Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
GROUP 4’s LP TEMPLATE

Quarter No. First                Topic: Kolonisasyon             Time F...
2.) Mga bansang sumakop sa bansang Pilipinas.          kolonisasyon.
                      ...
tungkol sa kalayaan at mga
bayaning nakilala sa mundo dahil
sa kanilang galing at talino.
Matapos itong gawin, ikaw ay
mag...
Stage 3 LEARNING PLAN

Teaching / Learning Sequence: Use of Three Is
Introduce Essential Question:
Ang mga mag-aaral ay ma...
RUBRIC PARA SA DAYORAMA    Batayan       Katangi-tangi (4 pts)   Mahusay (3 pts)     Katamtaman (2 pt...
Mag-organisa ng isang educational field trip para ipakita sa mga mag-aaral ang kaganapan ng deklarasyon ng kalayaan ng
 P...
2. Pagsasagawa ng Case Study. (GRASPS)
        Isa sa mga ginawang pagtutol ng mga Pilipino sa pananakop ng mga da...
Batayan      Katangi-tangi (4 pts)  Mahusay (3 pts)  Katamtaman (2 pts)  Nagsisimula (1 pt)
1. Pagkilala sa mga
b...
INSET G4AP
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

INSET G4AP

Group 4 INSET Sample LP

 • Login to see the comments

INSET G4AP

 1. 1. GROUP 4’s LP TEMPLATE Quarter No. First Topic: Kolonisasyon Time Frame: 2 weeks Stage 1 DESIRED RESULT Content Standard: Performance Standard: Pamantayan para sa Unang Taon: Naipamamalas ng mga mag- Ang mga mag-aaral ay nakapagpapahayag at nakapaghihikayat aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at mga sa patuloy na pagsasagawa ng mga gawaing kapakipakinabang napapanahong isyung pangkasaysayan at pampamahalaan ng sa pamayanan sa pamamagitan ng isang malikhaing akda o Pilipinas gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga tungo sa proyekto tulad ng isang mural na sumasalamin sa iba’t-ibang pagpapatatag ng pagkabansa, sistemang demokratiko, anyo ng nasyonalismong Pilipino noon at sa kasalukuyang pagkakaisa at mabuting mamamayan. panahon. Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pagkabuo ng Pilipinas bilang isang bansa mula sa pagkakaisa ng adhikain at pagpupunyagi ng mga Pilipino. Essential Understanding: Essential Question: 1.) Ang pagnanais ng mga Kanluranin ng mapalawak ang Paano ipinakita ng mga Pilipino ang pagtutol sa pananakop ng kanilang kapangyarihan ay nagbigay-daan sa kanilang pagsakop mga dayuhan? sa mga lupaing katulad ng sa Pilipinas na nagpabago sa pamumuhay ng mga Pilipino. 2.) Ang marubdob na pagtutol ng mga Pilipino sa pananakop ng mga Espanyol ay ipinamalas sa pamamagitan ng pag-aalsa at pagsulat tulad ng isinagawa ng mga Pilipinong Propagandista at mga Katipunero. Prior Knowledge: Transfer: 1.) Dahil sa pagsakop ng mga dayuhan, nahubog ang ating Mapagyaman ang ating pagkamakabayan sa pamamagitan ng pagkamakabayan. pagtulad sa mga ipinakitang halimbawa ng ating mga bayaning 2.) Walang magandang naidulot ang kolonisasyon sa ating Pilipino. bansa. Students will know: Students will be able to do: 1.) Kahulugan ng kolonyalismo at ng mga epekto nito. 1.) Pagpapaliwanag ng mga naganap sa panahon ng
 2. 2. 2.) Mga bansang sumakop sa bansang Pilipinas. kolonisasyon. 2.) Pagsusuri sa naging sanhi at epekto ng kolonisasyon. Stage 2 ASSESSMENT EVIDENCE Product or Performance Task: Paggawa Evidence at the level of understanding: Evidence at the level of performance: ng panayam tungkol sa panahong 1. Pagpapaliwanag (naipaliliwanag Formative Assessments: kolonyal at pagsasagawa ng isang ang mga pangyayaring naganap 1. Pagbibigay ng guide question sa dokumentaryo patungkol sa panahong noong panahong kolonyal) pakikipanayam gamit ang fish ito at paguulat sa klase sa anyong “Interview” bowl. pagbabalita. 