Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הוצאת עיתון הארץ בע"מ ואלמוג בן זכרי נגד המדינה

171 views

Published on

בש"פ 3262/18

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

הוצאת עיתון הארץ בע"מ ואלמוג בן זכרי נגד המדינה

  1. 1. ‫בש"פ‬3262/18 1‫בע"מ‬ ‫הארץ‬ ‫עיתון‬ ‫הוצאת‬ . 2‫זכרי‬ ‫בן‬ ‫אלמוג‬ . ‫ד‬ ‫ג‬ ‫נ‬ 1‫ישראל‬ ‫מדינת‬ . 2‫פלוני‬ . ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ [24.05.2018] ‫ברון‬ '‫ע‬ ‫השופטת‬ ‫כבוד‬ ‫בת‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ ‫לנוער‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫החלטת‬ ‫על‬ ‫ערעור‬‫אביב‬ ‫ל‬-‫השופט‬ ‫(כבוד‬ ‫יפו‬ ‫ב‬ )‫גורפינקל‬ '‫צ‬ ‫עמית‬-‫ת"פ‬37053-04-17‫מיום‬16.4.2018 ‫המערערים‬ ‫בשם‬-‫מוזר‬ ‫פז‬ ‫עו"ד‬ ‫המשיבה‬ ‫בשם‬1-‫חדד‬ ‫יוני‬ ‫עו"ד‬ ‫המשיב‬ ‫בשם‬2-‫שפטל‬ ‫יורם‬ ‫עו"ד‬ ‫די‬ ‫פסק‬‫ן‬ 1‫החלטת‬ ‫על‬ ‫ערעור‬ ‫לפניי‬ .‫משפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫לנוע‬‫ר‬‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬-‫מיום‬ ‫יפו‬ 16.4.2018‫ת"פ‬ ,‫גורפינקל‬ '‫צ‬ ‫השופט‬ ‫(כבוד‬37053-04-17‫ו‬ ‫ההחלטה‬ :‫(להלן‬ )- ‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫לנוע‬‫ר‬‫או‬‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫המערערים‬ ‫בקשת‬ ‫נדחתה‬ ‫בה‬ ,)‫בהתאמה‬ ,- ‫או‬ ‫הארץ‬ ‫עיתון‬ :‫יחדיו‬ ‫(להלן‬ ‫בעיתון‬ ‫ועיתונאי‬ ,"‫"הארץ‬ ‫היומי‬ ‫העיתון‬ ‫של‬ ‫המו"ל‬ ‫פרסום‬ ‫ולהתרת‬ ‫דלתיים‬ ‫לפתיחת‬ )‫העיתון‬‫הפליל‬ ‫ההליך‬‫י‬‫המ‬‫תנהל‬‫המשפ‬ ‫בבית‬‫ט‬ ‫הרלוונטיות‬ ‫העובדות‬ ‫בקצרה‬ ‫יובאו‬ ‫להלן‬ .‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫ושמו‬ ‫הדיונים‬ ‫לרבות‬ ,‫לנוער‬ .‫לעניין‬ 2‫המשיב‬ ‫נגד‬ .2‫הוגש‬ )‫הנאשם‬ :‫(להלן‬‫אישו‬ ‫כתב‬‫ם‬‫לו‬ ‫המייחס‬‫עבירו‬ ‫ריבוי‬‫ת‬‫במהלך‬ ‫ובהן‬ ,‫ימים‬ ‫כשנתיים‬ ‫של‬ ‫תקופה‬‫באיומי‬ ‫סחיטה‬‫ם‬‫הגורמות‬ ‫כוזבות‬ ‫ידיעות‬ ‫פרסום‬ , ‫קשי‬ ,‫ובהלה‬ ‫פחד‬‫לסחר‬ ‫תיווך‬ ,‫הון‬ ‫הלבנת‬ ,‫לפשע‬ ‫קשר‬ ‫רת‬‫מסוכ‬ ‫בסם‬‫ן‬‫ותקיפת‬ ‫שוטר‬‫מחמירו‬ ‫בנסיבות‬‫ת‬‫עובדות‬ ‫פי‬ ‫על‬ .‫האישו‬ ‫כתב‬‫ם‬‫הנאשם‬ ‫נהג‬ ,‫בתמצית‬ , ‫עד‬ ‫שונות‬ ‫הזדמנויות‬ ‫באלפי‬‫למעצר‬‫ו‬‫ממוחשבים‬ ‫באמצעים‬ ‫ולפנות‬ ‫להתקשר‬ , ,‫תעופה‬ ‫שדות‬ ‫ובהם‬ ‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫שונים‬ ‫לגורמים‬ ‫מתוחכמים‬‫ספ‬ ‫בתי‬‫ר‬,‫ילדי‬ ‫גני‬‫ם‬,
  2. 2. ‫קני‬‫להתבצע‬ ‫עתידים‬ ‫ורצח‬ ‫טרור‬ ‫מעשי‬ ‫כי‬ ‫עליהם‬ ‫ולאיים‬ ,‫משטרה‬ ‫ותחנות‬ ,‫ונים‬ :‫נרחבים‬ ‫ולנזקים‬ ‫הציבור‬ ‫בקרב‬ ‫לבהלה‬ ‫גרמו‬ ‫לנאשם‬ ‫המיוחסים‬ ‫המעשים‬ .‫במקום‬ ‫ואף‬ ‫נוסעים‬ ‫מטוסי‬ ‫הונחתו‬ ,‫ספר‬ ‫ובתי‬ ‫מוסדות‬ ‫פונו‬ ,‫חירום‬ ‫כוחות‬ ‫לשווא‬ ‫הוזנקו‬ ,‫ועוד‬ ‫זאת‬ .‫מאוים‬ ‫נוסעים‬ ‫מטוס‬ ‫לליווי‬ ‫קרב‬ ‫מטוס‬ ‫הוזנק‬‫ב"רשת‬ ‫הציע‬ ‫הנאשם‬ ( "‫האפלה‬Darknet)-‫באנונימיות‬ ‫והתקשרות‬ ‫שימוש‬ ‫המאפשרת‬-‫שירותיו‬ ‫את‬ ,‫הפחדה‬ ‫שיחות‬ ‫(כגון‬ ‫שונים‬ "‫"שירותים‬ ‫בפועל‬ ‫סיפק‬ ‫ואכן‬ ,‫כאלה‬ ‫עבירות‬ ‫בביצוע‬ ‫בכתב‬ ‫מתואר‬ ‫עוד‬ .‫שקלים‬ ‫אלפי‬ ‫מאות‬ ‫של‬ ‫הכנסה‬ ‫לו‬ ‫שהניבו‬ ,)‫ואיומים‬ ,‫סחיטה‬ ‫לערו‬ ‫משטרה‬ ‫כוחות‬ ‫הגעת‬ ‫עם‬ ‫כי‬ ‫האישום‬‫קצינת‬ ‫הנאשם‬ ‫תקף‬ ,‫בביתו‬ ‫חיפוש‬ ‫ך‬ ‫שוטרים‬ ‫בידי‬ ‫שנתפס‬ ‫עד‬ ,‫לכוונו‬ ‫וניסה‬ ‫אקדחה‬ ‫את‬ ‫חטף‬ ,‫חבלות‬ ‫לה‬ ‫גרם‬ ,‫משטרה‬ .‫מידו‬ ‫האקדח‬ ‫את‬ ‫שחילצו‬ ‫אחרים‬ 3‫שהיה‬ ‫בעת‬ ‫חלקן‬ ‫בוצעו‬ ‫לנאשם‬ ‫המיוחסות‬ ‫העבירות‬ .‫קטי‬‫ן‬,‫לבגיר‬ ‫שהפך‬ ‫לאחר‬ ‫וחלקן‬ ‫האישו‬ ‫וכתב‬‫ם‬‫לנאשם‬ ‫שמלאו‬ ‫טרם‬ ‫הוגש‬19‫לה‬ ‫הקושי‬ ‫בשל‬ .‫שנים‬‫בין‬ ‫פריד‬ ‫בהיותו‬ ‫שבוצעו‬ ‫העבירות‬‫קטי‬‫ן‬‫לסעיף‬ ‫ובהתאם‬ ,‫בגיר‬ ‫בהיותו‬ ‫שבוצעו‬ ‫לאלו‬5)‫(א‬ ‫התשל"א‬ ,)‫טיפול‬ ‫ודרכי‬ ‫ענישה‬ ‫(שפיטה‬ ‫הנוער‬ ‫לחוק‬-1971)‫הנוער‬ ‫חוק‬ :‫(להלן‬ ‫בהיותו‬ ‫שביצע‬ ‫בעבירה‬ ‫בגיר‬ ‫"שפיטת‬ ‫שעניינו‬‫קטי‬‫ן‬,"‫האישו‬ ‫כתב‬‫ם‬‫הוגש‬‫לבית‬ ‫המשפ‬‫ט‬‫המחוז‬‫י‬‫הצדדים‬ ‫מטעם‬ .‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫לנוער‬‫הדיון‬ ‫נסוב‬ ‫הזו‬ ‫בעת‬ ‫כי‬ ‫נמסר‬ ‫המשפ‬ ‫בבית‬‫ט‬‫לנוע‬‫ר‬‫כמי‬ ,‫לדין‬ ‫לעמוד‬ ‫ומסוגלותו‬ ‫למעשיו‬ ‫הנאשם‬ ‫אחריות‬ ‫בשאלת‬ ‫הוגש‬ ‫הנאשם‬ ‫נגד‬ ‫כי‬ ‫נמסר‬ ‫כן‬ .‫באוטיזם‬ ‫כלוקה‬ ‫שאובחן‬‫אישו‬ ‫כתב‬‫ם‬‫פשעי‬ ‫בגין‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫שנאה‬‫המשפטי‬ ‫משרד‬‫ם‬.‫הברית‬ ‫ארצות‬ ‫של‬ ‫התיר‬ ‫ההליך‬ ‫של‬ ‫תחילתו‬ ‫עם‬‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫לנוע‬‫ר‬‫גילו‬ ‫את‬‫עובדות‬ ‫י‬‫האישו‬ ‫כתב‬‫ם‬‫והבקשה‬ ‫למעצ‬‫ר‬‫ההליכי‬ ‫תום‬ ‫עד‬‫ם‬‫כי‬ ‫הבהיר‬ ‫עוד‬ .‫הנאשם‬ ‫את‬ ‫לזהות‬ ‫כדי‬ ‫בכך‬ ‫יהיה‬ ‫שלא‬ ‫ובלבד‬ , ‫מתקיימים‬ ‫ההליכים‬‫המשפ‬ ‫בבית‬‫ט‬‫לנוע‬‫ר‬‫לרבות‬ ,‫החוק‬ ‫מבחינת‬ ‫מכך‬ ‫המשתמע‬ ‫כל‬ ‫על‬ .‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫זהותו‬ ‫חשיפת‬ ‫ובמיוחד‬ 4‫ביום‬ .11.4.2018‫ו‬ ‫דלתיים‬ ‫לפתיחת‬ ‫"בקשה‬ ‫המערערים‬ ‫הגישו‬‫בא‬ ."‫פרסום‬ ‫להתרת‬- ‫זאת‬ ‫ונימק‬ ,‫ההליך‬ ‫ולפרסום‬ ‫הדלתות‬ ‫לפתיחת‬ ‫לבקשה‬ ‫הסכים‬ ‫הנאשם‬ ‫כוח‬ ‫והוריו‬ ‫הנאשם‬ ‫באינטרס‬‫התביע‬ ‫שפעילות‬‫ה‬‫וחשופה‬ ‫גלויה‬ ‫תהיה‬ ‫החקירה‬ ‫וגורמי‬ ‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫למעשיו‬ ‫המרכזי‬ ‫הגורם‬ ‫שלפיהן‬ ‫בטענותיו‬ ‫נעוצה‬ ‫זו‬ ‫הסכמה‬ .‫לציבור‬ ‫ה‬ ‫"האוטיסט‬ ‫הוא‬ ‫וכי‬ ,‫באוטיזם‬ ‫לוקה‬ ‫היותו‬ ‫הוא‬‫המוחזק‬ ‫במדינה‬ ‫יחיד‬‫במעצ‬‫ר‬‫קל‬ , ‫הדיון‬ ‫קיום‬ ‫על‬ ‫עמדה‬ ‫בתגובתה‬ ‫המדינה‬ ."‫משנה‬ ‫יותר‬ ‫זה‬ ,‫וחומר‬‫סגורו‬ ‫בדלתיים‬‫ת‬ ‫הותירה‬ ‫הפרסום‬ ‫עניין‬ ‫את‬ ‫זאת‬ ‫ועם‬ ,‫הנוער‬ ‫חוק‬ ‫הוראות‬ ‫לנוכח‬‫דעת‬ ‫לשיקול‬‫ו‬‫של‬ ‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫המשפט‬ ‫בבית‬ ‫עיתונאים‬ ‫לנוכחות‬ ‫התנגדות‬ ‫לה‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫הוסיפה‬ ‫בדיון‬ . .‫זה‬ ‫לצורך‬ ‫בהחל‬‫מיום‬ ‫טה‬16.4.2018‫כאמור‬ ‫דחה‬‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫לפתיחת‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫לנוער‬ ‫ההליך‬ ‫שמתנהל‬ ‫מרגע‬ ‫כי‬ ‫הבהיר‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ .‫ההליך‬ ‫ופרסום‬ ‫הדלתיים‬‫המשפ‬ ‫בבית‬‫ט‬ ‫לנוע‬‫ר‬,‫סגורות‬ ‫בדלתיים‬ ‫ההליך‬ ‫קיום‬ ‫על‬ ‫מפורשות‬ ‫המורה‬ ,‫הנוער‬ ‫חוק‬ ‫הוראות‬ ‫עליו‬ ‫חלות‬ ‫ואין‬‫הצדדי‬ ‫בהסכמת‬‫ם‬‫כי‬ ‫קבע‬ ‫עוד‬ .‫כך‬ ‫על‬ ‫להתנות‬ ‫כדי‬‫הדיון‬ ‫מניהול‬ ‫יוצא‬ ‫כפועל‬‫בדלתיים‬ ‫סגורו‬‫ת‬‫הורה‬ ‫לבסוף‬ .‫ההליך‬ ‫את‬ ‫לפרסם‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫להתנהל‬ ‫ימשיך‬ ‫הדיון‬ ‫כי‬ ‫גילוי‬ ‫המשפט‬ ‫בסיום‬ ‫יתאפשר‬ ,‫בהליך‬ ‫הציבורי‬ ‫האינטרס‬ ‫לנוכח‬ ‫אולם‬ ,‫סגורות‬ ‫בדלתיים‬ ‫של‬ ‫מלא‬‫הדי‬ ‫פסק‬‫ן‬.‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫וזהותו‬ ‫שמו‬ ‫על‬ ‫חיסיון‬ ‫הטלת‬ ‫תוך‬ ‫הפרשה‬ ‫ופרטי‬ ‫הטענות‬‫בערעור‬
  3. 3. 5‫הדין‬ ‫ובהינתן‬ ‫ההליך‬ ‫של‬ ‫הרבה‬ ‫הציבורית‬ ‫חשיבותו‬ ‫לנוכח‬ ‫כי‬ ‫סבור‬ ‫הארץ‬ ‫עיתון‬ . ‫הדיון‬ ‫ועקרונות‬ ‫לדעת‬ ‫הציבור‬ ‫זכות‬ ‫בדבר‬ ‫בישראל‬ ‫שנתגבשו‬ ‫וההלכה‬‫הפומב‬‫י‬‫ראוי‬ , ‫על‬ ‫היה‬ ,‫לגישתו‬ ,‫משכך‬ .‫ההליך‬ ‫פרסום‬ ‫ואת‬ ‫הדלתיים‬ ‫פתיחת‬ ‫את‬ ‫להתיר‬‫בית‬ ‫המשפ‬‫ט‬‫בסעיף‬ ‫המופיע‬ ‫בחריג‬ ‫שימוש‬ ‫לעשות‬9‫המאפשר‬ ‫הנוער‬ ‫לחוק‬‫לבית‬ ‫המשפ‬‫ט‬‫ולהתיר‬ ,"‫הדיון‬ ‫בשעת‬ ‫נוכחים‬ ‫להיות‬ ...‫אדם‬ ‫בני‬ ‫לסוגי‬ ‫או‬ ‫לאדם‬ ‫"להרשות‬ ‫לידיעת‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫להביא‬ ‫וכך‬ ‫בדיונים‬ ‫נוכח‬ ‫להיות‬ ‫הארץ‬ ‫עיתון‬ ‫של‬ ‫לעיתונאי‬ ‫הדיון‬ ‫מניהול‬ ‫יוצא‬ ‫פועל‬ ‫כי‬ ‫בקביעתו‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫שגה‬ ‫כי‬ ‫נטען‬ ‫עוד‬ .‫הרחב‬ ‫הציבור‬ ‫סגורו‬ ‫בדלתיים‬‫ת‬‫הוא‬‫פרסו‬ ‫איסור‬‫ם‬‫סעיף‬ ‫שכן‬ ,‫ההליך‬70‫לחוק‬ )‫(א‬‫המשפ‬ ‫בתי‬‫ט‬ [‫משול‬ ‫נוסח‬‫ב‬‫התשמ"ד‬ ,]-1984‫חוק‬ :‫(להלן‬‫המשפ‬ ‫בתי‬‫ט‬‫מעניק‬ )‫המשפ‬ ‫לבית‬‫ט‬ ‫המתנהלים‬ ‫דיונים‬ ‫על‬ ‫פרסומים‬ ‫להתיר‬ ‫הסמכות‬ ‫את‬‫סגורו‬ ‫בדלתיים‬‫ת‬‫סבור‬ ‫העיתון‬ . ‫שגה‬ ‫כי‬‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫הסכמתם‬ ‫שנתנו‬ ‫והמדינה‬ ‫הנאשם‬ ‫מעמדת‬ ‫כשהתעלם‬ ‫ההליך‬ ‫לפרסום‬‫מציין‬ ‫אף‬ ‫העיתון‬ .