Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

روانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیری

56 views

Published on

روانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیری – دکتر فریده مشایخ – پژوشکده علوم شناختی، تهران 1389/01/26

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

روانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیری

 1. 1. ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬ ‫و‬‫پداگوژی‬ ‫الزامات‬ ‫در‬‫یاددهی‬ ‫فرایند‬-‫یادگیری‬ ‫سخنران‬:‫مشایخ‬ ‫دکترفریده‬ f.mashayekh@pedagogy.ir ‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫پژوهشکده‬ ‫تهران‬-26‫فروردین‬1389
 2. 2. 2 ‫مطالب‬ ‫رئوس‬ 1-‫مقدمه‬:‫پداگوژی‬ ‫سیرتکوینی‬ ‫به‬ ‫نگاهی‬ 2-‫شناختی‬ ‫انقالب‬:،‫شناختی‬ ‫علوم‬‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬ 2.1-‫یادگیری‬ ‫تعریف‬‫گرا‬ ‫شناخت‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬(‫گانیه‬ ‫رابرت‬) 2.2-‫مسئله‬ ‫تعریف‬‫شناختی‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ 3-‫مسیر‬‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ 3.1-‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫حافظه‬ 3.2-‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫حافظه‬ 3.3-‫نقش‬‫بازنمایی‬‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫در‬-‫یادگیری‬ 4-‫معلم‬ ‫ونقش‬ ‫تشریحی‬ ‫یادگیری‬ ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬/‫پداگوگ‬ 5-‫گیری‬ ‫نتیجه‬ 6-‫منابع‬ ‫یاددهای‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬–‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬–‫تهران‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫پژوشکده‬1389/01/26
 3. 3. 3 1-‫پداگوژی‬ ‫سیرتکوینی‬ ‫به‬ ‫نگاهی‬ ‫کبیر‬ ‫انقالب‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ،‫روشنایی‬ ‫درعصر‬(1789‫میالدی‬)‫فرانسه‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫واژه‬‫شهروند‬‫جمله‬ ‫از‬ ‫شهروندی‬ ‫مطالبات‬ ‫متعاقبا‬ ‫و‬‫حق‬‫آموزش‬ ‫رایگان‬‫یافت‬ ‫مشروعیت‬ ‫کودکان‬ ‫کلیه‬ ‫برای‬. ‫اصل‬ ‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫در‬24‫بشر‬ ‫حقوق‬ ‫اعالمیه‬‫آموزش‬ ‫حق‬‫اجباری‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫است‬ ‫نموده‬ ‫شناسی‬ ‫باز‬ ‫کودکان‬ ‫کلیه‬ ‫برای‬ ‫را‬. ‫کمی‬ ‫های‬ ‫وموفقیت‬ ‫گسترش‬ ‫رغم‬ ‫به‬ ، ‫ویکم‬ ‫بیست‬ ‫قرن‬ ‫از‬ ‫دهه‬ ‫اولین‬ ‫در‬ ،‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫وکیفی‬‫یادگیری‬ ‫کیفیت‬‫ویژه‬ ‫به‬‫یادگیری‬ ‫عمقی‬‫رود‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫آموزش‬ ‫صحنه‬ ‫در‬ ‫بازیگران‬ ‫دغدغه‬ ‫همچنان‬ ،. ‫یاددهای‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬–‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬–‫تهران‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫پژوشکده‬1389/01/26
 4. 4. 4 1-‫پداگوژی‬ ‫تکوینی‬ ‫سیر‬ ‫به‬ ‫نگاهی‬(1) -‫عصر‬ ،‫حاضر‬ ‫عصر‬ ‫در‬، ‫بنیان‬ ‫دانش‬‫مداوم‬ ‫یادگیری‬‫عنوان‬ ‫به‬ ‫به‬ ‫یونسکو‬ ‫توسط‬ ‫محور‬ ‫چهار‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ،‫العمر‬ ‫مادام‬ ‫فرایندی‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫توصیه‬ ‫و‬ ‫ترسیم‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬: •‫دانستن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬ •‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬ •‫بودن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬ •‫زیستی‬ ‫هم‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬ ‫یاددهای‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬–‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬–‫تهران‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫پژوشکده‬1389/01/26
