Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Využití Facebooku k propagaci značky

6,363 views

Published on

První odevzdaná verze mé bakalářské práce

Published in: Technology
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/n7FIx ◀ ◀ ◀ ◀
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Využití Facebooku k propagaci značky

 1. 1. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologiíStudent : Josef KotlabaVedoucí bakalářské práce : Ing. Ondřej RaškaOponent bakalářské práce : prof. Ing. Josef Basl, CSc. TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Využití Facebooku k propagaci značky ROK : 2010Josef Kotlaba 1 VŠE Praha
 2. 2. ProhlášeníProhlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité pramenya literaturu, ze kterých jsem čerpal.V Praze dne 8. prosince 2010 .......................................................... Josef KotlabaJosef Kotlaba 2 VŠE Praha
 3. 3. AbstraktCílem této bakalářské práce je poskytnout srozumitelný a ucelený návod, jak pomocí sociálnísítě Facebook vytvořit vhodnou a efektivní prezentaci produktu, značky nebo firmy a využít ktomu všechny možnosti, které tato síť nabízí.V první části popíši, jaké prostředky síť Facebook nabízí, ve druhé části se budu věnovat tomu,jak tyto prostředky využít k vytvoření vhodné prezence na Facebooku. Ve třetí části popíši anabídnu svůj názor na některé existující prezentace firem a značek a v závěrečné části se pakbudu věnovat nekalým praktikám a metodám nevyžádané reklamy, které se na Facebookuobjevují, popíši je a nabídnu příklady.Při tvorbě práce jsem vycházel z informací dostupných na Facebooku, jeho Nápovědě astránkách pro vývojáře a z uvedených zdrojů.AbstractThis bachelor thesis aims to offer comprehensible guide how to create proper and effectivepresentation of product, brand or business using social network Facebook and utilise allinstruments it offers.In the first part I will describe the instruments Facebook offers, in the second part will bededicated to utilising these instruments to create an appropriate presence and propagation onFacebook. In the third part I will describe some existing presentations of businesses and brandsand will offer my view on them. Last part will be dedicated to nefarious practices andspamming methods that appear on Facebook, describing them and offering examples.When writing this thesis I used information available on Facebook and its Help Center andDeveloper pages and other listed sources.Josef Kotlaba 3 VŠE Praha
 4. 4. Úvod .............................................................................................................................................. 5 Konvence ................................................................................................................................... 5 Jak může Facebook pomoct v propagaci značky? ..................................................................... 5Co Facebook přesně umí? ............................................................................................................. 6 Osobní profil .............................................................................................................................. 6 Business profil............................................................................................................................ 6 Síť ............................................................................................................................................... 7 Skupina ...................................................................................................................................... 7 Stránka ....................................................................................................................................... 8 Aplikace ..................................................................................................................................... 9 Usernames ................................................................................................................................. 9 Události.................................................................................................................................... 10 Facebook Platform .................................................................................................................. 10Prezentace na Facebooku............................................................................................................ 11 Co byste měli o prezentaci na Facebooku vědět ..................................................................... 11Jak se začít prezentovat na Facebooku ....................................................................................... 13 Tipy a triky ............................................................................................................................... 16Porovnání existujících prezentací ................................................................................................ 18 ESN VŠE Praha – Buddy System ............................................................................................... 18 GOG.com ................................................................................................................................. 20 Prima Cool ............................................................................................................................... 21 Slevomat .................................................................................................................................. 22Nekalé praktiky ............................................................................................................................ 24 Cenzura .................................................................................................................................... 24 Falešný Osobní profil ............................................................................................................... 24 Změna názvu Skupiny .............................................................................................................. 25 Falešné Stránky........................................................................................................................ 25 Zneužití Facebook Platform na webových stránkách mimo Facebook ................................... 26 Porušování pravidel Facebooku .............................................................................................. 26Závěr ............................................................................................................................................ 27Seznam použité literatury ........................................................................................................... 28Terminologický slovník ................................................................................................................ 30Josef Kotlaba 4 VŠE Praha
 5. 5. ÚvodKonvence1. Termíny s velkým počátečním písmenem se vždy týkají konkrétních aplikací Facebooku a jsou takto označené, aby nedošlo k záměně významu za ten ze skutečného světa. Např. pokud bude někde uvedeno slovo přítel, bude se tím rozumět člověk, ke kterému má někdo vytvořený určitý citový vztah, zatímco Přítel je někdo, kdo přijal na Facebooku žádost o přátelství od jiné osoby.2. Vycházím z US anglické mutace Facebooku, protože český překlad obsahuje několik nesrovnalostí a často se mění. Pro lepší čitelnost používám svůj překlad jednotlivých termínů.3. Facebook často a bez ohlášení mění svůj vzhled, pravidla používání a další vlastnosti, takže tato práce v budoucnu ztratí na aktualitě, zejména co se týká popisu jednotlivých funkcí. Tato práce je aktuální k 4. prosinci 2010.Jak může Facebook pomoct v propagaci značky?Nejdůvěryhodnějším zdrojem informací pro zákazníky je a ještě dlouho bude doporučení odpřátel a známých(1). Facebook takovéto předávání informací v mnohém usnadňuje a posiluje.Dovolte mi uvést příklad: V hypermarketu jsem narazil na poměrně výraznou slevu sprchovýchgelů Axe a zároveň na promoakci, kdy při koupi dvou produktů Axe dostal zákazník třetízdarma. Toho jsem využil a po nákupu mě napadlo, že by o tuto slevu mohl mít zájem i někdoz mých přátel, tak jsem o tom napsal na Facebook. Nebýt Facebooku, nikomu bych o tom nedalvědět, takto jsem o této slevě dal vědět každému z mých Přátel (tou dobou kolem 200), a kteříby se to jinak třeba vůbec nemuseli dozvědět. Obr. 1 - šíření informací o slevách, zdroj: autorTo samozřejmě není to jediné, co Facebook dovede. Další velkou předností je možnostobousměrné komunikace se zákazníky – Fanoušci na Zdi Stránek svých oblíbených značekneustále píšou dotazy, připomínky a návrhy. Opět, ačkoliv možnost odezvy existovala vždy, aťuž prostřednictvím dopisů, telefonu nebo mailů, nikdy nebylo snadnější od srdce říct té kterékonkrétní značce, co si o ní myslím. Chytrá firma tuto odezvu nebude ignorovat, naopak jivyužije ke zdokonalování svých produktů nebo služeb.Další významnou schopností Facebooku je sběr osobních údajů o zákaznících. Lidé se zdráhajíuvádět o sobě informace například při registraci na web, z části z obavy o jejich bezpečnost aJosef Kotlaba 5 VŠE Praha
