Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

خلاصه نشست معرفي و تحليل كتاب : پداگوژی، علم و هنر ياددهی - يادگيری

116 views

Published on

نشست معرفي و تحليل كتاب «پداگوژی، علم و هنر ياددهی - يادگيری» برگزار شد. به گفته کارشناسان حاضر در نشست در این کتاب بر ضرورت تدوین الگویی برای علم و هنر ياددهی- يادگيری در کشور تاکید شده است.
http://www.pedagogy.ir

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

خلاصه نشست معرفي و تحليل كتاب : پداگوژی، علم و هنر ياددهی - يادگيری

  1. 1. 5 1394 ‫مردادماه‬ 15 ‫شماره‬ ‫سمت‬ ‫خبرنامه‬ ‫ه‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ر‬‫ب‬‫خ‬‫ک‬‫ک‬ ‌‌‌‫ي‬‫ي‬‌‫ي‬‫ي‬‌ ‌ ‫بررسی‬‫و‬‫نقد‬‫نشست‬،»‫«سمت‬‫عمومی‬‫روابط‬‫گزارش‬‫به‬ ‫که‬ ‫يادگيری‬ – ‫ياددهی‬ ‫هنر‬ ‫و‬ ‫علم‬ ،‫پداگوژی‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ترجمه‬ ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫توسط‬ ‫حیدر‬ ‫حضور‬ ‫با‬ ،‫است‬ ‫کرده‬ ‫منتشر‬ ‫را‬ ‫آن‬ )‫(سمت‬ ‫تدوین‬ ‫‌رضا‬‫ی‬‫عل‬ ،‫آرانی‬ ‫سركار‬ ‫محمدرضا‬ ،‫سلسبیلی‬ ‫نادر‬ ،‫تورانی‬ ‫عباس‬،‫بهرنگی‬‫محمدرضا‬،‫طهرانی‬‌‫ی‬‫امان‬‫محمود‬،‫عصاره‬ .‫شد‬‫برگزار‬ ‫اثر‬ ‫مترجم‬ ‫و‬‫بازرگان‬ ‫تشریح‬ ‫در‬ ‫نشست‬ ‫این‬ ‫سخنرانان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آرانی‬ ‫سركار‬ ‫است‬ ‫یاددهی‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫هنر‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ‫پداگوژی‬ :‫گفت‬ ‫پداگوژی‬ ‫خود‬‫سخنرانی‬‫در‬‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬‫معلم‬‫اگرچه‬‫نیست؛‬‫سخنرانی‬ً‫ا‬‫صرف‬‫و‬ ‫متوجه‬‫باید‬‫کار‬‫این‬‫اما‬،‫کند‬‫استفاده‬‫مختلف‬‫روشهای‬‫و‬‫ابزارها‬‫از‬ ‫‌گویند‬‫ی‬‫م‬ ‫همواره‬ ‫معلمان‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫باشد‬ ‫آموزش‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫را‬ ‫سؤال‬ ‫این‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫گفته‬ ‫چه‬ ‫دانشمند‬ ‫فالن‬ ‫که‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫جاودان‬ ‫و‬ ‫زنده‬ ‫چرا‬ ‫دانشمند‬ ‫فالن‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫مطرح‬ .‫است‬ ‫و‬‫داد‬‫ارائه‬‫توضیحاتی‬‫اثر‬‫این‬‫درباره‬‫طهرانی‬‫امانی‬،‫ادامه‬‫در‬ ‫است؛‬‫مناسبی‬‫تعریف‬،‫پداگوژی‬‫از‬‫کتاب‬‫در‬‫مشایخ‬‫تعریف‬:‫گفت‬ ،‫‌بینم‬‫ی‬‫نم‬ ‫فلسفی‬ ‫عمیق‬ ‫مباحث‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پداگوژی‬ ‫من‬ ‫چون‬ ‫سالهای‬ ‫طی‬ .‫‌دانم‬‫ی‬‫م‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫یاددهی‬ ‫هنر‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بلکه‬ ‫دیگر‬‫‌ای‬‫ه‬‫عد‬‫برای‬‫تنهایی‬‫به‬‫رسمی‬‫آموزش‬‫باب‬‫در‬‫‌ای‬‫ه‬‫عد‬‫اخیر‬ ‫ما‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫مطرح‬ ‫سؤال‬ ‫این‬ ‫همواره‬ ‫اما‬ ،‫‌اند‬‫ه‬‫گرفت‬ ‫تصمیم‬ ‫هدایت‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫درستی‬ ‫نقطه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فرزندانمان‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫توانست‬ .‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬‫تلف‬‫را‬‫آنها‬‫وقت‬‫تنها‬‫اینکه‬‫یا‬‫کنیم‬ ‫تربیت‬ ‫و‬ ‫تألیف‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫اخیر‬ ‫سال‬ 50‫در‬ ‫اینکه‬ ‫بیان‬ ‫با‬ ‫وی‬ ‫این‬‫به‬‫همچنان‬‫ما‬:‫گفت‬،‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬‫کوک‬‫را‬‫ساز‬‫یک‬‫گاهی‬‫از‬‫هر‬ ،‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫امتحان‬‫را‬‫متعددی‬‫راهکارهای‬‫و‬‫‌دهیم‬‫ی‬‫م‬‫ادامه‬‫مسیر‬ ‫و‬ ‫تعلیم‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫‌های‬‫ه‬‫پروژ‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫اکنون‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫دوران‬‫از‬‫عمیق‬‫نگاهی‬‫با‬‫باید‬‫حال‬.‫ندارد‬‫درستی‬‫هدفهای‬‫تربیت‬ ‫در‬ ‫نگاه‬ ‫این‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫بتوانیم‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫حرکت‬ ‫امروز‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ .‫باشیم‬‫داشته‬‫درستی‬‫حرکتهای‬‫آینده‬ ‫كتاب‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫تأکید‬ ‫با‬ ‫سخنانش‬ ‫از‬ ‫دیگری‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫وی‬ ‫مجدد‬‫ویراست‬‫نیازمند‬‫يادگيری‬-‫ياددهی‬‫هنر‬‫و‬‫علم‬،‫پداگوژی‬ ‫گویا‬ ‫عبارات‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫مترجم‬ ‫تالش‬ ‫وجود‬ ‫با‬ :‫گفت‬ ،‫است‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ادبی‬ ‫ویرایش‬ ‫نیازمند‬ ‫همچنان‬ ‫کتاب‬ ‫اما‬ ،‫باشند‬ .‫متن‬ ‫تا‬ ‫آمده‬ ‫خوانش‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ،‫کتاب‬ ‫در‬ ‫نگارشی‬ ‫عالئم‬ ‫مثال‬ ‫مترجم‬‫توسط‬‫خوبی‬‫به‬‫کتاب‬‫در‬‫معادلها‬‫از‬‫‌ای‬‫ه‬‫پار‬،‫این‬‫بر‬‫عالوه‬ ‫ارائه‬ ‫مخاطب‬ ‫به‬ ‫نمایه‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫کتاب‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫تأمل‬ ‫جای‬ ‫‌سازی‬‫ل‬‫معاد‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫پار‬ ‫اما‬ ‫شده‬ .‫دارد‬‫مجدد‬‫بازنگری‬ ‫انتشار‬ ‫روند‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ‫با‬ ‫نشست‬ ‫این‬ ‫سخنران‬ ‫دیگر‬ ،‫بازرگان‬ ‫این‬ :‫کرد‬ ‫اظهار‬ ‫يادگيری‬ - ‫ياددهی‬ ‫هنر‬ ‫و‬ ‫علم‬ ،‫پداگوژی‬ ‫كتاب‬ ‫چون‬ ،‫شود‬ ‫خوانده‬ ‫‌بار‬‫ن‬‫چندی‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آثاری‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫کتاب‬ ‫فصل‬ ‫‌کنم‬‫ی‬‫م‬ ‫توصیه‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫خواندنی‬ ‫بسیار‬ ‫کتاب‬ ‫مقدمه‬ .‫کنید‬ ‫درک‬ ‫بهتر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تا‬ ‫بخوانید‬ ‫بارها‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫نخست‬ ‫مدارس‬ ‫بهبودسازی‬ ‫روند‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ‫با‬ ‫مشایخ‬ ‫نیز‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫به‬‫جهانی‬‫بانک‬‫که‬‫است‬‫رویکردی‬‫چارچوب‬‫در‬‫پداگوژی‬:‫افزود‬ ،‫مدارس‬‫مانند‬‫ابزارهایی‬‫شامل‬‫یادگیری‬‫محیط‬.‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫نگاه‬‫آن‬ ‫محیط‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ .‫است‬ ... ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫فرایند‬ ،‫درسی‬ ‫کتب‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫هدف‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ،‫شود‬ ‫سازماندهی‬ ‫یادگیری‬ ‫جستجو‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫هدف‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫بهبود‬ ‫مدرسه‬ ‫آن‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ .‫داد‬ ‫پیوند‬ ‫فطرت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آموزش‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫مدنظر‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫کرد‬ »‫«سمت‬ ‫سازمان‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫گفتنی‬ ‫کاربردهای‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫نظری‬ ‫تکوین‬ ‫چگونگی‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫‌گیری‬‫ل‬‫شک‬ ‫بر‬ ‫آنها‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫نظری‬ ‫این‬ ‫تأثیر‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫پداگوژی‬ ‫فصل‬ 17 ‫قالب‬ ‫در‬ ،‫مدرسان‬ ‫و‬ ‫بزرگساالن‬ ،‫جوانان‬ ‫شخصیت‬ ‫تاریخ‬ ،‫‌گرانه‬‫ن‬‫روش‬ ‫نگاهی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫مدرسه‬ ‫تولد‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ‫سنتی‬ ‫پداگوژی‬ ‫تکوین‬ ‫را‬ »‫حیات‬ ‫«تجدید‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫‌گرا‬‫ن‬‫انسا‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫وسطی‬ ‫قرون‬ ‫عصر‬ ‫تا‬ ‫میالدی‬ ‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نوین‬ ‫پداگوژی‬ ‫و‬ ‫‌سو‬‫ک‬‫ی‬ ‫از‬ .‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫بازنمایی‬‫دیگر‬‫سوی‬‫از‬،‫ارتباطات‬‫و‬‫اطالعات‬‫فناوری‬ ‫در‬ ‫‌نظران‬‫ب‬‫صاح‬ ‫از‬ ‫گروهی‬ ‫کار‬ ‫حاصل‬ ،‫مذکور‬ ‫کتاب‬ ‫و‬ ‫امریکا‬ ،‫کانادا‬ ‫دانشگاههای‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫تربیتی‬ ‫علوم‬ ‫ویراستاری‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تاردیف‬ ‫موریس‬ ‫و‬ ‫گوتیه‬ ‫کلرمون‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اروپا‬ .‫‌اند‬‫ه‬‫کرد‬ ‫تربیتی‬ ‫علوم‬ ‫گروه‬ ‫مدیر‬ ،‫آرمند‬ ‫محمد‬ ‫دکتر‬ ‫مراسم‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫داشت‬‫حضور‬،‫سازمان‬‫این‬‫نماینده‬‫عنوان‬‫به‬‫نیز‬»‫«سمت‬ :‫شد‬ ‫مطرح‬ ‫يادگيری‬ – ‫ياددهی‬ ‫هنر‬ ‫و‬ ‫علم‬ ،‫پداگوژی‬ ‫كتاب‬ ‫تحليل‬ ‫و‬ ‫معرفي‬ ‫نشست‬ ‫در‬ »‫شود‬ ‫خوانده‬ ‫‌بار‬‫ن‬‫چندی‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آثاری‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫کتاب‬ ‫«این‬ http://www.samt.ac.ir/uploads/asp/pdfnewsl/khabarname15.pdf#page=5 http://www.samt.ac.ir/uploads/asp/pdfnewsl/khabarname15.pdf#page=5
  2. 2. 4/21/2019 ‫ﭼﺎپ‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫ﻧﺳﺧﮫ‬ - ‫رود‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﮔراﯾﯽ‬‫ﻣدرک‬ ‫ﺳﻣت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻣوزﺷﯽ‬ ‫ﻧظﺎم‬ ‫ﻣﺷﮑﻼت‬ /‫ﮐﺷور‬ ‫در‬ ‫ﯾﺎدﮔﯾری‬ - ‫ﯾﺎددھﯽ‬ ‫ھﻧر‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠم‬ ‫ﺑرای‬ ‫اﻟﮕوﯾﯽ‬ ‫ﺗدوﯾن‬ ‫ﺿرورت‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺗﺎﮐﯾد‬ - ‫اﯾﺑﻧﺎ‬ www.ibna.ir/fa/doc/report/225944/print/‫ﺗﺎﮐﯾد-ﺿرورت-ﺗدوﯾن-اﻟﮕوﯾﯽ-ﻋﻠم-ھﻧر-ﯾﺎددھﯽ-ﯾﺎدﮔﯾری-ﮐﺷور-ﻣﺷﮑﻼت-ﻧظﺎم-آﻣوزﺷﯽ-ﺳﻣت-ﻣدرک-ﮔراﯾﯽ-ﻣﯽ-رود‬ 1/5 «‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ - ‫ﯾﺎددھﯽ‬ ‫ھﻨﺮ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠﻢ‬ ،‫»ﭘﺪاﮔﻮژی‬ ‫ﻛﺘﺎب‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻲ‬ ‫ﻧﺸﺴﺖ‬ ‫از‬ ‫اﯾﺒﻨﺎ‬ ‫ﮔﺰارش‬ ‫آﻣﻮزﺷﯽ‬ ‫ﻧﻈﺎم‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت‬ /‫ﮐﺸﻮر‬ ‫در‬ ‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ - ‫ﯾﺎددھﯽ‬ ‫ھﻨﺮ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠﻢ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﻟﮕﻮﯾﯽ‬ ‫ﺗﺪوﯾﻦ‬ ‫ﺿﺮورت‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺗﺎﮐﯿﺪ‬ ‫رود‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﮔﺮاﯾﯽ‬‫ﻣﺪرک‬ ‫ﺳﻤﺖ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ 16:06 ‫ﺳﺎﻋﺖ‬ 1394 ‫ﻣﺮداد‬ 26 ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫در‬ ‫ﻧﺸﺴﺖ‬ ‫در‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‬ ‫ﮔﻔﺘﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ .‫ﺷﺪ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار‬ «‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ - ‫ﯾﺎددھﯽ‬ ‫ھﻨﺮ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠﻢ‬ ،‫»ﭘﺪاﮔﻮژی‬ ‫ﻛﺘﺎب‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻲ‬ ‫ﻧﺸﺴﺖ‬ ‫ﮐﺮده‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ‬ ‫را‬ ‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ھﻤﭽﻨﯿﻦ‬ .‫اﺳﺖ‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺗﺎﮐﯿﺪ‬ ‫ﮐﺸﻮر‬ ‫در‬ ‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ -‫ﯾﺎددھﯽ‬ ‫ھﻨﺮ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠﻢ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﻟﮕﻮﯾﯽ‬ ‫ﺗﺪوﯾﻦ‬ ‫ﺿﺮورت‬ ‫ﺑﺮ‬ .‫دھﯿﻢ‬ ‫ﭘﯿﻮﻧﺪ‬ ‫ﻓﻄﺮت‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫را‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫و‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ھﺪﻓﯽ‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ﭘﯿﺶ‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺮدادﻣﺎه‬ 26 ‫دوﺷﻨﺒﮫ‬ «‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ - ‫ﯾﺎددھﯽ‬ ‫ھﻨﺮ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠﻢ‬ ،‫»ﭘﺪاﮔﻮژی‬ ‫ﻛﺘﺎب‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻲ‬ ‫ﻧﺸﺴﺖ‬ (‫اﯾﺮان)اﯾﺒﻨﺎ‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰاری‬ ‫ﮔﺰارش‬ ‫ﺑﮫ‬ ،‫ﺑﮭﺮﻧﮕﯽ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ‬ ،‫طﮭﺮاﻧﯽ‬‫اﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﺤﻤﻮد‬ ،‫ﻋﺼﺎره‬ ‫رﺿﺎ‬‫ﻋﻠﯽ‬ ،‫ﺳﺮﻛﺎرآراﻧﯽ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ‬ ،‫ﺳﻠﺴﺒﯿﻠﯽ‬ ‫ﻧﺎدر‬ ،‫ﺗﻮراﻧﯽ‬ ‫ﺣﯿﺪر‬ ‫اﺳﺘﺎدان‬ ‫ﺣﻀﻮر‬ .‫ﺷﺪ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯽ‬ ‫ﻋﻠﻮم‬ ‫اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان‬ ‫ﺧﺎﻧﮫ‬ ‫در‬ ‫اﺛﺮ‬ ‫ﻣﺘﺮﺟﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎزرﮔﺎن‬ ‫ﻋﺒﺎس‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬‫ﻧﻈﺮﯾﮫ‬ ‫ﺗﮑﻮﯾﻦ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﮐﺘﺎﺑﯽ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ «‫اﻣﺮوز‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺎن‬ ‫دوران‬ ‫از‬ ‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ ‫ـ‬ ‫ﯾﺎددھﯽ‬ ‫ھﻨﺮ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠﻢ‬ :‫»ﭘﺪاﮔﻮژی‬ ‫و‬ ‫ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن‬ ،‫ﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺷﮑﻞ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ھﺎ‬‫آن‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮد‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬‫ﻧﻈﺮﯾﮫ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮ‬ ‫ﻧﯿﺰ‬ ‫و‬ (‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی)ﭘﺪاﮔﻮژی‬ - ‫ﯾﺎددھﯽ‬ ‫ھﻨﺮ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠﻢ‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی‬ .