Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

בועז חגי נגד גלי צה"ל

187 views

Published on

בית הדין האזורי לעבודה

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

בועז חגי נגד גלי צה"ל

  1. 1. ‫(תל‬ ‫סע"ש‬-‫אביב‬-)‫יפו‬24757-03-14 ‫חגי‬ ‫בועז‬ ‫פינצ'וק‬ ‫נאוה‬ ‫עו"ד‬ ‫ב"כ‬ ‫ע"י‬-‫אלכסנדר‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫נ‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫עזיזיאן‬ ‫ג'וזף‬ ‫עו"ד‬ ‫ב"כ‬ ‫ע"י‬ ‫בתל‬ ‫לעבודה‬ ‫אזורי‬ ‫דין‬ ‫בית‬-‫אביב‬-‫יפו‬ [17.05.2018] :‫לפני‬ ‫כ‬‫לובוצקי‬ ‫יצחק‬ ‫השופט‬ '‫ב‬-‫בכיר‬ ‫שופט‬ ‫די‬ ‫פסק‬‫ן‬ ,)"‫צה"ל‬ ‫"גלי‬ ‫או‬ "‫"המעסיק‬ :‫גם‬ ‫(להלן‬ ‫הנתבעת‬ ‫אצל‬ ‫הועסק‬ ,)"‫"העובד‬ :‫גם‬ ‫(להלן‬ ‫התובע‬ ‫במשך‬150‫ביום‬ ‫שהסתיימו‬ ‫חודשים‬31.12.13. ‫את‬ ‫ראו‬ ‫צה"ל‬ ‫וגלי‬ ‫העובד‬ ‫כי‬ ‫חולק‬ ‫אין‬‫העבוד‬ ‫יחסי‬‫ה‬‫שירותים‬ ‫מזמין‬ ‫של‬ ‫כיחסים‬ ‫ביניהם‬ ‫ו‬"‫קבל‬‫ן‬‫עצמא‬‫י‬‫כ‬ ,"‫מנפיק‬ ‫התובע‬ ‫אשר‬‫חשבוניו‬‫ת‬‫את‬ ‫ומנהל‬ ,‫לו‬ ‫ששולמה‬ ‫התמורה‬ ‫כנגד‬ ‫המס‬ ‫רשויות‬ ‫מול‬ ‫ענייניו‬‫והביטו‬‫ח‬‫כ‬ ‫הלאומי‬"‫עצמא‬ ‫עובד‬‫י‬." .‫הנוכחית‬ ‫התובענה‬ ‫הוגשה‬ ,‫התובע‬ ‫עם‬ ‫ההתקשרות‬ ‫את‬ ‫לסיים‬ ‫המעסיק‬ ‫משהחליט‬ ‫הסוציאליות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫להעניק‬ ‫וממילא‬ ,"‫שכיר‬ ‫כ"עובד‬ ‫לראותו‬ ‫יש‬ ,‫התובע‬ ‫לדברי‬ ‫לרבות‬ ,‫מכך‬ ‫הנובעות‬"‫פיצויי‬‫פיטורי‬‫ם‬‫לפי‬ ‫חישוב‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫והכל‬ ;""‫השתכרו‬‫ת‬‫של‬ "‫חודשית‬ 6,720₪'‫(עמ‬2‫שורה‬ ,15.) :‫העובדתית‬ ‫התשתית‬ 1‫של‬ ,)"‫הרדיו‬ ‫"תחנת‬ :‫גם‬ ‫(להלן‬ ‫צה"ל‬ ‫בגלי‬ ‫המקצועיים‬ ‫מהעורכים‬ ‫כאחד‬ ‫שימש‬ ‫התובע‬ . ‫המשודר‬ ‫"האוניברסיטה‬ ‫שכונתה‬ ‫תכניות‬ ‫סדרת‬ ‫במסגרת‬ ,‫רדיו‬ ‫תכנית‬."