Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aleksinačka gimnazija - Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika

398 views

Published on

Aleksinačka gimnazija - Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Aleksinačka gimnazija - Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika

  1. 1. На основу члана 56. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 253. Статута школе бр. 701, Школски одбор је на седници одржаној дана __________ године донео ПРАВИЛНИК о дисциплинској и материјалној одговорности ученика Алексиначке гимназије I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Овим правилником регулишу се обавезе и одговорности ученика, дисциплинска одговорност ученика, поступак утврђивања дисциплинске одговорности ученика и изрицање васпитних и васпитно-дисциплинских мера, као и поступак утврђивања материјалне одговорности ученика Алексиначке гимназије (даље: Школа). II ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА Члан 2 У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању њихових права. Ученик има обавезу да: 1. редовно похађа наставу и извршава школске обавезе; 2. придржава се школских правила, одлука директора, наставника и органа Школе; 3. савесно ради на усвајању знања, вештина и вредности прописаних школским програмом; 4. не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника; 5. поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених; 6. благовремено правда изостанке; 7. чува школску имовину и чистоћу и естетски изглед школских просторија. 8. у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења преписивања и других недозвољених облика помоћи. 9. негује атмосферу сарадње, толеранције, уважавања и конструктивне комуникације и уздржава се од насилног решавања конфликата, изазивања свађе, туче или нереда у школслом објекту и другим местима. 10. да не употребљава дуван, алкохол, наркотичка средства или психоактивне супстанце, да на то не подстрекава дуге, да им у томе не помаже и да им то не омогућава. III ВАСПИТНА И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА 1. Опште одредбе Члан 3 Ученик може да одговара само за тежу повреду обавезе ученика или за повреду забране која је у време извршења била прописана законом којим се уређује систем образовања (даље: Закон), односно за лакшу повреду која је у време извршења била прописана општим актом Школе. За лакшу повреду обавезе ученика изриче се васпитна мера без вођења васпитнодисциплинског поступка. За тежу повреду обавезе ученика или за повреду забране изриче се васпитнодисциплинска мера по спроведеном васпитно- дисциплинском поступку.
  2. 2. Васпитно- дисциплински поступак је хитан, као и поступак утврђивања одговорности за лакшу повреду обавеза ученика. Васпитна и васпитно- дисциплинска мера изричу се у школској години у којој је учињена повреда обавезе ученика. Васпитна и васпитно- дисциплинска мера се изричу уколико је претходно спроведен поступак појачаног васпитног рада. 2. Васпитне и васпитно- дисциплинске мере Члан 4 За лакшу повреду обавезе ученику се изричу васпитне мере: опомена, укор одељенског старешине и укор Одељењског већа. За тежу повреду обавезе ученика изричу се васпитно- дисциплинске мере: укор директора, укор Наставничког већа и искључење ученика из школе. Код изрицања васпитних и васпитно- дисциплинских мера због неоправданог изостајања ученика, обавезна је поступност у изрицању. 3. Појачан васпитни рад са ученицима Члан 5 Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора или органа школе, неоправдано изостане са наставе до пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице,стручним радом одељенског старешине, педагога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика. Појачани васпитни рад се обавља: 1. у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине 2. стручним радом стручног сарадника педагога уз учешће одељењског старешине и родитеља 3. када је то неопходно у сарањи са установама социјалне односно здравствене заштите. Ако предузете активности доведу до позитивне промене у понашању обуставиће се поступак за утврђивање одговорности ученика осим у случајевима повреде забрана када је озбиљно угрожен интегритет другог лица. О активностима из ст. 2 т.1. овог члана евиденцију води одељењски старешина, док о активностима из ст. 2 т. 2. и 3. евиденцију води педагог. 