‫اﺳﺖ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﮫ‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﻣﺪرﺳﺎن‬ ‫و‬ ‫وﺳﻄﯽ‬ ‫ﻗﺮون‬ ‫در‬ ‫ﻣﺪرﺳﮫ‬ ‫ﺗﻮﻟﺪ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺎن‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ‫ﺳﻨﺘﯽ‬ ‫ﭘﺪاﮔﻮژی‬ ‫ﺗﮑﻮﯾﻦ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ‬ ،‫ﮔﺮاﻧﮫ‬‫روﺷﻦ‬ ‫ﻧﮕﺎھﯽ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻓﺼﻞ‬ ‫ھﻔﺪه‬ ‫در‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ارﺗﺒﺎطﺎت‬ ‫و‬ ‫اطﻼﻋﺎت‬ ‫آوری‬‫ﻓﻦ‬ ‫ﻋﺼﺮ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﻣﯿﻼدی‬ ‫ﺑﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻗﺮن‬ ‫در‬ ‫ﻧﻮﯾﻦ‬ ‫ﭘﺪاﮔﻮژی‬ ‫و‬ ‫ﺳﻮ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫از‬ ‫را‬ «‫ﺣﯿﺎت‬ ‫»ﺗﺠﺪﯾﺪ‬ ‫ﻋﺼﺮ‬ ‫در‬ ‫ﮔﺮا‬‫اﻧﺴﺎن‬ ‫آﻣﻮزش‬ .‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫ﺳﻮی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫و‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫اروﭘﺎ‬ ‫و‬ ‫آﻣﺮﯾﮑﺎ‬ ،‫ﮐﺎﻧﺎدا‬ ‫ھﺎی‬‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫در‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫ﻋﻠﻮم‬ ‫و‬ ‫ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ‬ ‫ﻋﻠﻮم‬ ‫در‬ ‫ﻧﻈﺮان‬‫ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫از‬ ‫ﮔﺮوھﯽ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ‬ ،‫ﻣﺬﮐﻮر‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭼﺮاﯾﯽ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻘﺪ‬ ،‫ﺗﺄﻣﻞ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫را‬ ‫ﻻزم‬ ‫ﮐﻠﯿﺪھﺎی‬ ،‫آن‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ‬ ‫و‬ ‫اﻧﺪ‬‫ﮐﺮده‬ ‫وﯾﺮاﺳﺘﺎری‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ﺗﺎردﯾﻒ‬ ‫ﻣﻮرﯾﺲ‬ ‫و‬ ‫ﮔﻮﺗﯿﮫ‬ ‫ﮐﻠﺮﻣﻮن‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﯽ‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻌﻠﻤﯽ‬ ‫ﺣﺮﻓﮫ‬ ‫ﮐﯿﻔﯿﺖ‬ ‫وﯾﮋه‬‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫درﺳﯽ‬ ‫ھﺎی‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ‬ ،‫آﻣﻮزﺷﯽ‬ ‫ھﺎی‬‫ﻧﻈﺎم‬ ‫در‬ ‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ - ‫ﯾﺎددھﯽ‬ ‫اھﺪاف‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ‬ .‫دھﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮐﺮد‬ ‫اراﺋﮫ‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ‬ «‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ - ‫ﯾﺎددھﯽ‬ ‫ھﻨﺮ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠﻢ‬ ،‫»ﭘﺪاﮔﻮژی‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ھﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫درﺑﺎره‬ ‫ﻧﺸﺴﺖ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫اﺑﺘﺪای‬ ‫در‬ ‫ﻣﺘﺮﺟﻢ‬ ،‫ﻣﺸﺎﯾﺦ‬ ‫ﻓﺮﯾﺪه‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﭼﺎﭘﯽ‬ ‫از‬ ‫اﻋﻢ‬ ‫درﺳﯽ‬ ‫ﻣﺘﻮن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دﺳﺘﺮﺳﯽ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻦ‬ ‫ﻓﺮاھﻢ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻓﻨﺎوری‬ ‫ﮐﺎرﮔﯿﺮی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دﯾﺪاﮐﺘﯿﮏ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﭘﯿﻮﻧﺪ‬ ‫در‬ ‫ﭘﺪاﮔﻮژی‬ :‫ﮔﻔﺖ‬ .‫اﺳﺖ‬ ‫ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ‬ ‫ﻋﻤﻘﯽ‬ ‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﺪاﮔﻮژی‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﭘﯿﻮﻧﺪ‬ ‫ﺑﺪون‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫دﯾﺪاﮐﺘﯿﮏ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻨﻨﺪه‬‫ﺗﺴﮭﯿﻞ‬ ،‫اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ‬ .‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ ‫ﻣﻄﻠﻮب‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‬ ‫ﻣﻌﺎدل‬ ‫را‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ھﻮﺷﯿﺎر‬ ‫دﮐﺘﺮ‬ :‫ﮔﻔﺖ‬ ‫ﭘﺪاﮔﻮژﯾﮏ‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﺷﺎره‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اداﻣﮫ‬ ‫در‬ ‫وی‬ .‫ﺷﻮد‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺮده‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﭘﺪاﮔﻮژﯾﮏ‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫ﺧﻠﻖ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ‬ ‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ ‫ـ‬ ‫ﯾﺎددھﯽ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫در‬ ‫واﻗﻊ‬ ‫در‬
  3. 3. 4/21/2019 ‫ﭼﺎپ‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫ﻧﺳﺧﮫ‬ - ‫رود‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﮔراﯾﯽ‬‫ﻣدرک‬ ‫ﺳﻣت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻣوزﺷﯽ‬ ‫ﻧظﺎم‬ ‫ﻣﺷﮑﻼت‬ /‫ﮐﺷور‬ ‫در‬ ‫ﯾﺎدﮔﯾری‬ - ‫ﯾﺎددھﯽ‬ ‫ھﻧر‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠم‬ ‫ﺑرای‬ ‫اﻟﮕوﯾﯽ‬ ‫ﺗدوﯾن‬ ‫ﺿرورت‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺗﺎﮐﯾد‬ - ‫اﯾﺑﻧﺎ‬ www.ibna.ir/fa/doc/report/225944/print/‫ﺗﺎﮐﯾد-ﺿرورت-ﺗدوﯾن-اﻟﮕوﯾﯽ-ﻋﻠم-ھﻧر-ﯾﺎددھﯽ-ﯾﺎدﮔﯾری-ﮐﺷور-ﻣﺷﮑﻼت-ﻧظﺎم-آﻣوزﺷﯽ-ﺳﻣت-ﻣدرک-ﮔراﯾﯽ-ﻣﯽ-رود‬ 2/5 ‫را‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫و‬ ‫اطﻼﻋﺎت‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﮐﻼس‬ ‫ﺳﺮ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺪرس‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫ﺷﻮد‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﺪوﯾﻦ‬ ‫ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ‬ ‫ﺻﻮرت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﺸﻮر‬ ‫در‬ ‫درﺳﯽ‬ ‫ھﺎی‬‫ﮐﺘﺎب‬ :‫اﻓﺰود‬ ‫وی‬ ‫ﺗﻮان‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫آﻣﺪه‬ ‫وﺟﻮد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻓﻨﺎوری‬ ‫طﺮﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻣﺘﻮن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دﺳﺘﺮﺳﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﯿﺰ‬ ‫اﮐﻨﻮن‬ .‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺗﺪوﯾﻦ‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﯽ‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫در‬ .