Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ATEŞLEME SİSTEMİ VE
IVLAGNETO TIMING

ESAT TEMİZYÜREK
13751138908
i, Mgşaıımı.: 
.Aiişihıııuûiiaııûıûııýüıavßflhııéhıûuaûaîııdk:

ı

 

;ıllqışjiııliııışýıiııliıı _ inıvnrvnilııi lvııışııı...
BATA RYA

rAteşleme sisteminin başlangıç elemanıdıııMagnetdnun
çalışmaya başlaması için dönmesi gerekiızMotora ilk
hareket...
Mloıloııııııılınııll .ıılîhııainğkııliliıiiıı Knııthııdhınıı
imııııußß taııısıgqıı-ıiıııtıfıııitaRhııılhıısliınilûıııııgjı...
nıagımn `
ıwildı.

 

 

l
| ,
| 1
İ l
J. ı ı
' ı
| = | ş ı = =
K | ı sunucu., ı Translomııı wıl SM
Mmnwmmw ı ı ı Cyliııde...
:mum namı::: am:

umuma (Licınoot _W

    
  
 

turu› wnncv nn:

cnııvAcı ww..
us: nn: . .ı ı :An:

MNGNEYD main m"

...
_ını

Alııimiulßxııııiiîoimıt
Starting Devices

snm (sumo
Ğ «
“ y' ::ama

m cm ww Kuwzınuvı

rus. ı-za (nmmnonvs nr .ın vvvrmkß rmmhnn
şeması& _Fi ıAîLıg

Mlıımı imııémmIıHayatizgjhıııilßâıııihıiııgßy :ngxamııila
:ıvıaııımyıısıınvplîîkşall- :ııı-itaııaııanx...
_ınııımmnt

Nhıgııuıu
isıısıltıııilaııx

Iîıı-lillaıufılîkîallı
vııı Irmak-çıkalım
:a ı nımınıgêiı:
Dual magneto
, 
Ãşx _ A
Magnetolar kendi taraflarındaki silindirlerin 'alt biıjilerini
diğer taraftaki silinderlerin üst bujilerini besler.

Len M...
Magneto Switchler

rOFF konumunda iki manyeto
da devredışıdır.

rR konumunda sadece sağdaki
manyetonun beslediği bujiler
r...
“ßilııııxalloıııııııhıaiîğîhuîî M:: lıvııllialI iııilaliîtıihıı
:nwamııilaııiıqjlltaıataıihıı ;anhıııinßıûııûııılıınıihııx...
B u j ı I e r
r Bııjiler yanma odasında
sıkıştırılmış hava yakıt
karışımının ateşlerımesirıi
sağlar. Orta kısmında

elektr...
_Sökülgn Bujinin Durumu

 

Normal Durum

Aşınmış buji
m*** A;
 “gi”, ,.
î-

_Sıclağa maruz kalmış buji
(yeterli soğutma yok)

  

AZ YAĞ YAl(AN BUIİ ZENGİN KARISIM YAKAN BUJİ
ÇOK YAĞ YAKAN BUJİ

YETERSİZ ATEŞLEME
YAPAN BUJİ
.fî [Il ilaııımlfğlu: '(5531
iiuîİl-dııımiııııûıaınııâtaııaırawhuûlîîülaıâ&şxaßâıihıgâîdmğlîııtlb
tlHlqşgxHil-ısjûnhıeâiiı...
s lüîlaiiiıımléıı'iııııılinzıla-İlluûıııa-hıuılıanısnßıulkêıısü
"ıaıımkaını ıİJsIiıaıexuııısıkııııııiıııuguilıßıııaıûııamı...
»Jülrßkßîiilîîîîi Tlillýliiıllğiillêğ

 i_ İlıııırgnllı
ı :HİIıı-,Ilıil-«Imîßliiıılîl

mmruafıııa

Ihıııııııâıııîitltıllıı...
Mağnetolardan
herhangi birine
mağneto
synchronizer cihazı
bağlanır.
Magnetonun
zamanlaması doğru
değilse cihaz öter.

' Ma...
Installation and Adjustment

 

Compression slroke 'fjmjng marks
Ägû&ıııamıııııııııııııılkliîîlfıııııkisıihuıııallnlihııfûıııu

o hmıQıIlulIİQx-qgû)ııaıilgğßııııâkiaihı ßîüülîlü
oililıtâı...
!lalİnııeıoııınıqyııdiııııılkıaılîRiııınıgı tıypıımırilaıı
lıığhııııı .::ıkı İsllîlâıılb ııısıkn ını-ihracı:
oilııııllriiıı
Magneto rgtßrdan

sökülüpîamir ve ayar

yapılması gerektiğinde;
>Pervane yine 25
dereceye getirilir

l > Pervane üzerine

...
m 'î
TEİŞTEIKIIECÜIRLER
Ateşleme sistemi ve Manyeto Ayarı
Ateşleme sistemi ve Manyeto Ayarı
Ateşleme sistemi ve Manyeto Ayarı
Ateşleme sistemi ve Manyeto Ayarı
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ateşleme sistemi ve Manyeto Ayarı

