20110531 koers gebiedsvisie centrum - zuid

477 views

Published on

Arnhem ambieert een nieuw leisureplein op Olympus. De gemeente Arnhem is op zoek naar ondernemers en ontwikkelende beleggers met plannen voor één of meerdere (grootschalige) commerciële vormen van recreatie. Ook de bestaande Rijnhal is te koop.

Published in: Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
477
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20110531 koers gebiedsvisie centrum - zuid

 1. 1. Koers gebiedsvisie centrum -Zuid vastgesteld door de gemeenteraad van arnhem op 31 mei 2011 1
 2. 2. co-lo-fon 2
 3. 3. inhoudsopgave1. INLEIDING2. HOOFDUITGANGSPUNTEN3. TERUGBLIK: GEBIEDSVISIE 20104. KOERS 2011BIJLAGE:RUIMTELIJKE AANBEVELINGEN 3
 4. 4. Voortraject: model 4 Kwadranten; vastgesteld door de Raad (26-05-2008) als uit te werken model 4
 5. 5. 1. INLEIDING de voorgestelde koers is voorzichtiger met beter faseerbaar programma en minder dure elementen.aanleiding, doel en leeswijzer met een groeimodel wordt de voorgestelde koersin dit document wordt een nieuwe koers beschre- toegelicht.ven voor de ontwikkeling van het gebied centrumZuid. bij het opstellen van de koers is gebruik dit document start met een beschrjiving van degemaakt van de in januari 2010 afgeronde ge- hoofduitgangspunten. de gebiedsvisie uit 2010biedsvisie centrum Zuid. de raad had opdracht wordt vervolgens inhoudelijk toegelicht, waarnagegeven voor het opstellen van deze gebiedsvisie. met een groeimodel een aangepaste koers wordtbij het gereedkomen van de visie bleek al snel dat voorgesteld. in de bijlage worden ruimtelijke aan-de visie ingehaald was door de tijd. om meerdere bevelingen voor de nadere uitwerking benoemd.redenen is de gebiedsvisie niet meer toereikend:a) de veranderde marktsituatie,b) ontbreken serieuze belangstelling vanuit demarkt voor een ‘intensieve brug’ met bebouwing,c) het niet kunnen koppelen van hov aan de brugend) de beperking vanuit externe veiligheid om ver-blijfsfunkties te maken op de brug.uit de gebiedsvisie van 2010 zijn onderdelen benutdie nog wel actueel zijn en deze zijn gebruikt omeen nieuwe koers te bepalen. 5
 6. 6. Kapstok tbv thematisering denkbaar programma in relatie tot Gebiedskenmerken 6
 7. 7. 2. HOOFDUITGANGSPUNTEN groencompensatie (i.v.m. reconstructie nijmeeg- nieuw programma wordt aanzienlijk bepaald door hetin eerdere verkenningen en analyses van het seweg); verkeersvraagstuk, waaronder kosten en ruimtevraaggebied centrum Zuid zijn verschillende beleidsuit- van de bijbehorende parkeeroplossing, mogelijkhe-gangspunten vastgesteld. hieronder de urgenties - stedenbouwkundige opzet waarin faseerbare den voor dubbelgebruik parkeren ed;die op dit moment het meest actueel zijn en samen ontwikkeling mogelijk is en flexibiliteit bij nieuwemet algemeen beleid als uitgangspunt dienen voor bebouwing (herprogrammeren en/of uitbreiding/ - optimaliseren gebruik parkeervoorzieningen kwa-de ontwikkeling van het gebied. inkrimping). drantenruimtelijk & planologisch programmatisch - het parkeerregime moet voorzien in een regime pas- send bij het gebruik en de functie van de gebouwen;- scheppen van ‘een hart’ in arnhem-Zuid door - benutten van de huidige ruimte in de markt voorverdere ontwikkeling van de kwadranten en door detailhandel en leisure. onderzoeken kansen - bewaken goede doorstroming hoofdverkeersadersbetere verbindingen en uitwisseling tussen de voor maatschappelijke voorzieningen (scholen, kwadranten tijdens grote evenementen;kwadranten; gemeenteloket, buurtcentra, bibliotheek, kinder- opvang, mfc ed). inzetten op functies met een - ontbrekende of kwalitatief slechte schakels in lv-- het stadsdeel arnhem-Zuid zichtbaar maken met bijzondere betekenis met reikwijdte; verbindingen verbeteren.kwaliteit aan de hoofdstructuur en verbeteren vande entree van arnhem vanaf de a325; - op korte termijn geen of zeer beperkt toevoegen van nieuwe kantoren en woningen. indien moge-- stedenbouwkundige structuur en werking pu- lijk inzetten op differentiatie binnen de bestaandebliek domein van het gebied verbeteren: introverte woningvoorraad (Kronenburg).gebouwen een gezicht geven naar de publiekeruimte (Kronenburg); verkeerstechnisch- upgraden kwaliteit openbare ruimte: sociaal - mogelijkheden en beperkingen voor toevoege-veiliger, minder verharding, meer groen en water. 7
