Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

שניים אוחזין

67 views

Published on

ערבות בנקאית גלובס

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

שניים אוחזין

  1. 1. 1 ‫אזרחיים‬ ‫לערעורים‬ ‫משפט‬ ‫כבית‬ ‫בשבתו‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ ‫ע"א‬2954/17 :‫לפני‬‫עמית‬ '‫י‬ ‫השופט‬ ‫כבוד‬ :‫המערער‬‫דוידוביץ‬ ‫דוד‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫נ‬ :‫המשיבים‬1‫רוזובסק‬ ‫ואיל‬ ‫מטרי‬ ‫רונן‬ ‫עו"ד‬ .‫י‬ 2‫בע"מ‬ ‫לישראל‬ ‫לאומי‬ ‫בנק‬ . 3‫בע"מ‬ ‫פישמן‬ ‫משפחת‬ ‫נכסי‬ . 4‫אלכאוי‬ ‫וירון‬ ‫רובין‬ ‫פנחס‬ ‫עוה"ד‬ . ‫הנכסים‬ ‫ככונסי‬ ‫בתפקידם‬ 5‫בע"מ‬ ‫הפועלים‬ ‫בנק‬ . 6‫בע"מ‬ ‫החזקות‬ ‫און‬ ‫בר‬ ‫חיים‬ . 7‫בע"מ‬ ‫אילקורפ‬ .-‫און‬ ‫בר‬ ‫אלונה‬ '‫וגב‬ ‫און‬ ‫בר‬ ‫עדנה‬ '‫גב‬ 8‫כ‬ .-120‫באמצ‬ ‫גלובס‬ ‫עובדי‬‫גלובס‬ ‫עיתונאי‬ ‫ועד‬ ‫עות‬ 9‫כ‬ ‫ועוד‬ ‫כהן‬ ‫מרגלית‬ .150‫גלובס‬ ‫קבוצת‬ ‫מעובדי‬ 10‫פישמן‬ ‫אליעזר‬ ‫מר‬ ‫לנכסי‬ ‫מיוחד‬ ‫מנהל‬ ,‫בנקל‬ ‫יוסף‬ ‫עו"ד‬ . 11‫הרשמי‬ ‫הנכסים‬ ‫כונס‬ . 12‫בע"מ‬ ‫עיתונות‬ ‫מוניטין‬ . 13( ‫עיתונות‬ ‫פבלישר‬ ‫גלובס‬ .1983‫בע"מ‬ ) 14( ‫אחזקות‬ ‫עיתונות‬ ‫מוניטין‬ .1985)‫בע"מ‬ 15‫בע"מ‬ ‫תקשורת‬ ‫אחזקות‬ ‫גלובס‬ .
  2. 2. ‫המשיבות‬ ‫מטעם‬ ‫בקשה‬7‫בנקאית‬ ‫ערבות‬ ‫לחילוט‬ ‫המשיבות‬ ‫בשם‬7:‫אדלשטיין‬ ‫בועז‬ ‫עו"ד‬ ‫החלטה‬ ‫שהפקיד‬ ‫זה‬ .