Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫پداگوژی‬ ‫تحول‬ ‫به‬ ‫راهبردی‬ ‫نگاهی‬
(‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬-‫یادگیری‬)
‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫با‬ ‫درپیوند‬
‫مش...
214.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
◦‫پیشگفتار‬:‫دانشگاه‬ ‫راهبردی‬ ‫برنامه‬
◦‫پداگوژی‬ ‫مفهوم‬ ‫درک‬‫زمان‬ ‫گذر‬ ‫در‬:‫تا‬ ‫باستان‬ ‫دوران‬ ‫از‬
‫و‬ ‫خط‬ ‫بر...
.1‫افزایش‬‫و‬ ‫نخبه‬ ‫دانشجویان‬ ‫جذب‬‫مستعد‬‫جای‬ ‫به‬ ‫یابی‬ ‫دست‬ ،
‫توسعه‬ ،‫تکمیلی‬ ‫تحصیالت‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫آموزش...
3.،‫فنی‬ ‫دانش‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تولید‬‫های‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬
‫پیشرفته‬‫و‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫یافته‬ ‫نمود...
5.‫برخورداری‬‫نظام‬ ‫از‬‫اثربخش‬ ‫مدیریت‬‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫و‬
‫آن‬.
.6‫ملتزم‬ ،‫شایسته‬ ‫و‬ ‫کارآمد‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫از...
8،‫علمی‬ ‫مراکز‬ ‫با‬ ‫افزا‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫سازنده‬ ‫تعامالت‬ ‫تعمیق‬ ‫و‬ ‫گسترش‬
‫ملی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫اقتصادی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ،‫ف...
‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫یونان‬ ‫از‬ ‫پداگوژی‬ ‫واژه‬ ‫مفهوم‬:‫از‬”‫گی‬ ‫هلل‬“
‫به‬”‫و‬ ‫علم‬‫یاددهی‬ ‫هنر‬-‫یادگیری‬“...
،‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫پیوسته‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫امروز‬
‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫تنگاتنگ‬ ‫در‬ ‫اقتصاد‬ ‫و‬ ‫پداگوژی‬...
‫رویکرد‬”‫خوب‬“‫یا‬”‫بد‬“‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫در‬-‫یادگیری‬
‫بلکه‬ ،‫ندارد‬ ‫وجود‬”‫پداگوژیک‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬“‫وجود‬
‫مستلزم...
‫کیفیت‬ ،‫دغدغه‬ ‫،با‬ ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫درنشست‬ ،‫امروز‬
‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫توسعه‬ ،‫آموزش‬‫،برکاربرد‬
‫و‬ ‫اطا...
‫تعریف‬:
‫که‬ ‫است‬ ‫مراحلی‬ ‫سلسله‬ ‫شامل‬ ‫نظام‬ ‫یک‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬
،‫ی‬ ‫باقانونمند‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫طی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بیا...
‫گرا‬ ‫رفتار‬ ‫رویکرد‬:‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫رفتار‬ ‫تغییر‬(‫شرطی‬
‫تشویق‬ ‫و‬ ‫تنبه‬ ‫یا‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫محرک‬ ‫با‬ ‫کردن‬)‫طریق...
‫عمل‬ ‫به‬ ‫تجربی‬ ‫علم‬ ‫دیدگاه‬ ‫با‬ ‫رفتارگرا‬ ‫روانشناسی‬
‫گرایی‬ ‫تجربی‬ ‫بر‬ ،‫آموزش‬(‫محرک‬ ‫ارائه‬ ‫با‬-‫پاسخ‬)‫ت...
‫گرائی‬ ‫رفتار‬ ‫مکتب‬‫بازتاب‬ ‫بامطالعه‬ ،‫پاولوف‬ ‫توسط‬
‫بر‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫محرک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫شرطی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫شرطی‬ ...
‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ،‫رفتارگرا‬ ‫شناسان‬ ‫زیست‬ ‫انقالب‬ ‫با‬ ،‫علمی‬ ‫روانشناسی‬
‫دهه‬ ‫در‬ ،‫شمالی‬ ‫آمریکای‬1910‫شد‬ ‫آ...
،‫واسکینر‬ ‫چامسکی‬ ‫میان‬ ‫مناظره‬‫دهه‬ ‫پایان‬ ‫در‬1950‫به‬ ‫منحصر‬ ،
‫نیست‬ ‫رفتارگرا‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫گرا‬ ‫شناخت‬ ‫یک‬...
،‫آموزش‬ ‫حیطه‬ ‫در‬ ‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫مطالعات‬ ‫کاربردهای‬ ‫اولین‬‫دهه‬ ‫در‬
،1970‫به‬ ‫گانیه‬ ‫رابرت‬ ‫توسط‬‫یادگیری‬ ‫ف...
‫مرحله‬ ‫چهار‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫فرایند‬ ،‫گانیه‬ ‫الگوی‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫یکدیگر‬ ‫مکمل‬ ‫ولی‬ ‫مجزا‬:
‫...
،‫محیط‬ ‫از‬ ‫دریافتی‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫رایانه‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫مغز‬
‫گذاری‬ ‫رمز‬ ‫به‬ ‫قادر‬(‫نماد‬ ‫به‬ ‫د...
2114.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
2214.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
‫زیست‬ ‫و‬ ‫شناس‬ ‫معرفت‬ ‫یک‬ ،‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫روانشناس‬ ‫بزرگترین‬ ،‫پیاژه‬
‫یا‬ ‫شناخت‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫شناس‬...
‫یک‬ ‫از‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫مکانیزم‬
‫با‬ ،‫قبل‬ ‫برتراز‬ ‫و‬ ‫دیگر‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫شناختی‬ ‫...
‫یک‬ ‫از‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬‫زنی‬ ‫چانه‬ ‫جمعی‬ ‫اقدام‬
‫سازی‬ ‫معنا‬ ‫برای‬‫نیست‬ ‫مجزا‬.‫بر‬ ‫فرض‬
‫تعامل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ...