Fatih Katırcıoğlu

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ateşleme sistemi ve Manyeto Ayarı

 1. 1. ATEŞLEME SİSTEMİ VE IVLAGNETO TIMING ESAT TEMİZYÜREK 13751138908
 2. 2. i, Mgşaıımı.: .Aiişihıııuûiiaııûıûııýüıavßflhııéhıûuaûaîııdk: ı ;ıllqışjiııliııışýıiııliıı _ inıvnrvnilııi lvııışııııııııııı :iîaikaıııııuıûııî :ntğlhııınllıiıı ~ .ıııımjtaımıı :nxramıını vııuîzutaıuı :ığihiêaıgyaı ımmhıgıııüio› ;ymhıgıııaiiııoaıuîidllkaıî ;şğßiım İfalfılkıihııı ,1 .Blm
 3. 3. BATA RYA rAteşleme sisteminin başlangıç elemanıdıııMagnetdnun çalışmaya başlaması için dönmesi gerekiızMotora ilk hareketini veren Startefin çalışması için gerekli elektriği depo eder.
 4. 4. Mloıloııııııılınııll .ıılîhııainğkııliliıiiıı Knııthııdhınıı imııııußß taııısıgqıı-ıiıııtıfıııitaRhııılhıısliınilûıııııgjı: İmamı N lıııswıiıeıili) Hıûüğîmýkâli nııyjıaıiîlıslhııı :ıoıııııııihılmınııpûıııaı ıujkııııııihıvııllaıîlîııalîllıııamıı: :ıaliıqg-ıılııı Sîıııvıııiki&ikiinıâuhwmgıiııllııınııı :ıâluıııilaıiiııllnıfııenwacûııilauîîkxalillaıül gllısjisgjfllkîâb ıoılhşßîlııalîllııßjııllııı
 5. 5. nıagımn ` ıwildı. l | , | 1 İ l J. ı ı ' ı | = | ş ı = = K | ı sunucu., ı Translomııı wıl SM Mmnwmmw ı ı ı Cyliııdeı mıııııed Plus | İ J ' " ELE& ` ' mumu.. HGUBI 4-16. Simplified lowunıion ipıiüotı ıyıuııı schemaıic.
 6. 6. :mum namı::: am: umuma (Licınoot _W turu› wnncv nn: cnııvAcı ww.. us: nn: . .ı ı :An: MNGNEYD main m" ._cuıı :ovtıı _am_ a,, :aus-mc nm ::Anma uovon ıaıoı nuıv( m; ::Anma ı nousınc arkın& topcu:
 7. 7. _ını Alııimiulßxııııiiîoimıt
 8. 8. Starting Devices snm (sumo Ğ « “ y' ::ama m cm ww Kuwzınuvı rus. ı-za (nmmnonvs nr .ın vvvrmkß rmmhnn
 9. 9. şeması& _Fi ıAîLıg Mlıımı imııémmIıHayatizgjhıııilßâıııihıiııgßy :ngxamııila :ıvıaııımyıısıınvplîîkşall- :ııı-itaııaııanxm ıı-vı: ıınıgııısliıııııııı ihlinıiııAli çavıımııımûmfğhııııı
 10. 10. _ınııımmnt Nhıgııuıu isıısıltıııilaııx Iîıı-lillaıufılîkîallı vııı Irmak-çıkalım :a ı nımınıgêiı:
 11. 11. Dual magneto
 12. 12. , Ãşx _ A
 13. 13. Magnetolar kendi taraflarındaki silindirlerin 'alt biıjilerini diğer taraftaki silinderlerin üst bujilerini besler. Len Magneto Right Magneto
 14. 14. Magneto Switchler rOFF konumunda iki manyeto da devredışıdır. rR konumunda sadece sağdaki manyetonun beslediği bujiler rL pozisyonunda sadece soldaki manyetonun beslediği bujiler rBOTH konumunda iki manyetonunda beslediği bujiler ateşleme yapar ,START konumunda ise starter çalıştırılır ve iki manyetoda ateşleme yapar.
 15. 15. “ßilııııxalloıııııııhıaiîğîhuîî M:: lıvııllialI iııilaliîtıihıı :nwamııilaııiıqjlltaıataıihıı ;anhıııinßıûııûııılıınıihııx ;ananı Aıııı-Inıuıoııtıwuuwımıım .mann 'Amını ;J um kumlu mn ,s m: m. ırnm wsuunnr. .. wwııu nn wiruıw; ,mnmaıuc .~.ı mm uwwvı.
