Landsverordening raad van advies

1,128 views

Published on

Landsverordening raad van advies

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,128
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Landsverordening raad van advies

 1. 1. Landsverordening Raad van Advies Hoofdstuk 1. Inrichting en samenstelling Artikell I. De Raad van Advies, verder te noemen de Raad, bestaat uit vijf leden, waaronder een vice-voorzitter en, ten hoogste, vijf buitengewone leden. 2. De Gouverneur kan het voorzitterschap van de Raad bekleden, zo dikwijls hij dat nodig oordeelt. Hij heeft een raadgevende stem. Artikel2 De leden en buitengewone leden van de Raad worden bij landsbesluit benoemd, geschorst en ontslagen. Zij worden benoemd voor een periode van zeven jaar en zijn terstond herbenoembaar. Artikel3 De leden en buitengewone leden van de Raad worden benoemd op voordracht van de Minister van Aigemene Zaken, in overeenstemming met de Minister van Justitie. Voor de benoeming van de vice-voorzitter wordt de Raad gehoord; voor de benoeming van de overige leden doet de Raad een aanbeveling. Artikel4 I. Om tot lid van de Raad te kunnen worden benoemd, moet men ingezetene zijn van Sint Maarten. 2. Om tot buitengewoon lid van de Raad te kunnen worden benoemd, moet men Nederlander zijn. Artikel5 I. Echtgenoten en bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad kunnen niet tezamen lid of buitengewoon lid van de Raad zijn. 2. Indien het huwelijk eerst wordt aangegaan na de benoeming, legt de jongste in leeftijd zijn ambt neer. 3. In geval van opkomende aanverwantschap na de benoeming legt hij, door wiens huwelijk de aanverwantschap ontstaat, zijn ambt neer. 4. De aanverwantschap houdt op door ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk dat haar veroorzaakte. Artikel6 I. De leden en buitengewone leden van de Raad worden bij met redenen omkleed landsbesluit op voorstel van de Raad geschorst:
 2. 2. ") a. indien zij zich in voorlopige hechtenis bevinden; b. indien tegen hen een gerechtelijk vooronderzoek terzake van een misdrijf is ingesteld; c. wanneer zij bij niet onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens een misdrijf zijn veroordeeld, dan wel hun bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft; d. wanneer zij bij niet onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele zijn gesteld, in staat van tàillissement zijn verklaard, surseance van betaling hebben verkregen of wegens schulden zijn gegijzeld. De leden en buitengewone leden van de Raad kunnen bij met redenen omkleed landsbesluit op voorstel van de Raad worden geschorst indien er een ander emstig vermoeden is voor het bestaan van feiten of omstandigheden die tot ontslag, anders dan in de gevallen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdelen a en b, en artikel 9, tweede lid, zouden kunnen leiden. Artikel7 I. De leden en buitengewone leden van de Raad worden bij met redenen omkleed landsbesluit ontslagen: a. op eigen verzoek; b. bij het bereiken van de leeftijd van zeventig jaar; c. wanneer zij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf zijn veroordeeld, dan wet hun bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft; d. wanneer zij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele zijn gesteld, in staat van tàillissement zijn verklaard, surseance van betaling hebben verkregen of wegens schulden zijn gegijzeld; e. indien zij uit hoofde van ziekten of gebreken blijvend ongeschikt zijn geworden hun functie te vervullen; f. bij de aanvaarding van een ambt of betrekking, dat of die op grond van artikel 6 onverenigbaar is met het Iidmaatschap van de Raad; g. bij verlies van het ingezetenschap. 2. Aan de leden en buitengewone leden van de Raad kan met redenen omkleed landsbesluit ontslag worden verleend wanneer zij wegens aanhoudende ziekte of wegens ouderdomsgebreken hun ambt niet naar behoren kunnen vervullen. Artikel8 [ndien het voomemen bestaat een van de leden en buitengewone leden van de Raad te schorsen ofte ontslaan, anders dan in de gevallen als bedoeld in artikel 7, onderdelen a en b, wordt betrokkene in de gelegenheid gesteld hierover zijn mening kenbaar te maken. Artikel9 De geldelijke voorzieningen van de leden en buitengewone leden van de Raad worden geregeld bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen. 2