‫یادگیرنده‬‫برای‬ ‫زیرا‬ ،‫است‬ ‫فعال‬ ‫معنا‬ ‫ساختن‬ ‫در‬
‫اندیشه‬ ‫زمان‬ ‫هم‬ ‫باید‬ ،‫مشترک‬ ‫درک‬ ‫یک‬ ‫ساختن‬
‫خود‬‫...
‫بار‬ ‫گهر‬ ‫راهبرد‬”‫بجوی‬ ‫دانش‬ ‫گور‬ ‫تا‬ ‫زگهواره‬“‫دسترسی‬ ‫شدن‬ ‫فراهم‬ ‫با‬
، ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫به‬‫باز‬ ‫آمو...
‫فرد‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫بایست‬ ‫پیش‬:
1-‫و‬ ‫تفهیم‬ ‫برای‬ ‫مشترک‬ ‫مرجع‬ ‫تخصصی‬ ‫زبان‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬‫در‬ ‫تفاهم‬
‫وکالن‬ ‫خ...
‫بهینه‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ،‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫عصر‬ ‫در‬
، ‫متنوع‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ،‫یادگیری‬ ...
‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬(M.I.L)‫چنین‬ ،‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫،توسط‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬:
*‫ی‬ ‫ا‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬‫...
،‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫بستر‬ ‫،در‬ ‫سواد‬ ‫تعریف‬ ‫تغیر‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫سنجش‬‫جوامع‬ ‫در‬ ...
‫در‬ ،‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫تصویری‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬
،‫کشور‬ ‫وخصوصی‬ ‫دولتی‬ ‫بخشهای‬‫برنامه...
‫سطح‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬:
(‫الف‬)‫پایه‬،(‫ب‬)‫میانی‬‫و‬(‫ج‬)‫پیشرفته‬‫است‬ ‫شده‬ ‫تعری...
‫ب‬-‫میانی‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬(‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ،‫درک‬
‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬:)
.1،‫جامعه‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫ضر...
‫ج‬-‫پیشرفته‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬(‫در‬ ‫پذیری‬ ‫ومسئولیت‬ ‫پایش،مشارکت‬
‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫خلق‬:)
.1‫و‬ ‫خلق‬‫مشخص...
‫جمعا‬ ‫شده‬ ‫یاد‬ ‫گانه‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫برای‬113
‫عملکرد‬ ‫مالک‬*‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬.
‫کشور‬ ‫هر‬ ‫مشورتی‬ ‫،کمیت...
1-‫مغز‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫همگرا‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫گسترش‬
‫و‬‫محیط‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫در‬ ‫انسان‬ ‫ذهن‬ ‫های‬ ‫کارکرد‬
‫در‬ ‫نو‬...
3-‫ناپذیر‬ ‫جدایی‬ ‫بخش‬ ‫اجتماعی‬ ‫رسانه‬ ،‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬
‫وتوزیع‬ ‫دسترسی‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫وفراتر‬ ، ‫ارتباطات‬...
4-‫یک‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ،‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫چالش‬ ‫به‬ ‫توجه‬
،‫دوسر‬ ‫سالح‬‫در‬ ‫مداوم‬ ‫و‬ ‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ ‫را...
‫مشهد‬ ‫فردوسی‬ ‫دانشگاه‬ ‫ساله‬ ‫ده‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬
‫در‬ ‫کشور‬ ‫جامع‬ ‫برتر‬ ‫دانشگاه‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫مشهد‬ ‫فردوسی‬ ‫...
41
1-‫تاردیف‬ ‫موریس‬ ‫و‬ ‫گوتیه‬ ‫کلرمون‬.2005.‫پداگوژی‬:‫یاددهی‬ ‫هنر‬ ‫و‬ ‫علم‬-‫از‬ ‫یادگیری‬
‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستا...
17.11.2014f.mashayekh@pedagogy.ch 42
ResearchGate
Now you can see what others are saying about your work
(29.4.2016)
Cited...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاعات رسانه ای

142 views

Published on

نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاعات رسانه ای - دکتر فریده مشایخ - دانشگاه فردوسی مشهد - 1395/02/14

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاعات رسانه ای

 1. 1. ‫پداگوژی‬ ‫تحول‬ ‫به‬ ‫راهبردی‬ ‫نگاهی‬ (‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬-‫یادگیری‬) ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫با‬ ‫درپیوند‬ ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ f.mashayekh@pedagogy.ir ‫مشهد‬ ‫فردوسی‬ ‫دانشگاه‬: 1395/02/14 14.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir 1
 2. 2. 214.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 3. 3. ◦‫پیشگفتار‬:‫دانشگاه‬ ‫راهبردی‬ ‫برنامه‬ ◦‫پداگوژی‬ ‫مفهوم‬ ‫درک‬‫زمان‬ ‫گذر‬ ‫در‬:‫تا‬ ‫باستان‬ ‫دوران‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫خط‬ ‫بر‬ ‫یادگیری‬‫تحقق‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫اهمیت‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫دانشگاه‬ ‫راهبردی‬ ‫برنامه‬ ‫هدفهای‬(‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬) ◦‫تحول‬‫رویکردهای‬‫یاددهی‬-‫یادگیری‬‫به‬ ‫گرایی‬ ‫رفتار‬ ‫از‬ ،‫گرایی‬ ‫شناخت‬‫و‬ ‫فردی‬ ‫سازاگرایی‬‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬ ◦‫ویکم‬ ‫بیست‬ ‫قرن‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫راهبرد‬:‫با‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫همیاری‬ ◦‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬:‫و‬ ‫ها‬ ‫صالحیت‬‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ◦‫گفتار‬ ‫پی‬ 314.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 4. 4. .1‫افزایش‬‫و‬ ‫نخبه‬ ‫دانشجویان‬ ‫جذب‬‫مستعد‬‫جای‬ ‫به‬ ‫یابی‬ ‫دست‬ ، ‫توسعه‬ ،‫تکمیلی‬ ‫تحصیالت‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫آموزشی‬ ‫ممتاز‬ ‫گاه‬‫محیط‬ ‫یادگیری‬‫خالق‬‫رشته‬ ‫ایجاد‬ ،‫آموزش‬ ‫اثربخشی‬ ‫ارتقاء‬ ،‫جذاب‬ ‫و‬ ،‫متخصصان‬ ‫تربیت‬ ،‫جدید‬ ‫ای‬ ‫رشته‬ ‫بین‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫وکارآفرینان‬ ‫پژوهشگران‬‫با‬ ‫متناسب‬ ‫تععهد‬ ‫و‬ ‫توانمند‬‫نیازهای‬ ‫جامعه‬. .2.‫افزایش‬‫و‬ ‫پژوهشی‬ ‫نهادهای‬ ‫و‬ ‫مراکز‬ ‫گسترش‬ ،‫علمی‬ ‫تولیدات‬ ‫فراملی‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫ممتاز‬ ‫پژوهشی‬ ‫گاه‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫یابی‬ ‫دست‬. 17.11.2014f.mashayekh@pedagogy.ch 4