 6. 6. z části prostě proto, že je to obtěžuje – i ty nejobyčejnější internetová fóra požadují přiregistraci minimálně jméno, heslo, platný email a jeho potvrzení, internetové obchody pakchtějí i jméno, příjmení, adresu a někdy i datum narození. Na Facebooku o sobě tyto údaje lidéochotně zveřejňují a Facebook umožňuje zobrazení demografických statistik vašich Fanoušků,stejně jako cílení reklamy podle lokace, věku, pohlaví ale i zájmů, vzdělání, rodinného stavunebo třeba pouze na ty lidi, kteří mají ten den narozeniny. Navíc umožňuje propojení s vašimiwebovými stránkami, takže můžete zcela odstranit proces registrace a navíc získáte ochranuproti spambotům1 v komentářích.Co Facebook přesně umí?Facebook je unikátní sociální síť, která v podstatě sdružuje všechny funkce různých jinýchseznamek, chatů, online her, fotogalerií a dalších Internetových služeb. V současné době mápřes 500 miliónů aktivních uživatelů po celém světě(2), z toho téměř tři milióny Čechů(3) a jecelosvětově nejnavštěvovanější internetovou stránkou(4). Lidé na něm tráví i několik hodindenně, publikují o sobě osobní informace, identifikují své oblíbené značky a doporučují je svýmPřátelům. Díky Facebooku je možné poměrně rychle a zdarma svolat událost, které se zúčastnítisíce lidí, bojkotovat nejrůznější produkty, značky nebo činnosti nebo pro ně naopak získatmasovou podporu. Zkrátka, je to prostředí, ve kterém se vyplatí orientovat a působit. Cílemtéto práce je vás s ním seznámit pomoci vám vytvořit na Facebooku vlastní prezentaci.Jaké prostředky tedy Facebook vlastně nabízí?Osobní profilOsobní profily si vytvářejí obyčejní lidé, tj. fyzické osoby, které chtějí přenést již existující částsvého sociálního života nové komunikační médium, které bylo pro tento účel postaveno akteré umožňuje udržovat vztahy, které by jinak z geografického a časového hlediska nebylomožné udržovat. Maximum Přátel, které takový profil může mít, je 5000(5), což je více než dostpro normálního člověka, ale pokud byste takovým způsobem chtěli propagovat napříkladnějakou celebritu, tak na tento limit můžete narazit. Maximum Skupin, kterých se osobní profilmůže stát členem, je pak 300(6)Majitelé Osobního profilu mohou zakládat Skupiny, Události, přidávat si Přátele, nahrávat naFacebook videa a fotoalba, přidávat se do existujících Skupin, Stránek a Událostí a používataplikace třetích stran. Mohou také psát na svou Zeď, Zdi svých Přátel, Skupin, Stránek aUdálostí, do nichž se přidali (pokud to jejich bezpečnostní nastavení povolují), přispívat doDiskusí atd.Když se člověk se svým Osobním profilem přihlásí na Facebook, nejviditelnější je pro něj tzv.News Feed – seznam činností a statusů jeho Přátel a Stránek, kterých je Fanouškem. Právě zdese odehrává většina činnosti na Facebooku.Business profilBusiness profil je speciální omezený druh profilu, který je určen pouze pro spravování Stránek.Jeden business profil může spravovat právě jednu Stránku a nemůže používat Aplikace,1 Počítačový program, který automaticky vkládá zprávy s reklamou na místa, kam mu to jehoprogramování umožní. Nejčastěji se jedná o posílaní mailů na adresy nalezené na webových stránkách avkládání komentářů do diskusí bez dostatečného zabezpečení.Josef Kotlaba 6 VŠE Praha
 7. 7. prohlížet si Skupiny, jiné Stránky ani osobní profily, a to ani lidí, kteří jsou fanoušky Stránky,kterou spravuje. K vytvoření je potřeba pouze funkční email, datum narození a odsouhlaseníPodmínek a Zásad použití a toho, že jste oprávněni zastupovat osobu, značku nebo firmu, kterévytváříte Stránku. Tento typ účtu je jediný, kterému lze změnit jeho typ, a to na Osobní profil.Tato změna je nevratná a osobnímu profilu zůstane status tvůrce Stránky, takže má i nadáleneodstranitelné správcovské pravomoci.Tento typ profilu je pro spravování Stránek nejlepší. Není spojen se žádným osobním profilem,takže vždy, když píšete na Zeď, komentujete fotky a podobně, vždy se tak děje pod jménemStránky. Také je zde menší nebezpečí, že se k administraci Stránky dostane někdoneoprávněný, což se u osobního profilu může stát docela snadno. S Business profilem všaknemůžete přidávat do Stránek Aplikace – to lze pouze s Osobním profilem.SíťSíť je skupina lidí se vztahem k určitému regionu, zaměstnání a střední nebo vysoké škole.Pokud se svým osobním profilem přihlásíte do Sítě, usnadníte tím vyhledání svého profiluostatním lidem ze stejné sítě a uvidíte Skupiny, které jsou dostupné pouze členům dané Sítě.Skupina o Poznámka: V současné době probíhá změna způsobu vytváření a vzhledu Skupin. V následujícím odstavci popíši vytváření nových Skupin s již změněným vzhledem a vzhled a chování obou druhů Skupin.Skupina je stránka, kde se shromažďují lidé s nějakým společným zájmem, cílem a podobně. Vesvé funkčnosti se podobají Stránkám, i když tu jsou jisté rozdíly. Skupiny jsou zaměřeny spíšena skupinovou diskuzi a interakci mezi členy, zatímco Stránky umožňují firmám a jiným entitámposkytovat informace svým Fanouškům a zjišťovat o nich demografické údaje.Stará podoba skupin se výrazně podobala Osobním profilům a Stránkám – měla různé záložky,zvlášť Zeď, Informace, Diskusi a další, nová podoba skupin se spíše podobá jednomukonverzačnímu vláknu v diskusním fóru, je bez záložek, ale zase nabízí možnost skupinovéhochatu a také upozornění, kdykoliv někdo do Skupiny něco napíše. Nové Skupiny jsou takéviditelné na mobilních zařízeních.Skupinu může založit kdokoliv, kdo má na Facebooku založený Osobní profil. Musíte zadat jejínázev, přidat do ní alespoň jednoho dalšího uživatele a vybrat nastavení soukromí. Můžetetaké změnit ikonu Skupiny. Všechna tato data lze později změnit. Po vytvoření Skupiny lze takévytvořit emailovou adresu skupiny, která přepošle na ni poslaný mail všem členům skupiny.Osobní profil může mít vzhledem ke staré Skupině jeden či více z těchto pěti vztahů:  Tvůrce – uživatel, který pod svým osobním profilem Skupinu vytvořil, má vždy správcovské pravomoci a nemůže se jich vzdát ani Skupinu opustit, aniž by ji zrušil. Může všem členům skupiny dávat a odebírat stav Správce  Správce – má správcovské pravomoci: upravovat informace o Skupině, měnit její nastavení, posílat členům Skupiny zprávy, nastavovat jejich vztah ke Skupině – odstranit je ze Skupiny nebo jim dokonce zcela zablokovat přístup ke Skupině, udělat z nich správce či představitele a odebírat funkci správce těm členům, kteří tuto funkci mají kratší dobu, než on.Josef Kotlaba 7 VŠE Praha
 8. 8.  Představitel – nemá žádné zvláštní pravomoci, ale jeho jméno a profilová fotografie se vždy ukazuje v informacích o Skupině společně s titulem, který může správce pojmenovat. o Poznámka: V české jazykové mutaci Facebooku je v době psaní této práce na některých místech slovo ‘officer’ vice než chybně překládáno jako ‘správce’ místo jako ’představitel’.  Člen – členové Skupiny mohou vždy psát do diskuzí a také psát na Zeď, pokud jim to nastavení Skupiny umožní.  Nečlen – práva nečlenů závisí na nastavení Skupiny: o Otevřená Skupina – nečlenové vidí veškerý obsah Skupiny, ale nemohou na něm nic měnit nebo přidávat. Mohou se však kdykoliv stát členy, což jim to umožní. o Uzavřená Skupina – nečlenové vidí pouze jméno a popis skupiny, mohou zažádat o členství, ale to musí schválit některý ze správců. o Tajná Skupina – takovou skupinu nečlen vůbec neuvidí, ani se mu nezobrazí ve výsledcích vyhledávání. Přistup do tajné Skupiny je možný pouze na základě pozvání správce.Není možné psát jménem Skupiny, na Zeď i do diskuzí píšou všichni pod svými jmény. Zprávy zeZdi Skupiny se u starých Skupin nezobrazují uživatelům v jejich News Feedu, takže pro novinkyohledně skupiny musí aktivně přejít na stránku Skupiny. U nových Skupin už lze nastavitupozorňování notifikacemi a v News Feedu se zobrazí, pokud Přítel napsal něco do Skupiny, jížjste oba členy. Uživatelé se správcovskými právy členům také mohou poslat soukromouzprávu, ale takovou hromadnou zprávu je možné poslat pouze v případě, že má skupina méněnež 5000 členů(7). Skupině není možné zaregistrovat Username.StránkaStránky jsou na Facebooku tím nejvhodnějším propagačním nástrojem. V mnohém se podobajískupinám, ale mají navíc několik klíčových funkcí, jako například Insights – statistiky onávštěvnosti a aktivitách členů nebo fakt, že zprávy Stránky na Zdi se Fanouškům ukazujív jejich News Feedu.Jsou dva druhy Stránek – Community Pages a Official Pages. Community Pages se věnujíobecným pojmům, jako například Cooking, a podobají se článkům na Wikipedii. Official Pagesslouží k prezentaci konkrétních značek, firem a jiných entit. Využití Community Pages propropagaci je omezené, proto se v dalším textu budu věnovat výhradně Official Pages.K založení Stránky stačí mít na Facebooku osobní účet nebo si při zakládání vytvořit businessúčet. Dále stačí zadat jméno Stránky a její typ (zda se jedná o podnik, osobnost atd.) aodsouhlasit podmínky. Tyto informace nelze později změnit, takže je potřeba jim věnovatvelkou pozornost (Stránce lze změnit jméno, než dosáhne 100 Fanoušků(8)). Poté se Stránkavytvoří, ale ještě není viditelná. V tuto chvíli je potřeba Stránku nastavit, vložit informace a jinýobsah a poté ji zveřejnit.Co se nastavení týče, zde je několik dalších odlišností od Skupin. Nelze vytvořit uzavřenou čitajnou Stránku nebo ji omezit pouze pro některou Síť. Lze ale aplikovat jiná omezení –specifikovat země, jejímž občanům má být Stránka viditelná a také její věkové omezení. Tozviditelní stránku pouze uživatelům starším, než je vybraná hodnota (13, 17, 18, 19 nebo 21Josef Kotlaba 8 VŠE Praha
