Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА
ТИХОМИРА ЂОРЂЕВИЋА ББ, АЛЕКСИНАЦ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗA ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Бр...
2
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилн...
3
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1 Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Назив наручиоца: Алексиначка гимназија
...
4
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране држав...
5
му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности,
која је на снази у време објаве позива за подно...
6
3. Образац бр. 3- подаци о понуђачима у заједничкој понуди (само ако је
применљиво)
4. Образац бр. 4- изјава о поштовању...
7
5.6 Учешће у поступку
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или...
8
ПДВ се обрачунава на укупну цену и посебно исказује. У предвиђену рубрику
обрасца понуде затим се уноси и укупна цена са...
9
5.16 Негативне референце
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне
три године у поступ...
10
5.20 Обавезе понуђача по члану 75. став 2. Закона
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је...
11
динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је
та вредност већа од 80.000.000 динара.
Пост...
12
образац 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
1) Понуда број __________ од __________ године.
у отвореном поступку јавне набавке за набавку ...
13
образац 2
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ1
у отвореном поступку јавне набавке за набавку добара- куповину 50.000 литара
уља за лож...
14
_____________________

образац 3

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА2
у отвореном поступку јавне набавке за набавку до...
15

образац 4

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласни...
16

образац 5

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
124/2012),...
17

образац 6
МОДЕЛ УГОВОРА 3
УГОВОР
Закључен дана _________2014. године у Алексинцу између:
1. __________________________...
18
Продавац гарантује квалитет испоручене робе у складу са важећим прописима
и стандардима.
Купац је дужан да рекламацију ...
19

образац 7
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници, _____________________________________ (назив
понуђача)...
20
_______________________

образац 8

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за јавну набавку уља за ложење у отвореном поступк...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aleksinačka gimnazija - Konkursna dokumentacija - Ulje za loženje 2014

1,052 views

Published on

Aleksinačka gimnazija - Konkursna dokumentacija - Ulje za loženje 2014

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aleksinačka gimnazija - Konkursna dokumentacija - Ulje za loženje 2014

