Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kalendar 2014 Тakmičenja i smotri

713 views

Published on

Kalendar 2014 Тakmičenja i smotri,
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kalendar 2014 Тakmičenja i smotri

 1. 1. Репу­ ли­ а Срби­ а б к ј МИНИ­ ТАР­ ТВО ПРО­ ВЕ­ Е, С С С Т НАУ­ Е И ТЕХ­ О­ О­ КОГ РАЗ­ О­ А К Н Л Ш В Ј Сек­ ор за раз­ ој и међу­ а­ од­ у про­ т в н р н свет­ у и науч­ у сарад­ у н н њ Број: 601-00-169/2013-06 Датум: 26. 12. 2013. годи­ е н Бео­ рад г Нема­ и­ а 22–26 њ н СТРУЧ­ О УПУТ­ ТВО Н С О ОРГА­ И­ О­ А­ У ТАК­ И­ Е­ А Н З В Њ М Ч Њ И СМО­ РИ УЧЕ­ И­ А Т Н К ОСНОВ­ Е И СРЕД­ Е ШКО­ Е Н Њ Л I ОСНОВ­ Е ОДРЕД­ Е Н Б Овим упут­ твом уре­ у­у се: циљ, зада­ и, врсте и нивои, орга­ и­ а­ и­а и про­ о­ и­ и­е так­ и­ е­ а и с ђ ј ц н з ц ј п з ц ј м ч њ смо­ ри уче­ и­ а основ­ их и сред­ их шко­ а, вред­ о­ а­ е постиг­ у­ а уче­ и­ а и награ­ и­ а­ е, финан­ и­ т н к н њ л н в њ н ћ н к ђ в њ с ра­ е, пра­ е­ е и изве­ та­ а­ е о одр­ а­ им так­ и­ е­ и­ а и смо­ ра­ а. њ ћ њ ш в њ ж н м ч њ м т м Так­ и­ е­ е је ван­ а­ тав­ а актив­ ост која се орга­ и­ у­е у циљу вред­ о­ а­ а и ран­ и­ а­ а зна­ а, м ч њ н с н н н з ј н в њ г р њ њ уме­ а, вред­ о­ а­ а и спо­ об­ о­ ти уче­ и­ а из пред­ е­ а, одно­ но обла­ ти пред­ е­ а. њ н в њ с н с н к м т с с м т Смо­ ра је ван­ а­ тав­ а актив­ ост која се орга­ и­ у­е у циљу пред­ та­ ља­ а, одно­ но вред­ о­ а­ а и т н с н н н з ј с в њ с н в њ ран­ и­ а­ а спо­ об­ о­ ти, уме­ а и вешти­ а уче­ и­ а из пред­ е­ а, обла­ ти пред­ е­ а и актив­ о­ ти. г р њ с н с њ н н к м т с м т н с Уче­ ик се так­ и­ и, одно­ но уче­ тву­е на смо­ ри, на јези­ у на коме сти­ е обра­ о­ а­ е, уко­ и­ о се н м ч с с ј т к ч з в њ л к дру­ а­ и­е не изја­ ни. гч ј с Орга­ и­ а­ о­ е так­ и­ е­ а и смо­ ри одре­ у­е мини­ тар кален­ а­ ом так­ и­ е­ а и смо­ ри за сва­ у н з т р м ч њ т ђ ј с д р м ч њ т к школ­ ку годи­ у. с н Кален­ ар так­ и­ е­ а и смо­ ри обја­ љу­е се у „Про­ вет­ ом пре­ ле­ у”, нај­ а­ ни­е до почет­ а дру­ ог д м ч њ т в ј с н г д к с ј к г полу­ о­ и­ та теку­ е школ­ ке годи­ е. г д ш ћ с н Так­ и­ е­ а и смо­ ре орга­ и­ у­ у се без коти­ а­ и­ е уче­ ни­ а. м ч њ т н з ј з ц ј с к II ЦИЉ И ЗАДА­ И Ц Циљ так­ и­ е­ а и смо­ ри је афир­ а­ и­а обра­ ов­ о-вас­ ит­ ог рада, постиг­ у­ а уче­ и­ а и поди­ а­ м ч њ т м ц ј з н п н н ћ н к з ње ква­ и­ е­ а обра­ о­ а­ а. л т т з в њ Зада­ и так­ и­ е­ а су: ц м ч њ а) вред­ о­ а­ е нивоа сте­ е­ их зна­ а, уме­ а, вешти­ а и спо­ об­ о­ ти уче­ и­ а; н в њ ч н њ њ н с н с н к б) ран­ и­ а­ е нивоа постиг­ у­ а уче­ и­ а. г р њ н ћ н к Зада­ и смо­ ре су: ц т а) јав­ о пред­ та­ ља­ е спо­ об­ о­ ти, скло­ о­ ти, уме­ а, зна­ а и вешти­ а уче­ и­ а; н с в њ с н с н с њ њ н н к б) вред­ о­ а­ е и ран­ и­ а­ е нивоа постиг­ у­ а уче­ и­ а. н в њ г р њ н ћ н к III НИВОИ ТАК­ И­ Е­ А И СМО­ РИ И ЊИХО­ А ОРГА­ И­ А­ И­ А М Ч Њ Т В Н З Ц Ј Так­ и­ е­ а и смо­ ре орга­ и­ у­у се на сле­ е­ им ниво­ ­ а: школ­ ком, општин­ ком, окру­ ном/град­ м ч њ т н з ј д ћ им с с ж ском/међу­ ­ ру­ ном (реги­ нал­ ом), репу­ лич­ ом и међу­ а­ од­ ом. ок ж о­ н б к н р н Школ­ ко так­ и­ е­ е и смо­ ра је оба­ е­ ни ниво. Орга­ и­ у­е га струч­ о веће шко­ е за пред­ ет, с м ч њ т в з н з ј н л м одно­ но област пред­ е­ а и за све уче­ и­ е шко­ е. с м т н к л Општин­ ко так­ и­ е­ е и смо­ ру орга­ и­ у­у општин­ ки акти­ и струч­ их дру­ та­ а за поје­ и­ е с м ч њ т н з ј с в н ш в д н пред­ е­ е, одно­ но обла­ ти пред­ е­ а. м т с с м т Окру­ но/град­ ко/међу­ ­ ру­ но так­ и­ е­ е и смо­ ру орга­ и­ у­у шко­ е и струч­ а дру­ тва за сва­ ж с ок ж м ч њ т н з ј л н ш ки поје­ и­ и пред­ ет, одно­ но област пред­ е­ а, као и дру­ и орга­ и­ а­ о­ и, у сарад­ и с Мини­ тар­ твом д н м с м т г н з т р њ с с про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а (даље: Мини­ тар­ тво). с т к н л ш в ј с с Репу­ лич­ о так­ и­ е­ е и смо­ ру орга­ и­ у­у струч­ а дру­ тва, зајед­ и­ е шко­ а и дру­ и орга­ и­ а­ б к м ч њ т н з ј н ш н ц л г н з то­ и у сарад­ и са Мини­ тар­ твом. р њ с с Међу­ а­ од­ о так­ и­ е­ е и смо­ ру орга­ и­ у­у Мини­ тар­ тво и струч­ о дру­ тво или дру­ и орга­ н р н м ч њ т н з ј с с н ш г ни­ а­ ор у сарад­ и са међу­ а­ од­ ом орга­ и­ а­ и­ом. з т њ н р н н з ц ј Так­ и­ е­ а и смо­ ре спро­ о­ е се у скла­ у са про­ ра­ ом којим орга­ и­ а­ ор одре­ у­е садр­ ај, орга­ м ч њ т в д д г м н з т ђ ј ж ни­ а­ и­у, начин при­ ре­ е, мето­ о­ о­ ка упут­ тва, про­ рам­ ке задат­ е, као и износ финан­ иј­ ких сред­ з ц ј п м д л ш с г с к с с ста­ а потреб­ их за спро­ о­ е­ е так­ и­ е­ а и смо­ ри. в н в ђ њ м ч њ т Садр­ ај так­ и­ е­ а и смо­ ри при­ е­ ен је узра­ ту уче­ и­ а и засни­ а се на настав­ ом пла­ у ж м ч њ т м р с н к в н н и про­ ра­ у. г м Уче­ ик може уче­ тво­ а­ и на так­ и­ е­ у и смо­ ри из нај­ и­ е два настав­ а пред­ е­ а и јед­ ог ван­ а­ н с вт м ч њ т в ш н м т н н став­ ог обли­ а или из јед­ ог настав­ ог пред­ е­ а и два ван­ а­ тав­ а обли­ а обра­ ов­ о-вас­ ит­ ог рада, н к н н м т н с н к з н п н осим ако се уче­ ик так­ и­ и из обла­ ти умет­ о­ ти (музич­ е и балет­ ке шко­ е). н м ч с н с к с л Орга­ и­ а­ ор так­ и­ е­ а и смо­ ре под­ о­ и Мини­ тар­ тву зах­ ев за спро­ о­ е­ е так­ и­ е­ а до н з т м ч њ т н с с с т в ђ њ м ч њ 15. јула теку­ е годи­ е за наред­ у школ­ ку годи­ у. ћ н н с н Зах­ ев садр­ и: назив и адре­ у орга­ и­ а­ о­ а; име, пре­ и­ е и теле­ он одго­ ор­ е осо­ е; назив так­ т ж с н з т р з м ф в н б ми­ е­ а и смо­ ре; циљ, задат­ е и про­ рам так­ и­ е­ а и смо­ ре; раз­ е­ е шко­ е и језик у којем се спро­ ч њ т к г м ч њ т р д л во­ и так­ и­ е­ е и смо­ ра; начин при­ ре­ а­ а настав­ и­ а и уче­ и­ а за так­ и­ е­ е и смо­ ру; про­ о­ и­ д м ч њ т п м њ н к н к м ч њ т п з ци­е так­ и­ е­ а и смо­ ре; место, вре­ е и начин спро­ о­ е­ а так­ и­ е­ а и смо­ ре; пред­ а­ ун тро­ ко­ а ј м ч њ т м в ђ њ м ч њ т рч ш в потреб­ их за при­ ре­ у и спро­ о­ е­ е так­ и­ е­ а и смо­ ре, укљу­ у­у­ и и сред­ тва за пре­ о­ е­ е тесто­ а н п м в ђ њ м ч њ т ч ј ћ с в ђ њ в и реше­ а на јези­ е наци­ ­ ал­ их мањи­ а, износ сред­ та­ а нео­ ход­ их за спро­ о­ е­ е так­ и­ е­ а и смо­ њ к он н н с в п­ н в ђ њ м ч њ тре, као и уче­ ће дона­ о­ а и спон­ о­ а. ш т р з р Шко­ а може уче­ тво­ а­ и на так­ и­ е­ и­ а и смо­ ра­ а уко­ и­ о их је пла­ и­ а­ а сво­им годи­ њим л с вт м ч њ м т м л к н р л ј ш пла­ ом рада. н За орга­ и­ а­ и­у так­ и­ е­ а и смо­ ре одго­ ор­ и су орга­ и­ а­ ор и: н з ц ј м ч њ т в н н з т – дирек­ ор шко­ е и струч­ о веће за област одре­ е­ ог настав­ ог пред­ е­ а - за школ­ ки ниво; т л н ђ н н м т с – ирек­ ор шко­ е – дома­ ин так­ и­ е­ а и пред­ тав­ ик општин­ ког акти­ а настав­ и­ а – за општин­ д т л ћ м ч њ с н с в н к ски ниво; – дирек­ ор шко­ е дома­ и­ а так­ и­ е­ а и пред­ тав­ ик окру­ ног акти­ а настав­ и­ а – за окру­ ни/ т л ћ н м ч њ с н ж в н к ж град­ ки/међу­ ­ ру­ ни ниво; с ок ж – ирек­ ор шко­ е – дома­ ин так­ и­ е­ а и пред­ ед­ ик струч­ ог дру­ тва, одно­ но зајед­ и­ е шко­ а д т л ћ м ч њ с н н ш с н ц л – за репу­ лич­ и ниво; б к – пред­ ед­ ик струч­ ог дру­ тва и пред­ тав­ ик међу­ а­ од­ е орга­ и­ а­ и­е – за међу­ а­ од­ и ниво. с н н ш с н н р н н з ц ј н р н Орга­ и­ а­ ор так­ и­ е­ а и смо­ ре, у сарад­ и са Мини­ тар­ твом – школ­ ком упра­ ом, утвр­ у­е: н з т м ч њ т њ с с с в ђ ј начин орга­ и­ а­ и­е и носи­ ­ е поје­ и­ их зада­ а­ а на свим ниво­ ­ а и у свим ета­ а­ а (орга­ и­ а­ и­ ­ и н з ц ј оц д н т к им п м н з ц он одбор, потреб­ е коми­ и­е, пот­ о­ и­ и­е и дру­ а заду­ е­ а лица), при­ ре­ у и извр­ а­ а­ е пла­ и­ а­ их н с ј к м с ј г ж н п м ш в њ н р н зада­ а­ а. т к Орга­ и­ а­ ор так­ и­ е­ а и смо­ ре ста­ а се о при­ ре­ и уче­ и­ а за так­ и­ е­ а и смо­ ре, пла­ и­ а и н з т м ч њ т р п м н к м ч њ т н р орга­ и­ у­е семи­ а­ е и дру­ е инструк­ ив­ е обли­ е рада за настав­ и­ е који оства­ у­у про­ ра­ е так­ и­ е­ н з ј н р г т н к н к р ј г м м ч ња и смо­ ри. т 1
