Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"זכויות האדם בישראל – תמונת מצב"

88 views

Published on

האגודה לזכויות האדם האדם בישראל

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

"זכויות האדם בישראל – תמונת מצב"

 1. 1. ‫בישראל‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬– ‫מצב‬ ‫תמונת‬ 2017 :‫כתיבה‬ :‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬ ‫צוות‬,‫בנדל‬ ‫משכית‬ ‫עו"ד‬ ,‫ברי‬ ‫אבן‬ ‫סנא‬ ‫עו"ד‬‫גילד‬ ‫דבי‬ ‫עו"ד‬-,‫חיו‬‫גן‬ ‫גיל‬ ‫עו"ד‬-‫שמרית‬ ,‫מור‬ ,‫טוייג‬‫אבנר‬ ‫עו"ד‬ ,‫סלע‬ ‫רונית‬"‫עו‬ ,‫פינצ'וק‬‫פלר‬ ‫עודד‬ ‫ד‬ ‫ארז‬ ‫אורלי‬ ‫עו"ד‬-‫ומדינה‬ ‫לדת‬ ‫הרפורמי‬ ‫המרכז‬ ,‫המשפטית‬ ‫המחלקה‬ ‫מנהלת‬ ,‫לחובסקי‬ ‫לעובד‬ ‫קו‬ ,‫תג'ר‬ ‫מיכל‬ ‫עו"ד‬ :‫עריכה‬‫דהן‬ ‫טל‬ :‫והערות‬ ‫סיוע‬‫אברהם‬ ‫שרון‬ ‫עו"ד‬-,‫יקיר‬ ‫דן‬ ‫עו"ד‬ ,‫ויס‬,‫לידור‬ ‫מרים‬,‫פלי‬ ‫רוני‬ ‫עו"ד‬‫פלר‬ ‫עודד‬ ‫עו"ד‬ ‫תודה‬‫בזכות‬ ‫אשר‬ ,‫האגודה‬ ‫לפעילות‬ ‫ולתורמים/ות‬ ‫למתנדבינו‬ ,‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬ ‫וחברי‬ ‫לחברות‬ .‫פעילותנו‬ ‫מתאפשרת‬ ‫ונדיבותם‬ ‫ערכיהם‬ ,‫מחויבותם‬ ‫בסיוע‬ ‫מתפרסם‬ ‫הדוח‬ ‫דצמבר‬2017
 2. 2. |‫בישראל‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬–‫מצב‬ ‫תמונת‬2017 2 ‫העניינים‬ ‫תוכן‬ ‫מבוא‬............................................................................................................................3 ‫הדמוקרטי‬ ‫המרחב‬ ‫צמצום‬...............................................................................................4 ‫הכבושים‬ ‫בשטחים‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫הפרת‬.............................................................................6 50‫הסיפוח‬ ‫והעמקת‬ ‫לכיבוש‬ ‫שנה‬...........................................................................................6 ‫עזה‬ ‫רצועת‬.........................................................................................................................7 ‫הביטוי‬ ‫חופש‬.................................................................................................................8 ‫להפגין‬ ‫הזכות‬......................................................................................................................8 ‫באמנות‬ ‫הפוליטי‬ ‫הביטוי‬ ‫בחופש‬ ‫פגיעה‬.....................................................................................9 ‫האינטרנט‬ ‫ברשת‬ ‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫על‬ ‫איומים‬................................................................................9 ‫בכבוד‬ ‫אנושי‬ ‫לקיום‬ ‫הזכות‬.............................................................................................10 ‫הנכות‬ ‫קצבאות‬..................................................................................................................10 ‫הע‬ ‫המיעוט‬ ‫זכויות‬‫רבי‬...................................................................................................11 ‫הערבית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫נגד‬ ‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫ממוסדת‬ ‫מתקפה‬...........................................................11 ‫יהודים‬ ‫דת‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫גזעניות‬ ‫התבטאויות‬................................................................................11 ‫אנטי‬ ‫יוזמות‬-‫הערבי‬ ‫המיעוט‬ ‫בזכויות‬ ‫לפגיעה‬ ‫המכוונות‬ ‫דמוקרטיות‬...............................................12 ‫הערבית‬ ‫בחברה‬ ‫הבתים‬ ‫הריסות‬ ‫והגברת‬ ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬...............................................................12 ‫בנגב‬ ‫הבדווים‬....................................................................................................................13 ‫ופליטים‬ ‫מקלט‬ ‫מבקשי‬ ‫זכויות‬.........................................................................................13 ‫כלכליות‬ ‫גזירות‬..................................................................................................................13 "‫שלישית‬ ‫ל"מדינה‬ ‫גירוש‬.....................................................................................................14 ‫התנאים‬"‫"חולות‬ ‫במתקן‬......................................................................................................14 ‫תקווה‬ ‫בפתח‬ ‫ומים‬ ‫חשמל‬ ‫ניתוק‬............................................................................................14 ‫והבלקן‬ ‫המזרח‬ ,‫תימן‬ ‫ילדי‬ ‫פרשת‬...................................................................................15 ‫מדת‬ ‫והחופש‬ ‫הדת‬ ‫חופש‬...............................................................................................16 ‫לבריאות‬ ‫הזכות‬............................................................................................................17 ‫ס‬ ‫ואשפוז‬ ‫טיפול‬‫יעודי‬..........................................................................................................17 ‫הציבורית‬ ‫הבריאות‬ ‫מערכת‬ ‫חיזוק‬..........................................................................................18 ‫לדיור‬ ‫הזכות‬................................................................................................................18 ‫עובדים‬ ‫זכויות‬..............................................................................................................19 ‫שעתיים‬ ‫עובדים‬.................................................................................................................19
 3. 3. |‫לזכויות‬ ‫האגודה‬‫דצמבר‬ ,‫האזרח‬2017 3 ‫מבוא‬ ‫ב‬‫שנת‬ ‫של‬ ‫ישראל‬2017‫חזר‬ ,‫אדם‬ ‫לזכויות‬ ‫הנוגע‬ ‫שבכל‬ ‫נדמה‬‫נו‬.‫בזמן‬ ‫אחורה‬‫שהפכו‬ ‫היה‬ ‫שנדמה‬ ‫ערכים‬ ‫אפילו‬ .‫להגנה‬ ‫זקוקים‬ ‫שעדיין‬ ‫ככאלה‬ ‫התגלו‬ ,‫הביטוי‬ ‫וחופש‬ ‫לשוויון‬ ‫הזכות‬ ‫כמו‬ ,‫מאליהם‬ ‫למובנים‬ ‫השנים‬ ‫עם‬ ‫והגנה‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ,‫הרשויות‬ ‫הפרדת‬ ,‫החוק‬ ‫שלטון‬ ‫כמו‬ ,‫דמוקרטיה‬ ‫של‬ ‫הבסיסיים‬ ‫המאפיינים‬ ‫בסכנה‬ ‫עומדים‬ ,‫הרוב‬ ‫עריצות‬ ‫מפני‬ ‫המיעוט‬ ‫זכויות‬ ‫על‬. ,‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫ומתריעים‬ ‫חוזרים‬ ‫אנו‬ ‫שעליה‬ ,‫בישראל‬ ‫הדמוקרטי‬ ‫במרחב‬ ‫כרסום‬ ‫של‬ ‫המדאיגה‬ ‫המגמה‬ ‫היבטיה‬ ‫למגוון‬ .‫חדש‬ ‫לשפל‬ ‫השנה‬ ‫הגיעה‬–‫דה‬ ,‫בפלורליזם‬ ‫פגיעה‬ ,‫ציבורית‬ ‫וביקורת‬ ‫דעות‬ ‫השתקת‬- ‫ועוד‬ ,‫אדם‬ ‫זכויות‬ ‫וארגוני‬ ‫מיעוטים‬ ,‫עיתונאים‬ ,‫פוליטיים‬ ‫יריבים‬ ‫של‬ ‫לגיטימציה‬–‫הצטרף‬‫נוסף‬ ‫היבט‬‫השנה‬ . ‫ב‬ ‫התאפיינה‬ ‫החולפת‬"‫הסף‬ ‫"שומרי‬ ‫המוסדות‬ ‫של‬ ‫ופעילותם‬ ‫סמכויותיהם‬ ,‫כוחם‬ ‫את‬ ‫לשחוק‬ ‫מדאיגים‬ ‫ניסיונות‬ ‫הג‬ ,‫תקין‬ ‫מינהל‬ ,‫חוק‬ ‫שלטון‬ ‫והמבטיחים‬ ,‫בדמוקרטיה‬ ‫החיונית‬ ‫והבלמים‬ ‫האיזונים‬ ‫מערכת‬ ‫את‬ ‫המרכיבים‬‫נה‬ ‫שחיתות‬ ‫והיעדר‬ ‫אדם‬ ‫זכויות‬ ‫על‬‫למ‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ,‫המשפט‬ ‫בתי‬ :.‫ועוד‬ ‫המשטרה‬ ,‫משלה‬ ‫חווי‬ ,‫מחזות‬ ‫על‬ ‫הצנזורה‬ ‫שבוטלה‬ ‫לאחר‬ ‫עשורים‬ ‫שלושה‬ ‫כמעט‬‫נו‬‫היה‬ ‫השלטון‬ ‫שבהם‬ ‫לימים‬ ‫מדאיגה‬ ‫נסיגה‬ ‫הבסיסית‬ ‫הזכות‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫נאלץ‬ ‫עדיין‬ ‫בג"ץ‬ .‫פוליטיים‬ ‫מטעמים‬ ‫אמנים‬ ‫ולהשתיק‬ ‫תרבות‬ ‫יצירות‬ ‫לצנזר‬ ‫יכול‬ ‫ש‬ ‫חוקיות‬ ‫ולא‬ ‫מופרכות‬ ‫דרישות‬ ‫מול‬ ,‫ולמחות‬ ‫להפגין‬‫ה‬‫עמידה‬‫מגמה‬ .‫ומפגינים‬ ‫מפגינות‬ ‫בפני‬ ‫המשטרה‬ ‫הביטוי‬ ‫בחופש‬ ‫פגיעה‬ ‫של‬ ‫נוספת‬ ‫מטרידה‬‫ה‬‫סתמנ‬‫ה‬‫להעניק‬ ‫שמבקשת‬ ,‫לאינטרנט‬ ‫הנוגעת‬ ‫החקיקה‬ ‫בתחום‬ .‫מהרשת‬ ‫תכנים‬ ‫להסיר‬ ‫או‬ ‫לאתרים‬ ‫הגישה‬ ‫את‬ ‫לחסום‬ ‫סמכויות‬ ‫למדינה‬ ‫מ‬ ‫חוק‬ ‫ובהצעות‬ ‫מסיתות‬ ‫בהתבטאויות‬ ‫השנה‬ ‫גם‬ ‫התאפיין‬ ‫הערבי‬ ‫למיעוט‬ ‫השלטון‬ ‫של‬ ‫יחסו‬.‫וגזעניות‬ ‫פלות‬ ‫שונות‬ ‫בדרכים‬ ‫להקשות‬ ‫הממשלה‬ ‫המשיכה‬ ‫המקלט‬ ‫מבקשי‬ ‫על‬,‫התאכזרות‬ ‫כדי‬ ‫עד‬‫את‬ ‫שיעזבו‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ולכב‬ ‫לשוויון‬ ‫זכויותיהן‬ ‫ועל‬ ‫בישראל‬ ‫הנשים‬ ‫של‬ ‫מעמדן‬ ‫על‬ ‫איימו‬ ‫והדרה‬ ‫הפרדה‬ ‫של‬ ‫מגמות‬ .