 8. 8. Gebiedsvisie afgerond januari 2010 Gebiedsvisie afgerond januari 2010 8
 9. 9. INTERNE OMLOOP / VERDEELLAAG GELREDOME OP 6 METER = TWEE PARKEERLAGEN landschappelijke daken variant rijnhalgebied met grote gebouwclusters publieksfunkties Kronenburg en gelredome veel programma realiseren met parkeren eronder)3. TERUGBLIK: GEBIEDSVISIE 2010 o de (funktie) rijnhal zou in dit model worden vanaf hetzelfde ‘niveau’ ontsloten. bovendien sluit dit niveau goed aan op het niveau verplaatsen in nieuwbouw in de grotede gebiedsvisie afgerond in januari 2010 is een gebouwstruktuur bij gelredome (voordeelomvangrijke studie, waarin vele belangrijke van de dijken. o hov is in de visie gekoppeld aan het uitwisseling parkeren en andere bijkomende zakenthema’s stevig onderzocht zijn. de belangrijkste met omliggende funkties)inhoudelijke kenmerken van de gebiedsvisie zijn: knooppunt ter hoogte van de brug hov, maar is inmiddels op de locaties matsersingel en o ten zuiden van de gebouwstruktuur batavierenweg gedacht, daarmee is een intensief gelredome is een leisure park gedacht, waarin ruimtede visie gaat uit van een groots totaalidee, is voor een modern skulpturaal skatepark en tribune knooppunt moeilijker waar te maken, aangezienwaarmee het gevoel van centrum en ‘reuring’ bezoekers met hov niet in- en uitstappen ter (in de vorm van een amfitheater gekoppeld aan dein arnhem Zuid letterlijk met grote ruimtelijke brug) hoogte van de brug.ingrepen gepaard gaat. de verbinding tussen de o Winkelcentrum Kronenburg breidt in o op het gelredomekwadrant wordtkwadranten gelredome en Kronenburg heeft als naast de matserzijde in elk geval ook aan zijde een grote gebouwstruktuur rondom heteigenschap dat het een centrale schakel is om ook a325 uit, vanwege de intensieve brugverbinding voetbalstadion gemaakt. deze bestaat uit eente verblijven (i.p.v. alleen te passeren). met verblijfskwaliteit. aan de zuidwestzijde van ‘dek’, ofwel verhoogd maaiveld met hieronder 3 lagen parkeren. via het dek zijn verschillende Kronenburg is een woontoren gedacht.enkele hoofdkenmerken van de visie: o op het rijnhalgebied zijn 2 woonbuurten funkties bereikbaar voor publiek. vanaf dit dek zou bovendien ver het landschap ingekeken (laagbouw in hoge dichtheden) getekend. de visieo intensieve (brug)verbinding tussen heeft hier ook een variant met grote gebouwclusters kunnen worden, een prachtige ervaring. inKronenburg en gelredome met bij voorkeur op gevuld met stedelijke appartementen. de gebouwstruktuur zou voornamelijk dede brug begeleidende funkties (horeca, shops). o de visie pleitte voor veelvuldig gebruik van woonshoppingmall (oostelijk) en grootschaligehiervoor moeten 2 kantoorpanden gesloopt landschappelijke daken mede ingegeven door de leisure plaatsnemen ‘afgezoomd’ met eventueelmoeten worden en een oplossing om de barriere klimaatdiscussie (hitte-eiland ed tegengaan). hier en daar kleinschaliger programma. Zodatte slechten van de tegen het winkelcentrum o rondom het nijmeegseplein is een ensemble blinde gevels voorkomen worden. het bouwen vanaangebouwde flat en aan te haken op een te van 3 grote kantoren gedacht. het parkeren bij de de grote struktuur is moeilijk faseerbaar (ineensmaken goede publieke route. voordeel: alle kantoren vind deels plaats onder de gebouwstruktuur 9
 10. 10. 10
 11. 11. verblijf en vermaak gekoppeld aan de brug: bijvoorbeeld een skulpturaal skateparkgelredome (tunneltjes als verbinding naarparkeren)o enkele torens (wonen en kantoren) aan dewestzijde van de gebouwstruktuur gelredome.o er is meer programma getekend, dan doorde raad meegegeven; ook op enkele plekken dietot discussies leiden (o.a. 2 solitaire woontorenslangs dijk westelijk van gelredome) 11
 12. 12. voorgestelde koers 2011: groeimodelvertaald beeld gebiedsvisie jan. 2010 a. 12 b.