‫ﮐﺮد‬ ‫ﻏﻨﯽ‬ ‫را‬ ‫آﻣﻮزﺷﯽ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﻣﺘﻮن‬ ‫واﻗﻊ‬ ‫در‬ ،‫ﺷﻮد‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪه‬ ‫دﯾﺪاﮐﺘﯿﮏ‬ ،‫ﻣﺪرس‬ ‫وﺳﯿﻠﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫درﺳﯽ‬ ‫ﻣﺘﻦ‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫در‬ ‫داﻧﺶ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دادن‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎر‬ ‫و‬ ‫اطﻼﻋﺎت‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ :‫ﮔﻔﺖ‬ ‫ﻣﺸﺎﯾﺦ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪرس‬ ‫ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻨﺠﺮ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫ﺗﺮﮐﯿﺐ‬ ‫ﭘﺪاﮔﻮژی‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫و‬ ‫اطﻼﻋﺎت‬ ‫ﭘﺮدازش‬ ‫دﯾﺪاﮐﺘﯿﮏ‬ .‫ﺷﻮد‬ ‫طﻮر‬ ‫ﺑﮫ‬ :‫ﮔﻔﺖ‬ ،‫دارد‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮد‬ ‫ﻧﯿﺰ‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻋﻠﻮم‬ ‫در‬ ‫اﻣﺮوزه‬ ‫و‬ ‫ﺷﻮد‬‫ﻧﻤﯽ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫درس‬ ‫ﮐﻼس‬ ‫در‬ ‫ﻓﻘﻂ‬ ‫ﭘﺪاﮔﻮژی‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ‬ ‫ﺑﯿﺎن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫اﺳﺘﺎد‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭘﺪاﮔﻮژی‬ ً‫ﻻ‬‫اﺻﻮ‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وﺟﻮد‬ (‫ذھﻦ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺪن‬ ،‫ﻣﻐﺰ‬ ‫)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‬ ‫ﭘﺪاﮔﻮژﯾﮏ‬ ‫ﻧﺮو‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‬ ‫ھﻤﭽﻮن‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫اﮐﻨﻮن‬ ‫ﻣﺜﺎل‬ .‫اﺳﺖ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ‬ ‫و‬ ‫دادن‬‫ﻋﻤﻖ‬ ‫و‬ «‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ - ‫ﯾﺎددھﯽ‬ ‫ھﻨﺮ‬ ‫و‬ ‫»ﻋﻠﻢ‬ ‫ﺗﺎ‬ «‫ﮔﯽ‬‫»ﻟـﻠﮫ‬ ‫از‬ ‫ﻧﻮﯾﻦ‬ ‫ﭘﺪاﮔﻮژی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺳﻨﺘﯽ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺪاﮔﻮژی‬ ‫ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫ﺗﺤﻮل‬ ‫ﺑﺮای‬ :‫ﺷﺪ‬ ‫ﯾﺎدآور‬ ‫ھﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫وی‬ ‫ھﺎی‬‫اﻧﺴﺎن‬ ‫زﻣﯿﻨﮫ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داﺷﺘﮫ‬ ‫وﺟﻮد‬ ‫اﻣﺮوز‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﻮﻧﺎن‬ ‫از‬ ‫ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ‬ ‫ﭘﯿﺶ‬ ‫ﻗﺮن‬ ‫ھﺰار‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫ﺑﯿﺶ‬ ‫ﻏﺮب‬ ‫در‬ ،‫ﻋﻤﻞ‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮد‬ .‫اﻧﺪ‬‫ﮐﻮﺷﯿﺪه‬ ‫ﺳﻘﺮاط‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﺑﺰرﮔﯽ‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫طﺮﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫ﻣﺴﺌﻮل‬ ‫داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﮐﮭﻦ‬ ‫ﺳﺮزﻣﯿﻦ‬ ‫ﮔﺮاﻧﻘﺪر‬ ‫ﻣﯿﺮاث‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻄﺮح‬ ‫ﺳﻮال‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺣﺎل‬ :‫ﮐﺮد‬ ‫ﺗﺎﮐﯿﺪ‬ ‫ﻣﺸﺎﯾﺦ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ؟‬ ‫ﻣﻮﺛﺮ‬ ‫ﭘﺪاﮔﻮژی‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮫ‬ ‫ﺷﻮد‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﻨﺘﻘﻞ‬ ‫ﺑﻌﺪ‬ ‫ھﺎی‬‫ﻧﺴﻞ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھﺎﯾﯽ‬‫طﺮح‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﭘﺪاﮔﻮژﯾﮏ‬ ‫ھﺎی‬‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫وﮔﻮ‬‫ﮔﻔﺖ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ،‫ﺷﻮد‬‫ﻣﯽ‬ ‫دﯾﺪه‬ ‫اﻣﺮوز‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﮫ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺪاﮔﻮژی‬ ‫ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫ﺗﺤﻮل‬ ‫ﺳﯿﺮ‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ‬ ‫ﺑﯿﺎن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻧﺸﺴﺖ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫از‬ ‫دﯾﮕﺮی‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫در‬ ‫ﺳﺮﻛﺎرآراﻧﯽ‬ ‫دﮐﺘﺮ‬ ‫و‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﮫ‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫ﺗﻮﺟﮫ‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ‬ ‫از‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫ﭘﺪاﮔﻮژﯾﮏ‬ ‫ھﺎی‬‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‬ .‫ﺑﺮﯾﻢ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫ﭘﺪاﮔﻮژی‬ ‫از‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اﻣﺮوزه‬ :‫ﮔﻔﺖ‬ .‫اﺳﺖ‬ ‫ﮐﺮده‬ ‫اﺷﺎره‬ ‫آن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ 41 ‫ﺻﻔﺤﮫ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺸﺎﯾﺦ‬ ‫و‬ ‫دﯾﺪه‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫و‬ ‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ھﻤﻮاره‬ ‫ھﺎ‬‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‬ ‫ﭼﻮن‬ ،‫ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫ﺷﺪﻧﯽ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ،‫اﺳﺖ‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﮫ‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺸﺎﯾﺦ‬ :‫داد‬ ‫اداﻣﮫ‬ ‫وی‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﺷﺪ‬ ‫ﮔﻮﻧﮫ‬‫اﯾﻦ‬ ‫اﮔﺮ‬ ‫و‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﭘﺪاﮔﻮژﯾﮏ‬ ‫ھﺎی‬‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫وﮔﻮ‬‫ﮔﻔﺖ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺗﺤﻮل‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫در‬ ‫ھﺎ‬‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‬ .‫ﺷﻮد‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺷﺪﻧﯽ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫ﻣﺜﺎل‬ ‫طﻮر‬ ‫ﺑﮫ‬ :‫ﮔﻔﺖ‬ ،‫اﺳﺖ‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻟﻔﻆ‬ ‫اﺷﺘﺮاک‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ‬ ‫ﺑﯿﺎن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ‬ ‫از‬ ‫دﯾﮕﺮی‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫در‬ ‫وی‬ ‫ھﻢ‬ ‫ﻋﻠﻤﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻣﺎرھﺎ‬ ‫ﮔﻮﻧﮫ‬‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺷﻮد؟‬‫ﻣﯽ‬ ‫دﯾﺪه‬ ‫ﮐﺠﺎ‬ ‫آن‬ ‫اﺛﺮ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭘﺮﺳﻢ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫اﯾﺪ‬‫ﮐﺮده‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ﻧﺴﺨﮫ‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫ﭼﻨﺪﯾﻦ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔﻮﯾﯿﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﭘﯿﺮوی‬ ‫ﭼﮭﺎرﭼﻮب‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫از‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ‬ ‫ﺳﺨﻦ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫درﺑﺎره‬ ‫ﺧﻮاھﯿﻢ‬‫ﻣﯽ‬ ‫وﻗﺘﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﺮا‬ ‫ﺳﻨﺠﯿﺪ‬ ‫ﻣﺨﺎطﺒﺎن‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری‬ ‫ﺗﻮان‬‫ﻧﻤﯽ‬ ،‫ﻧﯿﺴﺖ‬ .‫ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﺳﺖ؛‬ ‫ﮐﺮده‬ ‫اﺷﺎره‬ ‫ﺧﻮﺑﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﺑﺪﯾﻦ‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫در‬ ‫ﻣﺸﺎﯾﺦ‬ ‫دﮐﺘﺮ‬ :‫ﮔﻔﺖ‬ ‫ﮐﯿﻔﯿﺖ‬ ‫ﺗﻤﯿﺰ‬ ‫در‬ ‫ﭘﺪاﮔﻮژی‬ ‫ﻧﻘﺶ‬ ‫درﺑﺎره‬ ‫ھﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫ﺳﺮﻛﺎرآراﻧﯽ‬ ‫ﭘﺪاﮔﻮژی‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ‬ ،‫ﻧﺪارد‬ ‫را‬ ‫ﮐﺎﻓﯽ‬ ‫ﻧﻔﻮذ‬ ‫ﮐﻼﻣﺶ‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫طﻠﺐ‬ ‫ﭼﯿﺰی‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺗﺪرﯾﺲ‬ ‫ﻗﺒﺎل‬ ‫در‬ ‫آﻣﻮز‬‫داﻧﺶ‬ ‫از‬ ‫ﻣﻌﻠﻢ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫وﻗﺘﯽ‬ ‫ﻣﺜﺎل‬ ‫طﻮر‬