‫הארץ‬‫ו‬‫ובקשו‬ ,‫ד‬ ‫אותן‬ ‫לדחוק‬‫לשולי‬‫כר‬ ‫חל‬ ‫הדמוקרטי‬ ‫המרחב‬ ‫מצמצום‬ ‫כחלק‬ .‫הציבורי‬ ‫המרחב‬‫בחופש‬ ,‫הדת‬ ‫בחופש‬ ‫סום‬ .‫היהודי‬ ‫ובפלורליזם‬ ‫מדת‬ "‫ה"סיבוש‬ ‫והעמיק‬ ‫הלך‬ ,‫לכיבוש‬ ‫היובל‬ ‫שנת‬ ,‫השנה‬ .‫הכיבוש‬ ‫של‬ ‫צילו‬ ‫רובץ‬ ‫אלה‬ ‫כל‬ ‫מעל‬–‫סיפוח‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ‫וכיבוש‬,‫תפיסה‬ ‫על‬ ‫שנשען‬‫וכל‬ ‫מכל‬ ‫הדוחה‬‫ואין‬ ‫רואים‬ ‫אין‬ ‫הממשלה‬ ‫משולחן‬ .‫ודמוקרטיה‬ ‫אדם‬ ‫זכויות‬ ,‫שוויון‬ ‫ו‬ ‫המדיניות‬ ‫בהשלכות‬ ‫דנים‬‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫של‬ ‫השיטתיות‬ ‫בהפרות‬ ‫או‬ ,‫ההתנחלות‬ ‫מפעל‬ ‫של‬ ‫הקשות‬ ‫המוסריות‬ ‫שאינה‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫המדינה‬ ‫הנהגת‬ .‫ישראלי‬ ‫צבאי‬ ‫משטר‬ ‫תחת‬ ‫עשורים‬ ‫חמישה‬ ‫במשך‬ ‫החיים‬ ‫הפלסטינים‬ ‫של‬ ‫של‬ ‫מקיומן‬ ‫מודאגת‬‫חוק‬ ‫מערכות‬ ‫שתי‬‫מעוניינת‬ ‫שהיא‬ ‫אלא‬ ,‫לישראלים‬ ‫והשניה‬ ‫לפלסטינים‬ ‫האחת‬ ,‫בשטחים‬ ‫ז‬ ‫גישה‬ .‫בהעמקתן‬‫ששיאו‬ ,‫עקיף‬ ‫או‬ ‫ישיר‬ ‫לסיפוח‬ ‫החוק‬ ‫הצעות‬ ‫זרם‬ ‫להתגברות‬ ‫החולפת‬ ‫בשנה‬ ‫הובילה‬ ‫ו‬ ‫בחקיקת‬ )‫(הזמני‬‫ההסדרה‬ ‫"חוק‬"‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫של‬ ‫התנגדותו‬ ‫אף‬ ‫על‬ ,. ,‫מאליו‬ ‫למובן‬ ‫השנים‬ ‫במהלך‬ ‫הפך‬ ‫עשורים‬ ‫שלושה‬ ‫לפני‬ ‫אפשרי‬ ‫בלתי‬ ‫היה‬ ‫שנדמה‬ ‫מה‬ .‫נואש‬ ‫אומרים‬ ‫איננו‬ ‫נקודת‬ .‫לכך‬ ‫ישוב‬ ‫עוד‬ ‫והוא‬,‫צעד‬ ‫אחר‬ ‫צעד‬ ,‫לאט‬ ‫לאט‬ :‫החברתיות‬ ‫הזכויות‬ ‫בתחום‬ ‫לראות‬ ‫אפשר‬ ‫אור‬ ‫שהיא‬ ,‫זו‬ ‫הכרה‬ .‫ולדיור‬ ‫לבריאות‬ ,‫בכבוד‬ ‫אנושי‬ ‫לקיום‬ ‫זכויותינו‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫בחובתה‬ ‫להכיר‬ ‫המדינה‬ ‫מתחילה‬ ‫שמאמצים‬ ‫לכך‬ ‫עדות‬ ‫היא‬ ,‫האזרחית‬ ‫החברה‬ ‫ארגוני‬ ‫של‬ ‫שנים‬ ‫ארוכת‬ ‫מפעילות‬ ‫תוצאה‬ ‫בחלקה‬ ‫לפחות‬ ‫לשנ‬ ‫יכולים‬ ‫מתמשכים‬‫הציבורי‬ ‫השיח‬ ‫את‬ ‫ות‬,.‫בשטח‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫ובסופו‬
 4. 4. |‫בישראל‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬–‫מצב‬ ‫תמונת‬2017 4 ‫הדמוקרטי‬ ‫המרחב‬ ‫צמצום‬ ‫של‬ ‫המדאיגה‬ ‫המגמה‬‫כרסום‬‫ב‬‫אנו‬ ‫שעליה‬ ,‫בישראל‬ ‫הדמוקרטי‬ ‫מרחב‬‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫ומתריעים‬ ‫חוזרים‬ ‫הגיעה‬‫השנה‬.‫חדש‬ ‫לשפל‬‫עד‬ ‫דוחף‬ ‫ואף‬ ‫מאתגר‬ ‫שהוא‬ ‫תוך‬ ,‫יסוד‬ ‫בזכויות‬ ‫לפגוע‬ ‫המשיך‬ ‫הפוליטי‬ ‫הרוב‬ ‫כמו‬ ,‫הדמוקרטי‬ ‫המשטר‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫הבסיסיים‬ ‫הכללים‬ ‫את‬ ‫הקצה‬,‫החוק‬ ‫שלטון‬‫שמירה‬ ,‫הרשויות‬ ‫הפרדת‬ .‫המיעוט‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫והגנה‬ ‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ,‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫על‬‫על‬‫המצב‬ ‫חומרת‬‫חסרי‬ ‫דברים‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫מעידים‬ ‫שאמרו‬ ‫תקדים‬‫השנה‬‫המדינה‬ ‫נשיא‬‫ו‬‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬:‫"שומרי‬ ‫נגד‬ ‫המתקפות‬ ‫על‬ ‫התריע‬ ‫הנשיא‬ ‫ה‬ ‫את‬ ‫להחליש‬ ‫הניסיונות‬ ‫ובפרט‬ ,‫הדמוקרטיה‬ ‫של‬ "‫הסף‬‫המשפטי‬ ‫והיועץ‬ ;‫התקשורת‬ ‫ואת‬ ‫השופטת‬ ‫רשות‬ ‫לממשלה‬‫אמר‬:‫הציבורי‬ ‫והאינטרס‬ ‫החוק‬ ‫לשלטון‬ ‫קשה‬ ‫להיות‬ ‫עלולה‬ ‫החוק‬ ‫הצעות‬ ‫שילוב‬ ‫של‬ ‫"התוצאה‬]...[ ‫שחיתות‬ ‫ומניעת‬ ‫תקין‬ ‫מנהל‬ ‫על‬ ‫ההגנה‬ ‫במנגנוני‬ ‫קשה‬ ‫ובפגיעה‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫ההגנה‬ ‫של‬ ‫בהחלשה‬ ‫מדובר‬ ."‫קיימים‬ ‫הם‬ ‫כך‬ ‫לשם‬ .‫הסף‬ ‫שומרי‬ ‫לתמונה‬ ‫נכנסים‬ ‫בדיוק‬ ‫כאן‬ .‫חלקלק‬ ‫מדרון‬ ‫שהם‬ ,‫שלטונית‬ ‫בדמוקרטיה‬ ‫הפגיעה‬‫בעיקר‬ ,,‫והקואליציה‬ ‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫והתבטאויות‬ ‫יוזמות‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫ביטו‬ ‫לידי‬ ‫באה‬‫במגוון‬ ‫י‬ ‫היבטים‬‫כדי‬ ‫עד‬ ‫המכרסמת‬ ,‫מכוונת‬ ‫מערכתית‬ ‫להתנהלות‬ ‫מצטרפים‬ ,‫ביחד‬ ‫כולם‬ ‫ובעיקר‬ ,‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ . ‫הדמוקרטיה‬ ‫יסודות‬ ‫את‬ ‫קריסה‬ ‫סכנת‬::‫כוללים‬ ‫אלה‬ ‫היבטים‬‫ציבורית‬ ‫וביקורת‬ ‫דעות‬ ‫השתקת‬,‫ו‬‫כן‬‫פגיעה‬ ‫דה‬ ;‫ודעות‬ ‫מחשבות‬ ,‫עמדות‬ ‫מגוון‬ ‫של‬ ‫לקיומן‬ ‫ובלגיטימציה‬ ‫בפלורליזם‬-‫לגיטימציה‬"‫ו"סימון‬‫כבוגדים‬‫של‬ ,‫פוליטיים‬ ‫יריבים‬,‫עיתונאים‬‫מי‬ ‫של‬ ‫צעדיהם‬ ‫והצרת‬ ‫ההתאגדות‬ ‫בחופש‬ ‫פגיעה‬ ;‫אדם‬ ‫זכויות‬ ‫וארגוני‬ ‫מיעוטים‬ ‫הפוליטי‬ ‫הרוב‬ ‫על‬ ‫מקובלות‬ ‫לא‬ ‫פעילותם‬ ‫או‬ ‫שעמדותיהם‬.‫לשחוק‬ ‫הניסיונות‬ ‫במיוחד‬ ‫בלטו‬ ‫החולפת‬ ‫בשנה‬ "‫הסף‬ ‫"שומרי‬ ‫המוסדות‬ ‫של‬ ‫ופעילותם‬ ‫סמכויותיהם‬ ,‫כוחם‬ ‫את‬‫והבלמים‬ ‫האיזונים‬ ‫מערכת‬ ‫את‬ ‫המרכיבים‬ .‫שחיתות‬ ‫והיעדר‬ ‫אדם‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ,‫תקין‬ ‫מינהל‬ ,‫חוק‬ ‫שלטון‬ ‫והמבטיחים‬ ,‫בדמוקרטיה‬ ‫החיונית‬ ‫המשחק‬ ‫בכללי‬ ‫ולפגיעה‬ ‫וערכיה‬ ‫הדמוקרטיה‬ ‫לדריסת‬ ‫המרכזיות‬ ‫הזירות‬ ‫שאחת‬ ,‫העובדה‬ ‫במיוחד‬ ‫מדאיגה‬ ‫הנבחרים‬ ‫בית‬ ‫היא‬ ‫הדמוקרטיים‬‫סמ‬ ‫להוות‬ ‫שאמור‬ ,‫עצמו‬‫לאמירות‬ .‫עליה‬ ‫ולהגנה‬ ‫הישראלית‬ ‫לדמוקרטיה‬ ‫ל‬ ‫יש‬ ,‫הכנסת‬ ‫מתוך‬ ‫הבאים‬ ‫כאלה‬ ‫ובמיוחד‬ ,‫בישראל‬ ‫הפוליטית‬ ‫במערכת‬ ‫ובכירים‬ ‫בכירות‬ ‫של‬ ‫ולפעולות‬ ‫ועל‬ ‫הישראלי‬ ‫הציבור‬ ‫על‬ ‫לכת‬ ‫מרחיקות‬ ‫השלכות‬‫עיצוב‬,‫אדם‬ ‫לזכויות‬ ,‫לדמוקרטיה‬ ‫והתייחסותו‬ ‫עמדותיו‬ ‫ועו‬ ‫אתני‬ ‫או‬ ‫חברתי‬ ,‫פוליטי‬ ‫מיעוט‬ ‫לקבוצות‬.‫ד‬ ,‫בישראל‬ ‫הדמוקרטי‬ ‫המרחב‬ ‫על‬ ‫המאיימים‬ ,‫החולפת‬ ‫מהשנה‬ ‫החוק‬ ‫והצעות‬ ‫מהיוזמות‬ ‫חלק‬ ‫יוצגו‬ ‫להלן‬ ‫ה‬ ‫למגמה‬ ‫בלבד‬ ‫דוגמאות‬ ‫בבחינת‬.‫מחריפה‬ ‫ב"שומרי‬ ‫פגיעה‬‫ה‬‫הדמוקרטיה‬ ‫של‬ "‫סף‬‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫הממשלה‬ ‫חברי‬ ‫נקטו‬ ‫שבהם‬ ‫רבים‬ ‫צעדים‬ : ‫הציבור‬ ‫עובדי‬ ‫של‬ ‫תפקידם‬ ‫שלפיה‬ ‫תפיסה‬ ‫משקפים‬–‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫ואפילו‬ ‫שופטים‬ ,‫המשפטיים‬ ‫היועצים‬ –:‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫כללו‬ ‫אלה‬ ‫צעדים‬ .‫פעילותה‬ ‫את‬ ‫לרסן‬ ‫או‬ ‫אותה‬ ‫לבקר‬ ‫ולא‬ ,‫הממשלה‬ ‫מדיניות‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫רק‬ ‫הוא‬ ‫הקואליציה‬ ‫של‬ ‫יוזמה‬‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫של‬ ‫סמכויותיו‬ ‫את‬ ‫להגביל‬‫של‬ ‫מהמלצותיו‬ ‫התעלמות‬ ;‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫לממשלה‬‫ו‬‫סמכויותיו‬ ‫את‬ ‫להגביל‬ ‫ניסיון‬‫יותר‬ ‫לעבר‬ ‫משמעותיים‬ ‫וצעדים‬ ;‫פוליטיים‬ ‫מינויים‬‫המדינה‬ ‫בשירות‬, ‫ממשלתיות‬ ‫בחברות‬‫ו‬‫במערכת‬‫המשפט‬‫ל‬ ‫יוזמות‬ ‫ובהם‬ ,‫פוליטי‬ ‫מינוי‬‫של‬‫משפטיים‬ ‫יועצים‬‫ושל‬‫משנים‬ ‫למנכ"לים‬‫הממשלה‬ ‫במשרדי‬‫למינוי‬ ‫הוועדה‬ ‫בעבודת‬ ‫להתערב‬ ‫ונסיונות‬‫המדינה‬ ‫שירות‬ ‫נציב‬.‫לוו‬ ‫אלה‬ ‫כל‬ ‫ב‬‫ד‬‫ה‬-‫ו‬ ‫לגיטימציה‬‫ב‬‫מתקפות‬‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫של‬ ‫תקדים‬ ‫חסרות‬‫נתניהו‬ ‫בנימין‬‫הממשלה‬ ‫חברי‬ ‫ושל‬ ‫והקואליציה‬‫על‬‫אלה‬ ‫כאשר‬ "‫הסף‬ ‫"שומרי‬‫לדעתה‬ ‫בניגוד‬ ‫פעלו‬ ,‫הממשלה‬ ‫מדיניות‬ ‫על‬ ‫ביקורת‬ ‫מתחו‬‫או‬‫נ‬‫יהלו‬ ‫חקירות‬,‫מתפקידם‬ ‫שמתחייב‬ ‫כפי‬‫הותקפו‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ :‫המדינה‬ ‫נשיא‬,‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫ליועץ‬ ‫המשנה‬, ‫קוצצו‬ ‫אף‬ ‫שסמכויותיה‬,‫המשטרה‬‫ו‬‫המפכ"ל‬,‫ו‬‫שופטי‬‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬. ‫ובפרט‬ ,‫המשפט‬ ‫במערכת‬ ‫לפגוע‬ ‫ניסיונות‬‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫במעמדו‬‫לקדם‬ ‫בממשלה‬ ‫שרים‬ ‫כוונת‬ : ‫חקיקה‬ ‫שינוי‬‫חוקים‬ ‫לפסול‬ ‫בג"ץ‬ ‫של‬ ‫יכולתו‬ ‫את‬ ‫שיצמצם‬"(‫ההתגברות‬ ‫פסקת‬;)"‫חוק‬ ‫הצעת‬,‫קודמה‬ ‫שטרם‬ , "( ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫לעתור‬ ,‫ארגונים‬ ‫כגון‬ ,‫ציבוריים‬ ‫עותרים‬ ‫של‬ ‫יכולתם‬ ‫את‬ ‫לצמצם‬ ‫המבקשת‬‫זכות‬ ‫העמידה‬‫שמבקשו‬ ‫חוק‬ ‫הצעות‬ ;)"‫ת‬‫העברי‬ ‫המשפט‬ ‫של‬ ‫מעמדו‬ ‫את‬ ‫לחזק‬‫שרת‬ ‫של‬ )‫(שנזנחה‬ ‫יוזמה‬ ; " ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫המשפטים‬‫הסניוריטי‬ ‫שיטת‬‫הוותי‬ ‫השופט/ת‬ ‫פיה‬ ‫שעל‬ ,"‫נבחר‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ ‫ביותר‬ ‫ק‬ ‫יוזמות‬ ;‫לנשיא‬‫שופטים‬ ‫לבחירת‬ ‫הוועדה‬ ‫של‬ ‫לפוליטיזציה‬;‫רבניים‬ ‫דין‬ ‫לבתי‬ ‫להעניק‬ ‫ממשלתית‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ,‫אזרחיים‬ ‫בעניינים‬ ‫מקבילה‬ ‫שיפוט‬ ‫סמכות‬‫המשפטית‬ ‫המערכת‬ ‫של‬ ‫מהותי‬ ‫פיצול‬ ‫שמשמעותה‬.