 13. 13. naar woningen in het gebied4. KOERS 2011 -kantorenmodel a gaat uit van meer voorzichtigheid en rijnhal:faseerbaarheid. de kwadranten bestaan opzichzelf -mix van funkties, waaronder: (grootschalige)en hebben elk zo hun eigen identiteit en sfeer. leisure gecombineerd met bijpassendein model b is groei voorzien met de toevoeging (grootschalige) detailhandel, onderwijs, sport,van een eenvoudiger brug en ‘doorgroei’ van kantoren, ondersteunende horeca, wonen, etc.programma. overig:het kansrijke programma in de 3 kwadranten is in -zoekgebied kantoren m.n. in de hoeken van hetde basis gelijk als in de gebiedsvisie 2010 (zie ook verkeersplein nijmeegsewegblz 6). te denken valt aan: een sterke focus en regie op het juiste programmagelredomekwadrant: in het juiste kwadrant versterkt de synergie-(grootschalige) leisure in het gelredomekwadrant die programma’s met elkaar aangaan, zodat er-woonmall / life style, sterkere themagebieden ontstaan.-aanvullend programma als horeca in de praktijk zijn ‘overlappingen’ niet direct-specifieke formules als bijv. flag ship stores schadelijk. dat kan van geval tot geval onderzocht-kantoren worden.Kronenburg:-uitbreiding van het winkelcentrum Kronenburg(detailhandel, horeca, maatschappelijk etc.)-optioneel valt te denken aan woningen op / aanhet winkelcentrum of transformeren van kantoren 13
 14. 14. A: KWadranten op eigen Kracht 14
 15. 15. model a: KWadranten op eigen Kracht o de overgang naar elden en het oostelijk zijn bij de hoofdingangen van de kwadranten zijn(‘arnhemse schaal’) landschap wordt met zorg gemaakt door aan deze passend bij de opzet van dit groeimodel zijde lagere gebouwen en een groene buffer. o het versterken van de lv-route over deKenmerken: o voor het rijnhalgebied wordt het (Kronenburgdijk / schepen van ommerenstraat) is campusmodel rondom 1 (bijv. gezamenlijk) een pre om het gebied beter te ontsluiteno arnhem-Zuid is in stap a al beter zichtbaar domein. dit domein kan in de nadere uitwerking o parkeren is momenteel op maaiveld voorzien.aan de hoofdstruktuur in zorgvuldige samenhang lager- of hogerwaardig worden. van plein tot bij de verdere ontwikkeling van plannen met de marktmet de groen aangeplante verkeersprofielen. parkeerplein, afhankelijk van het type programma. zal gezocht worden naar een optimale openbareo Winkelcentrum Kronenburg richt zich de gebouwvolumes in dit kwadrant hebben een parkeervoorziening, waarbij dubbelgebruik eenmeer naar buiten en bedt zich in een aangenaam optimale maat, passend bij de nu reeds aanwezige uitgangspunt is, afhankelijk van de te vestigenverbeterd publiek domein. de funktie breidt m.n. grootschalige funkties. handhaven van de rijnhal funkties. parkeren zal zoveel mogelijk geintegreerdaan matsersingelzijde uit en in beperkte mate is geen uitgangspunt, maar mede afhankelijk van worden met de gebouwontwikkelingen.aan de zijde aan de a325, deze ontwikkeling is plannen in het gebied. o de hoogte, architectonischesterk afhankelijk van de ontwikkelingen bij het o kantoren zijn bewust nog als zoekgebied verschijningsvorm en afmetingen van gebouwen zalgelredome, de rijnhal en de markt. in de eerste aangegeven en hoeven niet zozeer één passend zijn bij de maat en schaal van gebied en typefase is uitbreiding aan de zijde a325 mogelijk, ruimtelijk ensemble te zijn, maar gaan meer op funktie in het gebouw. aandacht zal besteed wordenmaar stedenbouwkundig niet perse noodzakelijk. in de stedenbouwkundige struktuur van de 3 aan de uitstraling van de gebouwen en de aansluitingo Zowel voor het gelredome- als kwadranten. bij de omgeving. gebouwen maken zichtbaar watrijnhalkwadrant wordt ingezet op een campus o het publiek domein en de langzaam er intern