Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

לשון הרע סאריזדה נ רוזנטל

219 views

Published on

לשון הרע

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

לשון הרע סאריזדה נ רוזנטל

 1. 1. ‫(תל‬ ‫ת"א‬-‫אביב‬-)‫יפו‬41644-10-11 ‫סאריזדה‬ ‫ניסן‬ ‫גבאי‬ ‫ציון‬ ‫עו"ד‬ ‫ב"כ‬ ‫ע"י‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫נ‬ 1‫דוד‬ ‫בן‬ ‫איתן‬ . 2‫רוזנטל‬ ‫מיכאל‬ . 3‫בע"מ‬ ‫קשת‬ ‫שידורי‬ . ‫נתבע‬1‫נתבע‬ ‫אדלר‬ ‫עידן‬ ‫עו"ד‬ ,‫דגן‬ ‫ליאור‬ ‫עו"ד‬ ‫ב"כ‬ ‫ע"י‬2‫נתבעת‬ ‫הדר‬ ‫שלומי‬ ‫עו"ד‬ ‫ב"כ‬ ‫ע"י‬3 ‫פרידמן‬ ‫טל‬ ‫עו"ד‬ ,‫בטאט‬ ‫דנה‬ ‫עו"ד‬ ,‫ז'אן‬ ‫רם‬ ‫עו"ד‬ ‫ב"כ‬ ‫ע"י‬ ‫בתל‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬-‫אביב‬-‫יפו‬ [25.06.2017] ‫פינצ'וק‬ ‫רונית‬ ‫הבכירה‬ ‫השופטת‬ ‫כבוד‬-‫אלט‬ ‫די‬ ‫פסק‬‫ן‬ ‫בגין‬ ‫תביעה‬ ‫לפני‬‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬‫סך‬ ‫על‬ ,400,000,₪‫ניסן‬ ‫מר‬ ,‫התובע‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הוגשה‬ ‫אשר‬ ,‫סריזדה‬‫הנתבע‬ ‫נגד‬1‫הנתבע‬ ‫נגד‬ ,‫דוד‬ ‫בן‬ ‫איתן‬ ‫מר‬ ,2‫הנתבעת‬ ‫ונגד‬ ,‫רוזנטל‬ ‫מיכאל‬ ‫מר‬ , 3.‫בע"מ‬ ‫קשת‬ ‫שידורי‬ , ‫הטלוויזיה‬ ‫בתכנית‬ ‫שהופיע‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫בעניינו‬ ‫פרסום‬ ‫על‬ ‫נסוב‬ ‫התביעה‬ ‫של‬ ‫עניינה‬ ‫בבקר‬ ‫צה"ל‬ ‫בגלי‬ ‫רדיו‬ ‫בתכנית‬ ‫שנעשה‬ )‫(פרומו‬ ‫לתכנית‬ ‫מקדים‬ ‫ובראיון‬ "‫"בולדוזר‬ .‫בטלוויזיה‬ ‫השידור‬ .‫א‬‫הטענות‬ ‫בכתבי‬ ‫הצדדים‬ ‫טענות‬ ‫ועיקר‬ ‫לעניין‬ ‫הצריכות‬ ‫העובדות‬ 1‫חבר‬ ,‫ויצואן‬ ‫חקלאי‬ ‫הוא‬ )"‫"סריזדה‬ ‫או‬ "‫"התובע‬ :‫(להלן‬ ‫סריזדה‬ ‫ניסן‬ ‫מר‬ ,‫התובע‬ . ‫כיו"ר‬ ,‫הצמחים‬ ‫במועצת‬ ‫אגף‬ ‫כמנהל‬ ‫כיהן‬ ‫היתר‬ ‫ובין‬ ,‫שונים‬ ‫חקלאיים‬ ‫מוסדות‬ ‫החקלאי‬ ‫הוועדה‬‫ת‬‫הירקות‬ ‫מגדלי‬ ‫ארגון‬ ‫במזכירות‬ ‫כחבר‬ ,"‫"מרחבים‬‫ועד‬ ‫כיו"ר‬ , ‫תש"ז‬ ‫פעמי‬ ‫המושב‬‫האזורי‬ ‫שבמועצה‬‫ת‬‫מליאת‬ ‫וכחבר‬ ‫מתגורר‬ ‫הוא‬ ‫בו‬ "‫"מרחבים‬ ‫בשנת‬ ‫התמודד‬ ‫אף‬ ‫(אשר‬ "‫"מרחבים‬ ‫האזורית‬ ‫המועצה‬2002‫המועצה‬ ‫רשות‬ ‫על‬ ‫הוא‬ ‫וכיום‬ ,)'‫במיל‬ ‫אלוף‬ ‫(סגן‬ ‫בצה"ל‬ ‫בכיר‬ ‫כקצין‬ ‫שירת‬ ‫התובע‬ .)"‫"מרחבים‬ ‫האזורית‬
 2. 2. ‫עורך‬-‫די‬‫ן‬‫ה‬ ‫השנים‬ ‫במהלך‬ ,‫בנוסף‬ .‫במקצועו‬‫אחרת‬ ‫או‬ ‫כזו‬ ‫במידה‬ ‫פעיל‬ ‫התובע‬ ‫יה‬ .‫הליכוד‬ ‫במפלגת‬ ‫חברותו‬ ‫במסגרת‬ 2‫הנתבע‬ .1‫"הנתבע‬ :‫(להלן‬ ‫דוד‬ ‫בן‬ ‫איתן‬ ‫מר‬ ,1‫תנועת‬ ‫כמזכ"ל‬ ‫כיהן‬ )"‫דוד‬ ‫"בן‬ ‫או‬ " ‫שנת‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ ‫המושבים‬2010‫לכן‬ ‫וקודם‬-.‫הירקות‬ ‫מועצת‬ ‫כמנכ"ל‬ 3‫הנתבע‬ .2‫"הנתבע‬ :‫(להלן‬ ‫רוזנטל‬ ‫מיכאל‬ ‫מר‬ ,2‫היה‬ )"‫"רוזנטל‬ ‫או‬ "‫בתקופה‬ ‫תכנית‬ ‫את‬ ‫והגיש‬ ‫בתחקירים‬ ‫שעסק‬ ‫טלוויזיה‬ ‫ואיש‬ ‫עיתונאי‬ ‫לתביעה‬ ‫הרלבנטית‬ ‫רוזנטל‬ ‫מכהן‬ ‫התביעה‬ ‫הגשת‬ ‫ובעת‬ ‫כיום‬ ."‫"בולדוזר‬ ‫הטלוויזיה‬‫כנס‬ ‫כחבר‬‫ת‬‫מטעם‬ .‫העבודה‬ ‫מפלגת‬ 4‫הנתבעת‬ .3‫ערוץ‬ ‫את‬ ‫המפעילה‬ ‫חברה‬ ‫היא‬ )"‫"קשת‬ :‫(להלן‬ ‫בע"מ‬ ‫קשת‬ ‫שידורי‬ ‫חברת‬ , 2‫הנתבע‬ ‫פעל‬ ‫ובמסגרתה‬2‫ו‬."‫"בולדוזר‬ ‫התוכנית‬ ‫שודרה‬ ‫משידוריה‬ ‫כחלק‬ ‫התובע‬ ‫טענות‬ 5‫השנים‬ ‫במהלך‬ .2001-2002,‫מישראל‬ ‫סחורה‬ ‫על‬ ,‫באירופה‬ ‫צרכנים‬ ‫חרם‬ ‫היה‬ ‫של‬ ‫חקלאית‬ ‫תוצרת‬ ‫של‬ ‫החזרה‬ ‫היה‬ ‫מביטויו‬ ‫ואחד‬ ,"‫מגן‬ ‫"חומת‬ ‫מבצע‬ ‫בעקבות‬ ‫נ‬ ,‫התובע‬ ‫בבעלות‬ ‫חברה‬ ‫ביניהם‬ ,‫מגדלים‬ ‫שלושה‬ ‫ע"י‬ ‫ושווקה‬ ‫שגודלה‬ ‫סיני‬ ‫כרוב‬‫יסן‬ ‫נשלחה‬ ‫אשר‬ ‫הסיני‬ ‫הכרוב‬ ‫של‬ ‫התוצרת‬ .)"‫ניסן‬ '‫"חב‬ :‫(להלן‬ ‫בע"מ‬ ‫חקלאות‬ ‫עבודות‬ ,‫גזר‬ ‫כגון‬ ‫אחרים‬ ‫ירקות‬ ‫לסוגי‬ ‫ובניגוד‬ ‫ומאחר‬ ,‫מהחרם‬ ‫כתוצאה‬ ‫הוחזרה‬ ,‫לאירופה‬ ‫הועברה‬ ,‫בישראל‬ ‫הסיני‬ ‫לכרוב‬ ‫רוכשים‬ ‫למצוא‬ ‫היה‬ ‫ניתן‬ ‫ולא‬ '‫וכו‬ ‫אדמה‬ ‫תפוחי‬ ‫שנאמד‬ ‫נזק‬ ‫נגרם‬ ‫מכך‬ ‫כתוצאה‬ .‫להשמדה‬ ‫התוצרת‬‫ב‬-1‫מיליון‬₪.‫לערך‬ 6‫בשנת‬ .2002‫הכרוב‬ ‫של‬ ‫האמורה‬ ‫התוצרת‬ ‫את‬ ‫שיווקה‬ ‫אשר‬ ,‫אגרקסקו‬ '‫חב‬ ‫פנתה‬ ‫אל‬ ,‫בחו"ל‬ ‫הסיני‬‫החקלאו‬ ‫משרד‬‫ת‬‫שונים‬ ‫גידולים‬ ‫לגבי‬ ‫רבות‬ ‫פעמים‬ ‫שעשתה‬ ‫כפי‬ , ‫את‬ ‫לפצות‬ ‫וביקשה‬ ,‫והיקפו‬ ‫הנזק‬ ‫את‬ ‫תיארה‬ ,‫בחו"ל‬ ‫שיווק‬ ‫כשלי‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ .‫המגדלים‬ 7‫ינואר‬ ‫חודש‬ ‫בתחילת‬ .2003‫תשובת‬ ‫ניתנה‬‫החקלאו‬ ‫משרד‬‫ת‬‫דיון‬ ‫שהתקיים‬ ‫לאחר‬ , ‫התקציב‬ ‫בתנאי‬ ‫לפיה‬ ,‫לידור‬ ‫איצ'ה‬ ‫מר‬ ,‫עת‬ ‫באותה‬ ‫החקלאות‬ ‫משרד‬ ‫מנכ"ל‬ ‫אצל‬ ‫שבאמצעותם‬ ‫כספיים‬ ‫אמצעים‬ ‫החקלאות‬ ‫משרד‬ ‫לרשות‬ ‫עומדים‬ ‫לא‬ ,‫עת‬ ‫באותה‬ ‫כך‬ ‫ובשל‬ ‫לכנסת‬ ‫הצפויות‬ ‫הבחירות‬ ‫נוכח‬ ‫מלסייע‬ ‫מנוע‬ ‫אף‬ ‫המשרד‬ ‫וכי‬ ,‫לסייע‬ ‫יוכל‬ ‫הוקפאה‬.‫החדש‬ ‫השר‬ ‫של‬ ‫למינויו‬ ‫עד‬ ‫הפעילות‬ 8‫ביום‬ .29.7.03‫מנכ"ל‬ ‫בלשכת‬ ‫דיון‬ ‫נערך‬‫החקלאו‬ ‫משרד‬‫ת‬‫בהשתתפות‬ ,‫ישי‬ ‫יוסי‬ ‫מר‬ , ‫רכז‬ ,‫אגרקסקו‬ ‫נציגי‬‫החקלאי‬ ‫הוועדה‬‫ת‬‫מר‬ ,‫הירקות‬ ‫מועצת‬ ‫ומנכ"ל‬ ‫המועצה‬ ‫נציגי‬ , ‫הנתבע‬ ‫הוא‬ ,‫דוד‬ ‫בן‬1‫בשאלה‬ ‫משפטי‬ ‫ייעוץ‬ ‫לקבל‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫הסכימו‬ ‫בדיון‬ ‫המשתתפים‬ . ‫ה‬ ‫האם‬‫משאר‬ ‫בחומרתו‬ ‫ומובדל‬ ‫מובהק‬ ‫"יחיד‬ ‫הוא‬ ‫הסיני‬ ‫הכרוב‬ ‫מגדלי‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫החרם‬ ‫עקב‬ ‫החקלאות‬ ‫נזקי‬ ‫על‬ ‫(הדו"ח‬ ‫שבדו"ח‬ ‫המקרים‬-‫במידה‬ .")‫ר.פ.א‬ ‫מקורות‬ ‫מארבעה‬ ‫שתבוא‬ ‫במגדלים‬ ‫תמיכה‬ ‫לשקול‬ ‫הוצע‬ ‫חיובית‬ ‫תהיה‬ ‫והתשובה‬ ‫אגרקסקו‬ ,‫הירקות‬ ‫מועצת‬ ,‫המגדלים‬ ‫של‬ ‫עצמי‬ ‫מימון‬ :‫שווה‬ ‫בחלוקה‬‫ומשרד‬ ‫הח‬‫קלאו‬‫ת‬,‫המגדל‬ ‫את‬ ‫להוציא‬ ,‫האמורים‬ ‫הגופים‬ ‫נציגי‬ ‫של‬ ‫כלכלי‬ ‫צוות‬ ‫כי‬ ‫הוסכם‬ ‫כן‬ .
