Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jörgen Lundberg – Vägvisaren visar vägen och gör dig lite visare på vägen

868 views

Published on

En handledning som ger tips på hur du kan använda Vägvisaren som ett pedagogiskt hjälpmedel.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jörgen Lundberg – Vägvisaren visar vägen och gör dig lite visare på vägen

 1. 1. Vägvisaren- visar vägen och gör dig lite visare på vägen Jörgen Lundberg
 2. 2. InnehållsförteckningInnehållsförteckning ..................................................................................- 2 -Inledning....................................................................................................- 3 -Biblioteket och bibliotekarien ...................................................................- 4 - Bibliotekarien ........................................................................................- 4 - Hur nyttja bibliotekarien?......................................................................- 4 -Vägvisaren .................................................................................................- 5 - Varför en pedagogisk portal? ................................................................- 5 - Vad innehåller Vägvisaren? ..................................................................- 5 -Presentation av databaser och länkar.........................................................- 7 - Uppslagsverk & ordböcker....................................................................- 7 - Böcker....................................................................................................- 7 - Artiklar och nyheter...............................................................................- 8 - Sök på Internet.......................................................................................- 8 - Källkritik & upphovsrätt........................................................................- 8 - Favoriter ................................................................................................- 8 -Avslutning ...............................................................................................- 10 - -2-
 3. 3. InledningElever som går sista året på ett nationellt program på gymnasiet skagenomföra ett projektarbete. Bedömningen av detta arbete ska inte bara tahänsyn till slutprodukten, utan också till själva arbetsprocessen.Här på Agnesfrids gymnasium har vi två praktiska program, vilket så klartavspeglas i karaktären på projektarbetena. Detta till trots måste elevensjälvklart erbjudas en fullgod möjlighet till ”information literacy” 1 . Inteenbart för att producera ett bra projektarbete, utan också för att gehonom/henne en kompetens för såväl studier som arbetsliv och vuxenliv iövrigt.Det optimala för elevens informationskompetens är att börja direkt i årskursett med grundläggande undervisning. Men oavsett på vilken nivå elevenbefinner sig när projektarbetet drar igång, kan skolan förbättra elevensinformationskompetens.I denna artikel visas med några praktiska exempel hur Agnesfrids elever kandra nytta av biblioteket och dess webbresurser genom att nyttjaVägvisaren 2 . Introduktionsfilm (1:10)1 Det finns egentligen ingen bra term på svenska för fenomenet. ”Informationskompetens”är det som ligger närmast till hand och jag föredrar att använda.2 http://www.pedc.se/vagvisaren -3-
 4. 4. Biblioteket och bibliotekarienUtvecklingen i samhället går oftast framåt, men fortfarande finns det enföreställning om att bibliotek är ett ställe med böcker. Självklart finnsdet böcker på ett skolbibliotek, men det går att utnyttja ett bibliotek tillså mycket mer på en gymnasieskola än utlåning av skönlitteratur. Låtoss titta lite på bibliotekarien och dennes tänkbara roll i denpedagogiska processen.BibliotekarienVad kan man ha en bibliotekarie till på engymnasieskola? En vanlig fördom ombibliotekarier är att de läser böcker och är till förlitteraturförmedling. I all ära, men bibliotekarierär med sin utbildning informationsexperter. Enbibliotekarie kan sägas vara en specialist påsjälva sökandet och en generalist när det gällerämnet, medan en lärare är specialist på ämnet ochen generalist när det gäller