‫לדיונים‬ ‫הארץ‬ ‫עיתון‬ ‫עיתונאי‬ ‫של‬ ‫כניסתו‬ ‫ולהתרת‬ ‫אף‬ ‫ובהם‬ ,‫העולמיים‬ ‫התקשורת‬ ‫בכלי‬ ‫הפרשה‬ ‫אודות‬ ‫על‬ ‫דיווחים‬ ‫התפרסמו‬ ‫כי‬ ‫הותרת‬ ‫העיתון‬ ‫של‬ ‫לשיטתו‬ .‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫המלא‬ ‫שמו‬ ‫פורסם‬‫הפרסו‬ ‫איסור‬‫ם‬‫כנו‬ ‫על‬ ‫ו‬ ;"‫ברחו‬ ‫שהסוסים‬ ‫לאחר‬ ‫האורווה‬ ‫דלתות‬ ‫ל"סגירת‬ ‫משולה‬ ‫אלו‬ ‫בנסיבות‬,‫מכך‬ ‫יתרה‬ ‫לפרסום‬ ‫ביחס‬ .‫למיניהם‬ ‫התקשורת‬ ‫בכלי‬ ‫הפרשה‬ ‫של‬ ‫וחסר‬ ‫חלקי‬ ‫לדיווח‬ ‫מובילה‬ ‫בוצעו‬ ‫מהעבירות‬ ‫שחלק‬ ‫בהינתן‬ ‫כי‬ ‫הארץ‬ ‫עיתון‬ ‫טוען‬ ,‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫מזהים‬ ‫פרטים‬ ‫בדבר‬ ‫המושרשות‬ ‫ההלכות‬ ‫לנוכח‬ ,‫לבגיר‬ ‫הפך‬ ‫שהנאשם‬ ‫לאחר‬‫פומביו‬‫ת‬‫הדיו‬‫ן‬‫וזכות‬ ‫לבקשה‬ ‫מסכים‬ ‫עצמו‬ ‫שהנאשם‬ ‫ושעה‬ ,‫לדעת‬ ‫הציבור‬‫על‬ ‫היה‬ ‫שומה‬ ,‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬ ‫בבקשה‬ ‫שהדיון‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫ומלין‬ ‫מוסיף‬ ‫העיתון‬ .‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫שמו‬ ‫פרסום‬ ‫את‬ ‫אף‬ ‫להתיר‬ ‫המשפ‬ ‫בבית‬‫ט‬‫לנוע‬‫ר‬‫התנהל‬‫אח‬ ‫צד‬ ‫במעמד‬‫ד‬‫להשמיע‬ ‫הזדמנות‬ ‫לו‬ ‫שניתנה‬ ‫ומבלי‬ .‫זה‬ ‫בנושא‬ ‫להרחיב‬ ‫מקום‬ ‫רואה‬ ‫אינני‬ ‫הגעתי‬ ‫שאליה‬ ‫התוצאה‬ ‫לנוכח‬ ‫ואולם‬ ;‫טענותיו‬ ‫בא‬-‫בת‬ ‫שב‬ ‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫כוחו‬‫גובתו‬‫שב‬‫כ‬‫פתיחת‬ ‫את‬ ‫להתיר‬ ‫יש‬ ‫שלפיה‬ ‫העמדה‬ ‫על‬ ‫תב‬ ‫ביקש‬ ‫ואף‬ ,‫התביעה‬ "‫"להתנהלות‬ ‫הציבור‬ ‫ייחשף‬ ‫למען‬ ‫ההליך‬ ‫פרסום‬ ‫ואת‬ ‫הדלתיים‬ ‫לפני‬ ‫שהתקיים‬ ‫לדיון‬ ‫מהתייצבות‬ ‫פטור‬ ‫אלה‬ ‫בנסיבות‬‫משפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫פטור‬ .‫ולמרשו‬ ‫לו‬ ,‫זה‬ ‫על‬ ‫מוסכמת‬ ‫זו‬ ‫עמדה‬ ‫כי‬ ‫אישר‬ ‫בדיון‬ ‫שנכח‬ ‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫אביו‬ ‫אך‬ ,‫ניתן‬ ‫כמבוקש‬‫הנאשם‬ ‫על‬ ‫מגן‬ ‫לא‬ ‫"זה‬ :‫כי‬ ‫בדיון‬ ‫האב‬ ‫הוסיף‬ ‫עוד‬ .‫הוריו‬ ‫ועל‬‫הקטי‬‫ן‬,‫שלי‬ ‫הבן‬ ‫על‬ ‫מגן‬ ‫לא‬ ‫זה‬ , ‫כולל‬ ,‫הכל‬ ‫כולל‬ ,‫כולו‬ ‫ההליך‬ ‫את‬ ‫לפרסם‬ ‫מבקשים‬ ‫אנחנו‬ .‫מפורסם‬ ‫לא‬ ‫שהעניין‬ ‫העובדה‬ ‫של‬ ‫מזהים‬ ‫ופרטים‬ ‫שמו‬ ‫כולל‬ ‫בוודאי‬ ,‫הרפואיים‬ ‫התיקים‬ ‫כל‬ ‫כולל‬ ,‫הפסיכיאטרי‬ ‫הנושא‬ ‫נ‬ ‫מקרה‬ ‫זה‬ ...‫שלנו‬ ‫הבן‬‫נפרסם‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ,‫מהתיק‬ ‫חצי‬ ‫רק‬ ‫נחשוף‬ ‫אם‬ ...‫נדירה‬ ‫מחלה‬ ‫זו‬ .‫דיר‬ ‫המקרה‬ ‫את‬ ‫בכלל‬ ‫יבין‬ ‫לא‬ ‫והציבור‬ ‫שהוא‬ ‫כמו‬ ‫המקרה‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫נוכל‬ ‫לא‬ ‫בכלל‬ ‫זה‬ ‫את‬ ."‫הזה‬ ‫הנדיר‬ ‫הדיון‬ ‫קיום‬ ‫בדבר‬ ‫שההוראה‬ ‫עולה‬ ‫החוק‬ ‫מלשון‬ ‫כי‬ ‫טוענת‬ ‫המדינה‬‫סגורו‬ ‫בדלתיים‬‫ת‬‫היא‬ ‫נתונה‬ ‫ולא‬ ,‫קוגנטית‬‫דעת‬ ‫לשיקול‬‫ו‬‫של‬‫בית‬‫המשפ‬‫ט‬‫המדינה‬ ,‫בנוסף‬ .‫מהצדדים‬ ‫מי‬ ‫או‬ ‫ביחס‬ ‫עמדתה‬ ‫את‬ ‫שינתה‬‫כניסת‬ ‫להתרת‬‫ו‬‫קבלת‬ ,‫לשיטתה‬ .‫לדיון‬ ‫הארץ‬ ‫עיתון‬ ‫עיתונאי‬ ‫של‬ ‫תחייב‬ ‫בדיון‬ ‫נוכח‬ ‫להיות‬ ‫הארץ‬ ‫עיתון‬ ‫לעיתונאי‬ ‫להתיר‬ ‫העיתון‬ ‫בקשת‬‫הית‬ ‫מתן‬‫ר‬‫גם‬ ‫כזה‬ ‫מכוח‬ ‫נוספים‬ ‫לעיתונאים‬‫השוויו‬ ‫עיקרון‬‫ן‬‫דב‬ ,‫הדלתיים‬ ‫לפתיחת‬ ‫קרוב‬ ‫זה‬ ‫ומצב‬ ,‫שלשון‬ ‫ר‬ ‫אשר‬ .‫התירה‬ ‫לא‬ ‫החוק‬‫הפרסו‬ ‫לאיסור‬‫ם‬‫וכל‬ ‫מכל‬ ‫חולקת‬ ‫היא‬ ‫אמנם‬ ‫כי‬ ‫המדינה‬ ‫הבהירה‬ , ‫לעמדתו‬ ‫לב‬ ‫בשים‬ ‫אך‬ ,‫כלפיו‬ ‫ראויה‬ ‫לא‬ ‫התנהלות‬ ‫לתביעה‬ ‫ביחסו‬ ‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫טענותיו‬ ‫על‬ ‫בן‬ ‫כבר‬ ‫הנאשם‬ ‫כיום‬ ‫כי‬ ‫והעובדה‬ ,‫הפרשה‬ ‫שמעוררת‬ ‫הציבורי‬ ‫העניין‬ ,‫לפרסום‬ ‫בנוגע‬19 ‫נכב‬ ‫חלק‬ ‫וביצע‬ ‫וחצי‬ ‫שנים‬‫ההכרעה‬ ‫את‬ ‫המדינה‬ ‫מותירה‬ ,‫בגיר‬ ‫בהיותו‬ ‫מהעבירות‬ ‫ד‬ . ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫דעת‬ ‫לשיקול‬ ‫בערעור‬