plaatsvindt (tegengaan dichte gevels) enopzet met grote gebouwvolumes met een alzijdig verkeersnetwerk (verbindingen in de kwadranten, versterken de leefbaarheid in het gebied.karakter. nadere uitwerking is nodig en moet naar buiten en onderling) hebben in alle modelleno.a. uitwijzen welk parkeerconcept gehanteerd aanzienlijke aandacht nodig en zullen in dezal worden. te denken valt aan: clustering, uitwerking nader opgepakt moeten worden. er isonder gebouwen etc. de campusopzet is een niet direct een verbinding tussen Kronenburg engemakkelijker faseerbare opzet dan het grote gelredome nodig.gebouwencluster uit de gebiedsvisie 2010. o de hov -haltes zoals deze reeds bedacht 15
 16. 16. B: Kwadranten nader verbinden 16
 17. 17. model b: KWadranten nader verbinden sloop van de school en het sportcomplex op het(‘arnhemse schaal doorontwikkeld’) terrein.voor model b gelden de kenmerken zoals reedsbenoemd in model a, waarbij tevens de volgendetoevoegingen zijn opgenomen:o een brug, waarbij aantakkende langzaamverkeersverbindingen centraal door het gebiedde ‘dooradering’ verbeteren voor stadsbewonersen overige gebruikers, vanwege snellerecomfortabeler routes naar interessante funktiesof het buitengebied. ook funkties direct in deomgeving hebben er voordeel van. (combinerenvan bezoek aan funkties, uitwisseling parkeren vanfunkties) de verbinding is minder kollosaal dan inde gebiedsvisie uit 2010 en is niet zozeer ingerichtvoor verblijf. nader onderzoek is nodig naareventuele aantakkende lv-verbindingen.o Winkelcentrum Kronenburg breidt zonodigook aan de zijde van de a325 uit, zodat zij ook vanafdeze kant ‘gezicht’ toont.o het overige gebied kan zich in het algemeennader vullen met programma. het model toont ookhoe een ver toekomstbeeld op het rijnhalgebiederuit kan zien, echter er is nu geen aanleiding voor 17
 18. 18. 18
 19. 19. buffer tussen kleinschalig en ‘grootschalige wereld’ matsersingel: gr.struktuur fors, en redelijk intakt de kwadranten zijn ‘stenig’BIJLAGE: invullen met groen in een openbaar hart ergens een dergelijk groen buffergebied brengt bovendien centraal in dit kwadrant. meer groen centraler in arnhem-Zuid, zodat bewonersRUIMTELIJKE AANBEVELINGEN straks gemakkelijker kunnen profiteren van het groen. de groene/blauwe schakels door de 3 kwadrantengroenstruKtuur zijn niet alleen klein in aantal en omvang, maar verbeteren zichtlijnen langs de dijk bij gelredomeaangezien het groen (en blauw) van formaat de weinige snippers zijn ook zeer mager van door (middels een ontwerpuitwerking) opensnijdenin arnhem-Zuid vooral buiten het verstedelijkt kwaliteit, en slecht toegankelijk. van de aanwezige beplanting (struiken).gebied ligt , zou extra groen (en blauw) tussende 2 grote longen welkom zijn. bijvoorbeeld met name voor het woongebied in Kronenburg zijnaangehaakt op de kamstruktuur van groene lijnen weinig groene verblijfs- en ontmoetingsplekken.in oostwestrichting (malburgen, huissensedijk). gezien de verwachte toekomst met meer hitteproblematiek, is investeren in groen en blauwinvesteren in groen (en blauw) is extra van belang extra van belang in de wijk.aangezien alle kwadranten erg stenig zijn. metname voor de woonwijk in Kronenburg is dit zeer De groene ‘dijkenwereld’ qua profielopbouwnadelig omdat groengebieden van formaat ook verbeteren, m.n. ter hoogte van de stortlocatie denog eens op aanzienlijke afstand liggen. mogelijkheden bekijken hiertoe.verbeteren van de wijze waarop met name de aandacht voor een goede overgang vankwadranten gelredome en Kronenburg zijn grootschalig in het gelredomekwadrant naaraangehaakt op de overkoepelende doorgaande kleinschalig en groen in elden in de vorm vangroenstrukturen. een buffergebied. beplanting, gebruik van relief, maar ook water, kunnen daarin een belangrijkeHet kwadrant Rijnhal meer laten profiteren van de rol spelen. ook zou bebouwing aan deze zijde inZeegsingel. dit is de groene as noordelijk van het bouwhoogte en uitwerking kunnen reageren oprijnhalgebied. benutten van de kans van het mede het kleinschaliger karakter aan deze zijde. 19
