Landsverordening politiegegevens

2,250 views

Published on

Landsverordening politiegegevens

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,250
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Landsverordening politiegegevens

 1. 1. Landsverordening politiegegevens (Landsverordening politiegegevens) ~1 Aigemene bepalingen Artikell In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: ambtenaar van politie: ambtenaar van politie als bedoeld in artikel 3, onder a en b, van de rijkswet; bestand: elk gestructureerd geheel van politiegegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen; betrokkene: degene op wie een politiegegeven betrekking heeft; bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke politiegegevens verwerkt, zonder aan het rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke te zijn onderworpen; gerelateerde gegevens: de politiegegevens die bij de vergelijking van gegevens, bedoeld in de artikelen 11, tweede lid, artikel14, eerste en tweede lid en 15, vierde lid overeenkomen en de erbij behorende gegevens alsmede de politiegegevens waarmee bij het in combinatie verwerken van politiegegevens, bedoeld in de artikelen 11, derde lid en 14, vierde lid, verb and blijkt te bestaan, voor lOver verdere verwerking van de gegevens voor het betreffende doeI noodzakelijk is; ontvanger: verantwoordelijke aan wie politiegegevens verstrekt worden; Minister: de Minister van Justitie; politiegegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon dat in het kader van de uitoefening van de politietaak wordt verwerkt; politietaak: de taak, bedoeld in artikel 5 van de rijkswet; ter beschikking stellen van politiegegevens: het verstrekken van politiegegevens aan personen die overeenkomstig deze landsverordening zijn geautoriseerd voor het verwerken van politiegegevens; Raad voor de rechtshandhaving: Raad voor de rechtshandhaving bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving; rijkswet: Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba; verantwoordelijke bij het politiekorps van Curaçao en bij buitengewone agenten van politie: de Minister; verstrekken van politiegegevens: het ter beschikking stellen van politiegegevens door de verstrekker aan de ontvanger; verstrekker: verantwoordelijke die politiegegevens verstrekt; verwerken van politiegegevens: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot politiegegevens, waaronder in elk geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen,
 2. 2. gebruiken, vergelijken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afscherrnen, uitwissen of vernietigen van politiegegevens. Artikel2 1. Deze landsverordening is van toepassing op de verwerking van politiegegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn daarin te worden opgenomen. 2. Deze landsverordening is niet van toepassing op de verwerking van politiegegevens: a. ten behoeve van activiteiten met uitsluitend persoonlijke doeleinden; b. ten behoeve van de interne bedrijfsvoering. Artikel3 1. Politiegegevens worden slechts verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de bij of krachtens deze landsverordening geforrnuleerde doeleinden. 2. Politiegegevens worden slechts verwerkt voor zover zij rechtmatig zijn verkregen en, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. 3. Politiegegevens worden uitsluitend voor een ander doe I verwerkt dan waarvoor zij zijn verkregen voor zover deze landsverordening daar uitdrukkelijk in voorziet. 4. Bij de verwerking van politiegegevens op grond van de artikelen 12, 13 en 15 worden de herkomst van de gegevens en de wijze van verkrijging vermeld. Artikel4 1. De verantwoordelijke treft de nodige maatregelen opdat politiegegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn. Hij verbetert of vernietigt politiegegevens of vult deze aan indien hem blijkt dat deze onjuist of onvolledig zijn. 2. De verantwoordelijke treft de nodige maatregelen opdat politiegegevens worden verwijderd of vernietigd zodra zij niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt of dit door enige wettelijke bepaling wordt vereist. 3. De verantwoordelijke treft passende technische en organisatorische maatregelen om de politiegegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de politiegegevens met zich meebrengen. 4. De verantwoordelijke heeft toegang tot de politiegegevens die onder zijn beheer worden verwerkt ten behoeve van het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde. 2
 3. 3. 5. De verantwoordelijke verleent degenen die belast zijn met de controle en toezicht, bedoeld in de artikelen 31, 32 en 33, alsmede degenen die in zijn opdracht technische werkzaamheden verrichten toegang tot de politiegegevens die onder zijn beheer worden verwerkt, voor zover zij deze behoeven voor de uitvoering van hun taak. Artikel 5 1. lndien iemand schade lijdt doordat ten opzichte van hem in strijd wordt gehandeld met de bij of krachtens deze landsverordening gestelde voorschriften zijn de volgende leden van toepassing, onverminderd de aanspraken op grond van andere wettelijke regels. 2. Voor nadeel dat niet uit vermogensschade bestaat, heeft de benadeelde recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding. 3. De verantwoordelijke is aansprakelijk voor de schade of het nadeel, voortvloeiende uit het niet-nakomen van de in het eerste lid bedoelde voorschriften. De bewerker is aansprakelijk voor die schade of dat nadeel, voor zover ontstaan door zijn werkzaamheid. 4. De verantwoordelijke of de bewerker kan geheel of gedeeltelijk worden ontheven van deze aansprakelijkheid, indien hij bewijst dat de schade hem niet kan worden toegerekend. Artikel6 1. lndien de verantwoordelijke of de bewerker handelt in strijd met het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde en een ander daardoor schade lijdt of dreigt te lijden, kan de rechter hem op vordering van die ander zodanig gedrag verbieden en hem bevel en maatregelen te treffen tot hers tel van de gevolgen van dat gedrag. 2. Een verwerking kan niet ten grondslag worden gelegd aan een vordering van een rechtspersoon die de algemene en collectieve belangen die hij krachtens zijn doelstellingen en blijkens zijn feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigt en een rechtspersoon als bedoeld in artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek, voor zover degene die door deze verwerking wordt getroffen, daartegen bezwaar heeft. Artikel7 1. lndien de verantwoordelijke persoonsgegevens te zijnen behoeve laat verwerken door een bewerker, draagt hij zorg dat deze voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. De verantwoordelijke ziet toe op de naleving van die maatregelen. 2. Politiegegevens mogen door een bewerker alleen op grond van een wettelijke regeling of een schriftelijke overeenkomst worden verwerkt. 3
 4. 4. 3. Een ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke of van de bewerker, alsmede de bewerker zelf, voor zover deze toe gang hebben tot persoonsgegevens, verwerkt deze slechts in opdracht van de verantwoordelijke, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. 4. De verantwoordelijke draagt zorg dat de bewerker de persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het eerste lid alsmede de verplichtingen nakomt van artikel 4, derde lid, die op de verantwoordelijke rusten. 5. Met het oog op het bewaren van het bewijs worden de onderdelen van de overeenkomst of de rechtshandeling die betrekking hebben op de bescherming van politiegegevens, alsmede de beveiligingsmaatregelen bedoeld in artikel 4, derde lid, schriftelijk of in een andere, gelijkwaardige vorm vastgelegd. Artike18 De verwerking van politiegegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging vindt slechts plaats in aanvulling op de verwerking van andere politiegegevens en voor zover dit voor het doel van de verwerking onvermijdelijk is. Artike19 1. De verantwoordelijke onderhoudt een systeem van autorisaties dat voldoet aan de vereisten van zorgvuldigheid en evenredigheid. 2. Politiegegevens worden slechts verwerkt door ambtenaren van politie die daartoe door de verantwoordelijke zijn geautoriseerd en voor zover de autorisatie strekt. 3. De verantwoordelijke autoriseert de ambtenaren van politie die onder zijn beheer vallen voor de verwerking van politiegegevens ter uitvoering van de onderdelen van de politietaak waarmee zij zijn belast. De autorisatie bevat een duidelijke omschrijving van de verwerkingen waartoe de betreffende ambtenaar wordt geautoriseerd en de onderdelen van de politietaak ter uitvoering waarvan de verwerking wordt gedaan. 4. In bijzondere gevallen kan de verantwoordelijke personen die geen ambtenaar van politie zijn en die onder zijn beheer vallen autoriseren voor de verwerking van politiegegevens ter uitvoering van de politietaak waarmee zij zijn belast. 5. Bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden nadere regels gesteld over de categorieën van personen die voor bepaalde gegevensverwerkingen geautoriseerd kunnen worden en de deskundigheidseisen die aan hen kunnen worden gesteld. 6. De verantwoordelijke wijst de functionaris aan, bedoeld in artikel12, derde lid, 13, vijfde lid, 14, eerste, tweede en vierde lid, en 16, derde lid. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels worden gesteld over de ambtenaren van politie die kunnen worden aangewezen als functionaris. ArtikellO 4
 5. 5. 1. De ambtenaar van politie of de persoon aan wie politiegegevens ter beschikking zijn gesteld is verplicht tot geheimhouding daarvan behoudens voor zover een bij of krachtens de landsverordening gegeven voorschrift tot verstrekking verplicht, de bepalingen van paragraaf 3 verstrekking toelaten of de politietaak in bijlOndere gevallen tot verstrekking noodzaakt. 2. De persoon aan wie politiegegevens zijn verstrekt is verplicht tot geheimhouding daarvan behoudens voor lOver een bij of krachtens de landsverordening gegeven voorschrift tot verstrekking verplicht of zijn taak daartoe noodzaakt. 3. Artikel439, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht is niet van toepassing. ~2 De verwerking met het oog op de uitvoering van de politietaak Artikelil 1. Politiegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de dagelijkse politietaak gedurende een peri ode van één jaar na de datum van de eerste verwerking. 2. Voor lOver dat noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de dagelijkse politietaak kunnen politiegegevens ten aanzien waarvan de in het eerste lid genoemde termijn is verstreken geautomatiseerd worden vergeleken met politiegegevens die worden verwerkt op grand van het eerste lid teneinde vast te stellen of verbanden bestaan tussen betreffende gegevens. De gerelateerde gegevens kunnen verder worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de dagelijkse politietaak. 3. Voor lOver dat noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de dagelijkse politietaak kunnen politiegegevens ten aanzien waarvan de in het eerste lid genoemde termijn is verstreken in combinatie met elkaar worden verwerkt teneinde vast te stellen of verbanden bestaan tussen de betreffende gegevens. lndien zulke verbanden bestaan kunnen de gerelateerde gegevens verder worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de dagelijkse politietaak. 4. Politiegegevens, die worden verwerkt op grand van het eerste, tweede en derde lid, kunnen ter beschikking worden gesteld voor verdere verwerking op grand van de artikelen 12, 13 en 15. 5. De politiegegevens, die zijn verwerkt op grand van het eerste, tweede en derde lid, worden vemietigd lOdra zij niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dagelijkse politietaak en worden in ieder geval uiterlijk vijf jaar na de datum van eerste verwerking verwijderd. ArtikelI2 1. Politiegegevens kunnen gericht worden verwerkt ten behoeve van een onderzoek met het oog op de handhaving van de rechtsorde in een bepaald geval. 2. Het doel van het onderzoek wordt binnen een week, nadat is begonnen met de verwerking, bedoeld in het eerste lid, schriftelijk vastgelegd. 3. Politiegegevens die worden verwerkt overeenkomstig het eerste lid, kunnen, na instemming van een daartoe bevoegde functionaris, ter beschikking worden 5
