Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pedagogisk inspiration 
www.malmo.se/fouutb 
Kontaktuppgifter 
Arrangörer från Pedagogisk inspiration Malmö 
Anna Sundman ...
8.20- 
8.30 
Välkommna 
8.30- 
9.45 
Språket i skolans ämnen - en utmaning för alla elever 
Storföreläsning med Monica Axe...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Program SPRÅKDAG i Malmö 2014

1,185 views

Published on

Program för SPRÅKDAG i Malmös den 9 oktober 2014.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Program SPRÅKDAG i Malmö 2014

  1. 1. Pedagogisk inspiration www.malmo.se/fouutb Kontaktuppgifter Arrangörer från Pedagogisk inspiration Malmö Anna Sundman Marknäs Anna.SundmanMarknas@malmo.se Pedagogisk Inspiration Malmö Annika Karlsson Annika.Karlsson16@malmo.se Pedagogisk Inspiration Malmö Christina Hultén Christina.Hulten@malmo.se Pedagogisk Inspiration Malmö Linda Asplund Linda.Asplund2@malmo.se Pedagogisk Inspiration Malmö Pia Håland Anveden Pia.Haland.Anveden@malmo.se Pedagogisk Inspiration Malmö Stefan Skog stefan.skog@malmo.se Pedagogisk Inspiration Malmö Åsa Bäckström asa.backstrom@malmo.se Pedagogisk Inspiration Malmö Storföreläsare Monica Axelsson monica.axelsson@isd.su.se Stockholms universitet Ann-Christin Lövstedt kunskapskraft@gmail.com Reading to Learn Övriga föreläsare Anna-Lena Godhe anna-lena.godhe@malmo.se Malmö Högskola & Göteborgs Universitet Annie Bergh annie.bergh@skola.malmo.se Pedagogisk Inspiration Malmö Charlotte Christoffersen charlotte.christoffersen@skola.malmo.se Pedagogisk Inspiration Malmö Christina Svensson christina.svensson@malmo.se Pedagogisk Inspiration Malmö Christopher Häll christopher.halll@malmo.se Kryddgårdsskolan Diane Ängquist diane.angquist@malmo.se Merryhills förskola Elisabeth Pettersson elisabeth.pettersson@malmo.se PI Malmö och Tingdammskolan Elisabet Niskakari elisabet.niskakari@skola.malmo.se Möllevångsskolan Eva Bringéus Eva Bringeus@malmolatin.se Malmö Latinskola Joakim Björkman joakim.björkman@malmo.se Augustenborgsskolan Laid Boukaz laid.bouakaz@mah.se Malmö Högskola Maria Schedvin maria.schedvin@skola.malmo.se Bäckagårdsskolan Pia Jagrelius Pia Jagrelius@malmo.se Malmö Latinskola Piroska Bakran piroska.bakran@malmo.se Augustenborgsskolan Stefan Skog stefan.skog@malmo.se Pedagogisk Inspiration Malmö Ulf Malmqvist ulf.malmqvist@malmo.se Processtödjare inom förskolan Åsa Bäckström asa.backström@malmo.se Pedagogisk Inspiration Malmö Pedagogisk Inspiration Rönnbladsgatan 1 B 205 80 Malmö www.malmo.se/fouutb Bilder: Colourbox Skolverket NCS Sponsorer Lärarförbundet, Malmö Skolverket , NCS
  2. 2. 8.20- 8.30 Välkommna 8.30- 9.45 Språket i skolans ämnen - en utmaning för alla elever Storföreläsning med Monica Axelsson är professor i tvåspråkighetsforskning med inriktning på svenska som andraspråk vid Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet 9.45- 10.15 Kaffe 10.15- 11.00 Att anta utmaningen - Ny-anlända föräldrar och elever i mångkulturella skolmiljöer Laid Bouakaz Malmö Högskola Släng boken! Workshop med utgångspunkt i projektet ”Hela fritids berättar. ” Åsa Bäckström, Maria Schedvin och Elisabet Niskakari Flippa sitt klassrum, ett tillfäl-lig fluga för den teknikintres-serade läraren eller kan det vara något för oss alla? Christopher Häll Rosengård och Kryddgårdsskolan Underbar eller pretto? - Om konsten att utmana elevernas föreställningar Eva Bringeus och Pia Jagrelius Malmö Latinskola 11.00- 11.55 Lgr11 hjärta skolbiblioteket Maria Schedvin Bäckagårdsskolan Ordverkstad-med textpro-duktion som verktyg i ett genuspedagogiskt föränd-ringsarbete. Pedagoger från Merryhill och Fröviks förskolor och Stefan Skog från Pedagogisk Inspi-ration Malmö Språkets betydelse i matema-tiken, målgrupp år 4-6 Elisabeth Pettersson Christina Svensson Pedagogisk Inspiration Malmö ASL - teknik utan en didaktisk tanke utgör ingen framgång Charlotte Christoffersen ASL kopplat till forskning Pedagogisk Inspiration Malmö 12.00- 13.00 Lunch 13.00- 14.30 Reading to Learn – en läspedagogik baserad på en språklig analys av vad uppgiften ”att läsa” kräver Storföreläsning med Ann-Christin Lövstedt från Reading for life 14.30- 15.00 Kaffe 15.00- 15.45 Eleverna skapar filmer - men hur bedöms multimodala texter? Anna-Lena Godhe, Malmö Högsko-la & Göteborgs Universitet Barnboken i förskolan Ulf Malmqvist, Processtödjare inom förskolan Språkutvecklande arbete med IKT Annie Berg Pedagogisk Inspiration Malmö Serier i undervisningen - lärare och skolbibliotekarier skapar läsglädje tillsammans Piroska Bakran Joakim Björkman Augustenborgsskolan 15.55- 16.30 Kaffe och utvärdering Språkdag för pedagoger Program 9 oktober 2014 Språket i skolans ämnen - en utmaning för alla elever Föreläsningen kommer att fokusera på språket i skolans ämnen och elevers behov av att få explicit undervisning om vad som skiljer språk och struktur i t ex naturvetenskapliga resp. samhällsvetenskapliga ämnen och hur man läser och skriver dessa ämnen. I föreläsningen ges också en översiktlig analys av de huvudmodeller för mottagande av nyanlända elever som används i Sverige. Monica Axelsson är professor i tvåspråkighetsforskning med inriktning på svenska som andraspråk vid Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet Att anta utmaningen - Nyanlända föräldrar och elever i mångkulturella skolmiljöer Seminarium kommer att behandla frågan om elevidentitet (läridentitet). Vad innebär läridentitet? Hur påverkas den i det nya skola/samhället? från att vara ”student” eller ”elev” i hemlandet till att bli ”flykting”, ”nyanländ” och ”elev” i det nya landet Sverige. Hur hanterar eleven den nya skolmiljön och hur anpassar den sig till den nya skolan, lärare, skolkamrater och den allmänna tillvaron i och utanför skolan. Laid Bouakaz är fil.dr i pedagogik och verksam som universitetslektor i interkulturalitet och lärande på Fakultet för lärande och samhälle vid Malmö högskola och som forskare vid Stockholms universitet i ett projekt om ”Nyanlända och lärande”. Släng boken! Workshop med utgångspunkt i projektet Hela fritids berättar. Inspireras till fritt berättande, utan böcker. Praktiska övningar och exempel utifrån ett normkritiskt perspektiv. Åsa Bäckström Maria Schedvin Elisabet Niskakari Pi Malmö Bäckagårdskolan Möllevångsskolan Att Flippa sitt klassrum, ett tillfällig fluga för den teknikintresserade lära-ren eller kan det vara något för oss alla? Det flippade klassrummet är en företeelse som har spridit sig i pedagogiksve-rige under de senaste åren. Fler och fler lärare har vågat sig ut i den digitala världen med målet att ge undervisningen en ny dimension för att kunna möte eleverna och göra undervisningen mer lättillgänglig. I stället för att låta genom-gångarna sätta prägeln på lärandet i klassrummet kan man nu få mer av den hett eftertraktade tiden för samtal, diskussioner och en mer individualiserad undervisning. Efter denna föreläsning ska alla ha med sig så mycket att man kan sätta igång med redan dagen efter. Christopher Häll är Ma/NO-lärare och arbetar på Rosengård och Kryddgårdsskolan sedan augusti 2014 Underbar eller pretto? - Om konsten att utmana elevernas föreställningar Hur kan litteraturen ges sammanhang och skapa mening för eleverna? Utifrån romanen ”Hey Dolly” av Amanda Svensson berättar vi om ett spännande läsprojekt i årskurs 1 på gymnasiet och beskriver en läsundervisning som rör sig mellan läsaren, texten och världen. Eva Bringéus och Pia Jagrelius Lgr11 hjärta skolbiblioteket Hur kan skolbiblioteket medverka till en ökad måluppfyllelse med fokus på målen i Lgr11? Maria Schedvin, skolbibliotekarie på Bäckagårdsskolan berättar om arbetet med språkutveckling på Bäckagårdsskola Maria Schedvin, skolbibliotekarie på Bäckagårdsskolan Ordverkstad-med textproduktion som verktyg i ett genuspedagogiskt förändringsarbete. En arbetsgrupp från Merryhill och Fröviks förskolor har konstruerat en genus-plan under två terminer under handledning av genuspedagog från Pedagogisk Inspiration-Malmö. Under seminariet kommer ordverkstad som form, föränd-ringsprocesser och textproduktion att presenteras och diskuteras. Pedagoger från Merryhill och Fröviks förskolor och Stefan Skog från Pedagogisk Inspiration Malmö. Språkets betydelse i matematiken, målgrupp år 4-6 Matematik och språk kan kopplas ihop på många sätt. Språket är ett redskap för att kommunicera. Matematikens specifika terminologi är en del av språket. Att kunna förstå och använda både det vardagliga språket och det matematiska språket är en viktig byggsten för att utveckla matematisk förståelse. I föreläs-ningen kommer vi att fokusera på hur man med hjälp av olika representations-former kan utveckla det matematiska språket och därigenom förståelsen. Elisabeth Pettersson är lärare (f-klass – åk 6) och matematikutvecklare på Pedago-gisk Inspiration Malmö. Christina Svensson är förskollärare, MaNO lärare (åk 1-7), kommunlicentiand och matematikutvecklare på