‫בנקאית‬ ‫בערבות‬ ‫אוחזין‬ ‫שניים‬‫הּ‬‫להשיב‬ ‫מבקש‬‫הּ‬‫וזה‬ ,‫לידיו‬ ‫נזקיו‬ ‫בגין‬ ‫במלואה‬ ‫ממנה‬ ‫להיפרע‬ ‫מבקש‬ ‫לטובתו‬ ‫שהופקדה‬‫בקשות‬ ‫שתי‬ ‫לפניי‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ . ‫מיליון‬ ‫שני‬ ‫בסך‬ ‫הבנקאית‬ ‫הערבות‬ ‫של‬ ‫בגורלה‬ ‫שעניינן‬ ,‫זו‬ ‫את‬ ‫זו‬ ‫הסותרות‬₪‫שהופקדה‬ ‫מיום‬ ‫החלטתי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,)‫המבקש‬ :‫(להלן‬ ‫העיקרי‬ ‫בתיק‬ ‫המערער‬ ‫הוא‬ ,'‫דוידוביץ‬ ‫מר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ 3.4.2017. 2 1.‫המש‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫דינו‬ ‫פסק‬ ‫על‬ ‫ערעור‬ ‫הגיש‬ ‫המבקש‬ ‫כי‬ ‫בקצרה‬ ‫אזכיר‬‫בתל‬ ‫המחוזי‬ ‫פט‬ ,‫הערעור‬ ‫הגשת‬ ‫עם‬ ‫בבד‬ ‫בד‬ ."‫"גלובס‬ ‫בעיתון‬ ‫השליטה‬ ‫רכישת‬ ‫סוגיית‬ ‫נדונה‬ ‫בו‬ ,‫אביב‬ ‫מיום‬ ‫בהחלטתי‬ .‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫דינו‬ ‫פסק‬ ‫ביצוע‬ ‫לעיכוב‬ ‫בקשה‬ ‫המבקש‬ ‫הגיש‬ 3.4.2017‫ערבות‬ ‫ולהפקדת‬ ‫עצמית‬ ‫להתחייבות‬ ‫בכפוף‬ ‫ביצוע‬ ‫לעיכוב‬ ‫בקשתו‬ ‫את‬ ‫קיבלתי‬ ‫מיליון‬ ‫שני‬ ‫בסך‬.₪‫בהתא‬.‫האמור‬ ‫בסכום‬ ‫בנקאית‬ ‫ערבות‬ ‫המבקש‬ ‫הפקיד‬ ‫לכך‬ ‫ם‬ ‫ביום‬ ‫ניתן‬ ‫בערעור‬ ‫הדין‬ ‫פסק‬15.5.2017.‫המבקש‬ ‫של‬ ‫ערעורו‬ ‫נדחה‬ ‫ובו‬ , 2.‫ביום‬14.11.2017‫פסק‬ ‫מתן‬ ‫ממועד‬ ‫יום‬ ‫פחות‬ ‫קלנדריים‬ ‫חודשים‬ ‫שישה‬ ‫בחלוף‬ , ‫המשיבות‬ ‫הגישו‬ ,‫הדין‬7‫מטעמ‬ ‫הודעה‬ )‫המשיבות‬ :‫(להלן‬ ‫בערעור‬‫בכוונתן‬ ‫כי‬ ‫ציינו‬ ‫בה‬ ,‫ן‬ .‫הביצוע‬ ‫עיכוב‬ ‫מצו‬ ‫כתוצאה‬ ‫להן‬ ‫שנגרמו‬ ‫הנזקים‬ ‫בגין‬ ‫מהמבקש‬ ‫פיצוי‬ ‫לקבלת‬ ‫לעתור‬ .‫לידיו‬ ‫תושב‬ ‫לא‬ ‫המבקש‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהופקדה‬ ‫הבנקאית‬ ‫שהערבות‬ ‫אפוא‬ ‫ביקשו‬ ‫המשיבות‬ ‫ביום‬ ‫הגיש‬ ‫המבקש‬ ,‫לכך‬ ‫בתגובה‬27.11.2017‫הערבות‬ ‫את‬ ‫לידיו‬ ‫להשיב‬ ‫בקשה‬ ‫משעה‬ ‫כי‬ ‫בטענה‬ ,‫הבנקאית‬‫שהוגשה‬ ‫מבלי‬ ,‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫מתן‬ ‫מיום‬ ‫חודשים‬ ‫שישה‬ ‫שחלפו‬ ‫תקנה‬ ‫להוראת‬ ‫בהתאם‬ ‫לידיו‬ ‫להשיבה‬ ‫יש‬ ,‫לפיצויים‬ ‫בקשה‬ ‫או‬ ‫תובענה‬371‫לתקנות‬ )‫(ג‬ ‫התשמ"ד‬ ,‫האזרחי‬ ‫הדין‬ ‫סדר‬-1984.)‫התקנות‬ :‫(להלן‬
  3. 3. ‫ביום‬ ,‫לכך‬ ‫בהמשך‬3.1.2018‫הערבות‬ "‫לחילוט‬ ‫"בקשה‬ ‫המשיבות‬ ‫הגישו‬ , ‫המגוב‬ ,‫הבנקאית‬‫הביצוע‬ ‫עיכוב‬ ‫צו‬ ‫עקב‬ ‫להן‬ ‫שנגרם‬ ‫הנזק‬ ‫להוכחת‬ ‫כלכלית‬ ‫דעת‬ ‫בחוות‬ ‫ה‬ ‫ביום‬ ‫הגיש‬ ‫המבקש‬ ,‫בתגובה‬ .)‫החילוט‬ ‫בקשת‬ :‫(להלן‬22.1.2018‫בקשת‬ ‫למחיקת‬ ‫בקשה‬ ‫בת‬ ‫שאינה‬ ‫בערבות‬ ‫מדובר‬ ‫שכן‬ ,‫רלוונטי‬ ‫אינו‬ ‫כלל‬ ‫חילוט‬ ‫של‬ ‫צעד‬ ‫לטענתו‬ ‫שכן‬ ,‫החילוט‬- ‫הלי‬ ‫נקטו‬ ‫שהמשיבות‬ ‫ומכאן‬ ,)‫מעירבון‬ ‫(להבדיל‬ ‫חילוט‬‫ככל‬ ,‫לחלופין‬ .‫מתאים‬ ‫לא‬ ‫ך‬ ‫להיפרע‬ ‫המשיבות‬ ‫שבקשת‬ ‫להורות‬ ‫ביקש‬ ‫המבקש‬ ,‫תימחק‬ ‫לא‬ ‫המשיבות‬ ‫שבקשת‬ .‫הדיונית‬ ‫הערכאה‬ ‫בפני‬ ‫תידון‬ ‫הבנקאית‬ ‫מהערבות‬ 3.‫מיום‬ ‫בהחלטתה‬5.2.2018‫באים‬ ‫אינם‬ ‫הפגרה‬ ‫ימי‬ ‫כי‬ ‫ל'בנמלך‬ ‫הרשמת‬ '‫כב‬ ‫קבעה‬ ‫בתקנה‬ ‫הקבועים‬ ‫החודשים‬ ‫ששת‬ ‫במניין‬371‫ועל‬ ,)‫(ג‬‫יש‬ ‫כי‬ ‫המבקש‬ ‫טענת‬ ‫את‬ ‫דחתה‬ ‫כן‬ .‫החילוט‬ ‫בקשת‬ ‫הגשת‬ ‫לעיתוי‬ ‫הנוגעת‬ ‫טענתו‬ ‫יסוד‬ ‫על‬ ‫הבנקאית‬ ‫הערבות‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫להשיב‬ ‫האחת‬ :‫אלו‬ ‫הן‬ ‫להכרעתי‬ ‫שנותרו‬ ‫הבקשות‬ ,‫משכך‬–‫"בקשת‬ ‫למחיקת‬ ‫המבקש‬ ‫בקשת‬ ;‫מתאים‬ ‫לא‬ ‫הליך‬ ‫נקטו‬ ‫שהמשיבות‬ ‫מאחר‬ ,‫לידיו‬ ‫הבנקאית‬ ‫הערבות‬ ‫והשבת‬ "‫החילוט‬ ‫ככ‬ ‫(שתתעורר‬ ‫והשניה‬)‫תידחה‬ ‫המבקש‬ ‫שבקשת‬ ‫ל‬–‫מהערבות‬ ‫להיפרע‬ ‫המשיבות‬ ‫בקשת‬ .