 6. 6. gesteld voor verdere verwerking voor lOVer dat noodzakelijk is voor een ander onderzoek als bedoeld in het eerste lid, de verwerking, bedoeld in de artikelen 13 en 15, of de uitvoering van de dagelijkse politietaak, bedoeld in artikell1. 4. De politiegegevens die zijn verwerkt op grond van het eerste lid en niet langer noodzakelijk zijn voor het doel van het onderlOek, worden verwijderd, of gedurende een periode van maximaal een half jaar verwerkt teneinde te bezien of zij aanleiding geven tot een nieuw onderzoek als bedoeld in het eerste lid of een nieuwe verwerking als bedoeld in artikel13, en na verloop van deze termijn verwijderd. Artikel13 1. Politiegegevens kunnen gericht worden verwerkt met het oog op het verkrijgen van inzicht in de betrokkenheid van personen bij: a. het beramen of plegen van misdrijven: 10. als omschreven in artikellOO, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, die in georganiseerd verband worden beraamd of gepleegd en die gezien hun aard of de samenhang met andere misdrijven die in het georganiseerde verband worden beraamd of gepleegd, een emstige inbreuk op de rechtsorde kunnen opleveren, of 20. waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaar of meer is gesteld, of 30. als omschreven in artikell00, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, die bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, zijn aangewezen en die gezien hun aard of samenhang met andere door de betrokkene begane misdrijven een emstige inbreuk op de rechtsorde opleveren; b. handelingen die kunnen wijzen op het beramen of plegen van bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan te wijzen categorieën van misdrijven die door hun omvang of emst of hun samenhang met andere misdrijven een emstig gevaar voor de rechtsorde opleveren; c. handelingen die, gezien hun aard of frequentie of het georganiseerde verband waarin zij worden gepleegd, een emstige schending van de openbare orde vormen. 2. De verwerking van politiegegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, vindt slechts plaats omtrent: a. verdachten van de misdrijven, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a; b. personen ten aanzien van wie een redelijk vermoeden bestaat dat zij betrokken zijn bij het beramen of plegen van de misdrijven, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a; c. personen die in een bepaalde relatie staan tot degenen, bedoeld in de onderdelen a en b; d. ambtenaren van politie of buitengewone agenten van politie als bedoeld in artikel 184, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering. 3. De verwerking van politiegegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, vindt slechts plaats omtrent: 6
 7. 7. a. personen, die betrokken zijn bij de handelingen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; b. personen die in een bepaalde relatie staan tot degenen, bedoeld in onderdeel a; c. ambtenaren van politie of buitengewone agenten van politie als bedoeld in artikel 184, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering. 4. De verwerking van politiegegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, vindt slechts plaats omtrent: a. personen ten aanzien van wie een redelijk vermoeden bestaat dat zij betrokken zijn bij ernstige schendingen van de openbare orde; b. personen die in een bepaalde relatie staan tot degenen, bedoeld in onderdeel a; c. ambtenaren van politie of buitengewone agenten van politie als bedoeld in artikel 184, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering. 5. De politiegegevens, bedoeld in het eerste lid, kunnen, met instemming van een daartoe bevoegde functionaris, ter beschikking worden gesteld voor verdere verwerking voor zover dat noodzakelijk is voor een andere verwerking als bedoeld in het eerste lid, een onderzoek als bedoeld in artikel12, een verwerking als bedoeld in artikel15, of de uitvoering van de dagelijkse politietaak, bedoeld in artikell1. 6. De politiegegevens, bedoeld in het eerste lid, worden verwijderd zodra zij niet langer noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking. Daartoe worden de gegevens periodiek gecontroleerd. De gegevens worden verwijderd uiterlijk vijf jaar na de datum van de laatste verwerking van gegevens die blijk geeft vande noodzaak tot het verwerken van de politiegegevens van betrokkene op grond van het doe I omschreven in het eerste lid. Artikel14 1. Voor zover dat noodzakelijk is voor een onderzoek als bedoeld in artikel12, eerste lid, kunnen politiegegevens die voor dat onderzoek zijn verwerkt, geautomatiseerd worden vergeleken met andere politiegegevens die worden verwerkt op grond van artikelll of 12 teneinde vast te stellen of verbanden bestaan tussen de betreffende gegevens. De gerelateerde gegevens kunnen, na instemming van een daartoe bevoegde functionaris, voor dat onderzoek verder worden verwerkt. 2. Voor zover dat noodzakelijk is voor een verwerking als bedoeld in artikel13, eerste lid, kunnen politiegegevens die voor dat doel zijn verwerkt, geautomatiseerd worden vergeleken met andere politiegegevens die worden verwerkt op grond van de artikelen 11, 12 of 13 teneinde vast te stellen of verbanden bestaan tussen de betreffende gegevens. De gerelateerde gegevens kunnen, na instemming van een daartoe bevoegde functionaris, voor die verwerking verder worden verwerkt. 3. Bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld over de uitvoering van de gegevensvergelijking. Deze regels kunnen betrekking hebben op: 7
 8. 8. a. de categorieën van gegevens op basis waarvan politiegegevens vergeleken kunnen worden; b. het coderen van politiegegevens door deze te voorzien van een indicatie over betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid en de mogelijkheid deze verder te verwerken voor een onderzoek als bedoeld in artikel 10 of een verwerking als bedoeld in artikel 13; c. de wijze waarop de verbanden zichtbaar gemaakt worden. 4. Voor zover dat noodzakelijk is voor een onderzoek als bedoeld in artikel 12, eerste lid, of een verwerking als omschreven in artikel13, eerste lid, kunnen in bijzondere gevallen in opdracht van het op grond van de rijkswet bevoegde gezag, politiegegevens die worden verwerkt op grond van de artikelen 11, 12 of 13 in combinatie met elkaar worden verwerkt teneinde vast te stellen of verbanden bestaan tussen de gegevens. Indien zulke verbanden bestaan kunnen de gerelateerde gegevens, na instemming van een daartoe bevoegde functionaris, voor dat onderzoek of die verwerking verder worden verwerkt. 5. Voor zover dat noodzakelijk is voor een onderzoek als bedoeld in artikel12, eerste lid, of een verwerking als omschreven in artikel13, eerste lid, kunnen politiegegevens die worden verwerkt op grond van de artikelen 11, 12 of 13 geautomatiseerd worden vergeleken met andere dan politiegegevens. Artikel15 1. Politiegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op de controle op en het beheer van een informant alsmede de beoordeling en verantwoording van het gebruik van informantgegevens. 2. De politiegegevens, bedoeld in het eerste lid, kunnen gedurende een periode van maximaal vier maanden na de datum van de eerste verwerking ter beschikking worden gesteld voor verdere verwerking op grond van de artikelen 11, 12 of 13 3. De verwerking van politiegegevens, bedoeld in het eerste lid, vindt slechts plaats omtrent: a. informanten; b. personen waarover informanten informatie geven of waarmee informanten contacten onderhouden; c. ambtenaren van politie of buitengewone agenten van politie als bedoeld in artikel184, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering 4. Voor zover dat noodzakelijk is voor de controle op en het beheer van een informant kunnen politiegegevens die met het oog op dat doeI worden verwerkt, geautomatiseerd worden vergeleken met politiegegevens die worden verwerkt op grond van de artikelen 11, 12 of 13 teneinde vast te stellen of verbanden bestaan tussen de betreffende gegevens. De gerelateerde gegevens kunnen voor dat doel verder worden verwerkt. 5. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen categorieën van personen worden aangewezen op wie het eerste, vierde en zesde lid van overeenkomstige toepassing zijn indien het bekend worden van politiegegevens voor die categorieën van personen gevaar oplevert. Daarbij worden de categorieën van personen aangewezen over wie politiegegevens worden verwerkt. 8
 9. 9. 6. De politiegegevens die zijn verwerkt op grond van het eerste en vijfde lid, worden vemietigd lOdra zij niet langer noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking. Daartoe worden de gegevens elk half jaar gecontroleerd. De gegevens worden vemietigd uiterlijk tien jaar na de datum van laatste verwerking van gegevens die blijk geeft van de noodzaak tot het verwerken van politiegegevens van betrokkene op grond van het doel, bedoeld in het eerste en vijfde lid. 7. Onder informant wordt in dit artikel verstaan: persoon die heimelijk aan een opsporingsambtenaar informatie verstrekt omtrent strafbare feiten of emstige schendingen van de openbare orde, die door anderen zijn of worden gepleegd of verricht, welke verstrekking gevaar voor deze persoon of voor derden oplevert. Artikel16 1. Ten behoeve van de ondersteuning van de politietaak kunnen de politiegegevens die worden verwerkt overeenkomstig de artikelen 11, 12 en 13, verder worden verwerkt voor lOver zij relevant zijn voor: a. het vasts tell en van eerdere verwerkingen ten aanzien van eenzelfde persoon of zaak, onder meer ter bepaling van eerdere betrokkenheid bij strafbare feiten; b. het ophelderen van strafbare feiten die nog niet herleid konden worden tot een verdachte; c. identificatie van personen of zaken; d. het onder de aandacht brengen van personen of zaken met het oog op het uitvoeren van een gevraagde handeling danwel met het oog op een juiste bejegening van personen; e. het uitvoeren van taken ten dienste van de justitie. De betreffende gegevens worden landelijk raadpleegbaar gesteld voor personen die overeenkomstig artikel 9, tweede lid, door de verantwoordelijke zijn geautoriseerd dan wel ter beschikking gesteld aan door de verantwoordelijke geautoriseerde personen voor lOver zij deze behoeven voor de uitvoering van de politietaak. 2. Ten behoeve van de ondersteuning van de politietaak kunnen de politiegegevens die worden verwerkt overeenkomstig de artikelen 11, 12 of 13 door de verantwoordelijke centraal verder worden verwerkt voor zover zij relevant zijn voor het verkrijgen van landelijk inzicht in specialistische onderwerpen. De verder verwerkte gegevens worden ter beschikking gesteld aan door de verantwoordelijke geautoriseerde personen voor lOver zij deze behoeven voor de uitvoering van de politietaak. 3. Ten behoeve van de ondersteuning van de politietaak worden de politiegegevens die overeenkomstig de artikelen 11, 12 en 13 worden verwerkt, voor lOver zij relevant zijn voor geautomatiseerde vergelijking met het oog op de melding van verschillende verwerkingen jegens eenzelfde persoon, daarvoor ter beschikking gesteld en verder verwerkt. De gerelateerde gegevens kunnen, na instemming van een daartoe bevoegde functionaris, verder worden verwerkt op grond van artikel 11,12 of 13. 9
 10. 10. 4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld over hetgeen met het oog op de in het eerste, tweede en derde lid bedoelde verwerkingen tevoren schriftelijk wordt vastgelegd en ter inzage gelegd. In ieder geval worden regels gesteld over de schriftelijke vastlegging van: a. het specifieke doeI ten behoeve waarvan de gegevens ter ondersteuning van de politietaak verder worden verwerkt; b. de categorieën van personen over wie gegevens ten behoeve van het betreffende doel verder worden verwerkt en de soorten van de over hen op te nemen gegevens; c. de gevallen waarin of de termijnen waarbinnen het verder verwerken van de betreffende gegevens wordt beëindigd. Artikel17 1. De op grond van de artikelen 11, vijfde lid, 12, vierde lid, en artikel13, zesde lid, verwijderde politiegegevens worden gedurende een termijn van vijf jaar bewaard ten behoeve van verwerking met het oog op de afhandeling van klachten en de verantwoording van verrichtingen en vervolgens vemietigd. 2. De artikelen 19 tot en met 23 en artikel 26 zijn op de overeenkomstig het eerste lid bewaarde politiegegevens niet van toepassing. 3. In bijzondere gevallen en voor zover dat noodzakelijk is voor een doe I als bedoeld in de artikelen 12 of 13, kunnen politiegegevens die overeenkomstig het eerste lid worden bewaard, in opdracht van het op grond van de rijkswet bevoegde gezag ter beschikking worden gesteld voor hemieuwde verwerking op grond van artikel12 of 13. 4. Van de vemietiging, bedoeld in het eerste lid, wordt afgezien voor zover de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed of voor historisch onderzoek zich daartegen verzet. De betreffende gegevens worden zo spoedig mogelijk overgebracht naar een archiefbewaarplaats. Daarbij worden met toepassing van artikel20 van de Archieflandsverordening 2007 beperkingen aan de openbaarheid gesteld. De Minister kan over het in de eerste en derde volzin bepaalde beleidsregels vaststellen. Artikel18 1. De verantwoordelijke stelt politiegegevens ter beschikking aan personen overeenkomstig artikel 9, tweede lid, zijn geautoriseerd voor de verwerking van politiegegevens, voor zover zij deze behoeven voor de uitvoering van hun taak. 2. In bijzondere gevallen kan, indien dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de politietaak, de terbeschikkingstelling van politiegegevens door de verantwoordelijke worden geweigerd dan wel kan de verantwoordelijke beperkende voorwaarden stellen aan de verdere verwerking. Bij landsverordening, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere regels worden gesteld over de gronden waarop de terbeschikkingstelling kan worden geweigerd en over de beperkende voorwaarden die kunnen worden gesteld. 10