 3. 3. ‫של‬ ‫בהשתתפותו‬ ‫נעשה‬ ‫זה‬ ‫סיכום‬ .‫לצדדים‬ ‫שתוגש‬ ‫הצעה‬ ‫ויגבשו‬ ‫הנושא‬ ‫את‬ ‫יבחנו‬ ‫הירקות‬ ‫מועצת‬ ‫של‬ ‫חלקה‬ ‫את‬ ‫אישר‬ ‫דוד‬ ‫בן‬ ,‫ובנוסף‬ ,‫ובהסכמתו‬ ‫דעתו‬ ‫על‬ ,‫דוד‬ ‫בן‬ .‫למגדלים‬ ‫התשלום‬ ‫לביצוע‬ ‫ונדרש‬ 9‫יחד‬ ,‫ניסן‬ '‫חב‬ .‫על‬ ,‫חלקה‬ ‫עבור‬ ‫הירקות‬ ‫ממועצת‬ ‫פיצוי‬ ‫קיבלו‬ ,‫נוספים‬ ‫מגדלים‬ ‫שני‬ ‫עם‬ ‫על‬ ‫עמד‬ ‫הפיצוי‬ ‫סך‬ .‫הירקות‬ ‫מועצת‬ ‫מנכ"ל‬ ‫בהיותו‬ ‫דוד‬ ‫בן‬ ‫שותף‬ ‫היה‬ ‫לו‬ ‫ההסכם‬ ‫פי‬ ‫כ‬-250,000₪‫לחברת‬ ‫הירקות‬ ‫ממועצת‬ ‫הועבר‬ ‫זה‬ ‫ופיצוי‬ ,‫המגדלים‬ ‫שלושת‬ ‫עבור‬ ‫ע‬ ‫נעשתה‬ ‫הפיצוי‬ ‫קבלת‬ ‫לשם‬ ‫הפנייה‬ .‫למגדלים‬ ‫וממנה‬ ‫אגרקסקו‬‫אגרקסקו‬ '‫חב‬ ‫"י‬ ‫רכז‬ ‫וע"י‬‫החקלאי‬ ‫הוועדה‬‫ת‬.‫התובע‬ ‫ע"י‬ ‫ולא‬ ,‫מוגרבי‬ ‫אלי‬ ‫מר‬ ,‫נגב‬ ‫שדות‬ 10‫ואילו‬ ‫הפיצוי‬ ‫בתשלום‬ ‫בחלקם‬ ‫נשאו‬ ‫הראשונים‬ ‫הגורמים‬ ‫שלושת‬ .‫החקלאו‬ ‫משרד‬‫ת‬ ‫מאי‬ ‫בחודש‬ ‫רק‬ .‫התביעה‬ ‫נשוא‬ ‫הפרסומים‬ ‫ליום‬ ‫נכון‬ ‫חלקו‬ ‫את‬ ‫שילם‬ ‫לא‬2011‫(כ‬- 5‫ה‬ ‫הושג‬ ,)‫התביעה‬ ‫הגשת‬ ‫לפני‬ ‫חודשים‬‫הליך‬ ‫לאחר‬ ,‫החקלאות‬ ‫משרד‬ ‫עם‬ ‫סכם‬ .‫בהסכם‬ ‫חלקו‬ ‫לתשלום‬ ,‫ארוך‬ ‫משפטי‬ 11‫לשאר‬ ‫ביחס‬ ‫בחומרתו‬ ‫וחריג‬ ‫מובהק‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫האם‬ ‫לשאלה‬ ‫ביחס‬ ‫המקרה‬ ‫בדיקת‬ . ‫בן‬ ‫תמך‬ ‫בו‬ ‫והסיכום‬ ‫זו‬ ‫ישיבה‬ ‫סמך‬ ‫ועל‬ ,‫דוד‬ ‫בן‬ ‫דעת‬ ‫על‬ ‫הייתה‬ ‫שבדו"ח‬ ‫המקרים‬ ‫וה‬ ‫בדיקה‬ ‫שנעשתה‬ ‫לאחר‬ ‫נעשה‬ ‫התשלום‬ ‫אישור‬ .‫התשלום‬ ‫אושר‬ ,‫דוד‬‫אכן‬ ‫כי‬ ‫וכח‬ ‫יעד‬ ‫לה‬ ‫נמצא‬ ‫לא‬ ,‫בחו"ל‬ ‫הוחרמה‬ ,‫ליצוא‬ ‫נשלחה‬ ‫התוצרת‬ ‫דהיינו‬ ,"‫"ייחודי‬ ‫המקרה‬ ‫עובדות‬ ,‫בארץ‬ ‫והושמדה‬ ‫כפולות‬ ‫הובלה‬ ‫בעלויות‬ ‫לארץ‬ ‫הוחזרה‬ ‫והיא‬ ‫לשיווק‬ ‫חלופי‬ .‫הירקות‬ ‫מועצת‬ ‫כמנכ"ל‬ ‫תפקידו‬ ‫מתוקף‬ ‫דוד‬ ‫לבן‬ ‫ידועות‬ ‫היו‬ ‫אשר‬ 12‫בימים‬ ‫רק‬ ‫הגיעו‬ ‫נוספים‬ ‫מגדלים‬ ‫ושני‬ ‫התובע‬ .‫הגשת‬ ‫של‬ ‫אלו‬‫התביע‬ ‫כתב‬‫ה‬‫להסדר‬ ‫פשר‬‫ה‬‫עם‬‫החקלאו‬ ‫משרד‬‫ת‬‫הליך‬ ‫ניהול‬ ‫לאחר‬ ‫וזאת‬ ‫האחרון‬ ‫של‬ ‫חלקו‬ ‫לתשלום‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שפורסמו‬ ‫השקר‬ ‫לדברי‬ ‫בסיס‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫נקבע‬ ‫במסגרתו‬ ‫ממושך‬ ‫משפטי‬ ‫הנתבע‬ .‫הנתבעים‬2‫פוגעניות‬ ‫פעולות‬ ‫נקיטת‬ ‫תוך‬ ‫משלו‬ "‫ב"חקירה‬ ‫פתח‬ ,‫רוזנטל‬ , ‫שנמסר‬ ‫הכוזב‬ ‫המידע‬ ‫על‬ ‫בהסתמך‬.‫דוד‬ ‫מבן‬ ‫לו‬ 13‫בדצמבר‬ .2003‫ובשנת‬ ,‫הירקות‬ ‫מועצת‬ ‫כמנכ"ל‬ ‫מתפקידו‬ ‫דוד‬ ‫בן‬ ‫הודח‬2004‫הוגשו‬ ‫אחרים‬ ‫ונגד‬ ‫נגדו‬ ‫תביעות‬ ‫הצמחים‬ ‫מועצת‬ ‫הנהלת‬ ‫ע"י‬‫כספי‬ ‫להשבת‬‫ם‬‫בניגוד‬ ‫שניתנו‬ ‫תוך‬ ,‫תקין‬ ‫מנהל‬ ‫לכללי‬‫כוז‬ ‫רישום‬‫ב‬‫תאגיד‬ ‫במסמכי‬‫אמוני‬ ‫והפרת‬‫ם‬‫אלה‬ ‫אירועים‬ . ,‫נקם‬ ‫לחפש‬ ‫דוד‬ ‫בן‬ ‫את‬ ‫הביאו‬‫וביניהם‬ ,‫הצמחים‬ ‫מועצת‬ ‫בעובדי‬ ‫והן‬ ‫הממונה‬ ‫בשר‬ ‫הן‬ ‫תמך‬ ,‫הירקות‬ ‫מוצעת‬ ‫כמנכ"ל‬ ‫בתפקידו‬ ‫שימש‬ ‫עוד‬ ‫וכל‬ ,‫לכן‬ ‫קודם‬ ‫אשר‬ ,‫התובע‬ ‫כמנכ"ל‬ ‫דוד‬ ‫בן‬ ‫שימש‬ ‫בהן‬ ‫בשנים‬ .‫המגדלים‬ ‫ובפיצוי‬ ‫אגרקסקו‬ ‫בבקשת‬ ‫פעיל‬ ‫באופן‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫דוד‬ ‫בן‬ ‫של‬ ‫להחלטתו‬ ‫בהתאם‬ ,‫הירקות‬ ‫מועצת‬ ‫נתנה‬ ,‫הירקות‬ ‫מועצת‬ ‫גורמים‬‫והן‬ ‫המקומי‬ ‫בשוק‬ ‫הן‬ ,‫שוק‬ ‫כשלי‬ ‫של‬ ‫במקרים‬ ‫למגדלים‬ ‫תמיכה‬ ,‫נוספים‬ .‫בחו"ל‬ ‫בשוק‬ 14‫ביום‬ .6.7.05‫והציג‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫עבודתו‬ ‫למקום‬ ‫רוזנטל‬ ‫הגיע‬‫שוו‬ ‫מצגי‬‫א‬‫לפיהם‬ ‫התובע‬ ,‫שלמעשה‬ ‫בעוד‬ ,‫להסתיר‬ ‫מה‬ ‫לו‬ ‫יש‬ ‫וכאילו‬ ‫ממנו‬ ‫מתחמק‬ ‫התובע‬ "‫"כאילו‬ ‫בפגישות‬ ‫היה‬‫החקלאו‬ ‫במשרד‬‫ת‬‫למ‬ ‫נכנס‬ ‫רוזנטל‬ .‫שהוא‬ ‫תוך‬ ‫הצמחים‬ ‫מועצת‬ ‫שרדי‬ ‫של‬ ‫בהגרלה‬ ‫הזכייה‬ ‫על‬ ‫וגם‬ ‫החדש‬ ‫המינוי‬ ‫על‬ ‫סריזדה‬ ‫את‬ ‫לברך‬ ‫"רציתי‬ :‫אומר‬ ,‫נוכח‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫כשזה‬ ,‫התובע‬ ‫של‬ ‫לחדרו‬ ‫הנתבע‬ ‫נכנס‬ ‫בהמשך‬ ."‫החקלאות‬ ‫משרד‬ ‫תוך‬‫גבו‬ ‫הסגת‬‫ל‬‫שהוא‬ ‫הכסף‬ ‫איפה‬ ?‫בחדר‬ ‫פה‬ ‫לו‬ ‫יש‬ ‫מה‬ ,‫סריזדה‬ ‫"ניסן‬ :‫ושאל‬
 4. 4. ‫ו‬ "?‫אותו‬ ‫מחביא‬ ‫הוא‬ ‫איפה‬ ?‫קיבל‬‫מהדלת‬ ‫התחמק‬ ‫סריזדה‬ ,‫מחכה‬ ‫אני‬ ‫"בעוד‬ :‫כן‬ ."...‫האחורית‬ 15‫אנשים‬ ‫עשרות‬ ‫נכחו‬ ‫בה‬ ‫לישיבה‬ ‫רוזנטל‬ ‫התפרץ‬ ,‫הצהרים‬ ‫בשעות‬ ,‫יום‬ ‫באותו‬ ‫עוד‬ . ‫בו‬ ‫ופגע‬ ‫אותו‬ ‫ביזה‬ ,‫שווא‬ ‫האשמות‬ ‫בתובע‬ ‫והטיח‬ ,‫הצמחים‬ ‫מועצת‬ ‫צמרת‬ ,‫וביניהם‬ ‫שמכ‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫זה‬ ‫"איך‬ :‫הנוכחים‬ ‫לפני‬ ‫לו‬ ‫שאמר‬ ‫תוך‬ ,‫הצדקה‬ ‫ללא‬‫החקלאים‬ ‫ל‬ ‫דבר‬ ‫קיבל‬ ‫לא‬ ‫התובע‬ ,‫שלמעשה‬ ‫בעוד‬ ,"?‫קיבלת‬ ‫אתה‬ ‫רק‬ ,‫פיצוי‬ ‫שדרשו‬‫ממשרד‬ ‫החקלאו‬‫ת‬. 16,‫באמירותיו‬ ‫בתובע‬ ‫פגע‬ ,‫לפועל‬ ‫ומוציא‬ ‫שופט‬ ,‫חוקר‬ ‫של‬ ‫תפקיד‬ ‫לעצמו‬ ‫נטל‬ ‫רוזנטל‬ . ‫וכמקבל‬ ‫כמתחמק‬ ,‫כשקרן‬ ‫אותו‬ ‫הציג‬‫הנא‬ ‫טובות‬‫ה‬‫כתבה‬ ‫צילומי‬ ‫במהלך‬ ‫כי‬ ‫נטען‬ . ‫הצמח‬ ‫מועצת‬ ‫במשרדי‬ ‫שנערכה‬‫של‬ ‫לעיניהם‬ ,‫ים‬‫המועצ‬ ‫עובדי‬‫ה‬‫סריזדה‬ ‫הוצג‬ , .‫הכתבה‬ ‫שידור‬ ‫בעת‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫לעיני‬ ‫אף‬ ‫הוצג‬ ‫הוא‬ ‫כך‬ ‫ובהמשך‬ ‫העבריינים‬ ‫כאחרון‬ ‫זאת‬ ‫כל‬ ,‫האחורית‬ ‫מהדלת‬ ‫ויצא‬ ‫ממנו‬ ‫התחמק‬ ‫התובע‬ ‫כי‬ ‫טען‬ ‫כאשר‬ ‫שיקר‬ ‫רוזנטל‬ ‫בישיבות‬ ‫עת‬ ‫באותה‬ ‫שהה‬ ‫התובע‬ ‫כאשר‬‫החקלאו‬ ‫במשרד‬‫ת‬‫לפיה‬ ‫עובדה‬ ‫קבע‬ ‫וכן‬ , ‫שאמ‬ ‫הוועדה‬,‫כלל‬ ‫התכנסה‬ ‫לא‬ ‫ייחודי‬ ‫במקרה‬ ‫מדובר‬ ‫אכן‬ ‫אם‬ ‫לקבוע‬ ‫היתה‬ ‫ורה‬ ‫ע"י‬ ‫נבדק‬ ‫שהעניין‬ ‫ברור‬ ,‫החקלאות‬ ‫משרד‬ ‫מנכ"ל‬ ‫של‬ ‫מכתבו‬ ‫ועפ"י‬ ,‫כשבפועל‬ ‫כי‬ ‫המנכ"ל‬ ‫של‬ ‫דעתו‬ ‫הונחה‬ ‫וכי‬ ‫ובמועצה‬ ‫החקלאות‬ ‫במשרד‬ ‫המקצועיים‬ ‫הגורמים‬ .