4. Поступак изрицања васпитне мере Члан 6 Одељењски старешина изриче опомену и укор одељењског старешине за лакшу повреду обавеза ученика, без вођења поступка, имајући у виду природу и значај повреде, начин извршења повреде, тежину последица, укупно понашање ученика, нарочито понашање после учињене повреде (изражено кајање, настојање да се отклоне последице и сл.), делотворност предузетих мера појачаног васпитног рада и друге околности. Опомена се изриче у писаном облику, саопштава се ученику и уноси се у ђачку књижицу. Члан 7 Када одељењски старешина закључи да изрицање мера из чл. ___ не би било делотворно, због тежине последица или начина на који је повреда извршена, или је таква мера већ изречена, а није утицала на поправљање понашања ученика,заказаће седницу одељењског већа и предложити изрицање укора одељењског већа. Укор одељењског већа изриче се у писаном облику и уноси се у ђачку књижицу. Члан 8
  3. 3. Пре изрицања васпитне мере, без вођења поступка, одељењски старешина је дужан да правилно утврди чињенице на основу којих одлучује о одговорности ученика. По доношењу одлуке о изрицању васпитне мере, директор доноси решење које се доставља ученику, односно родитељу малолетног ученика који има право на приговор у року од 3 дана од пријема решења. О приговору одлучује Школски одбор у року од 15 дана. 5.Поступак изрицања васпитно- дисциплинске мере Члан 9 За теже повреде обавеза ученика и за повреде забране из чл. 44. и 45. Закона школа мора водити васпитно-дисциплински поступак о ком мора бити обавештен родитељ, односно старатељ ученика. У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно старатеља, као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и могу дати писмену изјаву. Поступак води директор школе. Члан 10 Васпитно-дисциплински поступак покреће писаним закључком директор најкасније у року од 30 дана за учињене теже повреде обавеза ученика или учињене повреде забране из чл. 44. и 45. Закона. Закључак директора којим се покреће поступак садржи: име и презиме ученика, разред, одељење, опис и време извршења теже повреде ученичке обавезе односно забране и доказе који указују на извршење повреде ученичке обавезе односно забране и доказе. Закључак се доставља ученику, односно родитељу или старатељу родитељу ако је ученик малолетан. Члан 11 Директор писаним путем обавештава родитеља, односно старатеља ученика о дану саслушања ученика ,најкасније три дана пре дана одређеног за саслушање. Расправи- усменом саслушању присуствује и одељењски старешина ученика, секретар и педагог. Расправа се може одржати и без присуства родитеља уколико се утврди да је уредно позван, а није оправдао изостанак. О саслушању се води записник. На саслушању и у току целог поступка директор има обавезу да утврђује чињенице од значаја за утврђивање одговорности ученика. Члан 12 Васпитно-дисциплинска мера за тежу повреду обавезе, односно за повреду забране може се изрећи уколико је школа претходно појачала васпитни рад са учеником активностима у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељенског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, и када је неопходно сарадњом са установама социјалне и здравствене заштите у циљу промене понашања ученика. Уколико школа није предузела ове активности, учиниће то пре изрицања васпитнодисциплинске мере. Када предузете претходне активности доведу до позитивне промене у понашању ученика, васпитно-дисциплински поступак се обуставља, изузев када је ученик учинио повреду забране којом је озбиљно угрожен интегритет другог лица. Члан 13 Поступак се окончава решењем. Уколико у поступку није утврђена одговорност, ученик се решењем ослобађа одговорности.
  4. 4. Уколико утврди одговорност ученика директор изриче васпитно- дисциплинску меру укор директора или упућује предлог Наставничком већу да изрекне меру укор наставничког већа, односно меру искључења ученика из школе. Наставничко веће доноси одлуку о изрицању васпитно- дисциплинске мере укор наставничког већа или искључења из школе, већином гласова присутних чланова. На основу одлуке директор доноси решење. Приликом доношења одлуке о изрицању васпитно-дисциплинске мере, орган који одлучује о мери имаће у виду: тежину учињене повреде и њене последице, степен одговорности ученика, околности под којима је повреда учињена, раније понашање ученика, понашање после учињене повреде, узраст ученика и друге олакшавајуће и отежавајуће околности. 6.