  4. 4. 4/21/2019 ‫ﭼﺎپ‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫ﻧﺳﺧﮫ‬ - ‫رود‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﮔراﯾﯽ‬‫ﻣدرک‬ ‫ﺳﻣت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻣوزﺷﯽ‬ ‫ﻧظﺎم‬ ‫ﻣﺷﮑﻼت‬ /‫ﮐﺷور‬ ‫در‬ ‫ﯾﺎدﮔﯾری‬ - ‫ﯾﺎددھﯽ‬ ‫ھﻧر‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠم‬ ‫ﺑرای‬ ‫اﻟﮕوﯾﯽ‬ ‫ﺗدوﯾن‬ ‫ﺿرورت‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺗﺎﮐﯾد‬ - ‫اﯾﺑﻧﺎ‬ www.ibna.ir/fa/doc/report/225944/print/‫ﺗﺎﮐﯾد-ﺿرورت-ﺗدوﯾن-اﻟﮕوﯾﯽ-ﻋﻠم-ھﻧر-ﯾﺎددھﯽ-ﯾﺎدﮔﯾری-ﮐﺷور-ﻣﺷﮑﻼت-ﻧظﺎم-آﻣوزﺷﯽ-ﺳﻣت-ﻣدرک-ﮔراﯾﯽ-ﻣﯽ-رود‬ 3/5 .‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎددھﯽ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﮐﯿﻔﯿﺖ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫ﻋﻤﻞ‬ ‫وارد‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫در‬ ‫اﯾﺸﺎن‬ :‫ﮔﻔﺖ‬ «‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ - ‫ﯾﺎددھﯽ‬ ‫ھﻨﺮ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠﻢ‬ ،‫»ﭘﺪاﮔﻮژی‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫در‬ ‫ﻣﺸﺎﯾﺦ‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﺷﺎره‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اداﻣﮫ‬ ‫در‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫اﺳﺘﺎد‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ھﺮ‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫دارﯾﻢ‬ ‫زﯾﺎدی‬ ‫داﻧﺸﻤﻨﺪان‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺗﺮ‬‫ﻣﮭﻢ‬ ‫ﻧﮑﺘﮫ‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫دارم‬ ‫ﺗﺎﮐﯿﺪ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫روی‬ ‫ھﻢ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫و‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﮐﺮده‬ ‫اﺷﺎره‬ ‫ﭘﺪاﮔﻮژی‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬ ‫را‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫و‬ ‫ﺷﮑﺴﺘﮫ‬ ‫را‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ‬ ‫ﺑﯿﺮون‬ ‫دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻨﯽ‬ ‫ﺣﺼﺎرھﺎی‬ ‫از‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺷﻮد‬‫ﻣﯽ‬ ‫آﻣﻮزﺷﯽ‬ ‫وﻗﺘﯽ‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‬ .‫ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫ﻣﮭﻢ‬ ‫داﻧﺸﻤﻨﺪی‬ .‫ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار‬ ‫در‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﻌﻠﻢ‬ ‫اﮔﺮﭼﮫ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ‬ ً‫ﺎ‬‫ﺻﺮﻓ‬ ‫و‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﯾﺎددھﯽ‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ ‫ھﻨﺮ‬ ‫ﻣﺜﺎﺑﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭘﺪاﮔﻮژی‬ :‫ﺷﺪ‬ ‫ﯾﺎدآور‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن‬ ‫در‬ ‫ﺳﺮﮐﺎرآراﻧﯽ‬ ‫ﮔﻮﯾﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ھﻤﻮاره‬ ‫ﻣﻌﻠﻤﺎن‬ ‫ﻣﺜﺎل‬ ‫طﻮر‬ ‫ﺑﮫ‬ .‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ھﺪف‬ ‫ﻣﺘﻮﺟﮫ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫ﮐﻨﺪ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ھﺎی‬‫روش‬ ‫و‬ ‫اﺑﺰارھﺎ‬ ‫از‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ‬ ‫اﺳﺖ؟‬ ‫ﻣﺎﻧﺪه‬ ‫ﺑﺎﻗﯽ‬ ‫ﺟﺎودان‬ ‫و‬ ‫زﻧﺪه‬ ‫ﭼﺮا‬ ‫داﻧﺸﻤﻨﺪ‬ ‫ﻓﻼن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﺮد‬ ‫ﻣﻄﺮح‬ ‫را‬ ‫ﺳﻮال‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺣﺎﻟﯽ‬ ‫در‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﮔﻔﺘﮫ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫داﻧﺸﻤﻨﺪ‬ ‫ﻓﻼن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﭘﺪاﮔﻮژی‬ ‫از‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫در‬ ‫ﻣﺸﺎﯾﺦ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه‬ :‫اﻓﺰود‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ‬ «‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ - ‫ﯾﺎددھﯽ‬ ‫ھﻨﺮ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠﻢ‬ ،‫»ﭘﺪاﮔﻮژی‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫درﺑﺎره‬ ‫ﻧﺸﺴﺖ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫از‬ ‫دﯾﮕﺮی‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫در‬ ‫طﮭﺮاﻧﯽ‬‫اﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ‬ ‫در‬ .‫اﺳﺖ‬ ‫ﺣﯿﺎﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﮭﻢ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﻣﺮوز‬ ‫ﭘﺪاﮔﻮژی‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﺮا‬ .‫اﺳﺖ‬ ‫ﮐﺮده‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫را‬ ‫ﻣﮭﻤﯽ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ھﺎ‬‫ﻧﻈﺎم‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫از‬ ‫ھﺮﯾﮏ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺷﺪ‬ ‫ﻣﻄﺮح‬ ‫ﺳﻮال‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ‬ ‫ﮐﺸﻮر‬ 6 ‫ﭘﺮورش‬ ‫و‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﭘﺎﯾﺶ‬ ‫ﻧﻈﺎم‬ ‫ﺑﻮد‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫ﭘﯿﺶ‬ ‫ﭼﻨﺪی‬ .‫ﺑﻮد‬ ‫ﻣﮭﻢ‬ ‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎددھﯽ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺴﺎﻟﮫ‬ ‫ھﺎ‬‫ﻧﻈﺎم‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ھﻤﮫ‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﻮد‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺗﺎﻣﻞ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻧﮑﺘﮫ‬ .‫ﭘﺎﯾﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﺑﯿﻨﻢ‬‫ﻧﻤﯽ‬ ‫ﻓﻠﺴﻔﯽ‬ ‫ﻋﻤﯿﻖ‬ ‫ﻣﺒﺎﺣﺚ‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﭘﺪاﮔﻮژی‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﭼﻮن‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﭘﺪاﮔﻮژی‬ ‫از‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫در‬ ‫ﻣﺸﺎﯾﺦ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ :‫داد‬ ‫اداﻣﮫ‬ ‫وی‬ .