 9. 9. let), také lze vybrat hodnotu Týkající se alkoholu, která rozhoduje, zda uživateli zviditelníStránku podle věkového limitu země, jejímž je občanem. Stránce také můžete zaregistrovatUsername, ale až po dosažení 25 Fanoušků. Pokud je Username, které si chcete zaregistrovat ana které máte právní nárok, můžete Facebook zažádat o jeho převedení. Dalším vhodnýmkrokem je nastavení Oblíbených Stránek, tj. Stránek, které nějak souvisí s vaší Stránkou. To lzeale provést pouze pokud provádíte úpravy nastavení z osobního profilu, protože business profilostatní Stránky prohlížet nemůže. Skupiny nelze do Oblíbených Stránek zařadit.V okamžiku, kdy Stránku zveřejníte (tento krok lze kdykoliv vzít zpět), se uživatelům objeví vevýsledcích vyhledávání, pokud hledají související klíčová slova a existujícím Fanouškům se opětzačnou objevovat zprávy Stránky v News Feedu. Zde je další odlišnost Stránek od Skupin – uzpráv Stránky můžete nastavit viditelnost zprávy pouze těm Fanouškům, kteří jsou z určitézemě nebo mluví určitým jazykem.Velice užitečnou funkcí Stránek jsou také Insights (v českém překladu Statistiky). Ty vidí pouzesprávci Stránky a zobrazují nejrůznější informace a statistiky, například demografické údaje oFanoušcích nebo absolutní a relativní hodnocení kvality jednotlivých příspěvků Stránky iStránky jako celku.Za zmínku stojí fakt, že v době psaní této práce Facebook mění terminologii u Stránek ze „Státse fanouškem“ na „Líbí se mi“, údajně kvůli zjednodušení a sjednocení uživatelské zkušenostina Facebooku. Stránka tedy už nemá Fanoušky, ale „Líbí se uživatelům“ a grafika tlačítka jenyní velice podobná funkci „Líbí se mi“ u zpráv, fotografií a dalšího obsahu ostatních uživatelů.Dle mého názoru tímto Facebook snaží uživatele vlastně oklamat a sleduje tím zvýšení počtulidí, kteří se stávají Fanoušky Stránek, aby Facebook fungoval lépe jako marketingováplatforma. Z uživatelského pohledu je to spíše na obtíž, člověk musí dávat pozor, které tlačítko„Líbí se mi“ poskytne odezvu autorovi nějakého obsahu a které ho učiní Fanouškem nějakéstránky. Obr. 2 - Příklad zneužití textu "likes", zdroj: lamebook.comAplikaceFacebook poskytuje pro vývojáře třetích stran framework jménem Facebook Platform. Tenumožňuje vyvíjet nejrůznější programy pomocí programovacích jazyků specifických pro tutoplatformu, ale spolupracuje například i s Javascriptem nebo Adobe Flashem. Mezi Aplikace seřadí například nejrůznější kvízy, dotazníky, kalendáře, testy ale i hry jako Farmville a další.Některé firmy (Zynga) na vývoji a provozu Aplikací založily celý svůj business plán.Usernames12. 6. 2009 spustil Facebook službu, díky které si mohou uživatelé s osobními profily (a pozdějii Stránky s 25 a více Fanoušky) zaregistrovat internetovou adresu ve tvaru„facebook.com/username“. Díky nim je mnohem jednodušší předávat kontakt na osobní profilJosef Kotlaba 9 VŠE Praha
 10. 10. nebo Stránku, takže se určitě vyplatí si username zaregistrovat. Facebook doporučujeusername podobné jménu osobního profilu nebo Stránky a blokuje registraci obecných slov,jako například „travel“, „tickets“ a podobně. Pokud někdo svým Username porušuje obchodníznačku někoho jiného, je možné tuto skutečnost Facebooku ohlásit a požádat o převedeníUsername na Stránku právoplatného uživatele(9).UdálostiUdálosti jsou stránky vytvořené pro nějakou jednorázovou událost, ať už ve skutečném světě,na Internetu nebo v jiném virtuálním prostoru. Událost může založit uživatel s osobnímprofilem nebo Stránka, stačí Událost pojmenovat a nastavit, kde a kdy se bude odehrávat(všechny tyto údaje jdou později změnit). Události založené osobními profily lze nastavit jakouzavřené nebo tajné:  U uzavřené Události jsou pro všechny uživatele viditelné podrobnosti o Události (jméno, čas, místo a popis), ale uživatel osobního účtu musí od správce Události obdržet pozvánku, aby viděl diskuzi na Zdi a mohl označit, zda se Události zúčastní.  Tajná Událost není viditelná nikomu, kdo nebyl pozván správcem stránky.Uživatelé osobních profilů si mohou informace o svých nadcházejících Událostech exportovatdo formátu ICS a prohlížet veškeré informace o všech minulých Událostech.Facebook PlatformFacebook Platform je soubor nástrojů a API, které umožňují vytvářet pro Facebook vlastníAplikace a propojit externí stránky s Facebookem. Návštěvník externí stránky tak napříkladmůže vidět, kolik z jeho Přátel je Fanoušky webu, na kterém se zrovna nachází, sdílet z nějobsah, stávat se Fanouškem, komentovat atd. Mimo to umožňuje také integraci Facebooku ina herní konzole, jako je například Xbox 360 Sony Playstation 3 nebo Nintendo DSi.Josef Kotlaba 10 VŠE Praha
 11. 11. Prezentace na FacebookuSociální sítě se vztahují na všechny firmy a je velká chyba myslet si něco jiného. Ať už se jednáo to, že vaše cílová skupina čeká, že s nimi budete komunikovat právě přes tyto kanály, o to, ženěkteří z vašich zaměstnanců mají na sociálních sítích své profily nebo o to, že už tam protivám někdo vede antikampaň, sociální sítě se v dnešní době vztahují na každého.(10)Největší riziko Facebooku spočívá v tom, co se tam bude dít, pokud se tam nezapojíte.Nebudete mít možnost reagovat na nejrůznější bojkoty a antikampaně, umožnítekonkurentům, kteří se tam zapojí, získat konkurenční výhodu a nebudete moci zabránitfalešným firemním stránkám a dezinformacím. (10)Co byste měli o prezentaci na Facebooku vědětFacebook je kvalitní komunikační kanálLidé na Facebooku se přidávají do Skupin a stávají Fanoušky Stránek, protože je zajímají,protože věří, že od nich dostanou hodnotné informace nebo je alespoň pobaví. Nemusíte sitedy moc lámat hlavu s tím, jak upoutat něčí pozornost, tu máte už od chvíle, kdy se dotyčnýstal Fanouškem vaší Stránky, a můžete se soustředit na obsah sdělení. Můžete psát nejen osvých produktech a slevách, ale třeba i o tom, jak vaše firma uvnitř funguje. Pokud potřebujetetestovat nějaký produkt či službu za provozu, na Facebooku můžete snadno najít ochotnédobrovolníky. Své Fanoušky můžete dokonce přimět k tomu, aby zprávy o vaší firmě šířili mezisvé Přátele. Možnosti, které Facebook nabízí, jsou opravdu nepřeberné.Na Facebooku funguje obousměrná komunikace. Vaši Fanoušci mohou přispívat do diskusí,komentovat vaše příspěvky, recenzovat vaše produkty a psát na Zeď vaší Stránky. Tatokomunikace je pro většinu lidí pohodlnější, než klasická pošta nebo telefonování, takže můžetezískat zpětnou vazbu prakticky na cokoliv, co budete chtít. Pokud povolíte na své Stráncekritiku a stížnosti a budete se jim věnovat, můžete významně přispět ke zkvalitnění svýchproduktů či služeb a nikdo navíc nebude cítit potřebu zakládat Skupiny a Stránky proti vám.Náklady na založení a udržování FB Stránky nejsou vysoké, ale zadarmo to také neníSamotné zřízení Stránky na FB nestojí nic. Vytvoření Stránky na Facebooku je otázka pětiminut, napsat jeden update nebo vložit fotografii trvá pár vteřin. Facebook samotný jebezplatný a nepotřebujete žádného zkušeného a drahého grafika ani web designéra. Máte sicemožnost zaplatit své Stránce reklamu na stejném principu jako klasické textové a bannerovéPPC reklamy, ale Fanoušky můžete získávat mnoha jinými způsoby. Je ale potřeba sestavit týmlidí, kteří se Stránce budou věnovat, u větších organizací pak mít alespoň jednoho člověka,který se bude této výhradně věnovat. K tomu musíte zajistit, aby lidé, kteří Stránku budouplnit obsahem, měli k dispozici patřičnou techniku – například fotoaparát nebo PDA2 promobilní přístup.Pokud se navíc rozhodnete pro uživatele vyvinout nějakou Aplikaci, náklady na její vývojmohou být značné i přes to, že můžete vyžívat stávajících technologií Facebooku a dalších.Je nutná integrace strategie napříč celou firmou.Integrace napříč celou firmou znamená, že každý zaměstnanec musí znát vnitropodnikovápravidla, kdy může psát jménem společnosti, jak se v takových případech vyjadřovat, jaké jsou2 Personal Digital AssistantJosef Kotlaba 11 VŠE Praha