 16. 16. B u j ı I e r r Bııjiler yanma odasında sıkıştırılmış hava yakıt karışımının ateşlerımesirıi sağlar. Orta kısmında elektrot vardır. Elektrotun dışı seramik kaplıdır. r Yüksek voltaj tırnak ile elektrot arasından atlatılara < kıvılcım çıkartılır. r Uzun paso buji, yağ segmanları eskimiş, aşınmış motorlarda kullanılır.
 17. 17. _Sökülgn Bujinin Durumu Normal Durum Aşınmış buji
 18. 18. m*** A; “gi”, ,. î- _Sıclağa maruz kalmış buji (yeterli soğutma yok) AZ YAĞ YAl(AN BUIİ ZENGİN KARISIM YAKAN BUJİ
 19. 19. ÇOK YAĞ YAKAN BUJİ YETERSİZ ATEŞLEME YAPAN BUJİ
 20. 20. .fî [Il ilaııımlfğlu: '(5531 iiuîİl-dııımiııııûıaınııâtaııaırawhuûlîîülaıâ&şxaßâıihıgâîdmğlîııtlb tlHlqşgxHil-ısjûnhıeâiiıuafuıı "ııımlaûıquaıllaılîhııllilıilıı TaıılhlaıııayaışılHüküm-mııınnîiınınlinıııxîlümaıiiıımhııîkıi İaııiliıiallıllıııallıélıı ıWHlİlmıiiıımlHnı-ifızjlal' lüIhıgaııllaıiaııûAlaını
 21. 21. s lüîlaiiiıımléıı'iııııılinzıla-İlluûıııa-hıuılıanısnßıulkêıısü "ıaıımkaını ıİJsIiıaıexuııısıkııııııiıııuguilıßıııaıûııamı-ııhıısıldbıııjnm lgaıkşııiııçııııhır :ıaıımlaını aıuıjlaııııûımnıııuanjııßi-;Iisza-inıghııuı aıışmmsııııg-ııanm 'ııışdıaıi-ilfğîuıaıûıßılßullıı "î _EA l-ıııı-ıı ııaıııa ııamııilagtîîllaııaıı ”rat- “ııııınllihııılııultııııı ~ ı 411& îhıııımıvpıib vıltııııı .ıımn30!iıııııııııgıpıııalkııımıııııiıılll lııılkıııllıınn
 22. 22. »Jülrßkßîiilîîîîi Tlillýliiıllğiillêğ i_ İlıııırgnllı ı :HİIıı-,Ilıil-«Imîßliiıılîl mmruafıııa Ihıııııııâıııîitltıllıı _ l 4 Juıvnıııu nfs R» i y( vr-ıımımııeııceß. _ ı_.'. .x / ılaısııı-ııtamılvßııxita imııımlflmı
 23. 23. Mağnetolardan herhangi birine mağneto synchronizer cihazı bağlanır. Magnetonun zamanlaması doğru değilse cihaz öter. ' Magnetonun .s ateşleme zamanı b; ışık yanar ve sesli ' uyarı kesilir.
 24. 24. Installation and Adjustment Compression slroke 'fjmjng marks
 25. 25. Ägû&ıııamıııııııııııııılkliîîlfıııııkisıihuıııallnlihııfûıııu o hmıQıIlulIİQx-qgû)ııaıilgğßııııâkiaihı ßîüülîlü oililıtâıııııikaliııllııailalhııı "Jaııvısıııaiısıilİıaıilhııimılllmı Nhıgıııalkoıışyııdiıııı I`v - ıııxaeîl&%11fîlmiıııııkisıihıilııııllııı ıaıefliıılluifhaûı lııınııııııılkhıııııııksuıilamııaila oilîlığîııınıhâllı ı &anlamı ıııâııllîlııîuaııınıgııaliquıı .lıllııııüîîhıgaßıâlîlflıııınıgııallııißmııaih ıißmmı İcjlaıııullınırpıpıllıııâıihıiiııışşmııı “ıı-iaıeqmııila elemanının. apıit- ııaııayı-aitaıllıgıatiltğflırı ..ısıınıkaını ,AvııııMtaııIİaııiIIğ-aıııınıgııallııtıßııilavpışıllıı
 26. 26. !lalİnııeıoııınıqyııdiııııılkıaılîRiııınıgı tıypıımırilaıı lıığhııııı .::ıkı İsllîlâıılb ııısıkn ını-ihracı: oilııııllriiıı
 27. 27. Magneto rgtßrdan sökülüpîamir ve ayar yapılması gerektiğinde; >Pervane yine 25 dereceye getirilir l > Pervane üzerine ıçevirmeyin yazısı asılır. ~ gneto tamir edilip iç ' ayarı yapıldıktan sonra Sabitleme Pini takılır. Pin i magnetonun sağdan > yada soldan sökülmesine göre uygun yere takılır. Magneto yerine yerleştirildikten sonra pin çıkartılır.
 28. 28. m 'î
 29. 29. TEİŞTEIKIIECÜIRLER

×