Landsverordening politie

1,825 views

Published on

Landsverordening politie

Published in: News & Politics, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,825
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Landsverordening politie

 1. 1. '", Landsverordening Politie ~ 1 Aigemeen Artikell In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: ambtenaar van politie: ambtenaar van politie, bedoeld in artikel 3, onder a en b, van de rijkswet; buitengewoon agent van politie: buitengewoon agent van politie, bedoeld in artikel 10 van de rijkswet; korpschef: de korpschef, bedoeld in artikel 6 van de rijkswet; mandaat: de bevoegdheid om in naam van. een bestuursorgaan besluiten te nemen; Minister: de Minister van Justitie; politietaken: de taken, bedoeld in artikel 5 van de rijkswet; politiekorps: het politiekorps voor Sint Maarten, bedoeld in artikel 4 van de rijkswet; procureur-generaal: de procureur-generaal, bedoeld in artikel2, tweede lid, van de Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba; rijkswet: Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba; Raad voor de rechtshandhaving: Raad voor de rechtshandhaving bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving; taken ten dienste van de justitie: de taken, bedoeld in artikell, onder n, onder 20, van de rijkswet. ~ 2 Inrichting en organisatie Artikel2 1. Het politiekorps bestaat in ieder geval uit de volgende organisatieonderdelen: a. De Dienst Basis Politiezorg, waarin het taakgebied, genoemd in artikel 7, tweede lid, onder d, van de rijkswet, is belegd; b. De Dienst Opsporing, waarin de taakgebieden, genoemd in artikel 7, tweede lid, onder a tot en met c, van de rijkswet, zijn belegd; 2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de organisatie en de taken van het organisatieonderdeel, bedoeld in het eerste lid, onder a,en b. 3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen organisatieonderdelen worden ingericht ter ondersteuning van de organisatieonderdelen, bedoeld in het eerste lid. 4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen organisatieonderdelen worden ingericht met specifieke taken en daarop toegesneden activiteiten zoals onder ander bedoeld wordt in artikel 7 , tweede lid, van de rijkswet. Artikel3 1
 2. 2. Degenen die op grond van de artikelen 184 en 185 van het Wetboek van Strafvordering tot opsporing bevoegd zijn, werken samen met het politiekorps. Artikel4 1. De Minister kan objecten en diensten aanwijzen waarvan bewaking en beveiliging door de politie noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van Sint Maarten of de betrekkingen met andere mogendheden, dan wel met het oog op zwaarwegende belangen van de samenleving. 2. De Minister draagt zorg voor de uitvoering van een besluit als bedoeld in het eerste lid voor zover het geschiedt ter handhaving van de openbare orde. 3. De procureur-generaal draagt zorg voor de uitvoering van een besluit als bedoeld in het eerste lid voor zover dat geschiedt ter strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Artike15 I. De ambtenaren die door de Minister zijn aangewezen voor het vervoer van rechtens van hun vrijheid beroofde personen, kunnen de bevoegdheden, bedoeld in artikel13, eerste en vierde lid, van de rijkswet, uitoefenen dan wel de maatregelen treffen die worden genoemd in het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, bedoeld in artikell4, derde lid, van de rijkswet, voor zover dit noodzakelijk is met het oog op de voorkoming van het zich onttrekken van de te vervoeren persoon aan het op hem uitgeoefende toezicht. De eerste volzin is van toepassing voor zover de rechtens van hun vrijheid beroofde personen zijn ondergebracht bij de politie. 2. Het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, bedoeld in artikel 14, derde lid, van de rijkswet, is van overeenkomstige toepassing op personen die ten behoeve van de hulpverlening aan hen zijn ondergebracht bij de politie. Artike16 Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere regels worden gesteld over het financieel beheer, de financiële verantwoording en de verslaglegging van het politiekorps. ~ 3 Rechtspositie Artikel 7 Rechtspositie 1. De Minister is belast met het aanstellen, bevorderen, schorsen en ontslaan van ambtenaren van politie, met dien verstande dat plaatsing van ambtenaren van politie die uitsluitend of in hoofdzaak belast zijn met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde dan wel het verrichten van taken ten dienste van de justitie, niet geschiedt 2
 3. 3. , . t. dan na overleg met de procureur-generaal. De ambtenaren van politie worden bij landsbesluit aangesteld, bevorderd, geschorst en ontslagen. 2. Bij ofkrachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld over de rechtspositie van de ambtenaren van politie. 3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels gesteld worden over de rechtspositie van ambtenaren, bedoeld in artikel 3, onder c, van de rijkswet, alsmede hun taken. ~ 4 Overgangs- en slotbepalingen Artike18 De bepalingen die op de Politieregeling (P.B. 1962, no. 64) en op de Politieregeling 1999 (P.B. 1999, no. 79) berusten, blijven na het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening van kracht, totdat zij door andere regelingen en uitvoeringsvoorschriften overeenkomstig deze landsverordening of de rijkswet zijn vervangen. Zolang geen nieuwe regelingen en uitvoeringsvoorschriften tot stand zijn gekomen, worden de bestaande regelingen en uitvoeringsvoorschriften zoveel mogelijk overeenkomstig deze landsverordening uitgelegd en toegepast. Bij strijdigheid geldt deze landsverordening. Artikel9 De Politieregeling 1999 worden ingetrokken. Artikell0 Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die der uitgifte van het Publicatieblad, waarin de afkondiging is geschied. Artikel11 Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening politie. 3