 20. 20. Formele rij-opstellingen 20
 21. 21. Kleinschalige dijkwereld, fraaie beleving waterzone & natuur terug aan de voet van hele dijk? Referentie continu dijkprofiel & kruising: kans A-325!beleving vanuit hoofdverKeersWegen plaatsing in afstemming met het fraaie profiel ‘dicht’ zetten. het opensnijden van vooral dient onderdeel van studie te zijn. onderbeplating, zodat met enige ‘zichten’ ontstaat,Opvallend zijn de groene profielen van de is wenselijk.hoofdinfra in arnhem zuid, waarbij beplantingen Kronenburgsingelzowel begeleiding van de route als eenzelfde type het noordoostelijk deel van de Kronenburgsingel a325 / nijmeegseweg‘schild’ zijn ten aanzien van bebouwing erachter. is om onduidelijke reden aangetast door het de a-325 is met haar snelwegkarakter nu eenhet maakt dat arnhem-Zuid zich in veel gevallen ontbreken van bomen langs de route, in een barrière in het stadsweefsel en (vooral in hetniet duidelijk en herkenbaar manifesteert aan toch al kale en stenige ruimte. hier nieuwe jonge zuiden) een anonieme weg. belangrijke arnhemsede doorgaande bezoeker. Zuid presenteert zich bomen aanplanten is aanbevelingswaard. programma’s als gelredome, Kronenburg endaarmee anoniem en heeft een magere identiteit. rijnhal hebben geen direct adres aan de a-325, pleij /batavierenweg een belangrijke entree vanuit arnhem-Zuid. ermatsersingel ten tijde van de reconstructie van het kruispunt zijn omrijdbewegingen nodig om de funktiesaan de matsersingel zou de stad zich veel nijmeegseplein zijn veel bomen gekapt langs de te bereiken. Winkelcentrum Kronenburg isduidelijker kunnen presenteren. pleijroute en batavierenweg. door de komst van niet zichtbaar vanaf de a-325 en heeft haarDe inrichting van het rijwegprofiel Matsersingel gelredome en haar bijbehorende infrastructuur zichtbaarheid en adres aan de matsersingel.met begeleidend robuust groen is qua concept wel (tunnels, fietspaden etc) is aan de noordzijde attentiewaarde aan de a325 dat zich hier innog fraai, samenhangend en vrijwel intakt. maar van het terrein structurele (zware) beplanting arnhem een belangrijk winkelcentrum ener zijn te weinig duidelijke orientatiepunten in de weggenomen en is jonge beplanting bij de concentratie van overige funkties bevindt, isvorm van kwalitatieve bebouwing aan de weg. om entree terug ontworpen op het terrein in een aanbevelenswaard.winkelcentrum Kronenburg uit haar anonimiteit losse strooiing. in zijn algemeenheid zijn er nute halen, liggen de kansen voor uitbreiding aan ‘kale zichten’ op de bebouwing ontstaan. een de a-325 (provincie gelderland wegbeheerder) zoude matsersingel, zodat het gebouw zich sterker toekomstig beplantingsconcept dient helderheid wellicht op termijn een vriendelijker stadsentreepresenteert aan de route. in het ontwerp voor en ‘verzachting’ te verschaffen. kunnen zijn met bijvoorbeeld een middenbermde nieuwe uitbreiding dient rekening te worden (en geen vangrail), passend bij de rijsnelheidgehouden met de directe omgeving, waaronder langs de dijk bij gelredome is een wirwar aan die nu al wordt voorgeschreven. Zo krijgt mende beleving van het groene profiel en schaal en verschillende bomen en dichte struiken te vinden, het gevoel het stedelijk gebied in te rijden. demaat van het gebied. Zorgvuldige inpassing en die het terrein aan deze zijde nu behoorlijk exacte inrichting zou afgestemd moeten worden 21