 5. 5. 3.،‫فنی‬ ‫دانش‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تولید‬‫های‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫پیشرفته‬‫و‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫یافته‬ ‫نمودن‬ ‫کاربردی‬ ، ‫اختراعات‬ ‫ثبت‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫پژوهشی‬ ‫دستاوردهای‬ ‫سازی‬ ‫تجاری‬. 4.‫ترویج‬‫اسالمی‬ ‫فرهنگ‬ ‫سازی‬ ‫نهادیهه‬ ‫و‬،‫ایرانی‬‫فضائل‬ ‫اخالقی‬‫مشا‬ ‫تقویت‬ ‫و‬ ‫آزادگی‬ ‫و‬ ‫ایثار‬ ‫روحیه‬ ،، ‫گروهی‬ ‫رکت‬ ‫اجتماعی‬ ‫انضباط‬‫انجام‬ ‫در‬ ‫پویا‬ ‫و‬ ‫شاداب‬ ‫محیطی‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬. 17.11.2014f.mashayekh@pedagogy.ch 5
 6. 6. 5.‫برخورداری‬‫نظام‬ ‫از‬‫اثربخش‬ ‫مدیریت‬‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫آن‬. .6‫ملتزم‬ ،‫شایسته‬ ‫و‬ ‫کارآمد‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫برخورداری‬ ‫و‬ ‫اسالمی‬ ‫های‬ ‫ارزش‬ ‫به‬‫حرفه‬ ‫اخالق‬‫ساختار‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫بهینه‬. .7‫منابع‬ ‫جذب‬ ،‫منابع‬ ‫مؤثر‬ ‫مدیریت‬‫مالی‬‫پایدار‬ ‫و‬ ‫متنوع‬ ‫گسترش‬ ‫و‬‫زمینه‬‫های‬‫مالی‬ ‫استقالل‬. 17.11.2014f.mashayekh@pedagogy.ch 6
 7. 7. 8،‫علمی‬ ‫مراکز‬ ‫با‬ ‫افزا‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫سازنده‬ ‫تعامالت‬ ‫تعمیق‬ ‫و‬ ‫گسترش‬ ‫ملی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫اقتصادی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ،‫فرهنگی‬‫و‬ ‫المللی‬ ‫بین‬. 9.‫ارتقای‬‫با‬ ‫متناسب‬ ‫دانشجویی‬ ‫خدمات‬‫ملی‬ ‫استانداردهای‬. 10.‫ایجاد‬‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫کالبدی‬ ‫فضای‬ ‫توسعه‬ ‫و‬‫تأمین‬‫و‬ ‫تجهیزات‬ ‫امکانات‬‫روزآمد‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬. 11.‫در‬ ‫مؤثر‬ ‫نقش‬ ‫ایفای‬‫و‬ ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫حفظ‬ ‫سبز‬ ‫دانشگاه‬ ‫تحقق‬. ‫منبع‬:‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫برگرفته‬8.2.95‫از‬/q.pdf1/stories/192vpb.um.ac.ir/images/://http 17.11.2014f.mashayekh@pedagogy.ch 7
 8. 8. ‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫یونان‬ ‫از‬ ‫پداگوژی‬ ‫واژه‬ ‫مفهوم‬:‫از‬”‫گی‬ ‫هلل‬“ ‫به‬”‫و‬ ‫علم‬‫یاددهی‬ ‫هنر‬-‫یادگیری‬“‫است‬ ‫شده‬ ‫متحول‬. ‫و‬ ‫مبارزات‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ،‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ،‫تحول‬ ‫این‬ ‫مطالبات‬‫از‬ ‫عبور‬ ‫برای‬ ،‫معلم‬-‫محوری‬‫بر‬ ‫مبتنی‬ ،‫گرا‬ ‫اقتدار‬ ‫به‬ ، ‫دانش‬ ‫انتقال‬‫یادگیرنده‬-‫محوری‬‫از‬ ،‫مدرس‬ ‫همیاری‬ ‫با‬ ‫تجربه‬ ،‫تعامل‬ ‫طریق‬‫برای‬ ‫تامل‬ ‫و‬‫و‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫بازنمایی‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫بهبودی‬‫است‬ ‫بوده‬. 814.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 9. 9. ،‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫پیوسته‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫امروز‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫تنگاتنگ‬ ‫در‬ ‫اقتصاد‬ ‫و‬ ‫پداگوژی‬. ‫در‬“‫ارتباطات‬”‫سوی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬ “‫دانستن‬”‫است‬ ‫پداگوژیک‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫هدایت‬. ‫اقتصادی‬ ‫تعامالت‬ ‫موفقیت‬ ‫در‬ ،‫امروز‬ ‫پداگوژی‬ ‫نقش‬- ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬-‫است‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬ ‫اجتمایی‬. ‫اقتصادی‬ ‫تعامالت‬ ‫قلب‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬-‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ -‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫پیوسته‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫جهان‬ ‫اجتماعی‬. 914.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 10. 10. ‫رویکرد‬”‫خوب‬“‫یا‬”‫بد‬“‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫در‬-‫یادگیری‬ ‫بلکه‬ ،‫ندارد‬ ‫وجود‬”‫پداگوژیک‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬“‫وجود‬ ‫مستلزم‬ ‫که‬ ‫دارد‬‫با‬ ‫یادگیرنده‬ ‫ذهن‬ ‫شدن‬ ‫گیر‬ ‫در‬ ‫مسئله‬ ‫یک‬”‫اجتماعی‬-‫شناختی‬“‫است‬ (Meirieu,2012) «‫پداگوژیک‬ ‫موقعیت‬»‫معادل‬«‫مطلوب‬ ‫موقعیت‬» ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬:"‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫مطلوب‬‫پرورشکار‬ ‫بی‬ ‫متربی‬ ‫که‬ ‫برساند‬ ‫جایی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پرورشی‬ ‫عمل‬ ‫گردد‬ ‫مربی‬ ‫از‬ ‫نیاز‬.“(،‫هوشیار‬1327.) 1014.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 11. 