‫داﻧﻢ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎددھﯽ‬ ‫ھﻨﺮ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠﻢ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ﻣﻄﺮح‬ ‫ﺳﻮال‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ھﻤﻮاره‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫اﻧﺪ‬‫ﮔﺮﻓﺘﮫ‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫ای‬‫ﻋﺪه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رﺳﻤﯽ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫در‬ ‫ای‬‫ﻋﺪه‬ ‫اﺧﯿﺮ‬ ‫ھﺎی‬‫ﺳﺎل‬ ‫طﯽ‬ :‫اﻓﺰود‬ ‫وی‬ ‫ﺳﻮاﻻت‬ ‫اﯾﻨﮭﺎ‬ ‫اﯾﻢ؟‬‫ﮐﺮده‬ ‫ﺗﻠﻒ‬ ‫را‬ ‫ھﺎ‬‫ﺑﭽﮫ‬ ‫وﻗﺖ‬ ‫ﺗﻨﮭﺎ‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ھﺪاﯾﺖ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫در‬ ‫درﺳﺘﯽ‬ ‫ﻧﻘﻄﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﻣﺎن‬‫ﻓﺮزﻧﺪان‬ ‫اﯾﻢ‬‫ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﻮده‬ .‫ﯾﺎﻓﺖ‬ ‫آن‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﺎﺳﺨﯽ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﮭﻤﯽ‬ ‫ھﻤﭽﻨﺎن‬ ‫ﻣﺎ‬ :‫ﮔﻔﺖ‬ ،‫اﯾﻢ‬‫ﮐﺮده‬ ‫ﮐﻮک‬ ‫را‬ ‫ﺳﺎز‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﮔﺎھﯽ‬ ‫ﭼﻨﺪ‬ ‫از‬ ‫ھﺮ‬ ‫ﺗﺮﺑﯿﺖ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎﻟﯿﻒ‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫در‬ ‫اﺧﯿﺮ‬ ‫ﺳﺎل‬ 50 ‫در‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ‬ ‫ﺑﯿﺎن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫اﺳﺘﺎد‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺗﺮﺑﯿﺖ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﻠﯿﻢ‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫در‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ھﺎی‬‫ﭘﺮژه‬ ‫از‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری‬ ‫اﮐﻨﻮن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺣﺎﻟﯽ‬ ‫در‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‬‫ﻣﯽ‬ ‫اﻣﺘﺤﺎن‬ ‫را‬ ‫ﻣﺘﻌﺪدی‬ ‫راھﮑﺎرھﺎی‬ ‫و‬ ‫دھﯿﻢ‬‫ﻣﯽ‬ ‫اداﻣﮫ‬ ‫ﻣﺴﯿﺮ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آﯾﻨﺪه‬ ‫در‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ﺣﺮﮐﺖ‬ ‫اﻣﺮوز‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺎن‬ ‫دوران‬ ‫از‬ ‫ﻋﻤﯿﻖ‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫اﯾﻨﺠﺎ‬ .‫ﻧﺪارد‬ ‫درﺳﺘﯽ‬ ‫ھﺎی‬‫ھﺪف‬ .‫ﺑﺎﺷﯿﻢ‬ ‫داﺷﺘﮫ‬ ‫درﺳﺘﯽ‬ ‫ھﺎی‬‫ﺣﺮﮐﺖ‬ ،‫ﭼﯿﻦ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﮐﺸﻮرھﺎی‬ ‫در‬ ‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ - ‫ﯾﺎددھﯽ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ :‫ﮔﻔﺖ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﮐﺸﻮرھﺎی‬ ‫در‬ ‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ ‫ـ‬ ‫ﯾﺎددھﯽ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﺷﺎره‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫طﮭﺮاﻧﯽ‬‫اﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ھﺎ‬‫ﮐﻼس‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﯿﻨﯿﻢ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ژاﭘﻦ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺜﺎل‬ ‫طﻮر‬ ‫ﺑﮫ‬ .‫ﮔﺮدد‬‫ﺑﺮﻣﯽ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ ‫و‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﻓﺮھﻨﮓ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﭼﻮن‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫ﯾﮑﺴﺎن‬ ...‫و‬ ‫ﻓﺮاﻧﺴﮫ‬ ،‫اﻧﮕﻠﯿﺲ‬ .‫ﮐﻨﯿﻢ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺸﺎھﺪه‬ ‫درس‬ ‫ھﺎی‬‫ﮐﻼس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اﺟﺒﺎری‬ ‫ﻓﺸﺎر‬ ‫و‬ ‫ﺧﺸﻢ‬ ‫ﻧﻮﻋﯽ‬ ‫ﻓﺮاﻧﺴﮫ‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺣﺎﻟﯽ‬ ‫در‬ ‫دارد‬ ‫وﺟﻮد‬ ‫اﻓﺮاطﯽ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮی‬‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ‬ ‫ﻧﻮع‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻛﺘﺎب‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﮫ‬ ‫در‬ .‫آﯾﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آن‬ ‫ﺗﺎﻣﻞ‬ ‫ھﺎی‬‫ﻧﻘﻄﮫ‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ‬ ‫از‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫آﻣﻮزﺷﯽ‬ ‫ھﺎی‬‫ﻧﻈﺎم‬ ‫ﺗﻤﺎﯾﺰ‬ ‫وﺟﮫ‬ :‫ﮐﺮد‬ ‫ﺗﺎﮐﯿﺪ‬ ‫وی‬ ‫آن‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس‬ ‫و‬ ‫ﮐﺮده‬ ‫ﺗﺮﺳﯿﻢ‬ ‫اﻟﮕﻮﯾﯽ‬ ‫ﺧﻮدﻣﺎن‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﺮده‬ ‫اﺷﺎره‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺸﺎﯾﺦ‬ «‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ - ‫ﯾﺎددھﯽ‬ ‫ھﻨﺮ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠﻢ‬ ،‫»ﭘﺪاﮔﻮژی‬ .‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮫ‬ ‫ﭘﺮورش‬ ‫و‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ـ‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ﺗﻤﺪن‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷﯿﻢ‬ ‫داﺷﺘﮫ‬ ‫را‬ ‫ﺳﻮال‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ھﻤﻮاره‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ﺣﺮﮐﺖ‬
  5. 5. 4/21/2019 ‫ﭼﺎپ‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫ﻧﺳﺧﮫ‬ - ‫رود‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﮔراﯾﯽ‬‫ﻣدرک‬ ‫ﺳﻣت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻣوزﺷﯽ‬ ‫ﻧظﺎم‬ ‫ﻣﺷﮑﻼت‬ /‫ﮐﺷور‬ ‫در‬ ‫ﯾﺎدﮔﯾری‬ - ‫ﯾﺎددھﯽ‬ ‫ھﻧر‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠم‬ ‫ﺑرای‬ ‫اﻟﮕوﯾﯽ‬ ‫ﺗدوﯾن‬ ‫ﺿرورت‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺗﺎﮐﯾد‬ - ‫اﯾﺑﻧﺎ‬ www.ibna.ir/fa/doc/report/225944/print/‫ﺗﺎﮐﯾد-ﺿرورت-ﺗدوﯾن-اﻟﮕوﯾﯽ-ﻋﻠم-ھﻧر-ﯾﺎددھﯽ-ﯾﺎدﮔﯾری-ﮐﺷور-ﻣﺷﮑﻼت-ﻧظﺎم-آﻣوزﺷﯽ-ﺳﻣت-ﻣدرک-ﮔراﯾﯽ-ﻣﯽ-رود‬ 4/5 ‫ﺑﺎ‬ :‫ﮔﻔﺖ‬ ،‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﺠﺪد‬ ‫وﯾﺮاﺳﺖ‬ ‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ‬ «‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ - ‫ﯾﺎددھﯽ‬ ‫ھﻨﺮ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠﻢ‬ ،‫»ﭘﺪاﮔﻮژی‬ ‫ﻛﺘﺎب‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺗﺎﮐﯿﺪ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ‬ ‫از‬ ‫دﯾﮕﺮی‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫در‬ ‫وی‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫در‬ ‫ﻧﮕﺎرﺷﯽ‬ ‫ﻋﻼﯾﻢ‬ ‫ﻣﺜﺎل‬ ‫طﻮر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ادﺑﯽ‬ ‫وﯾﺮاﯾﺶ‬ ‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ‬ ‫ھﻤﭽﻨﺎن‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﮔﻮﯾﺎ‬ ‫ﻋﺒﺎرات‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺘﺮﺟﻢ‬ ‫ﺗﻼش‬ ‫وﺟﻮد‬ .