 1. 1. 1 АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА ТИХОМИРА ЂОРЂЕВИЋА ББ, АЛЕКСИНАЦ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗA ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ Број 1/2014 НАБАВКА ДОБАРА КУПОВИНА УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 18.02.2014. ГОДИНЕ У 10.00 ЧАСОВА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 18.02.2014. ГОДИНЕ У 10.00 ЧАСОВА
 2. 2. 2 На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1/2014, дел. бр. 10/1 од 17.01.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 1/2014 дел.бр. 10/2 од 17.01.2014. године, припремљена је: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку јавне набавке добара- уља за ложење бр. набавке 1/2014 САДРЖАЈ: ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 3 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 3 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 3 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 5 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 12 ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 13 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 14 ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 15 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 16 МОДЕЛ УГОВОРА 17 ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 19 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 20
 3. 3. 3 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 1.1 Назив, адреса и интернет страница наручиоца Назив наручиоца: Алексиначка гимназија Адреса: ул. Тихомира Ђорђевића бб, Алексинац, Република Србија Интернет страница: www.pdis.org.rs ПИБ: 100304490 Матични број: 07106947 Број рачуна: 840-1799660-71 Шифра делатности: 8531 1.2 Врста поступка јавне набавке Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку. Позив за подношење понуде објављен је 17.01.2014. године на Порталу јавних набавки и интернет страници наведеној у конкурсној документацији. 1.3 Предмет јавне набавке Предмет јавне набавке је куповина 50.000 литара уља за ложење за потребе грејања зграде Алексиначке гимназије. 1.4 Уговор о јавној набавци Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 1.5 Лица за контакт Петар Стојановић, телефон 064/283-47-83, e/mail: alexgim@open.telekom.rs 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2.1 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки Предмет јавне набавке је куповина 50.000 литара уља за ложење за потребе грејања зграде Алексиначке гимназије. Назив и ознака из општег речника набавки: - 09134000 - Гасна уља 3. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Наручилац набавља 50.000 литара уља за ложење, односно Гасног уља екстра лако евро ЕЛ за потребе грејања школског објекта. 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 4.1 Услови за учешће у поступку јавне набавке 4.1.1 Обавезни услови из члана 75. Закона 1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;
 4. 4. 4 4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање енергетске делатности 4.1.2 Додатни услови из члана 76. Закона 1) да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у претходних шест месеци био ликвидан; 2) да располаже довољним техничким капацитетом, односно да располаже опремом потребном за извршење посла; 4.2 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона Подизвођач треба да испуни услове наведене у делу 4.1.1 од 1) до 4), а доказ о испуњености услова из 4.1.1 тачке 5) за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 4.3 Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона Сваки члан групе понуђача треба да испуни услове наведене у 4.1.1 од 1) до 4), док остале услове група понуђача испуњава заједно. Услов из 4.1.1 тачка 5) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова 4.4 Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона Понуђач доказује испуњеност услова подношењем следећих доказа: 1) Услов из 4.1.1 т. 1)- Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног привредног суда. 2) Услов из 4.1.1 т. 2)- Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). (Напомена: Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно морају бити издати после 18.12.2013. године). 3) Услов из 4.1.1 т. 3)- Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да
 5. 5. 5 му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. (Напомена: Наведени докази морају бити издати након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно после 17.01.2014. године). 4) Услов из 4.1.1 т. 4)- Потврде надлежног пореског органа и то: 4.1) Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 4.2) Уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 4.3) Потврде Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације (само ако је у поступку приватизације). (Напомена: Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно морају бити издати после 18.12.2013. године). 5) Услов из 4.1.1 т. 5)- Лиценца за обављање енергетске делатности трговина нафтом и дериватима нафте коју издаје Агенција за енергетику Републике Србије 6) Услов из 4.1.2 т. 1)- Потврда о броју дана неликвидности у последњих шест месеци- издаје НБС (потврда мора бити издата после објављивања јавног позива односно после 17.01.2014.год). 7) Услов из 4.1.2 т. 2)- Изјава да располаже довољним техничким капацитетом, односно да располаже опремом потребном за извршење посла. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Понуђач не мора да достави Образац трошкова припреме понуде. Понуђач односно добављач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 5.1 Језик на којем понуда мора бити састављена Понуда мора бити састављена на српском језику и бити предата у писаном облику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, уз оверу превода од стране надлежног органа. 5.2 Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена Понуда се саставља тако што понуђач уноси тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и доставља документа и доказе у складу са позивом за подношење понуде и овом конкурсном документацијом. Понуда мора да садржи следеће елементе: 1. Образац бр. 1- образац понуде 2. Образац бр. 2- подаци о подизвођачу (само ако је применљиво)