‫הבנקאית‬ 4.,‫להידחות‬ ‫לידיו‬ ‫הבנקאית‬ ‫הערבות‬ ‫להשבת‬ ‫המבקש‬ ‫בקשת‬ ‫דין‬ ‫כי‬ ‫ואומר‬ ‫אקדים‬ ‫הבנקאית‬ ‫הערבות‬ "‫ל"חילוט‬ ‫המשיבות‬ ‫בקשת‬ ‫דין‬ ‫וכי‬.‫להימחק‬ 3 ‫על‬ ‫המשיב‬ ‫שהפקיד‬ ‫הבנקאית‬ ‫הערבות‬ ‫כי‬ ‫חולק‬ ‫אין‬ ,‫ראשית‬‫מיום‬ ‫החלטתי‬ ‫פי‬ 3.4.2017‫מסכום‬ ‫עולה‬ ‫כך‬ ;‫בהחלטתי‬ ‫במפורש‬ ‫נאמר‬ ‫כך‬ .‫עירבון‬ ‫ולא‬ ,‫ערבות‬ ‫היא‬ ‫מיליון‬ ‫שני‬ ‫על‬ ‫כאמור‬ ‫שהועמדה‬ ‫הערבות‬₪‫תקנה‬ ‫(ראו‬364‫כי‬ ‫הקובעת‬ ,‫לתקנות‬ )‫(ג‬ ‫על‬ ‫יעלה‬ ‫לא‬ ‫העירבון‬ ‫סכום‬50,000₪‫עולה‬ ‫וכך‬ ;)‫שיירשמו‬ ‫מיוחדים‬ ‫מטעמים‬ ‫אלא‬ ‫שהגי‬ ,‫עצמן‬ ‫המשיבות‬ ‫מהתנהלות‬‫פסק‬ ‫מתן‬ ‫מיום‬ ‫חודשים‬ ‫שישה‬ ‫בחלוף‬ ‫בקשתן‬ ‫את‬ ‫שו‬ ‫תקנה‬ ‫(ראו‬ ‫הדין‬371‫לא‬ ‫אם‬ ‫למפקידו‬ ‫יוחזר‬ ‫הערבות‬ ‫כתב‬ ‫כי‬ ‫הקובעת‬ ,‫לתקנות‬ )‫(ג‬ ‫זאת‬ ;‫הזמני‬ ‫הצו‬ ‫פקיעת‬ ‫ממועד‬ ‫חודשים‬ ‫שישה‬ ‫בתוך‬ ‫לפיצויים‬ ‫בקשה‬ ‫או‬ ‫תובענה‬ ‫הוגשה‬ ‫תקנה‬ ‫לעומת‬374‫בתוך‬ ‫למפקידו‬ ‫יוחזר‬ ‫עירבון‬ ‫כי‬ ‫הקובעת‬ ,)‫(ד‬60‫ממועד‬ ‫יום‬‫פקיעת‬ ‫מהערבות‬ ‫להיפרע‬ ‫מנת‬ ‫שעל‬ ,‫מכאן‬ .)‫לחילוטו‬ ‫בקשה‬ ‫הוגשה‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫הזמני‬ ‫הצו‬ ‫בו‬ ‫מקום‬ ‫נדרש‬ ‫שאינו‬ ‫(צעד‬ ‫להן‬ ‫שנגרם‬ ‫הנזק‬ ‫גובה‬ ‫את‬ ‫להוכיח‬ ‫המשיבות‬ ‫על‬ ,‫הבנקאית‬ ‫בעירבון‬ ‫מדובר‬–‫תקנה‬371.)‫לתקנות‬ )‫(א‬ 5.‫כ"בק‬ ‫שהוכתרה‬ ‫מאחר‬ ‫המשיבות‬ ‫של‬ ‫בקשתן‬ ‫את‬ ‫למחוק‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫המבקש‬ ‫טענת‬‫שה‬ ‫לשון‬ ‫נוקטות‬ ‫התקנות‬ ,‫אכן‬ .‫כלום‬ ‫ולא‬ ‫בה‬ ‫אין‬ ,‫הערבות‬ ‫את‬ ‫לידיו‬ ‫ולהשיב‬ "‫לחילוט‬ ‫ביחס‬ "‫"חילוט‬ ‫בלשון‬ ‫השימוש‬ ,‫ואולם‬ .‫לערבות‬ ‫ביחס‬ ‫ולא‬ ‫לעירבון‬ ‫ביחס‬ "‫"חילוט‬