 2. 2. IV ПРО­ О­ И­ И­ Е ТАК­ И­ Е­ А И СМО­ РИ П З Ц Ј М Ч Њ Т Про­ о­ и­ и­е так­ и­ е­ а и смо­ ре утвр­ у­е орга­ и­ а­ ор у сарад­ и са Мини­ тар­ твом, и то: п з ц ј м ч њ т ђ ј н з т њ с с – усло­ е за при­ ре­ у и одр­ а­ а­ е (орга­ и­ а­ и­ ­ и, мате­ и­ал­ и, тех­ ич­ и, вре­ ен­ ки и др. усло­ и); в п м ж вњ н з ц он р ј н н к м с в – усло­ е за уче­ ће уче­ и­ а; в ш н к – начин про­ е­ е зна­ а, уме­ а, вешти­ а и спо­ об­ о­ ти, одно­ но начин пред­ та­ ља­ а; в р њ њ н с н с с с в њ – начин вред­ о­ а­ а резул­ а­ а и ран­ и­ а­ а уче­ и­ а; н в њ т т г р њ н к – пра­ о на жал­ у и рок за њено под­ о­ е­ е; в б н ш њ – награ­ е, при­ на­ а и похва­ е уче­ и­ и­ а, настав­ и­ и­ а, шко­ а­ а и орга­ и­ а­ о­ и­ а. д з њ л н ц м н ц м л м н з т р м За међу­ а­ од­ о так­ и­ е­ е и смо­ ру про­ о­ и­ и­е утвр­ у­е орга­ и­ а­ ор међу­ а­ од­ ог так­ и­ е­ а н р н м ч њ т п з ц ј ђ ј н з т н р н м ч њ и смо­ ре. т V ВРЕД­ О­ А­ Е И НАГРА­ Е Н В Њ Д Начин вред­ о­ а­ а резул­ а­ а и ран­ и­ а­ а уче­ и­ а на так­ и­ е­ и­ а и смо­ ра­ а оба­ ља коми­ и­а н в њ т т г р њ н к м ч њ м т м в с ј коју обра­ у­е орга­ и­ а­ ор. Коми­ и­у чине нај­ а­ е три чла­ а. з ј н з т с ј м њ н Школ­ ку коми­ и­ у обра­ у­е струч­ о веће за област пред­ е­ а. с с ј з ј н м т Општин­ ку коми­ и­ у обра­ у­е струч­ о дру­ тво, одно­ но зајед­ и­ а шко­ а, на пред­ ог општин­ ког с с ј з ј н ш с н ц л л с акти­ а настав­ и­ а. в н к Окру­ ну/град­ ку/међу­ ­ ру­ ну коми­ и­ у обра­ у­у струч­ о дру­ тво и дру­ и орга­ и­ а­ о­ и у ж с ок ж с ј з ј н ш г н з т р сарад­ и са школ­ ком упра­ ом. Један члан коми­ и­е је пред­ тав­ ик струч­ ог дру­ тва, одно­ но зајед­ њ с в с ј с н н ш с ни­ е шко­ а. ц л Репу­ лич­ у коми­ и­ у обра­ у­е орга­ и­ а­ ор, а нај­ а­ е један члан је пред­ тав­ ик Мини­ тар­ тва. б к с ј з ј н з т м њ с н с с Резул­ а­ и так­ и­ е­ а су јав­ и и обја­ љу­у се на огла­ ној табли шко­ е у дану одр­ а­ а­ а так­ и­ е­ а. т т м ч њ н в ј с л ж в њ м ч њ Настав­ ик, уче­ ик и шко­ а могу да под­ есy жал­ у на вред­ о­ а­ е резул­ а­ а коми­ и­и за жал­ е. н н л н б н в њ т т с ј б Коми­ и­а је дужна да, по обја­ ље­ им при­ ре­ е­ им резул­ а­ и­ а, истог дана раз­ о­ ри жал­ у и о томе с ј в н в м н т т м м т б оба­ е­ ти под­ о­ и­ ­ а. У поступ­ у реша­ а­ а по жал­ и уче­ тву­е и пред­ тав­ ик Мини­ тар­ тва. в с н с оц к в њ б с ј с н с с Конач­ а ранг-листа сачи­ а­ а се после раз­ а­ ра­ а жал­ и и доно­ е­ а реше­ а, а обја­ љу­е се у дану н њ в мт њ б ш њ њ в ј так­ и­ е­ а на огла­ ној табли шко­ е. м ч њ с л Уче­ и­ и који осво­ е прво, дру­ о и тре­ е место на општин­ ком так­ и­ е­ у и смо­ ри пла­ и­ а­ у н ц ј г ћ с м ч њ т с р ј се на окру­ но/град­ ко/међу­ ­ ру­ но так­ и­ е­ е и смо­ ру, а у скла­ у с про­ о­ и­ и­ а­ а струч­ ог ж с ок ж м ч њ т д п з ц ј м н дру­ тва или дру­ ог орга­ и­ а­ о­ а. ш г н з т р Уче­ и­ и који осво­ е прво, дру­ о и тре­ е место на прет­ од­ ом нивоу пла­ и­ а­ у се на репу­ лич­ н ц ј г ћ х н с р ј б ко так­ и­ е­ е и смо­ ру. Репу­ лич­ о так­ и­ е­ е и смо­ ра може се орга­ и­ о­ а­ и ако су орга­ и­ о­ м ч њ т б к м ч њ т н з в т н з ва­ а нај­ а­ е прет­ од­ а два нивоа так­ и­ е­ а и смо­ ри. н м њ х н м ч њ т Прво место на репу­ лич­ ом так­ и­ е­ у и смо­ ри при­ а­ а уче­ и­ у који осво­ и нај­ е­ и број б к м ч њ т п д н к ј в ћ бодо­ а. Дру­ о и тре­ е место при­ а­ а уче­ и­ и­ а који пре­ а даљем редо­ ле­ у има­ у нај­ е­ и број в г ћ п д н ц м м с д ј в ћ бодо­ а. Уче­ и­ и који има­ у исти број бодо­ а деле одго­ а­ а­ у­ е исто место. в н ц ј в в р ј ћ Уче­ и­ и који на так­ и­ е­ у и смо­ ри осво­е прво, дру­ о и тре­ е место доби­а­у од орга­ и­ а­ о­ а: н ц м ч њ т ј г ћ ј ј н з т р дипло­ е, при­ на­ а, похва­ е и награ­ е. м з њ л д Настав­ и­ и од орга­ и­ а­ о­ а доби­а­у при­ на­ а, похва­ е и награ­ е. Дирек­ ор шко­ е, у скла­ у са н ц н з т р ј ј з њ л д т л д ста­ у­ ом шко­ е, може посеб­ о да награ­ и настав­ и­ а и уче­ и­ а за постиг­ у­ е резул­ а­ е на так­ и­ е­ у т т л н д н к н к н т т т м ч њ и смо­ ри. т Орга­ и­ а­ ор може да утвр­ и и дру­ е врсте награ­ а уче­ ни­ и­ а так­ и­ е­ а и смо­ ре, као и награ­ е н з т д г д с ц м м ч њ т д дона­ о­ а и спон­ о­ а. т р з р 2 Дипло­ е до репу­ лич­ ог нивоа пот­ и­ у­е пред­ тав­ ик дру­ тва, одно­ но пред­ тав­ ик школ­ ке м б к п с ј с н ш с с н с упра­ е и дирек­ ор шко­ е дома­ и­ а, а на репу­ лич­ ом нивоу мини­ тар про­ ве­ е и пред­ ед­ ик струч­ ог в т л ћ н б к с с т с н н дру­ тва или зајед­ и­ е шко­ а. ш н ц л VI ФИНАН­ И­ А­ Е ТАК­ И­ Е­ А И СМО­ РИ С Р Њ М Ч Њ Т Финан­ и­ а­ е так­ и­ е­ а и смо­ ри врши се у скла­ у са чл. 157. и 159. Зако­ а о осно­ а­ а систе­ а с р њ м ч њ т д н в м м обра­ о­ а­ а и вас­ и­ а­ а („Слу­ бе­ и гла­ ник РС”, бр. 72/09 и 52/11). з в њ п т њ ж н с Орга­ и­ а­ о­ и и дома­ и­ и дужни су да обез­ е­ е из дру­ их изво­ а оста­ а сред­ тва која им недо­ та­у н з т р ћ н б д г р л с с ј пре­ а њихо­ им финан­ иј­ ким пла­ о­ и­ а. м в с с н в м Финан­ иј­ ки план орга­ и­ а­ о­ а садр­ и: струк­ у­ у при­ о­ а и рас­ о­ а, изво­ е финан­ и­ а­ а, тро­ с с н з т р ж т р х д х д р с р њ шко­ е при­ ре­ е и спро­ о­ е­ а так­ и­ е­ а и смо­ ри и рас­ о­ е уче­ ни­ а и орга­ и­ а­ о­ а. в п м в ђ њ м ч њ т х д с к н з т р При­ и­ ом доста­ ља­ а зах­ е­ а за акон­ а­ и­ ­ а сред­ тва за так­ и­ е­ а и смо­ ре орга­ и­ а­ о­ и су л к в њ т в т ц он с м ч њ т н з т р дужни да доста­ е ори­ и­ ал­ е пред­ а­ у­ е и про­ ак­ у­ е или фото­ о­ и­е ове­ е­ е печа­ ом и пот­ и­ ом в г н н рч н ф т р к п ј р н т п с орга­ и­ а­ о­ а. Код конач­ е испла­ е финан­ иј­ ких сред­ та­ а так­ и­ е­ а и смо­ ри орга­ и­ а­ ор је дужан н з т р н т с с с в м ч њ т н з т да под­ е­ е конач­ и финан­ иј­ ки изве­ тај за намен­ ко тро­ е­ е сред­ та­ а, као и ори­ и­ ал­ е рачу­ е и н с н с с ш с ш њ с в г н н н уго­ о­ е или фото­ о­ и­е рачу­ а и уго­ о­ а ове­ е­ их и пот­ и­ а­ их од стра­ е орга­ и­ а­ о­ а. При­ ре­ а и в р к п ј н в р р н п с н н н з т р п м орга­ и­ а­ и­а так­ и­ е­ а и смо­ ри реа­ и­ о­ а­ е се у вас­ ит­ о-обра­ ов­ им уста­ о­ а­ а где се не при­ на­е н з ц ј м ч њ т л з в ћ п н з н н в м з ј репре­ ен­ а­ и­а. з т ц ј VII ПРА­ Е­ Е И ИЗВЕ­ ТА­ А­ Е О ОДР­ А­ ИМ ТАК­ И­ Е­ И­ А И СМО­ РА­ А Ћ Њ Ш В Њ Ж Н М Ч Њ М Т М Орга­ и­ а­ о­ и так­ и­ е­ а и смо­ ри писме­ им путем доста­ ља­ у школ­ кој упра­ и изве­ тај н з т р м ч њ т н в ј с в ш о резул­ а­ и­ а за све нивое, а за репу­ лич­ о так­ и­ е­ е и смо­ ру и Мини­ тар­ тву, у року од пет т т м б к м ч њ т с с дана по одр­ а­ ом так­ и­ е­ у. Изве­ тај садр­ и: назив так­ и­ е­ а или смо­ ре и орга­ и­ а­ о­ а, место и ж н м ч њ ш ж м ч њ т н з т р вре­ е одр­ а­ а­ а, број уче­ ни­ а, број награ­ е­ их уче­ и­ а (табе­ ар­ и при­ аз – име и пре­ и­ е уче­ и­ а, м ж в њ с к ђ н н к л н к з м н к раз­ ед, назив шко­ е и место у коме се нала­ и), ана­ и­ у так­ и­ е­ а или смо­ ре (пред­ о­ ти, сла­ о­ ти и р л з л з м ч њ т н с б с могу­ и начи­ и пре­ а­ и­ а­ е­ а сла­ о­ ти). ћ н в з л ж њ б с Изве­ тај са репу­ лич­ ог так­ и­ е­ а и смо­ ре посеб­ о под­ о­ и и пред­ тав­ ик Мини­ тар­ тва. ш б к м ч њ т н н с с н с с Резул­ а­ и так­ и­ е­ а и смо­ ри обја­ љу­ у се на интер­ ет стра­ и­ и Мини­ тар­ тва. т т м ч њ т в ј н н ц с с VIII ЗАВР­ НЕ ОДРЕД­ Е Ш Б Кален­ а­ ом так­ и­ е­ а и смо­ ри, који доно­ и мини­ тар за сва­ у школ­ ку годи­ у, утвр­ у­у се: пред­ д р м ч њ т с с к с н ђ ј мет, одно­ но област пред­ е­ а, орга­ и­ а­ о­ и так­ и­ е­ а и смо­ ри, врсте, ниво и вре­ е одр­ а­ а­ а так­ с м т н з т р м ч њ т м ж в њ ми­ е­ а и смо­ ри. ч њ т Орга­ и­ а­ о­ и так­ и­ е­ а и смо­ ри дужни су да при­ и­ ом изра­ е и дистри­ у­ и­е тесто­ а и реше­ а н з т р м ч њ т л к д б ц ј в њ обез­ е­ е тај­ ост, као и њихо­ о доста­ ља­ е на пре­ о­ е­ е нај­ а­ ни­е 10 дана пре так­ и­ е­ а и смо­ ре. б д н в в њ в ђ њ к с ј м ч њ т Орга­ и­ а­ о­ и так­ и­ е­ а и смо­ ри сво­им годи­ њим про­ ра­ и­ а рада пла­ и­ а­у так­ и­ е­ а и смо­ н з т р м ч њ т ј ш г м м н р ј м ч њ тре, а орга­ и­ у­у их у скла­ у са кален­ а­ ом. н з ј д д р Обра­ ац дипло­ е про­ и­ у­ е орга­ и­ а­ ор так­ и­ е­ а и смо­ ре. з м п с ј н з т м ч њ т
 3. 3. Репу­ ли­ а Срби­ а б к ј МИНИ­ ТАР­ ТВО ПРО­ ВЕ­ Е, С С С Т НАУ­ Е И ТЕХ­ О­ О­ КОГ РАЗ­ О­ А К Н Л Ш В Ј Сек­ ор за раз­ ој обра­ о­ а­ а и међу­ а­ од­ у т в з в њ н р н про­ вет­ у и науч­ у сарад­ у с н н њ Број: 601-00-169/2013-06 Датум: 26. 12. 2013. годи­ е н Бео­ рад г Нема­ и­ а 22–26 њ н КАЛЕН­ АР Д ТАК­ И­ Е­ А И СМО­ РИ УЧЕ­ И­ А М Ч Њ Т Н К ОСНОВ­ ИХ ШКО­ А Н Л ЗА ШКОЛ­ КУ 2013/2014. ГОДИ­ У С Н На осно­ у Струч­ ог упут­ тва о орга­ и­ о­ а­ у так­ и­ е­ а и смо­ ри уче­ и­ а основ­ е и сред­ е шко­ е в н с н з в њ м ч њ т н к н њ л (у даљем тек­ ту Струч­ о упут­ тво), Мини­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а доно­ и Годи­ с н с с с с т к н л ш в ј с шњи кален­ ар так­ и­ е­ а и смо­ ри основ­ их шко­ а за школ­ ку 2013/2014. годи­ у. д м ч њ т н л с н Орга­ и­ а­ о­ и поје­ и­ их так­ и­ е­ а и смо­ ри дужни су да, сход­ о наве­ е­ ом упут­ тву, ускла­ е сва н зт р д н м ч њ т н д н с д сво­а посеб­ а доку­ ен­ а која се одно­ е на орга­ и­ а­ и­у и спро­ о­ е­ е так­ и­ е­ а и смо­ ри. При­ и­ ом ј н м т с н з ц ј в ђ њ м ч њ т л к ускла­ и­ а­ а доку­ е­ а­ а, нео­ ­ од­ о је пре­ и­ и­ а­ и сле­ е­ е поје­ и­ о­ ти: ђ вњ м нт пх н ц з рт д ћ д н с –  так­ и­ е­ у/смо­ ри мо­ у уче­ тво­ а­ и сви ре­ ов­ и уче­ и­ и основ­ их шко­ а; на м ч њ т г с вт д н н ц н л –  бор уче­ и­ а за оп­ тин­ ко так­ и­ е­ е вр­ и се ис­ љу­ и­ о на осно­ у по­ тиг­ у­ их ре­ ул­ а­ а уче­ из­ н к ш с м ч њ ш к ч в в с н т з тт ни­ а на школ­ ком так­ и­ е­ у/смо­ ри; к с м ч њ т –  сва­ и на­ ед­ и ни­ о так­ и­ е­ а/смо­ ре од­ е­ у­у се уче­ и­ и на осно­ у по­ тиг­ у­ их ре­ ул­ а­ а и за к р н в м ч њ т р ђ ј н ц в с н т з тт ранг-ли­ те са прет­ од­ ог ни­ оа так­ и­ е­ а/смо­ ре, а у скла­ у с про­ о­ и­ и­а­ а; с х н в м ч њ т д п з ц ј м –  ги­ а­ е уче­ и­ а за од­ е­ е­ и ни­ о так­ и­ е­ а/смо­ ре вр­ и се ис­ љу­ и­ о на осно­ у по­ тиг­ у­ ог ран­ р њ н к р ђ н в м ч њ т ш к ч в в с н т бро­а бо­ о­ а, у скла­ у са Струч­ им упут­ твом и пра­ ил­ и­ ом од­ е­ е­ е вр­ те так­ и­ е­ а/смо­ ре; ј д в д н с в н к р ђ н с м ч њ т –  ли­ о ви­ е уче­ и­ а по­ тиг­ е исти број бо­ о­ а, сви уче­ и­ и за­ ­ и­ а­у исто ме­ то и сви има­у уко­ к ш н к с н д в н ц уз м ј с ј исти ранг. Ор­ а­ и­ а­ о­ и так­ и­ е­ а и смо­ ри ду­ ни су да бла­ о­ ре­ е­ о пре­ и­ и­ а­у и дру­ е еле­ ен­ е бит­ е за г н зт р м ч њ т ж г в м н ц з р ј г м т н спро­ о­ е­ е так­ и­ е­ а/смо­ ре, а ко­и про­ с­ и­ у из Струч­ ог упут­ тва – из­ ор до­ а­ ина так­ и­ е­ а/ в ђ њ м ч њ т ј и т ч н с б м ћ м ч њ смо­ ре, пре­ и­ и­ а­ е ње­ о­ их оба­ е­ а, си­ тем на­ ра­ и­ а­ а уче­ и­ а и на­ тав­ и­ а, мен­ ор­ ки рад (уко­ и­ т ц з р њ г в в з с г ђ вњ н к с н к т с л ко је нео­ ­ о­ ан или пред­ и­ ен), пот­ и­ и­ а­ е ди­ ло­ а, ре­ у­ и­ а­ е фи­ ан­ иј­ ких пи­ а­ а, струч­ а по­ оћ пх д в ђ п с вњ п м г л с њ н с с т њ н м уче­ ни­ и­ а так­ и­ е­ а и смо­ ри и др. с ц м м ч њ т КАЛЕН­ АР ТАК­ И­ Е­ А И СМО­ РИ УЧЕ­ И­ А Д М Ч Њ Т Н К ОСНОВ­ ИХ ШКО­ А ЗА 2013/2014. ШКОЛ­ КУ ГОДИ­ У Н Л С Н I – ОД ШКОЛ­ КОГ ДО РЕПУ­ ЛИЧ­ ОГ НИВОА С Б К ПРЕД­ ЕТ ТАК­ И­ Е­ А­ М М Ч Њ ОР­ А­ И­ А­ ОР­ Г Н З Т НА­ ИВ ТАК­ И­ Е­ А­ З М Ч Њ Так­ и­ е­ е из срп­ ког јези­ а м ч њ с к и језич­ е кул­ у­ е к т р СРП­ КИ ЈЕЗИК­ С Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, н с с с т нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а к н л ш в ј Дру­ тво за срп­ ки језик и књи­ ев­ ост ш с ж н Књи­ ев­ а олим­ и­а­ а ж н п ј д СРП­ КИ ЈЕЗИК С КАО НЕМА­ ЕР­ И­ Т Њ Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, н с с с т нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а к н л ш в ј Фило­ оф­ ки факул­ ет Нови Сад – з с т Кате­ ра за срп­ ки као нема­ ер­ и језик д с т њ Так­ и­ е­ е у зна­ у срп­ ког м ч њ њ с јези­ а као нема­ ер­ ег за уче­ и­ е VII к т њ н к и VIII раз­ е­ а­ р д БУГАР­ КИ ЈЕЗИК С Мини­ тар­ тво про­ ве­ е, с с с т нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а к н л ш в ј Мати­ а Буга­ а­ ц р Так­ и­ е­ е у зна­ у бугар­ ког јези­ а м ч њ њ с к и језич­ е кул­ у­ е­ к т р МАЂАР­ КИ ЈЕЗИК­ С Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, н с с с т нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а к н л ш в ј Фило­ оф­ ки факул­ ет Нови Сад – з с т Одсек за хун­ а­ о­ о­ и­у­ г р л г ј Так­ и­ е­ е из мађар­ ког јези­ а м ч њ с к и језич­ е кул­ у­ е к т р школ­ ки­ с oпш­ ински т окру­ ни ж репу­ лич­ и б к школ­ ки­ с oпш­ ински т окру­ ни ж репу­ лич­ и б к школ­ ки­ с oкружни КА­ ЕН­ АР ОДР­ А­ А­ А Л Д Ж В Њ (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) до кра­а фебру­ ­ а 2014. ј ар 8. март 2014. у 10.00 5. април 2014. у 10.00 24. мај 2014. у 10.00 (Тршић) до кра­а јану­ ­ а 2014. ј ар 8. фебру­ р 2014. у 10.00 а 15. март 2014. у 10.00 10. мај 2014. у 10.00 (Кар­ о­ ач­ а гим­ а­ и­а) л в к н з ј до кра­а фебру­ ­ а 2014. ј ар 4. април 2014. репу­ лич­ и б к 16. мај 2014. школ­ ки­ с окру­ ни ж репу­ лич­ и б к школ­ ки­ с општин­ ки с окру­ ни ж репу­ лич­ и б к до кра­а фебру­ ­ а 2014. ј ар 5. април 2014. 23. мај 2014. НИ­ ОИ ТАК­ И­ Е­ А­ В М Ч Њ до кра­а јану­ ­ а 2014. ј ар 28. фебру­ р 2014. а 5. април 2014. 23. мај 2014. 3