 11. 11. ~3 De verstrekking van politiegegevens aan anderen dan politie Artikel19 De verantwoordelijke verstrekt politiegegevens aan leden van het openbaar ministerie, voor zover zij deze behoeven in verband met hun gezag of zeggenschap over de politie of over andere personen of instanties die met de opsporing van strafbare feiten zijn belast, en voor de uitvoering van andere hun bij of krachtens landsverordening opgedragen taken. Artikel20 1. Politiegegevens kunnen worden verstrekt voor zover dit voortvloeit uit wettelijke bepalingen omtrent de inlichtingendienst. 2. Politiegegevens kunnen worden verstrekt voor zover dit voortvloeit uit wettelijke bepalingen met betrekking tot de samenwerking met en bijstand aan een intemationaal strafgerecht. 3. Politiegegevens kunnen worden verstrekt aan autoriteiten in een land binnen het Koninkrijk of in een ander land die zijn belast met de uitvoering van de politietaak, of van onderdelen daarvan, voor zover dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de politietaak in Sint Maarten of de politietaak in het desbetreffende land. 4. Politiegegevens worden alleen ingevolge het tweede of derde verstrekt indien bij de ontvangende instantie voldoende waarborgen aanwezig zijn voor een juist gebruik van de verstrekte gegevens en voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 5. Bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden nadere regels gesteld over de verstrekking van politiegegevens, bedoeld in het derde en vierde lid, alsmede over de daarbij te stellen voorwaarden aan het gebruik daarvan door ontvangstgerechtigde politieautoriteiten. Artikel21 1. Bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen personen en instanties worden aangewezen aan wie of waaraan, met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, politiegegevens worden of kunnen worden verstrekt ter uitvoering van de bij of krachtens dat landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan te geven taak. 2. In bijzondere gevallen kan de Minister van lustitie toestemming of opdracht geven tot het verstrekken van daarbij door hem te omschrijven politiegegevens voor zover dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang. Van de desbetreffende beschikking wordt mededeling gedaan aan de Raad voor de rechtshandhaving. 11
 12. 12. Artikel22 In bijzondere gevallen kan de verantwoordelijke, voor zover dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang beslissen tot het verstrekken van politiegegevens aan personen of instanties voor de volgende doeleinden: o a. het voorkomen en opsporen van strafbare feiten; o b. het handhaven van de openbare orde; o c. het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven; o d. het uitoefenen van toezicht op het naleven van regelgeving. Artikel23 1. De verantwoordelijke kan, voor zover dit met het oog op een zwaarwegend algemeen belang noodzakelijk is ten behoeve van een samenwerkingsverband van de politie met personen of instanties beslissen tot het verstrekken van politiegegevens aan die personen en instanties voor de volgende doeleinden: a. het voorkomen en opsporen van strafbare feiten; b. het handhaven van de openbare orde; c. het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven; d. het uitoefenen van toezicht op het naleven van regelgeving. 2. In de beslissing, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgelegd ten behoeve van welk zwaarwegend algemeen belang de verstrekking noodzakelijk is, ten behoeve van welk samenwerkingsverband de politiegegevens worden verstrekt, alsmede het doel waartoe dit is opgericht, welke gegevens worden verstrekt, de voorwaarden onder welke de gegevens worden verstrekt en aan welke personen of instanties de gegevens worden verstrekt. Artikel24 Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere regels worden gesteld over de categorieën van politiegegevens die worden of kunnen worden verstrekt op grand van de artikelen 21,22,23. Artikel25 1. Politiegegevens kunnen worden verstrekt ten behoeve van beleidsinformatie en wetenschappelijk onderzoek en statistiek, onder de voorwaarde dat de resultaten daarvan geen persoonsgegevens mogen bevatten. 2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden nadere regels gesteld over de verstrekking van politiegegevens, bedoeld in het eerste lid. 12
 13. 13. Artikel26 1. Verstrekking van politiegegevens aan de leden van het openbaar ministerie als bedoeld in artikel 19 kan rechtstreeks plaatsvinden voor zover noodzakelijk met het oog op: a. strafvorderlijke beslissingen omtrent opsporing en vervolging en de hulp aan slachtoffers van strafbare feiten; b. bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan te wijzen beslissingen. 2. Verstrekking van politiegegevens als bedoeld in artikel2l vindt alleen rechtstreeks plaats aan bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aangewezen personen of instanties met een publiekrechtelijke taak door middel van geautomatiseerde vergelijking van persoonsgegevens met bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan te wijzen categorieën van politiegegevens. 3. De verantwoordelijke treft passende technische en organisatorische maatregelen teneinde te waarborgen dat rechtstreekse verstrekking uitsluitend plaatsvindt voor zover noodzakelijk op grond van het bepaalde bij of krachtens het eerste en tweede lid. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen hierover nadere regels worden gesteld. * 4. Rechten van de betrokkene Artikel27 1. De verantwoordelijke deelt een ieder op diens schriftelijke verzoek binnen zes weken mede of, en zo ja welke, deze persoon betreffende politiegegevens zijn vastgelegd. De verantwoordelijke kan zijn beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan. 2. Bij ministeriële beschikking met algemene werking kunnen nadere regels worden gesteld over het verzoek en de wijze van kennisneming. Artikel28 1. Bij de behandeling van verzoeken als bedoeld in artikel 27, eerste lid, draagt de verantwoordelijke zorg voor een deugdelijke vasts telling van de identiteit van de verzoeker. 2. De verzoeken ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van zestien jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden worden gedaan door hun wettelijk vertegenwoordigers. De betrokken mededeling geschiedt eveneens aan de wettelijk vertegenwoordigers. 3. De verzoeken kunnen tevens worden gedaan door een advocaat aan wie de betrokkene een bijzondere machtiging heeft verleend met het oog op de uitoefening van zijn rechten krachtens deze landsverordening en die het verzoek uitsluitend doet met de bedoeling de belangen van zijn cliënt te behartigen. De 13
 14. 14. betrokken mededeling geschiedt aan de advocaat. De verantwoordelijke kan aan de bijlOndere machtiging eisen stellen. Artikel29 1. Een verzoek als bedoeld in artikel 27, eerste lid, wordt afgewezen voor lOver het onthouden van kennisneming noodzakelijk is in het belang van: a. de goede uitvoering van de politietaak; b. gewichtige belangen van derden; c. de veiligheid van de staat. 2. Een gehele of gedeeltelijke afwijzing vindt schriftelijk en gemotiveerd plaats. Artikel30 1. Degene aan wie overeenkomstig artikel 27 kennis is gegeven van hem betreffende politiegegevens, kan de verantwoordelijke schriftelijk verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, indien deze feitelijk onjuist, voor het doe1 van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met een wette1ijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. 2. De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of, dan wel in hoeverre, hij daaraan voldoet. lndien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet de verantwoordelijke aan een verzoek in een andere dan schriftelijke vorm, die aan dat belang is aangepast. Een weigering is met redenen omkleed. 3. De verantwoordelijke draagt lOrg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming lo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. Artikel31 Een beslissing op een verzoek als bedoeld in de artikelen 27 of 30 geldt als een beschikking in de zin van de Landsverordening administratieve rechtspraak. Artikel32 1. lndien de verantwoordelijke politiegegevens heeft verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd, doet hij aan de personen of instanties aan wie in het jaar voorafgaand aan het verzoek en in de sinds dat verzoek verstreken periode de betrokken politiegegevens zijn verstrekt, zo spoedig mogelijk mededeling van deze verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vergt. 2. De verantwoordelijke deelt aan de verzoeker en voor zover van toepassing aan de wettelijk vertegenwoordiger desgevraagd mede aan wie hij mededeling heeft gedaan. Artikel33 14
 15. 15. 1. De verantwoordelijke kan voor een mededeling als bedoeld in artikel 27, eerste lid, een vergoeding van kosten verlangen die niet hoger is dan een bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen, vast te stellen bedrag. Daarbij wordt tevens de wijze van betaling bepaald. 2. De vergoeding wordt teruggegeven indien: a. de verantwoordelijke op verzoek van de betrokkene of op bevel van de rechter tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming is overgegaan, of b. de mededeling achterwege is gebleven op grond van artikel 28. ~ 5. Toezicht Artikel34 1. De verantwoordelijke draagt zorg voor de schriftelijke vastlegging van: a. de toekenning van de autorisaties, bedoeld in artikel 9; b. de doelen van de onderzoeken, bedoeld in artikel12, tweede lid; c. de gegevens die op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel 16, vierde lid, worden vastgelegd; d. de geautomatiseerde vergelijking of het in combinatie met elkaar verwerken van politiegegevens, bedoeld in de artikelen 11, derde lid, en 14, eerste, tweede en vierde lid; e. de hemieuwde verwerking van politiegegevens op grond van artikel12 of 13, bedoeld in artikel 17, derde lid; f. een geautomatiseerde vergelijking van gegevens als bedoeld in artikel 14, vijfde lid. g. de verstrekking van politiegegevens op grond van paragraaf 3 met uitzondering van de verstrekking, bedoeld in artikel 20, eerste lid, indien dit zich niet verdraagt met het belang van de veiligheid van de staat; h. verwerkingen ten aanzien waarvan aanwijzingen bestaan dat zij door onbevoegden of anderszins onrechtmatig zijn verricht. 2. De politiegegevens, bedoeld in het eerste lid, worden bewaard ten minste tot de datum waarop de laatste controle, bedoeld in artikel 35, is verricht of, ten aanzien van onderdeel d, zoveellanger als nodig is voor de naleving van de verplichtingen van de verantwoordelijke, bedoeld in artikel 32, eerste lid. 3. Bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere regels worden gesteld over de wijze van vastlegging. Artikel35 1. De verantwoordelijke doet de uitvoering van de bij of krachtens deze landsverordening gegeven regels controleren door middel van het periodiek doen verrichten van privacy audits. 2. De verantwoordelijke zendt een afschrift van de controleresultaten van de privacy audits aan de Raad voor de rechtshandhaving. 15