2. Interpretasyon (umunawa sa mga 2. Pagsusuri ng isang larawan gamit Isa sa mga ginawang pagtutol ng nakaraang pakikipaglaban ng mga ang picture analysis at worksheet. mga Pilipino sa pananakop ng mga Pilipino noong panahong kolonyal). dayuhan ay ang pagtatatag nila ng “Discussion Grid” iba’t-ibang samahan sa bawat 3. Aplikasyon (gumawa ng isang panahon upang ipakita ang dayorama ng nagpapakita ng masidhing pagtutol sa pananakop paghihirap ng mga Pilipino sa ng mga dayuhan. Kaya noong kamay ng mga kolonyalista). ika-12 ng Hunyo, 1898 nang “Storyboard” iwagayway ni Hen. Emilio 4. Paglalapat (pakikipag-ugnayan sa Aguinaldo ang bandila ng Pilipinas mga samahang nagsusulong ng kaalinsabay ng pagpapahayag ng kalayaan). kasarinlan ng Pilipinas mula sa “Pakikpagtalastasan sa mga Pro- mapaniil na pananakop ng mga Freedom organizations” Kastila. 5.) Perspektibo (paghahambing ng Ang pangkasalukuyang panahon ngayon at ng panahong pamahalaan ay nagpalabas sa kolonyal). telebisyon ng isang patalastas “Picture Analysis” hinggil sa pagkakaroon ng malaking pagdiriwang na magaganap sa Luneta na katatampukan ng mga kinikilalang bagong bayaning sina Rona Mahilum, Efren Reyes, Efren Peñaflor at Manny Pacquiao. Isa ka sa mga kasapi na nangangalap ng impormasyon
 3. 3. tungkol sa kalayaan at mga bayaning nakilala sa mundo dahil sa kanilang galing at talino. Matapos itong gawin, ikaw ay maguulat sa iyong organisasyon kung anong mga pangayayari ang naganap noong pagdiriwang ng ika-110 anibersaryo ng kalayaan. Ito ang gagamitin nila upang magkaroon sila ng ideya para sa gagawin nilang dokumentaryo sa pagkakaiba ng mga bayani noon at ngayon.
 4. 4. Stage 3 LEARNING PLAN Teaching / Learning Sequence: Use of Three Is Introduce Essential Question: Ang mga mag-aaral ay makikinig ng masusi sa kantang “Bayan Ko”. Mga Prosesong Tanong: 1.) Anu-anong mga salita o liriko ang inyong napakinggan na nagpaparamdam ng damdaming makabayan? 2.) Bakit nag-alab ang damdamin ng mga Pilipino at nagkaisa upang makamit ang minimithing kalayaan? 3.) Paano nagsimula ang digmaan sa pagitan ng mga sumusunod: 3.1 Pilipinas at Espanya 3.2 Pilipinas at Estados Unidos 3.3 Pilipinas at Hapon 4.) Paano hinubod ng kolonyalismo ang pagkamakabayan ng mga sinaunang Pilipino? 5.) Paano ipinakita ng mga Pilipino ang pagtutol sa mga dayuhan? Interactions with Different Resources to Answer E.Q. Aalamin natin kung paanong ang kolonyalismo ay naging malaking epekto sa pagyabong ng pagkamakabayang Pilipino. Ang mga mag-aaral ay gagawa ng iba’t-ibang aktibitis sa silid-aralan. A. Batuhan ng Pananaw o Ideya (Debate). Pagtatalunan ng mga mag-aaral kung may maganda bang naidulot ang kolonyalismo o wala. Matapos ang debate, maaari ng talakayin ang transpormasyon ng sinaunang Pilipino sa pagpasok ng kolonisasyon. B. Dayorama. Ang mga mag-aaral ay aatasang gumawa ng isang dayorama na nagpapakita ng mga senaryo kung paano lumaganap at nakaapekto sa pamumuhay ng mga tao ang panahong kolonyal. Ipapakita din sa dayorama ang sinaunang kultura at pamumuhay ng mga Pilipino bago dumating ang mga dayuhang mananakop. Gagamitin ng guro ang pamantayan (RUBRICS) sa pagbibigay ng marka sa mga mag-aaral. Maaari ng talakayin kung paano lumaganap at nakaapekto sa pamumuhay ng mga tao ang panahong kolonyal.
 5. 5. RUBRIC PARA SA DAYORAMA Batayan Katangi-tangi (4 pts) Mahusay (3 pts) Katamtaman (2 pts) Nagsisimula (1 pt) 1. Maayos at malinis ang pagkakagawa. 2. Naipakita ng maayos ang kolonyalismo. 3. Naipakita ang mga pamumuhay ng mga tao bago dumating ang mga kolonyalista. 4. Naipakita ang epekto ng kolonyalismo. C. Picture Analysis. Magpapakita ang guro ng mga larawan ng iba’t-ibang pamumuhay ng mga Pilipino sa kamay ng mga mananakop. Mga Pamprosesong Tanong: 1. Ano ang mapapansin sa mga larawang ipinakita? 2. Paano ito nagkakaiba-iba? 3. Saan may kaugnayan ang mga larawang ipinakita? 4. Paano nakapukaw ang mga larawan sa damdaming pagkamakabayan? 5. Paano ipinakita ng mga Pilipino ang pagtutol sa pananakop ng mga Espanyol? D. Pananaliksik Tungkol sa Ilang Bayaning Nakipaglaban sa mga Dayuhan. 1. Lapu-lapu 2. Jose Rizal 3. Andres Bonifacio Pwedeng gamitin ang website na ito: http://www.Philippine_history.org. Kung walang internet, papuntahin ang mga mag-aaral sa silid-aklatan. E. Historical Field Trip sa Kawit, Cavite.