 22. 22. Ligging stadsentree A325-Nijmeegseweg en haar snelwegkarakter stel: de A-325 met fraaier entree (minder als snelweg)huidige stedelijke hoofdstruktuur (geen uitspraken architectuur kwaliteit) 22
 23. 23. omrijdbewegingen groene beeld a325 ter hoogte van elden stedelijke hoofdstruktuur (vigerend struktuurplan)op de nijmeegseweg. de gebouwen aan de a325 groot deel van de kwaliteit van de gebieden wordtzouden zich bovendien directer op de weg kunnen hierin bepaald.oriënteren.het binnenrijden van arnhem-Zuid is langdurigeen voornamelijk landschappelijke ervaringtot en met de dijk. alleen de ohra-torenen de ‘achterkanten’ van het laagwaardigbedrijventerrein laten iets van Zuid zien. eldenligt op deze hoogte prettig verscholen achterde groene dijk. na de dijk manifesteerd de stadzich op kwalitatieve wijze aan de oostzijdemet aantrekkelijke kantoortorens en westelijkmet het gelredomegebouw, vervolgens zakthet stedelijke en kwalitatieve behoorlijk in. dewoongebouwen bij Kronenburg hebben weinigkwaliteit, boomstrukturen zijn aangetast bij hetnijmeegseplein. het binnenrijden van malburgengeeft weer enig contact met de stad arnhem.men heeft het stedelijke moment dan als het ware‘gemist’ en ziet in malburgen een grotendeelssuburbaner karakter.in zijn algemeenheid zou de opbouw van(principe)profielen van wegen en begeleidendgroen meegenomen moeten worden in de verdereontwikkeling van de 3 kwadranten. immers een 23
 24. 24. 24
 25. 25. het anWb-gebouw en jeugdgebouw aan de woonbuurt). aan de noordzijde kan een mooiestedenbouWKundige struKtuur matsersingel zijn qua maat, schaal of solo-positie heldere parkeerplaats in het groen gemaakt slecht ingebed in de struktuur. dit geldt ook voor worden, waarbij de verblijfskwaliteit beter. in elkde studiegebieden rijnhalgebied, Kronenburg het dwars tegen het winkelcentrum geplaatste geval een beter publiek domein. de ruimte heeften gelredome verschillen in stedenbouwkundige appartementenblok die een doorgaand maaiveld levendige ‘voorkanten’ nodig. dit kan o.a. doorstruktuur. blokkeert. het verzorgingstehuis aan de oostzijde deze aan het winkelcentrum te ‘plakken’. matsersingel is ontmanteld. hier ligt momenteel aan de zijde matsersingel is wellicht ruimtewinstrijnhal een nieuwe ontwikkelingskans. mogelijk door een slimmere organisatie van hethet rijnhalgebied is nu een verzameling ‘losse’ busstation hier. bovendien zouden levendigegebouwen. nodig is een helder uitgewerkt het winkelcentrum heeft uitbreidingsruimte ‘stationslocatiefunkties’ met ‘voorkanten’ hierstedenbouwkundig concept met o.a.: entrees nodig. een hoogwaardig en opener karakter bijdragen aan een beter werkend publiek domein.duidelijk ‘gericht’ (bijvoorbeeld alle entrees aande binnenruimte), gebouwen meer in relatie tot verbeteren het funktioneren van het gebied. langs verschillende randen liggen kansen, maar gelredomeelkaar brengen door maat, schaal, beeldkwaliteit, de attentiewaarde aan de matsersingel is vooral het gelredomekwadrant bestaat aan gebouwenorientatie (veelal alzijdigheid) betere positionering van belang. het bijbehorend parkeren zal goed vooral uit het grote stadion dat als ‘einzelganger’van gebouwvolumes aan omliggende opgelost moeten worden. dit kan wellicht op het ‘gedraaid’ een vrij centrale positie inneemt in deinfrastrukturen en dergelijke. gebouw (= efficient ruimtegebruik), maar hier ruimte. het gebouw is kollossaal en vanuit vele liggen ook kansen voor extra buitenruimte (met standpunten in de stad ervaarbaar. er is veelKronenburg groen en blauw) in de wijk Kronenburg. ruimte om gebouwen toe te voegen, maar hetin Kronenburg dient de leefbaarheid te ten dele zichtbaar houden van het stadion heeftverbeteren. er