 16. 16. 3. Indien uit de controleresultaten blijkt dat niet wordt voldaan aan het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde, laat de verantwoordelijke binnen een jaar een hercontrole uitvoeren op die onderdelen die niet voldeden aan de gestelde voorwaarden. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing. 4. Een ieder die betrokken is bij een controle als bedoeld in het eerste of derde lid is verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarover hij de beschikking heeft gekregen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of zijn taak daartoe noodzaakt. 5. Bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden nadere regels gesteld betreffende de inhoud en wijze van uitvoering van de controles, bedoeld in het eerste en derde lid. Artike136 1. De verantwoordelijke benoemt een privacyfunctionaris. De privacyfunctionaris ziet namens de verantwoordelijke toe op de verwerking van politiegegevens overeenkomstig het bij of krachtens de landsverordening bepaalde en dient de verantwoordelijke van advies. 2. De privacyfunctionaris houdt een overzicht bij van de schriftelijke vastlegging van de gegevens, bedoeld in artikel 31, eerste lid. 3. De privacyfunctionaris stelt jaarlijks een verslag op van zijn bevindingen. 4. De verantwoordelijke meldt de privacyfunctionaris aan bij de Raad voor de rechtshandhaving. Artike137 1. De Raad voor de rechtshandhaving ziet toe op de verwerking van politiegegevens overeenkomstig het bij en krachtens deze landsverordening bepaalde. 2. De Raad voor de rechtshandhaving wordt om advies gevraagd over voorstellen van landsverordening en ontwerpen van landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, die geheel of voor een belangrijk deel betrekking hebben op de verwerking van politiegegevens. 3. De Raad voor de rechtshandhaving kan ambtshalve of op verzoek van een belanghebbende, een onderzoek instellen naar de wijze waarop ten aanzien van gegevensverwerking toepassing wordt gegeven aan het bepaalde bij of krachtens de landsverordening. 4. De Raad voor de rechtshandhaving brengt zijn voorlopige bevindingen ter kennis van de verantwoordelijke en stelt hem in de gelegenheid hun zienswijze daarop te geven. 5. In geval van een onderzoek, ingesteld op verzoek van een belanghebbende, doet de Raad voor de rechtshandhaving aan deze mededeling van zijn bevindingen, tenzij zodanige mededeling onverenigbaar is met het doe 1 van de gegevensverwerking of de aard van de persoonsgegevens, dan wel gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker, de verantwoordelijke daaronder begrepen, daardoor onevenredig zouden worden geschaad. Indien de Raad 16
 17. 17. mededeling van zijn bevindingen achterwege laat, zendt de Raad de belanghebbende zodanig bericht als hem geraden voorkomt. 6. De artikelen 22,23,24,25,26,28 en 29 van de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving zijn van overeenkomstige toepassing. 7. De Raad voor de rechtshandhaving is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter handhaving van de bij of krachtens deze landsverordening gestelde verplichtingen. ~ 6. Slotbepalingen Artike138 De Minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze landsverordening, en vervolgens telkens na vier jaar, gehoord de Raad voor de rechtshandhaving, aan de Staten een verslag over de doeltreffendheid en effecten van deze landsverordening in de praktijk. Artike139 Deze landsverordening treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Artike140 Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening politiegegevens. 17
 18. 18. MEMORIE V AN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL In de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is de inrichting, de organisatie en het beheer van de politie van Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Sabal geregeld. Artikel 39, eerste lid, van de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba verplicht de politiekorpsen van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba om politiegegevens uit te wisselen indien dat noodzakelijk is voor een goede uitoefening van de politietaken. Het vierde en vijfde lid van artikel 39 bepalen hetzelfde voor de uitwisseling van politiegegevens tussen de politiekorpsen van het Europese deel van het Koninkrijk en respectievelijk Curaçao en Sint Maarten. De hierboven genoemde uitwisseling geschiedt met inachtneming van de daarvoor geldende nationale voorschiften. Artikel 39, tweede lid, geeft aan dat de landen met het oog op de uitwisselbaarheid van politiegegevens een onderlinge regeling treffen waarop politiegegevens worden verwerkt, daaronder begrepen de schrijfwijze en de classificatie van gegevens en de wijze van vermelding van de herkomst van gegevens. Uit artikel 57 van het voorstel voor een Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba voIgt dat in afwachting van voorschriften ter bescherming van persoonsgegevens- derhalve in afwachting van de inwerkingtreding van het vierde en vijfde lid van artikel 39 - ten behoeve van de uitwisselbaarheid van politiegegevens tussen Curaçao, Sint Maarten en het Europese deel van het Koninkrijk een onderlinge regeling wordt getroffen waarin nadere voorwaarden worden gesteld aan het beschermingsniveau. Deze regelgevingsopdrachten zijn gecombineerd in één onderlinge regeling. De betreffende onderlinge regeling is reeds tot stand gekomen en zal - totdat dit ontwerp tot een Landsverordening politiegegevens inwerking is getreden - er voor zorgen dat de landen er onderling op kunnen vertrouwen dat de verwerking van 'hun' politiegegevens na doorgifte naar een ander land aan bepaalde (minimum) voorwaarden voldoet. Er is bij het opstellen van dit ontwerp voor gekozen om de Nederlandse Wet politiegegevens als uitgangspunt te nemen voor het opstellen van dit ontwerp tot een landsverordening. Telkens is de vraag gesteld en beantwoord of die wetgeving voor Sint Maarten adequaat is. Daamaast is ook gekeken naar andere relevante (Nederlandse) regelgeving. Dat betreft regelingen die meer algemeen zien op de verwerking van persoonsgegevens, als regelingen die zich toespitsen op de uitwisseling van persoonsgegevens en de waarborgen die noodzakelijk zijn voor een dergelijke uitwisseling. Zo zijn er op dit moment een Protocol gegevensuitwisseling tussen de Nederlandse Antillen en Nederland en een Reglement Politieregister gegevensuitwisseling Koninkrijkscriminaliteit. Ook op Intemationaal niveau zijn er ook voor Sint Maarten relevante rechtsinstrumenten die de verwerking van persoonsgegevens als onderwerp hebben. Binnen de Raad van Europa is Verdrag nr. 108 van 28 januari I Kamerstukken II 2008-2009, 32019 (R ] 886), nr. 2. 1
 19. 19. 1981 tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens overeengekomen. HOOFDLIJNEN Inleiding Met de voorliggende ontwerp-Iandsverordening wordt beoogd om met eerbiediging van de beginselen die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten doeI hebben, ruimte te bieden voor het verwerken van gegevens ten behoeve een optimale uitvoering van de politietaak. Het ontwerp houdt een evenwicht in tussen bescherming van de privacy van de burger enerzijds en het belang van de rechtshandhaving anderzijds. Er is gekozen voor wettelijke mogelijkheden tot opslag, gebruik en verstrekking van persoonsgegevens door de politie en waarborgen voor de burger tegen ongerechtvaardigde inbreuken op zijn persoonlijke levenssfeer. Beginselen voor gegevensbescherming Zoals hiervoor aangehaald is voor de opzet en inhoud van deze regeling inspiratie gezocht bij reeds bestaande regelingen terzake. Aan al deze regelingen liggen dezelfde beginselen inzake gegevensbescherming ten grondslag. Doe/binding Doelbinding houdt in dat persoonsgegevens voor een vooraf bepaald doel worden verzameld en vervolgens verder worden verwerkt voor dat doel. De artikelen 11 tot en met 16 betreffen de doelbinding. Politiegegevens worden in beginsel alleen verwerkt indien noodzakelijk voor de goede uitoefening van de politietaak. Kwaliteit, evenredigheid en rechtmatige verkrijging Persoonsgegevens die worden verwerkt moeten juist en actueel zijn. Er mogen niet meer gegevens worden verwerkt dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Gegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor dat doel dienen te worden vemietigd. Bovendien dienen de gegevens op een rechtmatige wijze verzameld te zijn. De artikelen 3 en 4 geven uitdrukking aan deze beginselen Transparantie De betrokkene heeft het recht om te weten of zijn gegevens worden verwerkt en waarvoor. Daartoe kan hij op grond van artikel 27 een verzoek om kennisneming doen. Aan een dergelijk verzoek hoeft niet in alle gevallen te worden tegemoetgekomen. Artikel 29 formuleert de uitzonderingen waarop de verantwoordelijke zich kan beroepen. Rechten betrokkenen 2
 20. 20. Naast het recht op toegang (kennisneming) moet een betrokkene het recht hebben op rectificatie, aanvulling en verwijdering van zijn gegevens. Deze rechten zijn neergelegd in artikel 30. Geen verwerking van gevoelige gegevens Persoonsgegevens die iets zeggen over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven lidmaatschap van een vakvereniging mogen, behoudens uitzonderingen, niet verwerkt worden. Deze onderlinge regeling laat de verwerking van gevoelige politiegegevens uitsluitend toe in aanvulling op de verwerking van andere politiegegevens voor zover dit voor de goede uitoefening van de politietaak onverrnijdelijk is. Artikel 8 norrneert de verwerking van gevoelige politiegegevens. Beveiliging en autorisatie Een goede - fysieke en organisatorische - beveiliging is essentieel voor het rechtmatig kunnen verwerken van persoonsgegevens (artike14). Een goed systeem van autorisaties maakt daar onderdeel van uit (artikel 9). Hetzelfde geldt voor de geheirnhoudingsplicht (artikel 10). Adequaat niveau van naleving Het spreekt voor zich dat de regels inzake de verwerking van persoonsgegevens ook moeten worden nageleefd. Er zijn verschillende instrumenten die daaraan kunnen bijdragen. Ten eerste moet de burger de mogelijkheid hebben om op te kunnen treden tegen onrechtmatige verwerking, door bezwaar of beroep aan te tekenen, door een rechterlijke procedure in te stellen, door een klacht bij een toezichthouder in te dienen en door schadevergoeding te kunnen eisen. Ten tweede is het van belang dat er onatbankelijk extern toezicht is op de verantwoordelijken. Daarin voorziet artikel 33. Ten derde dienen de verantwoordelijken goed op de hoogte te zijn van hun plichten en de rechten van de betrokkenen. Privacybewustzijn van politiemedewerkers is van cruciaal belang voor een goede naleving van de afgesproken regels. Dat is onder meer een kwestie van opleiding en voorlichting in de landen. Straatsburgse criteria Bij de verwerking van politiegegevens door de politie kan het recht op bescherrning van de persoonlijke levenssfeer in het geding zijn. Om te voorkomen dat de politie bij haar taakuitvoering een onevenredige inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van de burger, voorziet het voorstel in regels ten behoeve van een zorgvuldige omgang met de gegevens. Daarbij is de internationale regelgeving in acht genomen. Beginselen voor gegevensbescherrning zijn neergelegd in het Verdrag van de Raad van Europa ter bescherrning van personen met het oog op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (1981). Dit betreft principes die inhouden dat gegevens rechtmatig 3