 5. 5. |‫לזכויות‬ ‫האגודה‬‫דצמבר‬ ,‫האזרח‬2017 5 :‫ביקורת‬ ‫והשתקת‬ ‫בתקשורת‬ ‫פגיעה‬‫ה‬‫חוק‬‫ל‬‫פ‬‫י‬‫צ‬‫ו‬‫ל‬‫תאגיד‬‫הציבורי‬ ‫השידור‬‫שמטרת‬ ,‫ו‬‫של‬ ‫פוליטיזציה‬ ‫החדשות‬ ‫חטיבת‬‫עדיין‬ ,,‫בבג"ץ‬ ‫נדון‬‫ההצעה‬ ‫גם‬ ‫ושבה‬‫התאגיד‬ ‫לסגירת‬;‫הממשלה‬ ‫ראש‬‫ו‬‫הקואליציה‬ ‫חברי‬ ‫ו‬ ‫תקשורת‬ ‫גופי‬ ‫תקפו‬‫עיתונאים‬‫תפקידם‬ ‫את‬ ‫שמילאו‬ ‫כך‬ ‫על‬–‫דיו‬ ‫או‬ ‫הממשלה‬ ‫על‬ ‫ביקורת‬ ‫מתחו‬‫על‬ ‫וחו‬ .‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫נגד‬ ‫החקירות‬ :‫הכנסת‬ ‫בעבודת‬ ‫שינויים‬‫בהצעה‬ ‫דנה‬ ‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫האתיקה‬ ‫ועדת‬)‫קודמה‬ ‫(שלא‬‫של‬ ‫נסיעות‬ ‫להגבלת‬ ‫עמדותיהם‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫לחו"ל‬ ‫כנסת‬ ‫וחברי‬ ‫חברות‬,‫המזמינים‬ ‫הגורמים‬ ‫של‬ ‫פעילותם‬ ‫או‬‫הביטוי‬ ‫בחופש‬ ‫הפוגעת‬ ‫בוחריהם‬ ‫את‬ ‫לייצג‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬ ‫של‬ ‫וביכולתם‬ ‫הפוליטי‬.‫יוזמות‬ ‫של‬ ‫שורה‬ ‫נדונו‬ ‫הכנסת‬ ‫בוועדת‬‫לרפורמה‬ ‫לממשלה‬ ‫הכנסת‬ ‫שבין‬ ‫ביחסים‬‫והגבלת‬ ,‫פרטיים‬ ‫גורמים‬ ‫לדיוניהם‬ ‫לזמן‬ ‫הכנסת‬ ‫לוועדות‬ ‫סמכות‬ ‫מתן‬ ‫ובהן‬ , ‫אלה‬ ‫יוזמות‬ ‫מאחורי‬ ‫לכאורה‬ ‫העומדת‬ ‫הבסיסית‬ ‫התפיסה‬ .‫הפרטית‬ ‫החקיקה‬–‫בתפקידה‬ ‫הכנסת‬ ‫חיזוק‬ ‫הרשות‬ ‫על‬ ‫כמפקחת‬‫המבצעת‬–‫לקיו‬ ‫חשובה‬‫ויעילה‬ ‫חיונית‬ ‫דמוקרטיה‬ ‫של‬ ‫מה‬‫הקיים‬ ‫במצב‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ . ‫שבו‬ ,‫בישראל‬‫או‬ ‫החלטה‬ ,‫דיון‬ ,‫הליך‬ ‫בכל‬ ‫שולטת‬ ‫והיא‬ ‫בכנסת‬ ‫רוב‬ ‫יש‬ ‫לממשלה‬,‫בה‬ ‫שמקודמת‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫נוס‬ ‫חיזוק‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫תהיה‬ ‫לא‬ ‫שהתוצאה‬ ‫להבטיח‬ ‫כדי‬ ‫החקיקה‬ ‫פרטי‬ ‫על‬ ‫מאוד‬ ‫להקפיד‬ ‫יש‬‫ף‬‫ש‬‫ל‬ ‫ה‬.‫ממשלה‬ ‫זכוי‬ ‫ארגוני‬ ‫של‬ ‫צעדיהם‬ ‫הצרת‬‫אחרים‬ ‫וארגונים‬ ‫אדם‬ ‫ות‬‫התפיסה‬ ‫את‬ :‫והמסוכנת‬ ‫השגויה‬‫ארגוני‬ ‫שלפיה‬ ‫מ‬ ‫אחרת‬ ‫לא‬ ‫בוטה‬ ‫באופן‬ ‫השנה‬ ‫ביטאה‬ ‫בהם‬ ‫להיאבק‬ ‫ויש‬ ‫המדינה‬ ‫נגד‬ ‫פועלים‬ ‫אדם‬ ‫זכויות‬‫המשפטים‬ ‫שרת‬ ‫שקד‬ ‫איילת‬‫השנה‬ ‫גם‬ ,‫זו‬ ‫ברוח‬ .‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫בפני‬ ‫ראשה‬ ‫את‬ ‫תכופף‬ ‫לא‬ ‫הציונות‬ ‫כי‬ ‫שאמרה‬ ,‫החולפת‬ ‫ב‬ ‫רצופה‬ ‫הייתה‬,‫יוזמות‬‫ב‬‫ו‬ ‫התבטאויות‬‫ב‬‫דה‬ ‫לעשות‬ ‫המבקשות‬ ‫חוק‬ ‫הצעות‬-‫ו"לס‬ ‫לגיטימציה‬‫מן‬‫ארגונים‬ " ‫ופעילים‬" ‫עבר‬ ‫בכנסת‬ .‫הפוליטי‬ ‫הרוב‬ ‫של‬ ‫מזו‬ ‫שונה‬ ‫שלהם‬ ‫שהאג'נדה‬‫חוק‬V15‫של‬ ‫פעילותם‬ ‫את‬ ‫שמגביל‬ ," ‫ה‬ ‫הביטוי‬ ‫ובחופש‬ ‫ההתאגדות‬ ‫בחופש‬ ‫לפגוע‬ ‫ועלול‬ ,‫בבחירות‬ ‫הפעילים‬ ‫גופים‬‫מארגונים‬ ‫המונע‬ ‫וחוק‬ ;‫פוליטי‬ ‫לקבל‬ ‫מסוימים‬‫לאומי‬ ‫שירות‬ ‫מתנדבי‬‫המבקשת‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫גם‬ ‫נדונה‬ ‫בכנסת‬ .‫ממס‬ ‫הפטור‬ ‫את‬ ‫לשלול‬ ( ‫לתורמים‬‫סעיף‬46)‫א‬‫בסיס‬ ‫על‬ ‫מסוימים‬ ‫לארגונים‬‫בעמדות‬ ‫שמחזיק‬ ‫במי‬ ‫לפגוע‬ ‫וכך‬ ,‫אידאולוגיות‬ ‫עמדות‬ ‫על‬ ‫מקובלות‬ ‫שלא‬‫ביקשה‬ ,‫קודמה‬ ‫שלא‬ ,‫נוספת‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ .‫הממשלה‬‫מאגרה‬ ‫הפטור‬ ‫את‬ ‫לשלול‬‫בקשות‬ ‫על‬ ‫להקים‬ ‫ההצעה‬ ‫ועלתה‬ ‫שבה‬ ‫גם‬ ‫השנה‬ .‫זרות‬ ‫ממשלות‬ ‫מימונם‬ ‫שעיקר‬ ‫מארגונים‬ ‫מידע‬ ‫חופש‬‫חקירה‬ ‫ועדת‬ ‫פרלמנטרית‬.‫האזרחית‬ ‫החברה‬ ‫ארגוני‬ ‫מימון‬ ‫בנושא‬ ‫בישראל‬ ‫הערבי‬ ‫המיעוט‬ ‫של‬ ‫בזכויות‬ ‫או‬ ‫במעמד‬ ‫פגיעה‬‫במעמדו‬ ‫לפגוע‬ ‫המבקשים‬ ‫חוק‬ ‫והצעות‬ ‫חוקים‬ : ‫בדמוקרטיה‬ ‫יסוד‬ ‫לעקרון‬ ‫מנוגדים‬ ‫בישראל‬ ‫הערבי‬ ‫המיעוט‬ ‫של‬ ‫ובזכויותיו‬–‫עריצות‬ ‫מפני‬ ‫המיעוט‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ‫ראו‬ ‫להרחבה‬ ."‫המואזין‬ ‫ו"חוק‬ "‫הלאום‬ ‫"חוק‬ ‫ובהן‬ ,‫כאלה‬ ‫הצעות‬ ‫ולקדם‬ ‫ליזום‬ ‫השנה‬ ‫המשיכה‬ ‫הכנסת‬ .‫הרוב‬ ‫הער‬ ‫המיעוט‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫בפרק‬ ,‫להלן‬.‫בי‬ ‫ובפלורליזם‬ ‫הביטוי‬ ‫בחופש‬ ‫פגיעה‬,‫לחוק‬ ‫תיקון‬ ‫עבר‬ ‫בכנסת‬ :‫לחרם‬ ‫שקורא‬ ‫ממי‬ ‫לישראל‬ ‫כניסה‬ ‫המונע‬‫על‬ ‫המבקשת‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫הוגשה‬ ;‫המדינה‬‫ספר‬ ‫בבתי‬ ‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫פעילות‬ ‫להגביל‬‫בקנה‬ ‫עולה‬ ‫אינה‬ ‫כשעמדתם‬ ,‫התרבות‬ ‫שרת‬ ‫מצד‬ ‫בעיקר‬ ,‫הניסיונות‬ ‫נמשכו‬ ;‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫עם‬ ‫אחד‬‫תרבות‬ ‫ממוסדות‬ ‫תקציבים‬ ‫לשלול‬ ‫אל‬ ‫כל‬ .‫ועוד‬ ;‫מבטאים‬ ‫שהם‬ ‫הפוליטית‬ ‫הדעה‬ ‫בשל‬ ‫אירועים‬ ‫למנוע‬ ‫או‬‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫על‬ ‫בפרק‬ ,‫להלן‬ ‫יידונו‬ ‫ה‬. ‫חופש‬ ‫על‬ ‫בפרק‬ ,‫להלן‬ ‫יידון‬ ‫זה‬ ‫נושא‬ .‫היהודי‬ ‫בפלורליזם‬ ‫פגיעה‬ ‫היא‬ ‫החולפת‬ ‫בשנה‬ ‫במיוחד‬ ‫שבלטה‬ ‫מגמה‬ .‫מדת‬ ‫והחופש‬ ‫הדת‬ ‫אחרת‬ ‫או‬ ‫זו‬ ‫יוזמה‬ ‫לקדם‬ ‫מקום‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫שגם‬ ‫להבין‬ ‫חשוב‬‫זה‬ ‫בפרק‬ ‫שצוינו‬ ‫מאלה‬‫וגם‬ ,‫בה‬ ‫לדון‬ ‫לפחות‬ ‫או‬ , ‫וההצעות‬ ‫היוזמות‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫אם‬,‫ביצוע‬ ‫לכדי‬ ‫בכלל‬ ‫או‬ ‫במלואן‬ ‫מגיעות‬‫המצטבר‬ ‫בנזק‬ ‫היא‬ ‫הסכנה‬‫למרחב‬ ‫בישראל‬ ‫הדמוקרטי‬‫שגורמות‬‫אלה‬ ‫יוזמות‬‫כמכלול‬.‫הביקורת‬ ‫השתקת‬‫הממשלה‬ ‫מדיניות‬ ‫נגד‬‫נגד‬ ‫וההסתה‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫וקבוצות‬ ‫ארגונים‬ ,‫מוסדות‬‫ציבורי‬ ‫דיון‬ ‫מאפשרת‬ ‫אינה‬‫במרחב‬ ‫הזוחל‬ ‫הכרסום‬ .‫שנאה‬ ‫ומלבה‬ ‫גורם‬ ‫הדמוקרטי‬,‫להרתעה‬‫לשיתוק‬‫שתהיה‬ ‫שבמקום‬ ‫כך‬ ,‫בישראל‬ ‫בחברה‬ )"‫מצנן‬ ‫("אפקט‬ ‫עצמית‬ ‫ולצנזורה‬ ‫עליהן‬ ‫לדבר‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫קשה‬ ‫שבה‬ ‫לחברה‬ ‫הופכת‬ ‫היא‬ ,‫מחלוקות‬ ‫ולפתור‬ ‫הבעיות‬ ‫את‬ ‫לתקן‬ ‫ששואפת‬ ‫חברה‬ ‫ע‬ ‫המגבלות‬ ‫את‬ ‫מצמצמת‬ "‫הסף‬ ‫ב"שומרי‬ ‫הפגיעה‬ .‫בפתיחות‬‫את‬ ‫ומערערת‬ ‫המבצעת‬ ‫הרשות‬ ‫של‬ ‫כוחה‬ ‫ל‬ .‫החוק‬ ‫שלטון‬
 6. 6. |‫בישראל‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬–‫מצב‬ ‫תמונת‬2017 6 ‫הכבושים‬ ‫בשטחים‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫הפרת‬ 50‫הסיפוח‬ ‫והעמקת‬ ‫לכיבוש‬ ‫שנה‬ ‫ביום‬6.6.2017‫לציון‬ ‫חגיגי‬ ‫דיונים‬ ‫ליום‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬ ‫התכנסו‬50‫הוקדש‬ ‫היום‬ .‫הימים‬ ‫ששת‬ ‫למלחמת‬ ‫שנה‬ ‫ההתנחלויות‬ ‫ובהרחבת‬ ‫בחיזוק‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬ ‫דנו‬ ‫ובמליאה‬ ‫בוועדות‬ .‫ההתנחלויות‬ :‫ויחידה‬ ‫אחת‬ ‫לסוגיה‬ ‫ונטל‬ ‫המרכזי‬ ‫לאירוע‬ ‫שותפה‬ ‫הייתה‬ ‫יש"ע‬ ‫מועצת‬ .‫למתנחלים‬ ‫הכנסת‬ ‫בין‬ ‫הגומלין‬ ‫וביחסי‬‫בדיונים‬ ‫חלק‬ ‫ה‬ ‫של‬ ‫יומה‬ ‫לסדר‬ ‫אלטרנטיביים‬ ‫נושאים‬ ‫להציע‬ ‫האפשרות‬ ‫נמנעה‬ ‫מהאופוזיציה‬ ‫הכנסת‬ ‫מחברי‬ ‫בעוד‬ ,‫בוועדות‬ ‫המשפטים‬ ‫שרת‬ .‫הכנסת‬‫שקד‬ ‫איילת‬‫על‬ ‫חגיגי‬ ‫יום‬ ‫באותו‬ ‫הודיעה‬‫חדשה‬ ‫הנחיה‬‫לעני‬ ‫השרים‬ ‫ועדת‬ ‫ולפיה‬ ,‫יני‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫אותה‬ ‫מימוש‬ ‫לאופן‬ ‫התייחסות‬ ‫בהן‬ ‫תהיה‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ‫ממשלתיות‬ ‫חוק‬ ‫בהצעות‬ ‫תדון‬ ‫לא‬ ‫חקיקה‬ .