  4. 4. ‫הנורמטיבית‬ ‫המסגרת‬ 6‫עיקרון‬ .‫פומביו‬‫ת‬‫הדיו‬‫ן‬‫חוקתי‬ ‫מעמד‬ ‫בעל‬ ‫והוא‬ ,‫המשפט‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫בבסיסה‬ ‫עומד‬ ‫בסעיף‬ ‫מעוגן‬ ‫בהיותו‬3‫יסו‬ ‫לחוק‬‫ד‬.‫השפיטה‬ :‫פומביו‬‫ת‬‫הדיו‬‫ן‬‫את‬ ‫להגביר‬ ‫נועדה‬ ‫ההלי‬ ‫של‬ ‫שקיפותו‬‫במערכת‬ ‫הציבור‬ ‫אמון‬ ‫את‬ ‫ולחזק‬ ,‫תקינותו‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬ ,‫ך‬ ‫בש"פ‬ ‫(ראו‬ ‫המשפט‬5759/04‫פסקה‬ ,‫ישראל‬ ‫מדינת‬ '‫נ‬ ‫תורג'מן‬4(1.8.2004;) ‫ע"פ‬8225/12‫פסקה‬ ,‫פלוני‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬ ‫פלונית‬ ‫חברה‬10(24.2.2013‫עניין‬ :‫(להלן‬ ) ‫בש"פ‬ ;)‫פלונית‬5153/04‫פסקה‬ ,‫אחרונות‬ ‫ידיעות‬ '‫נ‬ ‫פלוני‬6(20.6.2014;)‫בש"פ‬ 1071/10‫פסקאות‬ ,‫ישראל‬ ‫מדינת‬ '‫נ‬ ‫פלוני‬9-6(25.2.2010‫בש"פ‬ ;)1770/10 ‫פסקה‬ ,‫ישראל‬ ‫מדינת‬ '‫נ‬ ‫פלוני‬6(5.3.2010‫עמד‬ ‫זה‬ ‫עיקרון‬ ‫של‬ ‫חשיבותו‬ ‫על‬ .)) :‫פוגלמן‬ '‫ע‬ ‫השופט‬ "‫הפומביו‬‫ת‬‫את‬ ‫וכן‬ ‫החקירה‬ ‫גורמי‬ ‫את‬ ,‫והשופטים‬ ‫המתדיינים‬ ‫את‬ ‫משרתת‬ ‫של‬ ‫ערכים‬ ‫מגשימה‬ ‫היא‬ .‫כולו‬ ‫הציבור‬‫חו‬‫הביטו‬ ‫פש‬‫י‬,‫לדעת‬ ‫הציבור‬ ‫זכות‬ ‫ושל‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫שהצדק‬ ‫מבטיחה‬ ‫היא‬ .‫חשיבות‬ ‫בעלי‬ ‫בנושאים‬ ‫ציבורי‬ ‫דיון‬ ‫המאפשרים‬ ‫הילוכם‬ ‫על‬ ‫ציבורית‬ ‫ביקורת‬ ‫המקדמת‬ ‫שקיפות‬ ‫יוצרת‬ ‫היא‬ .‫ייראה‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫ייעשה‬ ‫של‬‫המשפ‬ ‫בתי‬‫ט‬‫חינוך‬ ‫מקדמת‬ ‫היא‬ ‫כן‬ .‫בהם‬ ‫המתדיינים‬ ‫ציבור‬ ‫אישי‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫ועל‬ , ‫הצי‬ ‫את‬ ‫וחושפת‬ ,‫משפטי‬‫בור‬-‫שאינם‬ ‫ואלה‬ ‫משפטנים‬-‫והלכות‬ ‫לפסיקות‬ ‫ידי‬ ‫מתחת‬ ‫היוצאות‬‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬")‫ע"פ‬10733/08,‫ישראל‬ ‫מדינת‬ '‫נ‬ ‫גולדבלט‬ ‫פסקה‬153(17.2.2011.)) ‫המוצא‬ ‫נקודת‬ ‫בעוד‬ ,‫אולם‬‫המשפ‬ ‫בבתי‬‫ט‬‫יהא‬ ‫הדיון‬ ‫כי‬ ‫היא‬ "‫"הרגילים‬‫פומב‬‫י‬‫למעט‬ ‫ברירת‬ ‫לנוער‬ ‫המשפט‬ ‫בבתי‬ ,‫חריגים‬ ‫מקרים‬‫המחד‬‫ל‬.‫הפוכה‬ ‫היא‬‫סעיף‬9‫הנוער‬ ‫לחוק‬ ‫כי‬ ‫קובע‬"‫משפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫לנוע‬‫ר‬‫ידון‬‫סגורו‬ ‫בדלתיים‬‫ת‬‫או‬ ‫לאדם‬ ‫להרשות‬ ‫הוא‬ ‫רשאי‬ ‫אולם‬ , ‫הנה‬ ."‫מקצתו‬ ‫או‬ ‫כולו‬ ,‫הדיון‬ ‫בשעת‬ ‫נוכחים‬ ‫להיות‬ ,‫העבירה‬ ‫לנפגע‬ ‫לרבות‬ ,‫אדם‬ ‫בני‬ ‫לסוגי‬ ‫משהוגש‬ ‫כי‬ ‫אותנו‬ ‫מורה‬ ‫החוק‬ ‫לשון‬ ,‫כן‬ ‫כי‬‫אישו‬ ‫כתב‬‫ם‬‫משפ‬ ‫לבית‬‫ט‬‫יידון‬ ‫הוא‬ ‫לנוער‬ ‫ס‬ ‫בדלתיים‬‫גורו‬‫ת‬,‫דעת‬ ‫ושיקול‬‫ו‬‫של‬‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫אך‬ ‫מצומצם‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬‫כניסת‬ ‫להתרת‬‫ם‬ .‫ספציפיים‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫הפרטנית‬ ‫של‬ ‫בעניינם‬ ‫החקיקה‬‫קטיני‬‫ם‬‫בקטינים‬ ‫כשמדובר‬ ‫גם‬ ,‫עליהם‬ ‫בהגנה‬ ‫לצורך‬ ‫ביטוי‬ ‫נותנת‬ ‫(בש"פ‬ ‫פליליות‬ ‫עבירות‬ ‫בביצוע‬ ‫שהורשעו‬10566/08‫פסקה‬ ,‫ישראל‬ ‫מדינת‬ '‫נ‬ ‫פלוני‬6 (11.1.2009)‫איננו‬ ‫זו‬ ‫בפרשה‬ ‫הנאשם‬ ‫אמנם‬ ‫כי‬ ‫יבואר‬ .))‫פלוני‬ ‫עניין‬ :‫(להלן‬‫קטי‬‫ן‬,‫עוד‬ ‫סעיף‬ ‫אולם‬5‫הנוער‬ ‫לחוק‬ )‫(א‬-‫הגשת‬ ‫שביום‬ ‫למי‬ ‫גם‬ ‫הנוער‬ ‫חוק‬ ‫תחולת‬ ‫את‬ ‫המרחיב‬ ‫האישו‬ ‫כתב‬‫ם‬‫לו‬ ‫מלאו‬ ‫טרם‬19‫שנים‬-‫את‬ ‫להחיל‬ ‫המחוקק‬ ‫של‬ ‫בחירתו‬ ‫את‬ ‫מבטא‬ ‫של‬ ‫בעניינם‬ ‫המתקיימים‬ ‫הרציונלים‬ ‫ואת‬ ‫הענישתית‬ ‫המסגרת‬‫קטיני‬‫ם‬‫נאשמים‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫ביצוע‬ ‫שבעת‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫הדגש‬ ‫את‬ ‫ששם‬ ‫באופן‬ ,‫קטינים‬ ‫בהיותם‬ ‫העבירה‬ ‫את‬ ‫שביצעו‬ ‫בגירים‬ ‫(ע"פ‬ ‫מכך‬ ‫המשתמע‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫קטין‬ ‫הנאשם‬ ‫היה‬ ‫העבירה‬7416/15,‫ישראל‬ ‫מדינת‬ '‫נ‬ ‫פלוני‬ ‫פסקאות‬13-12(22.05.2016.)) 