 4. 4. ПРЕД­ ЕТ ТАК­ И­ Е­ А­ М М Ч Њ ОР­ А­ И­ А­ ОР­ Г Н З Т НА­ ИВ ТАК­ И­ Е­ А­ З М Ч Њ РУМУН­ КИ ЈЕЗИК­ С Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Так­ и­ е­ е из румун­ ког јези­ а м ч њ с к Фило­ оф­ ки факул­ ет Нови Сад – з с т и језич­ е кул­ у­ е к т р Одсек за руму­ и­ ти­ у­ н с к РУСИН­ КИ ЈЕЗИК­ С Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а Так­ и­ е­ е из русин­ ког јези­ а н с с с т к н л ш в ј м ч њ с к Дру­ тво за русин­ ки језик, књи­ ев­ ост и кул­ у­ у ш с ж н т р и језич­ е кул­ у­ е­ к т р СЛО­ АЧ­ И ЈЕЗИК­ В К Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Так­ и­ е­ е у зна­ у сло­ ач­ ог јези­ а м ч њ њ в к к Наци­ ­ ал­ и савет сло­ ач­ е наци­ ­ ал­ е мањи­ е он н в к он н н и језич­ е кул­ у­ е­ к т р Сло­ а­ и­ тич­ о вој­ о­ ан­ ко дру­ тво­ в к с к в ђ с ш ХРВАТ­ КИ ЈЕЗИК­ С Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а Так­ и­ е­ е у зна­ у хрват­ ког јези­ а н с с с т к н л ш в ј м ч њ њ с к Наци­ ­ ал­ и савет хрват­ ке наци­ ­ ал­ е мањи­ е­ он н с он н н и језич­ е кул­ у­ е­ к т р СТРА­ И ЈЕЗИК­ Н Так­ и­ е­ е у зна­ у стра­ их јези­ а: м ч њ њ н к а) енгле­ ки с б) руски Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј в) немач­ и к Дру­ тво за стра­ е јези­ е и књи­ ев­ о­ ти­ ш н к ж н с г) фран­ у­ ки ц с д) ита­ и­ан­ ки л ј с ђ) шпан­ ки­ с ИСТО­ И­ А Р Ј Так­ и­ е­ е у позна­ а­ у опште м ч њ в њ Мини­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а с с с т к н л ш в ј и наци­ ­ ал­ е исто­ и­е он н р ј Дру­ тво исто­ и­ а­ а Срби­е „Сто­ан Нова­ о­ ић” ш р ч р ј ј к в ГЕО­ РА­ И­ А­ Г Ф Ј Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а Так­ и­ е­ е у позна­ а­ у опште н с с с т к н л ш в ј м ч њ в њ Срп­ ко гео­ раф­ ко дру­ тво­ с г с ш и наци­ ­ ал­ е гео­ ра­ и­е­ он н г ф ј Так­ и­ е­ е уче­ и­ а основ­ их шко­ а м ч њ н к н л Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а из мате­ а­ и­ е­ н с с с т к н л ш в ј м т к Дру­ тво мате­ а­ и­ а­ а Срби­е­ ш м т ч р ј НИ­ ОИ ТАК­ И­ Е­ А­ В М Ч Њ школ­ ки­ с окру­ ни ж репу­ лич­ и б к школ­ ки­ с окру­ ни ж репу­ лич­ и б к школ­ ки­ с окру­ ни ж репу­ лич­ и б к КА­ ЕН­ АР ОДР­ А­ А­ А Л Д Ж В Њ (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) до кра­а фебру­ ­ а 2014. ј ар 5. април 2014. 23. мај 2014. до кра­а фебру­ ­ а 2014. ј ар 5. април 2014. 23. мај 2014. до кра­а фебру­ ­ а 2014. ј ар 5. април 2014. 23. мај 2014. школ­ ки­ с до кра­а фебру­ ­ а 2014. ј ар окру­ ни ж 5. април 2014. 23. мај 2014. репу­ лич­ и б к оп­ тин­ ки ш с град­ ки с репу­ лич­ и б к општин­ ки с град­ ки/окру­ ни с ж репу­ лич­ и б к оп­ тин­ ки ш с окру­ ни ж репу­ лич­ и б к школ­ ки с општин­ ки с окру­ ни ж репу­ лич­ и б к 22. фебру­ р 2014. а 16. март 2014. 10. мај 2014. 22. март 2014. у 13.00 26. април 2014. у 13.00 25. мај 2014. у 13.00 23. март 2014. 13. април 2014. 11. мај 2014. 1. фебру­ р 2014. а 1. март 2014. 5. април 2014. 10. мај 2014. Срп­ ка мате­ а­ ич­ а олим­ и­а­ а с м т к п ј д 24. мај 2014. „Мате­ а­ ич­ и тур­ ир” –Мате­ а­ ич­ а м т к н м т к олим­ и­а­ а основ­ их шко­ а Репу­ ли­ п ј д н л б ке Срби­е ј МАТЕ­ А­ И­ А­ М Т К репу­ лич­ и б к репу­ лич­ и б к 17. мај 2014. (Бео­ рад) г „Мисли­ а” ш Мини­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а с с с т к н л ш в ј Допи­ на мате­ а­ ич­ а олим­ и­а­ а с м т к п ј д Мате­ а­ ич­ о дру­ тво „Архи­ е­ ес” м т к ш м д основ­ и н 13. март 2014. (у шко­ а­ а) л м репу­ лич­ и б к 27. април 2014. (Бео­ рад) г ква­ и­ и­ а­ и­ ­ и л ф к ц он 25. сеп­ ем­ ар 2013. т б основ­ и ниво­ н до 31. окто­ ар 2013. б репу­ лич­ и б к 17. новем­ ар 2013. (Бео­ рад) б г ква­ и­ и­ а­ и­ ­ и­ л ф к ц он Мате­ а­ ич­ а интер­ ет олим­ и­а­ а м т к н п ј д сеп­ ем­ ар-окто­ ар 2013. т б б основ­ и­ н ок­ о­ ар-новем­ ар 2013. т б б репу­ лич­ и­ б к 4 де­ ем­ ар 2013. (Бео­ рад) ц б г
 5. 5. ПРЕД­ ЕТ ТАК­ И­ Е­ А­ М М Ч Њ ОР­ А­ И­ А­ ОР­ Г Н З Т НА­ ИВ ТАК­ И­ Е­ А­ З М Ч Њ м ч њ н к н л Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а Так­ и­ е­ е уче­ и­ а основ­ их шко­ а н с с с т к н л ш в ј из рачу­ ар­ тва­ н с Дру­ тво мате­ а­ и­ а­ а Срби­е ш м т ч р ј Срп­ ка инфор­ а­ ич­ а олим­ и­а­ а­ с м т к п ј д РАЧУ­ АР­ ТВО Н С И ИНФОР­ А­ И­ А­ М Т К Мини­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а с с с т к н л ш в ј Те­ ла­ н­ о­ уп с И ф К Елек­ р­ ­ ех­ ич­ а шко­ а, Ниш т от н к л Мини­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а с с с т к н л ш в ј Сајт за без­ е­ ан интер­ ет­ б д н Удру­ е­ е про­ е­ о­ а инфор­ а­ и­ е Срби­е­ ж њ ф с р м т к ј НИ­ ОИ ТАК­ И­ Е­ А­ В М Ч Њ оп­ тин­ ки ш с КА­ ЕН­ АР ОДР­ А­ А­ А Л Д Ж В Њ (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) 22. фебру­ р 2014. а окру­ ни/град­ ки ж с 29. март 2014. репу­ лич­ и б к 26. април 2014. ре­ у­ лич­ и п б к 17. мај 2014. школ­ ки­ с до 14. мар­ а 2014. т реги­ ­ ал­ и­ он н до 12. апри­ а 2014. л репу­ лич­ и б к 18. мај 2014. школ­ ки с 2. фебру­ р 2014. а окру­ ни ж 9. март 2014. репу­ лич­ и б к 29. март 2014. школ­ ки с ФИЗИ­ А­ К м ч њ н к н л Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а Так­ и­ е­ е уче­ и­ а основ­ их шко­ а н с с с т к н л ш в ј из физи­ е к Дру­ тво физи­ а­ а Срби­е ш ч р ј Физич­ и факул­ ет Бео­ рад­ к т г Срп­ ка физич­ а олим­ и­а­ а­ с к п ј д 5. фебру­ р 2014. а општин­ ки с 8. фебру­ р 2014. а окру­ ни ж 12–13. априлa 2014. ре­ у­ лич­ и п б к 6–7. сеп­ ем­ ар 2014. т б школ­ ки с ХЕМИ­ А­ Ј м ч њ ј Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а Так­ и­ е­ е из хеми­е­ н с с с т к н л ш в ј Срп­ ко хемиј­ ко дру­ тво­ с с ш Срп­ ка хемиј­ ка олим­ и­а­ а­ с с п ј д Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Так­ и­ е­ е из био­ о­ и­е­ м ч њ л г ј Срп­ ко био­ о­ ко дру­ тво с л ш ш 8. март 2014. окру­ ни/град­ ки ж с 6. aприл 2014. репу­ лич­ и б к 17–18. мајa 2014. ре­ у­ лич­ и п б к 24–25. мајa 2014. МУЗИЧ­ А КУЛ­ У­ А­ К Т Р Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј „Шта знаш о сао­ ра­ а­у” б ћ ј Ауто мото савез Срби­е ј Дру­ тво настав­ и­ а тех­ ич­ ог обра­ о­ а­ а Срби­е ш н к н к з в њ ј 21. репу­ лич­ о так­ и­ е­ е б к м ч њ из сол­ е­ а и тео­ и­е музи­ е­ ф ђ р ј к Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Удру­ е­ е музич­ их и балет­ ких педа­ о­ а Срби­е ж њ к с г г ј 19. репу­ лич­ о так­ и­ е­ е камер­ е б к м ч њ н музи­ е Срби­е­ к ј Мини­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а Ре­ у­ лич­ о так­ и­ е­ е уче­ и­ а с с с т к н л ш в ј п б к м ч њ н к Зајед­ и­ а музич­ их и балет­ ких шко­ а Срби­е­ н ц к с л ј музич­ их и балет­ ких шко­ а Срби­е­ к с л ј од 17 до 21. фебру­ ­ а 2014. ар општин­ ки с 16. март 2014. у 11.00 окру­ ни/град­ ки ж с 12. април 2014. у 11.00 репу­ лич­ и б к ТЕХ­ ИЧ­ О И Н К ИНФОР­ А­ ИЧ­ О М Т К ОБРА­ О­ А­ Е­ З В Њ 23. фебру­ р 2014. а општин­ ки с школ­ ки­ с БИО­ О­ И­ А­ Л Г Ј 2. март 2014. репу­ лич­ и б к школ­ ки­ с општин­ ки с окру­ ни/град­ ки ж с 10. мај 2014. у 11.00 до 31. мар­ а 2014. т 12. април 2014. 11. мај 2014. репу­ лич­ и б к 23–24. мајa 2014. ре­ у­ лич­ и­ п б к де­ ем­ ар 2013. ц б ре­ у­ лич­ и­ п б к а­ рил 2014. п ре­ у­ лич­ и п б к од 29. мар­ а до 12. апри­ а 2014. т л (Бео­ рад/Нови Сад/Пан­ е­ о) г ч в 5
 6. 6. ПРЕД­ ЕТ ТАК­ И­ Е­ А­ М М Ч Њ ОР­ А­ И­ А­ ОР­ Г Н З Т НА­ ИВ ТАК­ И­ Е­ А­ З М Ч Њ сто­ и тенис­ н пли­ а­ е­ в њ руко­ ет­ м НИ­ ОИ ТАК­ И­ Е­ А­ В М Ч Њ школ­ ки с општин­ ки с окру­ ни ж репу­ лич­ и б к о­ ру­ ни к ж репу­ лич­ и б к школ­ ки с општин­ ки с окру­ ни ж међу­ ­ ру­ ни ок ж репу­ лич­ и­ б к Мини­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а с с с т к н л ш в ј Савез за школ­ ки спорт и олим­ иј­ ко вас­ и­ а­ е с п с п т њ Срби­е­ ј одбој­ а­ к школ­ ки с општин­ ки с окру­ ни ж међу­ ­ ру­ ни ок ж репу­ лич­ и б к ФИЗИЧ­ О ВАС­ И­ А­ Е К П Т Њ стре­ а­ тво­ љ ш спорт­ ка гим­ а­ ти­ а­ с н с к школ­ ки с општин­ ки с окру­ ни ж репу­ лич­ и б к школ­ ки с општин­ ки с окру­ ни ж међу­ ­ ру­ ни ок ж репу­ лич­ и б к кошарка школски општински окружни међуокружни републички 6 КА­ ЕН­ АР ОДР­ А­ А­ А Л Д Ж В Њ (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) 1–6. окто­ ра 2013. б 7–13. окто­ ра 2013. б 14–20. окто­ ра 2013. б 5. новем­ ар 2013. (Трсте­ ик) б н 4–10. новем­ ра 2013. б 3. децем­ ар 2013. б (Бео­ рад, СЦ „Милан Гале Мушка­ и­ о­ ић”) г т р в 1–6. окто­ ра 2013. б 21–27. окто­ ра 2013. б 11–17. новем­ ра 2013. б 18–24. новем­ ра 2013. б од 30. новем­ ра до 1. децем­ ра 2013. – уче­ б б ни­ и (Кикин­ а) ц д 7–8. децем­ ра 2013. – уче­ и­ е (Кикин­ а) б н ц д 21–27. окто­ ра 2013. б 4–10. новем­ ра 2013. б 18–24. новем­ ра 2013. б 3–9. фебру­ ­ а 2014. ар 10–11. мар­ а 2014. – уче­ и­ и (Вра­ е) т н ц њ 17–18. мар­ а 2014. – уче­ и­ е (Трсте­ ик) т н ц н 10–16. фебру­ ­ а 2014. ар 24–28. фебру­ ­ а 2014. ар 10–16. мар­ а 2014. т 4. април 2014. (Сме­ е­ е­ о) д р в 16–22. децем­ ра 2013. б 27–31. јану­ ­ а 2014. ар 10–16. фебру­ ­ а 2014. ар 17–23. мар­ а 2014. т 20. април 2014. – уче­ и­ е н ц 21. прил 2014. – уче­ и­ и (Кру­ е­ ац) н ц ш в 2–8. децембра 2013. 16–22. децембра 2013. 3–9. фебруара 2014. 24–28. фебруара 2014. 19–20. марта 2014. – ученици (Чачак) 14–15. марта 2014. – ученице (Лесковац)