 3. 3. ArtikellO De vice-voorzitter wordt bij verhindering of ontstentenis vervangen door het oudste aanwezige lid, naar rang van benoeming. Artikelll I. Aan de Raad wordt een secretariaat toegevoegd met aan het hootä de secretaris van de Raad van Advies. 2. De secretaris van de Raad beschikt over een afgeronde relevante universitaire opleiding. 3. Het personeel van het secretariaat wordt op voordracht van de Raad bij landsbesluit benoemd en, gehoord de Raad, bij landsbesluit geschorst en ontslagen. 4. Bij of krachtens landsverordening worden de arbeidsvoorwaarden van de secretaris van de Raad en het personeel van het secretariaat geregeld. Artikel12 Het personeel van het secretariaat legt, alvorens hun ambt te aanvaarden in handen van de Gouverneur de volgende eed ( verklaring of bel ofte) af: "Ik zweer ( verklaar) dat ik, middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, om tot mijn ambt te worden benoemd, aan iemand, wie hij ook zij; iets heb gegeven of beloofd. Ik zweer ( beloof) dat ik, om iets hoegenaamd in mijn ambt te doen of te laten, van niemand hoegenaamd enige belofte of geschenken zal aannemen, middellijk of onmiddellijk. Ik zweer ( beloof) trouw aan de Koning, dat ik de Staatsregeling van Sint Maarten steeds zal onderhouden en handhaven, en mijn ambt te goeder trouw met aile vlijt, eerlijkheid en onzijdigheid zal waamemen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig" ( " Oat verklaar en beloof ik " ) Hoofdstuk 2. Taken, bevoegdheden en werkwijze Artikel13 De Raad wordt gehoord over: a. aile ontwerpen van landsverordeningen en landsbesluiten, houdende algemene maatregelen; b. voorstellen tot goedkeuring als bedoeld in artikel 24, tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, van verdragen die Sint Maarten raken; c. ontwerpen van rijkswetten en algemene maatregelen van rijksbestuur. Artikel14 I. De Raad van Advies is bevoegd op verzoek advies aan de Staten uit te brengen indien hij dat in het belang van het Land ofhet Koninkrijk nodig acht. 3
 4. 4. 2 De Raad van Advies is bevoegd de regering of de Staten op eigen beweging van advies te dienen indien hij dat in het belang van het Land of van het Koninkrijk nodig acht. ArtikellS I. De ministers geven aan de Raad inlichtingen, die de Raad in verband met de te behandelen zaken noodzakelijk oordeelt. 2. De Raad is gemachtigd deskundigen op te roepen ten einde in de Raad te dienen van advies en voorlichting. Artikel16 De Raad beraadslaagt met de minister, wie de zaak aangaat, indien de Raad of de minister zulks mocht verlangen. Artikel17 I. Voor het vaststellen van een advies of voor het nemen van een besluit door de Raad is de aanwezigheid van tenminste drie leden of buitengewone leden vereist. 2. Het advies wordt vastgesteld of het besluit wordt genomen bij meerderheid van stemmen. 3. Bij staking van stemmen beslist de stem van de vice-voorzitter van de vergadering. Van die omstandigheid wordt in het advies melding gemaakt. Artikel18 I. Het advies van de Raad is met redenen omkleed. 2. Degene die in de vergadering een mening kenbaar heeft gemaakt, die van die van de meerderheid afwijkt, kan zich in deze vergadering de bevoegdheid voorbehouden tot het uitbrengen van een afzonderlijk advies, dat bij het advies van de Raad wordt gevoegd. Artikel19 De vice-voorzitter van de Raad kan de behandeling van eenvoudige zaken aan een enkelvoudige kamer, bestaande uit een door hem aan te wijzen lid opdragen. Oit lid is te allen tijde bevoegd, indien het belang van de zaak dit naar zijn oordeel vordert, de zaak naar de vergadering terug te wijzen. Artikel20 Van de genomen besluiten in zaken waarover de Raad heeft geadviseerd, wordt aan de Raad mededeling gedaan. Artikel21 4