7‫סעיף‬ ,‫ועוד‬ ‫זאת‬ .70‫לחוק‬ )‫(א‬‫המשפ‬ ‫בתי‬‫ט‬‫יפור‬ ‫לא‬ ‫ככלל‬ ‫כי‬ ‫קובע‬‫דיון‬ ‫על‬ ‫פרטים‬ ‫סמו‬ ‫המתנהל‬‫סגורו‬ ‫בדלתיים‬‫ת‬‫של‬ ‫אישורו‬ ‫את‬ ‫דורש‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫פרסום‬ .‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬ ‫ונתון‬‫דעת‬ ‫לשיקול‬‫ו‬‫של‬ ‫בפסיקתו‬ ‫אולם‬ .‫משפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫דיון‬ ‫כי‬ ‫אחת‬ ‫לא‬ ‫נקבע‬ ‫זה‬ ‫סגורו‬ ‫בדלתיים‬‫ת‬‫משמעו‬ ‫אין‬‫פרסו‬ ‫איסור‬‫ם‬‫על‬ ‫אלא‬ ,"‫"אוטומטי‬‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫לבחון‬ ‫לא‬ ‫התכלית‬ ‫מתקיימת‬ ‫אם‬ ‫ומקרה‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫(ע"א‬ ‫חלקי‬ ‫או‬ ‫מלא‬ ‫פרסום‬ ‫יסור‬ 2800/97‫פסקה‬ ,‫גהל‬ '‫נ‬ ‫ליפסון‬6(6.7.1999‫בג"צ‬ ;)6005/93‫השופט‬ '‫נ‬ ‫עליאש‬
  5. 5. ‫פסקה‬ ,‫צור‬ ‫שמואל‬9(30.1.1995‫בש"פ‬ ;)8698/05‫פסקה‬ ,‫מ"י‬ '‫נ‬ ‫אזולאי‬7 (19.10.2005‫ברע"א‬ ‫דורנר‬ '‫ד‬ ‫השופטת‬ ‫של‬ ‫דבריה‬ ‫זה‬ ‫לעניין‬ ‫ויפים‬ .))3007/02 ‫פסקה‬ ,‫מוזס‬ '‫נ‬ ‫יצחק‬10(30.9.2002:) ‫ההליך‬ ‫קיום‬ ‫בין‬ ‫זהות‬ ‫"אין‬‫סגורו‬ ‫בדלתיים‬‫ת‬‫לבין‬‫הפרסו‬ ‫איסור‬‫ם‬‫עומד‬ ‫הפרסום‬ ‫איסור‬ . ‫לאסור‬ ‫כדי‬ ‫מיוחדת‬ ‫הוראה‬ ‫דרושה‬ .‫הדלתיים‬ ‫סגירת‬ ‫של‬ ‫יוצא‬ ‫פועל‬ ‫הוא‬ ‫ואין‬ ,‫כשלעצמו‬ ‫בבג"ץ‬ ‫אור‬ ‫השופט‬ ‫ראו‬ .‫פרסום‬6005/93'‫בעמ‬ ,‫צור‬ ‫השופט‬ '‫נ‬ ‫עליאש‬168,‫ואכן‬ .‫לבית‬- ‫המשפ‬‫ט‬‫ניתן‬‫שי‬‫קול‬-‫דע‬‫ת‬‫בסעיף‬70‫לחוק‬ )‫(א‬‫המשפ‬ ‫בתי‬‫ט‬‫שהתנהל‬ ‫הליך‬ ‫פרסום‬ ‫להתיר‬ ‫סגורו‬ ‫בדלתיים‬‫ת‬‫ממנו‬ ‫נסתר‬ ‫אשר‬ ‫את‬ ‫הציבור‬ ‫לידיעת‬ ‫להביא‬ ‫המאפשרת‬ ,‫זו‬ ‫הוראה‬ . ‫המשקל‬ ‫כבד‬ ‫הציבורי‬ ‫האינטרס‬ ‫את‬ ‫משקפת‬ ,‫דלתיים‬ ‫סגירת‬ ‫בשל‬‫בפומביו‬‫ת‬‫על‬ .‫המשפט‬ ‫בית‬-‫משפ‬‫ט‬‫סגורות‬ ‫בדלתיים‬ ‫שהתנהל‬ ‫הליך‬ ‫פרסום‬ ‫להתיר‬ ‫המתבקש‬‫אם‬ ‫לבחון‬ ,‫ראשית‬ : ‫את‬ ‫להפעיל‬ ,‫ושנית‬ ,‫בעינה‬ ‫עומדת‬ ‫הדלתיים‬ ‫נסגרו‬ ‫שלשמה‬ ‫המטרה‬‫שיקול‬-‫דעת‬‫ו‬‫כך‬ ‫שעקרון‬‫פומביו‬‫ת‬‫הדיו‬‫ן‬."‫זו‬ ‫מטרה‬ ‫להשגת‬ ‫האפשרית‬ ‫המזערית‬ ‫במידה‬ ‫ייפגע‬ ‫של‬ ‫קביעתו‬ ,‫כן‬ ‫עם‬‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫לנוע‬‫ר‬‫יוצא‬ ‫כפועל‬ ‫שלפיה‬ ‫הערעור‬ ‫נושא‬ ‫בהחלטה‬ ‫דיון‬ ‫מניהול‬‫סגורו‬ ‫בדלתיים‬‫ת‬‫נית‬ ‫לא‬‫תואמת‬ ‫אינה‬ ,‫ההליך‬ ‫את‬ ‫לפרסם‬ ,‫קטגורי‬ ‫באופן‬ ,‫ן‬ ‫סעיף‬ ‫הוראת‬ ‫את‬70‫לחוק‬ )‫(א‬‫המשפ‬ ‫בתי‬‫ט‬.‫זה‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫מלפני‬ ‫שיצאה‬ ‫ההלכה‬ ‫ואת‬ ‫עומד‬ ‫הדלתיים‬ ‫כשנסגרו‬ ‫גם‬ :‫ויובהר‬‫המשפ‬ ‫לבית‬‫ט‬‫דע‬ ‫שיקול‬‫ת‬‫מתאימים‬ ‫במקרים‬ ‫להתיר‬ ‫של‬ ‫פרסום‬ ‫וכן‬ ‫מהדיון‬ ‫דברים‬ ‫של‬ ‫פרסום‬‫הדי‬ ‫פסק‬‫ן‬‫על‬ ‫כן‬ ‫לעשות‬ ‫בבואו‬ .‫ה‬ ‫בית‬‫משפ‬‫ט‬ ‫עיקרון‬ ‫בין‬ ‫ראוי‬ ‫איזון‬ ‫לערוך‬‫פומביו‬‫ת‬‫הדיו‬‫ן‬‫ובהם‬ ‫עמו‬ ‫המתנגשים‬ ‫אחרים‬ ‫אינטרסים‬ ‫לבין‬ ‫של‬ ‫טובתו‬‫הקטי‬‫ן‬,‫שלו‬ ‫השיקום‬ ‫אינטרס‬ ,‫לפר‬ ‫וזכותו‬‫ט‬‫יו‬‫ת‬‫הצדקה‬ ‫כשקמה‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ‫יוער‬ ‫עוד‬ . ‫של‬ ‫נטייתו‬ ‫מקרה‬ ‫ובכל‬ ,‫המתחייבת‬ ‫במידה‬ ‫אך‬ ‫להגבילו‬ ‫יש‬ ,‫הפרסום‬ ‫את‬ ‫להגביל‬‫בית‬ ‫המשפ‬‫ט‬‫למצער‬ ‫להתיר‬ ‫תהא‬‫פרסום‬ ‫את‬‫הדי‬ ‫פסק‬‫ן‬‫בש"פ‬ :‫למשל‬ ‫(ראו‬7630/16‫מדינת‬ ‫פסקאות‬ ,‫דרוקר‬ '‫נ‬ ‫ישראל‬16-14(1.2.2017.)) 8‫של‬ ‫וזהותו‬ ‫שמו‬ ‫פרסום‬ ‫בעניין‬ ‫המצב‬ ‫שונה‬ .‫קטי‬‫ן‬‫פליל‬ ‫בהליך‬‫י‬‫הבכורה‬ ‫זכות‬ ‫ניתנת‬ ‫שם‬ , ‫של‬ ‫לאינטרס‬‫הקטי‬‫ן‬‫עיקרון‬ ‫פני‬ ‫על‬‫פומביו‬‫ת‬‫הדיו‬‫ן‬‫סעיף‬ .70‫לחוק‬ )‫(ג‬‫המשפ‬ ‫בתי‬‫ט‬ ‫פרסום‬ ‫כי‬ ‫קובע‬‫של‬ ‫שמו‬‫קטי‬‫ן‬‫זאת‬ ‫התיר‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ‫אסור‬ ‫פלילי‬ ‫במשפט‬ ‫הנאשם‬ ‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫וסעיף‬ ;24()‫(א‬1‫התש"ך‬ ,)‫והשגחה‬ ‫(טיפול‬ ‫הנוער‬ ‫לחוק‬ )‫)(ד‬-1960 ‫לייחס‬ ‫כדי‬ ‫בו‬ ‫שיש‬ ‫דבר‬ ‫לפרסם‬ ‫אוסר‬‫לקטי‬‫ן‬‫שחיתות‬ ‫או‬ ‫עבירה‬‫מ‬‫ידו‬‫ת‬‫מטיל‬ ‫ואף‬ , .