sökandet.Lärares informationskompetens har höjts de senare åren, men en tendens äratt de lätt fastnar i ett enkelt och invant sökmönster. De utnyttjar inte denmetodik Internet kan medföra. Bibliotekarier och lärare kan sålunda sägaskomplettera varandra.Hur nyttja bibliotekarien?Bästa sättet att använda bibliotekarien i samband med projektarbetet är attredan i årskurs ett strukturerat börja bygga upp elevensinformationskompetens. Det gäller att så tidigt som möjligt få eleven vanvid att hantera information, och med återkommande repetition under de tregymnasieåren kan kompetensen höjas.Bibliotekarien kan erbjuda:  Handledning och stöd vid undervisning i informationssökning  Utbildning till personal  Hjälp att skapa mallar för kvalitativa sökstrategier  Följa med eleven djupare in i källan vid källkritik. Inte enbart vid enstaka undervisningstillfällen, utan vid autentiska situationer i biblioteket -4-
 5. 5. VägvisarenDen pedagogiska portalen Vägvisaren är ett resultat av ett samarbetemellan bibliotekarier på Komvux, gymnasiet och Pedagogiska Centraleni Malmö. Här har vi samlat och kvalitetsgranskat olika länkar ochingångar till databaser som är tillgängliga för elever och personal inomMalmö Stads skolor. Portalen uppdateras kontinuerligt av enreferensgrupp.Varför en pedagogisk portal?Människor på Internet är somekorrar. Lika lite som ekorrenkommer ihåg var han gömt all sinmat kommer vi ihåg hur vi hittatall information. Eftersom ekorrenhar så liten hjärna kan den inte lärasig att samla all mat på ett ställe.Människor har däremot lite störrehjärna och kan lära sig att samla allinformation på ett ställe.Att samla ihop Internetresurser på ett och samma ställe underlättar inte baraför eleverna, utan också för undervisande lärare inför, under och efterprocessen kring projektarbetena. Ordet portal i sig definieras som ”ingångtill en webbplats som erbjuder ett stort antal varierande tjänster” 3 , ochVägvisaren är en portal riktad direkt till gymnasieelever i Malmö Stadutifrån föreliggande behov.Vad innehåller Vägvisaren?Från Vägvisarens startsida kan eleven enkelt klicka sig vidare in på olikaunderavdelningar som i sin tur listat sina vidarelänkningar till databaser ochlänksamlingar. Det vore alltför omfattande att beskriva samtliga länkar idessa underavdelningar här och nu, men underavdelningarna har följanderubriker:  Uppslagsverk & Ordböcker  Böcker  Artiklar  Sök på Internet  Källkritik & Upphovsrätt  Utbildning & Arbete  Favoriter  Om Vägvisaren3 http://ne.se/school/artikel/285786 090115 -5-
 6. 6. Vägvisaren har en spännvidd som täcker de flesta inriktningar och ämnensom gymnasieelever läser på de nationella programmen. På Agnesfridsgymnasium har vi två sådana program: Fordonsprogrammet och Hantverk –Trä, vilka båda är praktiskt yrkesinriktade. När vi snart ska titta lite närmarepå användningsområdena av Vägvisaren kommer exemplen att varaanpassade därefter. -6-
 7. 7. Presentation av databaser och länkarI följande kapitel återfinns ett axplock av databaser och länkar påVägvisaren som kan vara till användning vid arbete med projektarbetenpå Agnesfrids gymnasium. Övriga funktioner på Vägvisaren är självklartlika matnyttiga, och på andra skolor och andra nationella programföreligger möjligen andra behov.Uppslagsverk & ordböckerEtt uppslagsverk är en bra startpunkt vid ett projektarbete. Här kan elevenenkelt slå upp nyckelord till det arbete han eller hon ska genomföra. Detfinns flera fördelar med uppslagsverk på Internet:  Lätt att finna korsreferenser och vidareläsning  Lätt att sammanfoga text från olika artiklar till ett samlat dokument  Databaserna uppdateras oftare än uppslagsverk i bokform ne.se (3:57)  Direkt tillgänglighet för flera användare och inte bara i bokform på biblioteket  Artikelförfattaren är oftast nämnd vid namn  Sökhistorik sparasVia Vägvisaren hittar du länkar till sju stycken utvalda databaser. En deldatabaser är tillgängliga för alla Internet-användare, men vissa är stängda.Några av leverantörerna har kommunen tecknat avtal med och derasdatabaser kan användas från datorer via Malmö stads nätverk, till exempelWorld Book online och Alex (svensk författardatabas). Ett uppslagsverk som kan vara till stor