 6. 6. Mag-organisa ng isang educational field trip para ipakita sa mga mag-aaral ang kaganapan ng deklarasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Pupunta ang mga mag-aaral sa bahay ni Hen. Emilio Aguinaldo upang makita ang orihinal na watawat ng Pilipinas na ginamit sa pagwagayway noong Hunyo 12, 1898. Mga Pamprosesong Tanong: 1. Saan sa Cavite makikita ang bahay ni Hen. Emilio Aguinaldo? 2. Anu-ano ang mga kagamitang makikita sa bahay ni Hen. Emilio Aguinaldo? 3. Ilarawan ang orihinal na watawat ng Pilipinas. 4. Bilang isang mag-aaral, ano ang kahalagahan ng deklarasyon ng kalayaan ng Pilipinas? 5. Paano naipakita ang nasyonalismo sa panahong kolonyal? 6. Paano nabago ng deklarasyon ng kalayaan ng Pilipinas ang pamumuhay at kultura ng ating bansa? Sasabihin ng guro: Bumuo tayo ng isang concept map para matukoy natin ang ating kaalaman tungkol sa kolonyalismo. Integration of Findings with E.U. and Application of E.U. 1. Pagbuo ng Concept Map Ang mga mag-aaral ay bubuo ng isang concept map kung saan ito’y magpapakita ng mga naidulot ng kolonyalismo sa ating bansa. KOLONYALISMO Mga Ginawang Pagtutol ng mga Pilipino Laban sa mga Dayuhan Paghihimagsik “ “ Laban sa mga Espanyol Laban sa mga Amerikano Laban sa mga Hapones Mga Sinaunang Pagaalsa “Insureksiyon“ Kilusang Gerilya Kilusang Propaganda Katipunan
 7. 7. 2. Pagsasagawa ng Case Study. (GRASPS) Isa sa mga ginawang pagtutol ng mga Pilipino sa pananakop ng mga dayuhan ay ang pagtatatag nila ng iba’t-ibang samahan sa bawat panahon upang ipakita ang masidhing pagtutol sa pananakop ng mga dayuhan. Kaya noong ika-12 ng Hunyo, 1898 nang iwagayway ni Hen. Emilio Aguinaldo ang bandila ng Pilipinas kaalinsabay ng pagpapahayag ng kasarinlan ng Pilipinas mula sa mapaniil na pananakop ng mga Kastila. Ang pangkasalukuyang pamahalaan ay nagpalabas sa telebisyon ng isang patalastas hinggil sa pagkakaroon ng malaking pagdiriwang na magaganap sa Luneta na katatampukan ng mga kinikilalang bagong bayaning sina Rona Mahilum, Efren Reyes, Efren Peñaflor at Manny Pacquiao. Isa ka sa mga kasapi na nangangalap ng impormasyon tungkol sa kalayaan at mga bayaning nakilala sa mundo dahil sa kanilang galing at talino. Matapos itong gawin, ikaw ay maguulat sa iyong organisasyon kung anong mga pangayayari ang naganap noong pagdiriwang ng ika-110 anibersaryo ng kalayaan. Ito ang gagamitin nila upang magkaroon sila ng ideya para sa gagawin nilang dokumentaryo sa pagkakaiba ng mga bayani noon at ngayon. RUBRIC PARA SA CASE STUDY NG MGA BAYANI NOON AT NGAYON
 8. 8. Batayan Katangi-tangi (4 pts) Mahusay (3 pts) Katamtaman (2 pts) Nagsisimula (1 pt) 1. Pagkilala sa mga bayani noon at ngayon. 2. Pagsusuri sa mga katangian ng mga bayani. 3. Pagtukoy sa mga bagay o mga dahilan na nagbunsod sa kanila upang maging mga bayani. 4. Pagpapahalaga ng mga bayani sa panahong kolonyal. 5. Pag-aambag ng kanilang mga nagawa. I. PRESENTASYON 1. Maayos, malinis at madaling unawain na pagkakasulat. 2. Gumamit ng mga salitang madaling unawain ng mga mambabasa. II. DATOS 1. Ang mga datos ay isinulat at inilahad sa maayos na pamamaraan. 2. Ang mga datos ay magkakaugnay sa bawat isa. 3. Ang mga datos ay isinulat sa madaling unawain tulad ng

×