 4. 4. - . MEMORIE V AN TOELICHTING LANDSVERORDENING POLITIE IALGEMEEN 1. Inleiding De voorliggende ontwerp-Iandsverordening strekt ertoe om het onderwerp politie te regelen voor het land Sint Maarten vanaf de dag van transitie, voor zover op basis van de Regeling van de inrichting, de organisatie, het gezag en het beheer van de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba) geheel of gedeeltelijk aan Sint Maarten is overgelaten. Het betreft de onderwerpen ten aanzien waarvan in de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is bepaald dat die bij (ofkrachtens) landsverordening dienen te worden geregeld. Daamaast zijn er ook enkele aanvullende regels opgenomen die niet rechtstreeks voortkomen uit de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, maar bijvoorbeeld afkomstig zijn uit de Politieregeling 1999 van het Land Nederlandse Antillen. Het Korps Politie Nederlandse Antillen houdt op te bestaan en er zullen op grond van de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba drie nieuwe korpsen worden ingericht, te weten het korps Curaçao, het korps Sint Maarten en het korps Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daamaast wordt er een Gemeenschappelijke Voorziening Politie ingericht. Het uitgangspunt van de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is dat de nieuwe korpsen zich ontwikkelen tot volwaardige, kwalitatief goede en professionele korpsen die zodanig worden georganiseerd en worden ingericht dat zij de politietaken - strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, handhaving van de openbare orde en de hulpverlening - zelfstandig en zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren. De Politieke Stuurgroep Staatkundige Veranderingen heeft bij besluit van 1 oktober 2008 de opdracht verstrekt om te komen tot de verdere professionalisering en inrichting van de Antilliaanse politiekorpsen. De drie korpsen afzonderlijk hebben een inrichtingsplan opgesteld. Het inrichtingsplan van het Korps Politie Sint Maarten vormt de basis voor een professionele politieorganisatie in het land Sint Maarten. Het voorliggende ontwerp bouwt voort op de hiervoor genoemde Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba vindt een basis in de Slotverklaring van 2 november 2006 van het bestuurlijk overleg over de toekomstige staatkundige positie van Curaçao en Sint Maarten. In de Slotverklaring staat vermeld dat de inrichting, de organisatie, het gezag en het beheer van de politie worden geregeld bij consensusrijkswet. De Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is gedeeltelijk gebaseerd op de Politieregeling 1999 en de Politiewet 1993. 2. Hoofdlijnen van het ontwerp
 5. 5. - ~ De Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba bevat regels over de inrichting, de organisatie, het gezag en het beheer van de politie en de samenwerking tussen de korpsen van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De 10kale inbedding staat daarbij voorop. De politietaken zijn opgedragen aan de korpsen en de politie treedt op onder nationaal gezag. Daamaast biedt de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba een kader voor samenwerking tussen de landen Curaçao, Sint Maarten en Nederland voor wat betreft Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het voorliggende ontwerp bevat regels over de inrichting en organisatie van het korps, over de rechtspositie van de ambtenaren van politie. II ARTIKELSGEWIJS ~ 1 Aigemeen Artikell In dit artikel worden enkele begrippen gedefinieerd die in de landsverordening en de daarop berustende bepalingen regelmatig worden gebruikt. ~ 2 Inrichting en organisatie Artikel2 Op grond van artikel 7, tweede lid, van de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba dienen bij ofkrachtens de landsverordening regels te worden gesteld over de inrichting en de organisatie van het politiekorps, met het oog op een zo effectief en efficiënt mogelijke uitvoering van de politietaak. Voorts dient voorzien te worden in nader genoemde taakgebieden. Het voorgestelde artikel geeft een kader voor de organisatie van het Korps Politie Sint Maarten. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere regels worden gesteld. Artikel3 Dit artikel heeft de strekking een zo goed mogelijke samenwerking te verzekeren tussen de reguliere politie en de bijzondere opsporingsambtenaren, als bedoeld in artikel 185 van het Wetboek van Strafvordering, en buitengewone agenten van politie. Artikel4 Op grond van dit artikel kan de Minister objecten en diensten aanwijzen waarvan bewaking en beveiliging door de politie noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van Sint Maarten of de betrekkingen met andere mogendheden, dan wel met het oog op zwaarwegende belangen van de samenleving.