 5. 5. 5 1-‫پداگوژی‬ ‫تکوینی‬ ‫سیر‬ ‫به‬ ‫نگاهی‬(2) ‫یافتن‬ ‫وصراحت‬ ‫ضرورت‬ ‫با‬ ‫همزمان‬‫مداوم‬ ‫یادگیری‬‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫راهبرد‬ ‫فردی،ملی،وجهانی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬‫در‬‫عصرحاضر‬‫دانش‬ ‫اقتصاد‬ ‫عصر‬ ،– ،‫بنیان‬‫بر‬ ‫تسلط‬‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬‫نقش‬ ‫ایفای‬ ‫برای‬‫یادگیرنده‬ ‫مداوم‬‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬. ‫کارگیری‬ ‫وبه‬ ‫گذار،شناخت‬ ‫این‬ ‫در‬‫پداگوژی‬(‫گیری‬ ‫یاد‬ ‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬) ‫ومکان‬ ‫زمان‬ ‫با‬ ‫متناسب‬‫کننده‬ ‫،تضمین‬‫یادگیری‬ ‫کیفیت‬‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ،‫وکالن‬ ‫خرد‬ ‫درسطح‬ ،‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫وتوجه‬ ‫رود‬ ‫راهبردی‬ ‫ضرورت‬‫است‬ ‫یافته‬. ‫یاددهای‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬–‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬–‫تهران‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫پژوشکده‬1389/01/26
 6. 6. 1389 ‫فروردین‬26 f.mashayekh@pedagogy.ir - ‫مشایخ‬ ‫دکترفریده‬ 6
 7. 7. 7 2-‫شناختی‬ ‫انقالب‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫گرایان‬ ‫رفتار‬(‫روانشناسی‬ ‫جریان‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ‫شمالی‬ ‫آمریکای‬ ‫بر‬ ‫حاکم‬1950)‫در‬‫درک‬ ‫و‬ ‫فهم‬ ‫های‬ ‫فرایند‬‫سپردن‬ ‫حافظه‬ ‫به‬ ،‫ادراک‬‫و‬ ،‫کردن‬ ‫استدالل‬ ‫سال‬ ‫در‬1956‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫علوم‬ ‫سمپوزیوم‬ ‫طی‬MIT (‫ماساچوست‬ ‫تکنولوژی‬ ‫انستیتوی‬)‫به‬ ‫پرداختن‬ ‫ضرورت‬ ،‫انقالب‬ ‫شناختی‬‫یافت‬ ‫شکل‬. ‫این‬ ‫در‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫ومتخصصین‬ ،‫شناسان‬ ‫زبان‬ ،‫روانشناسان‬ ‫پیدایش‬ ‫به‬ ‫مشترکا‬ ‫آنها‬ ‫جداگانه‬ ‫کارهای‬ ‫شدند‬ ‫متوجه‬ ، ‫جمع‬ ‫یک‬‫روانشناسی‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫پارادایم‬‫است‬ ‫انجامیده‬. ‫یاددهای‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬–‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬–‫تهران‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫پژوشکده‬1389/01/26
 8. 8. 8 2-‫شناختی‬ ‫انقالب‬(1) ‫کافی‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫انسان‬ ‫ذهن‬ ‫کارکرد‬ ‫که‬ ‫گرفتند‬ ‫نتیجه‬ ‫چنین‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫است‬ ‫مقایسه‬ ‫قابل‬ ‫رایانه‬ ‫با‬. ‫جهت‬ ‫در‬ ‫منبعد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کارهای‬ ‫تا‬ ‫رفتند‬ ‫می‬ ‫پژوهشگران‬ ‫این‬ ‫نادیده‬ ‫گرایان‬ ‫رفتار‬ ‫توسط‬ ، ‫که‬ ‫هایی‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫کنند‬ ‫هدایت‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ،‫بود‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬: -‫گیرد؟‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫چگونه‬ ‫اندیشیدن‬ ‫عمل‬ -‫گیرد؟‬ ‫می‬ ‫یاد‬ ‫چگونه‬ ‫انسان‬ -‫سپارد؟‬ ‫می‬ ‫حافظه‬ ‫به‬ ‫چگونه‬ ‫انسان‬ ‫یاددهای‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬–‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬–‫تهران‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫پژوشکده‬1389/01/26