 12. 12. oficiální postoje společnosti apod. Dále by bylo vhodné, aby obsah na Stránku doplňoval každýútvar, který má k dispozici nějaké zajímavé informace. Na sociálních sítích lidé čekají reakce vřádu hodin, maximálně dnů, je tedy také potřeba v podniku sestavit takové procesy, aby bylomožné tak rychle reagovat na nejrůznější dotazy či stížnosti.Data jsou navždy dohledatelná.Na Facebooku (a Internetu obecně) informace prakticky nikdy nezmizí. Každý si je může uložitu sebe na počítači a často lze dohledat data stará několik let. To jednak znamená, že záležitosti,které jste dávno pokládali za vyřešené, mohou na Facebooku žít svým vlastním životem, jakoby byly stále aktuální, a jednak vás to může snadno usvědčit ze lži nebo výrazné a nevysvětlenézměny názorů.Možný problém s ochranou osobních údajů.Na Facebook o sobě lidé píší neuvěřitelné množství osobních a citlivých informací a vedeníFacebooku se snaží, aby co nejvíc těchto informací bylo vidět veřejně. Při správě Stránek je natoto potřeba brát ohled, protože tam o sobě lidé mohou uvést informace, které pak někdozneužije, a oni z toho budou vinit vaši firmu.Recommendation economyKdyž si zákazníci kupují nějaký produkt, získávají o něm informace buď prostřednictvímmateriálů vydávaných firmou, která ten produkt prodává nebo na základě zkušeností svýchznámých, recenzí v časopisech a podobně. Tyto způsoby ale nejsou ani zdaleka dokonalé.Informace o produktech od firmy prodávající produkt jsou většinou prázdné marketingovéfráze bez větší informační hodnoty a recenze v časopisech nebo na zpravodajských webechnejsou také vždy důvěryhodné – zvlášť v dnešní době, kdy novináři hrozí vyhazov za negativnírecenze produktu, který je na jeho mateřském webu silně propagován. Získávání informací odznámých bylo obtížné zejména z toho důvodu, že málokdo ze známých řešil podobnou situaci aobtížně se s nimi komunikovalo. Internet a sociální sítě tyto problémy z velké části odstranily –není problém najít nezávislá média nebo lidi, kteří produkt, který si chcete koupit, už nějaký časpoužívají a rádi se o své zkušenosti podělí. Pokud se zapojíte na Facebook, budete mít možnostsvé zákazníky na takovéto recenze směrovat. Zde se ale vyplatí opatrnost – pokud budetezveřejňovat pouze přehnaně pozitivní recenze nebo dokonce necháte psát falešné recenze,riskujete, že k vám vaši zákazníci ztratí důvěru. Zde stojí za zmínku, že zákazníci více věřírecenzím, které zmiňují nějaká negativní fakta a nemají perfektní hodnocení, protože vypadajíautentičtěji.(11)AplikaceAplikace mají na Facebooku zvláštní postavení. Mají možnosti, které jinak Stránka (ani jejísprávce) nemůže získat - přístup k neveřejným údajům i v době, kdy uživatel není online,publikování statusů jménem uživatele nebo dokonce přístup ke Stránkám, které uživatelspravuje. Proto může být lákavé nějakou aplikaci vytvořit, ale toho je potřeba se vyvarovat –Aplikace, která by uživateli přinášela jen minimální (nebo dokonce žádnou) přidanou hodnotu apřitom využívala přístupu k jeho datům a publikačním pravomocem by mohla být právemoznačena za virus a odstraněna.Samozřejmě, pokud máte nějaký nápad, jak svým Fanouškům zpříjemnit pobyt na Facebooku,Facebook Platform pro to poskytuje skvělé nástroje a pokud bude vaše aplikace užitečná, můžese stát jedním z hlavních prodejních nástrojů.Josef Kotlaba 12 VŠE Praha
 13. 13.  Příklad: „Cities I’ve Visited” od firmy TripAdvisor o Aplikace, která umožňuje uživatelům označit na mapě města, kde byli, kam by chtěli a která chtějí doporučit svým přátelům o Využívá Google Maps, takže její vývoj stál pouze kolem 20 000 dolarů(11) o Při pohledu na jednotlivá města nabízí místní hotely, letenky a jiné informace o přes 4 milióny uživatelů (k 30. 11. 2010)Aplikace jsou také v podstatě jedinou možností, jak na Facebooku propagovat a pořádatsoutěže, losování a podobně.Jak se začít prezentovat na FacebookuJeště než vytvoříme Stránku…Než se vrhneme na tvorbu Stránek na Facebooku, potřebujeme vytvořit podnikovou strategiipro propagaci na FB a jiných sociálních sítích. Taková strategie by měla vždy podporovatbusiness strategii celého podniku. Facebook nijak zásadně nemění fungování trhu nebo cílefirmy, „pouze“ poskytuje cenově efektivní prostředky, jak těchto cílů dosáhnout(10). Konkrétnístrategie se pro různé firmy bude v mnoha ohledech lišit, ale je mnoho bodů, které jsou provšechny společné.Monitorování FBJeště dříve, než se začnete vytvářet strategii pro sociální sítě, zjistěte si, co se o vás naFacebooku nebo jiných sociálních sítích píše, a tomu pak přizpůsobte svou strategii. Obecněplatí, že pokud už proti vám je na Facebooku rozjeta negativní kampaň, je pozdě snažit se jinějak vyvrátit nebo zrušit. V takovém případě byste se měli zaměřit na to, co vám tato kampaňvyčítá a komunikovat přímo s lidmi, kteří jsou do této kampaně zapojeni. Pokud jstenedostatky odstranili, může se vám podařit přesvědčit je, aby kampaň zrušili anebo alespoňpřesunuli na vaši Stránku. Problém může nastat i v případě, že vám na Facebooku někdo založilStránku, která není namířena proti vaší značce, ale používá její jméno – buď založíte jinouStránku a budete si konkurovat, nebo tu stávající musíte od současného majitele převzít.  Coca-Cola, nejpopulárnější Stránka na Facebooku (k 30. 11. 2010), začala jako neoficiální projekt fanoušků. Když dosáhla určité velikosti, The Coca-Cola Company z ní učinila oficiální stránku, ale nechala původní tvůrce v čele.Stanovení cílů a metrikSamozřejmě potřebujeme nějakým způsobem měřit efektivitu a návratnost investic vloženýchdo propagace na Facebooku. Samozřejmě nemůžeme posuzovat kvalitu Stránky pouze podlepočtu Fanoušků, které má. Metriky, které použijeme, se budou velice lišit v závislosti na druhupodniku, který propagujeme. Na základě těchto metrik bychom pak měli stanovit jasnědefinované a dosažitelné cíle, kterých chceme dosáhnout a průběžně hodnotit, zda jichdosahujeme a pokud ne, tak proč ne.SWOT analýzaStandardní SWOT analýza by samozřejmě měla být součástí každé větší podnikové investice.Sjednocující téma pro komunikaciAby Stránka nevypadala neorganizovaně, je potřeba vymyslet nějaký jednotící konceptkomunikace – zda budeme informovat o nových produktech, o tom, co se děje uvnitř firmyJosef Kotlaba 13 VŠE Praha
 14. 14. anebo o milnících a oceněních, kterých jsme dosáhli? Budeme se vyjadřovat formálně aspisovně anebo budeme mluvit nějakým slangem, a pokud ano, jakým? Bez tohoto sjednoceníbude Stránka firmy působit chaoticky a někteří Fanoušci se začnou v různorodých zpráváchztrácet a raději se odhlásí, zvlášť pokud bude zpráv až příliš.Po vytvoření StránkyPoté, co určíme podnikovou strategii pro Facebook a vytvoříme na Facebooku Stránku (vizpopis výše), naše práce ani zdaleka nekončí.Integrace s ostatními sociálními sítěmiPokud se rozhodnete propagovat svou firmu na sociálních sítích, byla by chyba soustředit sepouze na Facebook a opomenout všechny ostatní sítě. Spousta uživatelů Facebooku čeká, že seo vaší firmě dozví víc na Wikipedii, najde kontakty na LinkedIn a nebo mikroblog na Twitteru,pro videa může být lepší použít YouTube. V souvislosti s předchozím bodem můžete prokaždou sociální síť zvolit jiné téma, jiný druh informací, který se tam bude vyskytovat. Paksamozřejmě nesmíte zapomenout na uvedení odkazů na ostatní sociální sítě a informaci, covlastně uživatelé na té které sociální síti najdou. Je ale nutné zmínit, že by byla chyba snažit seobsáhnout naprosto všechny sociální sítě – v současné době jich je příliš a funkcemi se častoznačně překrývají – proč mít vlastní galerii na Flickru, když fotografie se dají nahrávat i naFacebook, kde jdou i označovat podle toho, kdo na nich je?Výběr cílové skupiny a vybudování základní báze fanouškůPodobně jako u každé reklamní kampaně je nutné si ujasnit, jakou cílovou skupinu chceme naFacebooku oslovit. Pomocí Statistik pak můžeme zjistit, nakolik se nám daří ji oslovit. Nazačátku také potřebujeme získat nějakou základní skupinu Fanoušků, se kterou budeme dálepracovat a která bude naši Fanouškovskou základnu dále rozšiřovat. K tomu můžeme použítnapříklad zaměstnance, reklamu v nějakém jiném médiu – k tomu se hodí zaregistrovanéUsername – nebo použít reklamní systém Facebooku, který nám navíc umožňuje cílit reklamupodle pohlaví, věku, zájmů a dalších kritérií.Vytvoření plánu pro sledování diskusí a odpovídání na dotazyReakce na zprávy od Fanoušků nesmí být nahodilá, musí mít jasná pravidla. Musíte si určit, jakbudete reagovat na negativní ohlasy a antikampaně – jestli se budete snažit o jejich smazánínebo se jim budete věnovat a vyvracet je. Musíte mít nastavené procesy tak, aby odpověď nadotaz přišla nejpozději do několika dnů, nejlépe zhruba do hodiny. Musíte určit a zveřejnit, jakápravidla platí pro vaše diskuse a určit, kdo je bude sledovat a prosazovat.Propagační plán pro tradiční médiaTradiční média (tištěné časopisy, billboardy…) mají stále daleko větší rozsah, než Facebook abez jejich pomoci bude trvat velice dlouho, než se vám podaří na Facebooku vybudovat většíFanouškovskou základnu. Můžete například přidávat odkaz na vaši Stránku do svých reklamnebo provést kampaň, která k vaší Stránce připoutá pozornost tradičních médií.Péče o FanouškyKdyž už máte vybudovanou komunitu Fanoušků, je potřeba dávat pozor, abyste o ni zasenepřišli. Pokud budete často psát nezajímavé zprávy, vaše Fanoušky to může obtěžovat a zeStránky se odhlásí. Stávající Fanoušky je také možné motivovat k tomu, aby vaši Stránku dálepropagovali nebo aby pomáhali nováčkům.Josef Kotlaba 14 VŠE Praha