  4. 4. ‫ע"א‬ ,‫לדוגמה‬ ,‫(ראו‬ ‫בפסיקה‬ ‫נפוץ‬ ‫הוא‬ ‫כערבות‬ ‫המשמשת‬ ‫בנקאית‬ ‫לערבות‬4031/14 '‫פס‬ ,‫געפרי‬ '‫נ‬ ‫בחוס‬5(17.3.2016:‫(להלן‬ )‫שהמשיבות‬ ‫העובדה‬ ,‫מקום‬ ‫מכל‬ .))‫בחוס‬ ‫עניין‬ ‫אף‬ ,‫שצוין‬ ‫כפי‬ ‫שכן‬ ,‫מורידה‬ ‫ואינה‬ ‫מעלה‬ ‫אינה‬ "‫לחילוט‬ ‫כ"בקשה‬ ‫בקשתן‬ ‫את‬ ‫הכתירו‬ ‫מדובר‬ ‫אין‬ ‫וממילא‬ ,‫ממנה‬ ‫להיפרע‬ ‫כדי‬ ‫נזקן‬ ‫את‬ ‫להוכיח‬ ‫ועליהן‬ ‫בערבות‬ ‫מדובר‬ ‫לשיטתן‬ .‫נזק‬ ‫הוכחת‬ ‫ללא‬ ‫חילוט‬ ‫של‬ ‫בהליך‬ 4 6.‫להי‬ ‫המשיבות‬ ‫לבקשת‬ ‫באשר‬‫"כאשר‬ ‫כי‬ ‫אחת‬ ‫לא‬ ‫נפסק‬ ‫שכבר‬ ‫הרי‬ ,‫מהערבות‬ ‫פרע‬ ‫ראיות‬ ‫בהבאת‬ ‫הכרוכים‬ ,‫סיבתי‬ ‫קשר‬ ‫וקיום‬ ‫נזק‬ ‫הוכחת‬ ‫מחייבת‬ ‫החילוט‬ ‫בקשת‬ ‫ערעור‬ ‫הוא‬ ‫הערבות‬ ‫ניתנה‬ ‫במסגרתו‬ ‫אשר‬ ‫ההליך‬ ‫וכאשר‬ ,‫ומורכבות‬ ‫מפורטות‬ ‫הנזק‬ ‫שאלת‬ ‫ובכללה‬ ,‫החילוט‬ ‫סוגיית‬ ‫את‬ ‫לברר‬ ‫המלך‬ ‫דרך‬ ,‫דין‬ ‫פסק‬ ‫במתן‬ ‫שהסתיים‬ ‫הסיבת‬ ‫והקשר‬‫לערכאה‬ ‫זה‬ ‫בענין‬ ‫עצמאית‬ ‫תובענה‬ ‫בהגשת‬ ‫היא‬ ,‫הזמני‬ ‫הסעד‬ ‫לבין‬ ‫בינו‬ ‫י‬ ‫(ע"א‬ "‫הדיונית‬10650/08,‫אלישיוב‬ '‫נ‬ )‫הליכים‬ ‫(בהקפאת‬ ‫בע"מ‬ ‫ופיתוח‬ ‫שיכון‬ ‫חפציבה‬ '‫פס‬10(16.8.2009‫רע"א‬ ;‫שם‬ ,‫בחוס‬ ‫עניין‬ ;)954/15'‫נ‬ ‫מוגבלת‬ ‫שותפות‬ ‫ב.ב‬ ‫סנטר‬ ‫דן‬ ‫י.ע‬ '‫פס‬ ,‫בע"מ‬ ‫דן‬ ‫עלרונט‬1(30.3.2016.))‫סכום‬ ‫ממלוא‬ ‫להיפרע‬ ‫המשיבות‬ ‫בקשת‬ ,‫שצוין‬ ‫כפי‬ .