 9. 9. 9 2-‫شناختی‬ ‫انقالب‬(2) ‫درسال‬1979‫عنوان‬ ‫با‬ ‫جدید‬ ‫علمی‬ ‫رشته‬ ‫یک‬ ‫میالدی‬‫شناختی‬ ‫علوم‬‫در‬ ‫گرفت‬ ‫سانتیاگوشکل‬ ‫کالیفرنیادر‬ ‫دانشگاه‬. ‫هدف‬ ‫با‬ ،‫گرایان‬ ‫شناخت‬ ‫جدید‬ ‫علم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شناسی‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫پژوهش‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ماموریت‬ ، ‫آموزش‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫بعدی‬ ‫کارهای‬ ‫برای‬ ‫راهی‬ ‫گشودن‬ ‫نمودند‬ ‫بیان‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬: 1-‫تا‬ ‫کوشیم‬ ‫می‬ ،‫نخست‬‫ذهنی‬ ‫فرایندهای‬‫افرادبرای‬ ‫توسط‬ ‫راکه‬‫حل‬ ‫مسئله‬ ‫یک‬‫کنیم‬ ‫کشف‬ ، ‫شود‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬. 2-‫شناختی‬ ‫های‬ ‫کارکرد‬ ،‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬‫خبرگان‬‫از‬ ‫را‬‫کاران‬ ‫تازه‬ ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫تشخیص‬. 3-‫طریق‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫فرایندی‬ ‫تحلیل‬ ‫به‬ ،‫سپس‬‫می‬ ‫متحول‬ ‫خبره‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫تازه‬ ‫شود‬‫پردازیم‬ ‫می‬ ،. ‫یاددهای‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬–‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬–‫تهران‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫پژوشکده‬1389/01/26
 10. 10. 10 2-‫شناختی‬ ‫انقالب‬(3) ‫این‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫گرا‬ ‫شناخت‬‫فرض‬ ‫پیش‬‫گرفتند‬ ‫پی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مطالعات‬: ”‫محیط‬ ‫با‬ ‫باز‬ ‫های‬ ‫نظام‬ ‫مانند‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫رایانه‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫بر‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫برقرارمی‬ ‫ارتباط‬ ‫گیری‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نمادها‬ ‫دستکاری‬ ‫با‬ ‫محیط‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫مبنای‬ ‫هستند‬ ‫تنظیمی‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫محاسباتی‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬.“ “(Bissonnette.,Richard.2005) ‫یاددهای‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬–‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬–‫تهران‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫پژوشکده‬1389/01/26
 11. 11. 11 2-‫شناختی‬ ‫انقالب‬(4) ‫گرایان‬ ‫شناخت‬ ‫برای‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫این‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬: -‫نمادها‬ ‫دستکاری‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬. -‫رمز‬ ‫اندکه‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫هایی‬ ‫پودمان‬ ‫از‬ ‫رایانه‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫مغز‬ ‫گذاری‬(‫نمادها‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫شکل‬ ‫تغیر‬ ‫یعنی‬)‫سازی‬ ‫،ذخیره‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫را‬ ‫پاسخ‬ ‫یک‬ ‫عرضه‬ ‫اطالعات،وسپس‬. -‫هوشمندی‬ ‫نظام‬ ‫هر‬(‫رایانه‬ ‫یا‬ ‫انسان‬)‫واجد‬‫های‬ ‫بازنمایی‬ ‫جهان‬ ‫از‬ ‫نمادین‬‫عبارت‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫پردازش‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫اندیشه‬ ‫دیگر‬. ‫یاددهای‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬–‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬–‫تهران‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫پژوشکده‬1389/01/26