‫ת‬ 2‫אצל‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫המס‬ ‫שלטונות‬ ‫אצל‬ ‫רשום‬ ‫היה‬ ‫התובע‬ .‫המוסד‬‫לביטו‬‫ח‬‫לאומ‬‫י‬‫כ‬"‫עובד‬ ‫עצמא‬‫י‬‫למעסיק‬ ‫והנפיק‬ ,"‫חשבוניו‬‫ת‬‫על‬ ‫שנעשה‬ ,"‫עבודה‬ ‫"שעות‬ ‫של‬ ‫חישוב‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,
  2. 2. ‫עד‬ ‫של‬ ‫שעות‬ ‫כמות‬ ‫ובתקרת‬ ,‫שלו‬ ‫עצמאי‬ ‫דיווח‬ ‫ולפי‬ ,‫ידו‬60'‫(עמ‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬ ‫שעות‬ 3‫שורה‬ ,1.) 3‫ע‬ ‫את‬ ‫מבצע‬ ‫היה‬ ‫התובע‬ .,‫הרדיו‬ ‫תחנת‬ ‫בשטח‬ ‫הן‬ ,‫הרדיו‬ ‫תכנית‬ ‫עריכת‬ ‫עבור‬ ‫בודתו‬ ‫שנשא‬ ‫מסוים‬ ‫חדר‬ ‫הרדיו‬ ‫תחנת‬ ‫בתחומי‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫לתובע‬ .‫התחנה‬ ‫לתחומי‬ ‫מחוץ‬ ‫והן‬ '‫(עמ‬ ‫שמו‬ ‫עם‬ ‫שלט‬3‫שורה‬ ,6‫עבודת‬ ‫כזכור‬ ‫שהיא‬ ,‫התובע‬ ‫עבודת‬ ‫מרבית‬ ,‫שכן‬ .) ‫שבה‬ ‫ת"א‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫או‬ ‫בביתו‬ ‫ידו‬ ‫על‬ ‫נעשתה‬ ,‫הרדיו‬ ‫שידור‬ ‫לקראת‬ ‫עריכה‬ ‫ה‬'‫(עמ‬ ‫אחרת‬ ‫חלקית‬ ‫בעבודה‬ ‫ועסק‬6‫שורה‬ ,2‫משרדה‬ ‫בתוך‬ ‫לא‬ ,‫פנים‬ ‫כל‬ ‫על‬ .) '‫(עמ‬ ‫הנתבעת‬ ‫של‬3‫שורה‬ ,5'‫ועמ‬ ;‫הנתבעת‬ ‫לפי‬4‫שורה‬9‫גם‬ ‫מודה‬ ‫התובע‬ ‫שבו‬ .)‫בהוראה‬ ‫מועסק‬ ‫היה‬ ‫שבה‬ ‫ת"א‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫בוצע‬ ‫מעבודתו‬ ‫שחלק‬ ,‫הוא‬ ‫באוניברסיטה‬ ‫עבדתי‬ ‫"לפעמים‬ :‫כך‬ ‫הדברים‬ ‫נשמעו‬ ‫עצמו‬ ‫התובע‬ ‫בפי‬‫עבדתי‬ ‫ולפעמים‬ '‫(עמ‬ "‫בתחנה‬ ‫שהייתי‬ ‫במפורש‬ ‫כותב‬ ‫הייתי‬ ‫בתחנה‬ ‫ממש‬ ‫כשהייתי‬ ,‫מהבית‬5‫שורה‬ ,29.) .‫הרדיו‬ ‫תחנת‬ ‫בשטח‬ ‫בוצעה‬ ‫לא‬ ‫צה"ל‬ ‫גלי‬ ‫עבור‬ ‫התעסקותו‬ ‫שרוב‬ ‫מודה‬ ‫התובע‬ ‫גם‬ ‫כאמור‬ 4‫חתם‬ ,‫מעורכיה‬ ‫אחד‬ ‫או‬ ,‫הרדיו‬ ‫תכנית‬ ‫כעורך‬ ‫עבודה‬ ‫של‬ ‫ארוכות‬ ‫שנים‬ ‫במהלך‬ ‫התובע‬ . ,‫מפורשים‬ ‫הסכמים‬ ‫על‬‫יחסי‬ ‫שוררים‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫הצהיר‬ ‫שבה‬‫ומעבי‬ ‫עובד‬‫ד‬‫גלי‬ ‫לבין‬ ‫בינו‬ '‫(עמ‬ ‫צה"ל‬3‫שורה‬ ,19.) 