Thema krantverkiezingen nl_lowres

391 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
391
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thema krantverkiezingen nl_lowres

  1. 1. omst aan de toek Sa men bouwen h Nederland van CaribiscE boletin akí ta optenibel na Papiamentu tambe februari 2011 B , S -E S ? Speciale uitgave Op woensdag 2 maart kiest u de Eilandsraadsleden van het openbaar lichaam waar u woont. Voor deze Eilands- raadsverkiezingen zijn enkele stemregels gewijzigd. Het is belangrijk dat u als stemgerechtigde op de hoogte bent Wijzigingen regels van deze wijzigingen. Hieronder een beeld van de belangrijkste wijzigingen. Op deze manier weet u wat u te wachten staat op 2 maart. Eilandsraadsverkiezingen Woensdag 2 maart 2011 ? ? Op 10 januari 2011 hee Gemeenschappelijk Hof van Met uw stempas en identiteitsbewijs kunt u op uw Justitie een uitspraak gedaan in de zaak Santana versus eiland stemmen in een willekeurig stemlokaal. De het bestuurscollege van Bonaire. Deze uitspraak leidt stemlokalen zijn open op woensdag 2 maart 2011 van er toe dat niet alleen Nederlanders zullen kunnen 7.30 tot 21.00 uur. Let op: De verkiezing vindt plaats op stemmen bij verkiezingen voor de eilandsraden op 2 woensdag en niet op vrijdag, zoals u gewend was. maart 2011. Kiesgerechtigd voor deze verkiezing zijn ingezetenen van het openbaar lichaam op de dag van de kandidaatstelling (18 januari 2011) die op de dag van ? de verkiezing (2 maart 2011) 18 jaar of ouder zijn en: De stempas is uw toegangsbewijs tot de verkiezing. Zonder stempas kunt u niet stemmen. De stempas is over de Nederlandse nationaliteit beschikken; zowel een ‘bewijs van uitnodiging’ als het exclusieve over de nationaliteit van een van de lidstaten van de bewijs van uw kiesgerechtigdheid. Het bezit van deze Europese Unie beschikken; pas vormt voor het stembureau het bewijs dat u uw vreemdelingen zijn die onmiddellijk voorafgaand stem nog niet bij een ander stembureau hee uitge- aan de dag van de kandidaatstelling gedurende een bracht. Met een stempas kunt u op uw eiland ( ) ? onafgebroken periode van ten minste vijf jaar stemmen in een stemlokaal naar keuze, mits er Wanneer u uw stempas kwijtraakt, u geen stempas rechtmatig in (Caribisch) Nederland verbleven op meerdere stemlokalen in uw openbaar lichaam zijn. hee ontvangen, of als deze is stukgegaan, vraag dan grond van artikel 3 of 6 van de Wet toelating en De stempas is voorzien van echtheidskenmerken en zo snel mogelijk een nieuwe stempas aan op uw uitze ing BES danwel op grond van artikel 8 onder c een uniek nummer. eiland. De uiterste datum waarop u een vervangende van de Vreemdelingenwet 2000 in het Europese pas kunt aanvragen is woensdag 16 februari voor Saba deel van Nederland. en Sint-Eustatius en maandag 28 februari voor Bonaire. Voor allen geldt dat zij niet uitgesloten mogen zijn van ? het kiesrecht. Het openbaar lichaam leidt de kiesgerechtigheid af uit ? de bevolkingsadministratie. Bent u daarin opgeno- Als u op de dag van de verkiezing niet zelf kunt men en voldoet u aan de bovengestelde criteria dan stemmen, kunt u iemand anders voor u laten krijgt u automatisch een oproep (de stempas) voor de stemmen (een volmacht verlenen). Dit kan op verkiezing toegezonden. U kunt zich tot Burgerzaken verschillende manieren: wenden om na te gaan of u als kiezer bent geregi- door middel van een schri