‫בהתנחלויות‬ ‫ה‬ ‫בשנת‬ ‫כולה‬ ‫הכנסת‬ ‫בימת‬ ‫הענקת‬-50‫את‬ ‫מייצגת‬ ,‫האופוזיציה‬ ‫סיעות‬ ‫כל‬ ‫הדרת‬ ‫תוך‬ ,‫במתנחלים‬ ‫לתמיכה‬ ‫ה‬ ‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫גישתה‬-34‫א‬ ‫הממשלה‬ ‫משולחן‬ .‫כשנתיים‬ ‫לפני‬ ‫עבודתה‬ ‫החלה‬ ‫מאז‬‫דנים‬ ‫ואין‬ ‫רואים‬ ‫ין‬ ‫של‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫של‬ ‫השיטתיות‬ ‫בהפרות‬ ‫או‬ ,‫ההתנחלות‬ ‫מפעל‬ ‫של‬ ‫הקשות‬ ‫והמוסריות‬ ‫המדיניות‬ ‫בהשלכות‬ ‫שאינה‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫המדינה‬ ‫הנהגת‬ .‫ישראלי‬ ‫צבאי‬ ‫משטר‬ ‫תחת‬ ‫עשורים‬ ‫חמישה‬ ‫במשך‬ ‫החיים‬ ‫הפלסטינים‬ ‫של‬ ‫מקיומן‬ ‫מודאגת‬‫שתי‬‫חוק‬ ‫מערכות‬‫מעוניינת‬ ‫שהיא‬ ‫אלא‬ ,‫לישראלים‬ ‫והשניה‬ ‫לפלסטינים‬ ‫האחת‬ ,‫בשטחים‬ .‫בהעמקתן‬ ‫סיפוח‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫ובהן‬ ,‫עקיף‬ ‫או‬ ‫ישיר‬ ‫לסיפוח‬ ‫החוק‬ ‫הצעות‬ ‫זרם‬ ‫להתגברות‬ ‫החולפת‬ ‫בשנה‬ ‫הובילה‬ ‫זו‬ ‫גישה‬ ‫אדומים‬ ‫מעלה‬‫סיפוח‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ,‫עציון‬ ‫גוש‬‫חוק‬ ‫הצעת‬ ,‫רבתי‬ ‫ירושלים‬‫חוק‬ ‫הצעת‬ ,‫ההת‬ ‫לביטול‬‫מצפון‬ ‫נתקות‬ ‫השומרון‬;‫בעיתונים‬ ‫לכותרות‬ ‫בעיקר‬ ‫זכו‬ ‫אלא‬ ,‫החקיקה‬ ‫בהליך‬ ‫קודמו‬ ‫לא‬ ‫ההצעות‬ ‫כל‬ ‫כמעט‬ ‫הזו‬ ‫לעת‬ .‫ועוד‬ , ‫שהסיפוח‬ ‫מכך‬ ‫להתעלם‬ ‫שמתבקש‬ ,‫הישראלי‬ ‫הציבור‬ ‫בעיני‬ ‫לנורמטיביים‬ ‫הסיפוח‬ ‫מהלכי‬ ‫הופכים‬ ‫בכך‬ ‫אולם‬ ‫בלבד‬ ‫חלקי‬ ‫יהיה‬–.‫הפלסטינים‬ ‫תושביו‬ ‫ללא‬ ‫יסופח‬ ‫השטח‬ ‫תהלי‬ ‫של‬ ‫שיאו‬" ‫חקיקת‬ ‫עם‬ ,‫השנה‬ ‫בפברואר‬ ‫נרשם‬ ‫בכנסת‬ ‫הסיפוח‬ ‫האצת‬ ‫ך‬‫ההסדרה‬ ‫חוק‬"‫"מסדיר‬ ‫החוק‬ ." ,‫חוקית‬ ‫לא‬ ‫בצורה‬ ‫עליהן‬ ‫שהוקמו‬ ‫ומבנים‬ ‫התנחלויות‬ ‫כנן‬ ‫על‬ ‫להשאיר‬ ‫בכדי‬ ‫פלסטינים‬ ‫של‬ ‫פרטיות‬ ‫אדמות‬ ‫גזל‬ ‫רשויות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פעם‬ ‫לא‬‫אף‬ ‫על‬ ‫בכנסת‬ ‫שעבר‬ ,‫החוק‬ .‫המדינה‬‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫של‬ ‫התנגדותו‬‫מפר‬ , ‫ומפר‬ ,‫מיידי‬ ‫ביטחוני‬ ‫בצורך‬ ‫כשמדובר‬ ‫אלא‬ ‫רכוש‬ ‫הפקעת‬ ‫על‬ ‫האוסרים‬ ,‫הכיבוש‬ ‫דיני‬ ‫של‬ ‫מוחלטים‬ ‫איסורים‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫דיניה‬ ‫ואת‬ ‫היסוד‬ ‫חוקי‬ ‫את‬ ‫גם‬‫אדמות‬ ‫ובעלי‬ ‫מועצות‬ ‫ראשי‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ,‫אדם‬ ‫זכויות‬ ‫ארגוני‬ .‫ישראל‬ ,‫פלסטינים‬‫החוק‬ ‫נגד‬ ‫לבג"ץ‬ ‫עתרו‬.‫עתה‬ ‫לעת‬ ‫הוקפא‬ ‫ויישומו‬ , ‫השאירה‬ ‫הכנסת‬ ‫היום‬ ‫עד‬ ‫אם‬ :‫הכיבוש‬ ‫בתולדות‬ ‫חדש‬ ‫ושלב‬ ,‫מים‬ ‫פרשת‬ ‫קו‬ ‫של‬ ‫חצייה‬ ‫מסמל‬ "‫ההסדרה‬ ‫"חוק‬ ‫ה‬ ‫למפקד‬‫היא‬ ‫מעתה‬ ,‫הבינלאומי‬ ‫ההומניטרי‬ ‫הדין‬ ‫שדורש‬ ‫כפי‬ ,‫בשטחים‬ ‫הישירה‬ ‫החקיקה‬ ‫מלאכת‬ ‫את‬ ‫צבאי‬ ‫מבקשים‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬ :‫מאוד‬ ‫וחלקי‬ ‫חוקי‬ ‫בלתי‬ ‫סיפוח‬ ‫בעצם‬ ‫שמהווה‬ ‫במה‬ ,‫ריבונותה‬ ‫את‬ ‫בשטחים‬ ‫מפעילה‬ ‫משטר‬ ‫השארת‬ ‫תוך‬ ,‫בלבד‬ ‫ליהודים‬ ‫ושיוויון‬ ‫זכויות‬ ‫שמעניק‬ ‫באופן‬ ‫השטחים‬ ‫על‬ ‫ריבונותם‬ ‫את‬ ‫להחיל‬‫צבאי‬ ‫על‬ ‫הנשענת‬ "‫"ריבונות‬ ‫של‬ ‫תפיסה‬ ‫זוהי‬ .‫דמוקרטית‬ ‫במדינה‬ ‫הדעת‬ ‫על‬ ‫יעלה‬ ‫שלא‬ ‫דבר‬ ,‫הפלסטינים‬ ‫על‬ ‫מלא‬ ‫המדינה‬ ‫גבולות‬ ‫של‬ ‫מכוון‬ ‫טשטוש‬‫עקרונות‬ ‫המבטלת‬ ‫תפיסה‬ ‫זוהי‬ .‫הזרוע‬ ‫כוח‬ ‫ועל‬ ‫וממוסדת‬ ‫בוטה‬ ‫אפליה‬ ‫על‬ , ‫ש‬ ‫כמו‬ ‫יסוד‬‫להגן‬ ‫שנועדו‬ ‫מהבלמים‬ ‫התעלמות‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫מתבצעת‬ ‫היא‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ,‫החוק‬ ‫בפני‬ ‫והשוויון‬ ‫החוק‬ ‫לטון‬ ‫"חוק‬ ,‫כך‬ .‫המשפטיים‬ ‫והיועצים‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫כגון‬ ,‫דמוקרטית‬ ‫במדינה‬ ‫השוויון‬ ‫ועל‬ ‫החוק‬ ‫שלטון‬ ‫על‬ ‫שלא‬ ‫שנבנו‬ ‫בהתנחלויות‬ ‫ובתים‬ ‫מאחזים‬ ‫נגד‬ ‫לבג"ץ‬ ‫לעתירות‬ ‫סוף‬ ‫לשים‬ ‫למעשה‬ ‫נועד‬ "‫ההסדרה‬‫על‬ ‫כחוק‬ ‫הממשלה‬ ‫שכרה‬ ,‫בבג"ץ‬ ‫החוק‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫של‬ ‫סירובו‬ ‫נוכח‬ ;‫פרטית‬ ‫פלסטינית‬ ‫קרקע‬ ‫פרטי‬ ‫דין‬ ‫עורך‬ ‫של‬ ‫שירותיו‬ ‫את‬‫לייצגה‬. .‫הפלסטינים‬ ‫כלפי‬ ‫והנישול‬ ‫הדיכוי‬ ‫בהגברת‬ ‫בהכרח‬ ‫מלווה‬ ‫ההתנחלויות‬ ‫של‬ ‫הסיפוח‬ ‫האצת‬‫שבהם‬ ‫במקומות‬ ‫השטח‬ ‫בסיפוח‬ ‫במיוחד‬ ‫מעוניינת‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬–‫אדומים‬ ‫מעלה‬,‫הירדן‬ ‫בקעת‬,‫חברון‬‫ו‬‫חברון‬ ‫הר‬ ‫דרום‬– ,‫הצבא‬ ‫באמצעות‬ ,‫שאת‬ ‫ביתר‬ ‫פועלת‬ ‫היא‬‫בתים‬ ‫להרוס‬,‫ספר‬ ‫בתי‬‫להחרים‬ ;‫מים‬ ‫ובורות‬ ‫דירים‬ ,‫צינורות‬ ‫מים‬ ‫ועוקבי‬‫ו‬‫סולאריים‬ ‫פאנלים‬‫לחסום‬ ;‫והחשמל‬ ‫המים‬ ‫לרשת‬ ‫לחבר‬ ‫מסרבת‬ ‫שישראל‬ ‫קהילות‬ ‫המשמשים‬ ‫כבי‬‫ו‬ ‫שים‬‫גישה‬ ‫דרכי‬‫ואפילו‬ ;‫פלסטינים‬ ‫המשמשים‬‫צבאיים‬ ‫אימונים‬ ‫לערוך‬.‫פלסטיניות‬ ‫קהילות‬ ‫של‬ ‫בשטחן‬
 7. 7. |‫לזכויות‬ ‫האגודה‬‫דצמבר‬ ,‫האזרח‬2017 7 ‫להשתלטות‬ ‫הקרקע‬ ‫את‬ ‫ולהכשיר‬ ,‫ובי‬ ‫איי‬ ‫שבשטחי‬ ‫המובלעות‬ ‫אל‬ ‫פלסטינים‬ ‫לדחוק‬ ‫נועדו‬ ‫אלו‬ ‫מהלכים‬ ‫שטח‬ ‫על‬ ‫מלאה‬ ‫ישראלית‬‫כ‬ ‫המהווה‬ ,‫סי‬-60%.‫המערבית‬ ‫מהגדה‬ ‫"מסלול‬ ‫להוות‬ ‫שמטרתם‬ ,‫צבאיים‬ ‫בצווים‬ ‫גובר‬ ‫שימוש‬ ‫נעשה‬ ‫החולפת‬ ‫בשנה‬‫הארוכים‬ ‫להליכים‬ "‫עוקף‬ ‫והבני‬ ‫התכנון‬ ‫דיני‬ ‫באכיפת‬ ‫הכרוכים‬‫י‬.‫בגדה‬ ‫ה‬,‫כך‬‫הצבא‬‫ה‬ ‫את‬ ‫הגביר‬‫ב‬ ‫שימוש‬‫החרמה‬ ‫צווי‬,‫שמאפשרים‬ ‫יבילים‬ ‫מבנים‬ ‫של‬ ‫מידית‬ ‫החרמה‬)‫(ניידים‬‫כל‬ ‫וללא‬ ‫שימוע‬ ‫ללא‬ ,‫לעכשיו‬ ‫מעכשיו‬ ‫מתבצעת‬ ‫ההחרמה‬ .‫חדשים‬ ‫משפטי‬ ‫או‬ ‫מינהלי‬ ‫הליך‬‫לתושבים‬ ‫שיאפשר‬‫הגזירה‬ ‫רוע‬ ‫את‬ ‫ולשנות‬ ‫לנסות‬‫ו‬ ,‫מותיר‬‫ה‬‫א‬‫ו‬‫ת‬‫ם‬‫גג‬ ‫קורת‬ ‫ללא‬.‫צו‬ ‫צבא‬‫י‬‫ניתן‬ ‫יותר‬ ‫אף‬ ‫חמור‬‫לאחרונה‬‫אל‬ ‫עין‬ ‫לקהילות‬-‫על‬ ‫מכריז‬ ‫הצו‬ .‫הירדן‬ ‫בקעת‬ ‫שבצפון‬ ‫ג'מאל‬ ‫ואום‬ ‫חילווה‬ ‫ודורש‬ ,‫מתוחם‬ ‫כשטח‬ ‫הכפרים‬‫לפנות‬ ‫מהתושבים‬‫תוך‬‫שמונה‬."‫ההכרזה‬ ‫בתחום‬ ‫המצוי‬ ‫רכוש‬ ‫"כל‬ ‫ימים‬‫מכיוון‬ ‫ש‬‫אדם‬‫יכול‬ ‫אינו‬‫הצו‬ ,‫רכוש‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ‫במקום‬ ‫להתגורר‬‫הוא‬‫בכפי‬ ‫העברה‬ ‫של‬ ‫צעד‬ ‫למעשה‬ ‫הלכה‬‫י‬‫האסור‬ ,‫ה‬ ‫חוקית‬ ‫הלא‬ ‫במדיניות‬ ‫נוספת‬ ‫בהחמרה‬ ‫מדובר‬ .‫כבוש‬ ‫שטח‬ ‫על‬ ‫החל‬ ‫הבינלאומי‬ ‫ההומניטרי‬ ‫המשפט‬ ‫לפי‬ ‫ו‬‫ה‬‫סי‬ ‫בשטח‬ ‫המתגוררות‬ ‫ועניות‬ ‫מוחלשות‬ ‫קהילות‬ ‫נגד‬ ‫מוסרית‬ ‫לא‬. ‫ב‬ ‫הסיפוח‬ ‫מלווה‬ ‫המזרחית‬ ‫בירושלים‬ ‫גם‬‫נישול‬‫בשנה‬ .‫החוצה‬ ‫ובדחיקתם‬ ‫פלסטינים‬ ‫של‬‫החולפת‬‫המשיכה‬ ‫ירושלים‬ ‫עיריית‬‫בתים‬ ‫להרוס‬‫בנייה‬ ‫רישיונות‬ ‫היעדר‬ ‫בגין‬ ‫פלסטינים‬ ‫של‬.‫להשיג‬ ‫אפשרי‬ ‫בלתי‬ ‫שכמעט‬ , ‫עמותות‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫פועלות‬ )‫ואחרים‬ ‫נפקדים‬ ‫נכסי‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫הפנים‬ ‫משרד‬ ,‫המשטרה‬ ,‫(העיריה‬ ‫הרשויות‬ ,‫ירושלים‬ ‫של‬ ‫בלבה‬ ‫הנמצאות‬ ‫משכונות‬ ‫החוצה‬ ‫הפלסטינים‬ ‫ודחיקת‬ ‫בתים‬ ‫על‬ ‫השתלטות‬ ‫לצורך‬ ‫מתנחלים‬ ,‫העתיקה‬ ‫העיר‬ ‫כמו‬‫סילוואן‬‫ו‬ ,‫ג'ראח‬ '‫שייח‬‫שמבקש‬ ‫מי‬ ‫יש‬ ‫ההפרדה‬ ‫לחומת‬ ‫מעבר‬ ‫שנותרו‬ ‫השכונות‬ ‫את‬ . ‫כעת‬‫להוציא‬.