is veel aandacht nodig voor het het gebied rondom het winkelcentrum moet meerwaarde voor de stad.verbeteren van de slecht op elkaar aansluitendestedenbouwkundige onderdelen (eilanden). verbeteren door het maken van een beter publiek domein met levendige funkties die zich openen opvallend is het fragiele weefsel langs deer gaat veel mis in de overgangen tussen naar de publieke ruimte. de kansen liggen vooral eldensedijk en in het dorp elden zelf. Zowel langsgebieden (voor- en achterkantenproblematiek, aan matsersingel en de noordzijde (naar de de dijk als aan de dorpslinten is veel fraaie dorpseerfafscheidingen, inrichting openbare ruimte). bebouwing te vinden met een kleine korrelgrootte. 25
 26. 26. 26
 27. 27. omrijdbewegingen bestaande brug over a325: sober en degelijk fietstunnels weinig zicht (sociale- en verkeersveiligheid)verKeer fietser aan te verbinden. is. • aan de noordkant van gelredome bestaat nu geen • vanuit het dorp elden ligt een kans voor eenhet studiegebied ligt goed aangetakt op het gemakkelijke fietsroute (oost-west) en entree naar lv-entree naar een te maken parkachtige zijdehoofdautonetwerk. echter, belangrijke arnhemse het gebied (oversteken via malburgen en terug via van het gelredomekwadrant. deze entree zouprogramma’s als gelredome, Kronenburg fietsbrug met mager ontworpen ‘fietshelling’ (of bijvoorbeeld aangehaakt kunnen worden op deen rijnhal hebben geen direct adres aan de alternatief). ‘middenas’ van het dorp.belangrijke entree vanuit arnhem-Zuid. er zijn • Vanuit de wijk Kronenburg fietst men niet in alle kwadranten is in de nadere uitwerkingomrijdbewegingen nodig als men de kwadranten gemakkelijk en rechtstreeks richting de ook aandacht nodig voor het parkeren, denadert. (Winkel)centrum Kronenburg is niet groene long van het waterrijke meinerswijk. de autonetwerken en het laden & lossen. op velezichtbaar aan de a-325 en heeft haar adres aan de entrees liggen ver pas bij de noordwestpunt plekken zijn verbeteringen mogelijk door eenmatsersingel. van malburgen of via de huissense dijk. een efficienter heldere organisatie. rechtstreekser of beter optie dan de huidigede komst van een mogelijke hov-lijn (bus) moet variant ten noorden van gelredome zou welkomde ontsluiting van het gebied en aantakking op zijn. Welke opties de beste zijn ter verbetering vanoverige (centrum-)gebieden kunnen verbeteren. het fietsen ‘naar het buitengebied’, dient nader afgewogen te worden. te denken valt aan eenopvallend aan de langzame verkeersnetwerken die extra en rechtstreekser oostwest fietslijn tussende opgave ‘raken’: de kwadranten gelredome en Kronenburg, maar• alle kwadranten zijn zeer slecht op de ook een vrijliggend fietspad aan de Schepen van fietser en voetganger ingericht. Doorgaande ommerenstraat is een onderzoek waard. strukturen, duidelijke entrees en voorzieningen • in de kwadranten zelf is de interne orientatie en voor de fietser en voetganer ontbreken in verblijfskwaliteit voor voetgangers en fietsers grote mate. Met de fiets rijdt men vooral zeer slecht. grote terreinen van asfalt, diverse ‘om’ de 3 kwadranten ipv ‘erdoor’. indien er parkeerterreinen, hekwerken, bebording, rare aantrekkelijke milieus worden gemaakt, liggen overgangen, weinig fraaie entrees en dergelijke er kansen om hier verbeteringen voor de maken dat er in alle kwadranten weinig overzicht 27
 28. 28. huidige waterstruktuur met A-watergangen 28