elijke volmacht streerd. Blijkt dat niet het geval te zijn en meent u toch door middel van een onderhandse volmacht aan de bovenstaande criteria te voldoen, dan kunt u een verzoek tot herziening van de registratie als Schri elijke volmacht kiesgerechtigde indienen, waarbij u bewijsmateriaal U kunt een schri elijke volmacht verlenen aan moet overleggen waaruit blijkt dat u aan de criteria iemand die op uw eiland woont, wanneer: voldoet. u weet dat u op de verkiezingsdag niet in staat zal Om te kunnen stemmen, moet u uw stempas en een zijn om te stemmen identiteitsbewijs meenemen. Zonder uw stempas en u uw stempas nog niet hee ontvangen identiteitsbewijs mag u niet stemmen. Een identiteits- u niet beschikt over een identiteitsbewijs bewijs is een Nederlands paspoort, identiteitskaart of uw identiteitsbewijs meer dan vijf jaar is verlopen (sédula) of een rijbewijs. Uw identiteitsbewijs mag Wanneer u gebruik wilt maken van een schri elijke maximaal vijf jaar verlopen zijn, o ewel geldig zijn tot volmacht, moet u hiervoor uiterlijk woensdag 16 3 maart 2006 of later. Wanneer u voor de verkiezing februari 2011 een formulier bij Burgerzaken ophalen. ontdekt dat uw identiteitsbewijs meer dan vijf jaar is Op het formulier moet zowel uw handtekening als de verlopen, kunt u een nieuw identiteitsbewijs aanvra- handtekening van degene die u machtigt worden gen bij Burgerzaken. Wanneer u op 2 maart ontdekt geplaatst. dat uw identiteitsbewijs meer dan vijf jaar is verlopen, dan kunt u niet stemmen. Zonder identiteitsbewijs is stemmen niet mogelijk.
  2. 2. Het openbaar lichaam controleert uw identiteit aan de ? -hand van de gegevens in de basisadministratie ?persoonsgegevens. Uw stempas wordt direct aan uw U stemt op één kandidaat op een lijst van eengemachtigde toegestuurd. politieke partij. U vindt de namen van de kandidaten houdt u uw stempas en ID-bewijs klaar op de kandidatenlijsten van de politieke partijen. Het zorgt u ervoor dat de stembureauleden het nummer één op de lijst is de lijs rekker. stemhokje kunnen zien Het stembiljet waarmee u op 2 maart 2011 uw stem houdt u voldoende afstand tot het stemhokje uitbrengt, ziet er anders uit dan u gewend bent. Het is u stemt alleen. U gaat niet met meerdere personen in zwart/wit en er staan geen foto’s van de kandidaten in het stemhokje op. Elke partij hee een eigen nummer. u stemt door het wi e vakje voor de kandidaat van uw keuze rood te maken hee u een fout gemaakt, Vraag dan een nieuw VOORBEELD stembiljet. Dat kan één keer STEMBILJET u vouwt het biljet na het invullen dicht, zodat de voor de verkiezingen van de eilandsraadsleden van lijst niet zichtbaar is het openbaar lichaam Sint-Eustatius op 2 maart 2011 u werpt het stembiljet in de stembus Kandidatenlijsten Model J20 1 3Onderhandse volmacht Partij A 2 Partij B Partij C 4 Partij D ? Kandidaat 1 Kandidaat 1U kunt een schri elijke volmacht verlenen aan Kandidaat 2 Kandidaat 1 Kandidaat 2 Kandidaat 1 U mag blanco stemmen. Dat doet u door geen enkeliemand die op uw eiland woont, wanneer: vakje rood te maken. Het biljet blij dan dus leeg. Als Kandidaat 2 Kandidaat 2 Kandidaat 3 Kandidaat 3 Kandidaat 3 Kandidaat 3 u weet dat u op de verkiezingsdag niet in staat zal Kandidaat 4 Kandidaat 4 Kandidaat 4 Kandidaat 4 u toch iets op het biljet schrij of tekent, stemt u niet Kandidaat 5 Kandidaat 5 zijn om te stemmen Kandidaat 6 Kandidaat 5 Kandidaat 