 12. 12. 12 2-‫شناختی‬ ‫انقالب‬(5) ‫شناختی‬ ‫انقالب‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬ ‫های‬ ‫پژوهش‬ ‫محیطی‬ ‫اطالعات‬ ‫انسان‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫واین‬ ‫رایانه‬ ‫کارکرد‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ، ‫دستکاری‬ ، ‫گشایی‬ ‫رادریافت،رمز‬ ‫است‬ ‫استوار‬ ،‫گیرد‬ ‫می‬ ‫تصمیم‬ ‫مبنا‬. ‫حیطه‬ ‫در‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬ ‫کاربرد‬ ‫با‬ ‫گانیه‬ ‫رابرت‬ ‫آموزش‬ ‫متمرکزبر‬ ‫های‬ ‫پژوهش‬ ‫با‬ ‫ویژه‬ ‫به‬‫اطالعات‬ ‫پردازش‬‫در‬‫موقعیت‬ ‫یادگیری‬‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫درک‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫ما‬ ‫به‬‫فرایند‬ ،‫یادگیری‬ ‫یاددهی‬‫بخشیم‬ ‫بهبودی‬ ‫شناختی‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬. ‫یاددهای‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬–‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬–‫تهران‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫پژوشکده‬1389/01/26
 13. 13. 2.1-‫شناختی‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫تعریف‬ ‫گانیه‬ ‫رابرت‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬‫است‬ ‫فرایندی‬ ‫یادگیری‬‫تنفس،می‬ ‫یا‬ ‫هظم‬ ‫عمل‬ ‫همانند‬ ‫که‬ ‫قرارگیرد‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫علمی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫تواند‬. ‫ومی‬ ‫است‬ ‫آزمودنی‬ ‫دقیقا‬ ‫علمی‬ ‫روشهای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫آمده‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫دانش‬ ‫یک‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫پیوند‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫یافت‬ ‫دست‬ ‫اصولی‬ ‫به‬ ‫توان‬‫یادگیری‬ ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫الگوی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬. ‫یادگیری‬ ‫موقعیت‬ ‫الگو،در‬ ‫این‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬(‫گرا‬ ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬)‫در‬ ‫شده‬ ‫پردازش‬ ‫اطالعات‬ ، ‫ساختار‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫گذار‬ ‫با‬ ‫ویژه‬ ‫فرایندهای‬ ‫،تحت‬ ‫مغز‬(‫نمایی‬ ‫باز‬)‫متحول‬ ،‫دیگر‬ ‫ساختار‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫اصالح‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫شده‬. ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫فرد‬ ‫رفتار‬ ‫در‬ ‫ثبات‬ ‫با‬ ‫تغیر‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬‫های‬ ‫بازنمایی‬ ‫در‬ ‫تغیر‬ ‫ذهنی‬‫است‬ ‫گرفته‬ ‫انجام‬ ‫یادگیری‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫رخ‬ ‫وی‬. 13‫یاددهای‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬–‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬–‫تهران‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫پژوشکده‬1389/01/26
 14. 14. 2.2-‫گرا‬ ‫شناخت‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫مسئله‬ ‫تعریف‬ ‫مفهوم‬‫مسئله‬‫از‬ ‫عبارتست‬ ‫آن‬ ‫وسیع‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫گانیه‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫گراها‬ ‫شناخت‬ ‫کارهای‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫وضعیت‬ ‫تا‬ ‫اولیه‬ ‫وضعیت‬ ‫میان‬ ‫موجود‬ ‫فاصله‬(‫مطلوب‬.) ،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬‫در‬ ‫تعادل‬ ‫عدم‬ ‫به‬ ‫مطلوب‬ ‫تا‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫میان‬ ‫فاصله‬ ‫درک‬ ‫انجامد‬ ‫می‬ ‫فرد‬ ‫وعاطفی‬ ‫شناختی‬ ‫نظام‬. ‫باز‬ ‫تعادل‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫فرد‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫را‬ ‫فاصله‬ ‫این‬ ‫،جذب‬ ‫انتظارات‬ ‫موج‬ ‫گردد‬.‫شود‬ ‫یافت‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫زا‬ ‫مسئله‬ ‫وضعیت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫یعنی‬. ،‫گراها‬ ‫شناخت‬ ‫برای‬‫بستگی‬ ‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫موقعیت‬ ‫به‬ ‫نخست‬ ،‫یادگیری‬ ‫فعالیت‬ ‫هر‬ ‫دارد‬. 14‫یاددهای‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬–‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬–‫تهران‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫پژوشکده‬1389/01/26