11. ‫کیفیت‬ ،‫دغدغه‬ ‫،با‬ ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫درنشست‬ ،‫امروز‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫توسعه‬ ،‫آموزش‬‫،برکاربرد‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫ارتباطات‬‫تاکید‬‫شود‬ ‫می‬ ‫مطالبه‬ ‫و‬. ‫،مستلزم‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬ ‫ویژه،انتخاب‬ ‫،به‬ ‫پداگوژیک‬ ‫الزامات‬ ‫رعایت‬ ‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬ ‫وکاربرد‬-‫یادگیری،در‬ ‫است‬ ‫آموزشی‬ ‫نظام‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬. 1114.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 12. 12. ‫تعریف‬: ‫که‬ ‫است‬ ‫مراحلی‬ ‫سلسله‬ ‫شامل‬ ‫نظام‬ ‫یک‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ ،‫ی‬ ‫باقانونمند‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫طی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بیان‬ ‫روشنی‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دنبال‬. ‫و‬ ‫درست‬ ‫پایش‬‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫مراحل‬ ‫این‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫کیفیت‬ ‫وبر‬ ‫کاسته‬ ‫ها‬ ‫کاری‬ ‫ودوباره‬ ‫هزینه‬ ‫افزایش‬ ،‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫پیامدهای‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫در‬ ‫نظام‬ ‫وکارایی‬ ‫بیافزاید‬. 1214.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 13. 13. ‫گرا‬ ‫رفتار‬ ‫رویکرد‬:‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫رفتار‬ ‫تغییر‬(‫شرطی‬ ‫تشویق‬ ‫و‬ ‫تنبه‬ ‫یا‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫محرک‬ ‫با‬ ‫کردن‬)‫طریق‬ ‫از‬ ‫محتوا‬ ‫انتقال‬. ‫رویکرد‬‫شناختی‬:‫شناختی‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫تغییر‬‫و‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫بهبودی‬(‫طریق‬ ‫از‬ ‫یادگیرنده‬ ‫ذهن‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬)، ‫سازاگرا‬ ‫رویکرد‬:‫ویژه‬ ‫به‬‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬:‫مشارکت‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫در‬ ‫فعال‬‫طریق‬ ‫از‬‫تامل‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ،‫تعامل‬ ‫تجربه‬ ‫بر‬. 1314.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 14. 14. ‫عمل‬ ‫به‬ ‫تجربی‬ ‫علم‬ ‫دیدگاه‬ ‫با‬ ‫رفتارگرا‬ ‫روانشناسی‬ ‫گرایی‬ ‫تجربی‬ ‫بر‬ ،‫آموزش‬(‫محرک‬ ‫ارائه‬ ‫با‬-‫پاسخ‬)‫تحت‬ ‫است‬ ‫استوار‬ ،‫پذیری‬ ‫تعمیم‬ ‫و‬ ‫کنترل‬. ‫گرایی‬ ‫رفتار‬ ‫نظریه‬-‫بر‬ ‫است‬ ‫مبتنی‬ ‫گرا‬ ‫تجربی‬ ،‫اینکه‬“‫ملموس‬ ‫تجربه‬ ‫از‬ ‫رفتار‬-‫در‬ ‫عادت‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫تکرار‬ ‫از‬ ‫تجربه‬-‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬”(،‫تاردیف‬1997.) 1414.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 15. 15. ‫گرائی‬ ‫رفتار‬ ‫مکتب‬‫بازتاب‬ ‫بامطالعه‬ ،‫پاولوف‬ ‫توسط‬ ‫بر‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫محرک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫شرطی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫شرطی‬ ‫های‬ ‫تورندایک‬ ‫توسط‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫زیستی‬ ‫های‬ ‫ارگانیسم‬ ‫روی‬‫و‬ ‫ابزاری‬ ‫کردن‬ ‫شرطی‬‫است‬ ‫شده‬ ‫گذاری‬ ‫پایه‬. ‫درقالب‬ ‫واسکینر‬ ‫واتسون‬ ‫توسط‬ ،‫سپس‬ ‫و‬‫کردن‬ ‫شرطی‬ ‫کارکردی‬(‫محرک‬ ‫طریق‬ ‫از‬/‫تنبیه‬ ‫و‬ ،‫بازخورد‬ ، ‫پاسخ‬/ ‫تشویق‬)‫یاددهی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬-‫یادگیری‬‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫استمرار‬. 1514.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 16. 16. ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ،‫رفتارگرا‬ ‫شناسان‬ ‫زیست‬ ‫انقالب‬ ‫با‬ ،‫علمی‬ ‫روانشناسی‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ،‫شمالی‬ ‫آمریکای‬1910‫شد‬ ‫آغاز‬.‫در‬ ،‫نخست‬ ،‫مکتب‬ ‫این‬ ‫دهه‬1950‫گرفت‬ ‫قرار‬ ،‫گرا‬ ‫تداعی‬ ‫گرایان‬ ‫رفتار‬ ‫نو‬ ‫نقد‬ ‫مورد‬. ‫هوش‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫گیری‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫با‬ ،‫شناختی‬ ‫انقالب‬ ‫دومین‬ ،‫سپس‬ ‫به‬ ‫موسوم‬ ،‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬ ‫و‬ ‫شناسی‬ ‫زبان‬ ،‫فلسفه‬ ،‫مصنوعی‬ ‫دهه‬ ‫اواسط‬ ‫در‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬1950‫پیوست‬ ‫وقوع‬ ‫به‬ ،. ‫را‬ ‫انسان‬ ‫طبیعت‬ ‫که‬ ‫گرا‬ ‫تجربی‬ ‫گرایان‬ ‫رفتار‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫خالف‬ ‫بر‬ ،‫دانند‬ ‫می‬ ‫پذیر‬ ‫شکل‬ ‫و‬ ‫منفعل‬‫بر‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬ ‫متمرکز‬ ‫اطالعات‬ ‫کننده‬ ‫پردازش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫انسان‬ ‫فاعلیت‬ ‫است‬. 1614.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 17. 17. ،‫واسکینر‬ ‫چامسکی‬ ‫میان‬ ‫مناظره‬‫دهه‬ ‫پایان‬ ‫در‬1950‫به‬ ‫منحصر‬ ، ‫نیست‬ ‫رفتارگرا‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫گرا‬ ‫شناخت‬ ‫یک‬.‫بلکه‬‫یک‬ ‫میان‬ ‫مناظره‬ ‫گرا‬ ‫تجربی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫گرا‬ ‫ذات‬‫است‬. ‫شناختی‬ ‫فرایندهای‬ ‫چامسکی‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬–‫های‬ ‫وبازنمایی‬ ‫است‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫رفتار‬ ‫تنظیم‬ ‫در‬ ‫ذهنی‬. ‫هااست‬ ‫نماد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫انسان‬. ‫محیط‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫انسان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫نماد‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫وارد‬ ‫اصالحاتی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫سازگار‬. ‫گذاری‬ ‫عالمت‬ ‫با‬ ‫انسان‬(‫ساختن‬ ‫نمادینه‬)‫و‬‫پردازش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫می‬ ‫تداوم‬ ‫و‬ ‫معنا‬ ،‫شکل‬ ‫خود‬ ‫تجربیات‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬‫بخشد‬ (،‫پاندورا‬1986.) 