Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
На основу члана 56. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања
("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 52/11 и 55/13) ...
Члан 6
Испити, осим испита чији су рокови утврђени законом, полажу се у следећим
испитним роковима:
- октобарски,
- децемб...
У случајевима из претходног става 1. овог члана испит може да се полаже најкасније до
краја испитног рока. О захтеву за од...
Члан 15
Усмени део испита полаже се извлачењем испитних цедуља.
Испитна цедуља садржи најмање три испитна питања која су ч...
-ако испитна комисија није радила у пуном саставу,
-ако постоје друге мањкавости у понашању чланова комисије за време испи...
-ако испитна комисија није радила у пуном саставу,
-ако постоје друге мањкавости у понашању чланова комисије за време испи...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aleksinačka gimnazija - Pravilnik o ispitima 2013

0 views

Published on

Aleksinačka gimnazija - Pravilnik o ispitima 2013

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Aleksinačka gimnazija - Pravilnik o ispitima 2013

  1. 1. На основу члана 56. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 253. Статута школе бр. 701, Школски одбор је на седници одржаној дана 27.12.2013. године донео ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА У АЛЕКСИНАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ Опште одредбе Члан 1 Овим правилником уређују се: испити и рокови за полагање испита, испитна комисија, организација и начин полагања испита, правна заштита ученика у вези са полагањем испита, у складу са Законом, Законом о средњем образовању и васпитању и Статутом Школе. Испити и рокови за полагање Члан 2 У складу са овим правилником, у Школи се полажу следећи испити: - разредни, - поправни, - допунски, - општа матура, - испит ванредног ученика Члан 3 Разредни испит полаже ученик који из оправданих разлога није присуствовао настави више од 1/3 предвиђеног броја часова, а оцењивањем се утврди да није остварио прописане циљеве, исходе и стандарде постигнућа у току савладавања школског програма. Ученик испит полаже у јунском и августовском испитном року. Поправни испит полаже ученик који на крају другог полугодишта или на разредном испиту има до две недовољне оцене из обавезних предмета и изборних предмета који се оцењују бројчано. Полаже се у школи у којој стиче образовање, у августовском испитном року, а ученик завршног разреда у јунском и августовском року. Допунски испит полаже ученик коме је одобрен прелазак у другу школу, односно други образовни профил и то из предмета који нису били утврђени школским програмом односно наставним планом и програмом који је ученик започео да савлађује, у роковима утврђеним решењем, у складу са општим актом школе. Члан 4 Општом матуром проверава се усвојеност општих стандарда и постигнућа након завршеног средњег општег образовања и васпитања у гимназији, који се прописују програмом опште матуре. Члан 5 Ванредни ученик полаже испит из сваког предмета утврђеног наставним планом и програмом, осим из предмета физичко васпитање, ако је старији од 20 година.
  2. 2. Члан 6 Испити, осим испита чији су рокови утврђени законом, полажу се у следећим испитним роковима: - октобарски, - децембарски, - мартовски, - јунски, - августовски. Испитна комисија Члан 7 Испити се полажу пред испитном комисијом коју чине три члана, од којих су најмање два стручна за предмет. Испитну комисију образује директор Школе решењем, за сваки испит и сваки испитни рок. Ако се ради о поправном испиту или о испиту по приговору или жалбу на оцену, члан Комисије не може бити наставник који је дао оспорену оцену, односно наставник на чији је предлог ученику оцена закључена. Уколико школа нема потребан број стручних лица за одговарајући предмет, директор ће ангажовати стручно лице из друге школе. Члан 8 Када је неки од чланова испитне комисије спречен да присуствује испиту, директор ће одредити новог члана комисије који ће га мењати. Ако се благовремено не обезбеди замена члана комисије, директор ће одредити нови рок за полагање испита. Дан и час полагања испита у оквиру испитног рока одређује директор.Обавештење о дану и часу полагања испита истиче се на огласну таблу Школе и на школску интернет страну. Испити се могу одржавати и у дане у које Школа иначе не ради. Организација и начин полагања испита Члан 9 Ученик може да приступи полагању испита, уколико је претходно поднео пријаву за полагање испита. Распоред пријављивања и полагања поправних, разредних и матурских испита утврђује директор за сваки рок и благовремено објављује на огласној табли коле. Ванредни испити се пријављују до петог у месецу у коме се испит полаже. Ванредни ученик, уз пријаву, прилаже и доказ о уплати накнаде за полагање испита, уколико је то предвиђено законом и општим актом. Члан 10 Ученик може из оправданих разлога захтевати одлагање полагања испита, а може и оправдати изостанак са испита или дела испита и захтевати да испит полаже накнадно.