 15. 15. 1389 ‫فروردین‬26 f.mashayekh@pedagogy.ir - ‫مشایخ‬ ‫دکترفریده‬ 15 3-‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫مسیر‬ ‫یاددهای‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬–‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬–‫تهران‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫پژوشکده‬1389/01/26
 16. 16. 3.1-‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫حافظه‬ ‫از‬ ‫جدا‬ ‫دوساختار‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫انتهااست‬ ‫بدون‬ ‫دانش‬ ‫منبع‬ ‫یک‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫حافظه‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫هم‬ ‫مکمل‬ ‫ولی‬ ‫یکدیگر‬: -‫روایتی‬ ‫حافظه‬‫،با‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫نگهداری‬ ‫را‬ ‫خاطرات‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫نامه‬ ‫زیست‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫هرگونه‬ ‫از‬ ‫نیاز‬ ‫وبی‬ ‫نامحدود‬ ‫ظرفیت‬. -‫معنایی‬ ‫حافظه‬‫وقواعد‬ ‫مفاهیم،اصول‬ ‫گیرنده‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫مفهومی‬ ‫حافظه‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫کلی‬ ‫بردار‬ ‫با‬ ‫عمل‬ ‫های‬ ‫ونقشه‬ ‫ذهنی‬ ‫تصاویر‬ ‫وهمچنین‬. ، ‫کند‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫کلمات‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫عرضه‬ ‫اطالعات‬ ‫معنایی‬ ‫حافظه‬ ،‫مفاهیم،وقایع‬ ‫تمام‬ ‫،ونگهداری‬ ‫ما‬ ‫زبانشناختی‬ ‫حافظه‬ ‫دهنده‬ ‫تشکیل‬ ‫داریم‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ودانشی‬. 16‫یاددهای‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬–‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬–‫تهران‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫پژوشکده‬1389/01/26
 17. 17. 3.1-‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫حافظه‬(1) ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫معنایی‬ ‫حافظه‬ ‫از‬ ‫مدد‬ ‫با‬ ‫درسی‬ ‫های‬ ‫یادگیری‬ ‫بیشتر‬. ‫سازماندهی‬ ‫الگو‬ ‫دو‬ ‫طبق‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫دانشها‬ ‫گوناگون‬ ‫انواع‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ونگهداری‬: -‫معنایی‬ ‫شبکه‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬ ‫کلمات‬ ‫تداعی‬ ‫ویا‬ ‫ها‬ ‫ارتباط‬ ‫که‬ ‫دهد‬.‫و‬ ،‫ماهیگیری‬ ‫قایقران،قالب‬ ‫وتداعی‬ ‫قایق‬ ‫کلمه‬ ‫مانند‬... -‫سازی‬ ‫تصویر‬‫ها‬ ‫وموقعیت‬ ‫افراد‬ ‫زاینده‬ ‫بازنمایی‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫که‬.‫مانند‬ ‫،و‬ ‫ایران‬ ‫،شکوه‬ ‫سین،شکوفه‬ ‫هفت‬ ‫وبازنمایی‬ ‫نوروز‬ ‫کلمه‬... 17‫یاددهای‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬–‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬–‫تهران‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫پژوشکده‬1389/01/26
 18. 18. 3.1-‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫حافظه‬(2) -‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫انتزاعی‬ ‫ساختار‬ ‫یک‬ ‫بازنمایی‬ ‫یا‬ ‫ساختن‬ ‫تصویر‬‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫ما‬ ‫کنیم‬ ‫سازماندهی‬ ‫ملموس‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شناخت‬. -‫که‬ ‫جزء‬ ‫یک‬ ‫یادآوری‬ ‫وبه‬ ‫تداعی‬ ‫فرایندهای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫دانش‬ ‫می‬ ‫فعال‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پیوسته‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫اجزاء‬ ‫بقیه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫سازد،سازماندهی‬. -‫کیفیت‬ ‫در‬ ‫مستقیما‬ ،‫کاری‬ ‫حافظه‬ ‫با‬ ‫،همراه‬ ‫روایتی‬ ‫و‬ ‫معنایی‬ ‫حافظه‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایفاء‬ ‫نقش‬ ‫درک‬. -‫بلند‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫کلیدی‬ ‫عامل‬ ‫یک‬ ‫درک‬ ‫شود‬ ‫درونی‬ ‫مدت‬. 