5‫ההוצאות‬ ‫בכל‬ ‫נשא‬ ‫לבדו‬ ‫והוא‬ ,‫עבודתו‬ ‫לצורך‬ ‫הפרטי‬ ‫ברכבו‬ ‫שימוש‬ ‫עשה‬ ‫התובע‬ . '‫(עמ‬ ‫בכך‬ ‫כרוכות‬ ‫שהיו‬3‫שורה‬ ,8.) 6‫ולפחות‬ ,‫עבודתו‬ ‫לשם‬ ‫דרושות‬ ‫שהיו‬ ‫ההוצאות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫הפרטי‬ ‫מכיסו‬ ‫הוציא‬ ‫התובע‬ . ‫כ‬ ‫נרשמו‬ ‫גם‬ ‫בחלקם‬"‫מוכר‬ ‫הוצאה‬‫ת‬‫ב"הקלות‬ ‫התובע‬ ‫את‬ ‫וזיכו‬ ,‫המס‬ ‫רשויות‬ ‫כלפי‬ " ‫אצל‬ ‫כנהוג‬ "‫מס‬"‫עצמא‬ ‫עובד‬‫י‬'‫(עמ‬ "3‫שורה‬ ,11.) 7‫כשכיר‬ ,‫צה"ל‬ ‫בגלי‬ ‫עבודתו‬ ‫מתקופת‬ ‫בחלק‬ ‫לפחות‬ ,‫במקביל‬ ‫עבד‬ ‫התובע‬ . ‫בן‬ ‫ובאוניברסיטת‬ ,‫ת"א‬ ‫באוניברסיטת‬-‫בתחום‬ ‫כמתרגל‬ ‫או‬ ‫כמרצה‬ ,‫גוריון‬ ‫(ע‬ ‫הסוציולוגיה‬'‫מ‬3‫שורות‬ ,16-14‫מנהלי‬ ‫כעובד‬ ‫הועסק‬ ‫גם‬ ‫מהזמן‬ ‫בחלק‬ .) '‫(עמ‬ ‫ת"א‬ ‫באוניברסיטת‬3‫שורה‬ ,17.) 8,‫סלולרי‬ ‫וטלפון‬ ‫מחשבים‬ ‫של‬ ‫ציוד‬ ,‫צה"ל‬ ‫בגלי‬ ‫עבודתו‬ ‫לצורך‬ ‫בציוד‬ ‫השתמש‬ ‫התובע‬ . '‫(עמ‬ ‫הפרטי‬ ‫חשבונו‬ ‫על‬ ‫והוחזקו‬ ‫המלאה‬ ‫בבעלותו‬ ‫שהיו‬3‫שורה‬ ,18.) ‫ל‬ ‫הפרטי‬ ‫כשהציוד‬ ,‫המקרים‬ ‫במיעוט‬ ‫רק‬‫של‬ "‫הטכניות‬ ‫ב"דרישות‬ ‫לשאת‬ ‫מסוגל‬ ‫היה‬ ‫א‬ '‫עמ‬ ‫(שם‬ ‫במחשוב‬ ‫להיעזר‬ ‫כדי‬ ‫הרדיו‬ ‫תחנת‬ ‫למשרדי‬ ‫התובע‬ ‫סר‬ ,‫ההפקה‬6‫שורה‬ ,19.) 9'‫(עמ‬ ‫בקביעתן‬ ‫לעצמו‬ ‫אדון‬ ‫היה‬ ‫והוא‬ ,‫גמישות‬ ‫היו‬ ‫התובע‬ ‫עבודת‬ ‫שעות‬ .3‫שורה‬ ,13.) 10‫לרגל‬ ‫מסיבה‬ ‫ערכו‬ ‫צה"ל‬ ‫כשגלי‬ .30‫שנערכ‬ ‫מסיבה‬ ,‫התוכנית‬ ‫להפקת‬ ‫שנים‬‫בטקס‬ ‫ה‬ ‫הרדיו‬ ‫תחנת‬ ‫מעובדי‬ ‫אחד‬ ‫שהוא‬ ‫כמי‬ ‫התובע‬ ‫הוזכר‬ ‫לא‬ ,‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫במוזיאון‬ '‫(עמ‬ ‫בהן‬ ‫חלק‬ ‫היה‬ ‫כזכור‬ ‫שלתובע‬ ,‫התוכניות‬ ‫סדרת‬ ‫את‬ ‫שהפיקה‬5‫שורה‬ ,17.)