1714.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 18. 18. ،‫آموزش‬ ‫حیطه‬ ‫در‬ ‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫مطالعات‬ ‫کاربردهای‬ ‫اولین‬‫دهه‬ ‫در‬ ،1970‫به‬ ‫گانیه‬ ‫رابرت‬ ‫توسط‬‫یادگیری‬ ‫فرایند‬ ‫درک‬‫کرد‬ ‫کمک‬. ‫های‬ ‫پژوهش‬‫تازه‬ ‫با‬ ‫خبره‬ ‫ذهن‬ ‫کارکردهای‬ ‫میان‬ ‫ای‬ ‫مقایسه‬ ‫کار‬‫انسان‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫درک‬ ‫امکان‬ ،: ◦‫کند؟‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫محیطی‬ ‫اطالعات‬ ◦‫کند؟‬ ‫می‬ ‫غربال‬ ◦،‫رمزگشایی‬‫کند؟‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫معنا‬‫و‬ ◦‫کند؟‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫چگونه‬ ‫است‬ ‫ساخته‬ ‫فراهم‬ ‫را‬. 1814.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 19. 19. ‫مرحله‬ ‫چهار‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫فرایند‬ ،‫گانیه‬ ‫الگوی‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫یکدیگر‬ ‫مکمل‬ ‫ولی‬ ‫مجزا‬: ‫دریافت‬(‫پنجگانه‬ ‫حواس‬ ‫توسط‬)، ‫نگهداری‬(‫کاری‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫بازنمایی‬)، ‫انتقال‬(‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫معنا‬)‫و‬ ‫فراشناخت‬(‫با‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬‫رویدادی‬ ‫حافظه‬ ‫از‬ ‫گذر‬ ‫معنایی‬ ‫به‬( )،‫تاردیف‬ ‫و‬ ‫گوتیه‬2005.) 1914.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 20. 20. ،‫محیط‬ ‫از‬ ‫دریافتی‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫رایانه‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫مغز‬ ‫گذاری‬ ‫رمز‬ ‫به‬ ‫قادر‬(‫نماد‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫تغیر‬)،‫اطالعات‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ، ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫یک‬ ‫عرضه‬ ‫سپس‬ ‫و‬. ‫جهان‬ ‫از‬ ‫نمادین‬ ‫های‬ ‫بازنمایی‬ ‫واجد‬ ‫هوشمندی‬ ‫نظام‬ ‫هر‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫معنا‬ ‫آن‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پیرامون‬. ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫در‬ ‫بهبودی‬‫پردازش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ، ، ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫درباره‬ ‫اطالعات‬‫می‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫انجامد‬. 2014.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 21. 21. 2114.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 22. 22. 2214.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 23. 23. ‫زیست‬ ‫و‬ ‫شناس‬ ‫معرفت‬ ‫یک‬ ،‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫روانشناس‬ ‫بزرگترین‬ ،‫پیاژه‬ ‫یا‬ ‫شناخت‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫شناس‬‫علمی‬ ‫شناسی‬ ‫معرفت‬‫پرداخت‬. ‫در‬ ‫مدرسه‬ ‫نقش‬ ‫بر‬ ‫پیاژه‬‫هوشمند‬ ‫و‬ ‫اخالقی‬ ‫انسان‬ ‫گیری‬ ‫شکل‬ ‫نمود‬ ‫می‬ ‫تاکید‬. ‫شناخت‬‫فرایند‬ ‫یک‬ ‫پیاژه‬ ‫نظر‬ ‫از‬‫مداوم‬ ‫سازگارسازی‬‫تکوینی‬ ‫و‬ ‫است‬. ،‫گرایی‬ ‫وتجربی‬ ‫گرایی‬ ‫پیشین‬ ‫میان‬ ،‫پیاژه‬ ،‫کانت‬ ‫گرایی‬ ‫عقل‬ ‫وارث‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬ ‫ومفعول‬ ‫فاعل‬ ‫میان‬ ‫تعامل‬ ‫از‬ ‫شناخت‬ ‫است‬ ‫معتقد‬. ‫سازد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دانش‬ ‫فعاالنه‬ ‫فاعل‬‫از‬ ‫منفعالنه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫دریافت‬ ‫برون‬. ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫سطح‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫شناخت‬ ‫تکوین‬. 2314.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 24. 24. ‫یک‬ ‫از‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫مکانیزم‬ ‫با‬ ،‫قبل‬ ‫برتراز‬ ‫و‬ ‫دیگر‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫شناختی‬ ‫تعادل‬ ‫وضعیت‬ ‫با‬ ‫اندرکنش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫که‬ ،‫تعادل‬ ‫عدم‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫یابد‬ ‫دست‬ ،‫است‬ ‫کنش‬ ‫مورد‬ ‫موضوع‬. ‫سازی‬ ‫متعادل‬ ‫فرایند‬،‫پیاژه‬ ‫برای‬ ،‫توسعه‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫عامل‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬. ‫پیاژه‬‫آموزش‬ ‫غایت‬‫در‬ ‫را‬‫مداری‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫انسان‬ ‫سازی‬ ‫آزاد‬‫و‬ ‫فرارفتن‬ ‫ارتقای‬ ‫امکان‬ ‫ساختن‬ ‫فراهم‬‫و‬‫مداوم‬ ‫یادگیری‬‫جست‬ ‫کرد‬ ‫می‬ ‫وجو‬. 2414.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 25. 25. ‫یک‬ ‫از‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬‫زنی‬ ‫چانه‬ ‫جمعی‬ ‫اقدام‬ ‫سازی‬ ‫معنا‬ ‫برای‬‫نیست‬ ‫مجزا‬.‫بر‬ ‫فرض‬ ‫تعامل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معناهایی‬ ‫ساختن‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬‫فرهنگی‬ ‫های‬ ‫پایه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫شکل‬ ‫مشترک‬. ‫و‬ ‫است‬ ‫فرهنگ‬ ‫از‬ ‫جستن‬ ‫بهره‬ ‫معادل‬ ‫یادگیری‬ ‫انفرادی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫امری‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫بنا‬ ‫پذیرد‬ ‫،انجام‬ ‫جامعه‬ ‫از‬ ‫وجدا‬. 