18‫یاددهای‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬–‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬–‫تهران‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫پژوشکده‬1389/01/26
 19. 19. 3.2-‫کاری‬ ‫حافظه‬ ‫یا‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫حافظه‬ ‫به‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رابطی‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫حافظه‬ ‫بار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫محرکی‬ ‫ببخشیم‬ ‫مدت،معنا‬ ‫دراز‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫انباشت‬ ‫شناختی‬. ‫هستند‬ ‫معتقد‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬ ‫پژوهشگران‬ ‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬‫در‬ ‫یادبگیریم‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫دانیم‬ ‫می‬ ‫تاکنون‬ ‫آنچه‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬. ،‫ها‬ ‫گرا‬ ‫شناخت‬‫قبلی‬ ‫های‬ ‫دریافت‬‫را‬‫شناسی‬ ‫باز‬‫اند‬ ‫نامیده‬. 19‫یاددهای‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬–‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬–‫تهران‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫پژوشکده‬1389/01/26
 20. 20. 3.3-‫یادگیری‬ ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫بازنمایی‬ ‫نقش‬ ‫نگهداری‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫نمادین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫قبلی،که‬ ‫های‬ ‫دریافت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫ومعنا‬ ،‫،تفسیر‬ ‫رادرک‬ ‫پیرامون‬ ‫محیط‬ ‫های‬ ‫داده‬ ،‫است‬ ‫شده‬. ،‫کاری‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫بیرونی‬ ‫های‬ ‫محرک‬ ‫نمادین‬ ‫سازی‬ ‫درونی‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬‫شود‬ ‫می‬ ‫نامیده‬. ‫است‬ ‫ما‬ ‫قبلی‬ ‫های‬ ‫ودریافت‬ ‫محیط‬ ‫میان‬ ‫رابط‬ ‫ما‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬. ‫ها‬ ‫بازنمایی‬ ‫اقدام‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫مفاهیم‬ ‫میان‬ ‫روابط‬ ‫یا‬ ‫کلمات‬ ‫معنای‬ ‫مانند‬ ‫باشند‬ ‫مفهومی‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫بازی‬ ‫یک‬ ‫انجام‬ ‫قوائد‬ ‫یا‬ ،‫کار‬ ‫انجام‬ ‫شیوه‬ ‫مثال‬. 20‫یاددهای‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬–‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬–‫تهران‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫پژوشکده‬1389/01/26
 21. 21. ‫ساختاری‬ ‫دهنده‬ ‫تشکیل‬ ،‫درحافظه‬ ‫شده‬ ‫نگهداری‬ ‫های‬ ‫دریافت‬ ‫این‬ ‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫یادگیری‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬. ‫یادگیرنده‬‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تکالیفی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫هرگز‬ ‫مبنای‬ ‫دهد،بر‬ ‫می‬ ‫تکلیف‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫معنایی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کند،بلکه‬ ‫نمی‬ ‫کار‬ ‫،یعنی‬ ‫کرده‬ ‫دریافت‬ ‫قبال‬ ‫آنچه‬‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫ها‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫روی‬ ‫بر‬. ‫از‬ ‫بیشماری‬ ‫منشاء‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫یادگیرنده‬ ‫بازنمایی‬ ‫درک‬ ‫با‬ ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫مسائل‬-‫برد‬ ‫پی‬ ‫یادگیری‬. 21 3.3.1-‫بازنمایی‬ ‫نقش‬(1) ‫یاددهای‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬–‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬–‫تهران‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫پژوشکده‬1389/01/26
