Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FNT 2015 CodeEU Zanimljiva informatika - 03 Jovan Krstic Android_glasovna_kontrola_pomocu_raspberry_Pi

337 views

Published on

Forum naprednih tehnologija, Niš 2015, Evropska nedelja programiranja (codeEU, CodeWeekEU), Otvoreni čas programiranja - Zanimljiva informatika - PDIS Oni su deo budućnosti Elektronski fakultet, Niš sreda 14.10.2015.godine

Published in: Education
 • Be the first to comment

FNT 2015 CodeEU Zanimljiva informatika - 03 Jovan Krstic Android_glasovna_kontrola_pomocu_raspberry_Pi

 1. 1. Android glasovna kontrola kućne automatike pomoću Raspberry Pi Učenik: Jovan D. Krstić Mentor: Danijela S. Stajić Elektrotehnička škola ”Nikola Tesla” Niš
 2. 2. Uvod • U radu je predstavljen sistem automatskog upravljanja koji se bazira na korišćenju Android aplikacije za komunikaciju korisnika sa web serverom postavljenim u objektu upravljanja (kući, hotelu, bolnici, proizvodnoj hali...). • Upravljanje je moguće vršiti pomoću glasovnih ili manuelnih komandi sa bilo kog mobilnog uređaja koji podržava preuzimanje i instalaciju Android aplikacije. • Upravljanje uključuje kontrolu većeg broja parametara čijim se nadgledanjem postiže povećanje energetske efikasnosti i bezbednosti objekta.
 3. 3. Arhitektura sistema • Unutar objekta upravljanja, osim neophodnih senzora i relea koji su deo razvojnog okruženja kontrolera, postavljen je i web server kome se može pristupiti sa bilo koje udaljene lokacije pomoću mobilnog uređaja koji podržava Android OS. • Osnovni deo uređaja je server realizovan na Rasperry Pi platformi i Android aplikacija prilagođena kontroleru. • Konekcija na internet je neophodna za funkcionisnje uređaja i može se ostvariti pomocu Wifi ili 3G/4G mreže.
 4. 4. Blok šema arhitekture sistema
 5. 5. Predviđene funkcije uređaja Izborom glasovnog ili manuelnog zadavanja komandi, mogu se ostvariti sledeće funkcije: • Kontrola osvetljenja, • Kontrola sistema grejanja, ventilaicje i klimatizacije, • Uvođenje sistema bezbednosti i nadzora, • Detekcija prisustva pokretnih objekata i generisanje emaila upozorenja, • Kontrola vlažnosti i temperature u prostorijama,
 6. 6. Hardver predloženog sistema • Hardversku osnovu sistema čini Raspberry Pi računar, zajedno sa drajverima (releima) za uključenje uređaja, dimerima za svetlo, sirenom, senzorima položaja vrata i prozora, senzorom plamena, senzorom temperature i vlage SHT 75 . • Raspberry Pi je računar malih dimezija (velicine kreditne kartice), a njegova osnovna prednost se ogleda u niskonaponskim periferijama koje ga čine pogodnim za modifikaciju hardvera. • 40-pinski GPIO konektor omogućava pristup za 26 GPIO, UART, I2C, SPI kao i naponske pristupe od 3,3V i 5V.
 7. 7. Softver za Android • Softver za pristup na predloženi sistem „pametnih objekata“ razvijen je na ANDROID platformi iz razloga što većina mobilnih uređaja podržava Android OS, i kreiran je u programskom jeziku B4A. •Daljinsko povezivanje putem mreže na objekat upravljanja ostvaruje se uz uslov posedovanja IP adrese i lozinke korisnika. • Uređaj podržava glasovno zadavanje komandi za sve predložene funkcije kao i klesično zadavanje uz pomoć tastature.
 8. 8. Razvoj softvera za potrebe pametnog objekta (Web server) • Web server je osnovni deo - jezgro automatike pametnog objekta. Sastoji se od servera aplikativnog softvera za Raspberry pi i aplikativnog upravljačkog softvera kreiranog u Pyton programskom jeziku. • Prilikom realizacije softvera korišćene su sledeće biblioteke: • BaseHTTPserver, • WarningPi, • Sht75, • Blaster-Pi.
 9. 9. Korišćenje web servera je najefikasniji naćin za daljinski pristup pametnom objektu. Primer detekcije otvorenih vrata i generisanje poruke za upozorenje prikazan je na slici:
 10. 10. Opis funkcionalnosti uređaja • Raspberry pi otpočinje rad inicijalizacijom i uspostavljanjanjem internet veze, nakon čega se obavlja proces autorizacije odnosno provera lozinke. • Ako su korišćeni netačni parametri za pristup komunikacija između aplikacije i klijenta se ne dozvoljava, dok se u suprotnom primljeni paket podataka dekodira i određena komanda izvršava. • Ako je usled prisustva pokreta, dima, ....bilo koji senzor aktiviran mikrokontroler generiše prekid, uključuje sirenu i obaveštava korisnika e-mailom o nastaloj situaciji. Sirena se može isključiti neposredno iz aplikacije.
 11. 11. Rad realizovanog sistema
 12. 12. Zaključak • Sistem upravljanja pametnim objektom u ovom slučaju je u potpunosti razvijen i testiran čime je potvrđena funkcionalnost i efikasnost. • Osnovna ideja prikom razvoja uređaja bila je da ga mogu koristiti i osobe sa invaliditetom kao i starije, slabo pokretne osobe. • Uređaj je modularan, to jest postoji mogućnost nadogradnje i daljeg usavršavanja. Predlog koji se direktno nameće je dodavanjem neke dodatne funkcije koja se mogže softverski uvesti, kao i postavljanje bežičnih veza.
 13. 13. Literatura [1] J.Krstić, D.Stajić, Web Home Controller, Druga olimpijada tehničkog stvaralaštva mladih Jugoistočne evrope, Zrenjanin, 28. Avgust 2014. [2] Sensor Sanjana Prasad , P.Mahalakshmi, A.John Clement Sunder ,R.Swathi Smart Surveillance Monitoring System Using Raspberry PI and PIR: [3] Raspberry Pi: http://www.raspberrypi.org/ [4]http://www.sensirion.com/fileadmin/user_upload/customers/sensirion/Do kumente/Humidity/Sensirion_Humidity_SHT7x_Datasheet_V5.pdf

×