‫ﻣﺘﻦ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫آﻣﺪه‬ ‫ﺧﻮاﻧﺶ‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﮫ‬ ‫ﻧﻮع‬ ‫دو‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻣﺘﺮﺟﻢ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺧﻮﺑﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫در‬ ‫ھﺎ‬‫ﻣﻌﺎدل‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ﭘﺎره‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻋﻼوه‬ :‫ﮔﻔﺖ‬ ‫طﮭﺮاﻧﯽ‬ ‫اﻣﺎﻧﯽ‬ .‫دارد‬ ‫ﻣﺠﺪد‬ ‫ﺑﺎزﻧﮕﺮی‬ ‫و‬ ‫ﺗﺄﻣﻞ‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﻣﻌﺎدل‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ھﻢ‬ ‫ﮐﻠﻤﺎت‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ﭘﺎره‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اراﺋﮫ‬ ‫ﻣﺨﺎطﺐ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫وﯾﺮاﺳﺘﺎری‬ ‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ارزﺷﻤﻨﺪی‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ﮐﺎردان‬ ‫دﮐﺘﺮ‬ :‫ﮔﻔﺖ‬ ‫ﺷﮑﻮھﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮐﺎردان‬ ‫اﺳﺘﺎدان‬ ‫ﯾﺎد‬ ‫ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ‬ ‫ﺿﻤﻦ‬ ‫ﻧﺸﺴﺖ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺳﺨﻨﺮان‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫ﺳﻠﺴﺒﯿﻠﯽ‬ .‫داﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘﺮورش‬ ‫و‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫داﻧﺶ‬ ‫را‬ ‫ﭘﺪاﮔﻮژی‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫در‬ ‫اﯾﺸﺎن‬ .‫دارد‬ «‫ﭘﺮورش‬ ‫و‬ ‫آﻣﻮزش‬ ،‫داﻧﺶ‬ ‫»رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫در‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‬ .‫آﻧﮭﺎﺳﺖ‬ ‫از‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ «‫ﺑﺰرگ‬ ‫»ﻣﺮﺑﯿﺎن‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ‬ ‫اﯾﺮان‬ ‫در‬ ‫ﻣﺘﻌﺪدی‬ ‫ھﺎی‬‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ﭘﺪاﮔﻮژی‬ ‫درﺑﺎره‬ :‫داد‬ ‫اداﻣﮫ‬ ‫وی‬ ‫اﯾﻦ‬ .‫ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ﻣﺸﺎھﺪه‬ ‫ﺗﻮاﻧﯿﻢ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دارﯾﻢ‬ «‫ﭘﺮورش‬ ‫و‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫در‬ ‫رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ‬ ‫»ﮐﺎرﺑﺮد‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﺑﺎره‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫در‬ ‫زﯾﺎدی‬ ‫ھﺎی‬‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ﻓﺎرﺳﯽ‬ .‫ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﻣﻄﺮح‬ ‫را‬ ‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ ‫ـ‬ ‫ﯾﺎددھﯽ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﻧﺪ‬‫داﺷﺘﮫ‬ ‫زﯾﺎدی‬ ‫ﮐﻮﺷﺶ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑﺰرﮔﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫دھﻨﺪه‬‫ﻧﺸﺎن‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫داﺧﻞ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫و‬ ‫ﭘﺮورش‬ ‫و‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﺗﮑﻤﯿﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺤﻮل‬ ‫روﻧﺪ‬ «‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ - ‫ﯾﺎددھﯽ‬ ‫ھﻨﺮ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠﻢ‬ ،‫»ﭘﺪاﮔﻮژی‬ ‫ﻛﺘﺎب‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ‬ ‫ﺑﯿﺎن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫وی‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫در‬ ‫زﯾﺎدی‬ ‫آﺛﺎر‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ‬ ‫رﻏﻢ‬‫ﻋﻠﯽ‬ ‫و‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﯿﻖ‬ ‫اﺛﺮی‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫اﯾﻦ‬ :‫اﻓﺰود‬ ،‫اﺳﺖ‬ ‫ﮐﺮده‬ ‫ﻣﻄﺮح‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﻋﻠﻤﯽ‬ ‫ھﺎی‬‫ﻧﻈﺮﯾﮫ‬ .‫اﺳﺖ‬ ‫ﻧﻤﺎﻧﺪه‬ ‫ﺑﺎﻗﯽ‬ ‫زﯾﺎدی‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ھﻨﻮز‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﮫ‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﮫ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻋﻼوه‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وری‬‫ﺑﮭﺮه‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﭼﻨﺪﯾﻦ‬ ‫ﺟﺎی‬ «‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ - ‫ﯾﺎددھﯽ‬ ‫ھﻨﺮ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠﻢ‬ ،‫»ﭘﺪاﮔﻮژی‬ ‫ﻛﺘﺎب‬ :‫ﮐﺮد‬ ‫ﺗﺎﮐﯿﺪ‬ ‫ﺳﻠﺴﺒﯿﻠﯽ‬ .‫اﺳﺖ‬ ‫ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺧﻮب‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻣﺘﺮﺟﻢ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺎﯾﯽ‬‫ﻣﻌﺎدﻟﮫ‬ .‫اﺳﺖ‬ ‫وﯾﺮاﺳﺘﺎری‬ ‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ‬ ‫ھﻤﭽﻨﺎن‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫داﺷﺘﮫ‬ ‫ﺧﻮﺑﯽ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﻓﻄﺮت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫از‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ :‫ﮔﻔﺖ‬ ،‫ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﻓﻄﺮت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ ‫ـ‬ ‫ﯾﺎددھﯽ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫در‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺗﺎﮐﯿﺪ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻧﺸﺴﺖ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫از‬ ‫دﯾﮕﺮی‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫در‬ ‫ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺑﮭﺮﻧﮕﯽ‬ ‫ﮐﺸﻒ‬ ‫را‬ ‫ﭼﯿﺰ‬ ‫ھﻤﮫ‬ ‫و‬ ‫دارﻧﺪ‬ ‫ارﺗﺒﺎط‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﭘﯿﺮاﻣﻮن‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﮔﯿﺮﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﯾﺎد‬ ‫را‬ ‫ﭼﯿﺰ‬ ‫ھﻤﮫ‬ ‫راﺣﺘﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺳﺎﻟﮕﯽ‬ ‫ﺳﮫ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دﻻﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﮐﻮدک‬ ‫ﻓﻄﺮی‬ ‫اﺳﺘﻌﺪادھﺎی‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬‫ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‬ ‫ﺷﻮد‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻗﻄﻊ‬ ‫ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ‬ ‫در‬ ‫ارﺗﺒﺎط‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ .‫ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻞ‬ ‫در‬ ‫ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ھﺎی‬‫ﺧﻮاﻧﺪه‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺴﺎﻟﮫ‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫اﯾﻢ‬‫ﺧﻮاﻧﺪه‬ ‫زﯾﺎدی‬ ‫ھﺎی‬‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‬‫ﻣﯽ‬ ‫اﻓﺘﺨﺎر‬ ‫ھﻤﻮاره‬ ‫ﻣﺎ‬ :‫ﮐﺮد‬ ‫اظﮭﺎر‬ ‫وی‬ ‫ﺗﺮﺑﯿﺖ‬ ‫ﻣﺪرک‬ ‫ﮐﺴﺐ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻨﮭﺎ‬ ‫اطﺮاﻓﺸﺎن‬ ‫دﻧﯿﺎی‬ ‫و‬ ‫ﻓﻄﺮت‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ارﺗﺒﺎط‬ ‫ﺑﺪون‬ ‫را‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﭘﺮورش‬ ‫و‬ ‫آﻣﻮزش‬ .‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﻮﺛﺮ‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪان‬ ‫آﻣﻮزش‬ .‫ﮔﺮﻓﺖ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻀﻞ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺟﻠﻮی‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫ﺑﺎرھﺎ‬ ‫را‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﻧﺨﺴﺖ‬ ‫ﻓﺼﻞ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﻮد‬ ‫ﻗﺮار‬ :‫ﮐﺮد‬ ‫اظﮭﺎر‬ «‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ - ‫ﯾﺎددھﯽ‬ ‫ھﻨﺮ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠﻢ‬ ،‫»ﭘﺪاﮔﻮژی‬ ‫ﻛﺘﺎب‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﺷﺎره‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻧﺸﺴﺖ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫اداﻣﮫ‬ ‫در‬ ‫ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺑﺎزرﮔﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺷﺪ‬ ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﮫ‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن‬ ‫اواﯾﻞ‬ ‫در‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻧﮕﺮﻓﺖ‬ ‫ﺻﻮرت‬ ‫اﺗﻔﺎق‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺮﺳﺪ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﮫ‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﺘﺎب‬
  6. 6. 4/21/2019 ‫ﭼﺎپ‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫ﻧﺳﺧﮫ‬ - ‫رود‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﮔراﯾﯽ‬‫ﻣدرک‬ ‫ﺳﻣت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻣوزﺷﯽ‬ ‫ﻧظﺎم‬ ‫ﻣﺷﮑﻼت‬ /‫ﮐﺷور‬ ‫در‬ ‫ﯾﺎدﮔﯾری‬ - ‫ﯾﺎددھﯽ‬ ‫ھﻧر‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠم‬ ‫ﺑرای‬ ‫اﻟﮕوﯾﯽ‬ ‫ﺗدوﯾن‬ ‫ﺿرورت‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺗﺎﮐﯾد‬ - ‫اﯾﺑﻧﺎ‬ www.ibna.ir/fa/doc/report/225944/print/‫ﺗﺎﮐﯾد-ﺿرورت-ﺗدوﯾن-اﻟﮕوﯾﯽ-ﻋﻠم-ھﻧر-ﯾﺎددھﯽ-ﯾﺎدﮔﯾری-ﮐﺷور-ﻣﺷﮑﻼت-ﻧظﺎم-آﻣوزﺷﯽ-ﺳﻣت-ﻣدرک-ﮔراﯾﯽ-ﻣﯽ-رود‬ 5/5 ‫اﯾﺒﻨﺎ‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﮫ‬ ‫ﭼﻮن‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪه‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫ﭼﻨﺪﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫آﺛﺎری‬ ‫ﺟﻤﻠﮫ‬ ‫از‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫ھﺮ‬ ‫ﺑﮫ‬ ،‫ﺑﻮدﻧﺪ‬ ‫ﺧﺒﺮ‬‫ﺑﯽ‬ ‫آن‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر‬ ‫از‬ ‫زﯾﺎدی‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫اﻟﺒﺘﮫ‬ .‫ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫درک‬ ‫ﺑﮭﺘﺮ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫ﺑﺎرھﺎ‬ ‫را‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﻧﺨﺴﺖ‬ ‫ﻓﺼﻞ‬ ‫ﮐﻨﻢ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﮫ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫و‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫دھﻨﺪه‬‫ﻧﺸﺎن‬ ‫اﯾﻦ‬ :‫ﮔﻔﺖ‬ ‫رﺳﯿﺪه‬ ‫ﺑﺎر‬ 30 ‫ﺑﺎﻻی‬ ‫ﭼﺎپ‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھﺮﮐﺪام‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﺮده‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﮫ‬ ‫ﻧﯿﺰ‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫دو‬ ‫ﻣﺸﺎﯾﺦ‬ ‫ﻓﺮﯾﺪه‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ‬ ‫ﺑﯿﺎن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺗﻮراﻧﯽ‬ .‫اﺳﺖ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ‬ ‫ﺗﻮﺟﮫ‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت‬ ‫در‬ ‫اﯾﺸﺎن‬ ‫ﺧﻮب‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫دﻗﺖ‬ ‫رود‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓﺮھﻨﮓ‬ ‫و‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫دﻧﺒﺎل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ‬ ‫را‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮ‬ ‫روﯾﮑﺮد‬ ‫اﯾﻦ‬ .‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫آن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺎﻧﮏ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫روﯾﮑﺮدی‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ ‫ﭘﺪاﮔﻮژی‬ :‫ﮔﻔﺖ‬ ‫ﻣﺪارس‬ ‫ﺑﮭﺒﻮدﺳﺎزی‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﺷﺎره‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺸﺎﯾﺦ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫اﺑﺰارھﺎﯾﯽ‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ‬ .‫اﺳﺖ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﺑﮭﺒﻮد‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ ‫ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫ﺑﮭﺒﻮد‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﻨﯽ‬ ‫ﻣﻮﻟﻔﮫ‬ ‫دو‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ھﺪف‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ‬ ‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ‬ ‫از‬ ‫ﻗﺒﻞ‬ .‫اﺳﺖ‬ ...‫و‬ ‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ،‫درﺳﯽ‬ ‫ﮐﺘﺐ‬ ،‫ﻣﺪارس‬ .‫داد‬ ‫ﭘﯿﻮﻧﺪ‬ ‫ﻓﻄﺮت‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫را‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫داﺷﺖ‬ ‫ﻣﺪﻧﻈﺮ‬ ‫اﻟﺒﺘﮫ‬ ‫و‬ ‫ﮐﺮد‬ ‫ﺟﺴﺘﺠﻮ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫را‬ ‫ھﺪف‬ ‫اﯾﻦ‬ .‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﭘﯿﺪا‬ ‫ﺑﮭﺒﻮد‬ ‫ﻣﺪرﺳﮫ‬ ‫آن‬ .‫رود‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓﺮھﻨﮓ‬ ‫و‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫دﻧﺒﺎل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺧﻮدش‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ‬ ‫را‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ‬ ‫اﮔﺮ‬ :‫ﮐﺮد‬ ‫ﺗﺎﮐﯿﺪ‬ ‫ﻧﺸﺴﺖ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫در‬ ‫وی‬ 225944 :‫ﻣﻄﻠﺐ‬ ‫ﮐﺪ‬ -‫/ﺗﺎﮐﯿﺪ-ﺿﺮورت-ﺗﺪوﯾﻦ-اﻟﮕﻮﯾﯽ-ﻋﻠﻢ-ھﻨﺮ-ﯾﺎددھﯽ-ﯾﺎدﮔﯿﺮی-ﮐﺸﻮر‬http://www.ibna.ir/fa/doc/report/225944 :‫ﻣﻄﻠﺐ‬ ‫آدرس‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت-ﻧﻈﺎم-آﻣﻮزﺷﯽ-ﺳﻤﺖ-ﻣﺪرک-ﮔﺮاﯾﯽ-ﻣﯽ-رود‬ http://www.ibna.ir

×