‫לתשלום‬ ‫הסכום‬ ‫אושר‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫ורק‬ ,‫ייחודי‬ ‫במקרה‬ ‫מדובר‬ ‫אכן‬ 17‫רוזנטל‬ .‫יצר‬‫שוו‬ ‫מצג‬‫א‬‫של‬ ‫סך‬ ‫קיבל‬ ‫התובע‬ ‫כאילו‬500,000₪‫החקלאו‬ ‫ממשרד‬‫ת‬, ‫הכתבה‬ ‫שידור‬ ‫במהלך‬ .‫הכתבה‬ ‫פרסום‬ ‫במועד‬ ‫אגורה‬ ‫שילם‬ ‫לא‬ ‫המשרד‬ ‫כשבפועל‬ ‫שקלים‬ ‫מיליון‬ ‫מחצי‬ ‫למעלה‬ ‫החקלאות‬ ‫משרד‬ ‫"עפ"י‬ :‫לפיה‬ ‫כתובית‬ ‫רוזנטל‬ ‫הציג‬ ‫ב‬ ‫אמת‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫ביודעו‬ "‫הסיני‬ ‫הכרוב‬ ‫לענייני‬ ‫וחבריו‬ ‫לסריזדה‬ ‫הועברו‬‫הוצג‬ .‫פיו‬‫מצג‬ ‫שוו‬‫א‬‫שמשרד‬ ‫ידע‬ ‫שרוזנטל‬ ‫אף‬ ‫על‬ ,‫החקלאות‬ ‫ממשרד‬ ‫כספים‬ ‫לתובע‬ ‫שולמו‬ ‫כאילו‬ ‫נעשה‬ ‫האישור‬ ‫כאילו‬ ‫שווא‬ ‫מצג‬ ‫הוצג‬ .‫מועד‬ ‫באותו‬ ‫דבר‬ ‫לתובע‬ ‫שילם‬ ‫לא‬ ‫החקלאות‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ,‫דופי‬ ‫רוזנטל‬ ‫הטיל‬ ‫ובכך‬ ,‫התובע‬ ‫של‬ ‫קשריו‬ ‫ובשל‬ ‫פוליטיים‬ ‫משיקולים‬ ‫רו‬ .‫החקלאות‬ ‫משרד‬ ‫בצמרת‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫בתובע‬,‫שלילי‬ ‫באור‬ ‫התובע‬ ‫את‬ ‫הציג‬ ‫זנטל‬ .‫שווא‬ ‫מצגי‬ ‫על‬ ‫הסתמכות‬ ‫תוך‬ ‫והכל‬ ,‫אותו‬ ‫ביזה‬ ,‫בו‬ ‫פגע‬ 18‫הנתבע‬ .2‫ממנכ"ל‬ ‫הן‬ ,‫לו‬ ‫שנמסרו‬ ‫עובדות‬ ‫אף‬ ‫על‬ ‫הכתבה‬ ‫את‬ ‫לשדר‬ ‫בחר‬‫משרד‬ ‫החקלאו‬‫ת‬‫הנטען‬ ‫את‬ ‫לחלוטין‬ ‫שהפריכו‬ ,‫עצמו‬ ‫ומהתובע‬ ‫הצמחים‬ ‫מועצת‬ ‫מב"כ‬ ‫והן‬ , ‫יוסי‬ ‫מר‬ ,‫החקלאות‬ ‫משרד‬ ‫מנכ"ל‬ .‫בכתבה‬:‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫לרוזנטל‬ ‫השיב‬ ‫ישי‬ ‫ומראש‬ ‫אגרקסקו‬ ‫מחברת‬ ‫התקבלו‬ ‫מהחרם‬ ‫שניזוקו‬ ‫למגדלים‬ ‫לסיוע‬ ‫הפניות‬ .‫"א‬ ‫החקלאי‬ ‫הועדה‬‫ת‬‫של‬‫האזורי‬ ‫המועצה‬‫ת‬‫כל‬ ‫פניה‬ ‫על‬ ‫לנו‬ ‫ידוע‬ ‫לא‬ ,‫נגב‬ ‫שדות‬ .‫סריזדה‬ ‫ניסן‬ ‫ממר‬ ,‫התקבלה‬ ‫אם‬ ,‫שהתקבלה‬ ‫שהיא‬ ‫ע"י‬ ‫החקלאים‬ ‫לפיצוי‬ ‫הבקשה‬ ‫אכן‬ .‫ב‬‫החקלאו‬ ‫משרד‬‫ת‬‫בהתא‬ ‫נדחתה‬‫מר‬ ‫של‬ ‫למכתבו‬ ‫ם‬ ‫תבחן‬ )‫פיצוי‬ ‫(במקום‬ ‫לסיוע‬ ‫הבקשה‬ ‫כי‬ ‫במכתבו‬ ‫ציין‬ ‫הוא‬ ,‫תקציב‬ ‫מחוסר‬ ‫אלון‬ ‫צבי‬ .‫המשרד‬ ‫של‬ ‫החדשה‬ ‫בהנהלה‬
 5. 5. ‫ראש‬ ‫של‬ ‫פנייתו‬ ‫בעקבות‬ .‫ג‬‫החקלאי‬ ‫הועדה‬‫ת‬‫על‬ ‫גובשה‬ ,‫שדות‬ ‫האזורית‬ ‫המועצה‬ ‫של‬ ‫אגרקסקו‬ ,‫הירקות‬ ‫מועצת‬ ‫דעת‬‫החקלאו‬ ‫ומשרד‬‫ת‬)‫מפיצוי‬ ‫(בשונה‬ ‫לתמוך‬ ‫הצעה‬ ‫בח‬ ‫במשותף‬.‫השותפים‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫ממקורות‬ ‫קלאים‬ .‫ד‬‫החקלאו‬ ‫משרד‬‫ת‬,‫שניזוקו‬ ‫מהחקלאים‬ ‫אחד‬ ‫לאף‬ ‫שהם‬ ‫כל‬ ‫סכומים‬ ‫כה‬ ‫עד‬ ‫שילם‬ ‫לא‬ .‫החלטה‬ ‫וקבלת‬ ‫המקרה‬ ‫בחינת‬ ‫סיימה‬ ‫טרם‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫החריגים‬ ‫ועדת‬ .‫ה‬‫החקלאו‬ ‫משרד‬‫ת‬.‫סריזדה‬ ‫למר‬ ‫שהוא‬ ‫כל‬ ‫סכום‬ ‫שילם‬ ‫לא‬ ‫ידיעתי‬ ‫למיטב‬ .‫ו‬‫החקלאו‬ ‫שר‬‫ת‬‫הנוש‬ ‫את‬ ‫מכיר‬ ‫אינו‬ ‫הנוכחי‬,‫בנושא‬ ‫אותו‬ ‫ערבתי‬ ‫לא‬ ,‫כלל‬ ‫א‬ :‫במשרד‬ ‫המקצועי‬ ‫הדרג‬ ‫ע"י‬ ‫שמטופל‬ ‫בנושא‬ ‫מדובר‬ .‫בעניין‬ ‫כלל‬ ‫עמו‬ ‫התייעצתי‬ ‫לא‬ :‫בדבר‬ ‫הנוגעים‬ ‫הגופים‬ ‫של‬ ‫המקצועי‬ ‫הצוות‬ ‫וכן‬ ‫לתכנון‬ ‫הרשות‬ ,‫חוץ‬ ‫לסחר‬ ‫אגף‬ ,‫הירקות‬ ‫מועצת‬‫החקלאי‬ ‫הועדה‬‫ת‬‫החקלאות‬ ‫לשרי‬ .‫אגרקסקו‬ ‫וחברת‬ ‫נגב‬ ‫שדות‬ ‫נ‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫והקודם‬ ‫הנוכח‬.‫לנושא‬ ‫גיעה‬ ‫על‬ ‫מונחת‬ ‫הבקשה‬ .‫ז‬‫שול‬‫ח‬‫החלטה‬ ‫קיבלה‬ ‫טרם‬ ‫אשר‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫החריגים‬ ‫ועדת‬ ‫ן‬ ."‫בנושא‬ 19‫ביום‬ ‫ששודרה‬ "‫"בולדוזר‬ ‫בתוכנית‬ ‫הצפייה‬ ‫אחוזי‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫מעוניין‬ ‫היה‬ ‫רוזנטל‬ . 7.12.05‫של‬ ‫בבוקרו‬ ‫צה"ל‬ ‫בגלי‬ ‫ברקאי‬ ‫רז‬ ‫המגיש‬ ‫שערך‬ ‫בראיון‬ ‫השתתף‬ ‫כך‬ ‫ולשם‬ .‫יום‬ ‫אותו‬ 20‫הטל‬ ‫בתכנית‬ .‫באמצעות‬ ‫דיבתו‬ ‫שהוציאו‬ ‫הנתבעים‬ ‫ע"י‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫שמו‬ ‫הוכפש‬ ‫וויזיה‬ .‫היום‬ ‫עד‬ ‫ניכרות‬ ‫שתוצאותיהם‬ ‫הפיכים‬ ‫בלתי‬ ‫נזקים‬ ‫לו‬ ‫שגרם‬ ‫באופן‬ ,‫שקריים‬ ‫נתונים‬ 21‫הנתבעים‬ .2‫ו‬-3‫לב"כ‬ ,‫זליכה‬ ‫אייל‬ ‫עו"ד‬ ,‫הצמחים‬ ‫מועצת‬ ‫ב"כ‬ ‫של‬ ‫ממכתבו‬ ‫התעלמו‬ ‫הנתבעים‬2‫ו‬-3‫בולדוזר‬ ‫צוות‬ ‫כניסת‬ ‫כי‬ ‫כתב‬ ‫בו‬ ,‫מהווה‬ ‫הצמחים‬ ‫מועצת‬ ‫למשרדי‬ ‫גבו‬ ‫הסגת‬‫ל‬‫במשרדי‬ ‫הוקלט‬ ‫או‬ ‫שצולם‬ ‫קטע‬ ‫כל‬ ‫לשדר‬ ‫לא‬ ‫ודרש‬ ‫בפרטיות‬ ‫ופגיעה‬ ‫את‬ ‫להביא‬ ‫ניסה‬ ‫בו‬ ,‫הכתבה‬ ‫שידור‬ ‫ביום‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫מכתבו‬ ‫גם‬ .‫הצמחים‬ ‫מועצת‬ ‫לא‬ ‫האמורה‬ ‫ותגובתו‬ ,‫הכתבה‬ ‫שידור‬ ‫את‬ ‫מנעו‬ ‫לא‬ ,‫ששודרו‬ ‫הבלע‬ ‫לדברי‬ ‫תגובתו‬ ‫שרו‬ ‫אף‬ ‫על‬ .‫לשידור‬ ‫כלל‬ ‫הובאה‬‫מנת‬ ‫ועל‬ ,‫הכתבה‬ ‫את‬ ‫שהפריך‬ ‫במידע‬ ‫החזיק‬ ‫זנטל‬ ‫הכתבה‬ ‫שודרה‬ ‫שבו‬ ‫היום‬ ‫בבקר‬ ‫רוזנטל‬ ‫התראיין‬ ,‫בתוכנית‬ ‫הצפייה‬ ‫אחוזי‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫של‬ ‫דיבתו‬ ‫את‬ ‫והוציא‬ ,‫צה"ל‬ ‫בגלי‬ ‫ברקאי‬ ‫רזי‬ ‫של‬ ‫הרדיו‬ ‫בתכנית‬ ,‫הטלוויזיה‬ ‫בתכנית‬ :‫רוזנטל‬ ‫אמר‬ ‫הטלוויזיה‬ ‫בתכנית‬ ‫דבריו‬ ‫בראשית‬ .‫התובע‬ ‫ג'ובות‬ ‫על‬ ‫מדבר‬ ‫"אני‬‫הליכוד‬ ‫מרכז‬ ‫לאנשי‬ ‫שעובר‬ ‫כסף‬ ‫המון‬ ,‫כסף‬ ‫על‬ ,‫כדי‬ ‫שלא‬‫ן‬ "‫הליכוד‬ ‫מרכז‬ ‫חברי‬ ‫היותם‬ ‫מתוקף‬ ‫רק‬ ‫כמובן‬ :‫נאמר‬ ‫ובהמשך‬ ‫והמדינה‬ ,‫מהמדינה‬ ‫פיצוי‬ ‫ביקשו‬ ‫חקלאים‬ ‫עשרות‬ .‫מאוד‬ ‫נכון‬ :‫רוזנטל‬ ‫"מיקי‬ ‫להיות‬ ‫כ"ץ‬ ‫השר‬ ‫נכנס‬ ‫ואז‬ .‫אחד‬ ‫אף‬ )?( ‫מפצים‬ ‫לא‬ ,‫כסף‬ ‫אין‬ ,‫אמרה‬‫החקלאו‬ ‫שר‬‫ת‬ ‫רק‬ ,‫ופלא‬ ‫והפלא‬!‫פיצוי‬ ‫קיבל‬ ‫אחד‬ ‫חקלאי‬