  3. 3. У случајевима из претходног става 1. овог члана испит може да се полаже најкасније до краја испитног рока. О захтеву за одлагање, односно одобравање другог термина за полагање испита одлучује директор. Ако ученик не дође на испит у предвиђено време сматра се да је одустао од полагања. Ако је ученик извукао питања на испиту а није одговарао или је почео испит (урадио писмени задатак и сл.) па није наставио полагање испита, сматра се да испит није положио. Члан 11 Пре полагања испита утврђује се идентитет ученика, на основу јавне исправе са сликом. Школа је дужна да обавести ученика о обавези доказивања свог идентитета путем јавне исправе. Члан 12 Испитна комисија упознаје ученика са правима и обавезама за време полагања испита. Кандидат има право: 1) да по извлачењу питања, односно тема, поставља питања ради тачног и потпуног разумевања онога што се од њега тражи; 2) да направи концепт за давање одговора; 3) да одговори на сва извучена питања. Кандидат има обавезу: 1) да на време приступи полагању испита; 2) да поступа по налозима Комисије; 3) да за време испита не напушта просторију у којој се испит одржава, осим по одобрењу Комисије; 4) да се за време испита не служи преписивањем нити другим недозвољеним средствима. Члан 13 Када се испит састоји од писменог и усменог дела, прво се полаже писмени део. Приликом полагања писменог дела испита није дозвољено коришћење помоћне литературе, осим што је на испиту из страног језика дозвољено коришћење речника. Ученик не сме да напусти просторију у којој се обавља писмени испит без одобрења испитне комисије, не сме да користи мобилни телефон, електронски уређај или друга средства којима се омета спровођење испита. Израда писменог задатка траје један школски час. Усмени део испита траје највише 30 минута. Члан 14 Испитна питања, оверена штамбиљем школе, садрже градиво наставног програма одређеног предмета. Испитна питања су исписана на испитном листићу који кандидат извлачи из већег броја листића. На једном листићу налазе се по три питања, а број испитних листића мора бити за 5 већи од броја кандидата.
  4. 4. Члан 15 Усмени део испита полаже се извлачењем испитних цедуља. Испитна цедуља садржи најмање три испитна питања која су читко написана. Испитне цедуље морају бити од исте хартије, једнаке величине и боје, и оверене штамбиљем школе. Број испитних цедуља мора да буде за 5 већи од броја ученика који полажу одређени испит. Члан 16 На усменом испит ученик има право да се припрема за одговоре 15 минута. Ученик се за време испита не може служити литературом и другим средствима која му испитна комисија није изричито одобрила, нити може користити помоћ других лица. Члан 17 Ученик се може удаљити са испита уколико користи мобилни телефон, електронски уређај или друга средства, недолично се понаша према члановима испитне комисије или ремети ток испита. Испитна комисија уноси у записник о полагању испита напомену да је ученик удаљен са испита, уз навођење разлога за удаљење. Члан 18 Ученик у једном дану може да полаже 4 испита. Ванредни ученик у једном испитном року може да полаже највише 4 испита. Члан 19 Чланови испитне комисије утврђују оцену већином гласова. Оцену са краћим образложењем кандидату саопштава председник Комисије. Кандидат није положио испит и ако: 1) није приступио полагању испита или дела испита; 2) одустане од полагања испита или дела испита после извлачења испитних листића и напусти просторију у којој се испит одржава; 3) буде удаљен са испита или дела испита због непоштовања обавеза у вези са поступком полагања испита. Члан 20 Записник о полагању испита води се за сваког ученика појединачно на прописаном обрасцу и може се користити у више испитних рокова. Правна заштита ученика Члан 21 Ученик, његов родитељ или старатељ има право да поднесе жалбу на испит. Жалба на испит прописана посебним законом подноси се у року од 24 сата од саопштења оцене. Директор школе је дужан да одлучи о жалби у року од 24 сата од њеног пријема. Ако утврди да је испит обављен противно Закону или посебном закону (Закону о средњем образовању и васпитању) и прописима донетим на основу њих и то. ако испит није обављен по прописаном плану и програму, -ако испитна комисијаа није била састављена у складу са одрдбама Закона,
  5. 5. -ако испитна комисија није радила у пуном саставу, -ако постоје друге мањкавости у понашању чланова комисије за време испита. поништиће испит и упутити ученика на поновно полагање испита. Испит се поново организује у року од три дана од дана подношења жалбе. Када је испит поништен директор образује нову комисију (најмање три члана, од којих су два стручна за предмет) у чијем саставу не могу бити чланови комисије чији је испит поништен. Оцена комисије је коначна. Уколико директор не донесе одлуку по жалби на испит, односно уколико ученик није задовољан одлуком директора по жалби на испит, ученик, његов родитељ или старатељ може да поднесе захтев за заштиту права ученика Министарству просвете. Завршне одредбе Члан 22 Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о организацији и спровођењу испита , заведен под бројем 81, од 09.03. 2010. године. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе. Број: _______________ У _________________ дана __________ године ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
  6. 6. -ако испитна комисија није радила у пуном саставу, -ако постоје друге мањкавости у понашању чланова комисије за време испита. поништиће испит и упутити ученика на поновно полагање испита. Испит се поново организује у року од три дана од дана подношења жалбе. Када је испит поништен директор образује нову комисију (најмање три члана, од којих су два стручна за предмет) у чијем саставу не могу бити чланови комисије чији је испит поништен. Оцена комисије је коначна. Уколико директор не донесе одлуку по жалби на испит, односно уколико ученик није задовољан одлуком директора по жалби на испит, ученик, његов родитељ или старатељ може да поднесе захтев за заштиту права ученика Министарству просвете. Завршне одредбе Члан 22 Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о организацији и спровођењу испита , заведен под бројем 81, од 09.03. 2010. године. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе. Број: _______________ У _________________ дана __________ године ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

×