 21. 21. moeten zijn verkregen, alleen voor specifieke en legitieme doeleinden mogen worden opgeslagen, evenredig moeten zijn in relatie tot het doel waarvoor ze zijn opgeslagen en niet langer mogen worden bewaard dan vereist voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen. Het vereiste van doelbinding houdt in dat persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Bij doelbinding hoort logischerwijze een omschrijving van dat doel. Het doel moet welbepaald (<<specified>>),uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. Gebruik van de gegevens voor een ander doel is aanvaardbaar voor zover dat gebruik niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Gevoelige persoonsgegevens (ras, politieke opvatting, geloof, e.d.) worden niet verwerkt, behalve wanneer de nationale wetgeving voorziet in de nodige waarborgen. Afwijking van het principe van doelbinding is mogelijk indien dit noodzakelijk is in een democratische samenleving in het belang van (onder meer) de bestrijding van strafbare feiten. In artikel 3 van deze landsverordening wordt bepaald dat persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verkregen. Dit houdt in dat geen gegevens mogen worden verzameld zonder een precies doel. In het voorliggende wetsvoorstel wordt de doelbinding uitgewerkt voor de taken van de politie, die onderdeel vormen van de politietaak als bedoeld in artikel 5 van de rijkswet. Het hierboven besproken verdrag geeft uitwerking aan artikel 8 Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) op het terrein van de gegevensverwerking. Voor de uitleg van het verdrag en voor de uitwerking van bepaalde begrippen in het verdrag, is de uitleg die gegeven wordt aan artikel 8 EVRM van belang. Het criterium dat uit het verdrag voortvloeit dat de verwerking van gegevens door de politie noodzakelijk moet zijn voor een goede uitvoering van de politietaak sluit aan bij het criterium in artikel 8, tweede lid, van het EVRM dat inhoudt dat beperking van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer alleen is toegestaan voor zover dit <<in een democratische samenleving noodzakelijk is>> in het belang van enkele met name genoemde doelen, waaronder het voorkomen en opsporen van strafbare feiten. Het begrip <<noodzaak>> vervult in dit verdrag een belangrijke functie waar het gaat om de begrenzing van de kernbevoegdheden tot het verwerken, machtigen en verstrekken van gegevens. Het noodzaakcriterium wordt in de Straatsburgse rechtspraak nader ingevuld met de vereisten van proportionaliteit (staat het belang van de verwerking in verhouding tot de beperking van de persoonlijke levenssfeer), van een <<pressingsocial need>> (er moet een dringende maatschappelijke behoefte bestaan om het legitieme doeI te vervullen) en subsidiariteit (zijn andere, minder in de persoonlijke levenssfeer van de burger ingrijpende maatregelen redelijkerwijs mogelijk en voldoende doeltreffend). Steeds dient de betrokken verantwoordelijke autoriteit bij een voorgenomen verwerking, autorisatie en/of verstrekking van gegevens af te wegen, in hoeverre de handeling <<noodzakelijk is>>;hierop dienen de genoemde Straatsburgse criteria te worden betrokken. Legitimiteit van het gestelde doel is op zichzelf namelijk niet voldoende; de noodzakelijkheidseis is cumulatief. De beoordeling van de noodzakelijkheid van de verwerking van politiegegevens brengt een beoordelingsmarge met zich mee, die ergens beweegt tussen <<onmisbaar >> als bovengrens en <<normaal>>, <<nuttig>>, <<redelijk>>en <<wenselijk>> als ondergrens. Het ontwerp voldoet aan het vereiste van voorzienbaarheid door de verwerking van politiegegevens aan specifieke, vooraf omschreven doelen te binden en, voor zover het de 4
 22. 22. verwerking op grond van artikel12 betreft, te bepalen over welke categorieën van personen gegevens kunnen worden verwerkt. Artikel 8 EVRM en de daarop gebaseerde jurisprudentie stellen ook eisen aan de kwaliteit van de wettelijke regeling. Deze houden in dat de wettelijke regeling voor de burger voldoende toegankelijk en kenbaar moet zijn. Deze eisen brengen met zich mee dat de regeling voldoende precies moet zijn geformuleerd, zodat de burger vooraf kan weten onder welke omstandigheden en voorwaarden persoonsgegevens mogen worden verwerkt. De regeling moet bovendien waarborgen bieden tegen willekeurige inmenging van de overheid in het persoonlijke leven van de burger en tegen misbruik van bevoegdheid. Dit betekent dat de wet moet omschrijven in welke gevallen en voor welke doelen persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Ook de aanwijzing van de bevoegde autoriteit en voorzieningen voor transparantie en controleerbaarheid, zoals voorschriften voor verslaglegging zijn van belang. ARTlKELSGEWIJS Artikell In dit artikel worden enkele begrippen gedefinieerd die in de landsverordening en de daarop berustende bepalingen regelmatig worden gebruikt. De belangrijkste worden hieronder toegelicht Politiegegeven Het centrale begrip in deze landsverordening regeling is het politiegegeven. Een politiegegeven is een gegeven dat betrekking heeft op een natuurlijke persoon die bekend is of waarvan de identiteit achterhaald kan worden. Het is, met andere woorden een persoonsgegeven, een gegeven dat iets zegt over een natuurlijke persoon. Uitsluitend persoonsgegevens die met het oog op de uitoefening van de politietaak worden verwerkt worden gedefinieerd als politiegegevens. Verwerken Het begrip verwerken omvat alle mogelijke handelingen die kunnen worden verricht ten aanzien van politiegegevens. De verwerking begint over het algemeen met het verzamelen en opslaan van gegevens en eindigt met de vemietiging ervan. Verstrekken De definitie van verstrekking sluit aan bij de reikwijdte van deze landverordening, en beperkt zich derhalve tot de uitwisseling van politiegegevens tussen de verantwoordelijken. Betrokkene De betrokkene is de natuurlijke persoon op wie een politiegegeven betrekking heeft, bijvoorbeeld een verdachte of een getuige. Bewerker 5
 23. 23. Een bewerker is iemand die politiegegevens verwerkt voor een verantwoordelijke, zander diens ondergeschikte te zijn of anderszins in een hiërarchische relatie tot de verantwoordelijke te staan. De (politie)ambtenaar in dienst van de verantwoordelijke is dus geen bewerker. Een bedrijf dat wordt ingehuurd voor het beheer van gegevens is wel een bewerker. Overigens zal om veiligheidsredenen ten behoeve van het verwerken van politiegegevens veel minder snel een bewerker worden ingehuurd dan dat het geval is bij de verwerking van andere persoonsgegevens, bijvoorbeeld persoonsgegevens van klanten van een postorderbedrijf. Indien een verantwoordelijke gebruik maakt van de diensten van een bewerker, moet deze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Artikel2 Artikel 2 geeft aan wat de reikwijdte is van het ontwerp. Het ontwerp is van toepassing op aIle gegevens die zijn verkregen in het kader van de uitvoering van de politietaak op grond van artikel 5 van de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Tweede lid In dit lid wordt de werking van deze landsverordening uitgesloten voor gegevens die worden verwerkt ten behoeve van uitsluitend persoonlijke doeleinden. Het gaat dan om werkaantekeningen die bijvoorbeeld dienen als geheugensteun en die worden opgenomen in agenda's, schrijfblokken en dergelijke. BeschikbaarsteIling of verstrekking van dergelijke werkaantekeningen met het oog op de uitvoering van de politietaak ontneemt overigens het persoonlijke karakter aan die aantekeningen. Uit de koppeling van de verwerking aan de politietaak vloeit tevens voort dat de Landsverordening politiegegevens niet van toepassing is op persoonsgegevens die worden verwerkt ten behoeve van de interne bedrijfsvoering van de politie. Met artikel 2, tweede lid, onderdeel b, wordt beoogd iedere twijfel daaromtrent uit te sluiten. Met de interne bedrijfsvoering wordt gedoeld op gegevensverwerkingen die betrekking hebben op de interne organisatie van de politie, zoals de personeels- en salarisadministratie. Artikel3 Op grond van het eerste lid is het de politie niet toegestaan persoonsgegevens te verwerken zonder dat dit noodzakelijk is voor de bij of krachtens deze landsverordening geforrnuleerde doeleinden. Op grond van het tweede lid is het de politie niet toegestaan gegevens te verwerken die onrechtmatig zijn verkregen. Bij onrechtmatige verkrijging kan bijvoorbeeld worden gedacht aan gegevens die zijn verkregen waarbij bepaalde strafvorderlijke voorschriften zijn geschonden maar ook aan de verkrijging van gegevens in strijd met de bepalingen die gelden op grond van dit ontwerp. Een belangrijk beginsel voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is het beginsel van de doelbinding, dat is uitgewerkt in het eerste lid. Het ontwerp beoogt limitatief in de doeleinden te voorzien ten behoeve waarvan politiegegevens kunnen worden verwerkt. In het derde lid is tot uitdrukking gebracht dat doelafwijkend gebruik van politiegegevens binnen de politie uitsluitend mogelijk is indien het ontwerp daar uitdrukkelijk in voorziet. 6
 24. 24. Artikel4 Eerste lid Dit lid bepaalt dat de verantwoordelijke maatregelen dient te treffen opdat de politiegegevens juist en nauwkeurig zijn. Het betreft een inspanningsverplichting. Het behoort immers tot de taak van de politie om de juistheid van vaak onbevestigde gegevens vast te stellen. Zodra blijkt dat bepaalde gegevens die de politie verwerkt onjuist zijn, moeten zij worden vemietigd of gecorrigeerd. Ook het tweede en derde lid betreffen een inspanningsverplichting. Tweede lid Dit lid verplicht de verantwoordelijke de nodige maatregelen te treffen opdat de gegevens worden verwijderd of vemietigd lOdra zij niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt. Het ontwerp regelt daamaast termijnen, na ommekomst waarvan de gegevens niet langer mogen worden verwerkt. Zodra deze termijnen zijn verstreken moeten de betreffende gegevens worden verwijderd dan wel vemietigd. Derde lid Dit lid brengt voor de verantwoordelijke onder meer de plicht mee om ervoor te lOrgen dat de informatisering voldoende waarborgen bevat om te voorkomen dat gegevens langer in de systemen blijven dan op grond van de landsverordening geoorloofd is. Vierde lid Teneinde de beheerder in staat te stellen gestalte te geven aan zijn verantwoordelijkheid voor een juiste en veilige verwerking van politiegegevens is in dit lid vastgelegd dat de verantwoordelijke daartoe toegang heeft tot politiegegevens. Artikelen 5 tot en met 7 De opneming van deze artikelen houdt onder meer verband met de introductie van de figuur van de bewerker in dit ontwerp (artikeI4, vijfde lid). De bewerker neemt geen beslissingen over de verwerking van persoonsgegevens, dient zich te houden aan hetgeen de verantwoordelijke hem opdraagt ten aanzien van technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens en is in beginsel aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan uit zijn werkzaamheden. ArtikelS Gevoelige gegevens kunnen worden verwerkt voor zover zij een duidelijke functie vervullen bij de uitvoering van de politietaak. lndien bijvoorbeeld van een verdachte bekend is dat deze wekelijks een bezoek brengt aan een bepaalde kerk dan mag dit gegeven worden verwerkt voor lOver dit nuttige informatie kan zijn voor de opsporing 7
 25. 25. van het stratbare feit. Ook gegevens over de huidskleur of de etnische achtergrond kunnen worden verwerkt als onderdeel van een signalement in gevallen waarin de persoonsgegevens en verblijfplaats van de betreffende verdachte niet bekend zijn. Dit artikel noopt ertoe dat de ambtenaar van politie zich dient af te vragen of de verwerking van bepaalde gevoelige gegevens in het concrete geval onvermijdelijk is. Gevoelige gegevens mogen nooit bij wijze van automatisme worden verwerkt. In zijn algemeenheid betekent dit dat statistische gegevens over bijvoorbeeld de relatie tussen etnische afkomst en de betrokkenheid bij criminaliteit niet kunnen worden gegenereerd door middel van registratie van de betreffende gegevens in het kader van de uitvoering van de politietaak. Dergelijke gegevens kunnen bijvoorbeeld wel worden verkregen en verwerkt in het kader van specifieke gevallen waarbij duidelijk is, bijvoorbeeld op grond van wetenschappelijk onderzoek, dat registratie van de culturele of etnische achtergrond van belang is voor de aanpak van bepaalde problemen. Dit kan bijvoorbeeld spelen bij problemen als eerwraak of huiselijk geweld. De wijze waarop door de politie moet kunnen worden ingegrepen, kan afhankelijk zijn van de cultuur waar deze problemen zich afspelen. Statistische analyses zijn mogelijk door middel van een geautomatiseerde koppeling van politiegegevens met bevolkingsgegevens, op een zodanige wijze dat de uitkomsten niet op personen herleidbaar zijn. Artikel9 Een belangrijk uitgangspunt is dat de verwerking van politiegegevens is gekoppeld aan autorisaties. Hiermee wordt beoogd te waarborgen dat politiegegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dat noodzakelijk is ten behoeve van de uitvoering van de politietaak. Op grond van artikel 9 is de verantwoordelijke verplicht een systeem van autorisaties te onderhouden. Door middel van het systeem van autorisaties is de verantwoordelijke in staat de verwerking van politiegegevens bewust toe te delen aan de personen die onder zijn beheer vallen en voor wie de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van hun taken, zijnde onderdelen van de politietaak. Binnen de norm van artikel9 heeft de verantwoordelijke een zekere mate van vrijheid in de wijze waarop hij het systeem van autorisaties vorm geeft. Met name waar het gaat om de verwerking van de gegevens voor de dagelijkse politietaak, zal de verantwoordelijke de nodige vrijheid hebben in de wijze waarop hij de autorisaties verdeelt. Vooral voor de meer specialistische verwerkingen zal worden voorzien in nadere regelgeving met betrekking tot de autorisaties. Het mede door de verantwoordelijke vorm te geven systeem van autorisaties dient te voldoen aan de vereisten van zorgvuldigheid en evenredigheid. Voor zover medewerkers binnen de politie op incidentele basis politiegegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taak, terwijl zij voor de verwerking van die gegevens niet geautoriseerd zijn, verplicht artikel 18, eerste lid, ertoe deze gegevens ter beschikking te stellen. Eerste lid Van de verantwoordelijke wordt verlangd dat hij bij het uitwerken van het systeem van autorisaties de vereisten van zorgvuldigheid en evenredigheid in acht neemt. Deze vereisten brengen onder meer mee dat personen niet mimer worden geautoriseerd dan 8
