Advertisement

MSB 2020_7_grundläggande förutsättningar och drift.pptx

Advania
Concept Manager at Advania
Nov. 3, 2022
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Recently uploaded(20)

MSB 2020_7_grundläggande förutsättningar och drift.pptx

 1. MSBFS 2020:7 Föreskrift avseende säkerhetsåtgärder Genomgång 2022-11-03 Per Åke Andersson per-ake.andersson@advania.com
 2. MSBFS 2020:7 – Föreskrift avseende säkerhetsåtgärder • Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2020:7) om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter • Föreskrifternas krav på säkerhetsåtgärder motsvarar vad MSB bedömer att en statlig myndighet minst behöver göra för att nå en godtagbar nivå av säkerhet i sin it- miljö. • Ytterligare säkerhetsåtgärder som behöver vidtas identifierar organisationen genom sitt systematiska och riskbaserade informationssäkerhetsarbete. Annan reglering kan också ställa högre krav på säkerhet, exempelvis dataskyddsförordningen eller säkerhetsskyddslagen
 3. MSBFS 2020:7 – Föreskrift avseende säkerhetsåtgärder • Ytterligare säkerhetsåtgärder som behöver vidtas identifierar organisationen genom sitt systematiska och riskbaserade informationssäkerhetsarbete. Annan reglering kan också ställa högre krav på säkerhet, exempelvis dataskyddsförordningen eller säkerhetsskyddslagen Systematiskt och riskbaserat informations- säkerhetsarbete Säkerhetsåtgärder
 4. MSBFS 2020:7 – Föreskrift avseende säkerhetsåtgärder Översiktligt innehåll • Kapitel 2: Grundläggande förutsättningar • Kapitel 3: Utveckling, anskaffning och utkontraktering • Kapitel 4: Drift och förvaltning • Kapitel 5: För myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskapen
 5. MSBFS 2020:7 – Grundläggande förutsättningar Ansvar • Ledningen har det övergripande ansvaret att styra och inrikta informationssäkerhetsarbetet informationssäkerhetsarbetet samt säkerställa att det finns tillräckliga resurser och mandat. och mandat. En vanlig ansvarsfördelning i övrigt är följande: • CISO • Informationsägare • Systemägare Till detta tillkommer policyer, riktlinjer, forum m m. Se även kapitel 5 i ISO27002:2022 samt ISO27002:2022 samt avsnittet Utforma på informationssäkerhet.se
 6. MSBFS 2020:7 – Grundläggande förutsättningar Ansvar • Organisationen ska se till att systemägaren ansvarar ansvarar för att införa, förvalta, följa upp och utvärdera utvärdera säkerhetsåtgärder • Komplettera Informationsägarens och Systemägarens Systemägarens årshjul: • Informationsägaren ansvarar för att genomföra informationsklassning och riskbedömning för den information som hanteras i dennes verksamhet. • Systemägaren ansvarar för att informationssystemet informationssystemet har de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda informationen som hanteras där, och att det finns arbetssätt för att utvärdera och uppdatera säkerhetsåtgärder så att det ger ett tillräckligt skydd för skydd för informationssystemet.
 7. MSBFS 2020:7 – Grundläggande förutsättningar Omvärldsbevakning • Organisationen ska se till att bedriva omvärldsbevakning för att 1. identifiera potentiella hot mot sina informationssystem 2. identifiera potentiella sårbarheter i sina informationssystem 3. hitta stöd för hanteringen av hot mot och sårbarheter i sina informationssystem.
 8. MSBFS 2020:7 – Grundläggande förutsättningar Omvärldsbevakning • När det gäller sårbarheter så är det lämpligt att att systemägaren prenumererar på nyhetsbrev och nyhetsbrev och varningar från bland annat: • leverantörerna av organisationens informationssystem och it-produkter • CERT-SE – Sveriges nationella CSIRT (Computer (Computer Security Incident ResponseTeam) – hos hos MSB. En SOC-tjänst, en funktion som övervakar och reagerar på hot mot en organisations kritiska tillgångar kan övervägas
 9. MSBFS 2020:7 – Grundläggande förutsättningar Riskbedömningar • Organisationen ska 1. se till att det finns ett arbetssätt för att identifiera, analysera och värdera risker 2. genomföra riskbedömning av produktionsmiljön i sin helhet 3. genomföra riskbedömning av enskilda informationssystem var för sig eller samlat för informationssystem i produktionsmiljön med liknande funktion, uppbyggnad och användningsområde.