 7. 7. ПРЕД­ ЕТ ТАК­ И­ Е­ А­ М М Ч Њ ОР­ А­ И­ А­ ОР­ Г Н З Т НА­ ИВ ТАК­ И­ Е­ А­ З М Ч Њ мали фудбал НИ­ ОИ ТАК­ И­ Е­ А­ В М Ч Њ школски општински окружни међуокружни републички ФИЗИЧ­ О ВАС­ И­ А­ Е К П Т Њ Мини­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а с с с т к н л ш в ј атлетика Савез за школ­ ки спорт и олим­ иј­ ко вас­ и­ а­ е с п с п т њ Срби­е­ ј мале олимпијске игре (за ученике и ученице од I до III разреда основне школе) тенис Министарство просвете, науке и технолошког развоја Крос РТС-а кроз Србију РТС и Савез атлетских талената Србије школски општински окружни међуокружни републички школски општински окружни међуокружни републички републички републички Министарство просвете, науке и технолошког развоја Такмичење ученика са посебним Удружење за спорт хендикепираних ученика Србије потребама – лако ментално ометени регионални СПОРТХУС у развоју који похађају специјалне школе републички ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И Министарство просвете, науке и технолошког развоја ИНВАЛИДИТЕТОМ Заједница директора и наставника школа за Републичко такмичење у спортским специјалну едукацију и рехабилитацију Републике републички активностима Србије КА­ ЕН­ АР ОДР­ А­ А­ А Л Д Ж В Њ (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) 16–22. септембра 2013. 25–30. новембра 2013. 1–6. априла 2014. 5–11. маја 2014. 21–22. маја 2014. – ученици (Зајечар) 23–24. маја 2014. – ученице (Ниш) 24–30. марта 2014. 1–6. априла 2014. 5–11. маја 2014. 12–18. маја 2014. 27. мај 2014. (Нови Сад) 24–30. марта 2014. 7–13. априла 2014. 5–11. маја 2014. 19–25. маја 2014. 3. јун 2014. (Београд) 6–7. јуна 2014. 16. мај 2014. у 10.00 Атлетика: 4. недеља октобра 2013. Мали фудбал: 2. недеља новембра 2013. Шах: 2. недеља децембра 2013. Стони тенис: 4. недеља фебруара 2014. Кошарка: 4. недеља марта 2014. 12. и 16. маја 2014. април 2014. Стони тенис ШОСО „Милан Петровић”, Нови Сад, Браће Рибникара 32 јун 2014. Спортски плес ШОСО „Милан Петровић”, Нови Сад, Бате Бркића бб мај 2014. Бадминтон ШОСО „Антон Скала”, Стара Пазова јун 2014. Пливање ШОСО „Милан Петровић”, Нови Сад, Бате Бркића бб мај 2014. Дресурно јахање Савез за коњичке спортове Србије и ФЕИ дисциплине, Београд мај 2014. Атлетика ШОСО „Миодраг Матић”, Ужице јун 2014. Спортски риболов Ада циганлија, Београд мај 2014. Вожња бицикла ШОСО „Мара Мандић”, Панчево 7
 8. 8. ПРЕД­ ЕТ ТАК­ И­ Е­ А­ М М Ч Њ ОР­ А­ И­ А­ ОР­ Г Н З Т НА­ ИВ ТАК­ И­ Е­ А­ З М Ч Њ НИ­ ОИ ТАК­ И­ Е­ А­ В М Ч Њ Министарство просвете, науке и технолошког развоја 28. републичко првенство у пливању републички Национални спортски савез слепих и слабовидих 41. републичко првенство у глoбалу републички ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ Школски центар за васпитање и образовање слушно оштећених лица, Суботица УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ СРБИЈЕ Републичке спортске игре ученика основних школа републички Републичко такмичење у знању и вештинама ученика 7. разреда републички 38. републичко такмичење младих Министарство просвете, науке и технолошког развоја задругара орача ученика основних школа Србије Савез ученичких задруга Србије 18. републичка смотра ученичких задруга Републике Србије КА­ ЕН­ АР ОДР­ А­ А­ А Л Д Ж В Њ (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) септембар 2014. октобар 2014. од 15. до 18. маја 2014. Основна школа за децу оштећеног слуха и говора „Радивој Поповић”, Земун 6–7. јуна 2014. Основна школа за слушно оштећену децу „Миодраг Матић”, Ужице републички октобар 2013. републички мај 2014. II – КАЛЕНДАР СМОТРИ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ПРЕД­ ЕТ СМО­ РЕ­ М Т ОР­ А­ И­ А­ ОР­ Г Н З Т Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Савез учи­ е­ а Репу­ ли­ е Срби­е­ т љ б к ј Мини­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а с с с т к н л ш в ј Удру­ е­ е вој­ о­ ан­ ких учи­ е­ а, Нови Сад ж њ в ђ с т љ Мини­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а с с с т к н л ш в ј Удру­ е­ е про­ вет­ их рад­ и­ а Мађа­ а Север­ е Бач­ е ж њ с н н к р н к ИЗБОР­ И НАСТАВ­ И Н Н ПРЕД­ Е­ И, М Т ФЕСТИ­ А­ И, В Л САБО­ И, СМО­ РЕ­ Р Т НА­ ИВ СМО­ РЕ­ З Т Смо­ ра ства­ а­ а­ тва учи­ е­ а у т р л ш т љ обра­ ов­ о-вас­ ит­ ом про­ е­ у­ з н п н ц с 20. фести­ ал лут­ ар­ тва основ­ их в к с н шко­ а ФЛУ­ Ш – смо­ ра л О т 13. умет­ ич­ о так­ и­ е­ е уче­ и­ н к м ч њ н ка основ­ их шко­ а на мађар­ ком н л с настав­ ом јези­ у као ван­ а­ тав­ а н к н с н актив­ ост н Мини­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а с с с т к н л ш в ј ФИЛ­ ић­ М Цен­ ар за раз­ ој и при­ е­ у нау­ е, тех­ о­ о­ и­е и инфор­ а­ и­ е­ т в мн к н л г ј мт к Ја сам за шах! Мини­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а с с с т к н л ш в ј При­а­ е­ и деце Срби­е, Бео­ рад­ ј т љ ј г Так­ и­ е­ е за нај­ о­ у деч­у кари­ а­ м ч њ б љ ј к ту­ у „Мали Пјер” р Пра­ о­ лав­ а Епар­ и­а врањ­ ке в с н х ј с 8 Смо­ ра сцен­ ког учи­ ељ­ ког т с т с ства­ а­ а­ тва­ р л ш Мини­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а с с с т к н л ш в ј Вој­ о­ ан­ ко веће за подр­ ку тален­ о­ а­ им уче­ и­ и­ а, в ђ с ш т в н н ц м Субо­ и­ а­ т ц СРП­ КИ ЈЕЗИК­ С Мини­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а с с с т к н л ш в ј Учи­ ељ­ ко дру­ тво Леско­ ац­ т с ш в Так­ и­ е­ е из веро­ а­ ­ е­ м ч њ н ук Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Дру­ тво за срп­ ки језик и књи­ ев­ ост ш с ж н Лите­ ар­ е сек­ и­е основ­ их шко­ а р н ц ј н л НИ­ ОИ СМО­ РЕ­ В Т КА­ ЕН­ АР ОДР­ А­ А­ А (ДАТУМ, Л Д Ж В Њ МЕСТО И ДР.) ре­ у­ лич­ и п б к 14. и 15. јун 2014. Београд школ­ ки­ с реги­ ­ ал­ и­ он н репу­ лич­ и б к ја­ у­ р 2014. н а фе­ ру­ р-март 2014. б а 10–11. апри­ а 2014. л школ­ ки­ с окру­ ни ж до кра­а фебру­ ­ а 2014. ј ар 9. мај 2014. ре­ у­ лич­ и п б к 27. април 2014. ре­ и­ ­ ал­ и г он н април-мај 2014. репу­ лич­ и б к школ­ ки­ с 2–3. јуна 2014. Лесковац до кра­а фебру­ ­ а 2014. ј ар окру­ ни ж школ­ ки с општин­ ки­ с град­ ки/окру­ ни­ с ж репу­ лич­ и­ б к о­ ру­ ни к ж школ­ ки­ с репу­ лич­ и­ б к 17. мај 2014. фебру­ р 2014. а март 2014. а­ рил 2014. п мај 2014. 29. март 2014. у­ вр­ и­ а­ е ква­ и­ е­ а, доста­ ља­ е т ђ в њ л т т в њ доку­ ен­ а­ и­е до 15. новем­ ра 2013. м т ц ј б и­ бор нај­ ­ пе­ ни­их сек­ и­а у јану­ ­ у 2014. з ус ш ј ц ј ар годи­ е на Зим­ ком семи­ а­ у у Бео­ ра­ у­ н с н р г д