  3. 3. 11‫ב"תעודת‬ ‫שימוש‬ ‫מעולם‬ ‫עשה‬ ‫לא‬ ‫וגם‬ ,"‫צה"ל‬ ‫גלי‬ ‫עובדי‬ ‫ב"ועד‬ ‫חבר‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫התובע‬ . ‫(עמ‬ ‫צה"ל‬ ‫גלי‬ ‫של‬ )‫כיוצ"ב‬ ‫(או‬ "‫עיתונאי‬'5‫שורה‬ ,25.) ‫התובע‬ .‫עצמו‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫ומעדות‬ ,‫הצדדים‬ ‫שבין‬ ‫מהסכמות‬ ‫שנלקחו‬ ‫עובדות‬ ,‫כאן‬ ‫עד‬ '‫מס‬ .‫(ע.ת‬ ‫שמו‬ ‫טוניק‬ ‫יצחק‬ ‫מר‬ ‫נוסף‬ ‫עד‬ ‫מטעמו‬ ‫הביא‬2.) ‫עד‬ ‫של‬ ‫במגבלה‬ ‫אולם‬ ,‫שעותיו‬ ‫את‬ ‫קבע‬ ‫התובע‬ ‫אכן‬ ‫כי‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ,‫טוניק‬ ‫מר‬ ‫של‬ ‫מעדותו‬ 60'‫(עמ‬ ‫שעות‬7‫שורה‬ ,10.) ‫כ‬ ,‫אישר‬ ‫גם‬ ‫העד‬'‫(עמ‬ ‫פעם‬ ‫מידי‬ ‫שינוי‬ ‫וביקש‬ ‫העסקתו‬ ‫מאופן‬ ‫מרוצה‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫התובע‬ ‫י‬7, ‫שורה‬31‫לאחר‬ ,‫עבודתו‬ ‫עבור‬ ‫ששולמה‬ ‫התמורה‬ ‫לגובה‬ ‫הנוגעות‬ ‫בבקשות‬ ‫מדובר‬ .) '‫(עמ‬ "‫"דוקטור‬ ‫בתואר‬ ‫שהוכתר‬8‫שורה‬ ,9."‫שכיר‬ ‫ל"עובד‬ ‫מעמדו‬ ‫שינוי‬ ‫ולא‬ ,) ‫צה‬ ‫גלי‬ ‫של‬ ‫עובדת‬ ‫הייתה‬ ,‫התובע‬ ‫שלפני‬ ,‫הוסיף‬ ‫גם‬ ‫טוניק‬ ‫העד‬‫יובל‬ ‫תרצה‬ ‫בשם‬ ‫"ל‬ ‫כ‬ ‫במשך‬ ‫בתחנה‬ ‫שונים‬ ‫תפקידים‬ ‫שמלאה‬ ,‫אלחני‬-20‫מילא‬ ‫התובע‬ ,‫ומשפרשה‬ ,‫שנים‬ .‫מתפקידיה‬ ‫אחד‬ ‫את‬ ‫התובע‬ ‫עבודת‬ ‫כי‬ ,‫סיפר‬ ‫גלזרמן‬ '‫פרופ‬ .‫גלזרמן‬ ‫מרק‬ '‫פרופ‬ ‫גם‬ ‫והעיד‬ ‫הופיע‬ ‫התובע‬ ‫מטעם‬ ‫בוצעה‬-‫ידיעתו‬ ‫לפי‬-‫סיו‬ ‫לצורך‬ ‫התובע‬ ‫עם‬ ‫נפגש‬ ‫הוא‬ ‫ולפחות‬ ,‫הרדיו‬ ‫לתחנת‬ ‫מחוץ‬‫ע‬ ‫במשרדי‬ ,‫התוכנית‬ ‫בהכנת‬‫החולי‬ ‫בית‬‫ם‬‫אחרים‬ ‫מקומות‬ ‫או‬ ,‫ת"א‬ ‫באוניברסיטת‬ ,‫עבד‬ ‫בו‬ '‫(עמ‬9‫שורה‬24.) ‫התובע‬ ‫של‬ ‫נוסף‬ ‫מעד‬-.‫ע.