 6. 6. 6 3. Образац бр. 3- подаци о понуђачима у заједничкој понуди (само ако је применљиво) 4. Образац бр. 4- изјава о поштовању важећих прописа 5. Образац бр. 5- изјава о независној понуди 6. Образац бр. 6- модел уговора- попуњен, потписан и оверен 7. Меница регистрована у банци (обавезно достављање формулара о регистрацији) уз образац бр. 7- образац меничног овлашћења Понуђач може да достави и образац бр. 8 о трошковима понуде. Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко, јасно и недвосмислено, а овлашћено лице их потписује и печатом оверава. Понуда се попуњава штампаним словима средством које не дозвољава брисање (хемијска оловка, мастило, боја за штампаче, писаће машине и сл.). Сви документи поднети у понуди треба да буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати,одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози. Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко других речи, изузев када је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио. У том случају ће такве исправке бити оверене иницијалима особе или особа које су потписале понуду и печатом понуђача. Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Понуде се подносе до 18.02.2014. године до 10.00 сати, непосредно наручиоцупредаје се секретару школе сваког радног дана од 08.00 до 12.00 сати или поштом на адресу наручиоца наведену у конкурсној документацији. У случају да се понуда доставља поштом битно је да она стигне до наручиоца до 18.02.2014. године до 10.00 сати, без обзира када је упућена. Понуда која стигне до наручиоца по истеку наведеног дана и сата одбацује се као неблаговремена и враћа се понуђачу неотворена. Понуде се, без обзира на начин достављања, подносе у затвореној коверти или кутији на чијој је предњој страни штампаним словима јасно и видно назначено следеће: „Јавна набавка- куповина уља за ложење 2014.- НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини пун назив, адресa и број телефона понуђача. 5.3 Партије Предметна јавна набавка није обликована у више целина (партија). 5.4 Понуда са варијантама Понуда са варијантама није дозвољена. 5.5 Начин измене, допуне и опозива понуде Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да измени, допуни или опозове своју понуду на исти начин на који је поднео понуду, са ознаком: "Измена понуде", "Допуна понуде" или "Опозив понуде" за јавну набавку радова на текућем одржавању учионица. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или опозове своју понуду.
 7. 7. 7 5.6 Учешће у поступку Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 5.7 Понуда са подизвођачем Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да: - у Обрасцу понуде наведе опште податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача; - за сваког од подизвођача достави доказе о испуњености услова на начин предвиђен у делу 4.2. конкурсне документације. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на учешће, односно ангажовање подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 5.8 Заједничка понуда Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: - члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; - понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; - понуђачу који ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења; - понуђачу који ће издати рачун; - рачуну на који ће бити вршена плаћања; - обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. Носилац посла дужан је да: - у Обрасцу понуде наведе опште податке о свим понуђачима из групе понуђача; - за сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова начин предвиђен у делу 4.3 конкурсне документације. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 5.9 Рок испоруке, гарантни рок, место извршења набавке, начин и услови плаћања Уговор се реализује кроз шест делимичних испорука на основу писаних наруџбеница Наручиоца. Рок за испоруку добара не може бити дужи од 10 дана од уплате по профактури која се издаје на основу наруџбенице Наручиоца. Добра се испоручују на адресу Наручиоца, односно добављач се обавезује да испоруку уља за ложење врши до резервоара Наручиоца. Плаћање се врши авансно, за сваку делимичну испоруку на основу профактуре. 5.10 Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди Цена и све остале вредности у понуди се исказују у динарима (ограничено на две децимале). Све јединичне цене, као и укупна цена исказују се без ПДВ-а.
 8. 8. 8 ПДВ се обрачунава на укупну цену и посебно исказује. У предвиђену рубрику обрасца понуде затим се уноси и укупна цена са обрачунатим ПДВ-ом. Понуђена цена се може променити у току важења уговора уколико дође до промене цена на тржишту нафтних деривата.. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона, односно захтеваће детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним. Наручилац задржава право да изврши исправку рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку јавног отварања понуда, уз сагласност понуђача. Уколико понуђач ускрати сагласност на исправљање грешака његова понуда се одбија као неприхватљива. У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена. 5.11 Прибављање документације када је позив објављен на страном језику. Није применљиво. 5.12 Средства обезбеђења Понуђач, уз образац понуде, подноси бланко сопствену меницу за озбиљност понуде, регистровану у банци (обавезно) и менично овлашћење на обрасцу из конкурсне документације за реализацију менице у висини од 10% од понуђене цене. Наручилац ће реализовати меницу у случају да понуђач не приступи закључењу уговора у одређеном року. 5.13 Посебни захтеви у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља на располагање Нема таквих захтева. 