 6. 6. ?‫בישראל‬ ‫שמו‬ ‫מה‬ :‫ברקאי‬ ‫רזי‬ .‫במרחבים‬ ‫הליכוד‬ ‫של‬ ‫סניף‬ ‫עורך‬ ‫במקרה‬ ‫והוא‬ ‫סריזדה‬ ‫ניסן‬ ‫לו‬ ‫קוראים‬ :‫רוזנטל‬ ‫מיקי‬ .‫המרכז‬ ‫חבר‬ ‫וכמובן‬ ,‫במקרה‬ ?‫קיבל‬ ‫האיש‬ ‫פיצוי‬ ‫של‬ ‫גובה‬ ‫איזה‬ ,‫פיצוי‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫איזה‬ :‫ברקאי‬ ‫רזי‬ ‫הצ‬ ‫מהקופה‬ ‫שקל‬ ‫מיליון‬ ‫חצי‬ ‫קיבל‬ ‫האיש‬ :‫רוזנטל‬ ‫מיקי‬‫שנפגעו‬ ‫אחרים‬ ‫שחקלאים‬ ,‫יבורית‬ .‫פיצויים‬ ‫קיבלו‬ ‫לא‬ ,‫בדיוק‬ ‫מידה‬ ‫באותה‬ ‫כל‬ ‫מקרב‬ ‫היחיד‬ ‫הפיצויים‬ ‫מקבל‬ ‫שהוא‬ ,‫שלך‬ ‫האמירה‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫אתה‬ :‫ברקאי‬ ‫רזי‬ .‫האירופאי‬ ‫החרם‬ ‫בעקבות‬ ‫שנפגעו‬ ‫החקלאים‬ .‫בוודאות‬ .‫בהחלט‬ :‫רוזנטל‬ ‫מיקי‬ .‫תגובתו‬ ‫את‬ ‫ביקשת‬ ,‫הסתם‬ ‫מן‬ .‫הגיב‬ ‫הוא‬ ‫איך‬ :‫ברקאי‬ ‫רזי‬ ‫ר‬ ‫מיקי‬‫הסחורה‬ ‫את‬ ‫להשמיד‬ ‫נאלץ‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ,‫איכותי‬ ‫היה‬ ‫שלו‬ ‫שהמקרה‬ ,‫אמר‬ ‫הוא‬ :‫וזנטל‬ ?‫כסף‬ ‫הפסידו‬ ‫לא‬ ,‫בארץ‬ ‫הסחורה‬ ‫את‬ ‫שהשמידו‬ ‫והחקלאים‬ !‫מה‬ ‫אז‬ !‫שטויות‬ .‫בחו"ל‬ ‫שלו‬ ‫מרכז‬ ‫חבר‬ ‫היותו‬ ‫בגלל‬ ‫רק‬ ‫הכסף‬ ‫את‬ ‫קיבל‬ ‫שהוא‬ ‫וברור‬ ,‫יחודי‬ ‫לא‬ ‫מקרה‬ ‫היה‬ ‫שזה‬ ‫ברור‬ "!‫ליכוד‬ :‫רוזנטל‬ ‫אמר‬ ‫ברקאי‬ ‫לשאלת‬ ‫בהמשך‬ "."‫הבושה‬ ‫את‬ ‫איבדו‬ ‫שכאן‬ ‫חושב‬ ‫אני‬ 22.‫בתובע‬ ‫שפגעה‬ ‫טלוויזיונית‬ ‫לכתבה‬ ‫בסיס‬ ‫שהיוו‬ ‫שקריים‬ ‫נתונים‬ ‫לרוזנטל‬ ‫מסר‬ ‫דוד‬ ‫בן‬ . ‫לחצי‬ ‫מעל‬ ‫קיבל‬ ‫התובע‬ ,‫דוד‬ ‫בן‬ ‫לדברי‬ ‫כי‬ ‫מלמדת‬ ‫ששודרה‬ ‫התוכנית‬ ‫בקלטת‬ ‫צפייה‬ ‫בין‬ ‫החיבור‬ ‫וכי‬ "‫פוליטיים‬ ‫"משיקולים‬ ‫ש"ח‬ ‫מיליון‬‫החקלאו‬ ‫שר‬‫ת‬‫רע‬ ‫נראה‬ ‫לתובע‬ ‫ומר‬‫מדובר‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫הציבורית‬ ‫הקופה‬ ‫בכספי‬ ‫שמדובר‬ ‫נאמר‬ ‫אף‬ ‫כך‬ ‫בתוך‬ .‫טוב‬ ‫לא‬ ‫יח‬ .‫רבים‬ ‫מאנשים‬ ‫בנטילה‬ 23‫לעריכת‬ ‫סמוך‬ .‫התביע‬ ‫כתב‬‫ה‬‫במאי‬ ,2011‫הסכם‬ ‫הושג‬ ,‫ארוך‬ ‫משפטי‬ ‫הליך‬ ‫לאחר‬ , ‫לבין‬ ‫התובע‬ ‫בין‬ ‫פשרה‬‫החקלאו‬ ‫משרד‬‫ת‬‫וכשעל‬ ,‫חלקו‬ ‫לתשלום‬ ‫המשרד‬ ‫הסכים‬ ‫בו‬ , ‫שיל‬ ,‫התביעה‬ ‫נשוא‬ ‫הפרסומים‬ ‫פי‬‫פרסום‬ ‫טרם‬ ‫המוסכם‬ ‫הסכום‬ ‫את‬ ‫המשרד‬ ‫ם‬ ‫דצמבר‬ ‫בחודש‬ ‫נעשו‬ ‫וכשפרסומים‬ ,‫השידורים‬2005. 24‫ובכל‬ ,‫ארבע‬ ‫מתוך‬ "‫"דיבות‬ ‫של‬ ‫קבוצות‬ ‫שלוש‬ ‫על‬ ‫עומדת‬ ‫התביעה‬ ,‫התובע‬ ‫לטענת‬ . ‫למטרה‬ ‫ולעשותו‬ ‫התובע‬ ‫את‬ ‫לבזות‬ ‫כדי‬ ‫יש‬ ‫בפרסום‬ .‫בתובע‬ ‫לפגוע‬ ‫כדי‬ ‫יש‬ ‫מהן‬ ‫אחת‬ ‫אוכ‬ ‫ובעיני‬ ,‫בכלל‬ ‫הבריות‬ ‫בעיני‬ ‫לשנאה‬‫במדינת‬ ‫הירקות‬ ‫מגדלי‬ ,‫החקלאים‬ ‫לוסיית‬ ‫בשל‬ ‫התובע‬ ‫את‬ ‫לבזות‬ ‫בכדי‬ ‫יש‬ ‫בפרסום‬ ;‫בפרט‬ ,‫התובע‬ ‫של‬ ‫היעד‬ ‫קהל‬ ,‫ישראל‬ ‫לקבל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הפוליטיים‬ ‫קשריו‬ ‫את‬ ‫שמנצל‬ ‫כמי‬ ‫לו‬ ‫שיוחסו‬ ‫והתנהגות‬ ‫מעשים‬ ‫לפגוע‬ ‫כדי‬ ‫יש‬ ‫ובפרסום‬ ;‫לו‬ ‫מגיעה‬ ‫שלא‬ ‫תמורה‬‫יד‬ ‫במשלח‬‫ו‬‫אגף‬ ‫כמנהל‬ ,‫התובע‬ ‫של‬ ‫עד‬ ,‫הצמחים‬ ‫במועצת‬‫התובע‬ ‫עם‬ ‫מגע‬ ‫לנתק‬ ‫הירקות‬ ‫מגדלי‬ ‫ארגון‬ ‫של‬ ‫קריאה‬ ‫כדי‬
 7. 7. ‫במועצת‬ ‫בתפקידו‬ ‫בטיפולו‬ ‫הנמצאים‬ ‫מקצועיים‬ ‫בעניינים‬ ‫פעולה‬ ‫עמו‬ ‫לשתף‬ ‫ולא‬ .‫הצמחים‬ ‫במועצת‬ ‫עבודתו‬ ‫הופסקה‬ ,‫הכתבה‬ ‫פרסום‬ ‫עם‬ ‫מיד‬ ‫וכך‬ ,‫הצמחים‬ 25‫מהפרסומים‬ ‫כתוצאה‬ .‫נפגע‬‫המוניטי‬‫ן‬‫במיוחד‬ ,‫הציבורית‬ ‫פעילותו‬ ‫ונפגעה‬ ‫התובע‬ ‫של‬ .‫ארצית‬ ‫בפריסה‬ ‫המצוי‬ ‫הגדול‬ ‫והמאזינים‬ ‫הצופים‬ ‫היקף‬ ‫נוכח‬ 26‫הקביעות‬ ‫של‬ ‫אמתותן‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫מינימאליים‬ ‫באמצעים‬ ‫נקטו‬ ‫לא‬ ‫הנתבעים‬ . ‫לתגובות‬ ‫התייחסו‬ ‫לא‬ ‫ואף‬ ,‫תפקידם‬ ‫מתוקף‬ ‫כמתחייב‬ ,‫שפורסמו‬ ‫העובדתיות‬ ‫מנכ"ל‬ ‫ושל‬ ‫הצמחים‬ ‫מועצת‬ ‫ב"כ‬ ‫של‬ ,‫התובע‬ ‫של‬ ‫המפורטות‬‫החקלאו‬ ‫משרד‬‫ת‬. 27‫התובע‬ ‫כלפי‬ ‫חטאו‬ ‫הנתבעים‬ .3‫אחת‬ ‫פעם‬ :‫פעמים‬-‫הכתבות‬ ‫פרסום‬ ‫בעצם‬ ‫שנייה‬ ‫פעם‬ ;‫והפוגעניות‬ ‫השקריות‬-‫תגובת‬ ,‫התובע‬ ‫תגובת‬ ‫את‬ ‫פרסמו‬ ‫שלא‬ ‫בכך‬ ‫מנכ"ל‬‫החקלאו‬ ‫משרד‬‫ת‬‫ופעם‬ ;‫וכלשונה‬ ‫ככתבה‬ ‫הצמחים‬ ‫מועצת‬ ‫ב"כ‬ ‫ותגובת‬ ‫שלישית‬-‫על‬ ‫להתנצל‬ ‫התובע‬ ‫לדרישת‬ ‫להיענות‬ ‫שלא‬ ‫שבחרו‬ ‫בכך‬‫הפרסום‬‫הכוז‬‫ב‬. 28‫תיקון‬ ‫פרסום‬ ‫באמצעות‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫נזקיו‬ ‫את‬ ‫לצמצם‬ ‫האפשרות‬ ‫עמדה‬ ‫לנתבעים‬ . ‫וב"כ‬ ‫החקלאות‬ ‫משרד‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫התובע‬ ‫ממכתבי‬ ‫להתעלם‬ ‫בחרו‬ ‫הם‬ ‫אך‬ ‫והכחשה‬ ‫על‬ ‫שפורסמו‬ ‫האמירות‬ ‫כי‬ ‫לידיעתם‬ ‫שהובא‬ ‫אף‬ ‫על‬ ,‫כן‬ ‫לעשות‬ ‫ולא‬ ,‫הצמחים‬ ‫מועצת‬ ‫ומהוות‬ ‫שקריות‬ ‫בכתבות‬ ‫ידם‬‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬‫טוען‬ ‫לפיכך‬ .‫אינם‬ ‫הנתבעים‬ ‫כי‬ ‫התובע‬ ‫להגנת‬ ‫לטעון‬ ‫יכולים‬‫הל‬ ‫תום‬‫ב‬‫גם‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ‫הנתבעים‬ ‫של‬ ‫ליבם‬ ‫תום‬ ‫חוסר‬ ‫על‬ . ‫הפרומו‬ ‫פרסום‬ ‫ע"י‬ ‫הפרסום‬ ‫את‬ ‫להעצים‬ ‫בחרו‬ ‫הנתבעים‬ .‫הפרסום‬ ‫וגודל‬ ‫ממקום‬ ‫בהתאם‬ ‫לפעול‬ ‫היה‬ ‫רוזנטל‬ ‫על‬ .‫הטלוויזיוני‬ ‫הפרסום‬ ‫בבוקר‬ ‫צה"ל‬ ‫בגלי‬‫לחובת‬ ‫הזהירו‬‫ת‬‫ביצו‬ ‫תוך‬ ,‫עליו‬ ‫המוטלת‬‫לנסיבות‬ ‫ביחס‬ ‫התובע‬ ‫עם‬ ‫ראשוני‬ ‫תחקיר‬ ‫ע‬ ‫היה‬ ‫לו‬ .‫נבראה‬ ‫ולא‬ ‫היתה‬ ‫שלא‬ ‫תזה‬ ‫על‬ ‫נעול‬ ‫להיות‬ ‫ומבלי‬ ‫מצלמות‬ ‫ללא‬ ,‫המקרה‬ .