ת‬4‫עוזיאל‬ ‫אהרון‬ ‫מר‬-‫הכנסות‬ ‫היו‬ ‫שלתובע‬ ‫ללמוד‬ ‫היה‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫בסכומים‬ "‫הוצאות‬ ‫"ניכה‬ ‫גם‬ ‫והוא‬ ,‫נוספים‬ ‫עבודה‬ ‫ממקורות‬ ‫והן‬ ‫צה"ל‬ ‫מגלי‬ ‫הן‬ ‫(ביח‬ ‫מבוטלים‬‫ס‬‫להשתכרות‬‫ו‬-'‫עמ‬ :'‫ר‬13‫שורה‬ ,30.) ‫רוב‬ ,‫התובע‬ ‫מטעם‬ ‫העד‬ ‫אותו‬ ‫לפי‬‫החשבוניו‬‫ת‬;‫צה"ל‬ ‫לגלי‬ ‫הוצאו‬ ‫התובע‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהוצאו‬ ‫"היקף‬ ‫של‬ ‫בדיקה‬ ‫כי‬ ‫העד‬ ‫הודה‬ ‫עדותו‬ ‫בהמשך‬ ,‫ואולם‬‫ההשתכרו‬‫ת‬‫הכנסות‬ ‫על‬ ‫מלמדת‬ " '‫(עמ‬ ‫צה"ל‬ ‫לגלי‬ ‫קשורות‬ ‫שאינן‬ ‫מבוטלות‬ ‫לא‬14‫שורה‬ ,20.) ‫הביאה‬ ‫מצידה‬ ‫הנתבעת‬( ‫שלושה‬3.‫עדים‬ ) ‫לא‬ ‫מהם‬ ‫איש‬ ‫למעשה‬ ,‫ואולם‬ .‫התובע‬ ‫על‬ "‫"מקצועית‬ ‫ממונים‬ ‫היו‬ ‫גם‬ ‫הנתבעת‬ ‫מעדי‬ ‫חלק‬ .‫לעיל‬ ‫באריכות‬ ‫שנרשמה‬ ,‫הברורה‬ "‫העובדתית‬ ‫"התשתית‬ ‫את‬ ‫מהותי‬ ‫באופן‬ ‫שינה‬ :‫המשפטי‬ ‫המצב‬ ‫בין‬ ‫אבחנה‬ ‫של‬ ‫לסוגיה‬ ‫שוב‬ ‫הארצי‬ ‫ביה"ד‬ ‫נזקק‬ ‫אלו‬ ‫בימים‬ ‫ממש‬"‫קבל‬‫ן‬‫עצמא‬‫י‬‫לבין‬ " ‫שכ‬ ‫"עובד‬‫ע"ע‬ :'‫(ר‬ "‫יר‬26932-12-14‫מיום‬ ‫פס"ד‬ ,‫אליאיאב‬ ‫ואציסלב‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬ ‫סלקום‬ 1.5.18.)"‫סלקום‬ ‫"פרשת‬ :‫גם‬ ‫להלן‬ , ‫לא‬ ,‫לפיה‬ ‫ההלכה‬ ‫את‬ ‫הארצי‬ ‫ביה"ד‬ ‫חידד‬ ‫סלקום‬ ‫בפרשת‬‫בנ‬‫ק‬‫"יחסי‬ ‫ביה"ד‬ ‫יכיר‬ ‫ל‬‫עובד‬ ‫ומעבי‬‫ד‬‫העובדה‬ ‫חרף‬ ,‫ומעביד‬ ‫עובד‬ ‫יחסי‬ ‫של‬ ‫לקיומם‬ ‫הטוען‬ ‫על‬ ‫כי‬ ,‫הודגש‬ ‫כך‬ ."‫בדיעבד‬