 22. 22. 22 3.3.2-‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫بهبودی‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫یادگیری‬ ‫ها‬ ‫بازنمایی‬ ‫یاددهای‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬–‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬–‫تهران‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫پژوشکده‬1389/01/26
 23. 23. 3.3.3-‫بازنمایی‬ ‫نقش‬(1) ‫از‬ ‫ها‬ ‫بازنمایی‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬ ‫های‬ ‫پژوهش‬ ‫تغیر‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫ای‬ ‫کننده‬ ‫بیان‬ ‫قدرت‬ ‫چنان‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫حتی‬ ‫ماند‬ ‫می‬ ‫باقی‬ ‫مقاوم‬‫درک‬ ‫از‬ ‫مانع‬‫های‬ ‫موقعیت‬ ‫شود‬ ‫یادگیری‬. ‫تشریحی‬ ‫نظام‬ ‫یک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بازنمایی‬ ‫باید‬ ‫براین‬ ‫بنا‬-‫برای‬ ‫آشکار‬ ‫نمود‬ ‫ورفع‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫مانع‬ ‫یا‬ ‫اشتباه‬ ‫آوردو‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫درک‬. ‫ها‬ ‫بازنمایی‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫بهبودی‬ ‫و‬ ‫اصالح‬ ‫یعنی‬ ‫ِیادگیری‬. 23‫یاددهای‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬–‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬–‫تهران‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫پژوشکده‬1389/01/26
 24. 24. 4-‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫تشریحی‬ ‫الگوی‬ ‫شناختی‬ ‫یادگیری‬ ‫یاددهای‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬–‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬–‫تهران‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫پژوشکده‬1389/01/26 24
 25. 25. 1389 ‫فروردین‬26 f.mashayekh@pedagogy.ir - ‫مشایخ‬ ‫دکترفریده‬ 25 4.1-‫موقعیت‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫کاربرد‬ ‫گرا‬ ‫شناخت‬ ‫یادگیری‬ ‫یاددهای‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬–‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬–‫تهران‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫پژوشکده‬1389/01/26 25
 26. 26. 26 4.2-‫معلم‬ ‫نقش‬/‫بهبودی‬ ‫در‬ ‫پداگوگ‬ ‫ها‬ ‫بازنمایی‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫یاددهای‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬–‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬–‫تهران‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫پژوشکده‬1389/01/26 26
 27. 27. 7-‫گیری‬ ‫نتیجه‬ ‫ای‬ ‫رشته‬ ‫میان‬ ‫مطالعات‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫هوشمندمغز‬ ‫کارکردهای‬ ‫بازشناسی‬ ‫با‬ ‫دهه‬ ‫از‬ ، ‫شناختی‬ ‫علوم‬1950‫را‬ ‫رایانه‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫اعتقاد‬ ‫این‬ ، ‫مانند‬‫باز‬ ‫های‬ ‫نظام‬‫که‬ ‫گرفت‬ ‫نظر‬ ‫در‬‫پردازش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫هستند‬ ‫قادر‬ ‫های‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫بپردازندو‬ ‫نمادها‬ ‫دستکاری‬ ‫به‬ ‫محیطی‬ ‫اطالعات‬ ‫بخشند‬ ‫بهبودی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ذهنی‬‫پیوست‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ،. ‫گانیه‬ ‫رابرت‬‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫شناختن‬ ‫علوم‬ ‫های‬ ‫یافته‬ ‫کاربرد‬ ‫با‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫توانسته‬ ‫آموزش‬ ‫در‬‫یادگیری‬ ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫درک‬ ‫بخشد‬ ‫بهبودی‬. ‫از‬ ‫ناشی‬ ،‫نخست‬ ، ‫بهبودی‬ ‫این‬‫بازنمایی‬ ‫نقش‬ ‫شناخت‬‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫معلم‬ ‫توسط‬ ‫یادگیری‬. 