5.14 Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца која је наведена у конкурсној документацији или на електронску адресу: alexgim@open.telekom.rs са назнаком: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку, редни број 1/2014. Наручилац ће заинтересованом лицу, у року од три дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима, одговор послати у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Комуникација у вези са додатном информацијама, појашњењима и одговорима врши се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. Тражење појашњења телефоном није дозвољено. Ако наручилац одговоре пошаље електронским путем или факсом, захтеваће од заинтересованог лица да на исти начин потврди пријем одговора, што је заинтересовано лице дужно да учини. 5.15 Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
 9. 9. 9 5.16 Негативне референце Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке: 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 2) учинио повреду конкуренције; 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. Доказ може бити: 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 5.17 Заштита података Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чувати као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 5.18 Критеријум за доделу уговора Критеријум за доделу уговора је најнижа укупна понуђена цена (без ПДВ-а). Понуђена цена обухвата, поред цене уља за ложење и трошкове превоза до Наручиоца у складу са тачком 5.9. 5.19 Критеријум за доделу уговора у случају исте понуђене цене У случају да два понуђача понуде исту цену уговор ће бити додељен оном понуђачу који је предвидео краћи рок за испоруку добара.
 10. 10. 10 5.20 Обавезе понуђача по члану 75. став 2. Закона Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Изјава се даје на обрасцу бр. 4. 5.21 Интелектуална својина Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 5.22 Начин и рок подношења захтева за заштиту права Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail alexgim@open.telekom.rs, факсом на број 018/804-832 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије. Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000
 11. 11. 11 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 5.23 Рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Наручилац ће, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона, пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
 12. 12. 12 образац 1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 1) Понуда број __________ од __________ године. у отвореном поступку јавне набавке за набавку добара- куповину 50.000 литара уља за ложење за потребе грејања објекта Алексиначке гимназије, редни број 1/2014. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ Пословно име или скраћени назив из регистра АПР Седиште и адреса Матични број ПИБ Име особе за контакт Електронска адреса Број телефона Број факса Лице овлашћено за потписивање уговора 2) Понуду дајем (заокружити): а) самостално б) са подизвођачем в) као заједничку понуду 3) Рок важења понуде: __________ (словима: ____________________) дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда). 4) Понуђена цена у динарима за 50.000 литара уља за ложење у складу са конкурсном документацијом (обухвата и цену превоза до Наручиоца): ____________________________ без ПДВ, односно ____________________________ са ПДВ. 5) Рок испоруке: _________________ дана (највише 10). Понуда се односи на целокупну набавку, у свему у складу са конкурсном документацијом. Подношењем ове понуде, прихватамо све услове из предметног позива за подношење понуде и конкурсне документације. Датум:______________ Потпис овлашћеног лица _____________________
 13. 13. 13 образац 2 ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ1 у отвореном поступку јавне набавке за набавку добара- куповину 50.000 литара уља за ложење за потребе грејања објекта Алексиначке гимназије, редни број 1/2014 Пословно име или скраћени назив из регистра АПР Адреса седишта Матични број ПИБ Лице за контакт Електронска адреса за контакт Број телефона Број факса Део предмета јавне набавке који ће бити извршен преко подизвођача: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Вредност дела набавке који ће бити реализован преко наведеног подизвођача износи ____% укупне вредности набавке. Датум:______________ Потпис овлашћеног лица Понуђача _____________________ Датум:______________ Потпис овлашћеног лица Подизвођача 1 Доставити само у случају да понуђач наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Образац ископирати и попунити за сваког наведеног подизвођача посебно. Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом понуђача и подизвођача. Проценат укупне вредности јавне набавке коју понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%.
 14. 14. 14 _____________________ образац 3 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА2 у отвореном поступку јавне набавке за набавку добара- куповину 50.000 литара уља за ложење за потребе грејања објекта Алексиначке гимназије, редни број 1/2014 Пословно име или скраћени назив из регистра АПР Адреса седишта Матични број ПИБ Лице за контакт Електронска адреса за контакт Број телефона Број факса Датум:______________ Потпис овлашћеног лица Понуђача _____________________ 2 Доставити само у случају заједничке понуде. Образац ископирати и попунити за сваког понуђача из групе понуђача, посебно.
 15. 15. 15 образац 4 ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12), понуђач _______________________________________________ (назив понуђача) потврђује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да је ималац права интелектуалне својине. Изјава се даје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке за набавку добара- куповину 50.000 литара уља за ложење за потребе грејања објекта Алексиначке гимназије, редни број 1/2014. Датум:______________ Потпис овлашћеног лица _____________________