 5. 5. De leden en buitengewone leden van de Raad onthouden zich van medestemmen indien de zaak hun, hun echtgenoten of hun bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad persoonlijk aangaat, en indien zij als gemachtigden in de zaak zijn betrokken. Zij nemen in dit geval voorts niet deel aan de werkzaamheden van de Raad. Artikel22 Tegen de leden en buitengewone leden van de Raad kan een vervolging in rechte, noch een rechtsvordering worden ingesteld wegens hetgeen zij in de Raad hebben gezegd, dan wel aan de Raad schriftelijk hebben overgelegd. Artikel23 De leden en buitengewone leden van de Raad nemen geheimhouding in acht.. Artikel24 Door de Raad wordt een reglement van orde opgesteld. De regeling wordt In het Atkondigingsblad bekend gemaakt. Artikel25 I. De werkzaamheden van de buitengewone leden van de Raad omvatten het uitbrengen van pre-adviezen aan de Raad en het vervangen van leden. 2. De buitengewone leden van de Raad wonen de vergaderingen van de Raad bij, welke worden gehouden tijdens hun optreden als lid plaatsvervanger. 3. De staatsraad van Sint Maarten in de Raad van State van het Koninkrijk IS buitengewoon lid van de Raad en kan de vergaderingen van de Raad bijwonen. Hoofdstuk 3. Beheer A rtikel26 I. In overeenstemming met de Raad en de betrokken minister stellen de Staten de Raad aile faciliteiten beschikbaar voor een goede en onathankelijke taakuitoefening. 2. De vice-voorzitter voert het begrotingsbeheer. Hoofdstuk 4. Slot- en overgangsbepalingen Artikel27 De eerste benoeming van de leden en buitengewone leden, alsmede de secretaris en personeel van de Raad van Advies geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 5
 6. 6. van de Eilandsverordening van de houdende vaststelling van de ontwerp- landsverordening Raad van Advies (Landsverordening Raad van Advies). A rtikel28 Deze landsverordening kan worden aangehaald als: Landsverordening Raad van Advies. 6
 7. 7. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Aigemeen deel Artikel 69, eerste lid, van de ontwerp Staatsregeling van Sint Maarten bepaalt dat de inrichting en bevoegdheid van de Raad van Advies bij landsverordening worden geregeld. Deze regeling strekt daartoe. De Raad van Advies is, net als de Staten, de Rekenkamer en de Nationale ombudsman, een hoog college van staat en heeft tot taak om de regering (en bij initiatief ontwerplandsverordeningen, de Staten) te adviseren over wetgeving en bestuur. De Raad is onafhankelijk en is de laatste adviseur. De deskundigheid van de Raad ligt vooral op het juridische vlak, het algemeen- bestuurlijke en de wetgevingstechniek. Met de keuze om land te worden in het Koninkrijk heeft Sint Maarten geopteerd om primair eigen instellingen te creëren. De ervaringen met gemeenschappelijke instellingen hebben geleerd dat de problemen en de referentiekaders van de grootste deelnemer vaak dominant worden ten koste van die van de kleinere participanten. Het concentreren van gemeenschappelijke instellingen bij slechts een van de participanten heeft onder meer geleid tot kennistekorten en verminderde kansen voor de kleinere participanten. Hierdoor heeft Sint Maarten gekozen voor een eigen Raad van Advies, zonder daarmee de relaties in het Koninkrijksverband te miskennen. Het streven naar concordantie van belangrijke wettelijke voorschriften weerspiegelt zulks. Het feit dat sprake is van verschillende landen met eigen wetgevende verantwoordelijkheden weerspiegelt de werkelijkheid van het bestaan van essentiële verschillen en omstandigheden - ook op het terre in van normen en waarden - die een eigen invulling verlangen. Wat betreft samenwerking biedt de bestaande samenwerking tussen de Raden van Advies van de Nederlandse Antillen en Aruba en de Raad van State biedt voldoende aanknopingspunten voor een voortzetting hiervan na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen en het inrichten van de nieuwe landen Curacao en Sint Maarten. Naast de algemene samenwerking is Sint Maarten voornemens een bijzonder protocol van samenwerking aan te gaan met Raad van State van Nederland. De gesprekken hiertoe zijn in een vergevorderd stadium. De voorgestelde regeling is gebaseerd op het Reglement van orde van de Raad van Advies Nederlandse Antillen en de Landsverordening Raad van Advies van Aruba. Kosten Voor de oprichting van de van de Raad van Advies Naf. 1 miljoen gulden opgenomen in de [VB middelen die beheerd worden door USONA. 2. Bijzonder deel Artikell De Raad bestaat uit vijf leden, de vice-voorzitter daaronder begrepen. Gelijk artikel 28, vierde lid, van de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen kan de Gouverneur als voorzitter optreden; hij heeft dan een raadgevende stem. Geschrapt is dat de Raad uit 8
