Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wildlife Diversity Presentation

365 views

Published on

Presentation given at the Sustainable Landscaping Workshop on September 6th, 2014 by Kim Hosen with the Prince William Conservation Alliance.

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wildlife Diversity Presentation

 1. 1. BBlloooommss,, BBuuggss && WWiillddlliiffee DDiivveerrssiittyy PPrriinnccee WWiilllliiaamm CCoonnsseerrvvaattiioonn AAlllliiaannccee SSuussttaaiinnaabbllee LLaannddssccaappiinngg WWoorrkksshhoopp foorr PPiieeddmmoonntt EEnnvviirroonnmmeennttaall CCoouunncciill SSeepptteemmbbeerr 66,, 22001144
 2. 2. LLaawwnn iinn tthhee UUnniitteedd SSttaatteess:: 4400..55 mmiilllliioonn acres MMoonneeyy ssppeenntt oonn llaawwnn ccaarree:: $$3300 bbiilllliioonn WWaatteerr uussee ffoorr rreessiiddeennttiiaall iirrrriiggaattiioonn:: >>77 bbiilllliioonn ggaall//ddaayy AAmmoouunntt ooff feerrttiilliizzeerrss uusseedd:: 33 mmiilllliioonn ttoonnss//yyeeaarr AAmmoouunntt ooff ppeessttiicciiddeess uusseedd:: >>3300 tthhoouussaanndd ttoonnss//yyeeaarr SSoouurrccee:: DDuukkee UUnniivveerrssiittyy,, SSttaattiissttiiccaallllyy SSppeeaakkiinngg:: LLaawwnnss bbyy tthhee NNuummbbeerrss;; 22000088
 3. 3. HHaabbiittaatt lloossss ccaauusseess bbiiooddiivveerrssiittyy lloossss
 4. 4. TTiiggeerr SSwwaalllloowwttaaiillss TTuulliipp ppooppllaarr,, Liriodendron tulipifera
 5. 5. ZZeebbrraa SSwwaalllloowwttaaiill oonn BBuutttteerrffllyy wweeeedd, AAsscclleeppiiaass ttuubbeerroossaa PPaaww ppaaww ttrreeeess,, AAssiimmiinnaa ttrriilloobbaa
 6. 6. SSlleeeeppyy OOrraannggee oonn CCaarroolliinnaa EElleepphhaanntt’’ss ffoooott,, EElleepphhaannttooppuuss ccaarroolliinniiaannuuss WWiilldd SSeennnnaa,, SSeennnnaa mmaarriillaannddiiccaa
 7. 7. MMoonnaarrcchh CCaatteerrppiillllaarr oonn BBuutttteerrffllyy wweeeedd,, AAsscclleeppiiaass ttuubbeerroossaa SSwwaammpp MMiillkkwweeeedd, AAsscclleeppiiaass iinnccaarrnnaattaa
 8. 8. NNoo ppaarrcceell iiss ttoooo ssmmaallll ttoo mmaakkee aa ddiiffffeerreennccee EEvveerryy lliittttllee bbiitt hheellppss.. IItt’’ss aammaazziinngg hhooww mmuucchh yyoouu ccaann do wwhheenn yyoouu cchhoooossee ttoo ggiivvee aa lliittttllee bbiitt ooff tthhaatt nnaattuurraall hhaabbiittaatt bbaacckk.. --RRooxxaannnnee PPaauull
 9. 9. BBaacckkyyaarrdd BBiirrdd LLiisstt: 5555 SSppeecciieess Sharp-shinned Hawk Red-shouldered Hawk Red-tailed Hawk Cooper’s Hawk Mourning Dove Great Horned Owl Barred Owl Chimney Swift Ruby-throated Hummingbird Red-bellied Woodpecker Red-headed Woodpecker Yellow-bellied Sapsucker Downy Woodpecker Hairy Woodpecker Northern Flicker Pileated Woodpecker Blue Jay Tree Swallow American Crow Fish Crow Carolina Chickadee Tufted Titmouse White-breasted Nuthatch Red-breasted Nuthatch Brown Creeper Carolina Wren Eastern Bluebird Wood Thrush Hermit Thrush American Robin Gray Catbird Northern Mockingbird European Starling Yellow Warbler Yellow-rumped Warbler Ovenbird Eastern Towhee American Tree Sparrow Field Sparrow Song Sparrow White-throated Sparrow White-crowned Sparrow Dark-eyed Junco Rose-breasted Grosbeak Northern Cardinal Red-winged Blackbird Rusty Blackbird Brown-headed Cowbird Common Grackle Purple Finch House Finch Pine Siskin American Goldfinch House Sparrow