 10. MSBFS 2020:7 – Grundläggande förutsättningar Riskbedömningar • Riskbedömningen går förenklat ut på att besvara de fyra frågorna 1. Vad kan hända? 2. Varför kan det hända? 3. Vad blir konsekvenserna? 4. Hur sannolikt är det att det inträffar?
 11. MSBFS 2020:7 – Grundläggande förutsättningar Riskbedömningar • I organisationen ska det finnas ett beslutat arbetssätt för att identifiera, analysera och värdera risker (riskbedömning).
 12. MSBFS 2020:7 – Grundläggande förutsättningar Riskbedömningar • I organisationen ska det finnas ett beslutat arbetssätt för att identifiera, analysera och värdera risker (riskbedömning). • Komplettera Informationsägarens och Systemägarens årshjul: • Organisationen ska ge systemägaren i uppgift att uppgift att säkerställa att riskbedömningen genomförs för de informationssystem som systemägaren ansvarar för.
 13. MSBFS 2020:7 – Drift och förvaltning Nätverkssegment och filtrering • För att förhindra spridning och konsekvenser av inträffade incidenter behöver organisationen dela upp sin it-miljö i olika nätverkssegment och filtrera trafiken så att så att endast nödvändiga dataflöden förekommer.
 14. Flera angreppssätt är möjliga Krav på segmentering ? Segmenterat nät Ex. KSF3.1, BITS: Grundläggande Säkerhetsförmågor Utökade Säkerhetsförmågor
 15. VÄGLEDNING - Säkerhetsåtgärder i informationssystem (MSB - 2022) Vägledningen är direkt mappad mot MSBFS 2020:7: • Nätverkssegmenten behöver i sin tur skyddas med olika säkerhetsåtgärder. Det kan exempelvis handla om filtrering av nätverkstrafik, behörigheter, kryptering, säkerhetskonfiguration, säkerhetskopiering, loggning, övervakning, skydd mot skadlig kod och redundans. • Hur säkerhetsåtgärderna utformas och vilken nivå av skydd de behöver ge beror på respektive nätverkssegments skyddsbehov, användningsområde och syfte.
 16. MSBFS 2020:7 – detaljerade råd om skyddsåtgärder • MSBFS 2020:7 4 kap. 1 § Myndigheten ska förhindra spridning av incidenter och minska konsekvenser av angrepp genom att placera informationssystem med olika funktioner i separata nätverkssegment i sin produktionsmiljö. • Allmänt råd till MSBFS 2020:7 4 kap. 1 § Följande funktioner i produktionsmiljön bör placeras i separata nätverkssegment: 1. Klienter för användare. 2. Klienter för administration. 3. Servrar. 4. Centrala systemsäkerhetsfunktioner i form av behörighetskontrollsystem, säkerhetsloggning, filtrering och liknande. 5. Centrala stödfunktioner i form av skrivare, scanner och liknande. 6. Trådlösa nätverk. 7. Gästnätverk. 8. Externt åtkomliga tjänster. 9. Informationssystem som sammankopplas med informationssystem hos extern aktör. 10. Industriella informations- och styrsystem (SCADA). 11. System som innehåller sårbarheter som inte kan hanteras.
 17. ISO27002:2022 Segregation in networks (8.22) • Large networks can be split into several domains. This means that different security levels can be applied to each domain, with limited access to different parts of the business network. The networks can be fully physically separated or digitally separated using logic networks. Wireless networks do not have physical boundaries and should therefore be considered as external connections until a gateway such as a VPN has been passed when sensitive data is being accessed.