‫ירושלים‬ ‫של‬ ‫המוניציפליים‬ ‫מגבולותיה‬ ‫כליל‬ ‫לקדם‬ ‫כדי‬ ‫והשוויון‬ ‫הדמוקרטיה‬ ‫ובשפת‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫בשפת‬ ‫תדיר‬ ‫משתמשים‬ ‫והמתנחלים‬ ‫המדינה‬ ‫הנהגת‬ ‫הסיפוח‬ ‫את‬‫בישראל‬ ‫החל‬ ‫לדין‬ ‫מתנחלים‬ ‫על‬ ‫החל‬ ‫הדין‬ ‫השוואת‬ ‫את‬ ‫ולדרוש‬ ‫ההתנחלויות‬ ‫של‬ ‫הפורמלי‬ ‫לגור‬ ‫אדם‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫כזכותו‬ ‫מוצגת‬ ‫פלסטיניות‬ ‫שכונות‬ ‫בלב‬ ‫מבנים‬ ‫על‬ ‫השתלטות‬ ,‫הירושלמי‬ ‫בהקשר‬ .‫הריבונית‬ .‫בלבד‬ ‫אחת‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫של‬ ‫זכותה‬ ‫אינן‬ ‫אוניברסליות‬ ‫שזכויות‬ ‫אלא‬ .‫ולאום‬ ‫דת‬ ‫הבדל‬ ‫ללא‬ ‫חפץ‬ ‫שלבו‬ ‫היכן‬‫אלו‬ ‫בחקירות‬ ‫בעינויים‬ ,‫אלימים‬ ‫במעצרים‬ ,‫הריסה‬ ‫בצווי‬ ‫להיאבק‬ ‫מוכנים‬ ‫אדם‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫גבוהה‬ ‫שמדברים‬–‫רק‬ ‫העצום‬ ‫הפער‬ ‫את‬ ‫להעמיק‬ ‫השנייה‬ ‫בידו‬ ‫ממשיך‬ ‫השוויון‬ ‫בדגל‬ ‫אחת‬ ‫ביד‬ ‫שמנופף‬ ‫מי‬ .‫ביהודים‬ ‫מדובר‬ ‫כאשר‬ ‫ה‬ ‫בירושלים‬ ‫הממוסדת‬ ‫האפליה‬ ‫ואת‬ ‫בגדה‬ ‫מקיימת‬ ‫שישראל‬ ‫החוק‬ ‫מערכות‬ ‫שתי‬ ‫בין‬‫הסיפוח‬ .‫מזרחית‬ ‫והכיבוש‬–"‫"הסיבוש‬–.‫ודמוקרטיה‬ ‫אדם‬ ‫זכויות‬ ,‫שוויון‬ ‫של‬ ‫מהותם‬ ‫לגבי‬ ‫היסוד‬ ‫מן‬ ‫מעוותת‬ ‫תפיסה‬ ‫על‬ ‫נשענים‬ .‫שורשים‬ ‫והעמיקה‬ ‫הלכה‬ ‫זו‬ ‫תפיסה‬ ,‫לכיבוש‬ ‫היובל‬ ‫שנת‬ ,‫השנה‬ ‫עזה‬ ‫רצועת‬ ‫שנת‬2017‫ב‬ ‫עזה‬ ‫ברצועת‬ ‫נפתחה‬‫חשמל‬ ‫מצוקת‬‫באפריל‬ .‫החורף‬ ‫של‬ ‫בשיאו‬ ‫קשה‬‫חדלה‬‫של‬ ‫הכוח‬ ‫תחנת‬ ‫עזה‬ ‫רצועת‬,‫לפעול‬‫דלק‬ ‫לאספקת‬ ‫בנוגע‬ ‫חמאס‬ ‫להנהגת‬ ‫הפלסטינית‬ ‫הרשות‬ ‫בין‬ ‫דעות‬ ‫חילוקי‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫המדיני‬ ‫הקבינט‬ ‫החליט‬ ‫וביוני‬ ,‫לתחנה‬-‫בישראל‬ ‫ביטחוני‬‫החשמל‬ ‫כמות‬ ‫את‬ ‫להקטין‬.‫לרצועה‬ ‫מוכרת‬ ‫שישראל‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫חשמל‬ ‫שעות‬ ‫ארבע‬ ‫עד‬ ‫של‬ ‫למחזורים‬ ‫צומצמה‬ ‫ברצועה‬ ‫ממילא‬ ‫הנמוכה‬ ‫החשמל‬ ‫אספקת‬ ,‫כך‬12 ‫החמור‬ ‫המחסור‬ .‫ובסביבה‬ ‫בבריאות‬ ‫ופוגעת‬ ‫אדם‬ ‫חיי‬ ‫מסכנת‬ ‫המצומצמת‬ ‫החשמל‬ ‫אספקת‬ .‫נתק‬ ‫של‬ ‫שעות‬ ‫יצר‬ ‫בחשמל‬‫בחשמל‬ ‫המחסור‬ .‫בחשמל‬ ‫תלויה‬ ‫שאיבתם‬ ‫שכן‬ ,‫זורמים‬ ‫במים‬ ‫מחסור‬‫החיים‬ ‫תחומי‬ ‫בכל‬ ‫פוגע‬ ‫לפעיל‬ ‫ועד‬ ‫ביתיים‬ ‫אלקטרונים‬ ‫מכשירים‬ ‫מהפעלת‬ ‫החל‬ ,‫עזה‬ ‫ברצועת‬ ‫החיים‬ ‫ואיש‬ ‫אישה‬ ‫מיליון‬ ‫שני‬ ‫של‬‫ותם‬ .‫חולים‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫התקינה‬ ‫ביולי‬2017‫דוח‬ ‫האו"ם‬ ‫פרסם‬‫שנת‬ ‫עד‬ ‫לפיה‬ ,‫מבהילה‬ ‫תחזית‬ ‫ובו‬2020‫למקום‬ ‫להפוך‬ ‫עזה‬ ‫רצועת‬ ‫עשויה‬ ,‫לחלוטין‬ ‫כמעט‬ ‫מזוהמים‬ ‫המים‬ ‫מקורות‬ ,‫מצומצמת‬ ‫החשמל‬ ‫אספקת‬ :"‫אדם‬ ‫למגורי‬ ‫ראוי‬ ‫"בלתי‬‫השפכים‬ ‫ומזהמים‬ ‫זורמים‬‫חיו‬ ‫ושירותים‬ ‫הרפואה‬ ‫שירותי‬ ,‫פרסומים‬ ‫לפי‬ .‫גואים‬ ‫והאבטלה‬ ‫העוני‬ ,‫קורסים‬ ‫אחרים‬ ‫ניים‬ ‫ישראלים‬ ‫צבאיים‬ ‫גורמים‬ ‫גם‬ ,‫בתקשורת‬‫השנה‬ ‫התריעו‬‫פעם‬ ‫לא‬‫כך‬ ‫על‬‫שעזה‬‫משבר‬ ‫סף‬ ‫על‬ ‫נמצאת‬ .‫האזרחיות‬ ‫התשתיות‬ ‫של‬ ‫המוחלטת‬ ‫הקריסה‬ ‫בשל‬ ‫הומניטרי‬ ,‫נסבלים‬ ‫לבלתי‬ ‫בה‬ ‫החיים‬ ‫תנאי‬ ‫את‬ ‫והפך‬ ‫עזה‬ ‫את‬ ‫שבודד‬ ,‫מנשוא‬ ‫קשה‬ ‫עשור‬ ‫אחרי‬‫חלו‬ ‫השנה‬ ‫סוף‬ ‫לקראת‬ ‫וממנה‬ ‫עזה‬ ‫רצועת‬ ‫אל‬ ‫שהמעברים‬ ‫אחרי‬ ‫שנים‬ ‫עשר‬ .‫זהירה‬ ‫אופטימיות‬ ‫סוף‬ ‫סוף‬ ‫שמעוררות‬ ‫התפתחויות‬
 8. 8. |‫בישראל‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬–‫מצב‬ ‫תמונת‬2017 8 ‫בתגובה‬ ‫נסגרו‬‫החלה‬ ,‫חמאס‬ ‫להשתלטות‬‫המעברים‬ ‫על‬ ‫האחריות‬ ‫העברת‬‫לרשות‬ ‫וממנה‬ ‫עזה‬ ‫לרצועת‬ ‫במיוחד‬ ‫חשובה‬ ‫הנצורים‬ ‫העזה‬ ‫תושבי‬ ‫בעבור‬ .‫לחמאס‬ ‫פתח‬ ‫בין‬ ‫שנחתם‬ ‫הפיוס‬ ‫הסכם‬ ‫בעקבות‬ ,‫הפלסטינית‬ ‫שתא‬ ,‫רפיח‬ ‫מעבר‬ ‫של‬ ‫מלאה‬ ‫לפעילות‬ ‫הצפויה‬ ‫חזרתו‬‫כי‬ ‫לקוות‬ ‫יש‬ .‫העולם‬ ‫לשאר‬ ‫יציאה‬ ‫פתח‬ ‫להם‬ ‫פשר‬ ‫לשיקום‬ ‫הבינלאומית‬ ‫הפעילות‬ ‫בקידום‬ ‫תסייע‬ ‫הפלסטינית‬ ‫הרשות‬ ‫לידי‬ ‫מחמאס‬ ‫במעברים‬ ‫השליטה‬ ‫העברת‬ ‫שנים‬ ‫עשר‬ ‫ואחרי‬ ,‫הרעועות‬ ‫התשתיות‬ ‫של‬ ‫להרס‬ ‫שהובילו‬ ,‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫לחימה‬ ‫סבבי‬ ‫שלושה‬ ‫אחרי‬ ‫הרצועה‬ ‫שפגעו‬ ,‫סגר‬ ‫של‬‫בזכו‬ ‫וממושכת‬ ‫קיצונית‬ ‫פגיעה‬‫הרצועה‬ ‫פיתוח‬ ‫את‬ ‫ומנעו‬ ,‫התושבים‬ ‫של‬ ‫הבסיסיות‬ ‫האדם‬ ‫יות‬ .‫שיקומה‬ ‫ואת‬ ‫היא‬ ‫עזה‬ ‫ברצועת‬ ‫המצב‬ ‫לשיפור‬ ‫להביא‬ ‫שעשויה‬ ‫נוספת‬ ‫התפתחות‬‫המים‬ ‫ועדת‬ ‫של‬ ‫פעילותה‬ ‫חידוש‬ ‫המשותפת‬‫בינוא‬ ‫הפלסטינית‬ ‫והרשות‬ ‫ישראל‬ ‫של‬‫ר‬2017‫אמורה‬ ‫הוועדה‬ .‫פעלה‬ ‫לא‬ ‫שבהן‬ ‫שנים‬ ‫שש‬ ‫לאחר‬ , ‫ביולי‬ ,‫בנוסף‬ .‫וברצועה‬ ‫בגדה‬ ‫והביוב‬ ‫המים‬ ‫תשתיות‬ ‫פיתוח‬ ‫על‬ ‫הסכמות‬ ‫לקדם‬ ‫כעת‬2017,‫ישראל‬ ‫חתמו‬ " ‫הסכם‬ ‫על‬ ‫הפלסטינית‬ ‫והרשות‬ ‫ירדן‬‫הימים‬ ‫תעלת‬,",‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫שיאפשר‬‫של‬ ‫מכירה‬10‫מים‬ ‫קוב‬ ‫מיליון‬ .‫עזה‬ ‫לרצועת‬ ‫היו‬ ‫מעזה‬ ‫ההתנתקות‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬ .‫הבעיות‬ ‫ועומק‬ ‫היקף‬ ‫את‬ ‫לזכור‬ ‫חשוב‬ ,‫ולשינוי‬ ‫לשיפור‬ ‫התקוות‬ ‫אף‬ ‫על‬ ‫אולם‬ ‫ו‬ ,‫הפלסטינית‬ ‫האוכלוסיה‬ ‫צורכי‬ ‫את‬ ‫לספק‬ ‫היה‬ ‫יכול‬ ‫שלא‬ ‫ירוד‬ ‫במצב‬ ‫ברצועה‬ ‫התשתיות‬‫ש‬ ‫ודאי‬‫להעניק‬ ‫לא‬ ‫ל‬‫ה‬‫ה‬ ‫המאה‬ ‫את‬ ‫ההולמים‬ ‫חיים‬ ‫תנאי‬-21‫שליטה‬ ‫של‬ ‫נוסף‬ ‫ועשור‬ ‫ישירה‬ ‫שליטה‬ ‫של‬ ‫עשורים‬ ‫ארבעה‬ ‫אחרי‬ . ,‫עקיפה‬‫ישראל‬ ‫של‬ ‫והתקשורת‬ ‫המים‬ ,‫החשמל‬ ‫בקווי‬ ‫היום‬ ‫תלויה‬ ‫עזה‬ ‫רצועת‬‫ב‬ ‫תלויים‬ ‫גם‬ ‫עזה‬ ‫תושבי‬ .‫ישראל‬ ‫לצורך‬ ‫ובמצרים‬‫יציאה‬‫לטיפול‬‫רפואי‬‫לצאת‬ ‫כדי‬ ‫ואפילו‬ ,‫וכיוצ"ב‬ ‫משפחה‬ ‫לביקורי‬ ,‫ללימודים‬ ,‫לדוג‬‫ברצועת‬ ‫עזה‬ ‫של‬ ‫החוף‬‫נדרש‬ .‫ישראל‬ ‫מצד‬ ‫דרסטי‬ ‫מדיניות‬ ‫שינוי‬,‫לדרך‬ ‫לצאת‬ ‫כדי‬ ‫הפלסטינית‬ ‫וההנהגה‬ ‫מצרים‬ .‫חדשה‬ ‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫להפגין‬ ‫הזכות‬ ‫השנה‬.‫הציבורי‬ ‫במרחב‬ ‫ולאפקטיבית‬ ‫לנוכחת‬ ‫אותה‬ ‫והפך‬ ‫המחאה‬ ‫את‬ ‫לידיו‬ ‫הציבור‬ ‫לקח‬‫פעולות‬‫ה‬‫מחאה‬ ‫היו‬‫בנושאי‬‫ם‬‫ומגוונים‬ ‫שונים‬‫בודדים‬ ‫ידי‬ ‫ועל‬ ‫קבוצות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫הפגנות‬ :‫השחית‬ ‫נגד‬‫ות‬‫היועץ‬ ‫של‬ ‫ביתו‬ ‫מול‬ ,‫תקווה‬ ‫בפתח‬ ‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬‫הנכים‬ ‫הפגנות‬‫של‬ ‫הפגנה‬ ,‫הנכות‬ ‫קצבאות‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ ‫בדרישה‬‫קהילת‬ ‫הלהט"ב‬‫עמדת‬ ‫על‬ ‫במחאה‬,‫האימוץ‬ ‫בנושא‬ ‫הרווחה‬ ‫משרד‬‫החרדים‬ ‫הפגנות‬‫הפגנות‬ ,‫ישיבות‬ ‫בני‬ ‫גיוס‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬‫נשים‬ ‫רצח‬‫בפרשת‬ ‫להכרה‬ ‫בדרישה‬ ‫הפגנות‬ ,‫והבלקן‬ ‫המזרח‬ ,‫תימן‬ ‫ילדי‬,‫ועוד‬ ‫ועוד‬,‫ההפגנות‬ ‫ריבוי‬ . ‫שלהם‬ ‫המגוון‬ ‫החברתי‬ ‫והפרופיל‬ ‫והמפגינים‬ ‫המפגינות‬ ‫של‬ ‫התמדתם‬‫של‬ ‫חיובית‬ ‫תופעה‬ ‫על‬ ‫מצביעים‬ .‫הציבורי‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫במטרה‬ ,‫פעילה‬ ‫אזרחית‬ ‫השתתפות‬ ‫בשנים‬ ‫הפכה‬ ‫להפגנה‬ ‫רישיון‬ ‫הוצאת‬ .‫בישראל‬ ‫להפגין‬ ‫שמבקשים‬ ‫מי‬ ‫בפני‬ ‫רבים‬ ‫מכשולים‬ ‫קיימים‬ ‫עדיין‬ ‫אולם‬ ‫ל‬ ‫האחרונות‬‫מס‬‫מתישה‬ ‫ביורוקרטית‬ ‫כת‬‫המארגנים‬ ‫בפני‬ ‫לעיתים‬ ‫המשטרה‬ ‫מעמידה‬ ‫ההפגנה‬ ‫לרישוי‬ ‫כתנאי‬ . ‫חוקי‬ ‫בסיס‬ ‫ללא‬ ‫לפעמים‬ ,‫ומשונות‬ ‫שונות‬ ‫דרישות‬.‫למשטרה‬ ‫פנתה‬ ‫אישה‬ ,‫למשל‬ ‫כך‬‫בנתניה‬‫לקבל‬ ‫בבקשה‬ ‫להפגנה‬ ‫אישור‬‫שבדיעבד‬ ,‫רישיון‬ ‫הצריכה‬ ‫לא‬ ‫כלל‬,‫וקיבלה‬‫של‬ ‫רשימה‬‫חוקיות‬ ‫לא‬ ‫ואף‬ ‫סבירות‬ ‫לא‬ ‫דרישות‬ .‫במגאפון‬ ‫שימוש‬ ‫על‬ ‫ואיסור‬ ‫להציג‬ ‫שתורשה‬ ‫התמונות‬ ‫תוכן‬ ‫הגבלת‬ ‫ובהן‬ ,‫ההפגנה‬ ‫לאישור‬ ‫כתנאי‬‫אחידות‬ ‫אין‬ ‫ב‬‫דרישות‬‫המפגינים‬ ‫בפני‬ ‫שמוצבות‬–‫הן‬‫להשתנות‬ ‫עשויות‬‫מ‬‫שקשה‬ ‫כך‬ ,‫לאחרת‬ ‫אחת‬ ‫משטרה‬ ‫תחנת‬‫מאוד‬ ‫ההפגנות‬ ‫למארגנות‬‫מראש‬ ‫להיערך‬‫המשטרה‬ ‫רבות‬ ‫פעמים‬ ,‫כך‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ .‫שגוי‬ ‫באופן‬ ‫החוק‬ ‫את‬ ‫מפרשת‬, ‫מהמארגנים‬ ‫ודורשת‬‫להפגנה‬ ‫רישיון‬ ‫להוציא‬‫כשההפגנ‬ ‫גם‬‫אי‬ ‫ה‬.‫החוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫רישיון‬ ‫טעונת‬ ‫נה‬