  4. 4. ‫הצד‬ ‫כי‬‫ביחסי‬ ‫השנים‬ ‫במהלך‬ ‫התנהגו‬ ‫דים‬"‫קבל‬‫ן‬‫עצמא‬‫י‬‫מוטל‬ ‫אזי‬ ;‫עבודה‬ ‫ומזמין‬ "‫נטל‬ ‫הראי‬‫ה‬'‫(סע‬ ‫הטוען‬ ‫על‬23.)‫סלקום‬ ‫לפרשת‬ ‫הצדדי‬ ‫כוונת‬‫ם‬‫בתקופת‬ ‫הצדדים‬ ‫והתנהגות‬ ‫ההתקשרות‬ ‫באופן‬ ‫נבדקת‬ "‫העסקה‬ ‫ו"תכלית‬ ‫בה‬ ,‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫שהוסכמו‬ ‫להסדרים‬ ‫תינתן‬ ‫רבה‬ ‫חשיבות‬ .‫למעמדם‬ ‫ביחס‬ ,‫ההעסקה‬ ‫וא‬ ‫במידה‬‫ב‬ ‫צור‬ ‫השופט‬ ‫דברי‬ '‫(ר‬ ‫ארוכות‬ ‫שנים‬ ‫נמשכו‬ ‫לו‬-‫ע"ע‬1260/01‫המשפט‬ ‫היועץ‬‫י‬ ‫לממשל‬‫ה‬‫מיום‬ ‫פס"ד‬ ,'‫ואח‬ ‫שטוב‬ ‫רפאל‬ ‫עו"ד‬ '‫נ‬24.3.03.) ,‫הרלבנטית‬ ‫בסוגיה‬‫לעבוד‬ ‫הדין‬ ‫בתי‬‫ה‬‫ב"סממנים‬ ‫וגם‬ "‫התכלית‬ ‫ב"מבחן‬ ‫להשתמש‬ ‫נוהגים‬ ‫(ע"ע‬ "‫כלכלית‬ ‫תלות‬ ‫של‬1162/01‫העבו‬ ‫לפריון‬ ‫המכון‬ '‫נ‬ ‫חמו‬ ‫בן‬ ‫סימי‬'‫סע‬ ,‫דה‬8‫לפס"ד‬ ‫מיום‬29.12.02.) ‫המשולב‬ "‫פנימי‬ ‫"גורם‬ ‫או‬ "‫חיצוני‬ ‫"גורם‬ ‫היה‬ ‫האדם‬ ‫האם‬ ‫לבדוק‬ ‫מבקשים‬ ‫הדין‬ ‫בתי‬ ‫(ע"ע‬ ‫בארגון‬300251/97'‫נ‬ ‫פלגן‬ ‫בנימין‬‫השידו‬ ‫רשות‬‫ר‬'‫סע‬ ,10‫מיום‬ ‫לפס"ד‬11.1.04- ‫"היעדר‬ .)‫טלויזיה‬ ‫תכנית‬ ‫של‬ ‫ותחקירן‬ ‫בכתב‬ ‫דובר‬ ‫שם‬‫בלעדיו‬‫ת‬‫שימש‬ ,"‫זמן‬ ‫של‬ ‫בקטע‬‫ה‬ ‫יחסי‬ ‫לשלילת‬‫ומעבי‬ ‫עובד‬‫ד‬/‫נה‬ ‫(דב"ע‬2-5'‫סע‬ ,‫מד"י‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫דעבול‬ ‫ורדה‬17‫מיום‬ ‫לפס"ד‬ 14.3.96‫(דב"ע‬ ‫כעובדת‬ ‫הוכרה‬ ‫לא‬ ,‫מביתה‬ ‫בעיקר‬ ‫שעבדה‬ )‫(קופירייטרית‬ ‫ראיונית‬ ‫כך‬ .) /‫מח‬3-137'‫כ‬ ‫פד"ע‬ ,‫בע"מ‬ ‫מלניק‬ ‫פרסום‬ '‫נ‬ ‫אדר‬ ‫תמר‬60.) ‫במשך‬ ‫הצדדים‬ ‫נהגו‬ ‫שבהם‬ ‫היחסים‬ ‫מערכת‬ ,‫דנן‬ ‫במקרה‬‫שבין‬ ‫כזו‬ ‫הייתה‬ ,‫ארוכה‬ ‫תקופה‬ ‫ל‬ ‫מזמין‬"‫קבל‬‫ן‬‫עצמא‬‫י‬‫בדיעבד‬ ‫ממנה‬ ‫לשנות‬ ‫טעם‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫להוכיח‬ ‫הצליח‬ ‫לא‬ ‫והתובע‬ ," /‫נו‬ ‫דב"ע‬ :‫(השווה‬3-227'‫סע‬ ,‫עבודי‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫מלמן‬ ‫יוסף‬ ‫עו"ד‬10-9‫מיום‬ ‫לפס"ד‬25.2.97.) ‫עבוד‬ ‫שעות‬ .