Pedagogisk Inspiration Malmö ASL - teknik utan en didaktisk tanke utgör ingen framgång ’Att Skriva sig till Läsning’ med datorn som skrivverktyg (ASL) innebär att du som pedagog använder många olika strategier som främjar barns skriv- och läsutveckling. Vilka är dessa strategier och vad är det egentligen som gör att det kan vara lättare att skriva sig till läsning än att läsa sig till läsning? Charlotte Christoffersen är grundskollärare, it-pedagog och processtödjare som arbetar på Pedagogisk Inspiration, Malmö. Reading to Learn – en läspedagogik baserad på en språklig analys av vad uppgiften ”att läsa” kräver Ofta innebär läspedagogik att man försöka beskriva olika beteendemönster hos ”goda läsare”, alltså vad en god läsare gör när hen läser. Strategier som ofta nämns är att förutspå vad texten kommer att handla om utifrån rubriker och bil-der, att ställa sig frågor om oklarheter, göra sig inre bilder av textens betydelse och att sammanfatta den viktigaste informationen. I Reading to Learn analyserar vi istället vilka språkliga krav läsuppgiften ställer. För att kunna läsa med förståelse måste läsaren kunna känna igen och tolka språkliga mönster på textens olika nivåer; mönstren i kontexten, mönstren i texten, mönstren i meningarna och mönstren i ord och stavelser. Om lärare är medvetna om alla dessa mönster och fokuserar på att göra dem synliga i under-visningen kan elevers förmåga att läsa och skriva utvecklas oerhört effektivt. Denna presentation kommer att förklara Reading to Learns pedagogiska prin-ciper och beskriva vad de leder till. Dessutom kommer några av strategierna att exemplifieras praktiskt via en läromedelstext. Ann-Christin Lövstedt har tjugo års erfarenhet som gymnasielärare, skolledare och processledare. Ann-Christin har också undervisat inom lärarutbildningen på Mälardalens högskola och inom lärarlyftssatsningen vid Uppsala universitet. Sedan några år tillbaka leder hon, som oberoende utbildare i Reading to Learn, kompe-tensutvecklingsinsatser för lärare och annan pedagogisk personal. Eleverna skapar filmer - men hur bedöms multimodala texter? Allt fler elever har tillgång till egna datorer i skolan. Med hjälp av datorerna blir det relativt enkelt att skapa multimodala texter där flera uttryckssätt så som bild, ljud, talat och skrivet språk samspelar. Men hur bedöms dessa texter? På seminariet utgår jag från klassrumsforskning för att diskutera och problematise-ra hur bedömning av multimodala görs och vad som skulle kunna utvecklas vid bedömningen av dessa texter. Hur styrdokumenten påverkar bedömningen och vilket stöd styrdokumenten ger för lärare och elever kring multimodala texter diskuteras också. Anna-Lena Godhe har arbetat som lärare i svenska som andraspråk och engelska på olika gymnasieskolor i Malmö. Hon har också genomgått en forskarutbildning och disputerade i våras om användningen av IKT i språkundervisningen. Just nu arbetar Anna-Lena på Malmö högskola och Göteborgs universitet. Barnboken i förskolan Vilken plats och vilken roll har barnboken i förskolan idag? Välkommen till ett seminarium där utvecklingspedagogen och barnbokslektören Ulf Malmqvist presenterar tankar och idéer kring hur vi kan arbeta med barnboken i det kvalifi-cerade språkutvecklingsarbetet. Ett och annat boktips utlovas! Utvecklingspedagog Ulf Malmqvist Språkutvecklande arbete med IKT Jag kommer att berätta om hur jag har arbetat språkutvecklande med datorn som ett hjälpmedel. Att arbeta språkutvecklande för mig är grunden till allt lärande men för mig har det också varit viktigt att införliva det arbetet med IKT. Enligt min erfarenhet så generar ett sådant arbetssätt både engagemang och motivation inifrån hos barnen De hittar sitt ”flow” kan/vill inte sluta arbeta. Annie Bergh har arbetat med barn och unga i 25 år och alltid haft siktet inställt på ett språkutvecklande förhållningssätt. Hon arbetar som IT-pedagog, processtödja-re för LGR 11 och är eTwinningambassadör sedan 2007. Serier i undervisningen - lärare och skolbibliotekarier skapar läsglädje tillsammans Läraren Joakim Björkman och mediepedagogen Piroska Bakran från Augusten-borgsskolan berättar och ger exempel från sitt arbete med serieromaner. De menar att detta arbete kan bidra till ökad läsglädje och läsförståelse. Många elever ges unika möjligheter att växa i sitt läsande och lärande genom serier. Läraren Joakim Björkman och mediepedagogen Piroska Bakran från Augusten-borgsskolan Bild: Colourbox

×