 16. 16. 16 образац 5 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/2012), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач __________________________________________________________________ (назив, седиште и матични број) потврђује да је понуду у отвореном поступку јавне набавке за набавку добаракуповину 50.000 литара уља за ложење за потребе грејања објекта Алексиначке гимназије, редни број 1/2014 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Датум:______________ Потпис овлашћеног лица _____________________
 17. 17. 17 образац 6 МОДЕЛ УГОВОРА 3 УГОВОР Закључен дана _________2014. године у Алексинцу између: 1. __________________________________(назив) из ______________(седиште), општина ________________, матични број: ____________, ПИБ ____________, текући рачун: ____________________, коју заступа ________________________ (даље: Продавац), и 2. Алексиначке гимназије у Алексинцу, матични број: 07106947, ПИБ 100304490, текући рачун: 840-1799666-53, коју заступа директор Вера Манојловић (даље: Купац) Предмет овог уговора је испорука добара- 50.000 литара гасног уља екстра лако евро ЕЛ (даље: уље за ложење) за потребе грејања у објекту Алексиначке гимназије у Алексинцу у свему према понуди бр. __________ од __________ године, у складу са важећим прописима и обавезним стандардима који важе за испоруку ове врсте добара. Продавац се обавезује да у току 2014. године испоручи 50.000 литара уља за ложење Купцу. Купац се обавезује да за испоруку наведене количине уља за ложење плати цену од __________________ динара. Наведена цена обухвата и трошкове превоза добара до резервоара Купца. Испорука се врши на адресу купца у Алексинцу ул. Тихомира ђорђевића бб и извршава се сипањем уља за ложење у резервоар Купца. Испорука укупне уговорене количине уља за ложење врши се кроз шест делимичних испорука у току године, на писани захтев Купца. Продавац се обавезује да сваку делимичну испоруку плати по профактури Продавца. Купац се обавезује да делимичну испоруку изврши у року од _______ дана (у складу са понудом) од уплате по профактури. Мерење испоручене количине врши се уређајима одобрених типова од Дирекције за мере и драгоцене метале. 3 Модел уговора треба попунити, потписати и оверити печатом, уз обавезно навођење подизвођача, ако их има.
 18. 18. 18 Продавац гарантује квалитет испоручене робе у складу са важећим прописима и стандардима. Купац је дужан да рекламацију која се односи на квалитет или квантитет испоручене робе поднесе одмах при испоруци, а у случају скривених мана у року од 24 сата од сазнања за скривену ману. Уговор се закључује на одређено време и то до 31.12.2014. године. У случају једностраног раскида уговора, уговорна страна која раскида уговор ће другој уговорној страни доставити обавештење о разлозима за раскид, у писаној форми, и оставити накнадни рок од 30 дана за испуњење обавеза. Овај уговор се може изменити и допунити само у писаној форми. Саставни део овог уговора је и понуда продавца бр. ________ од дана _________, која је поднета у отвореном поступку јавне набавке бр. 1/2014. На све оно што уговором није регулисано примењује се Закон о облигационим односима и други прописи који се односе на предмет уговора. Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране овлашћених заступника. Уговор је закључен у четири истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по два. Подаци о подизвођачима и делу уговорених обавеза које су они дужни да изврше: ____________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ПРОДАВАЦ ________________ КУПАЦ ________________
 19. 19. 19 образац 7 ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА На основу Закона о меници, _____________________________________ (назив понуђача) из ______________________________ (седиште) ул. ______________ ___________________________(адреса), матични број: ____________________ ПИБ: ____________________, текући рачун бр. ___________________________, доставља: МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ Корисник: Алексиначка гимназија у Алексинцу, ул. Тихомира Ђорђевића бб, МБ: 07106947, ПИБ: 100304490, рачун: 840-1799660-71. У отвореном поступку јавне набавке бр. 1/2014 која се односи на набавку добара- куповину 50.000 литара уља за ложење за потребе грејања објекта Алексиначке гимназије, достављамо једну бланко соло меницу, серијски број _____________________________________. Овлашћујемо вас, као повериоца, да меницу дату на име гаранције за озбиљност понуде можете попунити на износ од 10% од понуђене цене у нашој понуди бр. ______________ од ____________ године, односно на износ од _____________ динара (словима _______________________________________) и исту наплатите, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем, у складу са важећим прописима, са свих наших рачуна као Дужника- издаваоца менице, из новчаних средстава, односно друге имовине. Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. Датум:______________ Дужник- издавалац менице
 20. 20. 20 _______________________ образац 8 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ за јавну набавку уља за ложење у отвореном поступку, редни број 1/2014. Врста трошкова Износ трошкова у динарима Укупно: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. У складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама, ако дође до обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако у израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца, као и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.4 Датум:______________ Потпис овлашћеног лица _____________________ 4 Образац није обавезан елемент понуде. Понуђач уноси одговарајуће податке о трошковима са порезом на додату вредност, уколико је исте имао.

×