 15. 15. Jak měřit úspěch strategieV předchozí části jsem uvedl, že je nutné měřit úspěch strategie a že se metriky budou hodnělišit v závislosti na tom, o jaký podnik se jedná. Například e-shop3 může podle statistik přístupůpoměrně přesně měřit, kolik lidí na jeho stránky přišlo právě z Facebooku a kolik z nichnakonec utratilo nějaké peníze, síť restaurací může například vydat slevové kupóny dostupnépouze přes Facebook ale taková televizní stanice nemá prakticky možnost zjistit, kolik lidí se najejí pořady dívá díky Facebooku, takže musí nějakým způsobem hodnotit ohlasy a kvalitudiskuse Fanoušků Stránky. Kromě výše uvedených metrik můžete sledovat například to, kolikz návštěvníků vašich stránek, které přes Facebook nalákáte, z vašich stránek hned odejde, anižby je tam něco zaujalo – to může znamenat, že se orientujete na špatnou cílovou skupinu.Může vás také zajímat, jak moc a jak rychle se vaše zprávy bez vašeho přičinění šíří Internetem– míra virality. Určitě se vyplatí sledovat, kteří z vašich Fanoušků s vámi komunikují opakovaněa hodnotí vás kladně nebo záporně, můžete tak získat například nové zaměstnance.Nejlepší metriky stanovíme tak, že si nejprve uvědomíme, co chceme měřit. Zajímá-li náskvalita komunikace, můžeme se například zaměřit na to, kolik hovorů přijde na call centrumnebo kolik e-mailů a dopisů dostaneme. Pokud chceme zjistit, kolik zákazníků si koupiloprodukt díky Facebooku, můžeme sledovat, odkud zákazníci přicházejí a kteří co nakupují.Podle toho si pak stanovíme cíle – snížení počtu hovorů na call centrum o x%, zvýšení počtuprodejů o y%. Samozřejmě, ROI4 a jiné kvantitativní veličiny nejsou to jediné, co můžememěřit, jsou zde i kvalitativní faktory jako spokojenost zákazníků nebo vnímání značky.Měření samotné ale nestačí, výsledky je potřeba pečlivě analyzovat. To, že se vám po vytvořeníStránky na Facebooku zvedly prodeje, ještě neznamená, že je vaše Stránka efektivní. Je nutnéneplést si příčinu se vztahem. Na výsledky, které vám z měření vyjdou, je potřeba aplikovatstatistické metody, abyste zjistili, co vlastně znamenají. Podle toho pak upravujte své cíle apřípadně business procesy.Tým pro FacebookJak už jsem zmínil výše, propagace na Facebooku je náročná hlavně na lidské zdroje. Určitěnestačí pouze jeden člověk, i kdyby nedělal nic jiného, než se věnoval firemní Stránce. Jepotřeba zapojit pokud možno celou firmu. Marketing a PR5 budou dohlížet na grafickoupodobu Stránky a to, zda se shoduje s firemním grafickým manuálem, budou cvičit lidipřispívající na Stránku v mediální komunikaci a zajistí vztahy s novináři a lidmi, kteří mají nasociálních sítích velký vliv. Produkční oddělení firmy musí být schopno nalézt a napsat odpověďna dotazy ohledně produktů a adekvátně se zachovat na základě stížností. Lidské zdroje mohouStránku použít k hledání nových talentů, právní oddělení by mělo sestavit vnitřní i vnějšípravidla pro diskusi a komunikace a IT6 by se mělo starat o prostředky k udržování Stránky amonitorovat případné narušení bezpečnosti informací. Samozřejmě záleží na tom, jak velká jevaše firma a jak konkrétně je organizovaná, mělo by ale platit, že by se nějakým způsobemmělo na propagaci na Facebooku účastnit každé oddělení.3 elektronický obchod4 Return On Investment – míra návratnosti investic5 Public Relations – oddělení styku s veřejností6 Oddělení informačních technologiíJosef Kotlaba 15 VŠE Praha
 16. 16. Tipy a trikyPo vytvoření Stránky samozřejmě musíte nějakým způsobem udržovat kontakt se svýmifanoušky a lákat nové. V této části najdete rady, jaký obsah publikovat a co dalšího můžete prosvé Fanoušky udělat.Jak Stránku pojmenovatVybrat dobře jméno Stránky je základ. Pokud zjistíte, že jste udělali někde chybu, Stránkys méně než 100 Fanoušky mohou své jméno změnit, ale nejlepší bude, pokud bude mít vašeStránka kvalitní jméno už při prvním zveřejnění. Buďte struční. Jméno vaší Stránky sice můžebýt lákavým místem, kde se vychválit a vložit obecná klíčová slova, ale je potřeba si uvědomit,že se bude Fanouškům zobrazovat v News Feedu a jména jako „Vykupto.cz | KOLEKTIVNÍSLEVY AŽ 80% NA KADEŘNÍKA, MASÁŽE I RESTAURACE“ nebo „AIR FAST TICKETS - Flights,Hotels, Cars, Cruises, Active Tourism“ vypadají podezřele jako spam. Je pro vaše Fanouškyopravdu důležité, zda je vaše firma „a. s.“ nebo „sro.“? Až si budete registrovat Username,snažte se, aby bylo jménu Stránky co nejpodobnější.Co si přidat na StránkuKromě standardních (a neodstranitelných) záložek Zeď a Informace můžete na svou stránkupřidávat i další záložky s dalšími aplikacemi a informacemi. Na výběr je celé škály Aplikací, kterépro tento účel Facebook a vývojáři třetích stran nabízejí, pomocí Facebook Platform si takémůžete napsat svou vlastní. Popsat všechny Aplikace není v mých silách, popíšu jen ty, kteréFacebook nabízí automaticky a jednu, kterou považuji za velice důležitou.  Fotky, Události, Video, Odkazy a Poznámky fungují prakticky stejně jako na Osobních profilech – shromažďují obsah daného typu a poskytují nástroje pro jeho pohodlnější prohlížení  Diskusní skupiny – tato Aplikace na vaší Stránku přidá fórum, kde mohou Fanoušci zakládat jednotlivá vlákna a diskutovat. Osobně nemám pocit, že by tyto Diskusní skupiny byly Fanoušky příliš využívány, ale pokud je naučíte tam chodit, můžou se stát lepším místem pro hledání odpovědí, než je Zeď, bohužel jim ale chybí pokročilejší funkce internetových fór, jako je třeba hledání příspěvků nebo ochranu proti spamu.  Static FBML – velice důležitá, a přitom jednoduchá, aplikace, která umožní vytvořit záložku a v ní zobrazit statickou internetovou stránku napsanou v HTML nebo FBML. Díky této Aplikaci si můžete vytvořit například uvítací landing page – tedy stránku, kterou uvidí uživatelé, kteří nejsou doposud vašimi Fanoušky, když navštíví vaši Stránku. Tam můžete napsat důležité informace, například jaký obsah na Stránce publikujete, na jakých dalších sociálních sítích se nacházíte, jaká jsou pravidla pro přispívání na Zeď nebo popis ostatních záložek a Aplikací, které vaše Stránka používá. Další možnosti využití Static FBML jsou například odpovědi na často kladené dotazy nebo jídelní lístek.Počet záložek, které si můžete přidat na svou Stránku, není omezen, ale viditelných jich budevždy jen šest (z toho dvě jsou Zeď a Informace), ostatní budou vidět až po rozkliknutí. Proto tos počtem záložek nepřehánějte, a když se přes číslo šest dostanete, přeskupte pořadí záložektak, aby byly vidět ty nejdůležitější.Josef Kotlaba 16 VŠE Praha
 17. 17. Co publikovat?Krátká odpověď: Cokoliv, co bude vaše Fanoušky zajímat. Dlouhá odpověď: Na Facebooku jsme(mimo jiné) proto, abychom si dělali reklamu, takže informace o nových produktech, slevách apromoakcích. Fanoušky můžou zajímat i nějaké zákulisní informace, kolik se čeho prodalo,výrobní postup, rozhovor se zaměstnancem, ale pozor, abyste nevyzradili nějaké firemnítajemství. Můžete také publikovat odkazy na vtipy a zajímavosti z Internetu, které s vašíznačkou třeba vůbec nesouvisí. Zde bych radil opatrnost – zvažte, zda se takováto prezentacek vaší značce hodí.Určitě se vyplatí sledovat, co vám na Zeď píší vaši Fanoušci a pokud někdo napíše něcozajímavého, publikujte to jménem Stránky znovu (a uveďte původního autora). Tím zajistíte, žeten zajímavý obsah uvidí i lidé, kteří si jinak obsah od ostatních Fanoušků neprohlížejí, apotěšíte tím toho Fanouška, který to původně poslal.Kolik publikovat?Pokud budete publikovat jen málo příspěvků, bude vaše stránka vypadat opuštěně. Pokud jichbudete naopak publikovat příliš, budete své Fanoušky obtěžovat a ti vás budou považovat zaspamera7. Je tedy potřeba najít rovnováhu – za optimální považuji rozmezí jeden příspěvektýdně až tři příspěvky denně.Kdo z firmy bude publikovat?Krátká odpověď: všichni. Dlouhá odpověď: určitě se vyplatí mít alespoň jednoho člověkaodpovědného za pravidelné publikování jménem Stránky, ale dobrý nápad může být dát tytopravomoci i vedoucím jednotlivých oddělení a pověřit je odpovídáním na dotazy. Pokud určítevnitropodniková pravidla pro účast v diskusích, můžete své zaměstnance navést k tomu, aby vechvílích volna odpovídali na dotazy Fanoušků.Hrajte si s profilovým obrázkemVýznamnou součástí každé Stránky je její profilový obrázek. Můžete tam samozřejmě plácnoutlogo vaší značky a dál se nestarat, ale pokud si s ním vyhrajete, bude vaše Stránka vypadatmnohem lépe. Pokud například často publikujete, vaši Fanoušci vidí váš profilový obrázek vesvých News Feedech zmenšený na velikost 50 *50 pixelů. Upravte ho proto tak, aby i v tétovelikosti bylo logo dobře poznat, nebo aby prostě dobře vypadal. Pokud naopak na vašiStránku často chodí Fanoušci diskutovat, můžete obrázek často obměňovat, například fotkamivašich Fanoušků s vaším produktem.Pořádání soutěží na FacebookuFacebooku se v současné době pořádání soutěží a losování, které využívají Facebook, přílišnelíbí. Koncem roku 2009 se Ikee podařila kvalitní kampaň, která využívala tagování8 fotografiík výhře v soutěži(12), poté ale Facebook pravidla pro pořádání podobných soutěží dost zpřísnil.V současné době sice pořádání takovýchto akcí povoluje, ale pouze na Facebook Platform, tj.výhradně přes Aplikace(13). Soutěž, kde Fanoušci tagují fotky nebo sdílejí statusy přímo naFacebooku, porušuje pravidla a Facebook ji může zrušit (a často to dělá(14)). Kromě tohotozásadního omezení Facebook upravuje i další detaily soutěží, které na Facebooku smítepropagovat, proto před každou podobnou akcí doporučuji tato pravidla důkladně pročíst.7 osoba obtěžující nevyžádanou reklamouoznačování osob, které se vyskytují na fotografii a propojení tohoto označení s jejich Osobním profilemJosef Kotlaba 17 VŠE Praha