‫מאסר‬ ‫עונש‬ ‫ההוראה‬ ‫מפר‬ ‫על‬‫משפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫הטעמים‬ ‫על‬ ‫בעבר‬ ‫עמד‬ ‫כבר‬ ‫זה‬ ‫המרכז‬‫של‬ ‫שמו‬ ‫פרסום‬ ‫לאי‬ ‫יים‬‫קטי‬‫ן‬;‫והנפשי‬ ‫הגופני‬ ‫לשלומו‬ ‫ודאגה‬ ‫הקטין‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ : ‫לאחר‬ ‫בחברה‬ ‫השתלבותו‬ ‫את‬ ‫ולאפשר‬ ‫חייו‬ ‫את‬ ‫לשקם‬ ‫שפשע‬ ‫לקטין‬ ‫לאפשר‬ ‫והרצון‬ ‫(בש"פ‬ ‫עונשו‬ ‫ריצוי‬2794/00‫ישראל,פסקאות‬ ‫מדינת‬ '‫נ‬ ‫אלוני‬10-8(27.7.2000) .))‫אלוני‬ ‫עניין‬ :‫(להלן‬ ‫אולם‬‫הפרסו‬ ‫איסור‬‫ם‬‫שמו‬ ‫של‬‫של‬ ‫וזהותו‬‫קטי‬‫ן‬‫הפליל‬ ‫בהליך‬‫י‬‫זה‬ ‫עיקרון‬ .‫מוחלט‬ ‫איננו‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫הצורך‬ ‫ובראשם‬ ,‫אחרים‬ ‫אינטרסים‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫נסוג‬‫הציבו‬ ‫שלום‬‫ר‬.‫ובטחונו‬‫בית‬ ‫המשפ‬‫ט‬‫מפני‬ ‫הציבור‬ ‫את‬ ‫להזהיר‬ ‫החוק‬ ‫רשויות‬ ‫נדרשות‬ ‫שבהם‬ ‫במקרים‬ ‫לסוגיה‬ ‫נדרש‬ ‫של‬ ‫מסוכנותם‬‫קטיני‬‫ם‬‫הרא‬ ‫האיזון‬ ‫נקודת‬ ‫את‬ ‫למצוא‬ ‫ועליו‬ ,‫עבריינים‬‫להגן‬ ‫הצורך‬ ‫בין‬ ‫ויה‬ ‫הקטין‬ ‫על‬-‫הצורך‬ ‫לבין‬ ,‫עליו‬ ‫שהושת‬ ‫העונש‬ ‫ריצוי‬ ‫לאחר‬ ‫שיקומו‬ ‫סיכויי‬ ‫ועל‬ ‫העבריין‬ ‫תיקבע‬ ‫הקטין‬ ‫של‬ ‫מסוכנתו‬ ‫כי‬ ‫בפסקה‬ ‫נקבע‬ .‫ובטחונו‬ ‫הציבור‬ ‫שלום‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬ ,‫הקטין‬ ‫הורשע‬ ‫שבה‬ ‫העבירה‬ ‫בחומרת‬ ‫די‬ ‫ואין‬ ‫העניין‬ ‫נסיבות‬ ‫למכלול‬ ‫בהתייחס‬ ‫מס‬ ‫עילה‬ ‫להקים‬ ‫כדי‬ ,‫כשלעצמה‬‫בית‬ ‫על‬ ‫מוטל‬ ‫עוד‬ .‫ברבים‬ ‫וזהותו‬ ‫שמו‬ ‫לפרסום‬ ‫פקת‬ ‫להפחית‬ ‫כדי‬ ‫הקטין‬ ‫של‬ ‫וזהותו‬ ‫שמו‬ ‫בפרסום‬ ‫יהיה‬ ‫מידה‬ ‫ובאיזו‬ ‫אם‬ ‫לבחון‬ ‫המשפט‬
  6. 6. ‫את‬ ‫המצדיקות‬ ‫דופן‬ ‫יוצאות‬ ‫נסיבות‬ ‫באותן‬ ‫ואף‬ ;‫הציבור‬ ‫כלל‬ ‫על‬ ‫בהגנה‬ ‫ולסייע‬ ‫ממסוכנותו‬ ‫באופן‬ ‫ייעשה‬ ‫הפרסום‬ ,‫ובטחונו‬ ‫הציבור‬ ‫שלום‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הפרסום‬‫שיצמצמו‬ ‫ובהיקף‬ ‫פסקאות‬ ,‫פלוני‬ ‫(עניין‬ ‫העניין‬ ‫בנסיבות‬ ‫הניתן‬ ‫ככל‬ ,‫שיקומו‬ ‫ובסיכויי‬ ‫בקטין‬ ‫הפגיעה‬ ‫את‬10- 8.) ‫הפרט‬ ‫אל‬ ‫הכלל‬ ‫ומן‬ 9‫כי‬ ‫חולק‬ ‫אין‬ .‫הפליל‬ ‫ההליך‬‫י‬‫מקים‬ ‫הערעור‬ ‫נושא‬‫לציבו‬ ‫עניין‬‫ר‬‫חשיבות‬ ‫בחובו‬ ‫וטומן‬ ‫ההגנה‬ ‫טענות‬ ‫בשל‬ ‫הן‬ ,‫העבירות‬ ‫והיקף‬ ‫סוג‬ ‫בהינתן‬ ‫הן‬ ,‫רבה‬ ‫ציבורית‬‫המעוררות‬ ‫לכך‬ .‫מסוימים‬ ‫רפואיים‬ ‫מצבים‬ ‫בהינתן‬ ‫לדין‬ ‫לעמוד‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫כשירותו‬ ‫בדבר‬ ‫שאלות‬ ‫על‬ ‫ההליך‬ ‫פרסום‬ ‫המבקשים‬ ‫והוריו‬ ‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫השגרתית‬ ‫הלא‬ ‫עמדתם‬ ‫מתווספת‬ ‫לעובדה‬ ‫גם‬ ‫הדעת‬ ‫את‬ ‫ליתן‬ ‫יש‬ .‫הנאשם‬ ‫וזהות‬ ‫רפואיים‬ ‫מסמכים‬ ‫לרבות‬ ,‫חלקיו‬ ‫כל‬ ‫וכ‬ ,‫בגר‬ ‫שהנאשם‬ ‫לאחר‬ ‫בוצעו‬ ‫העבירות‬ ‫מן‬ ‫שחלק‬‫הגשת‬ ‫בעת‬ ‫י‬‫האישו‬ ‫כתב‬‫ם‬‫לא‬ ‫עוד‬ ‫היה‬‫קטי‬‫ן‬‫הדין‬ ‫וסדרי‬ ‫החוק‬ ‫הוראות‬ ‫ניצבים‬ ‫מנגד‬ .‫המשפ‬ ‫בבית‬‫ט‬‫לנוע‬‫ר‬, ‫את‬ ‫המנחים‬ ‫והשיקולים‬‫המשפ‬ ‫בתי‬‫ט‬‫לפחות‬ ,‫העבירות‬ ‫את‬ ‫שביצעו‬ ‫מי‬ ‫של‬ ‫בעניינם‬ ‫בהיותם‬ ,‫חלקן‬‫קטיני‬‫ם‬‫למלאכה‬ ‫ואגש‬ ,‫המתבקשת‬ ‫בזהירות‬ ‫לאזן‬ ‫יש‬ ‫אלה‬ ‫כל‬ ‫בין‬ . .‫כעת‬ ‫ס‬ ‫כי‬ ‫אומר‬ ‫הדברים‬ ‫בפתח‬‫עיף‬9‫הדיון‬ ‫קיום‬ ‫על‬ ‫המורה‬ ‫הנוער‬ ‫לחוק‬‫סגורו‬ ‫בדלתיים‬‫ת‬‫איננו‬ ‫מותיר‬‫דע‬ ‫שיקול‬‫ת‬‫זה‬ ‫בעניין‬‫המשפ‬ ‫לבית‬‫ט‬‫המדינה‬ ‫עמדת‬ ‫עליי‬ ‫מקובלת‬ .‫שהתרת‬ ‫כניסת‬‫ו‬‫ככל‬ ‫נוספים‬ ‫עיתונאים‬ ‫של‬ ‫כניסתם‬ ‫התרת‬ ‫את‬ ‫תחייב‬ ‫הארץ‬ ‫עיתון‬ ‫עיתונאי‬ ‫של‬ ‫מתיר‬ ‫אינו‬ ‫החוק‬ ‫וזאת‬ ,‫הדלתות‬ ‫ייפתחו‬ ‫למעשה‬ ‫שהלכה‬ ‫כך‬ ;‫שיבקשו‬‫אינני‬ ,‫משכך‬ . ‫של‬ ‫בהחלטתו‬ ‫להתערב‬ ‫שיש‬ ‫מוצאת‬‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫לנוע‬‫ר‬.‫הדלתיים‬ ‫את‬ ‫לפתוח‬ ‫שלא‬ ,‫לעיל‬ ‫שהוצג‬ ‫וכפי‬ ,‫ראשית‬ .‫שונה‬ ‫דעתי‬ ‫ההליך‬ ‫מתוך‬ ‫פרטים‬ ‫לפרסום‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫אולם‬ ‫של‬ ‫הקטגורית‬ ‫קביעתו‬‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫לנוע‬‫ר‬‫ההליך‬ ‫פרסום‬ ‫להתיר‬ ‫ביכולתו‬ ‫אין‬ ‫שלפיה‬ ‫מתנהל‬ ‫משזה‬‫סגורו‬ ‫בדלתיים‬‫ת‬‫אי‬‫ואת‬ ‫החוק‬ ‫הוראות‬ ‫את‬ ‫תואמת‬ ‫ננה‬‫הפסוק‬ ‫ההלכה‬‫ה‬; ‫של‬ ‫החלטתו‬ ‫את‬ ‫תואמת‬ ‫איננה‬ ‫ואף‬‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫כתב‬ ‫פרטי‬ ‫פרסום‬ ‫את‬ ‫שהתיר‬ ‫עצמו‬ ‫של‬ ‫אלא‬ ,‫סמכות‬ ‫של‬ ‫שאלה‬ ‫איננה‬ ‫הפרסום‬ ‫שאלת‬ .