 9. 9. |‫לזכויות‬ ‫האגודה‬‫דצמבר‬ ,‫האזרח‬2017 9 ‫בג"ץ‬ ‫קיבל‬ ‫באוקטובר‬ .‫המשטרה‬ ‫דרישות‬ ‫מול‬ ‫להפגין‬ ‫הזכות‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫השנה‬ ‫נדרש‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫נגד‬ ‫עתירה‬‫המשטרה‬ ‫שהטילה‬ ‫הגבלות‬‫על‬‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫לבית‬ ‫בסמוך‬ ‫ההפגנות‬,‫תקווה‬ ‫בפתח‬ ‫בית‬ ‫צמצם‬ ‫תקדימית‬ ‫בפסיקה‬ .‫המפגינים‬ ‫בפני‬ ‫המשטרה‬ ‫שהציבה‬ ‫המוקדם‬ ‫הרישוי‬ ‫דרישת‬ ‫את‬ ‫ודחה‬ ‫א‬ ‫שהכתיר‬ ‫לאחר‬ ,‫הפגנות‬ ‫של‬ ‫משטרתי‬ ‫לרישוי‬ ‫החוקית‬ ‫החובה‬ ‫את‬ ‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫המשפט‬‫כ"שריד‬ ‫ותה‬ ‫העת‬ ‫הגיעה‬ ‫כי‬ ‫דומה‬ ‫אשר‬ ‫מנדטורי‬‫החוקים‬ ‫מספר‬ ‫הסרתו‬ ‫את‬ ‫לבחון‬‫הישראלי‬"‫נאלצה‬ ‫חודש‬ ‫באותו‬ . ‫המשטרה‬‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בלחץ‬‫ל‬ ‫לאפשר‬‫הנכים‬ ‫מאבק‬ ‫מטה‬‫גם‬ ‫השנה‬ .‫בחיפה‬ ‫הסרטים‬ ‫פסטיבל‬ ‫מול‬ ‫להפגין‬ ‫בעקבות‬ ,‫המשטרה‬ ‫החלה‬‫עתירה‬,‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬ ‫של‬‫לפרסם‬‫את‬ ‫שלה‬ ‫האינטרנט‬ ‫באתר‬ .‫החוק‬ ‫שמחייב‬ ‫כפי‬ ,‫להפגנות‬ ‫שניתנו‬ ‫הרישיונות‬ ‫נוגעת‬ ‫האחרונה‬ ‫מהשנה‬ ‫נוספת‬ ‫התפתחות‬‫שמטילות‬ ‫להגבלות‬‫מקומיות‬ ‫רשויות‬‫המחאה‬ ‫חופש‬ ‫על‬‫בעקבות‬ . ‫עתירה‬‫את‬ ‫ירושלים‬ ‫עיריית‬ ‫שינתה‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬ ‫של‬‫קיום‬ ‫בעניין‬ ‫הנוהל‬‫מחאות‬‫וביטלה‬ ,‫בעיר‬ ‫שהיו‬ ‫סבירות‬ ‫הבלתי‬ ‫ההגבלות‬ ‫מן‬ ‫רבות‬‫הישן‬ ‫בנוהל‬. ‫הוגשו‬ ‫החולפת‬ ‫בשנה‬‫שלוש‬‫עתירות‬‫נגד‬‫מגבלות‬‫הפגנות‬ ‫של‬ ‫עיתונאי‬ ‫סיקור‬ ‫על‬ ‫המשטרה‬ ‫שהטילה‬ ‫בטענה‬ ,‫בירושלים‬‫העיתונאים‬ ‫שנוכחות‬"‫מייצרת‬‫על‬ ‫הגבלות‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫נאלצו‬ ‫עיתונאים‬ ."‫פרובוקציות‬ ‫ו‬ ,‫העתיקה‬ ‫העיר‬ ‫באזור‬ ‫בעיקר‬ ,‫אירועים‬ ‫למוקדי‬ ‫גישתם‬‫פעם‬ ‫לא‬.‫שוטרים‬ ‫מצד‬ ‫ואלימות‬ ‫התנכלות‬ ‫עם‬ ‫אף‬ .‫ועומדות‬ ‫תלויות‬ ‫העתירות‬ ‫באמנות‬ ‫הפוליטי‬ ‫הביטוי‬ ‫בחופש‬ ‫פגיעה‬ ‫כשנתיים‬ ‫לפני‬ ‫לתפקידה‬ ‫רגב‬ ‫מירי‬ ‫התרבות‬ ‫שרת‬ ‫נכנסה‬ ‫מאז‬‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫את‬ ‫להצר‬ ‫מנסה‬ ‫היא‬ ,‫וחצי‬ ‫ותרבות‬ ‫אמנות‬ ‫ביצירות‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫בא‬ ‫שהוא‬ ‫כפי‬ ‫הפוליטי‬‫בהרחבה‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫עמדנו‬ .‫בעבר‬‫בקצרה‬ ‫נציין‬ ‫וכאן‬ , ,‫היתר‬ ‫בין‬ :‫האחרונה‬ ‫מהשנה‬ ‫דוגמאות‬ ‫כמה‬ ‫רק‬‫התרבות‬ ‫שרת‬ ‫פנתה‬‫ירושלים‬ ‫עיריית‬ ‫לראש‬‫ו‬‫עיריית‬ ‫לראש‬ ‫חיפה‬‫את‬ ‫לישראל‬ ‫להחזיר‬ ‫ניסתה‬ ;‫בעריהם‬ ‫מסוימים‬ ‫אירועים‬ ‫של‬ ‫קיומם‬ ‫את‬ ‫שימנעו‬ ‫בקריאה‬‫על‬ ‫הצנזורה‬ ‫מחזות‬‫ב‬ ‫שבוטלה‬ ,-1991‫הפלסטיני‬ ‫המשורר‬ ‫של‬ ‫שירים‬ ‫להקראת‬ ‫התנגדה‬ ;‫מחמוד‬‫דרוויש‬‫באירועים‬;‫שונים‬ ‫דרשה‬‫שלא‬‫יוגשו‬‫בקשות‬‫תמיכה‬‫למופעים‬‫שכללו‬‫עירום‬‫בפסטיבל‬‫ישראל‬;‫דרשה‬‫משר‬‫האוצר‬‫להפחית‬‫את‬ ‫תקציבו‬‫של‬‫תיאטרון‬‫יפו‬‫בגלל‬‫תוכנם‬‫של‬‫אירועים‬‫שנערכו‬;‫בו‬‫ותקפה‬‫את‬‫הסרט‬"‫"פוקסטרוט‬‫וא‬‫ת‬‫תעשיית‬ ‫הקולנוע‬.‫הישראלית‬ ‫מ‬ ‫להתעלם‬ ‫ממשיכה‬ ‫התרבות‬ ‫שרת‬‫הבהרות‬‫חוזרות‬‫ונשנות‬‫דינה‬ ,‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫ליועץ‬ ‫המשנה‬ ‫של‬ ‫שהם‬ ‫והאירועים‬ ‫מציגים‬ ‫שהם‬ ‫היצירות‬ ‫תוכן‬ ‫בשל‬ ‫תרבות‬ ‫ממוסדות‬ ‫מימון‬ ‫למנוע‬ ‫בסמכותה‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫זילבר‬ ‫השנה‬ ‫מאי‬ ‫בחודש‬ .‫מקיימים‬‫ציינה‬‫בעייתי‬ ‫מסר‬ ‫המעבירים‬ ‫מקרים‬ ‫של‬ ‫מדאיגה‬ ‫בהצטברות‬ ‫"מדובר‬ ‫כי‬ ‫זילבר‬ ‫נתונים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ,‫המדינה‬ ‫של‬ ‫הפקוחה‬ ‫עינה‬ ‫תחת‬ ‫העת‬ ‫כל‬ ‫נבחנת‬ ‫והיוצרים‬ ‫התרבות‬ ‫מוסדות‬ ‫של‬ ‫פעילותם‬ ‫כי‬ ."‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫של‬ ‫לשורשו‬ ‫היורדת‬ ‫בחינה‬ ,‫השלטון‬ ‫מטעם‬ ‫מתמידים‬ ‫וניטור‬ ‫לפיקוח‬ ‫ועומדת‬ ‫תלויה‬ ‫בבג"ץ‬‫עתירה‬‫ב‬ ‫התרבות‬ ‫שרת‬ ‫שהכניסה‬ ‫תיקונים‬ ‫נגד‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬ ‫שהגישה‬- 2016‫הופעה‬ ‫על‬ ‫תמיכה‬ ‫תוספת‬ ‫שמעניקים‬ ,‫מוסיקליים‬ ‫ובגופים‬ ‫מחול‬ ‫בלהקות‬ ,‫בתיאטרון‬ ‫התמיכות‬ ‫למבחני‬ ‫בהת‬ ‫מלהופיע‬ ‫שנמנע‬ ‫למי‬ ‫התמיכה‬ ‫את‬ ‫ומפחיתים‬ ‫בהתנחלויות‬‫נחלויות‬.‫ביולי‬ ‫בעתירה‬ ‫שנערך‬ ‫בדיון‬ 2017‫השופטים‬ .‫בהתנחלויות‬ ‫מלהופיע‬ ‫שנמנע‬ ‫תרבות‬ ‫מוסד‬ ‫על‬ ‫קנס‬ ‫הטלת‬ ‫על‬ ‫ביקורת‬ ‫השופטים‬ ‫מתחו‬ .‫ההצעה‬ ‫את‬ ‫דחתה‬ ‫היא‬ ‫אך‬ ,‫הקנס‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫לשקול‬ ‫לשרה‬ ‫הציעו‬ ‫האינטרנט‬ ‫ברשת‬ ‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫על‬ ‫איומים‬ ‫בתחום‬ ‫מסתמנת‬ ‫הביטוי‬ ‫בחופש‬ ‫פגיעה‬ ‫של‬ ‫מטרידה‬ ‫מגמה‬‫להעניק‬ ‫שמבקשת‬ ,‫לאינטרנט‬ ‫הנוגעת‬ ‫החקיקה‬ ‫הע‬ ‫שהתכליות‬ ‫הגם‬ .‫מהרשת‬ ‫תכנים‬ ‫להסיר‬ ‫או‬ ‫לאתרים‬ ‫הגישה‬ ‫את‬ ‫לחסום‬ ‫סמכויות‬ ‫למדינה‬‫ו‬‫בבסיס‬ ‫מדות‬‫ם‬ ‫של‬‫ראויות‬ ‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫החוק‬ ‫והצעות‬ ‫החוקים‬–‫מסוכנים‬ ‫פרסומים‬ ‫עם‬ ‫והתמודדות‬ ‫חמורות‬ ‫בעבירות‬ ‫מאבק‬ ‫במיוחד‬ ‫ומזיקים‬–‫בה‬ ‫הקבועים‬ ‫שהמנגנונים‬ ‫הרי‬‫ובלתי‬ ‫חמורה‬ ‫לפגיעה‬ ‫לגרום‬ ‫ועלולים‬ ,‫ועמומים‬ ‫רחבים‬ ‫ם‬ .‫למידע‬ ‫הגישה‬ ‫ובחופש‬ ‫הביטוי‬ ‫בחופש‬ ‫מידתית‬
 10. 10. |‫בישראל‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬–‫מצב‬ ‫תמונת‬2017 10 ‫ביולי‬2017‫הכנסת‬ ‫אישרה‬‫חוק‬‫שמשמשים‬ ‫אינטרנט‬ ‫לאתרי‬ ‫ישראלים‬ ‫של‬ ‫הגישה‬ ‫חסימת‬ ‫את‬ ‫שמאפשר‬ ‫ארגוני‬ ‫"של‬ ‫ואתרים‬ ,‫והימורים‬ ‫זנות‬ ‫שירותי‬ ‫פרסום‬ ,‫בסמים‬ ‫סחר‬ ,‫פדופיליה‬ ‫(פרסום‬ ‫חמורות‬ ‫עבירות‬ ‫לביצוע‬ )"‫טרור‬.‫אינטרנט‬ ‫לאתרי‬ ‫גישה‬ ‫הגבלת‬‫ל"פגיע‬ ‫סכנה‬ ‫בחובה‬ ‫טומנת‬‫שלא‬ ,‫אחרים‬ ‫באתרים‬ "‫היקפית‬ ‫ה‬ ‫בה‬ ‫הוכנסו‬ ‫החוקה‬ ‫בוועדת‬ ‫החוק‬ ‫בהצעת‬ ‫הדיונים‬ ‫במהלך‬ ,‫מזאת‬ ‫יתרה‬ .‫עבירות‬ ‫בהן‬ ‫מתבצעות‬‫שינויים‬ ‫להרבה‬ ‫בחוק‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫שהוסדר‬ ‫החסימה‬ ‫הליך‬ ‫את‬ ‫שהופכים‬‫בחוק‬ ‫שנקבע‬ ‫ההליך‬ .‫שקוף‬ ‫פחות‬ ,‫בסמכותה‬ ‫משתמשת‬ ‫היא‬ ‫איך‬ ‫ולדעת‬ ‫לעקוב‬ ‫אפשרות‬ ‫תהיה‬ ‫שלציבור‬ ‫מבלי‬ ‫אתרים‬ ‫לחסום‬ ‫למדינה‬ ‫מאפשר‬ .‫לחסימתם‬ ‫השיקולים‬ ‫היו‬ ‫ומה‬ ‫נחסמו‬ ‫אתרים‬ ‫אילו‬ ‫והטכנולוגיה‬ ‫המדע‬ ‫וועדת‬ ‫החוקה‬ ‫ועדת‬‫הכנסת‬ ‫של‬‫דנות‬‫ב‬ ‫אלה‬ ‫בימים‬"‫הפייסבוק‬ ‫"חוק‬ ‫הצעת‬.