6 Kandidaat 5 blanco maar ongeldig. u uw stempas al hee ontvangen Kandidaat 7 Kandidaat 6 Kandidaat 7 Kandidaat 6 Kandidaat 7 Kandidaat 7 u beschikt over een identiteitsbewijs Kandidaat 8 Kandidaat 8 Kandidaat 8 Kandidaat 8Een onderhandse volmacht verleent u door het Kandidaat 9 Kandidaat 9 Kandidaat 9formulier aan de achterzijde van de stempas die u Kandidaat 10 Kandidaat 10 ?hee ontvangen, in te vullen en uw handtekening te Wanneer u het vakje voor de kandidaat van uw keuzeze en. Hiermee bent u volmachtgever. De kiezer die met het potlood rood maakt, schrijf dan verder niet opvoor u gaat stemmen, is de gemachtigde. De gemach- het stembiljet.tigde moet op hetzelfde eiland wonen als uzelf! Aande gemachtigde gee u uw stempas en (een kopie van) Een stem is ongeldig:uw identiteitsbewijs. Dit is vereist, anders mag de De kiezer stemt door het rood maken van één wit stipje, geplaatst vóór de kandidaat van zijn keuze. Het stembiljet wordt zo dicht gevouwen dat de kandidatenlijst niet zichtbaar is. wanneer uw stem is uitgebracht op een andergemachtigde uw (volmacht)stem niet uitbrengen! stembiljet dan u is uitgereikt in het stembureau wanneer u niet duidelijk maakt op wie u stemt (bijvoorbeeld doordat u meerdere vakjes hee roodgemaakt, of alleen een pijltje bij de naam van de kandidaat van uw keuze hee gezet) ? Om het u gemakkelijker te maken, kunt u op 2 maart 2011 in elk stemlokaal stemmen. Om te kunnen stemmen, moet u wel uw stempas en identiteitsbewijs meenemen. Om in een ander stemlokaal op uw eiland ? te stemmen, hoe u dus niets te regelen. Een stemlo- Mocht u uw biljet per ongeluk ongeldig hebben kaal bij u in de buurt staat op uw stempas. gemaakt, of u hee zich vergist, dan kunt u eenmalig een nieuw stembiljet vragen aan één van de stembu- reauleden in het stemlokaal.Belangrijk: voorkom misbruik van uw identiteitsbewijs door de ? kopie terug te vragen en/of op de kopie te schrijven U stemt op 2 maart 2011 voor de leden van de Eilands- dat deze alleen bestemd is voor gebruik bij het raad van uw eiland. Op Bonaire hee de Eilandsraad uitbrengen van uw volmachtstem negen zetels, op Sint-Eustatius en Saba vijf zetels. degene die voor u een stem uitbrengt, kan dit alleen De Eilandsraad vormt de volksvertegenwoordiging op doen op het moment waarop hij of zij zelf stemt lokaal niveau op uw eiland en is het algemeen een gemachtigde mag maximaal twee stemmen bestuur. De Eilandsraad controleert het bestuurscol- uitbrengen voor anderen lege. Door te stemmen, bepaalt u samen met de andereWaarschuwing: kiezers welke partijen in de Eilandsraad zi ing nemen. geef alleen een volmacht als u niet in staat bent zelf U oefent daarmee invloed uit op de besluitvorming te gaan stemmen van uw openbaar lichaam voor de komende vier jaren. de Kieswet verbiedt het door gi of belo e omko- pen van kiezers om een volmacht af te geven ook degene die zich laat omkopen is op grond van de Kieswet stra aar
