Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aleksinačka gimnazija - Poziv za podnošenje ponuda - Ulje za loženje 2014

0 views

Published on

Aleksinačka gimnazija - Poziv za podnošenje ponuda - Ulje za loženje 2014

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Aleksinačka gimnazija - Poziv za podnošenje ponuda - Ulje za loženje 2014

  1. 1. На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама ( “Сл. гласник РС“ бр. 124 од 29.12.2012.год.) Алексиначка гимназија објављује: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у отвореном поступку јавне набавке добара бр. набавке 1/2014 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца Назив наручиоца: Алексиначка гимназија Адреса: ул. Тихомира Ђорђевића бб, Алексинац, Република Србија Интернет страница: www.pdis.org.rs ПИБ: 100304490 Матични број: 07106947 Број рачуна: 840-1799660-71 Шифра делатности: 8531 2. Врста наручиоца: Установа образовања и васпитања- индиректни корисник буџета. 3. Врста поступка јавне набавке Предметна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке. 4. Предмет јавне набавке Предмет јавне набавке је куповина добара- 50.000 литара уља за ложење за потребе грејања зграде Алексиначке гимназије, и то гасног уља екстра лако евро ЕЛ. Назив и ознака из општег речника набавки: - 09134000 - Гасна уља 5. Критеријум за доделу уговора Критеријум за доделу уговора је најнижа укупна понуђена цена (без ПДВ-а). Цена обухвата и трошкове превоза енергената до резервоара Наручиоца. У случају да два понуђача понуде исту цену уговор ће бити додељен оном понуђачу који је предвидео краћи рок испоруке. 6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страница на којој је конкурсна документација доступна Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки; објављена је на интернет страници www.pdis.org.rs; може се преузети непосредно у штампаном облику у седишту наручиоца сваког радног дана од 08.00 до 12.00 часова или путем електронске поште на основу захтева који се доставља на email: alexgim@open.telekom.rs. 7. Начин подношења понуде и рок Понуде се подносе до 18.02.2014. године до 10.00 сати, непосредно наручиоцупредаје се секретару школе сваког радног дана од 08.00 до 12.00 сати или поштом на адресу наручиоца наведену у конкурсној документацији. У случају да се понуда доставља поштом битно је да она стигне до наручиоца до 18.02.2014. године до 10.00 сати, без обзира када је упућена. Понуда која стигне до наручиоца по истеку наведеног дана и сата одбацује се као неблаговремена и враћа се понуђачу неотворена. Понуде се, без обзира на начин достављања, подносе у затвореној коверти или кутији на чијој је предњој страни штампаним словима јасно и видно назначено следеће: „Јавна набавка- куповина уља за ложење 2014- НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини пун назив, адресa и број телефона понуђача.
  2. 2. 8. Место, време и начин отварања понуда Јавно отварање понуда обавиће се дана 18.02.2014. године у 10.00 часова у седишту Наручиоца у Алексинцу у улици Тихомира Ђорђевића бб, у канцеларији директора. 9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда Отварање понуда је јавно и могу му присуствовати сва заинтересована лица. У поступку активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Овлашћење је писано, потписано од стране овлашћеног лица и оверено печатом. Предузетник и физичко лице који лично присуствују отварању понуда уместо овлашћења дају на увид личну карту, односно ако се ради о страном држављанину, другу одговарајућу исправу за утврђивање идентитета. 10. Рок за доношење одлуке Рок за доношење одлуке је 3 дана од дана јавног отварања понуда. 11. Лице за контакт Петар Стојановић, телефон 064/283-47-83, e/mail: alexgim@open.telekom.rs Комисија за јавне набавке _______________________

×