‫לעולם‬ ‫באה‬ ‫הכתבה‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ,‫כן‬ ‫עושה‬ 29‫סעיף‬ ‫הגנת‬ ‫עומדת‬ ‫לא‬ ‫לנתבעים‬ .14‫איסור‬ ‫לחוק‬‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬,‫הפרסום‬ ‫אמת‬ ‫הגנת‬ , ‫שבפרסום‬ ‫בכך‬ ‫הן‬ :‫שקריים‬ ‫בפרסומים‬ ‫מדובר‬ ‫שכן‬‫בלבד‬ ‫בתובע‬ ‫שמדובר‬ ‫נאמר‬ ‫משרד‬ ‫ע"י‬ ‫שולם‬ ‫שכביכול‬ ‫לתשלום‬ ‫באשר‬ ‫הן‬ ,‫מגדלים‬ ‫בשלושה‬ ‫שמדובר‬ ‫בעוד‬ ‫להליך‬ ‫נזקקו‬ ‫והמגדלים‬ ‫בוצע‬ ‫לא‬ ‫שהתשלום‬ ‫לנתבעים‬ ‫ידוע‬ ‫שהיה‬ ‫בעוד‬ ‫החקלאות‬ ‫נגד‬ ‫ארוך‬ ‫משפטי‬‫החקלאו‬ ‫משרד‬‫ת‬‫מנכ"ל‬ ‫של‬ ‫הסיכום‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫זכויותיהם‬ ‫מיצוי‬ ‫לשם‬ ‫נאלצו‬ ‫הם‬ ‫אז‬ ‫וגם‬ ,‫החקלאות‬ ‫משרד‬‫זכאים‬ ‫היו‬ ‫לו‬ ‫מהסכום‬ ‫חלק‬ ‫רק‬ ‫ולקבל‬ ‫להתפשר‬ .‫ההסכם‬ ‫פי‬ ‫על‬ 30‫הגנת‬ ‫עומדת‬ ‫לא‬ ‫אף‬ ‫לנתבעים‬ .‫הל‬ ‫תום‬‫ב‬‫סעיף‬ ‫לפי‬15‫איסור‬ ‫לחוק‬‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬‫היות‬ , ‫הפגיעה‬ ‫על‬ ,‫לדעת‬ ‫חייבים‬ ‫היו‬ ‫או‬ ‫וידעו‬‫הק‬‫ש‬‫וזו‬ ,‫הפרסומים‬ ‫עקב‬ ‫לתובע‬ ‫שתיגרם‬ ‫ה‬ ‫היתה‬ ‫לא‬ ‫העניין‬ ‫בנסיבות‬ .‫הפרסומים‬ ‫של‬ ‫העיקרית‬ ‫המטרה‬ ‫הייתה‬,‫מוסרית‬ ‫חובה‬ ‫הגנה‬ ‫לשם‬ ‫נעשו‬ ‫לא‬ ‫ואלו‬ ,‫הפרסומים‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫המפרסמים‬ ‫על‬ ‫חוקית‬ ‫או‬ ‫חברתית‬ ‫שכן‬ ,‫ציבורי‬ ‫בתפקיד‬ ‫התובע‬ ‫על‬ ‫דעה‬ ‫הבעת‬ ‫משום‬ ‫בהם‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫ואף‬ ,‫אישי‬ ‫עניין‬ ‫על‬ ‫נטען‬ ,‫בנוסף‬ .‫ציבורית‬ ‫משרה‬ ‫בכל‬ ‫נשא‬ ‫ולא‬ ‫מהשורה‬ ‫חקלאי‬ ‫עת‬ ‫באותה‬ ‫היה‬ ‫התובע‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫בהתנהלות‬ ‫מדובר‬ ‫אין‬ ‫כי‬‫אופיו‬ ‫על‬ ‫או‬ ,‫הציבורי‬ ‫תפקידו‬ ‫ממילוי‬ ‫כחלק‬ ‫התובע‬ ‫על‬ ‫תלונה‬ ‫מהגשת‬ ‫כחלק‬ ‫נעשו‬ ‫לא‬ ‫הפרסומים‬ .‫הציבורי‬ ‫תפקידו‬ ‫מילוי‬ ‫בעת‬ ‫או‬ ‫עליו‬ ‫לממונים‬‫המוסמכ‬ ‫לרשות‬‫ת‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫נעשו‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ‫הפרסומים‬ .‫תלונות‬ ‫לקבל‬ ‫לא‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫בתקשורת‬ ‫פרסומה‬ ‫שאלת‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לתקשורת‬ ‫ידיעה‬ ‫מסירת‬
 8. 8. ‫באמי‬ ‫מדובר‬‫חלפו‬ ‫וכאשר‬ ‫מראש‬ ‫שהוכנה‬ ‫בכתבה‬ ‫אלא‬ ‫חי‬ ‫בשידור‬ ‫ספונטניות‬ ‫רות‬ .‫הפרסום‬ ‫לבין‬ ‫ההקלטות‬ ‫בין‬ ‫חודשים‬ ‫כחמישה‬ 31‫של‬ ‫בסך‬ ,‫ולחוד‬ ‫יחד‬ ,‫הנתבעים‬ ‫את‬ ‫לחייב‬ ‫עותר‬ ‫התובע‬ .400,000₪‫הנזקים‬ ‫בגין‬ :‫כדלקמן‬ ‫הכתבות‬ ‫מפרסום‬ ‫כתוצאה‬ ‫לו‬ ‫שנגרמו‬260,000₪‫לפי‬‫סעיפים‬7‫ו‬ )‫א(ב‬- 7‫איסו‬ ‫לחוק‬ )‫(ג‬ .‫.א‬‫ר‬‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬‫פגיעה‬ ‫בגין‬ ‫ופיצוי‬ ‫נזק‬ ‫הוכחת‬ ‫ללא‬ ‫פיצוי‬ ,‫בכוונה‬ ‫לפגו‬‫ע‬;‫הפרסומים‬ ‫שני‬ ‫בשל‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫הטוב‬ ‫בשם‬65,000₪‫סעיף‬ ‫לפי‬7)‫א(ב‬ ‫סעיף‬ ‫ולפי‬7‫הכל‬ ‫וסך‬ ‫פרסום‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ )‫(ג‬ ‫א‬260,000₪‫הפרסומים‬ ‫שני‬ ‫עבור‬ (50,000₪‫הוא‬ ‫התביעה‬ ‫הגשת‬ ‫ליום‬ ‫ערכם‬ ‫אשר‬65,000;)₪140,000₪‫בגין‬ ‫כ‬ ‫של‬ ‫שכר‬ ‫עלות‬ ,‫התובע‬ ‫של‬ ‫במשרתו‬ ‫הפגיעה‬-20,000₪‫עבור‬7.‫לפחות‬ ‫חודשים‬ ‫זהה‬ ‫בהיקף‬ ,‫מתקנת‬ ‫כתבה‬ ‫לפרסם‬ ‫הנתבעים‬ ‫את‬ ‫לחייב‬ ‫התובע‬ ‫עותר‬ ,‫בנוסף‬ ‫לפרסם‬ ‫וכן‬ ‫בתובע‬ ‫שהוטחו‬ ‫והטענות‬ ‫האשמות‬ ‫יוכחשו‬ ‫בה‬ ,‫המקוריות‬ ‫לכתבות‬ .‫הנתבעים‬ ‫מטעם‬ ‫התנצלות‬ ‫הנתבע‬ ‫טענות‬1 32‫התב‬ ‫כי‬ ‫טוען‬ ‫דוד‬ ‫בן‬ .‫הוגשה‬ ‫יעה‬‫בשיהו‬‫י‬‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫של‬-6‫עוסקת‬ ‫היא‬ ‫וכי‬ ,‫שנים‬ ‫לפני‬ ‫שאירעו‬ ‫באירועים‬ ‫ברובה‬8‫ו‬-9‫שנים‬ ‫במשך‬ ‫דבר‬ ‫עשה‬ ‫לא‬ ‫התובע‬ .‫שנים‬ ‫לנתבע‬ ‫פנה‬ ‫ולא‬ ‫ארוכות‬1‫די‬ .‫קשה‬ ‫ראייתי‬ ‫נזק‬ ‫לו‬ ‫גרם‬ ‫ומשכך‬ ,‫כלשהי‬ ‫בדרישה‬ .‫התביעה‬ ‫לדחיית‬ ‫טעם‬ ‫להוות‬ ‫כדי‬ ‫בכך‬ 33‫הנתבע‬ .1‫הרדיו‬ ‫בשידור‬ ‫חלק‬ ‫נטל‬ ‫לא‬‫לפיכך‬ .‫לשידור‬ ‫כלשהי‬ ‫באחריות‬ ‫נושא‬ ‫ואינו‬ ‫הנתבע‬ ‫כנגד‬ ‫התביעה‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫חלק‬ ‫לדחות‬ ‫יש‬1. 34‫כמתחייב‬ ‫מהותיים‬ ‫מסמכים‬ ‫מלצרף‬ ‫ונמנע‬ ‫מהותיות‬ ‫מעובדות‬ ‫התעלם‬ ‫התובע‬ . ‫מתקנה‬75‫לתקנות‬‫הדי‬ ‫סדר‬‫ן‬‫התשמ"ד‬ ‫האזרחי‬-1984.)"‫"התקנות‬ :‫(להלן‬ ‫או‬ ‫לתשלומים‬ ‫הנוגעים‬ ‫מסמכים‬ ‫מלצרף‬ ‫נמנע‬ ‫התובע‬‫בנוגע‬ ‫מסמכים‬ ,‫קיבל‬ ‫תם‬ ‫לנזק‬ ‫ביחס‬ ‫הירקות‬ ‫מועצת‬ ‫ע"י‬ ‫שהוכן‬ ‫דו"ח‬ ,‫פיצוי‬ ‫קיבל‬ ‫בסיסה‬ ‫שעל‬ ‫להחלטה‬ ,‫הגיע‬ ‫אליה‬ ‫לפשרה‬ ‫ביחס‬ ‫מסמכים‬ ,‫החרם‬ ‫עקב‬ ‫המגדלים‬ ‫לכלל‬ ‫שנגרם‬ ‫הרוחבי‬ ‫שקיבל‬ ‫הכספים‬ ‫היקף‬ ‫על‬ ‫המלמדים‬ ‫ומסמכים‬ ,‫החקלאות‬ ‫משרד‬ ‫עם‬ ,‫לטענתו‬ .‫מאגרקסקו‬ 35‫בש‬ ‫נפגע‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫הטוב‬ ‫שמו‬ .‫קביעות‬ ‫ובשל‬ ‫אליו‬ ‫ביחס‬ ‫קודמים‬ ‫שליליים‬ ‫פרסומים‬ ‫ל‬ ‫של‬‫המדינ‬ ‫מבקר‬‫ה‬‫נעשה‬ ‫הצמחים‬ ‫במועצת‬ ‫לתפקיד‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫מינויו‬ ‫הליך‬ ‫לפיו‬ ‫הנתבע‬ ‫של‬ ‫עבודתו‬ ‫הפסקת‬ .‫הפוליטיים‬ ‫קשריו‬ ‫רקע‬ ‫ועל‬ ‫תקין‬ ‫בלתי‬ ‫באופן‬1 ‫להצעת‬ ‫וסירובו‬ ‫השר‬ ‫מדיניות‬ ‫עם‬ ‫להתיישר‬ ‫סירובו‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫היתה‬ ‫הירקות‬ ‫במועצת‬ ‫לשמ‬ ‫השר‬‫מועצת‬ ‫של‬ ‫הגוף‬ ‫ביטול‬ ‫עם‬ ,‫כתוצאה‬ .‫המאוחדת‬ ‫המועצה‬ ‫כמנכ"ל‬ ‫ש‬ ‫הנתבע‬ ‫העסקת‬ ‫אף‬ ‫הופסקה‬ ,‫הירקות‬1. 36,‫השונים‬ ‫בענפים‬ ‫מגדלים‬ ‫של‬ ‫רבות‬ ‫עשרות‬ ‫נפגעו‬ ,‫באירופה‬ ‫הקונים‬ ‫מחרם‬ ‫כתוצאה‬ . ‫המקרה‬ ,‫התובע‬ ‫לטענת‬ ‫בניגוד‬ .‫התובע‬ ‫כמו‬ ‫שלא‬ ,‫פיצוי‬ ‫קיבל‬ ‫לא‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫שאף‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ,‫ייחודי‬ ‫אינו‬ ‫שלו‬‫קיפוח‬ ‫תוך‬ ‫חריג‬ ‫תשלום‬ ‫לתובע‬ ‫רק‬ ‫לשלם‬ ‫הצדקה‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫מיום‬ ‫אלון‬ ‫צבי‬ ‫מר‬ ‫של‬ ‫ממכתבו‬ .‫דומה‬ ‫במצב‬ ‫שהיו‬ ‫אחרים‬ ‫מגדלים‬ ‫עשרות‬13.1.03,