 8. 8. "tenminste" vijf leden bestaat. Vijf leden is passend voor de kleinschalige samenleving van Sint Maarten. Ook de Arubaanse landsverordening Raad van Advies gaat uit van vijf leden. Evenals de Antilliaanse regeling voorziet ook dit ontwerp in de mogelijk.heid tot het benoemen van buitengewone leden van de Raad van Advies die tot taak hadden om prae- adviezen uit te brengen en om leden te vervangen. Artikelen 2 en 3 Volgens artikel 68, derde lid, van de ontwerp-Staatsregeling worden de vice-voorzitter de overige leden en buitengewone leden bij landsbesluit benoemd. Zij worden benoemd voor een periode van zeven jaar en zijn terstond herbenoembaar. Anders dan in de regeling van de Nederlandse Antillen, waar de Gouverneur de leden van de Raad benoemde, worden de leden benoemd op voordracht van de Minister van Algemene Zaken, in overeenstemming met de Minister van Justitie, voor een periode van zeven jaar. Volgens artikel 28, tweede lid, van de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen bekleden de leden van de Raad hun ambt niet langer dan vijf jaren, doch zijn terstond herbenoembaar. De reden voor verlenging van de termijn met twee jaar is het bevorderen van de continuïteit en consistentie. Er is geen grens gesteld aan het aantal termijnen. Voor de benoeming van de vice-voorzitter wordt de Raad gehoord; voor de benoeming van de overige leden doet de Raad een aanbeveling. Artikel4 Deze bepaling kwam niet voor in het reglement van orde van de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen. In verband met de taak en werkzaamheden van de Raad ligt het in de rede dat een lid ingezetene van Sint Maarten is. Men dient de normen en waarden van de samenleving goed te kennen om een deskundig advies te kunnen geven over ontwerpregelgeving. Voor het Iidmaatschap van de Raad wordt niet vereist dat tevens Nederlander is. Ook de huidige regeling bevat die eis niet. Deze eis is wel opgenomen voor de buitengewone leden. Op deze wijze kan zo goed mogelijk gebruik worden te gemaakt van de aanwezige expertise, bijvoorbeeld een Nederlander die op Curaçao woont. Artikel5 Deze regeling over familiebanden is tevens opgenomen in onder meer de Antilliaanse landsverordening Algemene Rekenkamer 2002, de ontwerp-Iandsverordening Algemene Rekenkamer voor het land Sint Maarten en de Arubaanse landsverordening Raad van Advies. Artikel6 Volgens artikel 68, vijfde lid, van de ontwerp-Staatsregeling wordt de rechtspositie van de leden van de Raad van Advies bij of krachtens landsverordening geregeld. 9
 9. 9. Deze regeling is verdeeld over een aantal bepalingen. Artikel 6 bevat de gronden voor schorsing van de raadsleden. Wanneer zich een van de omstandigheden in het eerste lid zich voordoet, moet de betrokkene worden geschorst; het tweede lid is een discretionaire bevoegdheid. De Antilliaanse regeling bevat geen uitdrukkelijke regels over schorsing en ontslag van de leden van de Raad van Advies. De Arubaanse regeling noemde als enige grond voor schorsing de instelling van een gerechtelijk vooronderzoek wegens misdrijf (artikel 8, onderdeel b). De genoemde gronden sluiten aan bij de redenen voor schorsing van rechters van het Gemeenschappelijk Hof van lustitie in de ontwerp rijkswet Gemeenschappelijk Hof. Artike/7 Artikel 7 noemt de gronden voor ontslag voor de leden van de Raad. De regeling sluit aan bij artikel 4 van de Arubaanse Landsverordening Raad van Advies en de ontwerp rijkswet Gemeenschappelijk Hof. Toegevoegd is het verlies van het ingezetenschap. Artike/8 lndien het voornemen bestaat een lid van de Raad te schorsen of te ontslaan, wordt de betrokkene in de gelegenheid gesteld zijn mening daarover kenbaar te maken, tenzij er geen discussie kan bestaan over het voornemen zoais bij het bereiken van de zeventigjarige leeftijd. De regeling sluit aan bij artikel 6 van de Arubaanse Landsverordening Raad van Advies. Artike/9 De geldeIijke voorzieningen van de leden van de Raad worden geregeid bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen. Uitgegaan wordt van een parttime functie. Regeling op het niveau van de landsverordening is constitutioneel niet vereist, omdat artikel 67 van de ontwerp-Staatsregeling uitdrukkelijk delegatie toelaat. Hierdoor kunnen vergoedingen tlexibeler worden aangepast. Artike/l0 De vice-voorzitter wordt bij verhindering of ontstentenis vervangen door het oudste aanwezige lid, naar rang van benoeming. "Ontstentenis" ziet op het geval dat er een vacature bestaat. Het artikel is gebaseerd op artikel II van het Regiement van orde voor de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen. Artike/ll Aan de Raad wordt een secretariaat toegevoegd, met aan het hoofd daarvan een secretaris. Het streven is gericht op een secretariaat bestaande uit drie juristen en een documentalist, dat de leden van de Raad bij het opstellen van adviezen ondersteunt. Met name in de aanloopfase zal op ambtelijk niveau worden gestreefd naar samenwerking met de afdeling wetgeving van de Raad van State voor het Koninkrijk. Ook kan worden gedacht 10