2514.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 26. 26. ‫یادگیرنده‬‫برای‬ ‫زیرا‬ ،‫است‬ ‫فعال‬ ‫معنا‬ ‫ساختن‬ ‫در‬ ‫اندیشه‬ ‫زمان‬ ‫هم‬ ‫باید‬ ،‫مشترک‬ ‫درک‬ ‫یک‬ ‫ساختن‬ ‫خود‬‫واندیشه‬‫دیگری‬‫محتوای‬ ‫درباره‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫نماید‬ ‫تامل‬ ‫خود‬ ‫اندیشه‬. ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫تعامل‬ ‫برای‬ ‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬ ‫است‬ ‫قائل‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬ ‫نقش‬ ‫نو‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬. 2614.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 27. 27. ‫بار‬ ‫گهر‬ ‫راهبرد‬”‫بجوی‬ ‫دانش‬ ‫گور‬ ‫تا‬ ‫زگهواره‬“‫دسترسی‬ ‫شدن‬ ‫فراهم‬ ‫با‬ ، ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫به‬‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬(OER)،‫و‬ ‫باز‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫و‬ ‫گسترده‬ ‫برخط‬(MOOCs)،‫فردی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ،‫امروز‬ ‫متحول‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫عملیاتی‬ ‫جهانی‬ ‫و‬ ،‫ملی‬. ‫کتاب‬ ‫محورهای‬”‫یادگیری‬:‫درون‬ ‫گنج‬”-‫یکم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫قرن‬ ‫برای‬ ‫یونسکو‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ،‫میالدی‬“‫یادگیری‬ ‫قرن‬“‫است‬ ‫شده‬ ‫گذاری‬ ‫نام‬-، ‫از‬ ‫عبارتند‬: .1‫دانستن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫دانش‬ ‫ساختن‬) .2‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫آفرینی‬ ‫کار‬ ،‫کردن‬ ‫تولید‬) .3‫زیستن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ،‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫حفظ‬) .4‫همزیستی‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫صلح‬ ‫،پاسداری‬ ‫زیستن‬ ‫باهم‬.) 2714.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 28. 28. ‫فرد‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫بایست‬ ‫پیش‬: 1-‫و‬ ‫تفهیم‬ ‫برای‬ ‫مشترک‬ ‫مرجع‬ ‫تخصصی‬ ‫زبان‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬‫در‬ ‫تفاهم‬ ‫وکالن‬ ‫خرد‬ ‫مقیاس‬:«‫وجود‬ ‫خانه‬ ‫زبان‬» 2-‫آموزش‬ ‫و‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫راهبردی‬ ‫میثاق‬ ‫در‬ ‫سازنده‬ ‫مشارکت‬ ‫شوق‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫باکیفیت‬(‫پاسخگو‬ ‫و‬ ‫مسوول‬ ‫وند‬ ‫وهستی‬ ‫شهروند‬) 3-‫سواد‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬(‫کاربری‬ ،‫اطالعات‬ ‫انتقادی‬ ‫ارزیابی‬ ‫سازنده‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ،‫اخالقی‬) 2814.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 29. 29. ‫بهینه‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ،‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ، ‫متنوع‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ،‫یادگیری‬ ‫گوناگون‬ ‫ازمنابع‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫طریق‬ ‫از‬. ‫یادگیرنده‬ ‫کاربر‬‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ،‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ، ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬(MIL)‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫و‬ ‫،برای‬ ‫مرتبط‬‫فرا‬ ‫وساختن‬ ‫انتقال‬ ،‫نگهداری‬ ،‫دریافت‬- ‫شناخت‬‫است‬. 2914.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 30. 30. ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬(M.I.L)‫چنین‬ ،‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫،توسط‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬: *‫ی‬ ‫ا‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬‫صالحیت‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫شهروند‬-‫کاربر‬‫را‬: ‫برای‬ ،‫سو‬ ‫یک‬ ‫از‬‫دسترسی‬،‫پردازش‬،‫درک‬،‫ارزیابی‬‫و‬‫کار‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫گیری‬‫و‬‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬‫و‬‫تولید‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬،‫صورت‬ ‫به‬‫انتقادی‬،‫اخالقی‬‫و‬‫اثربخش‬‫آماده‬ ‫سازد‬ ‫می‬. ‫ساختن‬ ‫فراهم‬ ‫با‬ ،‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬‫متعهدانه‬ ‫مشارکت‬ ‫محیط‬، ‫شهروند‬-‫یادگیرنده‬‫را‬،‫شخصی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫در‬‫و‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ،‫اجتماعی‬‫توانمند‬‫سازد‬ ‫می‬. 3014.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 31. 31. ،‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫بستر‬ ‫،در‬ ‫سواد‬ ‫تعریف‬ ‫تغیر‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫سنجش‬‫جوامع‬ ‫در‬ ‫شهروندان‬ ‫برای‬ ،‫ذینفعان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اطالعاتی‬‫گذاران‬ ‫سیاست‬،‫تصمیم‬ ‫راهبردی‬ ‫گیران‬،،‫پژوهشگران‬ ،‫مدرسان‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫کارکنان‬ ‫و‬ ‫دانشجویان،کارفرمایان‬ ،‫صنعت‬ ،‫کشاورزی‬‫خدمات‬ ‫و‬،‫جهانی‬ ‫جامعه‬ ‫مقیاس‬ ‫،در‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫کارکشورها‬ ‫دستور‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫ضرورت‬. ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫صالحیت‬ ‫سنجش‬ ‫استانداردهای‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تدوین‬ ‫یونسکو‬ ‫توسط‬ ،‫نیز‬(UNESCO,2011). 3114.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 32. 32. ‫در‬ ،‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫تصویری‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ،‫کشور‬ ‫وخصوصی‬ ‫دولتی‬ ‫بخشهای‬‫برنامه‬ ‫اصالح‬ ‫بایست‬ ‫پیش‬ ‫شهروندان‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬ ‫موجود‬ ‫های‬–‫کارکنان‬(‫مثال‬: ‫وند‬ ‫شهر‬-‫وند‬ ‫شهر‬ ،‫مهندس‬-‫وند‬ ‫شهر‬ ،‫معلم‬-‫استاد‬)‫به‬ ، ‫رود‬ ‫می‬ ‫شمار‬. ‫گسترش‬ ‫با‬‫ج‬‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫نبش‬،‫شبکه‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫مطلوب‬ ‫باوضعیت‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫پایش‬ ، ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫کاربردپذیری‬‫حرفه‬ ‫توسعه‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ، ‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫کارکنان،مورد‬ ‫ای‬. ‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬‫با‬‫ملی‬ ‫های‬ ‫استاندارد‬‫حوزه‬ ‫در‬ ، ‫مستلزم‬ ،‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫رسانه‬ ‫جامع‬ ‫مدیریت‬ ‫است‬ ‫ملی‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫مستمر‬ ‫پایش‬. 3214.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 33. 33. ‫سطح‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬: (‫الف‬)‫پایه‬،(‫ب‬)‫میانی‬‫و‬(‫ج‬)‫پیشرفته‬‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬: ‫الف‬-‫پایه‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬(‫جستجووپردازش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫تمیز‬ ‫اطالعات‬) .1،‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫ماهیت‬ ‫تمیز‬ .2‫و‬ ‫جستجو‬،‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫جایدهی‬ .3‫و‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬‫تولید‬ ‫منبع‬ ،‫کننده‬ .4‫و‬ ‫پردازش‬‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫موقت‬ ‫نگهداری‬‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫گوناگون‬ ‫باابزارهای‬. 3314.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 34. 34. ‫ب‬-‫میانی‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬(‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ،‫درک‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬:) .1،‫جامعه‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫ضرورت‬ ‫درک‬ .2‫ضوابط‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫و‬ ،‫تاکید‬ ،‫مقایسه‬ ،‫تحلیل‬ ،‫سنجش‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ،‫شده‬ ‫پردازش‬ ‫اطالعات‬ ‫سنجش‬ ‫برای‬ ،‫جامعه‬ ‫در‬ ‫کنندگان‬ .3‫تولید‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ،‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫اصالت‬ ‫ارزیابی‬ ،‫کنندگان‬ .4‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫محتوای‬ ‫سازماندهی‬ ‫و‬ ‫ترکیب‬ ‫شده‬ ‫گردآوری‬. 3414.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 35. 35. ‫ج‬-‫پیشرفته‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬(‫در‬ ‫پذیری‬ ‫ومسئولیت‬ ‫پایش،مشارکت‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫خلق‬:) .1‫و‬ ‫خلق‬‫مشخص‬ ‫اهداف‬ ‫برای‬ ‫دانش‬ ‫یا‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ،‫نو‬ ‫اطالعات‬ ‫تولید‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬‫خالق‬ ‫و‬ ‫اخالقی‬ ،‫نوآور‬، .2‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫ارسال‬‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬‫و‬ ‫قانون‬ ،‫اخالق‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ،‫اثربخشی‬ .3‫و‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بودن‬ ‫متعهد‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫رسانه‬ ‫کنندگان‬ ‫عرضه‬ ‫میان‬ ‫گفتمان‬-‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬‫و‬ ‫مسئول‬ ‫شهروند‬ ‫پاسخگو‬‫رعایت‬ ‫با‬ ،‫اثربخشی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬، .4‫توزیع‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫خلق‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫تاثیرگذاری‬ ‫پایش‬ ‫شده‬.‫طریق‬ ‫از‬‫مستمر‬ ‫پژوهی‬ ‫کاربر‬. 3514.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 36. 36. ‫جمعا‬ ‫شده‬ ‫یاد‬ ‫گانه‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫برای‬113 ‫عملکرد‬ ‫مالک‬*‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬. ‫کشور‬ ‫هر‬ ‫مشورتی‬ ‫،کمیته‬ ‫تعریف‬ ‫این‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ National Steering Committee)(‫تواند‬ ‫می‬‫سطوح‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫سه‬‫گانه‬‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫پایش‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ‫را‬ ‫و‬ ‫رسانه‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫بهنگام‬‫توانمند‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫کاربرد‬ ،‫کاربران‬ ‫سازی‬‫یادگیرنده‬-،‫شهروند‬‫دهد‬ ‫ارائه‬. ( Unesco,2013) 3614.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 37. 37. 