 9. 9. ПРЕД­ ЕТ СМО­ РЕ­ М Т ОР­ А­ И­ А­ ОР­ Г Н З Т Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Дру­ тво за срп­ ки језик и књи­ ев­ ост ш с ж н СРП­ КИ ЈЕЗИК­ С ТЕХ­ ИЧ­ О И Н К ИНФОР­ А­ ИЧ­ О М Т К ОБРА­ О­ А­ Е­ З В Њ ЛИКОВ­ А КУЛ­ У­ А­ Н Т Р Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Савез ама­ е­ а Срби­е т р ј Мини­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а с с с т к н л ш в ј Огра­ ак Вуко­ е заду­ би­ е, Бава­ и­ те н в ж н н ш Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Реги­ ­ ал­ о дру­ тво за тех­ ич­ о и инфор­ а­ ич­ о обра­ о­ он н ш н к м т к з ва­ е, Зре­ а­ ин­ њ њ н Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Удру­ е­ е ликов­ их педа­ о­ а и умет­ и­ а Срби­е­ ж њ н г г н к ј Цен­ ар за ликов­ о вас­ и­ а­ е деце и омла­ и­ е Вој­ о­ и­ е, т н п т њ д н в д н Нови Сад Мини­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а с с с т к н л ш в ј Удру­ е­ е музич­ их и балет­ ких педа­ о­ а Срби­е ж њ к с г г ј МУЗИЧ­ А КУЛ­ У­ А К Т Р Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Деч­и кул­ ур­ и цен­ ар Бео­ ра­ а­ ј т н т г д НА­ ИВ СМО­ РЕ­ З Т Лин­ ви­ тич­ е сек­ и­е основ­ их г с к ц ј н шко­ а­ л „Песни­ е наро­ а мог” ч д „Дани ћири­ и­ е” л ц Смо­ ра тех­ ич­ ог ства­ а­ а­ тва из т н к р л ш робо­ и­ е и интер­ ејс тех­ о­ о­ и­е т к ф н л г ј „РОБО-ИНТ Инвент” Смо­ ра ликов­ ог ства­ а­ а­ тва­ т н р л ш 59. смо­ ра ликов­ их радо­ а деце т н в Срби­е на тему Фол­ лор и народ­ а ј к н ношња мога наро­ а­ д 24. репу­ лич­ а смо­ ра хоро­ а и 15. б к т в репу­ лич­ а смо­ ра орке­ та­ а основ­ б к т с р них шко­ а­ л 11. финал­ о так­ и­ е­ е – смо­ ра н м ч њ т музич­ их и балет­ ких тале­ а­ а­ к с н т Смо­ ра – XIX Репу­ лич­ и фести­ ал т б к в деч­ег музич­ ог ства­ а­ а­ тва „Деца ј к р л ш ком­ о­ и­ о­ и” п з т р Мини­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а с с с т к н л ш в ј Музич­ и цен­ ар, Пан­ е­ о к т ч в Мини­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а с с с т к н л ш в ј Зајед­ и­ а музич­ их и балет­ ких шко­ а Срби­е­ н ц к с л ј ТАК­ И­ Е­ Е М Ч Њ ТАЛЕ­ А­ А Н Т КВИЗ ПРЕ­ ЕН­ И­ Е: В Ц Ј ДРО­ А, АЛКО­ ОЛ, Г Х КОЦ­ А­ К „Рас­ е­ а­ о про­ е­ е Срби­е” п в н л ћ ј Фе­ ти­ ал музич­ их и балет­ ких с в к с шко­ а Срби­е­ л ј Мини­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а с с с т к н л ш в ј Реги­ ­ ал­ и цен­ ар за тален­ е Бео­ рад 2 он н т т г Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј ЛОТОС-теа­ ар мла­ и за мла­ е, Вршац­ т д д НИ­ ОИ СМО­ РЕ­ В Т КА­ ЕН­ АР ОДР­ А­ А­ А (ДАТУМ, Л Д Ж В Њ МЕСТО И ДР.) школ­ ки­ с у­ вр­ и­ а­ е ква­ и­ е­ а, доста­ ља­ е доку­ ен­ а­ т ђ в њ л т т в њ м т ци­е до 15. новем­ ра 2013. ј б репу­ лич­ и­ б к школ­ ки­ с општин­ ки/град­ ки­ с с окру­ ни­ ж покра­ин­ ки­ ј с репу­ лич­ и б к репу­ лич­ и б к окру­ ни ж Пре­ ен­ и­е боле­ ти зави­ но­ ти у в ц ј с с с основ­ им шко­ а­ а н л м до 15. мар­ а 2014. т до 31. мар­ а 2014. т до 13. апри­ а 2014. л до 27. апри­ а 2014. л 16. и 17. маја 2014. (Ваље­ о) в 16. мај 2014. 9. фебру­ р 2014. а ре­ у­ лич­ и­ п б к мај 2014. ре­ у­ лич­ и­ п б к де­ ем­ ар 2013. ц б град­ ки/окру­ ни­ с ж репу­ лич­ и­ б к ре­ у­ лич­ и п б к школ­ ки­ с ре­ и­ ­ ал­ и­ г он н репу­ лич­ и­ б к окру­ ни/ ж међу­ ­ ру­ ни­ ок ж репу­ лич­ и­ б к ре­ у­ лич­ и­ п б к школ­ ки с Так­ и­ е­ е тале­ а­ а по науч­ им м ч њ н т н дисци­ ли­ а­ а и смо­ ра истра­ и­ ач­ п н м т ж в ких радо­ а тале­ а­ а Срби­е в н т ј и­ бор нај­ ­ пе­ ни­их сек­ и­а у јану­ ­ у 2014. з ус ш ј ц ј ар годи­ е на Зим­ ком семи­ а­ у у Бео­ ра­ у­ н с н р г д реги­ ­ ал­ и он н репу­ лич­ и б к школ­ ки с међу­ ­ ру­ ни ок ж ре­ у­ лич­ и п б к до кра­а апри­ а 2014. ј л мај 2014. 16. и 17. новем­ ра 2014. – Кар­ о­ ач­ а гим­ а­ и­ б л в к н з ја, Срем­ ки Кар­ ов­ и­ с л ц од 2. сеп­ ем­ ра 2013. до 13. јану­ ­ а 2014. годи­ т б ар не­ март-мај 2014. мај 2014. од 21. мар­ а до 1. јуна 2014. т пр­ а поло­ и­ а јуна 2014. в в н од 7. до 14. маја 2014. (Ужи­ е) ц од 15. до 30. окто­ ра 2013. б пси­ о­ о­ ко-педа­ о­ ко тести­ а­ е (иден­ и­ и­ а­ х л ш г ш р њ т ф к ци­а) по шко­ а­ а ј л м мен­ ор­ ка наста­ а и изра­ а истра­ и­ ач­ их т с в д ж в к про­е­ а­ а од 10. новем­ ра до 1. апри­ а 2014. ј к т б л 3. мај 2014. 7. јун 2014. (Бео­ рад) г 2. фебру­ р 2014. у 12.00 а 22. фебру­ р 2014. у 12.00 – писме­ и део а н 1. март 2014. у 12.00 – усме­ и део­ н 15. март 2014. у 12.00 9
 10. 10. III - КАЛЕНДАР МЕЂУНАРОДНИХ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ПРЕД­ ЕТ ТАК­ И­ Е­ А­ М М Ч Њ ОР­ А­ И­ А­ ОР­ Г Н З Т СТРА­ И ЈЕЗИК­ Н Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Сла­ и­ тич­ о дру­ тво Срби­е в с к ш ј Гим­ а­ и­а „Јован Јова­ о­ ић Змај” н з ј н в Нафт­ а инду­ три­а Срби­е н с ј ј МАТЕ­ А­ И­ А­ М Т К Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Дру­ тво мате­ а­ и­ а­ а Срби­е­ ш м т ч р ј РАЧУ­ АР­ ТВО И Н С ИНФОР­ А­ И­ А­ М Т К НА­ ИВ ТАК­ И­ Е­ А­ З М Ч Њ НИ­ ОИ ТАК­ И­ Е­ А­ В М Ч Њ НИС-ова олим­ и­а­ а из руског јези­ а за п ј д к уче­ и­ е сед­ их и осмих раз­ е­ а основ­ н к м р д не шко­ е из Срби­е, Репу­ ли­ е Срп­ ке л ј б к с и Црне Горе­ Ју­ и­ р­ ка бал­ ан­ ка мате­ а­ ич­ а н о с к с м т к олим­ и­а­ а п ј д Кен­ ур без гра­ и­ а г н ц пр­ и (ква­ и­ и­ а­ и­ ­ и) круг в л ф к ц он КА­ ЕН­ АР ОДР­ А­ А­ А Л Д Ж В Њ (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) 10. мај 2014. дру­ и (ква­ и­ и­ а­ и­ ­ и) круг г л ф к ц он 18. мај 2014. међу­ а­ од­ и н р н међу­ а­ од­ и н р н 2014. 20. март 2014. у 10.00 ТЕХ­ ИЧ­ О Н К И ИНФОР­ А­ ИЧ­ О М Т К ОБРА­ О­ А­ Е­ З В Њ ме­ у­ а­ од­ и­ ђ н р н крај јуна 2014. (Маке­ о­ и­а) д н ј Ме­ у­ а­ од­ а јуни­ р­ ка науч­ а олим­ ђ н р н о с н пи­а­ а­ ј д ме­ у­ а­ од­ и­ ђ н р н де­ ем­ ар 2014. ц б Хе­ иј­ ка олим­ и­а­ а­ м с п ј д ме­ у­ а­ од­ и­ ђ н р н јул, 2014. (Вијет­ ам) н Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Ауто мото савез Срби­е­ ј Е­ роп­ ко так­ и­ е­ е у позна­ а­ у в с м ч њ в њ сао­ ра­ а­а­ б ћ ј ме­ у­ а­ од­ и­ ђ н р н сеп­ ем­ ар 2014. т б 19. међу­ а­ од­ о так­ и­ е­ е мла­ их н р н м ч њ д музи­ а­ а „Петар Коњо­ ић” ч р в 3. међу­ а­ од­ о так­ и­ е­ е уда­ ач­ их н р н м ч њ р к инстру­ е­ а­ а­ м н т Мини­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а с с с т к н л ш в ј Музич­ а шко­ а „Даво­ ин Јен­ о”, Бео­ рад­ к л р к г ХЕМИ­ А­ Ј Ју­ и­ р­ ка бал­ ан­ ка инфор­ а­ ич­ а н о с к с м т к олим­ и­а­ а­ п ј д Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Удру­ е­ е музич­ их и балет­ ких педа­ о­ а Срби­е ж њ к с г г ј ФИЗИ­ А­ К Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Дру­ тво мате­ а­ и­ а­ а Срби­е­ ш м т ч р ј Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Дру­ тво физи­ а­ а Срби­е ш ч р ј Физич­ и факул­ ет Бео­ рад­ к т г Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Срп­ ко хемиј­ ко дру­ тво­ с с ш Так­ и­ е­ е уче­ и­ а музич­ их шко­ а – м ч њ н к к л дисци­ ли­ е: п н 1. кла­ ир в 2. сви дувач­ и инстру­ ен­ и к м т 3. камер­ а музи­ а­ н к МУЗИЧ­ А КУЛ­ У­ А­ К Т Р И­ БОР­ И НАСТАВ­ И З Н Н ПРЕД­ Е­ И, М Т ФЕСТИ­ А­ И, В Л САБО­ И, СМО­ РЕ­ Р Т 10 Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Удру­ е­ е вој­ о­ ан­ ких учи­ е­ а, Нови Сад ж њ в ђ с т љ Мини­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а с с с т к н л ш в ј Удру­ е­ е вој­ о­ ан­ ких учи­ е­ а, Нови Сад и Коло срп­ ж њ в ђ с т љ ских сеста­ а Епар­ и­е бач­ е р х ј к Мини­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а с с с т к н л ш в ј Учи­ ељ­ ко дру­ тво Леско­ ац­ т с ш в Мини­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а с с с т к н л ш в ј Удру­ е­ е гра­ а­ а КРЕ­ ­ И­ А, Бања Вруј­ и­ ж њ ђ н АТ В ц 20. фести­ ал лут­ ар­ тва основ­ их шко­ в к с н ла ФЛУ­ Ш – смо­ ра­ О т 22. так­ и­ е­ е „Све­ о­ а­ ље и наше м ч њ т с в доба” међу­ а­ од­ и н р н ме­ у­ а­ од­ и­ ђ н р н ме­ у­ а­ од­ и ђ н р н 5–12. маја 2014. (Бео­ рад) г мај 2014. (Бео­ рад) г од 14 до 20. фебру­ ­ а 2014. – дисци­ ар пли­ а: кла­ ир н в – исци­ ли­ а: кла­ ир­ ка дуа од 28. д п н в с фебру­ ­ а до 10. мар­ а 2014. ар т – дисци­ ли­ а: дувач­ и инстру­ ен­ и п н к м т – дисци­ ли­ а: камер­ а музи­ а­ п н н к ме­ у­ а­ од­ и­ ђ н р н од 11. до 12. апри­ а 2014. л међу­ а­ од­ и­ н р н ја­ у­ р-фебру­ р 2014. н а а Смо­ ра сцен­ ког учи­ ељ­ ког т с т с ства­ а­ а­ тва­ р л ш ме­ у­ а­ од­ и ђ н р н 3–4. јуна 2014. Леско­ ац в Деч­и вас­ р­ њи сабор­ ј к ш ме­ у­ а­ од­ и ђ н р н 21–22. апри­ а 2014. л