27‫یاددهای‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬–‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬–‫تهران‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫پژوشکده‬1389/01/26
 28. 28. 7-‫گیری‬ ‫نتیجه‬(1) ‫از‬ ‫نمودن‬ ‫حاصل‬ ‫سپس،اطمینان‬‫یادگیرنده‬ ‫با‬ ‫معلم‬ ‫همراهی‬‫مراحل‬ ‫طی‬ ‫دریافت‬،‫نگهداری‬‫و‬ ،‫انتقال‬‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫تا‬ ،‫شناخت‬ ‫فرا‬. ‫مسیر‬ ‫این‬ ‫در‬: -‫در‬ ‫یادگیرنده‬ ‫با‬ ‫همراهی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کننده‬ ‫تسهیل‬ ‫نقش‬ ‫معلم‬‫موقعیت‬ ‫کشف‬ ‫یادگیری‬‫کند‬ ‫می‬ ‫ایفا‬. -‫در‬ ‫گروهی‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫هنگام‬ ‫پیچیده‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫معلم‬ ‫از‬ ،‫درس‬ ‫کالس‬‫آشکار‬ ‫تدریس‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫عینی‬‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬. -‫طریق‬ ‫از‬ ‫معلم‬‫تکوینی‬ ‫ارزیابی‬‫ودادن‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬‫بازخورد‬‫نسبت‬ ‫پویا‬ ‫هوشمندی‬ ‫به‬‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫بازنمایی‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫بهبودی‬ ‫در‬– ‫انگیزه‬‫مداوم‬ ‫یادگیری‬‫سازد‬ ‫می‬ ‫بیدار‬ ‫یادگیرنده‬ ‫در‬ ‫را‬. 28 ‫یاددهای‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬–‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬–‫تهران‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫پژوشکده‬1389/01/26
 29. 29. ‫منابع‬ 29 ‫یاددهای‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬–‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬–‫تهران‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫پژوشکده‬1389/01/26
 30. 30. ‫منابع‬ 1-Bissennette,S., Richard,M.(2005). Le Cognitivisme et ses implications Pedagogiques. Dans Gaetan Morin(ED.) La Pedagogie: Theories et Pratiques de l’Antiquite a Nos Jours.(pp.309-332).(2e ed). Boucherville(Qubec). ‫تاردیف‬ ‫موریس‬ ‫و‬ ‫گوتیه‬ ‫کلرمون‬.2005.‫پداگوژی‬:‫یاددهی‬ ‫هنر‬ ‫و‬ ‫علم‬-‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫دوران‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬(‫نظریه‬ ‫وکاربرد‬.)‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ ‫ترجمه‬ (1392.) ‫تهران‬:‫سمت‬ ‫انتشارات‬. 2- Delors, Jacque.(1996).Learning :Treasure Within. Paris ,Unesco . 3- Gagne, R.(1976)Les principes Fondamentaux de l’apprentissage . Application a l’Enseignement. Montreal: Les Editions HRW. 4- OECD.(2007)Understanding the Brain :The Birth of a Learning Science . OECD, Paris. 5- Rychen,D.S.&Tiana,A.(2004).Developing Key Competencies in Education . International Bureau of Education(IBE), Geneva. ‫ترجمه‬:‫جوادی‬ ‫جعفر‬ ‫ومحمد‬ ‫مشایخ‬ ‫فریده‬.1385.‫آموزش‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫توسعه‬.‫ن‬ ‫تهرا‬:‫آموزش‬ ‫وزارت‬ ‫وپرورش‬. 6-‫اعتماد،شاپور‬.1380.‫شناختی‬ ‫وعلوم‬ ‫معرفتی‬ ‫انقالب‬.‫تهران‬:‫مرکز‬ ‫نشر‬- 7.PEDAGOGY.IR, www.pedagogy.ir 30 ‫یاددهای‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬–‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬–‫تهران‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫پژوشکده‬1389/01/26

×