Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Planering för religion i årskurs 8

549 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Planering för religion i årskurs 8

  1. 1. Planering för religion i årskurs 8Under ca 6-7 veckor kommer vi att jobba med världsreligionerna, därefter kommer vi attgranska nyandligheten lite närmre. Vi har haft både judendom och kristendom, så bland detraditionella världsreligionerna återstår nu Islam, Hinduism och Buddism.Förankring i läroplanenSkolans mål är att varje elev• respekterar andra människors egenvärde,• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla ocksåmed deras bästa för ögonen,Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:- kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundadepå kunskaper och etiska överväganden,- kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter ilivsvillkor, kultur, språk, religion och historia,Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:• analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningaroch bruk inom dessa,• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden isamhället,• söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornasrelevans och trovärdighet.I arbetsområdet världsreligionerna ska du få möjlighet att utveckla- Din förmåga analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olikatolkningar och bruk inom dessa,- Din förmåga att analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden ochskeenden i samhället,- Din förmåga att söka information om religioner och andra livsåskådningar och värderakällornas relevans och trovärdighet.Innehåll- Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, Hinduism, Buddism- Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.- Huvuddragen i världsreligionernas historia.- Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.- Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.- Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet avidentiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  2. 2. BedömningI arbetsområdet bedöms på vilket sätt- Du kan analysera (jämföra, se likheter och skillnader) Islam, Hinduism och Buddism samtolika tolkningar och bruk inom dessa,- Du kan diskutera och argumentera för hur religioner påverkar och påverkas av förhållandenoch skeenden i samhället,- Du söker och använder information om religioner och andra livsåskådningar och hur duvärderar källornas relevans och trovärdighet.Bedömningen kommer att ske fortlöpande och under arbetets gång och efter att arbetsområdethar avslutats. Bedömningen kommer att grundas på hur du visar dina förmågor i olika typerav uppgifter ……………………………Debatt, diskussion?Brev?Insändare?Prov?UndervisningFör att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna ha genomgångar ochdiskussioner om världsreligionerna. Det kommer också att krävas en del studier (skolan ochläxor?) då det finns många ord och begrepp att förstå och lära sig.Egna förslag:……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3. 3. Förmåga E C Aanalysera kristendomen, Eleven har Eleven har goda Eleven har mycket godaandra religioner och grundläggande kunskaper om kunskaper omlivsåskådningar samt kunskaper om kristendomen och de kristendomen och deolika tolkningar kristendomen och de andra världsreligionerna andra världsreligionernaoch bruk inom dessa, andra världsreligionerna och visar det genom att och visar det genom att och visar det genom att förklara och visa på förklara och visa på beskriva centrala samband mellan centrala samband och tankegångar, urkunder och tankegångar, urkunder och generella mönster kring konkreta religiösa uttryck konkreta religiösa uttryck centrala tankegångar, och handlingar inom och handlingar inom urkunder och konkreta religionerna. Dessutom religionerna. Dessutom religiösa uttryck och för eleven enkla för eleven utvecklade handlingar inom resonemang om likheter resonemang om likheter religionerna. Dessutom och skillnader inom och och skillnader inom och för eleven välutvecklade mellan några religioner mellan några religioner resonemang om likheter och andra livsåskådningar. och andra livsåskådningar. och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.analysera hur religioner Eleven kan utifrån Eleven kan utifrån Eleven kan utifrånpåverkar och påverkas av undersökningar om hur undersökningar om hur undersökningar om hurförhållanden och religioner kan påverkas av religioner kan påverkas av religioner kan påverkas avskeenden i och påverka samhälleliga och påverka samhälleliga och påverka samhälleligasamhället, förhållanden och skeenden förhållanden och skeenden förhållanden och skeenden beskriva enkla samband beskriva förhållandevis beskriva komplexa med enkla och till viss komplexa samband med samband med del underbyggda utvecklade och relativt välutvecklade och väl resonemang. väl underbyggda underbyggda resonemang. resonemang.söka information om Eleven kan söka Eleven kan söka Eleven kan sökareligioner och andra information om religioner information om religioner information om religionerlivsåskådningar och och andra livsåskådningar och andra livsåskådningar och andra livsåskådningarvärdera källornas och använder då olika och använder då olika och använder då olikarelevans och trovärdighet. typer av källor på ett i typer av källor på ett typer av källor på ett väl huvudsak fungerande relativt väl fungerande fungerande sätt samt ger sätt samt för sätt samt för välutvecklade enkla och till viss del utvecklade och relativt och väl underbyggda underbyggda väl underbyggda resonemang om resonemang om resonemang om informationens och informationens och informationens och källornas trovärdighet och källornas trovärdighet och källornas trovärdighet och relevans. relevans. relevans.

×