  3. 3. Behalve in deze informatiekrant, is informatie over de wijzigingen ook te vinden via: Interview met gezaghebber op de televisie www.rijksdienstcn.com/eilandsraadsverkiezingen Krantenadvertenties Radiospots Televisiespots Televisieprogramma Posters Persberichten : De gemachtigde die voor u een stem uitbrengt, moet zowel de volmacht als (een kopie van) uw identiteitsbewijs meenemen De gemachtigde kan alleen een stem voor u uitbrengen op het moment waarop hij of zij zelf stemt Een gemachtigde mag maximaal twee stemmen uitbrengen voor anderenVerkiezingen De Kieswet verbiedt het door gi of belo e Wijziging van de dag omkopen van kiezers om een volmacht af te geven. Ook degene die zich laat omkopen is op Wijziging van de eindtijd grond van de Kieswet stra aar. De verkiezingen vinden plaats op eenwoensdag 2 maart 2011 woensdag van 7.30 tot 21.00 uur.Gewijzigde stemregels Wijziging stemmen in een stemlokaal naar keuze U kunt in een stemlokaal naar eigenOp woensdag 2 maart 2011 kiest u uw keuze stemmen.eilandsraadsleden. Voor deze eilandsraads-verkiezingen zijn enkele stemregels gewijzigd. In de interviews die RCN hield met de Wijziging van het Gezaghebbers van Bonaire, Sint-Eustatius enHoudt u rekening met de volgende veranderingen, stembiljet Saba, riepen ze allemaal de stemgerechtig-zodat u op 2 maart weet wat u te wachten staat. Het stembiljet ziet er anders uit. den van hun eiland op om gebruik te maken van hun stemrechtU gaat toch ook stemmen? Wijziging van de mogelijk- Gezaghebber van het openbaar lichaam Sint- heid tot machtigen Eustatius, de heer Gerald Berkel (links), Gezag- U kunt een andere kiezer machtigenVoor meer informatie: om uw stem voor u uit te brengen. hebber van het openbaar lichaam Saba, de heerwww.rijksdienstcn.com/eilandsraadsverkiezingen Jonathan Johnson (midden) en Gezaghebber van het openbaar lichaam Bonaire, de heer Glenn Thodé.
  4. 4. Voor meer informatie specifiek over het stempro-ces, waaronder de stempas, het stembiljet endergelijke, kunt u contact opnemen met:Openbaar Lichaam BonaireAfdeling BurgerzakenKaya Almirante Pedro Luis Brion 12Kralendijk, Bonaire, Caribisch NederlandTelefoon +599 717 5516/5517Openbaar Lichaam Sint-EustatiusCensus Office & Civil RegistryPrincess EstateTelefoon +599 318-2497Openbaar lichaam SabaCensus Office & Civil RegistryThe Bo omTelefoon +599 416-3497Voor meer informatie specifiek over de wijzigingenvan de stemregels kunt u contact opnemen met:Rijksdienst Caribisch Nederland BonaireKaya International z/nKralendijk, Bonaire, Caribisch NederlandTelefoon +599 715 8333Rijksdienst Caribisch Nederland Sint-EustatiusMazinga Complex A, BFort OranjestraatOranjestad, Sint-Eustatius, Caribisch NederlandTelefoon +599 318 3370Rijksdienst Caribisch Nederland SabaThe Bo om, Saba, Caribisch NederlandTelefoon +599 416 3934 Vragen of opmerkingen? informatienummer Als u een vraag of opmerking hee over de gewijzigde stemregels, dan kunt u contact met 08008-101010 ons opnemen. Wij helpen u graag! Rijksdienst Caribisch Nederland Bonaire Kaya International z/n Kralendijk, Bonaire, Caribisch Nederland Telefoon +599 715 8333 Hebt u vragen over de Rijksdienst Caribisch Nederland of over 10-10-10, Rijksdienst Caribisch Nederland Sint-Eustatius dan kunt u vanuit Bonaire, Sint-Eustatius en Saba bellen met telefoon- Mazinga Complex A, B Fort Oranjestraat nummer 08008-101010. U kunt uw vragen stellen in het Nederlands, Oranjestad, Sint-Eustatius, Caribisch Nederland Telefoon +599 318 3370 Papiamento, Engels of Spaans. Het telefoonnummer is op werkdagen Rijksdienst Caribisch Nederland Saba bereikbaar van 13.30 uur tot 17.00 uur. The Bo om, Saba, Caribisch Nederland Telefoon +599 416 3934 info@RijksdienstCN.com www.RijksdienstCN.com www.facebook.com/RijksdienstCaribischNederland De website is ook beschikbaar in het Papiamentu en het Engels

×