‫ההצעה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ל‬ ‫צו‬ ‫לתת‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫יוכל‬‫האינטרנט‬ ‫מרשת‬ ‫תוכן‬ ‫הסרת‬‫ושיש‬ ,‫פלילית‬ ‫עבירה‬ ‫מהווה‬ ‫שהפרסום‬ ‫ישוכנע‬ ‫אם‬ , ‫ההסדר‬ .‫המדינה‬ ‫בביטחון‬ ‫או‬ ‫הציבור‬ ‫בביטחון‬ ,‫אדם‬ ‫של‬ ‫בביטחונו‬ ‫יפגע‬ ‫הפרסום‬ ‫שהמשך‬ ‫ממשית‬ ‫אפשרות‬ ,‫מסוימות‬ ‫לעבירות‬ ‫מוגבל‬ ‫אינו‬ ‫המוצע‬‫כ"פלילי‬ ‫פרסום‬ ‫של‬ ‫הכתרתו‬ ‫לצורך‬ ‫נמוך‬ ‫רף‬ ‫מעמיד‬ ‫ולמעשה‬"‫דבר‬ , ‫כלי‬ ‫נדרש‬ ‫מדוע‬ ‫ברור‬ ‫לא‬ ,‫כך‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ .‫הביטוי‬ ‫בחופש‬ ‫נרחבת‬ ‫ולפגיעה‬ "‫חלקלק‬ ‫ל"מדרון‬ ‫פתח‬ ‫שפותח‬ ‫מענה‬ ‫ונותן‬ ‫בפועל‬ ‫כבר‬ ‫מיושם‬ ‫שחלקם‬ ,‫אחרים‬ ‫פתרונות‬ ‫שקיימים‬ ‫בשעה‬ ,‫תכנים‬ ‫להסרת‬ ‫צווים‬ ‫של‬ ‫שיפוטי‬ .‫יותר‬ ‫וטוב‬ ‫יעיל‬ ‫הזכו‬‫בכבוד‬ ‫אנושי‬ ‫לקיום‬ ‫ת‬ ‫הנכות‬ ‫קצבאות‬ ‫גל‬ ‫הארץ‬ ‫את‬ ‫שטף‬ ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬‫הפגנות‬‫ו‬‫דרכים‬ ‫חסימות‬‫את‬ ‫להעלות‬ ‫דרשו‬ ‫הארגונים‬ .‫הנכים‬ ‫ארגוני‬ ‫של‬ ‫קצ‬ ‫גובה‬‫שממנה‬ ,‫הנכות‬ ‫בת‬‫אפשרות‬ ‫כל‬ ‫אין‬‫בכבוד‬ ‫להתקיים‬.‫המינימום‬ ‫שכר‬ ‫לגובה‬ ‫להשוותה‬ ‫הפחות‬ ‫ולכל‬ , ‫המדינה‬ ‫התחייבה‬ ‫המחאה‬ ‫ובעקבות‬ ,‫בנושא‬ ‫השנה‬ ‫דנו‬ ,‫שמחון‬ ‫וועדת‬ ‫זליכה‬ ‫ועדת‬ ,‫מקצועיות‬ ‫ועדות‬ ‫שתי‬ ‫אולם‬ .‫הנכות‬ ‫לחומרת‬ ‫ובהתאם‬ ,‫בהדרגה‬ ‫הנכות‬ ‫קצבת‬ ‫את‬ ‫להעלות‬‫ההסכם‬‫שעליו‬‫הממשלה‬ ‫נציגי‬ ‫חתמו‬ ‫עורר‬ ‫ספטמבר‬ ‫בסוף‬ ‫הנכים‬ ‫מארגוני‬ ‫וחלק‬‫חריפה‬ ‫ביקורת‬‫חלק‬ .‫ייושם‬ ‫וכיצד‬ ‫אם‬ ‫ברור‬ ‫ולא‬ ,‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫מצד‬ ‫ו‬ ,‫המוצע‬ ‫למתווה‬ ‫הם‬ ‫אף‬ ‫מתנגדים‬ ‫הנכים‬ ‫מארגוני‬‫ממשיכים‬‫בהפגנות‬. ‫מבקש‬ ‫הרווחה‬ ‫משרד‬ ‫כי‬ ‫גם‬ ‫פורסם‬ ‫השנה‬ ‫סוף‬ ‫לקראת‬‫לעי‬ ‫הניידות‬ ‫מקצבת‬ ‫שקלים‬ ‫מאות‬ ‫לקצץ‬‫וורים‬‫לחלק‬ , ‫לבסוף‬ ‫כי‬ ‫פורסם‬ ‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫והרווחה‬ ‫העבודה‬ ‫בוועדת‬ ‫בנושא‬ ‫שנערך‬ ‫דיון‬ ‫בעקבות‬ .‫מהזכאים‬‫לא‬ ‫הקצבה‬ ‫תקוצץ‬,‫הצ‬ ‫על‬ ‫עונה‬ ‫שאינו‬ ,‫זעום‬ ‫סכום‬ ‫על‬ ‫עומדת‬ ‫היא‬ ‫כך‬ ‫גם‬ ‫אולם‬.‫רכים‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫נובעת‬ ,‫בכבוד‬ ‫קיום‬ ‫ולתושביה‬ ‫ישראל‬ ‫לאזרחי‬ ‫מאפשרות‬ ‫אינן‬ ‫והניידות‬ ‫הנכות‬ ‫שקצבאות‬ ‫העובדה‬ ‫נקבע‬ ‫שגובהן‬ ‫מכך‬‫לחלוטין‬ ‫שרירותי‬ ‫באופן‬‫האגודה‬ ‫שהגישה‬ ‫מידע‬ ‫חופש‬ ‫לבקשת‬ ‫מתשובה‬ ,‫למשל‬ ‫כך‬ . ‫על‬ ,‫שרירותי‬ ‫באופן‬ ‫נקבע‬ ‫לעיוורים‬ ‫הניידות‬ ‫דמי‬ ‫גובה‬ ‫כי‬ ,‫עולה‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬‫בן‬ ‫הסכם‬ ‫בסיס‬30‫בין‬ ‫שנה‬ ‫אחרות‬ ‫קיום‬ ‫קצבאות‬ ‫של‬ ‫גובהן‬ ‫גם‬ .‫הרווחה‬ ‫משרד‬ ‫לבין‬ ‫עיוורים‬ ‫ארגוני‬,‫כגון‬ ‫ותמיכות‬ ,‫הכנסה‬ ‫הבטחת‬ ‫כגון‬ ,‫דירה‬ ‫בשכר‬ ‫סיוע‬‫כלשהו‬ ‫מנומק‬ ‫תחשיב‬ ‫על‬ ‫מתבסס‬ ‫אינו‬.‫עם‬ ‫לאנשים‬ ‫בכבוד‬ ‫אנושי‬ ‫קיום‬ ‫להבטיח‬ ‫כדי‬ ‫בכבוד‬ ‫אנושי‬ ‫קיום‬ ‫מהו‬ ‫לקבוע‬ ‫המדינה‬ ‫על‬ ‫אמצעים‬ ‫מעוטי‬ ‫ולאנשים‬ ‫לזקנים‬ ,‫מוגבלויות‬–‫ומה‬ ‫רכיביו‬ ‫מהם‬ ‫עלותם‬–.‫זה‬ ‫למדד‬ ‫הקצבאות‬ ‫גובה‬ ‫את‬ ‫ולהתאים‬
 11. 11. |‫לזכויות‬ ‫האגודה‬‫דצמבר‬ ,‫האזרח‬2017 11 ‫הערבי‬ ‫המיעוט‬ ‫זכויות‬ ‫הערבית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫נגד‬ ‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫ממוסדת‬ ‫מתקפה‬ ‫בשנים‬‫צבירת‬ ‫לצורך‬ ‫בישראל‬ ‫הפלסטינים‬ ‫האזרחים‬ ‫כלפי‬ ‫ממוסדת‬ ‫והסתה‬ ‫גזעניות‬ ‫התבטאויות‬ ,‫האחרונות‬ ‫הפוליטי‬ ‫מהשיח‬ ‫אינטגרלי‬ ‫לחלק‬ ‫והפכו‬ ,‫ציבור‬ ‫נבחרי‬ ‫בידי‬ ‫נפוצה‬ ‫לטקטיקה‬ ‫נעשו‬ ‫פוליטי‬ ‫הון‬-‫כך‬ .‫ציבורי‬ ‫בע‬ ‫ובמיוחד‬ ,‫כתיקונם‬ ‫בימים‬‫י‬‫הא‬ ‫הבולטות‬ ‫הדוגמאות‬ ‫אחת‬ .‫קשים‬ ‫אירועים‬ ‫ולנוכח‬ ‫חירום‬ ‫תות‬‫הייתה‬ ‫חרונות‬ ‫במהלך‬‫השריפות‬ ‫גל‬‫בנובמבר‬ ‫הארץ‬ ‫ברחבי‬ ‫שהתחולל‬2016.‫העובדות‬ ‫הובהרו‬ ‫טרם‬ ‫עוד‬‫הצמרת‬ ‫מיהרה‬ ‫הפוליטית‬,‫ארדן‬ ‫גלעד‬ ‫פנים‬ ‫לביטחון‬ ‫השר‬ ‫ובראשה‬ ,"‫כ‬ ‫השריפות‬ ‫גל‬ ‫את‬ ‫להכתיר‬‫הצתות‬ ‫טרור‬‫ולהאשים‬ ," .‫שלמה‬ ‫מיעוט‬ ‫קבוצת‬ ‫בהן‬‫לא‬‫האוויר‬ ‫מזג‬ ‫תנאי‬‫הקיצוניים‬‫השריפות‬ ‫ומלבי‬‫ו‬ ,‫העובדה‬ ‫לא‬‫התחוללו‬ ‫ששריפות‬ ‫ערביים‬ ‫ביישובים‬ ‫גם‬‫שכנות‬ ‫ובמדינות‬,‫עוד‬ ,‫הערבי‬ ‫הציבור‬ ‫נגד‬ ‫הסתה‬ ‫במסע‬ ‫לפתוח‬ ‫מהמאשימים‬ ‫מנעו‬ ‫נודעו‬ ‫בטרם‬‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ .‫החקירה‬ ‫תוצאות‬‫הוגש‬ ‫לא‬‫ו‬‫אחד‬ ‫אישום‬ ‫כתב‬ ‫לו‬‫לאומני‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫הצתה‬ ‫בגין‬, ‫לאומני‬ ‫כאירוע‬ ‫אלא‬ ‫חריג‬ ‫טבע‬ ‫כאירוע‬ ‫לא‬ ‫הציבורי‬ ‫בזיכרון‬ ‫השריפות‬ ‫את‬ ‫הטביע‬ ‫הגזעני‬ ‫ההסתה‬ ‫גל‬ ‫אך‬, ‫בממשלה‬ ‫שרים‬ ‫היססו‬ ‫לא‬ ‫השנה‬ ‫בהמשך‬ .‫כולו‬ ‫הערבי‬ ‫המיעוט‬ ‫אחראי‬ ‫שעליו‬‫להטיל‬‫הכנסת‬ ‫חברי‬ ‫על‬ ‫את‬ ‫הערבים‬‫האחריות‬‫לפיגועים‬‫הערבי‬ ‫המיעוט‬ ‫את‬ "‫"לסמן‬ ‫לגיטימי‬ ‫כי‬ ‫היהודי‬ ‫לציבור‬ ‫ולשדר‬ ‫להמשיך‬ ‫ובכך‬ , ‫נציגיו‬ ‫ואת‬‫כ‬‫רצוי‬ ‫ובלתי‬ ‫עוין‬ ‫גורם‬. ‫ההדק‬ ‫על‬ ‫קלה‬ ‫אצבע‬ ‫של‬ ‫מדיניות‬ ‫מאמצת‬ ‫שהמשטרה‬ ‫מפתיע‬ ‫זה‬ ‫אין‬ ‫המתמשכת‬ ‫ההסתה‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫כך‬ .‫הערבים‬ ‫האזרחים‬ ‫עם‬ ‫בהתנהלותה‬‫קרה‬‫ב‬‫אלחירן‬ ‫אום‬ ‫אירועי‬‫בינואר‬2017‫חיי‬ ‫את‬ ‫שגבו‬ ,‫הם‬‫תושב‬ ‫של‬ ‫העובדות‬ ‫התבררו‬ ‫בטרם‬ ‫כאשר‬ ,‫בהסתה‬ ‫לוו‬ ‫אלה‬ ‫אירועים‬ ‫גם‬ .‫לוי‬ ‫ארז‬ ‫השוטר‬ ‫ושל‬ ‫אבולקיעאן‬ ‫יעקוב‬ ‫הכפר‬ ‫מיהרו‬‫פנים‬ ‫לביטחון‬ ‫והשר‬ ‫המשטרה‬‫להכריז‬‫אחריות‬ ‫בחוסר‬‫ב‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬‫פיגוע‬‫דריסה‬‫בשוטרים‬ ‫לפגוע‬ ‫שכוון‬. ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫שהתנהלה‬ ‫מח"ש‬ ‫חקירת‬‫ל‬‫לפיגוע‬ ‫עדויות‬ ‫מצאה‬ ‫א‬‫על‬ ‫והצביעה‬ ,‫כשלים‬.‫המשטרה‬ ‫בהתנהלות‬ ‫נהרג‬ ‫ביוני‬‫טאהה‬ ‫מוחמד‬‫שוטרים‬ ‫עם‬ ‫אזרחים‬ ‫של‬ ‫עימותים‬ ‫במהלך‬ ‫מאבטח‬ ‫של‬ ‫מירי‬‫ובסוף‬ ;‫קאסם‬ ‫בכפר‬ ‫למוות‬ ‫נורה‬ ‫יולי‬‫סעדי‬ ‫מהדי‬‫להשתמש‬ ‫לעיתים‬ ‫נוטה‬ ‫המשטרה‬ ,‫אמנם‬ .‫ביפו‬ ‫משוטרים‬ ‫שנמלט‬ ‫בעת‬‫בכוח‬ ‫מופרז‬‫מפגינ‬ ‫כלפי‬ ‫גם‬‫אחרות‬ ‫מאוכלוסיות‬ ‫ים‬(‫מול‬ ‫רכה‬ ‫יד‬ ‫של‬ ‫מדיניות‬ ‫לעומת‬‫אחרות‬ ‫אוכלוסיות‬;)‫רק‬ ‫אולם‬ .‫שלה‬ ‫אזרחיה‬ ‫מול‬ ‫חי‬ ‫בירי‬ ‫המדינה‬ ‫משתמשת‬ ‫הערבי‬ ‫המיעוט‬ ‫של‬ ‫בהפגנות‬ ‫יהודים‬ ‫דת‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫גזעניות‬ ‫התבטאויות‬ ‫היא‬ ‫הישראלית‬ ‫בציבוריות‬ ‫מפתח‬ ‫אנשי‬ ‫מצד‬ ‫לגזענות‬ ‫הסתה‬‫כאמור‬‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫אולם‬ ,‫היקף‬ ‫רחבת‬ ‫תופעה‬ ‫עובדי‬ ‫של‬ ‫לגזענות‬ ‫הסתה‬ ‫לנוכח‬ ‫מעש‬ ‫וחוסר‬ ‫שתיקה‬ .‫האכיפה‬ ‫מרשויות‬ ‫מספק‬ ‫מענה‬ ‫מקבלת‬ ‫אינה‬ ‫היא‬ ‫לדברי‬ ‫המדינה‬ ‫מצד‬ ‫וכגיבוי‬ ‫כתמיכה‬ ‫להתפרש‬ ‫עלולים‬ ‫בכירים‬ ‫מדינה‬‫ם‬‫לגזענות‬ ‫הכשר‬ ‫וכמתן‬ ,,‫להס‬‫תה‬ ‫ואפלייתם‬ ‫קיפוחם‬ ‫ולהנצחת‬ ,‫הערבי‬ ‫המיעוט‬ ‫בבני‬ ‫לפגיעה‬.‫חשובות‬ ‫החלטות‬ ‫מספר‬ ‫בולטות‬ ‫זה‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫החולפת‬ ‫מהשנה‬.‫הדתי‬ ‫היהודי‬ ‫בציבור‬ ‫דעה‬ ‫מובילי‬ ‫של‬ ‫גזעניות‬ ‫להתבטאויות‬ ‫הנוגעות‬ , ‫מרץ‬ ‫בחודש‬2017‫הטיל‬‫המדינה‬ ‫שירות‬ ‫נציבות‬ ‫של‬ ‫הדין‬ ‫בית‬‫על‬ ‫חמורה‬ ‫נזיפה‬ ‫של‬ ‫עונש‬‫לבנון‬ ‫אליקים‬ ‫הרב‬, ‫הרב‬ ‫של‬ ‫גזעניות‬ ‫התבטאויות‬ ‫בשל‬ ‫זאת‬ .