 11. 11. Репу­ ли­ а Срби­ а б к ј МИНИ­ ТАР­ ТВО ПРО­ ВЕ­ Е, С С С Т НАУ­ Е И ТЕХ­ О­ О­ КОГ РАЗ­ О­ А К Н Л Ш В Ј Број: 601-00-169/2013-06 26. 12. 2013. годи­ е н Бео­ рад г Нема­ и­ а 22–26 њ н КАЛЕН­ АР Д ТАК­ И­ Е­ А И СМО­ РИ УЧЕ­ И­ А М Ч Њ Т Н К СРЕД­ ИХ ШКО­ А Њ Л ЗА ШКОЛ­ КУ 2013/2014. ГОДИ­ У С Н Н а осно­ у Струч­ ог упут­ тва о орга­ и­ о­ а­ у так­ и­ е­ а и смо­ ри уче­ и­ а основ­ е и сред­ е в н с н з в њ м ч њ т н к н њ шко­ е (у даљем тек­ ту Струч­ о упут­ тво), Мини­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а л с н с с с с т к н л ш в ј доно­ и Годи­ њи кален­ ар так­ и­ е­ а и смо­ ри сред­ их шко­ а за школ­ ку 2013/2014. годи­ у. с ш д м ч њ т њ л с н О н з т р рга­ и­ а­ о­ и поје­ и­ их так­ и­ е­ а и смо­ ри дужни су да, сход­ о наве­ е­ ом упут­ тву, ускла­ е д н м ч њ т н д н с д сва сво­а посеб­ а доку­ ен­ а која се одно­ е на орга­ и­ а­ и­у и спро­ о­ е­ е так­ и­ е­ а и смо­ ри. При­ ј н м т с н з ц ј в ђ њ м ч њ т ли­ ом ускла­ и­ а­ а доку­ е­ а­ а, нео­ ­ од­ о је пре­ и­ и­ а­ и сле­ е­ е поје­ и­ о­ ти: к ђ в њ м н т пх н ц з р т д ћ д н с –  так­ и­ е­ у мо­ у уче­ тво­ а­ и сви ре­ ов­ и уче­ и­ и сред­ их шко­ а; на м ч њ г с в т д н н ц њ л –  бор уче­ и­ а за оп­ тин­ ко так­ и­ е­ е вр­ и се ис­ љу­ и­ о на осно­ у по­ тиг­ у­ их ре­ ул­ а­ а из­ н к ш с м ч њ ш к ч в в с н т з т т уче­ и­ а на школ­ ком так­ и­ е­ у; н к с м ч њ –  сва­ и на­ ед­ и ни­ о так­ и­ е­ а од­ е­ у­у се уче­ и­ и на осно­ у по­ тиг­ у­ их ре­ ул­ а­ а и рангза к р н в м ч њ р ђ ј н ц в с н т з т т ли­ те са прет­ од­ ог ни­ оа так­ и­ е­ а, а у скла­ у с про­ о­ и­ и­а­ а; с х н в м ч њ д п з ц ј м –  ги­ а­ е уче­ и­ а за од­ е­ е­ и ни­ о так­ и­ е­ а вр­ и се ис­ љу­ и­ о на осно­ у по­ тиг­ у­ ог ран­ р њ н к р ђ н в м ч њ ш к ч в в с н т бро­а бо­ о­ а, у скла­ у са Струч­ им упут­ твом и пра­ ил­ и­ ом од­ е­ е­ е вр­ те так­ и­ е­ а; ј д в д н с в н к р ђ н с м ч њ –  ли­ о ви­ е уче­ и­ а по­ тиг­ е исти број бо­ о­ а, сви уче­ и­ и за­ ­ и­ а­у исто ме­ то и сви има­ уко­ к ш н к с н д в н ц уз м ј с ју исти ранг. О г н з т р р­ а­ и­ а­ о­ и так­ и­ е­ а и смо­ ри ду­ ни су да бла­ о­ ре­ е­ о пре­ и­ и­ а­у и дру­ е еле­ ен­ е бит­ м ч њ т ж г в м н ц з р ј г м т не за спро­ о­ е­ е так­ и­ е­ а, а ко­и про­ с­ и­ у из Струч­ ог упут­ тва – из­ ор до­ а­ ина так­ и­ е­ а, в ђ њ м ч њ ј и т ч н с б м ћ м ч њ пре­ и­ и­ а­ е ње­ о­ их оба­ е­ а, си­ тем на­ ра­ и­ а­ а уче­ и­ а и на­ тав­ и­ а, мен­ ор­ ки рад (уко­ и­ о је ц з р њ г в в з с г ђ в њ н к с н к т с л к нео­ хо­ ан или пред­ и­ ен), пот­ и­ и­ а­ е ди­ ло­ а, ре­ у­ и­ а­ е фи­ ан­ иј­ ких пи­ а­ а, струч­ а по­ оћ п­ д в ђ п с в њ п м г л с њ н с с т њ н м уче­ ни­ и­ а так­ и­ е­ а и смо­ ри и др. с ц м м ч њ т I ОД ШКОЛСКОГ ДО РЕПУБЛИЧКОГ НИВОА ПРЕД­ ЕТ ТАК­ И­ ЕЊА/ М М Ч СМО­ РЕ­ Т ОР­ А­ И­ А­ ОР­ Г Н З Т Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Дру­ тво за срп­ ки је­ ик и књи­ ев­ ост Ср­ и­e ш с з ж н б ј Вуко­ а заду­ би­ а­ в ж н Мини­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а с с с т к н л ш в ј Дру­ тво за срп­ ки језик и књи­ ев­ ост Срби­е, ш с ж н ј Кар­ о­ ач­ а гим­ а­ и­а л в к н з ј СРП­ КИ ЈЕЗИК­ С Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Дру­ тво за срп­ ки језик и књи­ ев­ ост Срби­е ш с ж н ј Фило­ о­ ки факул­ ет Бео­ рад л ш т г Заду­ би­ а „Доси­ еј Обра­ о­ ић” ж н т д в НА­ ИВ З ТАК­ И­ Е­ А/СМО­­ М Ч Њ ТРЕ­ НИ­ ОИ­ В школ­ ки­ с с Так­ и­ е­ е из срп­ ког је­ и­ а и је­ ич­ е општин­ ки м ч њ с з к з к кул­ у­ е т р окру­ ни/град­ ки ж с репу­ лич­ и б к школ­ ки­ с оп­ тин­ ки ш с К­ и­ ев­ а олим­ и­а­ а­ њ ж н п ј д окру­ ни ж репу­ лич­ и б к Так­ и­ е­ е из књи­ ев­ о­ ти: школ­ ки м ч њ ж н с с писме­ и зада­ ак на почет­ у школ­ ке н т к с годи­ е на утвр­ е­ е теме из књи­ ев­ н ђ н ж но­ ти с ван­ а­ тав­ а актив­ ост н с н н КА­ ЕН­ АР ОДР­ А­ А­ А Л Д Ж В Њ (ДА­ УМ, МЕ­ ТО И ДР.) Т С до кра­а фе­ ру­ ­ а 2014. ј б ар 15. март 2014. 12. април 2014. 25. мај 2014. (Тршић) до кра­а јану­ ­ а 2014. годи­ е­ ј ар н 22. фебру­ р 2014. а 22. март 2014. 11. мај 2014. годи­ е н у Кар­ о­ ач­ ој гим­ а­ и­и­ л в к н з ј школ­ ки­ с и­ бор два нај­ ­ пе­ ни­а задат­ а и доста­ ља­ е доку­ з ус ш ј к в њ мен­ а­ и­е до 10. децем­ ра 2013. т ц ј б репу­ лич­ и­ б к про­ ла­ е­ е, доде­ а дипло­ а и награ­ а, у јану­ ­ у г ш њ л м д ар 2014. на Зим­ ком семи­ а­ у у Бео­ ра­ у­ с н р г д Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Дру­ тво за срп­ ки језик и књи­ ев­ ост Срби­е ш с ж н ј Вуко­ а заду­ би­ а в ж н Так­ и­ е­ е лин­ ви­ тич­ их сек­ и­а м ч њ г с к ц ј ван­ а­ тав­ а актив­ ост н с н н Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Дру­ тво за срп­ ки језик и књи­ ев­ ост Срби­е ш с ж н ј Заду­ би­ а Десан­ е Мак­ и­ о­ ић­ ж н к с м в школ­ ки­ с Так­ и­ е­ е лите­ ар­ их дру­ и­ а и сек­ м ч њ р н ж н ци­а ј ван­ а­ тав­ а актив­ ост н с н н репу­ лич­ и­ б к школ­ ки­ с репу­ лич­ и­ б к у­ вр­ и­ а­ е ква­ и­ е­ а, доста­ ља­ е доку­ ен­ а­ и­е т ђ в њ л т т в њ м т ц ј до 15. новем­ ра 2013. б и­ бор нај­ ­ пе­ ни­их сек­ и­а, у јану­ ­ у 2014. на з ус ш ј ц ј ар Зим­ ком семи­ а­ у у Бео­ ра­ у­ с н р г д у­ вр­ и­ а­ е ква­ и­ е­ а, доста­ ља­ е доку­ ен­ а­ и­е т ђ в њ л т т в њ м т ц ј до 15. нoвембра 2013. и­ бор и про­ ла­ е­ е нај­ ­ пе­ ни­их, доде­ а дипло­ а з г ш њ ус ш ј л м и награ­ а, у јану­ ­ у 2014. на Зим­ ком семи­ а­ у у д ар с н р Бео­ ра­ у­ г д 11