 9. 9. ‫כי‬ ‫בבירור‬ ‫עולה‬ ,‫מהליכוד‬ ‫כץ‬ ‫ישראל‬ ‫השר‬ ‫של‬ ‫לתפקיד‬ ‫כניסתו‬ ‫טרם‬‫משרד‬ ‫החקלאו‬‫ת‬.‫כספי‬ ‫לפיצוי‬ ‫התובע‬ ‫דרישת‬ ‫את‬ ‫דחה‬ 37‫מיום‬ ‫הפגישה‬ ‫סיכום‬ .29.7.03‫נע‬‫כשהנתבע‬ ‫שה‬1‫במועצת‬ ‫סמכויות‬ ‫נטול‬ ‫היה‬ ‫הסיכום‬ .‫סיטון‬ ‫יעקב‬ ‫מר‬ ‫עמד‬ ‫שבראשה‬ ‫זמנית‬ ‫מנהלת‬ ‫באמצעות‬ ‫שנוהלה‬ ‫הירקות‬ ‫הנתבע‬ ‫של‬ ‫דעתו‬ ‫על‬ ‫שלא‬ ‫היה‬ ‫האמור‬1‫לתובע‬ ‫פיצוי‬ ‫לשלם‬ ‫הסכים‬ ‫לא‬ ‫שמעולם‬ , ‫הנתבע‬ ‫הבהיר‬ ‫הישיבה‬ ‫במהלך‬ .‫מהאירוע‬ ‫שנפגעו‬ ‫המגדלים‬ ‫לכלל‬ ‫אלא‬1‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫ה‬ ‫או‬ ‫מקום‬ ‫אין‬ ‫כי‬.‫אחרים‬ ‫ממגדלים‬ ‫ומובחן‬ ‫חריג‬ ‫באופן‬ ‫לתובע‬ ‫לשלם‬ ‫צדקה‬ 38‫ספציפית‬ ‫בעיה‬ ‫ולא‬ ,‫כללית‬ ‫הייתה‬ ‫הבעיה‬ ‫כי‬ ‫המדגים‬ ‫דו"ח‬ ‫הכינה‬ ‫הירקות‬ ‫מועצת‬ . ‫הנתבע‬ ‫של‬ ‫והתנגדותו‬ ‫דעתו‬ ‫נוכח‬ .‫הסיני‬ ‫הכרוב‬ ‫גידול‬ ‫של‬ ‫או‬ ‫התובע‬ ‫של‬1‫במהלך‬ ‫שונים‬ ‫בתנאים‬ ‫ההחרגה‬ ‫את‬ ‫המתנה‬ ‫סיכום‬ ‫ויצא‬ ,‫ההחלטה‬ ‫נדחתה‬ ,‫הישיבה‬. ‫מלצרף‬ ‫נמנע‬ ‫התובע‬‫התביע‬ ‫לכתב‬‫ה‬‫מועצת‬ ‫ע"י‬ ‫בשעתו‬ ‫שהוכן‬ ‫הכולל‬ ‫הדו"ח‬ ‫את‬ ‫את‬ ‫מלצרף‬ ‫נמנע‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ,‫המגדלים‬ ‫לכלל‬ ‫החרם‬ ‫נזקי‬ ‫ובו‬ ‫הירקות‬‫הדע‬ ‫חוות‬‫ת‬ ‫בעצמו‬ ‫שהתובע‬ ‫לסיכום‬ ‫בניגוד‬ ‫וזאת‬ ,‫הכספים‬ ‫תשלום‬ ‫את‬ ‫שהכשירה‬ ‫המשפטית‬ ‫הנתבע‬ .‫עליו‬ ‫להסתמך‬ ‫התיימר‬1‫לכך‬ ‫ואין‬ ‫לתובע‬ ‫בתשלום‬ ‫תמך‬ ‫לא‬‫בסיכום‬ ‫זכר‬ ‫הנתבע‬ .‫הפגישה‬1‫והתובע‬ ,‫כנטען‬ ‫הירקות‬ ‫מועצת‬ ‫של‬ ‫חלקה‬ ‫את‬ ‫אישר‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ‫הנתבע‬ ‫היה‬ ‫בה‬ ‫בתקופה‬ ‫הירקות‬ ‫ממועצת‬ ‫כספים‬ ‫קיבל‬ ‫לא‬ ‫אף‬1.‫המועצה‬ ‫מנכ"ל‬ ‫שהנתבע‬ ‫לאחר‬ ‫לו‬ ‫שולמו‬ ‫האירוע‬ ‫בגין‬ ‫לתובע‬ ‫ששולמו‬ ‫הכספים‬ ‫כל‬1‫את‬ ‫סיים‬ .‫במועצה‬ ‫תפקידו‬ 39‫הנתבע‬ .1‫בתשל‬ ‫תמך‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬‫בפיצוי‬ ‫תמך‬ ‫אלא‬ ‫ספציפי‬ ‫באופן‬ ‫לתובע‬ ‫פיצוי‬ ‫ום‬ ‫הנתבע‬ .‫האירוע‬ ‫בגין‬ ‫המגדלים‬ ‫לכלל‬1‫שונה‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫שהמקרה‬ ‫לטענה‬ ‫התנגד‬ .‫אחרים‬ ‫מגדלים‬ ‫של‬ ‫ממקרים‬ ‫מובהק‬ ‫באופן‬ 40,‫קיבלו‬ ‫לא‬ ‫מגדלים‬ ‫עשרות‬ ‫ואילו‬ ‫כספי‬ ‫פיצוי‬ ‫קיבל‬ ‫התובע‬ ‫שרק‬ ‫לכך‬ ‫האמתית‬ ‫הסיבה‬ . ‫הפוליטי‬ ‫קשריו‬ ,‫פוליטית‬ ‫מסיבה‬ ‫נובעת‬‫הוחלט‬ ‫מה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫חושף‬ ‫אינו‬ ‫התובע‬ .‫ים‬ ‫משפטית‬ ‫חו"ד‬ ‫הציג‬ ‫לא‬ ‫ואף‬ ‫שקלים‬ ‫אלפי‬ ‫מאות‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫חריג‬ ‫תשלום‬ ‫לו‬ ‫לאשר‬ ‫הדו"ח‬ ‫את‬ ‫ולא‬ ,‫ייחודי‬ ‫מקרה‬ ‫היה‬ ‫שלו‬ ‫שהמקרה‬ ‫בכך‬ ‫התומכת‬ ‫מקצועית‬ ‫חו"ד‬ ‫או‬ .‫החקלאים‬ ‫לכלל‬ ‫שנגרמו‬ ‫הנזקים‬ ‫של‬ ‫סקירה‬ ‫נעשתה‬ ‫בו‬ ,‫הירקות‬ ‫מועצת‬ ‫ע"י‬ ‫שהוצא‬ ‫הנתבע‬1‫מעולם‬.‫לתובע‬ ‫כספים‬ ‫באישור‬ ‫חלק‬ ‫נטל‬ ‫לא‬ 41‫הנתבע‬ .1‫שנפגעו‬ ‫המגדלים‬ ‫מיתר‬ ‫החורג‬ ‫כספי‬ ‫פיצוי‬ ‫לתובע‬ ‫ישולם‬ ‫כי‬ ‫הסכים‬ ‫לא‬ ‫תשלום‬ ‫קיבל‬ ‫התובע‬ .‫אותו‬ ‫לאשר‬ ‫מוסמך‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫ואף‬ ,‫אותו‬ ‫אישר‬ ‫לא‬ ,‫באירוע‬ ‫הנתבע‬ ‫בה‬ ‫בתקופה‬1‫נתן‬ ‫מי‬ ‫להסתיר‬ ‫מקפיד‬ ‫והתובע‬ ,‫הירקות‬ ‫במועצת‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫לאשר‬ ‫ההחלטה‬ ‫את‬‫או‬ ‫נתונים‬ ‫אלו‬ ‫סמך‬ ‫ועל‬ ,‫הכספים‬ ‫שולמו‬ ‫מתי‬ ,‫התשלום‬ ‫את‬ .‫התשלום‬ ‫נעשה‬ ‫חו"ד‬ 42‫היה‬ ,‫הליכוד‬ ‫מסניפי‬ ‫אחד‬ ‫בראש‬ ‫ועמד‬ ‫מפלגה‬ ‫חבר‬ ‫התובע‬ ‫היה‬ ‫הרלוונטית‬ ‫בתקופה‬ . ,‫הצמחים‬ ‫במועצת‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫לדרג‬ ‫מקורב‬‫החקלאו‬ ‫במשרד‬‫ת‬‫ולשר‬ ‫החקלאו‬‫ת‬‫הנתבע‬ .‫כץ‬ ‫ישראל‬1‫ל‬ ‫לשלם‬ ‫ההחלטה‬ ‫כי‬ ‫וסבור‬ ‫סבר‬‫נעשתה‬ ‫תובע‬ ‫לנתבע‬ ‫המיוחסים‬ ‫בדברים‬ ‫היו‬ ‫לא‬ .‫ענייניים‬ ‫ולא‬ ‫פוליטיים‬ ‫משיקולים‬1‫דיבה‬ ‫משום‬ ‫או‬‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬‫על‬ ‫הופסקה‬ ‫הצמחים‬ ‫במועצת‬ ‫ועבודתו‬ ‫כלשהו‬ ‫נזק‬ ‫נגרם‬ ‫לא‬ ‫לתובע‬ ,
 10. 10. ‫עבודתו‬ ‫הפסקת‬ ‫לפיו‬ ‫אמת‬ ‫מזמן‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫מסמך‬ ‫כל‬ ‫אין‬ .‫מוצדקות‬ ‫נסיבות‬ ‫רקע‬ .‫הפרסומים‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫נעשתה‬ ‫התובע‬ ‫של‬ 43.‫לנתבע‬ ‫המיוחסות‬ ‫באמירות‬ ‫היה‬ ‫אילו‬ ‫אף‬1‫משום‬‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬‫תחת‬ ‫חוסות‬ ‫שהן‬ ‫הרי‬ , ‫בסעיף‬ ‫הקבועה‬ ‫ההגנה‬14‫לו‬ ‫ושולם‬ ‫לתובע‬ ‫שאושר‬ ‫הפיצוי‬ ‫לפיה‬ ‫והאמירה‬ ,‫לחוק‬ ‫התובע‬ ‫שכן‬ ,‫ציבורי‬ ‫עניין‬ ‫בפרסום‬ ‫ויש‬ ,‫ומדויקת‬ ‫נכונה‬ ‫היא‬ ,‫פוליטיים‬ ‫משיקולים‬ ‫נבע‬ ‫הפרסו‬ ‫מוגנים‬ ,‫בנוסף‬ .‫ציבורי‬ ‫בתפקיד‬ ‫כיהן‬‫לנתבע‬ ‫המיוחס‬ ‫מים‬1‫בהגנת‬ ,‫הל‬ ‫תום‬‫ב‬ ‫סעיף‬ ‫מכוח‬15‫נעשה‬ ‫הפרסום‬ .‫לחוק‬‫ל‬ ‫בתום‬‫ב‬‫חובה‬ ‫הייתה‬ ,‫ציבורי‬ ‫עניין‬ ‫בו‬ ‫יש‬ , ‫תחת‬ ‫חוסה‬ ‫וכן‬ ,‫דעה‬ ‫הבעת‬ ‫מהווה‬ ‫הפרסום‬ ,‫הדברים‬ ‫את‬ ‫לפרסם‬ ‫וחברתית‬ ‫מוסרית‬ ‫בסעיף‬ ‫הקבועה‬ ‫ההגנה‬15(9.) 