 26. 26. nodig voor de vervulling van hun taken. De meeste autorisaties zullen daartoe worden gekoppeld aan een bepaalde functie of functionaliteit. Ter invulling van deze vereisten kan de verantwoordelijke bijvoorbeeld onderscheid maken in de soort verwerking: het raadplegen, wijzigen of verstrekken van gegevens. De invulling van de autorisatie zal mede afhankelijk moeten zijn van de risico's die zijn verbonden aan de taken, waarmee de betrokken ambtenaar is belast. Naarmate dit risico toeneemt, zal binnen de politieorganisatie een hogere autoriteit moeten zijn geautoriseerd. In overleg met de politie kan hiervoor eventueel een landelijk model worden ontwikkeld, dat ten grondslag kan liggen aan de regeling in het landsbesluit, houdende algemene maatregelen. Bij het autoriseren voor de verwerking van politiegegevens, als voorzien in artikel 9, eerste lid, kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de leden van een opsporingsteam, dat wordt belast met een opsporingsonderzoek. Binnen dat team is onderscheid mogelijk naar de aard van de verwerking. Naar het model van de procedures en regels voor de verwerking van gegevens in die thans bij de politie in gebruik zijn, kan onderscheid worden gemaakt in het lezen van alle gegevens, het lezen van alle gegevens en wijzigen van eigen gegevens, het lezen van alle gegevens en wijzigen van alle gegevens en het verwijderen van gegevens. Tweede lid Het feit dat politiegegevens slechts mogenworden verwerkt door ambtenaren van politie die daartoe door de verantwoordelijke zijn geautoriseerd en voor zover de autorisatie strekt, maakt het van groot belang dat de verantwoordelijke de ambtenaren van politie daadwerkelijk autoriseert voor zover zij politiegegevens moeten verwerken ter uitvoering van de onderdelen van de politietaak waarmee zij zijn belast. Zonder zo'n autorisatie kunnen zij geen politiegegevens verwerken. Het tweede en derde lid bevatten dan ook twee sterk met elkaar samenhangende normen. Derde lid In de wijze waarop de verantwoordelijke het systeem van autorisaties vormgeeft, geniet hij een redelijke mate van vrijheid. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat de verantwoordelijke ervoor kiest vrijwel alle politieambtenaren binnen zijn korps te autoriseren voor de verwerking van politiegegevens met het oog op de uitvoering van de dagelijkse politietaak. De verantwoordelijke kan echter ook kiezen voor een beperking van de autorisaties van bepaalde functies tot een deel van deze gegevens. Bij het autoriseren voor de verwerking van politiegegevens ligt - gelet op de vereisten van zorgvuldigheid en evenredigheid - een forse beperking van het aantal geautoriseerden voor de hand. Gelet op het bepaalde in het tweede lid, is het van belang dat de autorisatie een duidelijke omschrijving bevat van de verwerkingen waartoe de betreffende ambtenaar wordt geautoriseerd en van de onderdelen van de politietaak ter uitvoering waarvan de verwerkingen worden verricht. De omschrijving in de autorisatie dient er in de eerste plaats toe aan de ambtenaar van politie helderheid te bieden omtrent zijn bevoegdheden waar het de verwerking van politiegegevens betreft. In de tweede plaats biedt de autorisatie aan de beheerder duidelijkheid omtrent de toegang tot de politiegegevens die 9
 27. 27. hij voor de betreffende ambtenaar van politie moet realiseren. In de derde plaats vormt de autorisatie, in combinatie met de protocolplicht op grond van artikel 34, het aanknopingspunt voor de controle en het toezicht als bepaald in de artikelen 35,36 en 37. Door mid del van technische voorzieningen kan de verantwoordelijke - ook achteraf - adequate controle uitoefenen. Daarvoor kan worden gedacht aan het plaatsen van filters of het gebruik van gedragsprofielen. Dit laatste houdt in dat een gebruikersprofiel wordt opgesteld voor de ambtenaren die betrokken zijn bij de gegevensverwerking. Indien afwijkingen worden geconstateerd tussen het gebruikersprofiel en de daadwerkelijke gegevensverwerking door de betrokkene dan kan dat aanleiding vormen tot nader onderzoek naar de wijze waarop de betreffende ambtenaar gebruik maakt van de politiegegevens. Vierde lid Daamaast wordt door personen, die niet zijn benoemd tot ambtenaar van politie, een bijdrage geleverd aan de opsporing van strafbare feiten. Daarvoor kan worden gedacht aan personen die incidenteel zijn ingehuurd door de politie, bijvoorbeeld vanwege hun specifieke kennis op een bepaald terrein zoals accountants, gedragsdeskundigen of psychologen. De autorisatie dient per geval afzonderlijk plaats te vinden, dat wil zeggen dat de autorisatie geldt voor een bepaald onderzoek. Bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan hieraan uitwerking worden gegeven. Vijjde lid Bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden op grond van dit lid nadere regels gesteld omtrent de categorieën van personen en de gegevensverwerkingen waarop de autorisatie betrekking kan hebben. Daarbij moet vooral worden gedacht aan het bij nadere regelgeving aanduiden van gegevensverwerkingen die vanwege hun specialistische karakter beperkt moeten worden tot daartoe gespecialiseerde personen binnen het korps die bijvoorbeeld voldoen aan bepaalde opleidingseisen. Het gaat dan met name om de toepassing van de zoekmogelijkheden op grond van artikel 14 en om de verwerking van politiegegevens over informanten. De verwerking van de politiegegevens, bedoeld in artike11S, zal bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen beperkt worden tot de personen die werkzaam zijn bij de criminele inlichtingendienst. Dit betreft de personen die de contacten met de informant onderhouden. ArtikellO In het ontwerp is gekozen voor het opnemen van een bijzondere geheimhoudingsbepaling. Het uitgangspunt van het artikel is dat een ieder is gehouden tot geheimhouding wanneer hij de beschikking krijgt over politiegegevens met betrekking tot derden. Dit geldt niet alleen voor personen die zijn belast met de verwerking van politiegegevens of die de gegevens direct van de politie hebben gekregen, maar ook voor eventuele tweede en volgende ontvangers, die de gegevens doorverstrekt hebben gekregen. Ook zij zijn aan de geheimhoudingsplicht gebonden. Dit betekent dat, behoudens de hiema te behandelen uitzonderingen, de uit dit artikel voortvloeiende 10
 28. 28. verplichting tot geheimhouding in de weg staat aan doorverstrekking van de gegevens. Op de geheimhoudingsplicht worden enkele uitzonderingen gemaakt. In het eerste lid is voor de ambtenaar van politie bepaald dat de geheimhoudingsplicht niet geldt voor zover een bij of krachtens de landsverordening gegeven voorschrift tot verstrekking verplicht, de bepalingen van paragraaf 3 verstrekking toelaten of de politietaak in bijzondere gevallen tot verstrekking noodzaakt. Deze laatste zinsnede is uitdrukkelijk bedoeld voor uitzonderingsgevallen. Het tweede lid schept een uitzondering op de geheimhoudingsplicht voor de verkrijger van de gegevens, voor zover een bij of krachtens de landsverordening gegeven voorschrift daartoe verplicht of uit zijn taak de noodzaak daartoe voortvloeit. Paragraaf 2 De verwerking van politiegegevens met het oog op de uitvoering van de politietaak Artikel11 Dit artikel regelt de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de dagelijkse politietaak. De uitvoering van de dagelijkse politietaak wordt wel de oog en oorfunctie van de politie genoemd. Deze functie omvat alle in artikel 5 van de Rijkswet politie van Curaçao, Sint Maarten en voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba bedoelde onderdelen van de politietaak in een soort eerste lijnsvariant. Dit wordt ook aangeduid als het basispolitiewerk. Het basispolitiewerk bestaat uit surveillance, afhandeling van de verkeersproblematiek, eenvoudig recherchewerk, verlenen van hulp en handhaven van landsverordeningen en regels. De afhandeling van de verkeersproblematiek bestaat bijvoorbeeld uit het afhandelen van eenvoudige verkeersovertredingen, het onderzoeken van verkeersongevallen en het adviseren van gemeenten over verkeersmaatregelen. Onder eenvoudige recherchewerkzaamheden wordt verstaan het onderzoeken van diefstallen en inbraken, het veilig stellen van sporen en het opnemen van een aangifte van een inbraak. Taken die niet onder de basispolitiezorg vallen zijn recherchewerkzaamheden, zoals bedoeld in artikel12, werkzaamheden ten behoeve van het verkrijgen van inzicht als bedoeld in artikel13, werkzaamheden in het kader van dienstverlening zoals het beantwoorden van vragen van burgers en het behandelen van verzoeken tot signalering, tot betekening van stukken, het behandelen van openstaande beschikkingen, etcetera. Het bijhouden van de administratie rond de vergunningverlening, zoals het beoordelen van vergunningaanvragen, het opstellen van vergunningvoorschriften en het centraal bijhouden van een registratie daarvan valt niet onder de dagelijkse politietaak maar onder de ondersteunende taken, bedoeld in artikel 16. Het in ontvangst nemen van vergunningaanvragen en het - na vergunningverlening - verbaliseren van overtredingen van de vergunningvoorschriften valt wel onder de dagelijkse politietaak Dit artikel biedt ook de wettelijke basis voor het verwerken van gegevens ter zake van in omvang en duur beperkte incidenten als eenvoudige, kortdurende opsporingsonderzoeken, zolang in dat kader geen bijzondere opsporingsmiddelen worden ingezet en geen opsporingsteam wordt samengesteld. De gegevens komen voort uit de verschillende onderdelen van de politietaak, zoals in dit ontwerp daaronder begrepen: de 11
 29. 29. handhaving van de openbare orde, de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, de hulpverlening en de taken ten dienste van de justitie. Eerste lid Gedurende één jaar na de datum van eerste verwerking mogen deze gegevens binnen de politie vrij worden verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de dagelijkse politietaak. Deze bepaling ziet op een ruime bevragingsmogelijkheid in het kader van het zogenaamde basispolitiewerk. Voor de verwerking van deze gegevens zal een ruime kring van personen binnen de politie worden geautoriseerd. Binnen dit jaar kan de politie deze gegevens breed gebruiken om verbanden te leggen tussen de verschillende gebeurtenissen die zich in die periode hebben voorgedaan. Gedurende deze periode kunnen verbanden worden gelegd tussen de beschikbare gegevens door middel van geautomatiseerde vergelijking of het combineren van gegevens. Zowel het vergaren als verwerken van gegevens op grand van dit artikel is even weI gebonden aan de algemene beperkingen die daarvoor gelden op grand van artikel 3, zoals dat de verwerking noodzakelijk moet zijn met het oog op een goede uitvoering van de politietaak en, gelet op de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, ter zake dienend en niet bovenmatig is. Tweede lid De gegevens <<achter het schob> kunnen op basis van het tweede lid, naar aanleiding van een concreet geval, weer beschikbaar komen voor verdere verwerking indien zij door middel van vergelijking van gegevens uit het systeem tevoorschijn komen. Ook voor de in het tweede lid bedoelde vergelijking kan een vrij ruime kring van personen binnen de politie worden geautoriseerd. Ook is in dit artikellid nog eens uitdrukkelijk bepaald dat de betreffende verwerking noodzakelijk moet zijn met het oog op de uitvoering van de dagelijkse politietaak. Raadpleging zonder dat daartoe een deugdelijke aanleiding bestaat, is niet toegestaan. Het begrip vergelijken is beperkter dan het begrip verwerken. Het begrip vergelijken houdt in dat gegevens die reeds bij de betrakken ambtenaar van politie beschikbaar zijn worden vergeleken met andere gegevens. Dit betekent dat er wordt vergeleken op basis van hit/no hit. In geval van een hit kunnen de politiegegevens, waarvan verdere verwerking voor het betreffende doel noodzakelijk wordt geacht verder worden verwerkt. Verdergaande zoekmogelijkheden zijn niet toegestaan als in de wettelijke bepaling wordt gesproken van vergelijken. De categorieën van politiegegevens aan de hand waarvan kan worden vergeleken kunnen bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden bepaald. Het gaat hierbij om de gegevens die in de dagelijkse politietaak nodig zijn om na te gaan of er eerdere verwerkingen zijn over dezelfde persoon, of over een zelfde voertuig of locatie. Met deze verwerkingsmogelijkheid kunnen, als een verdachte één of meerdere strafbare feiten heeft bekend, bijvoorbeeld oudere gegevens worden gezocht. lndien de emst en aard van de zaak geen gericht opsporingsonderzoek in het kader van artikel12 rechtvaardigt, biedt het tweede lid van artikel 11 de mogelijkheid om zaken compleet te maken met eerder verwerkte politiegegevens. De emst van een feit of de achtergrand van een persoon, bijvoorbeeld diens recidivegevaar of diens achtergrondprablematiek, wordt doorgaans 12