‫כלכלית‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫בדמות‬ ‫ראיה‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ,‫דנן‬ ‫במקרה‬ ‫שהופקדה‬ ‫הבנקאית‬ ‫הערבות‬ ‫להעדר‬ ‫ביחס‬ ‫ראיותיו‬ ‫את‬ ‫להגיש‬ ‫זכותו‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫אף‬ ‫המבקש‬ ‫מבקשת‬ ‫המשיבות‬ ‫מטעם‬ ‫והמצהירה‬ ‫המומחה‬ ‫את‬ ‫לחקור‬ ‫זכותו‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫הנטענים‬ ‫הנזקים‬ ‫(פ‬'‫ס‬13‫מיום‬ ‫לבקשתו‬22.1.2018‫להכרעה‬ ‫המתאימה‬ ‫הדיונית‬ ‫המסגרת‬ ,‫אלו‬ ‫בנסיבות‬ .) ‫מבלי‬ ‫(וזאת‬ ‫המוסמך‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫שתוגש‬ ‫עצמאית‬ ‫תביעה‬ ‫היא‬ ‫המשיבות‬ ‫של‬ ‫בבקשה‬ .)‫כלשהם‬ ‫נזקים‬ ‫של‬ ‫העדרם‬ ‫או‬ ‫קיומם‬ ‫לשאלת‬ ‫באשר‬ ‫עמדה‬ ‫כל‬ ‫שאביע‬ 7.‫לידיו‬ ‫הערבות‬ ‫להשבת‬ ‫המבקש‬ ‫בקשת‬ ,‫כן‬ ‫על‬ ‫אשר‬–‫נד‬.‫חית‬ ‫הבנקאית‬ ‫הערבות‬ "‫ל"חילוט‬ ‫המשיבות‬ ‫בקשת‬–‫פתוחה‬ ‫המשיבות‬ ‫בפני‬ .‫נמחקת‬ ‫הביצוע‬ ‫עיכוב‬ ‫צו‬ ‫בגין‬ ‫נזקיהן‬ ‫להוכחת‬ ‫המוסמכת‬ ‫לערכאה‬ ‫נפרדת‬ ‫תובענה‬ ‫להגיש‬ ‫הדרך‬ ‫ליום‬ ‫עד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בקופת‬ ‫מופקדת‬ ‫תישאר‬ ‫הבנקאית‬ ‫הערבות‬ .‫זה‬ ‫בהליך‬ ‫שניתן‬ 25.3.2018‫למשיבות‬ ‫לאפשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬.‫לנכון‬ ‫שתמצאנה‬ ‫כפי‬ ‫זו‬ ‫בתקופה‬ ‫הליכים‬ ‫לנקוט‬ ‫התוצאה‬ ‫לנוכח‬–.‫להוצאות‬ ‫צו‬ ‫אין‬ ,‫היום‬ ‫ניתנה‬( ‫התשע"ח‬ ‫בשבט‬ ‫כ"ג‬8.2.2018.)
  5. 5. ‫ט‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ש‬ _________________________ .‫וניסוח‬ ‫עריכה‬ ‫לשינויי‬ ‫כפוף‬ ‫העותק‬17029540_E07.doc‫עכב‬ ‫ט‬ ,‫מידע‬ ‫מרכז‬'‫ל‬077-2703333,‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ;

×