 29. 29. ligging in grotere watersysteemWater • Wielen en kolken (oude dijkdoorbraken) fraai zijn deze door te trekken, maar er is dan wel behorende bij de historische dijk ruimte nodig (zone). nu staat de bebouwing ergQua ligging begeeft centrum Zuid zich in het • een fortgracht (rond de locatie waar het fort niet dicht op de dijk. bovendien zullen technischevan nature natte poldersysteem van malburgen/ meer bestaat) mogelijkheden verder moeten worden nagegaan.Kronenburg en nabij 2 andere watersystemen, • historische fragmenten van de grift (oudenl: het poldersteldel van de zuidelijke wijken trekvaart richting nijmegen) ten westen van hetin arnhem-Zuid en het rivierenlandschap met gelredometerrein?haar dijken. toch is het fenomeen water in de • het waterrijke landschap meinerswijk behorend bij3 kwadranten erg ondergeschikt en in de wijk rivierenlandschap.Kronenburg bijna niet aanwezig. het verdientaanbeveling om water waar mogelijk een grotere in het cultuurhistorisch (landschappelijk) onderzoekrol te geven in de inpassing. in de wijk Kronenburg kan bekeken worden wat over is van en wat deis vernatting extra wenselijk gezien de grote mate waarde of kans van historische waterstrukturen is envan stenigheid in dit gebied. zou kunnen zijn.de waterstrukturen in het studiegebied zelf Water of andere landschappelijke middelen(linkerbeeld) bestaan uit: zouden wellicht ingezet kunnen worden in het• ontwateringsstelsels bestaande uit brede gelredomekwadrant als natuurlijke omheining en a-watergangen met stromingsrichting ter voorkoming van een situatie, waarbij het terrein naar het zuiden. ter hoogte van elden is volledig afgesneden wordt van haar omgeving met een lange duiker onder het dorp getrokken grote hekken. om de verbinding te maken. de watergang aan de ooszijde van de a325 loopt dood? de waterzone met natuurontwikkeling aan de voet onderzoeken of deze lijn verbonden kan van de dijk iets zuidoostelijker verderop langs de worden. wijk is fraai, maar loopt niet continu door. het zou 29
 30. 30. Doorsnede: Schets dijkprofiel t.h.v. stort op basis van globale hoogtegege- vens Let wel: factor 10 schaalverschil is getekend om hoogteverschil beter inzichtelijk te makenTer hoogte van de stortplaats / HuissensedijkAlternatief plan ipv de (middelste) wateras gewenst 30
 31. 31. relief: veel dijken en taludsreliefer ligt een mooie kans om het historischdijkprofiel met aflopende taluds te herstellen toteen fraai profiel; dwz het grondlichaam niet meertegen de dijk ‘aanplakken’, maar weghalen ofuitsnijden middels een gravure. de identiteit vanhet ooit fraaie dijkprofiel is nu niet herkenbaar,vanwege de ‘aankoeking’, de beplanting en deaanwezige opslag. het geheel oogt rommelig.de dijklichamen en het gronddepot ten zuiden/oosten gelredome biedt natuurlijke begrenzingvan een eventueel te maken buffer / park en kantevens een rol spelen als natuurlijke omheining.Bij opgaande fietsroutes van en naar de dijk isaandacht nodig voor een ‘gemakkelijke’ oplossing,met bijvoorbeeld een flauwe hellingshoek. 31
 32. 32. 32
 33. 33. veel cultuurhistorie om en bij de dijkenwereld elden, ‘lintdorp’ omringd door buffer van groencultuurhistorieop de gemeentelijke erfgoedkaart vinden wijeen veelheid aan historische relicten. dezeleveren veel kwaliteit in de ervaring van m.n.het dijkgebied ten zuiden en westen van hetgelredometerrein.aangrijpingspunt voor verdere ontwikkelingop de vormt de zogenaamde ‘limes’. dit is devoormalige grens van het romeinse rijk. dezegrens bewoog vroeger mee met de ligging vande rivier. in het project meinerswijk denkt menmomenteel na wat men met deze limes in hetontwerp zou willen doen. afstemming ten aanzienvan de overige delen (o.a. bij gelredometerrein) isvan belang. 33
 34. 34. Impressie Kronenburg 34
 35. 35. Impressie Rijnhalgebied 35
 36. 36. Impressie GelredomeRanden Gelredome - noordoostzijdeRanden Gelredome - noordzijdeRanden Gelredome - oostzijdeRanden Gelredome - westzijde 36
 37. 37. ZuidzijdeNoordwestzijde 37
 38. 38. 38

×