 18. 18. Porovnání existujících prezentacíESN VŠE Praha – Buddy SystemO značceESN VŠE Praha – Buddy System je studentská organizace při Vysoké Škole Ekonomické v Praze,která se stará o zahraniční studenty – přiděluje jim partnery (buddieky), kteří se o ně v Prazestarají a pomáhají jim s aklimatizací a pořádá pro ně nejrůznější akce, například poznávacívýlety, sportovní události a každotýdenní Nation2Nation parties.Prezence na Facebooku  Skupina „ESN VSE Prague – Buddy System“ o 80 členů o založena 2008 o zhruba 1 příspěvek na Zdi za rok o 2 založené Události  Osobní profil „Esn Vse Praha“ o 523 Přátel o v Informacích je uvedený kontaktní telefon, adresa, email a adresy oficiálních webových stránek Buddy Systemu a Nation2Nation o vytvořil 4 skupiny  University of Economics Exchange Students Winter 2010  University of Economics Exchange Students Spring 2010  University of Economics Exchange Students Fall 2009  University of Economics Exchange Students Spring 2009 o Profil je průběžně udržován, přijímá přátele, odpovídá na dotazy na Zdi a v diskusích v jím vytvořených skupinách  Skupiny „University of Economics Exchange Students“ o Pro každý semestr vytvořená zvláštní skupina o 200 – 300 členů každá o Zakládají Události a zvou na ně své členy o Členové Buddy Systemu odpovídají na dotazy buď svým jménem, nebo osobním profilem „Esn Vse Praha“  Skupina „Nation 2 Nation party (ESN VSE Praha - Buddy System)“ o 2081 členů o založena v září 2008 o Pravidelně zakládá Události na jednotlivé Nation2Nation parties, v nich jsou všechny důležité informace o konkrétní party o V Informacích má všechny důležité informace jako kontakty a rozvrh parties, ačkoliv některé popisky a odkazy by si zasloužily aktualizovatOficiální fotky z Nation2Nation parties jsou k nalezení pouze na oficiálních stránkáchNation2Nation, fotky z jiných akcí jsou na oficiálních stránkách Buddy Systemu.Můj názorJako hlavní problém vidím velkou roztříštěnost – existuje 6 různých skupin a jeden osobní profila to může být dost matoucí. Skupiny pro každý semestr zvlášť ale pomůžou izolovat ty skupinylidí, pro které jsou informace v nich sdílené relevantní. Další chybou je použití osobního profiluJosef Kotlaba 18 VŠE Praha
 19. 19. pro hlavní prezenci Buddy Systemu a Skupiny pro Nation2Nation parties – Členové BuddySystemu tak nemají přístup k nejrůznějším statistikám a dalším funkcím, které by jim nabídlopoužití Stránky (ale zase by jim znemožnilo psát jménem Buddy Systemu do skupin).Určitě bych doporučil založit Buddy Systemu a Nation2Nation parties na Facebooku Stránky azačít tam nahrávat fotky z akcí. Díky systému označování a komentování fotografií by tak mohliefektivněji získávat fanoušky a rozšiřovat povědomí o svých akcích mezi širší skupinu lidí. Takéby to umožnilo vybudovat s Fanoušky přátelštější vztah (například publikováním zákulisníchinformací) a získávat nové členy do Buddy Systemu.Josef Kotlaba 19 VŠE Praha
 20. 20. GOG.comO značceGood Old Games je služba, kde si mohou zákazníci kupovat digitální kopie kvalitních staršíchher společně s bonusy, jako jsou soundtracky, wallpapery, mapy a manuály. Jako čistěinternetový projekt musí svou pozornost směřovat hlavně na Internet, a kde je pro to lepšímísto než právě na sociálních sítích. Good Old Games si vedle svých oficiálních stránek udržujíprofily na Facebooku, Twitteru, Youtube a další digitální distribuční službě Steam.Prezence na Facebooku  Stránka „GOG.com - DRM-free classic PC games. Cheap.“ o 12 417 Fanoušků (k 17. 11. 2010) o Zaregistrované Username „gogcom“ o Landing page – Zeď o Pravidelné příspěvky s nově vydanými hrami, slevami, soutěžemi a dalšími novinkami o Fotoalba se screenshoty s významných her, fotkami z akcí a podobně o Karta „More Fan Pages“ s dalšími souvisejícími „Stránkami“ o Karta „Good Old Games“ s obrázkem a odkazem na neexistující webovou stránku o Vyjímečně „Události“ související se soutěžemi nebo velkým vyhlášenímMůj názorZde lze vytknout jen velice málo. „Zeď“ není nejvhodnější landing page, karta se základnímiinformacemi o službě by byla lepší. Na „Zeď“ mohou psát všichni „Fanoušci“, ale Good OldGames jim tam neodpovídají, veškerou diskusi se snaží mít na svých oficiálních stránkách afóru. Nefunkční kartu „Good Old Games“ by bylo lepší odstranit, také by měli zveřejňovatinformace o výpadcích své služby.Josef Kotlaba 20 VŠE Praha
 21. 21. Prima CoolO značcePrima Cool je relativně mladá televizní stanice zaměřená na diváky ve věku 20-40 let(15). Jejímcílem je vysílat v televizi zahraniční seriály, ke kterým se u nás jinak člověk dostane pouze tak,že si je nelegálně stáhne z Internetu nebo si v zahraničí koupí DVD. Není zaměřená na diváky,kteří tyto seriály stahují, ale spíše na lidi, kterým by se také líbily, ale neumějí dostatečněanglicky.Prezence na Facebooku  Skupina „Prima COOL“ o 901 členů (k 17. 11. 2010) o poslední aktivita v srpnu 2010 o založená událost k začátku vysílání TV stanice o Pravděpodobně provizorní skupina, která byla nahrazena Stránkou „Prima COOL“  Stránka „Prima COOL“ o 71 600 fanoušků (k 17. 11. 2010) o Zaregistrované Username „primacool“ o Landing page – „Zeď“ o Založena v červnu 2009 o Neformální styl vyjadřování o Neodpovídá na dotazy na „Zdi“ ani v diskusích o Publikuje nejrůznější informace, nejen o vysílání stanice, ale i zajímavosti, videa a jiné „cool“ věci o Fotografie a videa akcí, kterých se Prima Cool účastnila a soutěží, které uspořádala pro fanoušky  Stránka „GLEE na COOLu“ o 305 fanoušků (k 17. 11. 2010) o Landing page – „Zeď“ o Tématická „Stránka“ k jednomu ze seriálů běžících na Primě Cool o Publikuje informace pouze o tomto seriálu, jeho postavách a hercích a akcích, které s ním souvisí o Fotogalerie herců a postav, fotky a videa z akcíMůj názorPoměrně povedená prezentace. Pozitivně hodnotím, že se Stránka snaží přinést zajímavýobsah i mimo program své televize. Landing page je opět „Zeď“, zde by přitom stačilo přehoditji na „Informace“. Je škoda, že Stránka „Prima COOL“ neodpovídá na dotazy a že ani neexistujesekce „Často kladené dotazy“, zde totiž není jasné, kam jinam dotazy pokládat a komunita nadotazy typu „Kdy budete dávat můj oblíbený seriál?” nebo „Proč nepouštíte seriály v originálea s titulky?“ odpovědět nedokáže. Dále si myslím, že zvláštní Stránku by si zasloužil minimálněkaždý seriál v hlavním vysílacím čase, kde by se objevovaly zákulisní informace, například odabingu nebo jiných specifikách uvedení na Primě Cool. Mě osobně vadí neformální,nespisovný jazyk, kterým se „Stránka“ prezentuje, ale to je pravděpodobně pouze otázkaosobního vkusu a s ohledem na cílovou skupinu to může být dobrý krok.Josef Kotlaba 21 VŠE Praha