1-‫مغز‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫همگرا‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫گسترش‬ ‫و‬‫محیط‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫در‬ ‫انسان‬ ‫ذهن‬ ‫های‬ ‫کارکرد‬ ‫در‬ ‫نو‬ ‫های‬ ‫نظریه‬ ‫،تدوین‬‫یادگیری‬ ‫علم‬‫امکان‬ ‫،را‬ ‫است‬ ‫ساخته‬ ‫پذیر‬. 2-‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬ ‫تحول‬-‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫سازاگرائی‬ ،‫گرائی‬ ‫شناخت‬ ‫به‬ ‫رفتارگرایی‬ ‫برای‬ ‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬‫راهبردی‬ ‫هدف‬ ‫تحقق‬ ‫به‬ ‫سطحی‬ ‫یادگیری‬ ‫از‬ ‫عبور‬‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ ‫شده‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬‫است‬. 3714.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 38. 38. 3-‫ناپذیر‬ ‫جدایی‬ ‫بخش‬ ‫اجتماعی‬ ‫رسانه‬ ،‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫وتوزیع‬ ‫دسترسی‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫وفراتر‬ ، ‫ارتباطات‬ ‫راهبرد‬ ‫از‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬. ‫برای‬ ،‫را‬ ‫شواهد‬ ‫درمشاهده‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬ ‫امکان‬ ‫وسیله‬ ‫این‬ ‫ذینفعان‬ ‫،میان‬ ‫تعاملی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫پیچیده‬ ‫مقوالت‬ ‫ک‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ساخته‬ ‫فراهم‬ ،‫گزاران‬ ‫وسیاست‬. 17.11.2014f.mashayekh@pedagogy.ch 38
 39. 39. 4-‫یک‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ،‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫چالش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ،‫دوسر‬ ‫سالح‬‫در‬ ‫مداوم‬ ‫و‬ ‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ ‫راهبردی‬ ‫کاربرد‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫با‬ ‫پیوند‬‫نظام‬ ‫های‬ ‫ریزی‬ ‫دربرنامه‬ ‫را‬ ‫و‬ ‫معلم‬ ‫وتربیت‬ ،‫کلی‬ ‫طور‬ ‫رسمی،به‬ ‫وغیر‬ ‫رسمی‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫داشته‬ ‫ضروری‬ ،‫ویژه‬ ‫به‬ ،‫کارکنان‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬‫توصیه‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬. 3914.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 40. 40. ‫مشهد‬ ‫فردوسی‬ ‫دانشگاه‬ ‫ساله‬ ‫ده‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫در‬ ‫کشور‬ ‫جامع‬ ‫برتر‬ ‫دانشگاه‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫مشهد‬ ‫فردوسی‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ ‫برخوردار‬ ،‫فناوری‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫پردازی‬ ‫نظریه‬ ،‫علم‬ ‫تولید‬‫جایگاه‬ ‫معتبر‬‫بین‬ ‫در‬10‫جزء‬ ‫و‬ ‫اسالم‬ ‫جهان‬ ‫اول‬ ‫دانشگاه‬500 ‫هویتی‬ ‫با‬ ‫جهان‬ ‫ممتاز‬ ‫دانشگاه‬‫اسالمی‬-‫ایرانی‬‫است‬(‫راهبردی‬ ‫سند‬ ،‫فردوسی‬ ‫دانشگاه‬1390.) ‫سواد‬ ‫با‬ ‫درپیوند‬ ‫آن‬ ‫درست‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫پداگوژی‬ ‫از‬ ‫عمیق‬ ‫درک‬ ‫یادگیرنده‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ‫دانشگاه‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫در‬ ،‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫است‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫کالن‬ ‫هدف‬ ‫این‬ ‫درتحقق‬ ،‫مداوم‬. 17.11.2014f.mashayekh@pedagogy.ch 40
 41. 41. 41 1-‫تاردیف‬ ‫موریس‬ ‫و‬ ‫گوتیه‬ ‫کلرمون‬.2005.‫پداگوژی‬:‫یاددهی‬ ‫هنر‬ ‫و‬ ‫علم‬-‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫دوران‬(‫وکاربرد‬ ‫نظریه‬)‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ ‫ترجمه‬(1393)‫چاپ‬ ،‫دوم‬‫تهران‬:‫سمت‬ ‫انتشارات‬. 2-‫محمدباقر‬ ،‫هوشیار‬.1327.‫وپرورش‬ ‫آموزش‬ ‫اصول‬.‫تهران‬:‫تهران‬ ‫دانشگاه‬ ‫انتشارات‬. 3-OECD OBSERVER, No 293 Q4 2012:www.oecdobserver.org www.france-universite-numerique 4-Audigier,F.et al.(2011).L’education en vue du developpment durable:sciences sociales et eleves en debats. Cahiers de la section des sciences de l’education. Geneva: FPSE, University of Geneva. 5- Meirieu, Philippe. 2012. Des methodes en pedagogie. Entretien du12/1/2012. meirieu.com 6- GUNI 2014. Higher education in the world 5: Knowledge, Engagement & Higher Education: Contributing to Social Change. Palgrave, Macmillan. 7-UNESCO (2011).Competency Framework for Teachers . Paris : UNESCO14.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 42. 42. 17.11.2014f.mashayekh@pedagogy.ch 42 ResearchGate Now you can see what others are saying about your work (29.4.2016) Cited article: Mashayekh, Farideh (1974). Freire, the Man, His Ideas and Their Implications. Literacy Discussion, pp1-63. Citation: "...Dominant teacher education socializes teachers into a paradigm which conceptualizes Black students as disadvantaged or at-risk (King, 1991King, , 2005). Traditionally, teachers are trained to remediate at- risk students' deficits rather than empowered to merge reflective practice and reflective action, what may be referred to as praxis today (Ax & Ponte, 2008; Dewey, 1910 Dewey, , 1938 Freire, 1998; Freire & Macedo, 1987; Mashayekh, 1974) in order to provide literacy learning opportunities for all students (King, 2005; Lee, 2005). Teacher education focuses too often only on pre-service teachers' lack of knowledge instead of addressing education as transformation that is grounded in Third Space opportunities for learning . ..."

×