‫ההליך‬ ‫בתחילת‬ ‫האישום‬‫דע‬ ‫שיקול‬‫ת‬ ‫העני‬ ‫בהינתן‬ ,‫בענייננו‬ .‫בפסיקה‬ ‫שנקבעו‬ ‫למבחנים‬ ‫בהתאם‬ ‫הראויים‬ ‫האיזונים‬ ‫והפעלת‬‫ין‬ ‫הנאשם‬ ‫עמדת‬ ,‫בגיר‬ ‫בהיותו‬ ‫מהעבירות‬ ‫חלק‬ ‫ביצע‬ ‫שהנאשם‬ ‫העובדה‬ ,‫בפרשה‬ ‫הציבורי‬ ‫מקום‬ ‫שאין‬ ‫סבורתני‬ ,‫מתנגדת‬ ‫אינה‬ ‫המדינה‬ ‫שאף‬ ‫והעובדה‬ ,‫הפרסום‬ ‫לבקשת‬ ‫והוריו‬ ‫האינטרסים‬ ‫בין‬ ‫נכונה‬ ‫לאזן‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫ההליך‬ ‫של‬ ‫פרסומו‬ ‫את‬ ‫גורף‬ ‫באופן‬ ‫לאסור‬ ‫מי‬ ‫על‬ ‫בהגנה‬ ‫הצורך‬ ‫ובראשם‬ ,‫המתנגשים‬‫בהיותו‬ ‫עבירות‬ ‫שביצע‬‫קטי‬‫ן‬‫על‬ ‫להקפיד‬ ‫יש‬ , ."‫"זהיר‬ ‫פרסום‬‫המשפ‬ ‫לבית‬‫ט‬‫ותנאים‬ ‫מגבלות‬ ‫להטיל‬ ‫הסמכות‬ ‫כאמור‬ ‫עומדת‬ ‫לנוער‬ ‫ועליו‬ ,‫לפרסום‬‫סמכות‬ ‫להפעיל‬‫ו‬‫ראוי‬ ‫לטעמי‬ .‫לנדרש‬ ‫מעבר‬ ‫לנאשם‬ ‫פגיעה‬ ‫תיגרם‬ ‫שלא‬ ‫כך‬ ‫לפני‬ ‫שנתגלו‬ ‫כפי‬ ‫המקרה‬ ‫עובדות‬ ‫את‬ ‫לפרסם‬‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫הצדדים‬ ‫של‬ ‫טיעוניהם‬ ‫ואת‬ ‫כשירותו‬ ‫בשאלת‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫החלטתו‬ ‫את‬ ‫לפרסם‬ ‫יהיה‬ ‫ראוי‬ ‫עוד‬ .‫לאישומים‬ ‫ביחס‬ ‫נדרשים‬ ‫שאינם‬ ‫אינטימיים‬ ‫או‬ ‫רפואיים‬ ‫פרטים‬ ‫של‬ ‫הצנעתם‬ ‫תוך‬ ,‫לדין‬ ‫לעמוד‬ ‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫יהיה‬ ‫ראוי‬ ,‫הערעור‬ ‫נושא‬ ‫בהחלטה‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫אף‬ ‫שקבע‬ ‫וכפי‬ ‫ההליך‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ .‫לעניין‬ ‫את‬ ‫לפרסם‬‫הדי‬ ‫פסק‬‫ן‬‫של‬ ‫הסתרתם‬ ‫תוך‬ ,‫מיוחד‬ ‫צורך‬ ‫רואה‬ ‫אינני‬ ‫כי‬ ‫יוער‬ .‫מזהים‬ ‫פרטים‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫בפרסום‬‫הדע‬ ‫חוות‬‫ת‬‫שהתקיים‬ ‫בדיון‬ ‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫אביו‬ ‫שביקש‬ ‫כפי‬ ‫הרפואיות‬ ‫של‬ ‫החלטתו‬ ‫בפרסום‬ ‫להסתפק‬ ‫יהיה‬ ‫וניתן‬ ,‫לפניי‬‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫מנת‬ ‫על‬ ,‫אליהן‬ ‫בנוגע‬
  7. 7. ‫לחשיפת‬ ‫מקום‬ ‫אין‬ ‫גם‬ ,‫זה‬ ‫מטעם‬ .‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫בפרטיותו‬ ‫המידה‬ ‫על‬ ‫יתר‬ ‫לפגוע‬ ‫שלא‬ ‫נחקרו‬ ‫שבהם‬ ‫הדיונים‬‫הרפואיי‬ ‫המומחים‬‫ם‬‫על‬‫דעת‬ ‫חוות‬‫ם‬. 10‫להתיר‬ ‫שלא‬ ‫נוטה‬ ‫הכף‬ ‫כי‬ ‫היא‬ ‫דעתי‬ ,‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫המזהים‬ ‫ופרטיו‬ ‫שמו‬ ‫לפרסום‬ ‫אשר‬ . ‫נאשם‬ ‫של‬ ‫הסכמתו‬ .‫פרסומם‬ ‫את‬‫קטי‬‫ן‬‫שמו‬ ‫לחשיפת‬ ‫הוריו‬ ‫של‬ ‫או‬‫פליל‬ ‫בהליך‬‫י‬‫היא‬ ‫בשיקול‬ ‫המדובר‬ ‫אין‬ ‫אולם‬ ,‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫שבוחן‬ ‫השיקולים‬ ‫במארג‬ ‫שיקול‬‫על‬ .‫יחיד‬ ‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫על‬ ‫הגנה‬ ‫ובראשם‬ ‫נוספים‬ ‫אינטרסים‬ ‫בין‬ ‫לאזן‬‫הקטי‬‫ן‬‫לשלומו‬ ‫ודאגה‬ ‫את‬ ‫ולאפשר‬ ‫חייו‬ ‫את‬ ‫לשקם‬ ‫שפשע‬ ‫לקטין‬ ‫לאפשר‬ ‫והרצון‬ ;‫והנפשי‬ ‫הגופני‬ ‫מפני‬ ‫לסגת‬ ‫אמנם‬ ‫עשויים‬ ‫אלה‬ ‫עקרונות‬ .‫העונש‬ ‫ריצוי‬ ‫לאחר‬ ‫בחברה‬ ‫השתלבותו‬ ‫בענ‬ ‫אולם‬ ;‫לציבור‬ ‫הנשקפת‬ ‫סכנה‬ ‫ובהם‬ ,‫אחרים‬ ‫אינטרסים‬‫מתקיימים‬ ‫לא‬ ‫ייננו‬ ‫חשיפת‬ ‫כיצד‬ ‫רואה‬ ‫אינני‬ .‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫זהותו‬ ‫לפרסום‬ ‫בהתייחס‬ ‫כאלה‬ ‫אינטרסים‬ ‫חשיפת‬ ‫לשם‬ ‫נדרשת‬ ‫היא‬ ‫ואין‬ ,‫ההליך‬ ‫של‬ ‫התקין‬ ‫לניהולו‬ ‫תסייע‬ ‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫שמו‬ ‫הפרטים‬ ‫או‬ ‫השם‬ ‫בחשיפת‬ ‫אין‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫הציבור‬ ‫של‬ ‫לעיניו‬ ‫המורכבת‬ ‫הפרשה‬ ‫הנשק‬ ‫מסוכנות‬ ‫לאיין‬ ‫כדי‬ ‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫המזהים‬‫כשהעבירות‬ ‫ובפרט‬ ,‫לציבור‬ ‫ממנו‬ ‫פת‬ ‫לו‬ ‫שסייעו‬ ‫מתוחכמים‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫באמצעים‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬ ‫נעשו‬ ‫לנאשם‬ ‫המיוחסות‬ ‫תפגע‬ ‫השם‬ ‫שחשיפת‬ ‫ממשי‬ ‫חשש‬ ‫קיים‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬ ‫אני‬ ,‫מנגד‬ .