 22. 22. SlevomatO značceSlevomat je společnost, která poskytuje každý den slevu na několik produktů nebo služeb nazákladě hromadných nákupů. Slevy jsou poměrně výrazné (od 40% výše), nabídka se každý denmění a zákazníci si mohou vybírat z opravdu pestré palety - může to být sleva na šťávuz čerstvého ovoce, na jízdu ve formuli nebo na pobyt v horském hotelu. Vždy je potřeba nějakýminimální počet nákupů, které musí zákazníci uskutečnit, aby se sleva aktivovala, a maximálnípočet nákupů, které Slevomat může nabídnout, je také omezen. Slevomat je čistě Internetováfirma – slevy se objednávají přes Internet, platí se platební kartou nebo bankovním převodem,kupón na slevu zákazníkovi přijde na mail.Prezence na FacebookuSlevomat má dohromady 5 Stránek – jednu hlavní a pak 4 pro jednotlivá města, ve kterýchslevy nabízí (Brno, Olomouc, Ostrava a Plzeň), Praha je pak obsažená v hlavní Stránce.  Stránky „Slevomat“ o 43 560 Fanoušků ve Stránce „Slevomat“, 5 690 Fanoušků ve vedlejších Stránkách (k 7. 12. 2010) o Zaregistrované Usernames – „slevomat“, „slevomatbrno“, „slevomatolomouc“, „slevomatostrava“ a „slevomatplzen“ o Pravidelná a častá aktivita – příspěvky s aktuálními slevami, informace o budoucích slevách, fotografie zákazníků využívajících slevy atd. o Landing page – u všech Stránek záložka „Vítejte!“, která se až na zvýrazněné město neliší a obsahuje základní informace o službě, odkazy na ostatní Stránky a call-to-action (výzvu stát se Fanouškem Stránky) o Záložka „Photos“ na hlavní Stránce „Slevomat“ – alba Slevomatu – různé akce, vybrané zákaznické fotky, ukázka reklamy. Na ostatních Stránkách tato záložka chybí. o Záložka „Fotomat“ na všech Stránkách zatím ukazuje speciální nabídky Slevomatu, v budoucnosti by mohla obsahovat aplikaci pro nahrávání fotografií zákazníků do soutěží. Na hlavní Stránce „Slevomat“ je pojmenována „FOTOMAT“, na ostatních „Fotomat“ o Záložka „Flickr“ na vedlejších Stránkách – obsahuje Aplikaci Flickr, která propojuje Stránku se službou pro nahrávání a sdílení fotografií Flickr. Na hlavní Stránce „Slevomat“ chybí. o Časté odpovídání na komentáře a dotazy FanouškůMůj názorPovedená prezence – Slevomat často interaguje s Fanoušky, nepublikuje pouze aktuální slevuale i jiné záležitosti, Stránky jsou profesionálně udělané. Několik much se ale najít dá – naněkterých vedlejších Stránkách občas dochází k až několikatýdenním výpadkům v publikování(pravděpodobně zapříčiněných nedostatkem lidí), je tu jistá nekonzistence mezi hlavní avedlejšími Stránkami a občas je nějaká sleva zařazena do špatného města. Otázkou osobníhovkusu může být zařazení minimálně jedné emotikony do každého příspěvku.Z důvodů uvedených dále bych doporučil trochu navýšit rozpočet pro Facebook, aby každáStránka pravidelně publikovala, odpovídala na dotazy a komentáře a aby byly všechny slevysprávně zařazeny. Dvojí publikování slev u některých Stránek (jednou při zveřejnění, podruhéJosef Kotlaba 22 VŠE Praha
 23. 23. při aktivaci) je podle mne nadbytečné a může působit jako spam. Doporučil bych i založenídalší vedlejší Stránky pro Prahu. V současné době je spojena s hlavní Stránkou a ta má tak přílišpříspěvků, které může publikovat. Stránka „Slevomat“ by i nadále publikovala slevy, které jsouv dispozici mimo zmíněná města nebo naopak po celé republice (internetové obchody,řetězce). Došlo by tak sice k větší fragmentaci Fanouškovské základny, ale zákazníci by si mohlilépe vybrat, o kterých slevách budou dostávat informace.Domnívám se, že Facebook je pro Slevomat velice významným zdrojem zákazníků. Často nabízíslevy vhodné pro skupiny lidí, jako jsou pobyty na horách, sportovní a zábavné aktivity typupaintball, laser game nebo plážový volejbal. Facebook pak umožňuje rychle se na podobnéskupinové akci domluvit a proto se domnívám, že procento lidí, kteří si nakonec slevuobjednají, bude u příchozích z Facebooku daleko větší, než u lidí, kteří přijdou odjinud.K ověření této hypotézy jsou ale potřeba data o návštěvnosti a prodejích, která bohuželnemám k dispozici. Obr. 3 - Slevomat v akci, zdroj: autorJosef Kotlaba 23 VŠE Praha
 24. 24. Nekalé praktikyPokud se budete řídit výše popsanými pravidly, budete hrát „čistou hru“ – budete jednat sesvými Fanoušky a zákazníky férově a nebudete se je snažit oklamat, abyste je přiměli stát seFanoušky vašich Stránek, využívat vaše Aplikace nebo cokoliv jiného. Už při letmém pohledu nanáhodný Osobní Profil na Facebook je ale jasné, že tak se nechová každý. V této části chcipopsat některé z praktik, které nejsou zrovna „čistou hrou“, ale které přesto některé firmyvyužívají k propagaci svých značek. Je potřeba si uvědomit, že málokdo se rád nechává oklamata v případě, že budete podobné praktiky využívat, riskujete odhalení. V takovém případě utrpídobré jméno vaší značky, do věci se může vložit samotný Facebook a vaše Stránky a Profilysmazat nebo se můžete vejít do legální definice spamu a být za to potrestáni.CenzuraNa své Stránce můžete mazat veškeré příspěvky od vašich Fanoušků, které se vám nelíbí.Pokud se snažíte udržovat komunikaci na slušné úrovni a odstraňovat vulgární, urážlivé nebojinak nevhodné příspěvky, je vše v pořádku. Pokud ale budete odstraňovat veškerou kritiku anegativní názory, riskujete, že budete označeni za cenzora. Navíc je tu další faktor, který jetřeba vzít v úvahu – Efekt Streisandové(16). Ten popisuje jev, kdy snaha odstranit z Internetunějakou informaci vede k naprosto opačnému výsledku – masovému rozšíření dané informace,ke kterému by navíc bez snahy o její odstranění pravděpodobně nikdy nedošlo.PříkladZačátkem října proběhl v Praze incident, pro který se vžil název „Aragorn vs. Karkulka“ –potyčka řidiče osobního automobilu s taxikářem firmy Speed Cars, která se stala populárnímimo jiné díky tomu, že byla natočena na video a že jeden z účastníků použil meč. Z videa adalších informací, které se postupem času vynořily, bylo zřejmé, že na vině byl taxikář firmySpeed Cars. Firma přesto vydala tiskové prohlášení, které si s videem protiřečilo, svéhozaměstnance bránila a ze své Stránky mazala veškeré negativní komentáře s odůvodněním„FANstránka = fanoušci“(17). To se samozřejmě lidem nelíbilo, a tak začali psát negativníkomentáře mimo Stránku Speed Cars, archivovat negativní komentáře a podobně. Proto nyní,když budete hledat na Googlu „speed cars“, uvidíte poměrně vysoko odkaz na stránkuzabývající se právě touto cenzurou.Falešný Osobní profilPrůměrný Osobní profil na Facebooku má 130 Přátel(2), průměrný člověk je schopen udržovatosobní vztahy se zhruba 150 lidmi(18). Lidé nemají v Přátelích každého, s kým se znají zeskutečného života a zároveň nemají blízký osobní vztah se všemi, koho mají v Přátelích.Odmítnout žádost o Přátelství se někomu může zdát nezdvořilé, její přijetí naopak jakoneškodné. To je ideální prostředí pro vytvoření falešného Osobního profilu, který bude svéPřátele například bombardovat reklamou nebo dolovat jejich osobní údaje. S trochou zručnostimůže takový profil rychle nasbírat několik stovek Přátel, dost často ve skupině kolem určitéhozájmu.Falešný osobní profil můžete také využít ke screeningu9 potenciálních nebo stávajících klientů azaměstnanců.9 prověřování vlastností a chování lidíJosef Kotlaba 24 VŠE Praha
 25. 25. Jak na to?  Vytvoříte Osobní profil, dobře v tomto směru funguje mladá žena s atraktivní, ale ne zjevně falešnou, fotografií – vyhněte se známým modelkám, herečkám atp.  Vyberte si cílovou skupinu, na kterou se budete soustředit – například Fanoušci konkurenční značky, Fanoušci produktu, který je komplementem k vašemu…  Rozesílejte žádosti o Přátelství – získat prvních pár Přátel může být těžké, ale s každým potvrzeným Přátelstvím získávání dalších Přátel snazší a snazší – pokud lidé vidí, že máte společné přátele, spíše si váš profil přidají  Pokud chcete dolovat osobní údaje, stahovat fotky nebo dělat jinou činnost, která nezanechává na Facebooku stopy, můžete začít hned. Pokud chcete bombardovat reklamou, vyplatí se počkat, než budete mít dostatečný počet Přátel – až ve vašem profilu odhalí lidé spamera, odstraní si ho a příště budou opatrnější.PříkladyŽaneta Dobrovská – 284 Přátel (k 23. 11. 2010). Domnívám se, že tento Osobní profil jefalešným profilem založeným pro propagaci webu Topzine.cz z následujících důvodů:  Ptal jsem se našich společných Přátel, jestli ji znají nebo viděli ve skutečném životě, a nikdo mi to nepotvrdil, všichni si ji přidali pouze na základě společných známých  Její aktivita na Facebooku: o Pouze jedna fotografie v galerii o Přidávání Přátel o Přidávání se do Skupin a Stránek souvisejících buď s webem Topzine.cz nebo jeho provozovatelem Martinem Peškou o Publikování odkazů z Topzine.cz o A samozřejmě spamování konkurenčních StránekMonika Straníčková a Honza Stráníček  Falešné profily založené za účelem výzkumu webem Technet.cz(19)Změna názvu SkupinyU Skupin lze změnit jejich název, popis a všechny ostatní detaily i poté, co se do ní přidajídesetitisíce lidí. Toho využil autor Skupiny, která se původně jmenovala „Deset náhodnělosovaných členů vyhraje každý týden iPhone“(20). Ta slibovala možnost výhry jmenovanéhotelefonu po získání určitého počtu členů. To se ale samozřejmě nestalo, místo toho se Skupinapo dosažení přibližně osmdesáti tisíc členů přejmenovala na „Mladí lidé volí Jiřího Paroubka!“.Jiří Paroubek i ČSSD se od skupiny distancovali, nicméně Skupině se stále dostalo pozornostimédií a dnes má stále více než 52 tisíc členů (k 23. 11. 2010)Falešné StránkyStránky nemusí zastupovat jen skutečné značky. Svou stránku mají i abstraktní koncepty, přánía výkřiky do tmy jako například „!!!!!!!!!.....omg já chci normální počasí......!!!!!!!!!!“, „Milujemesvé maminky!” nebo “Má to koule, stojí to. Je to v Brně, co je to?”. Takové Stránky dokážoulehce nalákat desetitisíce, někdy i statisíce Fanoušků – zastupují názor, se kterým se většina lidíztotožní, trochu je i pobaví a tak se přidají. V tu chvíli se jim samozřejmě v News Feeduzobrazují zprávy, které Stránka publikuje.Josef Kotlaba 25 VŠE Praha