‫הרדיו‬ ‫לתחנת‬ ‫מחוץ‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ ,‫בעדותו‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫זמנו‬ ‫מרבית‬ ‫כי‬ ,‫אזכיר‬‫תו‬ .‫מכיסו‬ ‫היו‬ )‫הרדיו‬ ‫(תכנית‬ ‫התוצרת‬ ‫להפקת‬ ‫שהוציא‬ ‫הוצאות‬ .‫שלו‬ ‫דיווח‬ ‫ולפי‬ ‫גמישות‬ ‫היו‬ ‫מקום‬ ‫בקביעת‬ ‫לעצמו‬ ‫אדון‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ .‫חשבונו‬ ‫על‬ ‫היו‬ ‫שימוש‬ ‫עשה‬ ‫בהם‬ ‫הכלים‬ ‫מרבית‬ ‫לא‬ ‫שמו‬ ‫שאפילו‬ ‫עד‬ ,"‫התחנה‬ ‫ב"צוות‬ ‫ומלאה‬ ‫ממשית‬ ‫השתלבות‬ ‫השתלב‬ ‫ולא‬ ,‫העיסוק‬ ‫במלאת‬ ‫שערכו‬ ‫מסיבה‬ ‫בעת‬ ‫הוזכר‬30‫ש‬.‫הפופולרית‬ ‫הרדיו‬ ‫לתוכנית‬ ‫נים‬ ‫למקורות‬ ‫גם‬ ‫ודאג‬ ,‫כעצמאי‬ ‫מעמדו‬ ‫את‬ ‫היטב‬ ‫שידע‬ ,‫מלומד‬ ‫אדם‬ ‫הוא‬ ‫התובע‬‫השתכרו‬‫ת‬ ‫לו‬ ‫שהכתיב‬ ‫התקשרות‬ ‫בצורת‬ ‫התלוי‬ ,"‫יום‬ ‫קשה‬ ‫ב"עובד‬ ‫מדובר‬ ‫לא‬ .‫במקביל‬ ‫נוספים‬ .‫מעסיקו‬ ‫כאשר‬ ,‫הרדיו‬ ‫תחנת‬ ‫כלפי‬ ‫חובותיו‬ ‫מילוי‬ ‫באופן‬ ‫כעצמאי‬ ‫התובע‬ ‫נהג‬ ‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫במשך‬ ‫או‬ ‫גבוהים‬ ‫ללימודים‬ ‫מקבילה‬ ‫הייתה‬ ‫בתחנה‬ ‫עבודתו‬‫השתכרו‬‫ת‬‫אי‬ .‫אחרים‬ ‫ממעסיקים‬ ‫לשנות‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫עולם‬ ‫סדרי‬ ‫לשנות‬ ‫המצדיקה‬ ,‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫כזו‬ "‫תלות‬ ‫"מידת‬ ‫לקבוע‬ ‫אפשר‬ .‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫התנהגותם‬ ‫ודרך‬ ‫הצדדים‬ ‫של‬ ‫הכתובה‬ ‫מהסכמתם‬ ‫ה‬ ‫טענת‬ ‫לרבות‬ ,‫שלפני‬ ‫התביעה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫אלא‬ ‫מנוס‬ ‫אין‬ ,‫לפיכך‬‫יחסי‬ ‫של‬ ‫לקיומם‬ ‫תובע‬ ‫ומעבי‬ ‫עובד‬‫ד‬.