 6. 6. "". De bewakings- en beveiligingstaak is een onderdeel van de politietaak. In artikel4, eerste lid, worden de begrippen bewaking en beveiliging in één adem genoemd. Relevant is of de maatregelen worden getroffen ter handhaving van de openbare orde dan wel ter strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, omdat dit doorslaggevend is voor de gezagsvraag. Dit hangt af van het doel waarvoor de maatregelen worden getroffen. Bij de bewaking en beveiliging van civiele objecten door de politie is van belang door wie het gezag wordt uitgeoefend. Dit blijkt ook uit het tweede en derde lid, waarin de uitvoering van een besluit van de minister wordt opgedragen aan de Minister als het om de handhaving van de openbare orde gaat, en aan de procureur-generaal als het om de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde gaat. Artikel5 In het voorgestelde artikel 5 worden bevoegdheden toegekend aan ambtenaren die zijn aangewezen door de Minister voor het vervoer van rechtens van hun vrijheid beroofde personen. Het gaat hier om het vervoer van personen ondergebracht in een politiecel. Artikel6 Artikel 51 van de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba biedt de landen de mogelijkheid nadere regels te stellen over het beheer en de financiële verantwoording en de verslaglegging. Op grond van het voorgestelde artikel 6 kunnen die regels bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden vastgesteld. ~ 3 Rechtspositie Artikel7 Op grond van artikel 45 van de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt bij landsverordening het gezag aangewezen dat bevoegd is tot aanstelling, bevordering, schorsing en ontslag van ambtenaren van politie. De Minister van Justitie wordt aangewezen als dat gezag. Onder de ambtenaren van politie wordt hier mede verstaan de directeur van de gemeenschappelijke voorziening politie, voor zover in zijn aanstellingsbesluit is bepaald dat Sint Maarten het land van zijn aanstelling is (artikeI29, vierde lid, van de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba) alsmede de andere de ambtenaren van politie die beschikbaar worden gesteld door middel van de gemeenschappelijke voorziening politie (artikeI29, vijfde lid, tweede volzin). De ambtenaren van politie worden bij landsbesluit aangesteld, bevorderd, geschorst en ontslagen. Op het terrein van de rechtspositie zal het oorspronkelijke Besluit rechtspositie korps politie Nederlandse Antillen 2000 in aangepaste vonn blijven gelden voor ambtenaren van politie. In het tweede lid is een grondslag opgenomen om op dat terrein bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, regels te stellen. Het voomemen bestaat om artikelen die zijn opgenomen in de onderlinge regeling met betrekking tot kwaliteitscriteria en opleidings- en trainingsvereisten voor ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de
 7. 7. , .. Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, in dat landsbesluit, houdende algemene maatregelen, neer te leggen. ~ 4 Overgangs- en slotbepalingen Artike18 Op grond van deze overgangsbepaling, die afkomstig is uit de Politieregeling 1999, blijven de regelingen en uitvoeringsvoorschriften die op de Politieregeling (P.B. 1962, no. 64) en op de Politieregeling 1999 (P.B. 1999, no. 79) berusten, na het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening van kracht, totdat zij door andere regelingen en uitvoeringsvoorschriften overeenkomstig deze landsverordening of de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn vervangen. Zolang geen nieuwe regelingen en uitvoeringsvoorschriften tot stand zijn gekomen, worden de bestaande regelingen en uitvoeringsvoorschriften zoveel mogelijk overeenkomstig deze landsverordening uitgelegd en toegepast. Bij strijdigheid geldt deze landsverordening.