 26. 26. Jak na to?  Vymyslete nějakou Stránku, ke které se většina lidí bude chtít přidat. To je těžší krok, než se zdá a hodně souvisí s tematikou virálního šíření informací. Může to být nějaká obecně platná pravda – například výše zmíněná láska k matkám, nebo komentář k aktuálním událostem. Pokud se k tomu přidá příchuť bulvární senzace a příslib jiného zábavného obsahu, než jen názvu stránky, tím lépe – viz např. „ČS má Talent - muž uhodil pěstí Jana Krause (video)“. Určitě neuškodí, nabídnete-li něco zdarma a nabídnete záruky – „Farmville bankovka...každý den 1 bankovka zdarma! 100% funkční!“.  Sestavte Stránku – nahrajte profilový obrázek, pomocí FBML vytvořte landing page, která neukáže slibovaný obsah nikomu, dokud se nestane Fanouškem, případně můžete propojit Stránku i s mimoFB stránkami, kde uživatele přinutíte, aby se stal Fanouškem dalších Stránek nebo aby do svého profilu Obr. 4 - Falešná stránka, falešné komentáře, publikoval vaši reklamu zdroj: autor  A můžete vesele spamovatZneužití Facebook Platform na webových stránkách mimo FacebookFanoušky do svých stránek nebo sdílení reklamy v jejich statusech můžete získat i tak, žezneužijete Facebook Platform na stránkách mimo Facebook tak, že nějakým způsobemzamaskujete tlačítko přidání se ke Stránce, ale zároveň mu zachováte jeho funkčnost. Taktomůžete uživatele i nechat sdílet na svém profilu nějaký odkaz, to už ale tak dobře zamaskovatnejde. Takovéto jednání je ale možné klasifikovat jako phishing10, který je trestný.Příklady  http://www.czfacebook.com  http://www.relikviesmrti.czPorušování pravidel FacebookuFacebook má poměrně přísná pravidla a jejich porušování tvrdě trestá. Jeho automatickádetekce zatím na Stránky v češtině moc nefunguje, ale to neplatí vždy a nedá se na to tedyspoléhat. Určitě se vyplatí přečíst si aktuální podmínky, aby se to nestalo právě vám. V případě,že Facebook objeví podezřelou aktivitu, nerozpakuje se zablokovat celou Stránku a dokonce iOsobní Účty, které ji spravují.10 získávání citlivých informací oklamáním uživateleJosef Kotlaba 26 VŠE Praha
 27. 27. Příklady  Kampaň firmy Datart, kde soutěžící nahrávali fotografie, označovali je a dávali „To se mi líbí“ zapříčinila dočasné zablokování Stránky a Datart musel přesunout soutěž mimo Facebook(14)  Soutěž „Miss Expres lakovna 2010“ZávěrPráce byla rozdělena do tří částí. První byla úvodního charakteru a obsahuje popis funkcíFacebooku pro ty, kteří je neznají. Ve druhé části jsem popsal kroky, které by měl učinit každý,kdo si chce na Facebooku založit a spravovat Oficiální Stránku a rady, jak ji učinit efektivnější.Tato část je nejzajímavější, neboť poskytne nejvíce informaci zájemcům o propagaci naFacebooku, ať už se jedná o nastavování Stránek nebo konkrétní rady, jaký obsah na Stránkudávat. Ve třetí části jsem popsal některé vybrané prezentace. Tato část je zajímavá tím, že nakonkrétních příkladech ukazuji praktiky popsané v minulé části. V poslední části jsem popsalnekalé praktiky, které se na Facebooku objevují a uvedl jejich příklady. Snažil jsem se nesouditjejich moralitu ani efektivitu, pokud je někdo ochoten riskovat uvedené postihy, může se mutento popis hodit.Josef Kotlaba 27 VŠE Praha
 28. 28. Seznam použité literatury1. MarketingCharts. Global Survey: Word-of-Mouth the Most Powerful Selling Tool.MarketingCharts. *Online+ Říjen 3, 07. *Cited: Listopad 28, 2010.]http://www.marketingcharts.com/television/global-survey-word-of-mouth-the-most-powerful-selling-tool-1884/.2. Facebook. Facebook | Statistics. Facebook. [Online] Listopad 22, 2010. [Cited: Listopad 22,2010.] http://www.facebook.com/press/info.php?statistics.3. Facebakers. Czech Republic Facebook Statistics. Facebakers. [Online] Listopad 23, 2010.[Cited: Listopad 23, 2010.] http://www.facebakers.com/facebook-statistics/czech-republic.4. Google. Inc. Top 1000 sites. DoubleClick Ad Planner. *Online+ Září 2010. *Cited: Listopad 24,2010.] http://www.google.com/adplanner/static/top1000/.5. Modford, Mark. Me and my 5,000 Facebook friends / What happens when you reach theultimate in cool, pointless thresholds? SFGate. *Online+ Červenec 17, 2009. [Cited: Duben 17,2010.] http://articles.sfgate.com/2009-07-17/entertainment/17119026_1_networking-phenom-limit-herman-miller.6. Facebook. Facebook | Help Center. Facebook. [Online] [Cited: Duben 18, 2010.]http://www.facebook.com/help/?ref=pf#!/help/?faq=12595.7. —. Facebook | Help Center. Facebook. [Online] [Cited: Duben 17, 2010.]http://www.facebook.com/help/?page=982#!/help/?faq=12601.8. —. Facebook | Help Center. Facebook. [Online] Facebook, Inc. [Cited: Prosinec 4, 2010.]http://www.facebook.com/help/?faq=16489.9. —. Facebok | Help Center. Facebook. [Online] Facebook, Inc. [Cited: Prosinec 4, 2010.]http://www.facebook.com/help/?faq=15101.10. Vyšehradský, Jan. Sociální sítě: zábava, marketing nebo prodejní kanál? Praha, Hlavníměsto Praha, Česká Republika : Vysoká Škola Ekonomická v Praze, březen 16, 2010.11. Qualman, Erik. Socialnomics. Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 2009.12. Warren, Christina. Facebook Marketing: IKEA’s Genius Use of Photo Tagging. Mashable.[Online] Listopad 25, 2009. [Cited: Listopad 30, 2010.]http://mashable.com/2009/11/25/facebook-marketing-ikeas-genius-use-of-photo-tagging/.13. Facebook. Promotions Guidelines. Facebook. [Online] Facebook, Inc., Prosinec 1, 2010.[Cited: Prosinec 4, 2010.] http://www.facebook.com/promotions_guidelines.php.14. Dočekal, Daniel. Pořádání soutěží je na Facebooku zakázáno. Doplatil na to český Datart.Pooh.cz. [Online] Listopad 23, 2010. [Cited: Prosinec 4, 2010.]http://www.pooh.cz/pooh/a.asp?a=2016625.15. RadioTV. Jaké nástrahy čekají primácký COOL. RadioTV - co se děje v médiích. [Online]Březen 17, 2009. *Cited: Listopad 17, 2010.+ http://www.radiotv.cz/p_tv/t_obecne/jak-nstrahy-ekaj-primck-cool/.Josef Kotlaba 28 VŠE Praha
 29. 29. 16. Mellen, Mickey. About. The Streisand Effect. *Online+ Březen 5, 2008. *Cited: Listopad 24,2010.] http://www.thestreisandeffect.com/about/.17. Dočekal, Daniel. Taxi - Speed Cars - klasický příklad buzerantství a nezvládnutí krizovékomunikace. POOH.CZ. *Online+ Říjen 6, 2010. *Cited: Listopad 24, 2010.+http://www.pooh.cz/pooh/a.asp?a=2016452.18. Dunbar, Robin. The ultimate brain teaser. University of Liverpool. [Online] Srpen 17, 2003.[Cited: Listopad 22, 2010.]http://www.liv.ac.uk/researchintelligence/issue17/brainteaser.html.19. Kasík, Pavel. Češi Facebooku nebezpečně věří. Falešné krasavici naletělo 60 procent.Technet.cz. [Online] Listopad 19, 2009. [Cited: Listopad 23, 2010.] http://technet.idnes.cz/cesi-facebooku-nebezpecne-veri-falesne-krasavici-naletelo-60-procent-112-/sw_internet.asp?c=A091117_171036_sw_internet_pka.20. Nevyhoštěný, Martin. Chtěli vyhrát iPhone, místo toho se z nich stali Paroubkovi fanoušci.www.lidovky.cz. [Online] Leden 3, 2010. [Cited: Listopad 23, 2010.]http://www.lidovky.cz/chteli-vyhrat-iphone-misto-toho-se-z-nich-stali-paroubkovi-fanousci-115-/ln-media.asp?c=A100103_164520_ln-media_mev.21. Facebook. Facebook Pages: Introducing per post analytics for Pages. Facebook. [Online]Leden 21, 2010. [Cited: Duben 28, 2010.]http://www.facebook.com/note.php?note_id=263773004821.22. Dočekal, Daniel. Facebook (prý) nebude vyžadovat dopředné schvalování soutěží ani 10tisíc USD "všimného". Pooh.cz. [Online] Listopad 30, 2010. [Cited: Listopad 30, 2010.]http://www.pooh.cz/pooh/a.asp?a=2016647.Josef Kotlaba 29 VŠE Praha
 30. 30. Terminologický slovníkspambot [autor] - Počítačový program, který automaticky vkládá zprávy s reklamou na místa,kam mu to jeho programování umožní. Nejčasteji se jedná o posílaní mailů na adresy nalezenéna webových stránkách a vkládání komentářů do diskusí bez dostatečného zabezpečení.News Feed [autor] – hlavní prvek Facebooku, seznam činností a statusů Přátel uživatele aStránek, jejichž je uživatel Fanouškem.Username [autor] - internetová adresa ve tvaru "http://www.facebook.com/XXX", kde "XXX" siuživatel Osobního profilu nebo správce Stránky může zvolitbanner [autor] - obrázek s reklamou vkládaný na internetové stránkyPPC reklama [autor] - internetová reklama, nejčastěji ve formě bannerů, kde se platí za každýproklik uživatelePDA [autor] - Personal Digital Assistant - zařízení pro mobilní přístup k Internetuadmin [autor] - správcee-shop [autor] - elektronický obchodstatus [autor] - krátká zpráva, kterou o sobě publikuje uživatel nebo StránkaROI [autor] - Return On Investment – míra návratnosti investicPR [autor] - Public Relations – oddělení styku s veřejnostíIT [autor] - oddělení informačních technologiítagování [autor] - označování osob, které se vyskytují na fotografii a propojení tohoto označenís jejich Osobním profilemscreening [autor] - prověřování vlastností a chování lidíphishing [autor] - získávání citlivých informací oklamáním uživateleJosef Kotlaba 30 VŠE Praha

×