‫זהותו‬ ‫את‬ ‫להסתיר‬ ‫תוקף‬ ‫משנה‬ ‫מקבלים‬ ‫אלו‬ ‫דברים‬ .‫בעתיד‬ ‫שיקומו‬ ‫וביכולת‬ ‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫בשלומו‬ ‫הפליל‬ ‫ההליך‬ ‫שבמרכז‬ ‫בהינתן‬.‫לדין‬ ‫לעמוד‬ ‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫כשירותו‬ ‫שאלת‬ ‫עומדת‬ ‫י‬ ‫על‬ ‫משליך‬ )‫הוכרעה‬ ‫שטרם‬ ‫(שאלה‬ ‫לדין‬ ‫לעמוד‬ ‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫כשירותו‬ ‫בדבר‬ ‫הספק‬ ‫להיות‬ ‫עשויות‬ ‫שהשלכותיה‬ ‫החלטה‬ ;‫החיסיון‬ ‫הסרת‬ ‫על‬ ‫להחליט‬ "‫"כשירותו‬ ‫לפרסום‬ ‫הכף‬ ‫את‬ ‫המטים‬ ‫שיקולים‬ ‫בהיעדר‬ ‫בפרט‬ ,‫חייו‬ ‫להמשך‬ ‫משמעותיות‬ .‫המזהים‬ ‫הפרטים‬ ‫של‬ ‫למען‬‫ביצע‬ ‫שנאשם‬ ‫העובדה‬ ‫שלפיה‬ ‫ההלכה‬ ‫מעיניי‬ ‫נעלמה‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫יבואר‬ ‫התמונה‬ ‫מות‬ ‫עבירות‬‫מסוימו‬‫ת‬‫שהיה‬ ‫בעת‬‫קטי‬‫ן‬‫בגין‬ ‫גם‬ ‫שמו‬ ‫מחיסיון‬ ‫ליהנות‬ ‫זכאות‬ ‫לו‬ ‫מקנה‬ ‫אינה‬ , ‫פסקה‬ ,‫אלוני‬ ‫(עניין‬ ‫שבגר‬ ‫לאחר‬ ‫שבוצעו‬ ‫עבירות‬2‫דינ‬ ‫לפסק‬‫ו‬‫אולם‬ .)‫מצא‬ '‫א‬ ‫השופט‬ ‫של‬ ‫האישו‬ ‫כתב‬‫ם‬‫שחל‬ ‫בעבירות‬ ‫עוסק‬ ‫בענייננו‬‫היה‬ ‫שהנאשם‬ ‫בעת‬ ‫בוצעו‬ ‫קן‬‫קטי‬‫ן‬‫לאחר‬ ‫וחלקן‬ ‫נדון‬ ‫כולו‬ ‫כשהעניין‬ ‫ובפרט‬ ‫ביניהן‬ ‫להפריד‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫כך‬ ‫פרשה‬ ‫מאותה‬ ‫חלק‬ ‫כשכולן‬ ,‫שבגר‬ ‫המשפ‬ ‫בבית‬‫ט‬‫לנוע‬‫ר‬. ‫אין‬ ‫הזרה‬ ‫בעיתונות‬ ‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫שמו‬ ‫שפורסם‬ ‫מרגע‬ ‫שלפיה‬ ‫הטענה‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫אין‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ ‫בהותרת‬ ‫טעם‬ ‫עוד‬‫הפרסו‬ ‫איסור‬‫ם‬‫פרסו‬ ‫אין‬ .‫כנו‬ ‫על‬‫ובעיתונות‬ ‫העברית‬ ‫בשפה‬ ‫ם‬ ‫הן‬ ‫המידע‬ ‫של‬ ‫מהימנותו‬ ‫מבחינת‬ ‫הן‬ ,‫האינטרנט‬ ‫ברשת‬ ‫אקראי‬ ‫כפרסום‬ ‫הממוסדת‬ ,‫ועוד‬ ‫זאת‬ .‫הנאשם‬ ‫חי‬ ‫שבקרבו‬ ‫הישראלי‬ ‫בציבור‬ ‫אליו‬ ‫החשיפה‬ ‫מבחינת‬‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬ ‫שפרסום‬ ‫משום‬ ‫יד‬ ‫כלאחר‬ ‫ולבטלם‬ ‫פרסום‬ ‫איסור‬ ‫בדבר‬ ‫העקרונות‬ ‫את‬ ‫לזנוח‬ ‫יכול‬ ‫איננו‬ ‫במק‬ ‫נעשה‬ ‫כבר‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬‫פוגלמן‬ ‫השופט‬ ‫של‬ ‫דבריו‬ ‫ויפים‬ ,‫אחר‬ ‫ום‬‫בהק‬‫ש‬‫"אפשרות‬ :‫זה‬ ‫ר‬ ‫כזה‬ ‫איסור‬ ‫אם‬ ‫הפרסום‬ ‫על‬ ‫לאסור‬ ‫שלא‬ ‫הצדקה‬ ‫בבחינת‬ ‫אינה‬ ‫תתרחש‬ ‫שהפרה‬ ‫לכך‬ ‫דמוקרטי‬ ‫במשטר‬ ‫יעשה‬ ‫כך‬ ‫אם‬ .‫עניינית‬ ‫נדרש‬-"'‫נרדפים‬ ‫שמות‬ ‫והפקרות‬ ‫חופש‬ ‫'יהיו‬ ‫פסקה‬ ,‫פלונית‬ ‫(עניין‬22.) 11.‫בחלקו‬ ‫מתקבל‬ ‫הערעור‬ ,‫דבר‬ ‫סוף‬ . ‫הה‬‫להתקיים‬ ‫ימשיך‬ ‫ליך‬‫סגורו‬ ‫בדלתיים‬‫ת‬‫של‬ ‫כניסתם‬ ‫תותר‬ ‫לא‬ ‫ובהתאם‬ ,‫הדין‬ ‫כמצוות‬ ,‫ההליך‬ ‫של‬ ‫בחשיפתו‬ ‫הציבורי‬ ‫האינטרס‬ ‫לנוכח‬ ‫אולם‬ ;‫לדיון‬ ‫עיתונאים‬‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫לנוע‬‫ר‬ ,‫לאישומים‬ ‫ביחס‬ ‫הצדדים‬ ‫טיעוני‬ ,‫המקרה‬ ‫עובדות‬ ‫ובהם‬ ,‫מתוכו‬ ‫פרטים‬ ‫פרסום‬ ‫יאפשר‬
  8. 8. ‫לעמוד‬ ‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫כשירותו‬ ‫בדבר‬ ‫ההחלטה‬,‫לדין‬‫הדי‬ ‫ופסק‬‫ן‬,‫שניתן‬ ‫ככל‬ .‫יינתן‬ ‫כשזה‬ ‫מפרסום‬ ‫להימנע‬ ‫יש‬ ,‫לעיל‬ ‫שבואר‬ ‫וכפי‬‫הדע‬ ‫חוות‬‫ת‬‫הרפואיו‬‫ת‬‫כדי‬ ‫בהם‬ ‫שיש‬ ‫פרטים‬ ‫וכן‬ ‫פרסום‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫המצדיק‬ ‫שיקול‬ ‫שאין‬ ‫בהינתן‬ .‫לצורך‬ ‫שלא‬ ‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫בפרטיותו‬ ‫לפגוע‬ .‫כנו‬ ‫על‬ ‫יוותר‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫החיסיון‬ ,‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫ושמו‬ ‫מזהים‬ ‫פרטים‬ ‫היום‬ ‫ניתן‬,( ‫התשע"ח‬ ‫בסיון‬ '‫י‬24.5.2018.)

×