‫לתביעתו‬ ‫הרלבנטית‬ ‫בתקופה‬ ,‫צה"ל‬ ‫גלי‬ ‫לבין‬ ‫התובע‬ ‫בין‬ ‫ו‬ :‫הוצאות‬ ‫נמצאה‬ ‫שזו‬ ‫ולמרות‬ ,‫תביעתו‬ ‫בהגשת‬ ‫התובע‬ ‫את‬ ‫הוליכה‬ "‫משפטית‬ ‫"פרשנות‬ ‫כי‬ ‫סברתי‬ ,‫ואולם‬ .‫הנוכחי‬ ‫ההליך‬ ‫בהוצאות‬ ‫התובע‬ ‫את‬ ‫לחייב‬ ‫שלא‬ ‫לתומי‬ ‫חשבתי‬ ,‫כשגוייה‬ ‫ידי‬ ‫על‬
  5. 5. ‫את‬ ‫קראתי‬‫דעת‬ ‫חוות‬‫ו‬‫חיליק‬ ‫בפרשת‬ ‫אשר‬ ,‫הארצי‬ ‫מביה"ד‬ ‫פוליאק‬ ‫רועי‬ ‫השופט‬ '‫כב‬ ‫של‬ ‫(ע"ע‬ ‫ר"ג‬ ‫עיריית‬ '‫נ‬ ‫רוזנבלום‬16128-10-15'‫סע‬ ,26‫מיום‬ ‫לפס"ד‬10.5.18‫סבר‬ ,) ‫רשות‬ ‫שהוציאה‬ ,‫תביעה‬ ‫ניהול‬ ‫של‬ "‫נכבדה‬ ‫כספית‬ ‫"בהוצאה‬ ‫לזלזל‬ ‫שאין‬ ,‫בתבונתו‬ ‫לשאת‬ ‫שכשל‬ ‫הצד‬ ‫ועל‬ ,‫שנכשלה‬ ‫תביעה‬ ‫כנגד‬ ‫בהגנה‬ ‫ציבורית‬‫בהוצא‬‫המשפ‬ ‫ות‬‫ט‬. ‫הכבוד‬ ‫משום‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫גישתם‬ ‫של‬ ‫הגיונה‬ ‫משום‬ ,‫ממני‬ ‫גדולים‬ ‫של‬ ‫בדרך‬ ‫ללכת‬ ‫אלא‬ ‫אין‬ ‫ולי‬ ‫זו‬ ‫תביעה‬ ‫בהוצאות‬ ‫התובע‬ ‫את‬ ‫ואחייב‬ ;‫הימנה‬ ‫גבוהה‬ ‫לערכאה‬ ‫נמוכה‬ ‫ערכאה‬ ‫שרוחשת‬ '‫פס‬ '‫יז‬ ‫פרק‬ ‫דברים‬ ‫בספר‬ "‫יורוך‬ ‫אשר‬ ‫כל‬ ‫"ועשית‬ :'‫ר‬ ,‫חכמים‬ ‫דברי‬ ‫אחר‬ ‫לילך‬ ‫החובה‬ ‫(על‬ '‫ח‬-‫מסכ‬ ,‫משנה‬ ;'‫יג‬‫תורה‬ ‫ומשנה‬ ,'‫ב‬ '‫עמ‬ '‫פו‬ ‫דף‬ ‫סנהדרין‬ ‫תלמוד‬ ,'‫א‬ '‫פר‬ ‫הוריות‬ ‫ת‬ .)'‫א‬ '‫פר‬ ‫מסכת‬ ‫ממרים‬ ‫הלכות‬ ,‫לרמב"ם‬ ‫של‬ ‫סך‬ )‫(הנתבעת‬ ‫למדינה‬ ‫ישלם‬ ‫התובע‬4,000,₪‫בקשר‬ ,‫עו"ד‬ ‫שכ"ט‬ ‫הוצאות‬ .‫הנוכחית‬ ‫להתדיינות‬ ‫ערעו‬ ‫זכות‬‫ר‬‫תוך‬ :30.‫יום‬ ( ,‫תשע"ח‬ ‫סיוון‬ '‫ג‬ ,‫היום‬ ‫ניתן‬17‫מאי‬2018‫הצד‬ ‫בהעדר‬ ,).‫דים‬

×