Поступак утврђивања одговорности у случају неоправданог изостајања Члан 14 Одељењски старешина дужан је да свакодневно прати изостајање ученика и благовремено регује у случају неоправданог изостајања обавештавањем родитеља. У случају да ученик неоправдано изостане са пет часова, одељењски старешина иницира поступак појачаног васпитног рада. У току поступка појачаног васпитног рада, родитељ се писаним путем обавештава о неоправданом изостајању ученика. Након спроведеног поступка понашање ученика се прати, те се у случају даљег изостајања обавештава родитељ и без вођења поступка изриче васпитна мера. Васпитне мере се изричу поступно и то редоследом: опомена, укор одељењског старешине и укор одељењског већа, а свака од наведених мера се изриче када ученик неоправдано изостане са још 5 часова или других активности од изрицања претходне васпитне мере. Уколико након појачаног васпитног рада, писаног обавештавања родитеља и изрицања наведених васпитних мера, ученик неоправдано изостане са још 5 часова или других активности, односно укупно најмање 25, од чега више од 15 изостанака након писаног обавештавања родитеља, покреће се васпитно дисциплински поступак због учињене теже повреде обавезе ученика, који се уколико се одговорност утврди, окончава изрицањем васпитно- дисциплинске мере. Васпитно дисциплинске мере изричу се поступно и то редоследом: укор директора, укор наставничког већа и искључење из школе, а васпитно дисциплински поступак се понавља уколико од изрицања претходне васпитно- дисциплинске мере ученик неоправдано изостане са још 5 часова или других активности. IV МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА 1. Опште одредбе Члан 15 Ученик, односно родитељ или старатељ ученика одговара за материјалну штету коју ученик нанесе Школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом. 2. Поступак утврђивања материјалне одговорности ученика Члан 16 На основу поднете пријаве о проузрокованој штети или на основу личног сазнања, директор Школе покреће поступак за утврђивање штете и одговорности ученика за проузроковану штету. Члан 17 Постојање штете, висину, околности под којима је настала, ко је штету проузроковао и како је надокнађује утврђује посебна трочлана комисија коју образује директор Школе.
  5. 5. Члан 18 Ако штету проузрокује више ученика, сваки ученик је посебно одговоран за део штете, ако се докаже да је штету проузроковао намерно или из крајње непажње. Кад се не може утврдити удео сваког ученика у проузроковању штете, сматра се да сви ученици који су штету проузроковали намерно или из крајње непажње подједнако одговорни и штету надокнађују у једнаким деловима. За штету одговора и ученик који је помагао или подстрекавао. Члан 19 Висина штете се утврђује на основу ценовника и књиговодствене вредности оштећене ствари, а ако то није могуће комисија процењује штету уз помоћ стручњака. Члан 20 Директор доноси решење о висини штете, одговорности за штету и обавези ученика, односно његовог родитеља или старатеља да штету накнади у одређеном року. V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 21 Даном ступања на снагу Правилника престаје да важи Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика, заведен под бројем 41, од 05.02. 2010. године. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе. Председник Школског одбора __________________________ Правилник објављен на огласној табли Школе дана __________ године. Правилник ступио на снагу дана __________ године. Секретар школе ______________
  6. 6. Члан 18 Ако штету проузрокује више ученика, сваки ученик је посебно одговоран за део штете, ако се докаже да је штету проузроковао намерно или из крајње непажње. Кад се не може утврдити удео сваког ученика у проузроковању штете, сматра се да сви ученици који су штету проузроковали намерно или из крајње непажње подједнако одговорни и штету надокнађују у једнаким деловима. За штету одговора и ученик који је помагао или подстрекавао. Члан 19 Висина штете се утврђује на основу ценовника и књиговодствене вредности оштећене ствари, а ако то није могуће комисија процењује штету уз помоћ стручњака. Члан 20 Директор доноси решење о висини штете, одговорности за штету и обавези ученика, односно његовог родитеља или старатеља да штету накнади у одређеном року. V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 21 Даном ступања на снагу Правилника престаје да важи Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика, заведен под бројем 41, од 05.02. 2010. године. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе. Председник Школског одбора __________________________ Правилник објављен на огласној табли Школе дана __________ године. Правилник ступио на снагу дана __________ године. Секретар школе ______________

×