 30. 30. mede aan de hand van de historische gegevens beoordeeld. Dit is met name relevant in geval van de aanpak van veelplegers. De mogelijkheid om gegevens te vergelijken staat open voor aIle politieambtenaren die zijn betrokken bij de uitvoering van de dagelijkse politietaak. Het regime voor de gegevensverwerking, zoals dat is uitgewerkt in de eerste twee leden van dit artikel, biedt tevens de mogelijkheid voor de gegevensverwerking met het oog op bepaalde specialistische taken zoals de athandeling van intemationale rechtshulpverzoeken. Het gaat hier dan om taken die geen gerichte gegevensverwerking in de zin van de artikelen 12 en 13 impliceren of vallen onder de ondersteunende werkzaamheden van artikel 16 en die dus kunnen plaatsvinden onder het regime van dit artikel. Desgewenst kan de verantwoordelijke de kring van personen, die bevoegd is tot de betreffende gegevensverwerking, begrenzen door middel van autorisaties. Derde lid De dagelijkse politietaak omvat mede het zoeken naar verbanden teneinde op basis daarvan te beoordelen of er aanleiding bestaat een onderzoek als bedoeld in artikel12 of een analyse als bedoeld in artikel13 te starten. Daartoe is het wenselijk dat bepaalde analyses kunnen worden uitgevoerd op de <<achter het schoÍ>> beschikbare politiegegevens die zijn verwerkt met het oog op de uitvoering van de dagelijkse politietaak, anders dan door middel van vergelijking. Op grond van het derde lid kan door middel van samengestelde zoekvragen worden gezocht naar onderlinge verbanden tussen de gegevens die zijn verwerkt ten behoeve van de dagelijkse politietaak. Een dergelijke verwerking kan aan de orde zijn bij tactische analyses, in het kader waarvan gegevens worden bijeengebracht over normschendingen die gedurende een bepaalde periode in een bepaald geografisch gebied hebben plaatsgevonden. Langs deze weg kan bijvoorbeeld ook criminaliteit, waar veelplegers bij zijn betrokken, in kaart worden gebracht. De gegevens die op basis van artikel 16 raadpleegbaar worden gesteld, kunnen daarbij worden betrokken. Ais vervolgens ten aanzien van eenmaal geïdentificeerde veelplegers dossiers worden aangemaakt ten behoeve van de verdere aanpak van deze personen, dan is sprake van een gerichte verwerking als bedoeld in artikel 12 en dient een artikel12-verwerking te worden gestart. In de praktijk worden de hier bedoelde analyses doorgaans al gepleegd door de infodesks. Vierde lid De gegevens die op basis van de verwerking als bedoeld in het tweede en derde lid (opnieuw) beschikbaar zijn gekomen, mogen worden verwerkt ten behoeve van de dagelijkse politietaak als bedoeld in het eerste lid. Het ligt echter voor de hand te veronderstellen dat in de praktijk de behoefte zal bestaan de gegevens, die zijn verwerkt ten behoeve van de dagelijkse politietaak, mede te verwerken voor andere doelen binnen de politietaak. In het ontwerp wordt een dergelijke handelwijze aangeduid als <<verdere verwerking>>. In het vierde lid wordt de mogelijkheid geboden de gegevens, die zijn verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de dagelijkse politietaak, ter beschikking te stellen voor verdere verwerking ten behoeve van een onderzoek naar de schending van de rechtsorde in een bepaald geval, de verwerking over de betrokkenheid bij handelingen 13
 31. 31. of misdrijven van een bepaalde emst of de betrouwbaarheid van een informant (artikel 15). Hierdoor wordt het mogelijk om een gericht onderzoek te starten naar aanleiding van gegevens die zijn voortgekomen uit de uitvoering van de dagelijkse politietaak. V~jfde lid In dit lid wordt vastgelegd dat de politiegegevens, die zijn verwerkt met het oog op de dagelijkse politietaak, worden vemietigd uiterlijk vijf jaar na de datum van de eerste verwerking. Voor gegevens die met toepassing van het vierde lid verder worden verwerkt voor een ander doel binnen de politietaak geldt deze termijn dus niet. Voor die gegevens geldt de verwijderingsbepaling van het artikel op grond waarvan de gegevens verder worden verwerkt en vervolgens het bepaalde in artikel17. Voor zover ten aanzien van bepaalde gegevens die overeenkomstig artikel 11 worden verwerkt op voorhand duidelijk is dat zij van bijzonder belang zijn voor de uitvoering van de politietaak en derhalve voor langduriger verwerking in aanmerking komen, ligt het derhalve voor de hand dat zij verder worden verwerkt op grond van artikel12, 13 of 15. Gelet op de mogelijkheden die het ontwerp biedt om gegevens vanuit artikel 11 met het oog op bepaalde doelen binnen de politietaak verder te verwerken op basis van een ander artikel dat voorziet in mogelijkheden de gegevens langduriger te verwerken, zou het buitenproportioneel zijn aIle gegevens die zijn verkregen in het kader van de dagelijkse politietaak langer te bewaren dan vijf jaar. Artikel12 Wanneer extra inspanningen worden geleverd om gericht omvangrijke hoeveelheden gegevens te vergaren ten behoeve van een onderzoek met het oog op de handhaving van de rechtsorde in een bepaald geval biedt artikel 12 de basis voor de verwerking van politiegegevens. De term gericht heeft betrekking op de verwerking van grote hoeveelheden gestructureerde gegevens met betrekking tot bepaalde personen. Behalve in geval van opsporingsonderzoeken zal dit ook het geval zijn bij een verkennend onderzoek. Er is in elk geval sprake van gerichte verwerking in de zin van artikel12 zodra een rechercheonderzoek is aangemeld, een verkennend onderzoek wordt gestart en zodra bijzondere opsporingsmethoden worden ingezet, zoals stelselmatige observatie en het afluisteren van telecommunicatie. In zulke gevallen gaat het immers om een omvangrijke gegevensverwerking over personen, ten aanzien van wie de precieze betrokkenheid bij de te onderzoeken strafbare feiten nog niet vast staat. In de praktijk zuIlen er ook situaties zijn waarin niet zeer scherp valt af te bakenen tot welk moment de gegevensverwerking op basis van artikelll kan plaatsvinden en op welk moment een artikel 12-onderzoek moet worden gestart. In die gevaIlen waarin niet evident sprake is van een gerichte verwerking in de zin van artikel12, kan niettemin om andere redenen aanleiding bestaan een artikel12 onderzoek te starten, bijvoorbeeld als men de zoekmogelijkheden nodig heeft die artikel 12 biedt, als men de langere bewaartermijnen die artikel 12 voorschrijft wenselijk acht of wanneer men gegevens afgeschermd van andere politiegegevens wenst te verwerken. Door middel van het systeem van autorisaties kan worden voorkomen dat de gegevens toegankelijk zijn voor 14
 32. 32. personen die niet behoren tot de kring van personen die deel uit maken van het onderzoeksteam. Eerste lid Artikel12 bepaalt in het eerste lid dat de politie gericht politiegegevens over personen mag verwerken ten behoeve van een onderzoek in een bepaald geval. Een geval kan worden omschreven als een naar tijd beperkte gebeurtenis of situatie dan wel een serie gebeurtenissen. Het kan gaan om een opsporingsonderzoek, bijvoorbeeld omdat er een moord is gepleegd, een verkennend onderzoek, bijvoorbeeld omdat er veel drugsmisdaad in een bepaald gebied wordt gesignaleerd, of de aanpak van de overlast bij een school of coffeeshop. Ook als ten aanzien van eenmaal - in het kader van artikel 11 - geïdentificeerde veelplegers dossiers worden aangemaakt ten behoeve van de verdere aanpak van deze personen, zal veelal sprake zijn van een gerichte verwerking als bedoeld in artikel12. Men gaat dan immers op grate schaal gegevens, gericht op deze personen, bijeen brengen. Waar het in deze gevallen om gaat is dat de politie, naar aanleiding van een naar tijd beperkte gebeurtenis of situatie dan wel een serie van gebemtenissen, overgaat tot gerichte en omvangrijke gegevensverzameling over personen, met als doel de rechtsorde in dat geval te herstellen of een emstige verstoring daarvan te voorkomen. In dit verband kan wel worden opgemerkt dat gerichte onderzoeken die aspecten van hulpverlening in zich dragen (aanpakjeugdcriminaliteit, vermiste personen) veelal pas aan de orde zijn wanneer zij daamaast ook betrekking hebben op handhaving van de rechtsorde. Het onderscheid tussen de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en de hulpverlening is doorgaans niet eenduidig. Zo kan het zoeken naar een vermiste persoon, van wie bekend is dat hij geestelijke problemen heeft, ook verb and houden met criminaliteit. Voor zover een gericht onderzoek niet aan de orde is, kunnen politiegegevens ten behoeve van de hulpverlening worden verwerkt op basis van artikel 11. Bij de verwerking op basis van artikel12 gelden geen beperkingen ten aanzien van de status van de personen (verdacht, onverdacht of niet verdacht); de politie kan alles verzamelen mits de persoonsgegevens van belang zijn voor het onderzoek. Door middel van autorisaties wordt de kring van personen, die toegang hebben tot de gegevens, gereguleerd. Door middel van de autorisaties kunnen de gegevens zowel functioneel als geografisch worden afgeschermd. Ook de tactische afscherming van de gegevens binnen de politieorganisatie is hier mee gediend. In artikel 12 is geregeld dat de verantwoordelijke aIle opsporingsambtenaren voor wie dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van diens taak behoort te machtigen voor de betreffende gegevensverwerking wanneer het gaat om opsporingsambtenaren uit het eigen korps. De regeling in dit artikel voorziet aldus in de mogelijkheid om, indien naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis of situatie, onderzoek wordt verricht en gericht persoonsgegevens worden verzameld deze gegevens te verwerken voor zover dat nodig is voor het doel van het onderzoek. De omvang en reikwijdte van de gegevensverwerking wordt echter begrensd door de doelbinding en de beginselen van proportionaliteit en rechtmatigheid die zijn neergelegd in artikel 3. Tenslotte geldt dat de gegevensverwerking geen permanent karakter draagt en ingevolge de doelbinding in tijd begrensd is. 15