‫שומרון‬ ‫האזורית‬ ‫המועצה‬ ‫רב‬–‫יהודיות‬ ‫יולדות‬ ‫בהפרדת‬ ‫תמיכה‬ ‫מהערים‬ ‫לצאת‬ ‫ערבים‬ ‫של‬ ‫למכוניות‬ ‫אסור‬ ‫ולכן‬ ‫טרור‬ ‫מוסד‬ ‫הוא‬ ‫ערבי‬ ‫רכב‬ ‫כל‬ ‫שלפיה‬ ‫ואמירה‬ ,‫וערביות‬ ‫הערביות‬.‫י‬ ‫בחודש‬‫נגד‬ ‫אישום‬ ‫כתב‬ ‫הוגש‬ ‫וני‬‫אליצור‬ ‫יוסף‬ ‫הרב‬‫בגין‬ )"‫המלך‬ ‫"תורת‬ ‫הגזעני‬ ‫הספר‬ ‫(ממחברי‬ .‫ערבים‬ ‫נגד‬ ‫אלימות‬ ‫לפעולות‬ ‫קרא‬ ‫ושבהם‬ ,‫שפרסם‬ ‫מסיתים‬ ‫מאמרים‬ ‫בשל‬ ,‫לאלימות‬ ‫הסתה‬‫הפעם‬ ‫זוהי‬ .‫מסיתות‬ ‫התבטאויות‬ ‫בגין‬ ‫פלילי‬ ‫לדין‬ ‫רב‬ ‫להעמיד‬ ‫מחליט‬ ‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫שהיועץ‬ ‫שנים‬ ‫מזה‬ ‫הראשונה‬ ‫בנובמבר‬‫שני‬ ‫אחרי‬ ,‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫החליט‬‫כי‬ ,‫החוק‬ ‫אכיפת‬ ‫רשויות‬ ‫מצד‬ ‫שתיקה‬ ‫של‬ ‫ם‬‫ארגון‬ ‫ראש‬ ,‫להב"ה‬‫גופשטיין‬ ‫ציון‬ ‫בן‬,‫לדין‬ ‫יועמד‬‫הסתה‬ ‫בגין‬‫הליכי‬ ‫ושיבוש‬ ‫לטרור‬ ‫הסתה‬ ,‫לאלימות‬ ‫הסתה‬ ,‫לגזענות‬ ‫זאת‬ .‫לשימוע‬ ‫בכפוף‬ ,‫משפט‬‫התבטאויות‬ ‫של‬ ‫שורה‬ ‫בשל‬‫מסיתות‬‫ערבי‬ ‫כלפי‬.‫ם‬‫בתגובה‬ ‫ניתנה‬ ‫ההחלטה‬ ‫ל‬‫עתירה‬‫שהגישו‬‫בגזענות‬ ‫למאבק‬ ‫והמטה‬ ‫מאיר‬ ‫תג‬ ,‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬ ,‫הרפורמי‬ ‫המרכז‬,‫יולי‬ ‫בחודש‬ ‫להב"ה‬ ‫ארגון‬ ‫ונגד‬ ‫גופשטיין‬ ‫נגד‬ ‫צעדים‬ ‫לנקוט‬ ‫בדרישה‬.‫ה‬‫עתירה‬‫עדיין‬‫ועומדת‬ ‫תלויה‬ ‫עוד‬ .‫ועומדת‬ ‫תלויה‬ ‫משנת‬ ‫עתירה‬2016‫שמו‬ ‫הרב‬ ‫את‬ ‫משמעתי‬ ‫לדין‬ ‫להעמיד‬ ‫בדרישה‬‫בתשובה‬ .‫צפת‬ ‫העיר‬ ‫רב‬ ,‫אליהו‬ ‫אל‬
 12. 12. |‫בישראל‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬–‫מצב‬ ‫תמונת‬2017 12 ‫לעתירה‬‫הודיעה‬‫הפרקליטות‬‫ה‬ ‫כי‬‫ה‬‫העמדה‬ ‫מצדיקות‬ ‫אינן‬ ‫אליהו‬ ‫הרב‬ ‫של‬ ‫והמסיתות‬ ‫הגזעניות‬ ‫תבטאויות‬ ‫עמו‬ "‫הבהרה‬ ‫"שיחת‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ,‫משמעתי‬ ‫לדין‬. ‫אנטי‬ ‫יוזמות‬-‫לפגי‬ ‫המכוונות‬ ‫דמוקרטיות‬‫הערבי‬ ‫המיעוט‬ ‫בזכויות‬ ‫עה‬ ‫המרחב‬ ‫את‬ ‫לצמצם‬ ‫המאיימות‬ ‫חקיקה‬ ‫יוזמות‬ ‫של‬ ‫התופעה‬ ‫בהרחבה‬ ‫נדונה‬ ‫הדוח‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫בפרק‬ ,‫הערבי‬ ‫המיעוט‬ ‫כלפי‬ ,‫במשתמע‬ ‫ובין‬ ‫במפורש‬ ‫בין‬ ,‫פעם‬ ‫לא‬ ‫מופנות‬ ‫אלה‬ ‫יוזמות‬ .‫בישראל‬ ‫הדמוקרטי‬ ‫האזר‬ ‫של‬ ‫בזכויותיהם‬ ‫לפגוע‬ ‫ומבקשות‬‫ביטוי‬ ‫לחופש‬ ,‫לשוויון‬ ‫הערבים‬ ‫חים‬–,‫הפוליטי‬ ‫הביטוי‬ ‫לחופש‬ ‫ובפרט‬ " ‫הצעת‬ ‫במיוחד‬ ‫בלטה‬ ‫החולפת‬ ‫בשנה‬ .‫ולתרבות‬ ‫לשפה‬‫הלאום‬ ‫חוק‬‫מאפייניה‬ ‫את‬ ‫להכפיף‬ ‫שמבקשת‬ ," ‫המיעוט‬ ‫כלפי‬ ‫רבות‬ ‫מפלות‬ ‫הוראות‬ ‫כולל‬ "‫הלאום‬ ‫"חוק‬ .‫היהודית‬ ‫לזהותה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫הדמוקרטיים‬ ‫ו‬ ,‫הערבי‬‫בהן‬,‫המדינה‬ ‫קום‬ ‫מלפני‬ ‫עוד‬ ‫שהיה‬ ‫כפי‬ ,‫רשמית‬ ‫משפה‬ ‫הערבית‬ ‫השפה‬ ‫של‬ ‫מעמדה‬ ‫הורדת‬‫למעמד‬ ;‫בלבד‬ "‫מיוחד‬ ‫"מעמד‬ ‫עם‬ ‫שפה‬ ‫של‬‫גורף‬ ‫באופן‬ ‫לאום‬ ‫או‬ ‫דת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫במגורים‬ ‫גזענית‬ ‫הפרדה‬ ‫של‬ ‫והכשרה‬ .‫תנאי‬ ‫כל‬ ‫וללא‬‫נוספות‬ ‫הוראות‬ ‫כוללות‬ ‫החוק‬ ‫הצעות‬‫ה‬‫החיי‬ ‫תחומי‬ ‫בכל‬ ‫גזענית‬ ‫לאפליה‬ ‫פתח‬ ‫פותחות‬‫ולא‬ ,‫ם‬ ‫הערב‬ ‫המיעוט‬ ‫כלפי‬ ‫רק‬‫על‬ ,‫מיעוטים‬ ‫של‬ ‫זכויותיהם‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫לחובתה‬ ‫התייחסות‬ ‫כל‬ ‫בה‬ ‫ואין‬ ;‫י‬ .‫בכלל‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫לשוויון‬ ‫הזכות‬ " ‫הצעת‬‫המואזין‬ ‫חוק‬‫במרץ‬ ‫שעברה‬ ,"2017‫הכריזה‬ ‫מערכת‬ ‫את‬ ‫להגביל‬ ‫מבקשת‬ ,‫טרומית‬ ‫בקריאה‬ ‫במסגדים‬‫פוגעת‬ ‫היא‬ ‫בכך‬ .‫ו‬ ,‫בארץ‬ ‫המוסלמית‬ ‫האוכלוסיה‬ ‫של‬ ‫והלאומיים‬ ‫הדתיים‬ ‫בסמלים‬‫את‬ ‫מעמיקה‬ ‫השוויון‬ ‫ואי‬ ‫האפליה‬ ‫תחושת‬,‫הכנסת‬ :‫יסוד‬ ‫לחוק‬ ‫תיקון‬ ‫ושלישית‬ ‫שנייה‬ ‫בקריאה‬ ‫במליאה‬ ‫עבר‬ ‫גם‬ ‫במרץ‬ . ‫יהיה‬ ‫אפשר‬ ‫פיו‬ ‫שעל‬‫לכנסת‬ ‫לבחירות‬ ‫מועמדים‬ ‫לפסול‬.‫התבטאויותיהם‬ ‫בשל‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫מעשיהם‬ ‫בשל‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫הפרשנות‬ ‫שזו‬ ‫מאחר‬‫דה‬ ‫לעשות‬ ‫החקיקה‬ ‫כוונת‬ ‫כי‬ ‫ברור‬ ,‫ממילא‬ ‫בפסיקה‬ ‫המקובלת‬-‫לחברי‬ ‫לגיטימציה‬ .‫המדינה‬ ‫נגד‬ ‫שפועלים‬ ‫כמי‬ ‫אותם‬ ‫ולהציג‬ ‫הערבים‬ ‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫תכניהן‬ ‫על‬ ‫ולהשפיע‬ ‫הביטוי‬ ‫בחופש‬ ‫להתערב‬ ‫שביקשו‬ ,‫רגב‬ ‫מירי‬ ‫התרבות‬ ‫שרת‬ ‫של‬ ‫היוזמות‬ ‫בין‬ ‫גם‬ ‫פעלה‬ ‫כך‬ .‫ערביים‬ ‫ומוסדות‬ ‫יוצרים‬ ‫נגד‬ ‫המכוונות‬ ‫יוזמות‬ ‫בולט‬ ‫מקום‬ ‫השנה‬ ‫תפסו‬ ,‫ותרבות‬ ‫אמנות‬ ‫יצירות‬ ‫נגד‬ ‫השרה‬‫תיאט‬‫יפו‬ ‫רון‬‫השמעת‬ ‫למנוע‬ ‫ביקשה‬ ;‫טאטור‬ ‫דארין‬ ‫הפלסטינית‬ ‫במשוררת‬ ‫תמיכה‬ ‫אירוע‬ ‫בשל‬ ‫של‬ ‫שיר‬‫דרוויש‬ ‫מחמוד‬ ‫המשורר‬‫התקציבית‬ ‫התמיכה‬ ‫את‬ ‫והקפיאה‬ ;‫תרבות‬ ‫באירוע‬‫אלמידאן‬ ‫בתיאטרון‬. ‫הערבית‬ ‫בחברה‬ ‫הבתים‬ ‫הריסות‬ ‫והגברת‬ ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫שנת‬ ‫סוף‬ ‫לקראת‬2016‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫הכריז‬‫נתניהו‬ ‫בנימין‬‫היתר‬ ‫ללא‬ ‫שנבנו‬ ‫בתים‬ ‫של‬ ‫הריסה‬ ‫יקדם‬ ‫כי‬ ‫של‬ ‫כקידום‬ ‫הוצג‬ ‫זה‬ ‫צעד‬ .‫הערביים‬ ‫ביישובים‬,"‫שוויונית‬ ‫"אכיפה‬‫בתנאים‬ ‫שוויון‬ ‫גם‬ ‫מניח‬ ‫באכיפה‬ ‫שוויון‬ ‫אולם‬ ‫המוקדמים‬–‫מה‬‫לא‬ ‫היא‬ ,‫המקרים‬ ‫במרבית‬ ,‫ערביים‬ ‫ביישובים‬ ‫היתר‬ ‫ללא‬ ‫הבנייה‬ :‫בישראל‬ ‫קיים‬ ‫שאינו‬ ‫שהובילה‬ ,‫הערביים‬ ‫היישובים‬ ‫של‬ ‫השנים‬ ‫ארוכת‬ ‫התכנונית‬ ‫האפליה‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ,‫ברירה‬ ‫בלית‬ ‫אלא‬ ‫מבחירה‬ .‫כחוק‬ ‫ולבנות‬ ‫בנייה‬ ‫היתרי‬ ‫אלה‬ ‫ביישובים‬ ‫לקבל‬ ‫כמעט‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫שבו‬ ‫למצב‬ ,‫להצהרות‬ ‫בהמשך‬‫שנת‬ ‫ראשית‬7201.‫הערביים‬ ‫ביישובים‬ ‫מקיפים‬ ‫הריסה‬ ‫מבצעי‬ ‫של‬ ‫בסימן‬ ‫עמדה‬ ‫היו‬ ‫בהם‬ ‫הבולטים‬‫אלחירן‬ ‫אום‬ ‫מוכר‬ ‫הבלתי‬ ‫הכפר‬ ‫פינוי‬,‫זה‬ ‫בפרק‬ ‫לעיל‬ ‫שתוארו‬ ‫הקשים‬ ‫לאירועים‬ ‫שהובילו‬ , ‫של‬ ‫והריסה‬11‫פרטית‬ ‫קרקע‬ ‫על‬ ‫היתר‬ ‫ללא‬ ‫שנבנו‬ ‫מגורים‬ ‫בתי‬‫בקלנסווה‬–‫וגרר‬ ‫זעם‬ ‫שעורר‬ ‫צעד‬‫שביתה‬ ‫ארצית‬ ‫כלל‬.‫הערבית‬ ‫בחברה‬ ‫באפריל‬2017" ‫בכנסת‬ ‫ושלישית‬ ‫שניה‬ ‫בקריאה‬ ‫עבר‬‫קמיניץ‬ ‫חוק‬"–‫המחמיר‬ ‫והבנייה‬ ‫התכנון‬ ‫לחוק‬ ‫תיקון‬ ‫חוקי‬ ‫באכיפת‬ ‫המשפט‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫מעורבותם‬ ‫את‬ ‫מגביל‬ ‫לחוק‬ ‫התיקון‬ .‫בנייה‬ ‫עבירות‬ ‫על‬ ‫והענישה‬ ‫האכיפה‬ ‫את‬ ‫ומאריך‬ ‫הקנסות‬ ‫את‬ ‫מכביד‬ ,‫החוק‬ ‫לאכיפת‬ ‫סמכויות‬ ‫יותר‬ ‫מינהליים‬ ‫לגורמים‬ ‫מעניק‬ ,‫התכנון‬‫תקופות‬ ‫את‬ ‫האזורים‬ ‫בכל‬ ‫היא‬ ‫ותחולתו‬ ‫ניטרלית‬ ‫היא‬ ‫החוק‬ ‫שלשון‬ ‫אף‬ ‫על‬ .‫היתר‬ ‫ללא‬ ‫הבונים‬ ‫על‬ ‫שייגזרו‬ ‫המאסר‬ .‫הערביים‬ ‫ביישובים‬ ‫בעיקר‬ ‫השפעה‬ ‫לו‬ ‫תהיה‬ ‫כי‬ ‫ברור‬ ,‫במדינה‬ ‫והיישובים‬ ‫האוכלוסיה‬ ‫של‬ ‫השנים‬ ‫ארוכות‬ ‫הממסדית‬ ‫והאפליה‬ ‫ההזנחה‬ ,‫הערבית‬ ‫בחברה‬ ‫הדיור‬ ‫מצוקת‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫בתחום‬ ‫הערבית‬‫כי‬ ‫החשש‬ ‫גובר‬ ,‫הערביים‬ ‫ביישובים‬ ‫ראויים‬ ‫דיור‬ ‫פתרונות‬ ‫והיעדר‬ ,‫והדיור‬ ‫התכנון‬ ,‫הקרקע‬ ‫היא‬ ‫היתר‬ ‫ללא‬ ‫הבנייה‬ ‫בעיית‬ ‫לפתרון‬ ‫הדרך‬ .‫בלבד‬ ‫ענישתית‬ ‫תכלית‬ ‫תשרת‬ ‫האכיפה‬ ‫במדיניות‬ ‫ההחמרה‬

×