nytta är Nationalencyklopedin. När eleven klickar på länken via Vägvisaren kommer han/hon till NE:s skolsida. Med en lätt klickning kan man också komma vidare till den vanliga startsidan.Det finns också en del bra lexikala funktioner på Internet. Via Vägvisarenkommer eleven bland annat till Norstedts engelsk-svenska och svensk-engelska lexikon och Lexins flerspråkiga lexikon. Då många artiklar omfordonsbranschen och trähantverk är på främmande språk kan enlättillgänglig översättare vara oumbärlig.BöckerÄven om tidskrifter och Internet är viktiga resurser kommer den trycktafaktaboken att bestå som primär källa för kunskapsinhämtning ett bra tagtill. Under rubriken böcker hittar eleven länkar till bibliotekskataloger förMalmö skolor, Malmö stadsbibliotek och Malmö Högskola. Bibliotekarienkan bistå med hjälp att beställa böcker från andra gymnasie- ochkomvuxbibliotek till egna skolan. De övriga biblioteken får eleven själv Selma (6:48)bege sig till för att hämta boken. -7-
 8. 8. Artiklar och nyheterDet finns en uppsjö med tidningaroch tidskrifter på Internet. En del ärhelt webbaserade och en del finnsäven i tryckt form. De flestatidningar har artiklar i fullängd som Mediearkivet (4:47)är sökbara via olika artikeldatabaser.Precis som de andra databaserna harMalmö stad avtal med leverantörerav vissa av dessa databaser. Föreleven kan det vara nödvändigt att bekanta sig med såväl svenska somutländska artikeldatabaser.Sök på InternetAtt hitta rätt på Internet är ofta som att leta efter hö i en nålstack. Det finnsflera bra sökmotorer, och den populäraste idag torde vara google. PåVägvisaren finns länkar till denna och andra sökmotorer. Men det finnsandra sätt att hitta till användbara Internetsidor för eleven.Länkkatalogerna på såväl Mölndals stadsbiblioteks ochreferensbiblioteket.se är uppbyggda enligt SAB:s klassifikationssystem, detvill säga det system som bibliotek i Sverige använder. Här finnskvalitetsgranskade länksamlingar i ett varierande utbud av ämnen. Detunderlättar så klart att kunna klassifikationskoderna för det man söker.Fråga bibliotekarien om du är osäker på ditt ämne. Koderna för Hantverk –Trä är ”Ih” (design) och ”Ph” (Träteknik och träindustri). Motsvarande för ILS (3:40)fordon och transport är ”Pr” (Transportmedel och kommunikationer), medunderavdelningar. Självklart kan eleverna ibland hitta information om sittämne inom andra kategorier också, men dessa är huvudklassifikationerna.Källkritik & upphovsrättKällkritik och upphovsrätt är kanske det viktigaste inom skolväsendet idag.Det som finns att säga om det är legio, men fortfarande hamnar det ibakvattnet i elevernas förhållningssätt till sina skolarbeten. Källkritik måsteses som något ämnesöverskridande och bör absolut genomsyraprojektarbetena. Det finns två bra Internetsidor som kan hjälpa eleven attförhålla sig kritisk till information:  Länkskafferiet har en utförlig guide till hur eleven på egen hand kan värdera en webbplats.  Kolla Källan har mängder med material om upphovsrätten och hur eleven kan förhålla sig till andras information och undervisningsmaterial inte minst.FavoriterUnder detta avsnitt finns ett antal databaser och länkar som ärbetydelsefulla, i synnerhet SFS (Svensk författningssamling), EUROPA(EU:s webbportal) och Multimediabyrån 4 . SFS beskriver alla de lagar och4 Multimediabyrån ligger under Skolverket. -8-
 9. 9. förordningar Sverige lyder under, och EUROPA berättar om alla de lagaroch regler som gäller i EU och respektive EU-land. Multimediabyråninnehåller mängder med tips och arkivmaterial att jobba med. Multimediabyrån (3:56) -9-
 10. 10. AvslutningMed denna artikel hoppas undertecknad att du fått upp ögonen för hurbiblioteket och bibliotekarien kan användas mer i ditt pedagogiska arbete.Det går att få bättre och stabilare struktur genom att koncentrera arbetet medatt höja elevernas informationskompetens runt Vägvisaren.Oavsett vilket ämne du undervisar i eller vilket ämne eleven ska arbeta medi sitt projektarbete finns det anledning att integrera bibliotekarien iundervisningen. Det sparar tid och energi, och framförallt kan det ge bättrekvalitet i slutändan. Det är väl ändå det vi strävar efter när allt kommerkring? - 10 -

×