 33. 33. Tweede lid Het doel van het onderzoek moet schriftelijk worden vastgelegd. Dit ten behoeve van de controle op de naleving van de beperkingen die vanuit het principe van de doelbinding aan de verwerking van gegevens worden gesteld. Daartoe houdt de privacyfunctionaris een overzicht bij van aIle lopende onderzoeken en de doelen van de onderzoeken, die met inachtneming van dit artikel worden geopend. Derde lid In dit lid wordt verhelderd dat de gegevens, die worden verwerkt met het oog op een bepaald onderzoek, door de ambtenaar van politie die daarmee belast is, beschikbaar kunnen worden gesteld voor verdere verwerking ten behoeve van bepaalde andere doelen binnen de politietaak. De gegevens kunnen vervolgens verder worden verwerkt voor een ander onderzoek met het oog op de handhaving van de rechtsorde in een bepaald geval als bedoeld in het eerste lid, voor een verwerking als bedoeld in de artikelen 13 of 15 of voor de dagelijkse politietaak. De mogelijkheid van het beschikbaar steIlen van gegevens uit een onderzoek ten behoeve van een ander onderzoek, is ten opzichte van de huidige wetgeving nieuw. Gedacht moet worden aan gegevens die in het kader van een onderzoek worden verwerkt en ten aanzien waarvan de geautoriseerde ambtenaar het vermoeden heeft dat deze van belang kunnen zijn voor een ander onderzoek. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een getuige in het ene onderzoek een verklaring aflegt die relevant is voor het onderzoek naar de moord op een filiaalhouder van een pompstation, welke zaak onderwerp is van een ander onderzoek. In dergelijke gevallen biedt dit lid een grondslag voor het beschikbaar stellen van de gegevens ten behoeve van het andere onderzoek. Het gebruik van de woorden <<ter beschikking stellen>> duidt erop dat de gegevensverwerking als een vorm van eenrichtingsverkeer plaatsvindt; niet toegestaan is dat vanuit een bepaald onderzoek of vanuit de criminele inlichtingeneenheid op grond van dit artikel wordt nagegaan in hoeverre elders binnen de politieorganisatie (binnen bepaalde onderzoeken) bruikbare gegevens voorhanden zijn. Daarvoor dient artikel14 te worden toegepast. Ook nieuw is de mogelijkheid om politiegegevens, die worden verwerkt in het kader van een onderzoek, beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de dagelijkse politietaak. Dit kan aan de orde zijn als het onderzoeksteam in aanraking komt met gegevens over een veelpleger die relevant kunnen zijn voor de collega's die werkzaam zijn ten behoeve van de uitvoering van de dagelijkse politietaak. Dergelijke gegevens kunnen dan worden verder verwerkt onder het regime van artikel 11. Vierde lid Dit lid verplicht tot verwijderen van de politiegegevens indien deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. Na het bereiken van het doeI is de noodzaak tot verdere verwerking van de gegevens niet meer aanwezig. De situatie dat de gegevens, die zijn verwerkt op grond van het eerste lid, niet langer noodzakelijk zijn voor het doel van het onderzoek zal - in geval van een opsporingsonderzoek dat heeft geleid tot een vervolging - pas optreden op het moment dat de rechter ten aanzien van de zaak 16
 34. 34. onherroepelijk heeft beslist. De gegevens zijn tot die tijd immers nog nodig voor het geval de officier van justitie, de rechtercommissaris of de rechter ter zitting nader onderzoek verlangt. Als de zaak niet is opgelost en derhalve niet is ingezonden aan het openbaar ministerie, wordt het onderzoek veelal wel voortgezet maar op een minder intensief niveau. De gegevens kunnen in dat geval nodig blijven voor het vervolg van het onderzoek en voor het geval dat het team opnieuw bijeen wordt geroepen vanwege nieuwe aanknopingspunten. De gegevens blijven dan doorgaans nodig voor het doel van het onderzoek tot uiterlijk het moment waarop de feiten, waar het onderzoek zich op richt zijn verjaard. Op grond van het bepaalde in artikel4 ligt het verder in de rede dat de vergaarde gegevens op gezette tijden en/of op een aantal beslissende momenten in het proces worden geschoond en een deel daarvan wordt vemietigd vanwege het feit dat zij naar redelijke ins chatting niet meer van belang zuBen zijn voor het doel van het onderzoek. Zo'n beslissend moment is bijvoorbeeld de inzending van het proces-verbaal aan het openbaar ministerie; op dat moment is duidelijk ter zake van welke van de onderzochte feiten gedurende het strafproces nog nader onderzoek nodig kan zijn. De gegevens ten aanzien van andere feiten kunnen dus worden verwijderd, tenzij zij nog nodig zijn voor een ander onderzoek. Daarop ziet artikel12, vierde lid. Artikel13 Evenals artikel12 heeft artikel13 betrekking op gerichte en omvangrijke verwerking door de politie van gegevens over personen. Het gaat hier om gegevensverwerking teneinde inzicht te verwerven in de betrokkenheid van bepaalde personen bij bepaalde emstige strafbare feiten of bij handelingen die kunnen wijzen op het beramenof plegen van bepaalde categorieën van misdrijven die emstige bedreigingen voor de rechtsorde opleveren of bij handelingen die een emstige schending van de openbare orde vormen. Anders dan bij artikel 12 staat niet zozeer de gebeurtenis of situatie centraal als wel de opbouw van de informatiepositie. Dit artikel ziet op de meer permanente vormen van gegevensverwerking. Deze meer permanente verwerking van gegevens is nodig in verband met de aard van de misdrijven of handelingen die in het geding zijn, zoals hiema bij de toelichting op het eerste lid aan de orde komt. Voor een goede aanpak van de betreffende bedreigingen voor de rechtsorde is een goede informatiepositie onontbeerlijk. Anders dan bij artikel12 worden in artikel13 de categorieën van personen over wie gegevens kunnen worden verwerkt, wettelijk ingekaderd. De personen moeten betrokken zijn bij feiten of handelingen die permanente aandacht van de politie behoeven. De gegevensverwerking heeft een pro-actieve functie, ter verkrijging van een goede informatiepositie. Deze informatiepositie kan ertoe leiden dat besloten wordt tot een operationeel opsporingsonderzoek (op basis van artikel 12), dan wel tot operationele maatregelen in de sfeer van de openbare orde. Ook deze verwerking vindt slechts plaats door daartoe door de verantwoordelijke geautoriseerde politieambtenaren. Naar verwachting zuBen dit voor wat betreft het eerste lid, onderdeel a, vooral de medewerkers van de criminele inlichtingeneenheid zijn die zijn belast met het onderhouden van contacten met informanten, maar het kan ook gaan om misdaadanalisten of andere ambtenaren van politie. Eerste lid 17
 35. 35. Het eerste lid van dit artikel biedt de mogelijkheid tot verwerking van politiegegevens met het oog op het verkrijgen van inzicht in de betrokkenheid kan bepaalde personen bij bepaalde emstige stratbare feiten of bij handelingen die kunnen wijzen op het beramen of plegen van bepaalde categorieën van misdrijven die een emstige inbreuk op de rechtsorde opleveren of bij handelingen die een emstige schending van de openbare orde vormen. Aanleiding voor verwerking van gegevens op grond van artikel13, eerste lid, kan bijvoorbeeld zijn dat uit analyses op grond van artikelll, derde lid, in een bepaalde wijk een langdurig patroon naar voren komt van handel in verdovende middelen. lndien nader inzicht verkregen dient te worden in de betrokkenheid van bepaalde personen bij het voorbereiden of plegen van delicten rond de handel in drugs dan kan een verwerking worden gestart op grond van artikel13. Als die verwerking voldoende aanknopingspunten oplevert voor een concreet opsporingsonderzoek, dan kunnen de gegevens van dat onderzoek worden verwerkt onder het regime van artikel13. De verwerking op grond van artikel13 kan ook gegevens opleveren die binnen de politie breed beschikbaar dienen te zijn ten behoeve van de uitvoering van de dagelijkse politietaak. Een voorbeeld van een dergelijk gegeven is dat een bepaalde persoon vuurwapengevaarlijk is. De betreffende gegevens kunnen dan ter beschikking worden gesteld ten behoeve van verdere verwerking ten behoeve van de dagelijkse politietaak. De verdere verwerking van de gegevens vindt dan plaats onder het regime van artikell2. Onderdeel b van dit lid betreft de gegevensverwerking teneinde inzicht te verkrijgen in de betrokkenheid van personen bij handelingen die kunnen wijzen op het beramen of plegen van misdrijven die door hun omvang of erust of hun samenhang met andere misdrijven een emstig gevaar voor de rechtsorde opleveren. De aanpak van deze misdrijven vergen de opbouw en instandhouding van een permanente informatiepositie. In dit onderdeel gaat het om zwaarwegende strafrechtelijke thema's, zoals terrorisme, die zeer bedreigend zijn voor de samenleving en ten aanzien waarvan geldt dat de klassieke strafrechtelijke benadering, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de overheid reageert op gepleegde normschendingen, niet afdoende is. Om deze dreigingen het hoofd te kunnen bieden en inzicht te kunnen verkrijgen in de kring van personen die op grond van de handelingen die zij verrichten daarbij betrokken kunnen zijn, is het noodzakelijk dat relevante gegevens worden verzameld en geanalyseerd zodat de normschending, bijvoorbeeld een bomaanslag, kan worden voorkomen. Aanleiding voor de gegevensverwerking is dat de handelingen kunnen wijzen op het beramen of plegen van bepaalde categorieën van misdrijven die een emstig gevaar voor de rechtsorde opleveren. De categorieën van misdrijven die de rechtsorde emstig bedreigen, ter zake waarvan op grond van dit onderdeel gegevens mogen worden verwerkt, zullen bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden omschreven. AIleen gegevens over de betrokkenheid bij handelingen die kunnen wijzen op het beramen of plegen van deze misdrijven mogen worden verwerkt. De aanwijzing bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, voorkomt dat te ruim gegevens over handelingen en gegevens over personen die daarbij betrokkenen zijn, worden verwerkt. Derde lid 18
 36. 36. Voor de opbouw van een informatiepositie over handelingen die kunnen wijzen op het beramen of plegen van misdrijven die een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren is verwerking van gegevens over een ruimere kring van personen vereist. Om personen die betrokken zijn bij dergelijke handelingen effectief in kaart te kunnen brengen is het noodzakelijk dat reeds in een zeer vroeg stadium gegevens worden verzameld. Daarom is in dit lid vastgelegd dat persoonsgegevens kunnen worden verzameld en opgeslagen over personen die betrokken zijn bij de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde handelingen. Deze aanwijzingen kunnen zijn gelegen in het lidmaatschap van bepaalde verenigingen, bijvoorbeeld schietverenigingen, het verkeren in groepen die voor de overheid minder toegankelijk zijn of het bezoeken van bepaalde websites op het internet. Op grond van de bepalingen in paragraaf S zal door middel van de interne en externe vormen van toezicht een goede controle kunnen worden uitgeoefend op deze gegevensverwerking. Vijfde lid Dit lid geeft aan dat gegevens waar men op stuit in het kader van de gegevensverwerking op grond van het eerste lid door de geautoriseerde ambtenaar ter beschikking kunnen worden gesteld voor verdere verwerking in een lopend of alsnog te starten onderzoek op grond van artikel12, een verwerking op grond van artikellS of de uitvoering van de dagelijkse politietaak, bedoeld in artikelll. Bij de gegevensverwering op grond van het eerste lid, onderdeel b, kunnen personen worden geïdentificeerd ten aanzien van wie er een redelijk vermoeden is van betrokkenheid bij het beramen of plegen van de misdrijven, als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a. Ook kunnen personen als verdachte worden geïdentificeerd. In een dergelijk geval kunnen de gegevens verder worden verwerkt bij de criminele inlichtingendienst of onder het regime van artikel12. Een dergelijke werkwijze geldt eveneens voor de regionale inlichtingendienst omdat de regionale inlichtingendienst in aanraking kan komen met informatie die van belang is voor de opsporing van strafbare feiten. Door middel van een proces-verbaal kan deze informatie, ook ter beschikking worden gesteld ten behoeve van verdere analyse door de criminele inlichtingeneenheid. In die gevallen waarin de relevantie van gegevens voor een onderzoek evident is kunnen de gegevens ook door de criminele inlichtingendienst direct worden doorgesluisd naar het betreffende onderzoek. Het kan ook voorkomen dat de gegevens, die worden verwerkt in het kader van dit artikel, relevant zijn voor de uitvoering van de dagelijkse politietaak. Bijvoorbeeld als het gaat om inlichtingen, afkomstig van een informant, omtrent mogelijke verstoringen van de openbare orde op een bepaalde plaats. In dergelijke gevallen kunnen deze inlichtingen beschikbaar worden gesteld ten behoeve van verdere verwerking onder het regime van artikel II, zodat de surveillance op de bewuste locatie kan worden geïntensiveerd. Uiteraard kunnen er redenen zijn om de gegevens op zodanige wijze beschikbaar te stellen dat deze niet kunnen worden herleid tot de identiteit van de informant of dat anderszins gegevens worden prijs gegeven die binnen de politie niet breed beschikbaar zouden moeten zijn. Zesde lid In dit lid is vastgelegd aan dat de gegevens worden verwijderd zodra zij niet langer noodzakelijk zijn voor het doe I van de verwerking. Voor de gegevens die worden verwerkt op grond van artikel 13 is het van belang dat de gegevens elk half jaar worden 19

×