives 80%(visuals 30%) - Contingut pensament: Idees delirants 60% - Discurs: 40-60% (alt. formal pensament més sever com més precoç) - Afecte: 74% alteració ànim - Conducta: inhibició, disminució iniciativa, dèficit coordinació, imprevisible, excèntric, inadequada, agressivitat (rar catatonia) - Disfunció sociofamiliar i acadèmica (Asarnow 1998; Caplan 1998; Volkmar 2002; Werry 1992) Esquizofrènia inici infància i adolescència: clínica
 31. 31. Esquizofrènia inici infància i adolescència: tractament • Valorar relació risc/benefici a l’escollir antipsicòtic • Importància mantenir tractament continuat (recaigudes primer brot 70%) • 40-50% nens no responen al tractament antipsicòtic convencional • Maneig: monitorització i control efectes secundaris, millorar hàbits de vida, control infermeria, consell dietètic, intervencions conductuals (Findling et al., 2008; Jensen et al., 2008; Sikich et al, 2008)
 32. 32. Conducta alimentària
 33. 33. EL CULTE AL COS: dades • Épanya és el país europeu amb més intervencions de cirurgia estètica (el 3er de tot el món). • 40% de les dones intervingudes tenien menys de 21 anys. • Adolescents: 35% de les noies i 19% dels nois han fet dieta almenys una vegada. • 14-15 anys: 12,5% de les noies consumeixen laxants o es provoquen el vòmit per perdre pes. • US: 4,7% dels adolescents nois consumeixen proteïnes, creatina, hormona de creixement o anabolitzants per afavorir la musculació.
 34. 34. Anorèxia Nerviosa: conducta • Reducció de la ingesta: selecció d´aliments • Interès exagerat per temes dietètics – Càlcul de calories – Inici de dietes • Manipulació dels aliments – Trossejar i escampar els aliments – Cuinar per d’altres – Ocultar els aliments • Control de la conducta alimentària dels altres • Alteracions en la son
 35. 35. Anorèxia Nerviosa: cognició • Temor intens a guanyar pes • Alteració de la percepció del pes • Alteració en la percepció de la imatge corporal • Sobrevaloració de la capacitat d’engreix dels aliments • Pensaments de característiques obsessives • Símptomes depressius
 36. 36. Anorèxia Nerviosa: alteracions Físiques • Pèrdua de pes (<17.5 IMC )o fracàs en aconseguir el pes normal en el creixement • Amenorrea • Astènia • Episodis d’hipoglucèmia • Anèmia • Alteracions en la termoregulació • Fragilitat en les ungles • Caiguda de cabell • Aparició de borrissol • Alteració en l’ossificació • Bradicardia • Hipotensió arterial
 37. 37. Consum de drogues
 38. 38. • Estudi de Ministerio de Sanidad 2014 – Increment consu d´alcohol entre 14-15 anys – 83.9% dels joves 14 anys consum OH – Binge Drinking: acceptació OH – 16% adolescents fuma THC – 44 % dels fumadors de THC repeteixen curs (+16%) – F. Risc: amics consumidors, horaris i freqüència de sortides.
 39. 39. mpamias@tauli.cat

×