 10. 10. aan samenwerking met een secretariaat van een ander adviescollege van Sint Maarten, bijvoorbeeld de Sociaal-Economische Raad. De functie van secretaris van de Raad van Advies is, in tegenstelling tot het lidmaatschap, een full time functie. De secretaris behoeft geen jurist te zijn. Wel is een afgeronde relenvante universitaire opleiding vereist. Zodoende kan gebruik worden gemaakt van een grotere kring van mogelijk geschikte personen. Hoewel het gelet op de aard van de werkzaamheden van de Raad de sterke voorkeur heeft dat de leden van de Raad van Advies jurist zijn, kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld vanwege een bijzondere bestuurlijke ervaring. Artikel13 Artikel 32, eerste lid, van de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen bepaalt dat de Raad van Advies door de Gouverneur wordt gehoord nopens aile ontwerpen van landsverordeningen, die de Gouverneur aan de goedkeuring der Staten wil onderwerpen, of die de Staten aan de Gouverneur ter vaststelling hebben aangeboden. In geval van regeringsontwerpen geschiedt de advisering vóór de indiening bij de Staten. Wanneer het een initiatiefontwerp betreft, vindt de advisering plaats voordat het door de Gouverneur wordt vastgesteld. Dit was problematisch. Er is immers geen middel om het ontwerp te wijzigen nadat het door de Staten is goedgekeurd. Door de nieuwe formulering, -die is ontleend aan de Arubaanse regeling- wordt dat probleem bij initiatiefontwerpen thans voorkomen. Vervallen is de mogelijkheid van de Raad om bij landsvordering te stellen regels te beslissen in geschillen van bestuur (artikel 35 Staatsregering Nederlandse Antillen). Van die mogelijkheid is nooit gebruik gemaakt. Artikel14 Deze bepaling is gebaseerd op artikel 67, vierde lid, van de ontwerp-Staatsregering. Ook in de Nederlands-Antilliaanse regering bestond de mogelijkheid van het uit eigen beweging advies geven en het geven van advies, op initiatief van de Staten. Artike/17 Deze regeling is ontleend aan artikel 14 van het Reglement van orde van de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen. Artikel21 Deze bepaling is ontleend aan artikel 15 van het Reglement van orde van de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen. Artikel24 11
 11. 11. Volgens artikel 24 stelt de Raad een reglement van orde vast. Te denken vaIt aan de werkzaamheden van de vergadering en de overige aangelegenheden. De regeling wordt in het publicatieblad bekend gemaakt. Artike/25 De taakomschrijving van de buitengewone leden is overgenomen uit artikel 17, eerste lid, van het Reglement van orde van de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen.Volgens het derde lid is de Staatsraad van Sint Maarten tevens lid van de Raad en kan hij de vergaderingen van de Raad bijwonen. Aldus kan de expertise over en weer wordengebruik1. Artike/26 Voor een goede taakuitoefening is het essentieel dat de Raad over voldoende middelen beschikt. Daarom wordt voorgesteld dat de Staten, in overeenstemming met de Raad en de betrokken minister, de Raad aile faciliteiten beschikbaar stellen voor een goede enonafbankelijke taakuitoefening. Artike/27 Omdat van af het moment van ingang van de status van land voor S1. Maarten het noodzakelijk wordt geacht dat de Raad van Advies reeds operationeel is, is het noodzakelijk een overgangsregeling te maken die zulks mogelijk maakt. Hierin kan slechts worden voorzien door de bestaande organen van het Eilandgebied S1. Maarten. Daarbij is zo veel mogelijk de werkwijze gevolgd als voorzien in deze landsverordening. Deze overgangsbepaling legaliseert de werkwijze zoals bepaald in artikel 2 van de eilandsverordening houdende vaststelling van deze landsverordening. *** 12

×