 12. 12. ПРЕД­ ЕТ ТАК­ И­ ЕЊА/ М М Ч СМО­ РЕ­ Т ОР­ А­ И­ А­ ОР­ Г Н З Т СРП­ КИ ЈЕЗИК­ С Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Савез ама­ е­ а Срби­е­ т р ј МАЂАР­ КИ ЈЕЗИК – С КАО МАТЕР­ И­ Њ Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Фило­ оф­ ки факул­ ет Нови Сад – Одсек за хун­ а­ о­ о­ з с т г р л ги­у­ ј СЛО­ АЧ­ И ЈЕЗИК – В К КАО МАТЕР­ И­ Њ Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Наци­ ­ ал­ и савет сло­ ач­ е наци­ ­ ал­ е мањи­ е он н в к он н н Сло­ а­ и­ тич­ о вој­ о­ ан­ ко дру­ тво­ в к с к в ђ с ш БУГАР­ КИ ЈЕЗИК – С КАО МАТЕР­ И­ Њ РУМУН­ КИ ЈЕЗИК – С КАО МАТЕР­ И­ Њ ЛАТИН­ КИ ЈЕЗИК С И ГРЧ­ И ЈЕЗИК­ К СТРА­ И ЈЕЗИ­ И­ Н Ц Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Мати­ а Буга­ а – ц р Коми­ и­а за обра­ о­ а­ е с ј з в њ Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Фило­ оф­ ки факул­ ет у Новом Саду – Одсек за руму­ з с т ни­ ти­ у­ с к НА­ ИВ З ТАК­ И­ Е­ А/СМО­­ М Ч Њ ТРЕ­ школ­ ки­ с општин­ ки­ с окру­ ни­ ж покра­ин­ ки­ ј с репу­ лич­ и б к школ­ ки­ с општин­ ки с Так­ и­ е­ е из мађар­ ког јези­ а и м ч њ с к језич­ е кул­ у­ е­ к т р окру­ ни/град­ ки ж с репу­ лич­ и б к школ­ ки­ с Так­ и­ е­ е из сло­ ач­ ог јези­ а и језич­ м ч њ в к к окру­ ни/репу­ ж ке кул­ у­ е­ т р блич­ и к школ­ ки­ с Так­ и­ е­ е из бугар­ ког јези­ а и језич­ општин­ ки м ч њ с к с ке кул­ у­ е­ т р репу­ лич­ и б к Смо­ ра уче­ и­ а реци­ а­ о­ а т н к т т р Срби­е ј „Песни­ е наро­ а мог” ч д ван­ а­ тав­ а актив­ ост н с н н Так­ и­ е­ е из румун­ ког јези­ а и м ч њ с к језич­ е кул­ у­ е­ к т р Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Асо­ и­а­ и­а за кла­ ич­ е сту­ и­е Срби­е ц ј ц ј с н д ј ј Так­ и­ е­ е у зна­ у латин­ ког и грч­ ог м ч њ њ с к Фило­ оф­ ки факул­ ет у Бео­ ра­ у – Кате­ ра за кла­ ич­ е јези­ а­ з с т г д д с н к нау­ е­ к Так­ и­ е­ е у зна­ у стра­ их јези­ а: м чњ њ н к а) енгле­ ки б) немач­ и в) руски с к г) фран­ у­ ки д) шпан­ ки ц с с ђ) ита­ и­ан­ ки л ј с Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј за уче­ и­ е IV раз­ е­ а гим­ а­ и­е, н к р д н з ј Дру­ тво за стра­ е јези­ е­ ш н к струч­ их шко­ а и спе­ и­ал­ а гру­ а н л ц ј н п (Фило­ о­ ка гим­ а­ и­а и уче­ и­ и са л ш н з ј н ц дужим борав­ ом у земљи чији језик к уче) ИСТО­ И­ А­ Р Ј Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Дру­ тво исто­ и­ а­ а Срби­е „Сто­ан Нова­ о­ ић” ш р ч р ј ј к в СОЦИ­ ­ О­ И­ А­ ОЛ Г Ј Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Срп­ ко соци­ ­ о­ ко дру­ тво­ с ол ш ш НИ­ ОИ­ В о­ ру­ ни к ж репу­ лич­ и б к до 15. мар­ а 2014. т до 31. мар­ а 2014. т до 13. апри­ а 2014. л до 27. апри­ а 2014. л 16–17. мајa 2014. (Ваље­ о) в до кра­а јану­ ­ а 2014. ј ар 1. март 2014. 12. април 2014. 17. мај 2014. до кра­а фебру­ ­ а 2014. ј ар 25. мај 2014. до кра­а фебру­ ­ а 2014. ј ар 15. март 2014. 25. мај 2014. 18. април 2014. 16. мај 2014. (ОШ „Брат­ тво-једин­ тво” Али­ у­ ар) с с б н школ­ ки­ с до 1. апри­ а 2014. л репу­ лич­ и б к 10. мај 2014. (Трећa београдскa гимназијa) школ­ ки­ с до 21. фебру­ ­ а 2014. ар окру­ ни/град­ ки 8. март 2014. ж с репу­ лич­ и б к школ­ ки­ с с Так­ и­ е­ е уче­ и­ а сред­ их шко­ а из општин­ ки м ч њ н к њ л позна­ а­ а наци­ ­ ал­ е исто­ и­е­ в њ он н р ј окру­ ни/град­ ки ж с репу­ лич­ и б к о­ ру­ ни­ к ж Так­ и­ е­ е из соци­ ­ о­ и­е­ м ч њ ол г ј репу­ лич­ и б к 12 КА­ ЕН­ АР ОДР­ А­ А­ А Л Д Ж В Њ (ДА­ УМ, МЕ­ ТО И ДР.) Т С 6. април 2014. до кра­а фебру­ ­ а 2014. ј ар 16. март 2014. 13. април 2014. 18. мај 2014. од 1. новем­ ра до 27. децем­ ра 2013. б б – од­ о­ е­ е при­а­ а за поје­ и­ ач­ е теме уче­ ич­ их п н ш њ ј в д н н н к радо­ а (општа тема: Мла­ и и пот­ ул­ ур­ и сти­ о­ и) в д к т н л в од 27. децем­ ра 2013. до 21. фебру­ ­ а 2014. – пре­ б ар да­а уче­ ич­ их радо­ а ј н к в 15. март 2014. – реги­ ­ ал­ а так­ и­ е­ а – пре­ ен­ он н м ч њ з та­ и­а радо­ а (Бео­ рад, Нови Сад, Ниш, Косов­ ка ц ј в г с Митро­ и­ а). в ц 29. март 2014. финал­ о так­ и­ е­ е – пре­ ен­ а­ и­а н м ч њ з т ц ј радо­ а фина­ и­ та (на Оде­ е­ у за соци­ ­ о­ и­у Уни­ в л с љ њ ол г ј вер­ и­ е­ а у Нишу) з т т
 13. 13. ПРЕД­ ЕТ ТАК­ И­ ЕЊА/ М М Ч СМО­ РЕ­ Т ОР­ А­ И­ А­ ОР­ Г Н З Т ФИЛО­ О­ И­ А З Ф Ј Мини­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а с с с т к н л ш в ј Срп­ ко фило­ оф­ ко дру­ тво с з с ш ГЕО­ РА­ И­ А­ Г Ф Ј Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Репу­ лич­ и цен­ ар за тален­ е б к т т Реги­ ­ ал­ и цен­ ар за тален­ е­ он н т т МАТЕ­ А­ И­ А­ М Т К РАЧУ­ АР­ ТВО И Н С ИНФОР­ А­ И­ А­ М Т К ФИЗИ­ А­ К АСТРО­ О­ И­ А­ Н М Ј ХЕМИ­ А­ Ј БИО­ О­ И­ А­ Л Г Ј НА­ ИВ З ТАК­ И­ Е­ А/СМО­­ М Ч Њ ТРЕ­ Срп­ ка олим­ и­а­ а фило­ о­ и­е с п ј д з ф ј (СОФи­а) ј Смо­ ра науч­ о­ ­ тра­ и­ ач­ их радо­ а т н ис ж в к в уче­ и­ а из гео­ ра­ и­е­ н к г ф ј НИ­ ОИ­ В КА­ ЕН­ АР ОДР­ А­ А­ А Л Д Ж В Њ (ДА­ УМ, МЕ­ ТО И ДР.) Т С школ­ ки­ с до 15. мар­ а 2014. т репу­ лич­ и б к 22. март 2014. (Гим­ а­ и­а, Пожа­ е­ ац) н з ј р в ме­ у­ ­ ру­ ни ђ ок ж 3. мај 2014. – реги­ ­ ал­ и цен­ ри­ он н т ре­ у­ лич­ и п б к школ­ ки с с По­е­ и­ ач­ о так­ и­ е­ е уче­ и­ а сред­ општин­ ки ј д н н м ч њ н к Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј њих шко­ а­ л окру­ ни/град­ ки ж с Дру­ тво мате­ а­ и­ а­ а Срби­е­ ш м т ч р ј репу­ лич­ и б к Срп­ ка мате­ а­ ич­ а олим­ и­а­ а­ с м т к п ј д ре­ у­ лич­ и п б к Екип­ о првен­ тво сред­ их шко­ а – н с њ л фи­ а­ е на репу­ н л Мини­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а с с с т к н л ш в ј мате­ а­ ич­ и тур­ ир­ м т к н блич­ ом нивоу к Мате­ а­ ич­ о дру­ тво „Архи­ е­ ес” м т к ш м д школ­ ки с Мате­ а­ ич­ о так­ и­ е­ е „МИСЛИ­ м т к м ч њ ША” (I–IV) – репу­ лич­ и б к ван­ а­ тав­ а актив­ ост н с н н (фина­ е) л Так­ и­ е­ е из рачу­ ар­ тва и инфор­ а­ о­ ру­ ни м ч њ н с м к ж ти­ е за уче­ и­ е гим­ а­ и­а и струч­ их к н к н з ј н Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј шко­ а; посеб­ а гру­ а по про­ ра­ у л н п г м репу­ лич­ и б к Дру­ тво мате­ а­ и­ а­ а Срби­е­ ш м т ч р ј мате­ а­ ич­ е гим­ а­ и­е­ м т к н з ј Срп­ ка инфор­ а­ ич­ а олим­ и­а­ а­ с м т к п ј д ре­ у­ лич­ и п б к Мини­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а с с с т к н л ш в ј Смо­ ра тех­ ич­ ог ства­ а­ а­ тва из т н к р л ш Реги­ ­ ал­ о дру­ тво за тех­ ич­ о и инфор­ а­ ич­ о обра­ робо­ и­ е и интер­ ејс он н ш н к м т к т к ф о­ ру­ ни к ж зо­ а­ е – Зре­ а­ ин­ в њ њ н тех­ о­ о­ и­е­ н л г ј школ­ ки с Мини­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а с с с т к н л ш в ј Так­ и­ е­ е уче­ и­ а сред­ их шко­ а м ч њ н к њ л окру­ ни ж Удру­ е­ е про­ е­ о­ а инфор­ а­ и­ е Срби­е­ ж њ ф с р м т к ј „Сајт за без­ е­ ан интер­ ет” б д н репу­ лич­ и б к школ­ ки­ с општин­ ки с Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Так­ и­ е­ е из физи­ е­ м ч њ к окру­ ни/град­ ки ж с Дру­ тво физи­ а­ а Срби­е ш ч р ј Физич­ и факул­ ет Бео­ рад­ к т г репу­ лич­ и б к Срп­ ка физич­ а олим­ и­а­ а­ с к п ј д ре­ у­ лич­ и п б к школ­ ки с општин­ ки с Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Так­ и­ е­ е из астро­ о­ и­е­ м ч њ н м ј Дру­ тво астро­ о­ а Срби­е­ ш н м ј реги­ ­ ал­ и он н репу­ лич­ и б к школ­ ки­ с општин­ ки с Так­ и­ е­ е из хеми­е­ м ч њ ј Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј окру­ ни/град­ ки ж с Срп­ ко хемиј­ ко дру­ тво­ с с ш репу­ лич­ и б к Срп­ ка хемиј­ ка олим­ и­а­ а­ с с п ј д ре­ у­ лич­ и п б к школ­ ки с општин­ ки с Ми­ и­ тар­ тво про­ ве­ е, нау­ е и тех­ о­ о­ ког раз­ о­а н с с с т к н л ш в ј Так­ и­ е­ е из био­ о­ и­е­ м ч њ л г ј Срп­ ко био­ о­ ко дру­ тво­ с л ш ш окру­ ни/град­ ки ж с репу­ лич­ и б к 7. јун 2014. / 25. јану­ р 2014. а 8. фебру­ р 2014. а 15. март 2014. 5–6. апри­ а 2014. л 17. мај 2014. (Бео­ рад) г 13. март 2014. 27. април 2014. (Бео­ рад) г 1. март 2014. 22. март 2014. 26–27. апри­ а 2014. л 17. мај 2014. 9. фебру­ р 2014. а 2. март 2014. 30. март 2014. до 2. фебруарa 2014. 8. фебру­ р 2014. а 8. март 2014. 5. и 6. априлa 2014. 10. и 11. мајa 2014. 8. март 2014. 5. април 2014. 10. мај 2014. 31. маја и 2. јуна 2014. до 28. мартa 2013. / 12. април 2014. 9–11. мајa 2014. 24. и 25. маја 2014. 10–14. мартa 2014. / 13. април 2014. 11. мај 2014. ( Био­ о­ ки факул­ ет, Бео­ рад) л ш т г 13

×