 10. 10. BBllaacckk SSwwaalllloowwttaaiill EEaasstteerrnn TTiiggeerr SSwwaalllloowwttaaiill Spicebush SSwwaalllloowwttaaiill CCaabbbbaaggee WWhhiittee CClloouuddeedd Sulphur OOrraannggee Sulphur RReedd-bbaannddeedd HHaaiirrssttrreeaakk GGrraayy HHaaiirrssttrreeaakk EEaasstteerrnn TTaaiilleedd-BBlluuee Spring AAzzuurree Summer AAzzuurree VVaarriieeggaatteedd FFrriittiillllaarryy GGrreeaatt SSppaanngglleedd FFrriittiillllaarryy PPeeaarrll CCrreesscceenntt Mourning CCllooaakk AAmmeerriiccaann Lady PPaaiinntteedd LLaaddyy QQuueessttiioonn MMaarrkk RReedd AAddmmiirraall RReedd-ssppootttteedd PPuurrppllee VViicceerrooyy MMoonnaarrcchh SSiillvveerr-ssppootttteedd SSkkiippppeerr JJuuvveennaall’’ss Duskywing HHoorraaccee’’ss Duskywing CClloouuddeedd SSkkiippppeerr LLeeaasstt SSkkiippppeerr Sachem PPeecckk’’ss SSkkiippppeerr DDeellaawwaarree SSkkiippppeerr HHoobboommookk SSkkiippppeerr Zabulon SSkkiippppeerr DDuunn SSkkiippppeerr BBaacckkyyaarrdd BBuutttteerrffllyy LLiisstt:: 3344 SSppeecciieess
 11. 11. PPlluuss Herps,, MMaammmmaallss,, IInnsseeccttss EEaasstteerrnn BBooxx TTuurrttllee CCooppee’’ss GGrraayy TTrreeeeffrroogg CCiiccaaddaa
 12. 12. BBuuggss mmaakkee tthhee wwoorrlldd ggoo rroouunndd
 13. 13. Six-ssppootttteedd TTiiggeerr BBeeeettllee,, Cicindela sexguttata PPrreeddaattoorrss tthhaatt eeaatt ppeessttyy iinnsseeccttss,, ffrroomm ccrriicckkeettss aanndd ggrraasssshhooppppeerrss ttoo fflleeaass aanndd ggnnaattss.. IInn ttuurrnn,, tthheeyy aarree ffoooodd ffoorr bbiirrddss,, ddrraaggoonnfflliieess,, rroobbbbeerr fflliieess,, lliizzaarrddss,, ssaallaammaannddeerrss,, ffrrooggss aanndd ootthheerr ssmmaallll aanniimmaallss..
 14. 14. PPllaann && DDeessiiggnn NNoottiiccee aammoouunntt ooff ssuunn aanndd sshhaaddee,, ssllooppee aanndd ggrroouunnddwwaatteerr ttaabbllee.. CCoonnssiiddeerr eexxtteerrnnaall iinnfflluueenncceess ssuucchh aass ssttoorrmmwwaatteerr rruunnooffff,, hhaabbiittaatt ffrraaggmmeennttaattiioonn,, nnoonn-nnaattiivvee ssppeecciieess..
 15. 15. AA ppllaanntt tthhaatt hhaass ffeedd nnootthhiinngg hhaass nnoott ddoonnee iittss jjoobb.. --DDoouugg TTaallllaammyy TTrruummppeett HHoonneeyyssuucckkllee,, LLoonniicceerraa sseemmppeerrvviirreennss Ruby-tthhrrooaatteedd HHuummmmiinnggbbiirrdd
 16. 16. FFaallccaattee OOrraannggeettiipp, AAnntthhoocchhaarriiss midea NNoonnnnaattiivvee GGaarrlliicc MMuussttaarrdd
 17. 17. Black Swallowtail ffrroomm ccaatteerrppiillllaarr ttoo bbuutttteerrffllyy GGoollddeenn AAlleexxaannddeerrss, ZZiizziiaa aauurreeaa
 18. 18. CCoonnssiiddeerr yyoouurr hhaabbiittaatt mmoossiiaacc GGaarrddeenniinngg iiss cciivviill aanndd ssoocciiaall,, bbuutt iitt wwaannttss tthhee vviiggoorr aanndd ffrreeeeddoomm ooff tthhee ffoorreesstt aanndd tthhee oouuttllaaww.. --HHeennrryy DDaavviidd TThhoorreeaauu
 19. 19. VVeerrttiiccaall ssttrruuccttuurree pprroovviiddeess nneessttiinngg aanndd ffoorraaggiinngg ssiitteess,, ccoovveerr aanndd ttrraavveell rroouutteess AAmmeerriiccaann RRoobbiinn OOvveennbbiirrdd
 20. 20. Water for Wildlife PPiicckkeerreell FFrroogg EEbboonnyy JJeewweellwwiinngg TTuufftteedd TTiittmmoouussee FFiivvee-lliinneedd SSkkiinnkk RRoouugghh GGrreeeenn SSnnaakkee
 21. 21. Year Round Interest BBeeaauuttyybbeerrrryy,, CCaalllliiccaarrppaa aammeerriiccaannaa WWiinntteerrbbeerrrryy,, IIlleexx vveerrttiicciillllaattaa
 22. 22. DDiissccoovveerr aa rreeffuuggee iinn yyoouurr oowwnn bbaacckkyyaarrdd CChhiicckkaaddeeeess TTuufftteedd TTiittmmiiccee CCaarroolliinnaa WWrreennss BBlluueebbiirrddss
 23. 23. HHee wwhhoo ppllaannttss aa ttrreeee PPllaannttss aa hhooppee.. --Lucy Larcom

×