 18. ISO27002:2022 • Domänbegreppet
 19. Cybersäkerhet i Sverige – Rekommenderade säkerhetsåtgärder • Skydda it-miljön genom att upprätta olika nätverkssegment med fysisk och logisk separation och skapa kontrollerade trafikflöden mellan segmenten med hjälp av brandväggsfunktioner som skyddar mot att oönskad trafik kan flöda fritt i nätverket. • (US) Center for Internet Security (CIS) CIS Controls Avsnitt: Boundary Defense; och Controlled Access Based on the Need to Know; CIS Control 14 • UK NCSC 10 steps to cyber security Avsnitt: Network security • NO NSM Ti viktige tiltak mot dataangrep Avsnitt: Bruk klientbrannmur
 20. VÄGLEDNING - Säkerhetsåtgärder i informationssystem (MSB - 2022) Zonbegreppet • En zon kan bestå av ett eller flera nätverkssegment. • Uppdelningen kan göras med stöd av logiska åtgärder, exempelvis VLAN (Virtual Local Area
 21. VÄGLEDNING - Säkerhetsåtgärder i informationssystem (MSB - 2022) Figur 1 Exempel på en organisations organisations omgivning samt samt övergripande indelning av indelning av it-miljöer och zoner.
 22. • De olika zonerna har olika användningsområden, skyddsbehov och möjlighet till extern kommunikation. Nedan följer exempel på zoner och vilka informationssystem som placeras där. • Produktionsmiljö • - Zon för användarnära system: användarklienter och användarapplikationer. • - Zon för verksamhetssystem: servrar, databaser, katalogtjänster och nätverksutrustning. • - Zon för systemadministration: tjänster och klienter som används för systemadministrativa åtgärder. • - Zon för centrala systemsäkerhetsfunktioner: behörighetskontrollsystem och säkerhetslogg. • - Zon för externt exponerade system (även kallad DMZ): tjänster som exponeras mot internet, till exempel publika webbservrar, vpn-koncentrator och e-postgateway. VÄGLEDNING - Säkerhetsåtgärder i informationssystem (MSB - 2022)
 23. Säpo - zonmodell • Ett teoretiskt koncept som kan användas för att åskådliggöra olika principer för att minska exponeringen av ett informationssystem är att modellera olika säkerhetszoner. I denna kontext placeras ett informationssystem i en säkerhetszon baserat på hur skyddsvärt det är.
 24. Säpo - zonmodell • Informationssystem placerade inom samma säkerhetszon kan kommunicera direkt med varandra och dela infrastrukturkomponenter. Kommunikation mellan dessa skall dock ske på ett kontrollerat sätt, exempelvis med hjälp av brandvägg.
 25. Säpo – ”resurscell” • Konceptuell design över hur åtkomst mellan komponenter, funktioner eller delsystem inom samma informationssystem kan begränsas. • Samtliga funktioner kan där kommunicera och överföra logg till ett nätsegment som skyddar logginformationen från obehörig påverkan. • Kommunikationen inom verksamhetssystemet begränsas genom nätsegmentering i olika zoner.
 26. VÄGLEDNING - Säkerhetsåtgärder i informationssystem (MSB - 2022) Figur 2 • Exempel på en organisations zoner, segment och kommunikationsvägar internt och och mot omgivningen. • A-F symboliserar informationssystem med olika funktioner och/eller som behandlar information med olika olika skyddsbehov.
 27. Mappning • Mappning vägledning ISO27002:2022
 28. MSBFS 2020:7 – Drift och förvaltning Ytterligare åtgärdsområden: • Behörigheter och digitala identiteter • Autentisering • Kryptering • Säkerhetskonfigurering • Säkerhetstester och granskning • Ändringshantering, uppgradering och updatering • Korrekt tid • Säkerhetskopiering • Säkerhetsloggning • Övervakning • Skydd mot skadlig kod • Skydd av utrustning • Redundans och återställning
 29. MSBFS 2020:7 – Drift och förvaltning Frågor?
Advertisement