 8. 8. Date/Time LocallD 1 LocallD 2 10-08-2010 5424884 Abbreviations: HS: Host send HR: Host receive WS: Waiting send 06:53:20 p.m. Transmit Header Text Local Name 1 Local Name2 Algemene Zaken This document: Confirmed (reduced sample and details below) Document size: A4 EILANDGEBIED ST. MAARTEN NEDERLANDSE ANTILLEN ~ :cljne Excellentie de Gouverneur van I de Nederland$c Antillcn Fort Amsterdam 2. Willemstad CurAÇao fr ~ ~ " '" :z t:J '" .E -M '-" }; " ='<'! " .5 !; c " "'" ~ " > ~ ~ " E E '"" " <> 5 '" "'" g> 'Ë ~ " 11 :E L._ .J lIwnummer: Ow briefvan: 6792 Ons nummer: Am. Ondcrwclp: Tocumding atlwndigingsblad Pbilipsburg. OCT8 . 1010 Bijlagen: T er vQldoening aan het gestelde in mikel J00 van de EHandenregeling Nederlandse Antillon. beb ik de cor Owe Excellontic hicroij aan to bieden het atlwndigingsblad 2010. nr. 62 (Eilandsvcrordening vaststclhng Jandsverordeningpolitic) De gczaghebher van het eilaadgehied Sint Maarten. -~~~Cc. Minister president <> >- .S:: <; o BestuurskantOOT . Clem Lahega Square. Sint Maarten . Netherlands Antille, Phone: (5995) 22233/22535, Fax: (5995) 24884. Telex: 8009 BCSXM "",^,_ß Total Pages Confirmed: 10 Start Time Duration 06:50:13 p.m. 10-08-2010 00:02:21 PL: Polled local PR: Polled remote MS: Mailbox save MP: Mailbox print CP: Completed FA: Fail TU: Terminated by user TS: Terminated by system RP: Report G3: Group 3 EC: Error Correct
 9. 9. Date/Time LocallD 1 LocallD2 10-08-2010 5424884 Abbreviations: HS: Host send HR: Host receive WS: Waiting send 06:55:40 p.m. Transmit Header Text Local Name 1 Local Name 2 Algemene Zaken This document: Confirmed (reduced sample and details below) Document size: A4 EII,ANDGEBIED ST. MAARl'EN NEDERLANDSE ANTILLEN G:anzìjne Exccllcntîe de Gouverneur vat;! de Nederlandse AntiHen Fort Amsterdam 2, WìlIenlS1ad Curacao e- ~ "tl" o Z ,t.l.) "'" "' .ëv ~ '-.g .D <V """ .S g " V "tl " E <V ,. L -1 Uwnummcr: Onsnummer' 6792 Afd:Uw brief van: Onderwcrp: Toezending aOwndiging<hlad Pblllpsburg. ocr B 20111 Bijlagen: ~ å'i Ter voldocning aan bet gesteldc ín artikel J00 van de Eitandenregcling Nedcrlandsc ê Antillen, beh ik de eer Uwe Exeellentie hierhij aan te bieden bet alkondigíngsblad 2010, nr. 62 =' (EiJandsverordening vo::tststellinglandsvcrordening poHt:íe) '" '"<V ~ 'iií "tl ~ ~." ~ '" ~ ]'<V " .S:!' " " De ger.agbebher van bet eilandgehied Sin! Maartcn, -~~Cc, Minister president Bestuurskantoor. Clem t..bega Square. Sílll Maamn . Netberland, Antìllos Pbone: (5995) 22233 / 22535. Fax: (5995) 24884. Telex: 8009 BCSXM ~lJlfltn1;'i Total Pages Confirmed: 10 Start Time Duration 06: 50:43 p.m. 10-08-2010 00:01: 55 PL: Polled local PR: Polled remote MS: Mailbox save MP: Mailbox print CP: Completed FA: Fail TU: Terminated by user TS: Terminated by system RP: Report G3: Group 3 EC: Error Correct

×