44‫שמדובר‬ ‫מקום‬ ‫מצטברים‬ ‫סעדים‬ ‫לתבוע‬ ‫מתיימר‬ ‫התובע‬ .‫ח‬ ‫בסעדים‬‫לופיי‬‫ם‬‫והנזקים‬ , .‫ומופקעים‬ ‫מופרכים‬ ‫הנטענים‬ ‫הנתבע‬ ‫טענות‬2 45‫מלצרף‬ ‫נמנע‬ ‫התובע‬ .‫התביע‬ ‫לכתב‬‫ה‬‫נמנע‬ ‫וכן‬ ,‫דין‬ ‫עפ"י‬ ‫כנדרש‬ ‫מהותיים‬ ‫מסמכים‬ ‫על‬ ‫המוצגת‬ ‫מזו‬ ‫שונה‬ ‫תמונה‬ ‫המגלים‬ ‫האותנטיים‬ ‫המלאים‬ ‫הפרסומים‬ ‫את‬ ‫מלצרף‬ ‫ציבוריו‬ ‫לסוגיות‬ ‫ביחס‬ ,‫בודדים‬ ‫פרסומים‬ ‫בשני‬ ‫מדובר‬ ,‫בפועל‬ .‫ידו‬‫אודות‬ ,‫חשובות‬ ‫ת‬ ‫ולא‬ ‫הוגנת‬ ‫לא‬ ‫וחלוקה‬ ‫ציבוריות‬ ‫למשרות‬ ‫קבלה‬ ‫לבין‬ ‫לשלטון‬ ‫הקרבה‬ ‫שבין‬ ‫הזיקה‬ .‫ציבור‬ ‫כספי‬ ‫של‬ ‫שוויונית‬ 46,‫התובע‬ ‫במסגרתה‬ ,‫לקויה‬ ‫ציבורית‬ ‫להתנהלות‬ ‫ביחס‬ ‫חשדות‬ ‫מעלים‬ ‫הפרסומים‬ . ‫על‬ ‫נכבד‬ ‫פיצוי‬ ‫קיבל‬ ,‫הליכוד‬ ‫של‬ ‫סניף‬ ‫ויו"ר‬ ‫ליכוד‬ ‫חבר‬ ‫עת‬ ‫ובאותה‬ ‫סיני‬ ‫כרוב‬ ‫מגדל‬ ‫וזאת‬ ,‫מגן‬ ‫חומת‬ ‫ממבצע‬ ‫בעקיפין‬ ‫שנבעו‬ ‫נזקים‬ ‫בגין‬ ,‫הציבורית‬ ‫הקופה‬ ‫חשבון‬ ,‫שנפגעו‬ ‫שונים‬ ‫ירקות‬ ‫שמגדלי‬ ‫ושעה‬ ,‫הליכוד‬ ‫ממפלגת‬ ‫חקלאות‬ ‫שר‬ ‫שמכהן‬ ‫בשעה‬ ,‫התביעה‬ ‫של‬ ‫במרכזה‬ ‫שעומדים‬ ,‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫פרסומים‬ ‫כי‬ ‫קבעה‬ ‫הפסיקה‬ .‫פוצו‬ ‫לא‬ ‫תחת‬ ‫חוסים‬‫הביטו‬ ‫חופש‬‫י‬.‫פרטיים‬ ‫אינטרסים‬ ‫על‬ ‫הגובר‬ 47‫ה‬ .‫הוגשה‬ ‫תביעה‬‫בשיהו‬‫י‬‫הנתבע‬ ‫על‬ ‫המקשה‬ ‫רב‬2‫יתרון‬ ‫מקנה‬ ‫ובכך‬ ,‫כראוי‬ ‫להתגונן‬ .‫לתובע‬ ‫דיוני‬ 48‫הנתבע‬ ‫פנה‬ ,‫התוכנית‬ ‫שידור‬ ‫לפני‬ ‫רב‬ ‫זמן‬ .2‫לקבלת‬ ‫ונשנות‬ ‫חוזרות‬ ‫בבקשות‬ ‫סבירה‬ ‫פעולה‬ ‫כל‬ ‫מלעשות‬ ‫נמנע‬ ‫התובע‬ .‫התחקירים‬ ‫בעניין‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫התייחסותו‬ ‫כד‬ ‫או‬ ‫התחקיר‬ ‫שידור‬ ‫את‬ ‫למנוע‬ ‫כדי‬.‫הדברים‬ ‫להבהרת‬ ‫או‬ ‫לתיקונו‬ ‫להביא‬ ‫י‬ 49‫דצמבר‬ ‫חודש‬ ‫במהלך‬ ‫שודרה‬ ‫התכנית‬ .2005‫הגשת‬ ‫לפני‬ ‫שנים‬ ‫שש‬ ‫כלומר‬ , ‫כמי‬ ‫בו‬ ‫לראות‬ ‫יש‬ ‫ולפיכך‬ ,‫דבר‬ ‫התובע‬ ‫עשה‬ ‫אל‬ ‫התקופה‬ ‫כל‬ ‫משך‬ ‫כאשר‬ ,‫התביעה‬ ‫לתבו‬ ‫זכותו‬ ‫על‬ ‫שוויתר‬‫ע‬.‫השיהו‬‫י‬‫מהנתבע‬ ‫מונע‬ ‫התביעה‬ ‫בהגשת‬2‫כראוי‬ ‫להתגונן‬ ‫כך‬ ‫בשל‬ ‫התביעה‬ ‫בפני‬‫וכשהנתבע‬ ,‫לתכנית‬ ‫הצילומים‬ ‫ביצוע‬ ‫ממועד‬ ‫רב‬ ‫זמן‬ ‫שחלף‬ 2‫ההפקה‬ ‫לחברת‬ ‫זיקה‬ ‫כל‬ ‫לו‬ ‫וכשאין‬ ,‫הרלוונטיים‬ ‫המסמכים‬ ‫את‬ ‫אצלו‬ ‫שמר‬ ‫לא‬ ‫לנתבע‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫פניה‬ ‫נעשית‬ ‫היתה‬ ‫לו‬ .‫התוכנית‬ ‫נשוא‬2‫היה‬ ‫כי‬ ‫להניח‬ ‫שיש‬ ‫הרי‬ , ‫לנתבע‬ .‫הצורך‬ ‫לשעת‬ ‫והראיות‬ ‫המסמכים‬ ‫עם‬ ‫הנדרש‬ ‫ככל‬ ‫ונערך‬ ‫פועל‬2‫נגרם‬‫עי‬‫וות‬
 11. 11. ‫די‬‫ן‬‫אלמלא‬ ‫בו‬ ‫שהיה‬ ‫מזה‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫במצב‬ ‫התובע‬ ‫את‬ ‫שמעמיד‬ ‫ראייתי‬ ‫ונזק‬‫השיהו‬‫י‬, .‫במלואה‬ ‫התביעה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫כדי‬ ‫זו‬ ‫בעובדה‬ ‫ודי‬ 50‫במערכת‬ ‫נהוגה‬ ‫שהייתה‬ ‫קלוקלת‬ ‫לשיטה‬ ‫אלא‬ ‫לתובע‬ ‫מכוונים‬ ‫אינם‬ ‫הפרסומים‬ . ‫להיו‬ ‫היה‬ ‫יכול‬ ‫והפרסום‬ ‫השונים‬ ‫למגדלים‬ ‫שוויוני‬ ‫לא‬ ‫פיצוי‬ ‫שאפשרה‬ ‫השלטונית‬,‫ת‬ .‫דומות‬ ‫בנסיבות‬ ‫דומה‬ ‫לפיצוי‬ ‫זוכה‬ ‫שהיה‬ ‫אחר‬ ‫אדם‬ ‫לכל‬ ‫ביחס‬ ,‫במידה‬ ‫באותה‬ ‫של‬ ‫החריפה‬ ‫הביקורת‬ ‫את‬ ‫מסתיר‬ ‫התובע‬‫המדינ‬ ‫מבקר‬‫ה‬‫אין‬ ‫לתובע‬ .‫מינויו‬ ‫לגבי‬ ‫משמיט‬ ‫גם‬ ‫התובע‬ .‫אליו‬ ‫הנוגעים‬ ‫הנוספים‬ ‫והפרסומים‬ ‫זו‬ ‫ביקורת‬ ‫נוכח‬ ‫טוב‬ ‫שם‬ ,‫הליכוד.בנוסף‬ ‫למפלגת‬ ‫קשריו‬ ‫בדבר‬ ‫פרטים‬ ‫מכוון‬ ‫באופן‬‫שידור‬ ‫לפני‬ ‫רב‬ ‫זמן‬ ‫הקוראים‬ ‫הירקות‬ ‫מגדלי‬ ‫ארגון‬ ‫בקרב‬ ‫קולות‬ ‫נשמעו‬ ,‫התחקיר‬‫לפיטורי‬‫ו‬‫התובע‬ ‫של‬ ‫שירת‬ ‫בה‬ ‫למשרה‬ ‫התובע‬ ‫מינוי‬ ,‫לרבות‬ ,‫תקינה‬ ‫בלתי‬ ‫שלטונית‬ ‫התנהלות‬ ‫נוכח‬ .‫בארגון‬ ‫עת‬ ‫באותה‬ 51‫הנתבע‬ .2,‫הטלוויזיה‬ ‫תכנית‬ ‫של‬ ‫הצפייה‬ ‫אחוזי‬ ‫קידום‬ ‫לשם‬ ‫בראיון‬ ‫השתתף‬ ‫לא‬ ‫מדוב‬ ‫לא‬ ‫וממילא‬‫קשריו‬ ‫בדבר‬ ‫פרטים‬ ‫מכוון‬ ‫באופן‬ ‫משמיט‬ ‫התובע‬ .‫שלו‬ ‫בתכנית‬ ‫ר‬ .‫הליכוד‬ ‫למפלגת‬ 52‫הנתבע‬ ‫לטענת‬ .2‫עת‬ ‫באותה‬ ‫בפניו‬ ‫שהיו‬ ‫והמידע‬ ‫התגובות‬ ‫את‬ ‫משקפים‬ ‫הפרסומים‬ , ‫בשל‬ ‫אך‬‫השיהו‬‫י‬‫כראוי‬ ‫להתגונן‬ ‫האפשרות‬ ‫ממנו‬ ‫נשללה‬ ‫התביעה‬ ‫שבהגשת‬ ‫הרב‬ ‫לר‬ ‫שעמדו‬ ‫רבים‬ ‫מסמכים‬ ‫בידיו‬ ‫וכשאין‬ ‫אלו‬ ‫טענות‬ ‫מפני‬.‫התכנית‬ ‫שידור‬ ‫במועד‬ ‫שותו‬ 53'‫ד‬ ‫מנספח‬ .‫התביע‬ ‫לכתב‬‫ה‬‫מאי‬ ‫חודש‬ ‫במהלך‬ ‫כי‬ ‫עולה‬2004‫של‬ ‫חלקו‬ ‫תשלום‬ ‫אושר‬ ‫החקלאו‬ ‫משרד‬‫ת‬‫של‬ ‫סכום‬ ‫מתוך‬179,000‫כלל‬ ‫את‬ ‫מלצרף‬ ‫נמנע‬ ‫התובע‬ .‫יורו‬ ‫את‬ ‫ציין‬ ‫לא‬ ,‫היתר‬ ‫ובין‬ ,‫החקלאות‬ ‫משרד‬ ‫לבין‬ ‫שבינו‬ ‫להליכים‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫המסמכים‬ ‫הרלו‬ ‫והטעמים‬ ‫המועדים‬‫לנתבע‬ ‫הידוע‬ ‫ככל‬ .‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫למחלוקות‬ ‫ונטיים‬2‫לא‬ , ‫הכרוב‬ ‫מגדלי‬ ‫שיקבלו‬ ‫הפיצוי‬ ‫בסוגית‬ ‫הכרעה‬ ‫לשם‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫הגורמים‬ ‫התכנסו‬ .‫התובע‬ ‫ובראשם‬ ‫הסיני‬ 54‫הנתבע‬ .2‫את‬ ‫מלמסור‬ ‫נמנע‬ ‫התובע‬ ‫אך‬ ‫התובע‬ ‫תגובת‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫כדי‬ ‫פעם‬ ‫לא‬ ‫פנה‬ ‫כטענתו‬ ,‫התובע‬ ‫מטעם‬ ‫תגובה‬ ‫נשלחה‬ ‫אם‬ ‫אף‬ .‫תגובתו‬‫באיחור‬ ‫נעשה‬ ‫שהדבר‬ ‫הרי‬ , ‫הנטען‬ ‫למועד‬ ‫קודם‬ ‫עוד‬ ‫לשידור‬ ‫והוכנה‬ ‫נערכה‬ ‫התכנית‬ ‫שכן‬‫למשלו‬‫ח‬.‫התגובה‬ ‫הנתבע‬ ‫אל‬ ‫פנה‬ ‫לא‬ ‫התובע‬2,‫כן‬ ‫עושה‬ ‫היה‬ ‫לו‬ .‫ולהבהרה‬ ‫לתיקון‬ ‫הפרסומים‬ ‫לאחר‬ ‫הנתבע‬2‫הנתבע‬ ‫טוען‬ ,‫בנוסף‬ .‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ‫פועל‬ ‫היה‬2‫מחלוקת‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫וניתנו‬ ‫חולקו‬ ‫ציבור‬ ‫שכספי‬,‫התובע‬ ‫של‬ ‫לשיטתו‬ ‫אף‬ ‫וזאת‬ ,‫הפרסום‬ ‫במועד‬ ‫לתובע‬ ‫שהוטל‬ ‫מהחרם‬ ‫כתוצאה‬ ‫הם‬ ‫אף‬ ‫נפגעו‬ ‫אחרים‬ ‫שחקלאים‬ ‫לעובדה‬ ‫התובע‬ ‫מסכים‬ ‫וכן‬ .‫מגן‬ ‫חומת‬ ‫מבצע‬ ‫בעקבות‬ 55‫לנתבע‬ ‫הידוע‬ ‫ככל‬ .2,‫פיטורי‬‫ו‬‫למועצת‬ ‫מינויו‬ ‫אודות‬ ‫קשה‬ ‫מביקורת‬ ‫נובעים‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫היה‬ ,‫התובע‬ ‫של‬ ‫בטענותיו‬ ‫ממש‬ ‫היה‬ ‫לו‬ .‫הצמחים‬‫אמצעי‬ ‫אל‬ ‫לבוא‬ ‫ממנו‬ ‫מצופה‬ .‫מטעמו‬ ‫והבהרה‬ ‫תיקון‬ ‫פרסום‬ ‫על‬ ‫ולעמוד‬ ‫התקשורת‬ 56‫בתביעות‬ ‫התנצלות‬ ‫של‬ ‫סעד‬ ‫לפסוק‬ ‫סמכות‬ ‫זה‬ ‫לבימ"ש‬ ‫אין‬ .‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬‫התובע‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ . ‫פרט‬ ‫לא‬‫התביע‬ ‫בכתב‬‫ה‬‫אין‬ ‫כך‬ ‫בשל‬ ‫וגם‬ ,‫המבוקשים‬ ‫וההבהרה‬ ‫התיקון‬ ‫מהם‬ .‫זה‬ ‫לסעד‬ ‫לבקשה‬ ‫להיעתר‬
 12. 12. 57‫נתבעים‬ ‫הפיצויים‬ .‫בכתב‬‫התביע‬‫ה‬.‫הנדרש‬ ‫העובדתי‬ ‫הפירוט‬ ‫וללא‬ ‫בכפל‬ ,‫יד‬ ‫כלאחר‬ ‫של‬ ‫סך‬ ‫על‬ ‫שהועמד‬ ‫התביעה‬ ‫כתב‬ ‫לסכום‬ ‫והפירוט‬ ‫החלוקה‬ ‫מהם‬ ‫ברור‬ ‫לא‬ 400,000₪‫הנתבע‬ ‫ביכולת‬ ‫הפוגע‬ ‫דבר‬ ,‫אגרה‬ ‫לצרכי‬2‫מפני‬ ‫כראוי‬ ‫להתגונן‬ ‫הנתבע‬ ‫של‬ ‫אחריותו‬ .‫התביעה‬2‫בהתחשב‬ ‫מזערית‬ ‫הנה‬ ,‫שהייתה‬ ‫ככל‬ ,‫לפרסומים‬ ‫ונוכח‬ ‫באמור‬‫ה‬‫שיהו‬‫י‬‫לא‬ ‫שהתובע‬ ‫והעובדה‬ ‫התביעה‬ ‫בהגשת‬ ‫הרב‬‫הקטי‬‫ן‬‫הנז‬ ‫את‬‫ק‬. ‫מכוח‬ ‫אחריות‬ ‫חלה‬ ‫התובע‬ ‫על‬‫סעיפים‬65‫ו‬-68‫הנזיקין‬ ‫לפקודת‬[‫חד‬ ‫נוסח‬‫ש‬:‫(להלן‬ ] .)"‫הנזיקין‬ '‫"פק‬ 58‫שצורפו‬ ‫בפרסומים‬ ‫אין‬ .‫התביע‬ ‫לכתב‬‫ה‬‫לתובע‬ ‫להקים‬ ‫כדי‬‫תביע‬ ‫עילת‬‫ה‬‫הנתבע‬ ‫כנגד‬ 2‫בהם‬ ‫שאין‬ ‫משום‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ,‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬‫אוד‬‫המוקנות‬ ‫ההגנות‬ ‫בשל‬ ‫אם‬ ‫ובין‬ ‫התובע‬ ‫ות‬ ‫לנתבע‬2‫לנתבע‬ .‫בדין‬2‫סעיף‬ ‫הגנת‬ ‫עומדת‬14‫שהובאו‬ ‫שהעובדות‬ ‫משום‬ ‫לחוק‬ ‫לנתבע‬ ‫שנמסר‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫משקפים‬ ‫הפרסומים‬ ,‫נכונות‬ ‫בפרסומים‬2‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫הרי‬ ,‫מדויק‬ ‫שאינו‬ ‫הפרסום‬ ‫מן‬ ‫כלשהו‬ ‫פרט‬ ‫שקיים‬ ‫ככל‬ .‫מובהק‬ ‫ציבורי‬ ‫עניין‬ ‫בהם‬ ‫ויש‬ ‫ל‬ ‫בפרט‬ ‫שמדובר‬‫כי‬ ‫מהעובדה‬ ‫לשנות‬ ‫כדי‬ ‫בו‬ ‫ואין‬ ‫ממש‬ ‫של‬ ‫פגיעה‬ ‫בו‬ ‫שאין‬ ‫וואי‬ .‫עבודתם‬ ‫במסגרת‬ ‫ובזהירות‬ ‫במקצועיות‬ ‫נהגו‬ ‫הנתבעים‬ 59‫נעשו‬ ‫הפרסומים‬ .‫ל‬ ‫בתום‬‫ב‬‫מאמצים‬ ‫שנעשו‬ ‫ולאחר‬ ‫יסודי‬ ‫תחקיר‬ ‫שנערך‬ ‫לאחר‬ ‫הנתבע‬ .‫אמת‬ ‫בהם‬ ‫שהאמור‬ ‫להיווכח‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫סבירים‬2‫באמיתות‬ ‫האמין‬ ‫דעות‬ ‫הביאו‬ ‫ואלו‬ ‫הפרסומים‬‫ובכללן‬ ‫חשוב‬ ‫ציבורי‬ ‫בעניין‬ ‫שנחשפו‬ ‫לעובדות‬ ‫ביחס‬ ‫לגדר‬ ‫נכנסים‬ ‫הפרסומים‬ .‫ציבוריים‬ ‫גופים‬ ‫של‬ ‫החלטות‬ ‫מתוך‬ ‫עובדות‬‫הערכים‬ ‫המוגני‬‫ם‬‫הנתבע‬ .‫בנסיבות‬ ‫הסביר‬ ‫מן‬ ‫חרגו‬ ‫לא‬ ‫והם‬ ‫בחוק‬2‫חובה‬ ‫הייתה‬ ‫כי‬ ‫טוען‬ ‫בסוגיות‬ ‫הכרוכה‬ ‫החברתית‬ ‫החשיבות‬ ‫נוכח‬ ‫הציבור‬ ‫לידיעת‬ ‫הפרסום‬ ‫את‬ ‫להביא‬ ‫הפר‬ ‫נשוא‬‫ותוך‬ ‫מאומצת‬ ‫עיתונאית‬ ‫בעבודה‬ ‫ומלווים‬ ‫זהירים‬ ‫הפרסומים‬ .‫סומים‬ ‫להן‬ ‫נעתר‬ ‫לא‬ ‫שהתובע‬ ‫בקשות‬ ,‫תגובה‬ ‫בבקשות‬ ‫לתובע‬ ‫פנייה‬ ‫ותוך‬ ‫וחקירה‬ ‫דרישה‬ .‫לרשותו‬ ‫שהועמדו‬ ‫הסבירים‬ ‫במועדים‬ 60‫העובדות‬ ‫למכלול‬ ‫בהתאם‬ ‫אותם‬ ‫לבחון‬ ‫ויש‬ ‫ציבורית‬ ‫חשיבות‬ ‫בעלי‬ ‫הפרסומים‬ . ‫כו‬ ‫בפרסום‬ ‫המובאים‬ ‫והעניינים‬‫מידתית‬ ‫לא‬ ‫פגיעה‬ ‫תהיה‬ ‫התוצאה‬ ‫אחרת‬ ,‫לו‬‫בחופש‬ ‫הביטו‬‫י‬.‫למפרסמים‬ ‫הדין‬ ‫שמקנה‬ ‫ההגנות‬ ‫ושלילת‬ ‫הציבורי‬ ‫הדיון‬ ‫חסימת‬ ,‫בהק‬‫ש‬‫ר‬ ‫במסגרת‬ ‫המתעורר‬ ‫הציבורי‬ ‫הדיון‬ ‫לאור‬ ‫הפרסומים‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫נטען‬ ‫זה‬ ‫לפלוני‬ ‫להעניק‬ ‫שבחרו‬ ‫החלטות‬ ‫ומקבלי‬ ‫ציבורי‬ ‫אנשי‬ ‫עומדים‬ ‫שבמרכזם‬ ‫הפרסומים‬ ‫ופ‬ ‫הטבות‬‫לנתבע‬ .‫שיקוליהם‬ ‫בטוהר‬ ‫דופי‬ ‫המטילות‬ ‫בנסיבות‬ ‫ציבור‬ ‫מכספי‬ ‫יצוי‬2 ‫בסעיף‬ ‫הקבועה‬ ‫זו‬ ‫לרבות‬ ‫בחוק‬ ‫הקבועות‬ ‫ההקלות‬ ‫עומדות‬19‫איסור‬ ‫לחוק‬‫לשון‬ ‫הר‬‫ע‬. 61‫ואשר‬ ‫דופי‬ ‫בו‬ ‫שהטילו‬ ‫אחרים‬ ‫רבים‬ ‫מפרסומים‬ ‫כתוצאה‬ ‫נפגע‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫הטוב‬ ‫שמו‬ . ‫מהתנהלותו‬ ‫וכתוצאה‬ ‫התובענה‬ ‫נשוא‬ ‫לפרסומים‬ ‫קדמו‬.‫התובע‬ ‫של‬ ‫והתנהגותו‬ ‫הנתבעת‬ ‫טענות‬3 62‫הגשתה‬ ‫נוכח‬ ‫התביעה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫יש‬ .‫בשיהו‬‫י‬‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫של‬-6‫סף‬ ‫ועל‬ ‫שנים‬‫תקופת‬ ‫ההתיישנו‬‫ת‬‫בספטמבר‬ ‫עוד‬ .2004‫הנתבע‬ ‫כי‬ ‫התובע‬ ‫ידע‬2‫עיתונאי‬ ‫תחקיר‬ ‫עורך‬ ‫לא‬ ‫התכנית‬ ‫שידור‬ ‫לאחר‬ ‫וגם‬ ‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫במשך‬ ‫שמריו‬ ‫על‬ ‫קפא‬ ‫התובע‬ .‫אודותיו‬ ‫בטע‬ ‫לקשת‬ ‫פנה‬‫בטרם‬ ‫התריע‬ ‫ולא‬ ‫תיקון‬ ‫לפרסום‬ ‫בבקשה‬ ‫או‬ ‫התביעה‬ ‫נשוא‬ ‫נות‬ ‫מדובר‬ .‫התביעה‬ ‫את‬ ‫הגיש‬‫בשיהו‬‫י‬‫התובע‬ ‫של‬ ‫ליבו‬ ‫תום‬ ‫חוסר‬ ‫על‬ ‫המעיד‬ ‫דופן‬ ‫יוצא‬
 13. 13. ,‫לרעה‬ ‫מצבה‬ ‫את‬ ‫ששינו‬ ‫ראייתיים‬ ‫קשיים‬ ‫לקשת‬ ‫גרמו‬ ‫אף‬ ‫ואלו‬ ‫טענותיו‬ ‫מופרכות‬ ‫ועל‬ ‫משוד‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ "‫"בולדוזר‬ ‫התוכנית‬ ‫שכיום‬ ‫לעובדה‬ ‫לב‬ ‫בשים‬ ‫היתר‬ ‫בין‬‫במסגרת‬ ‫רת‬ .‫קשת‬ ‫שידורי‬ 63‫ואילו‬ ‫קשת‬ ‫שידורי‬ ‫במסגרת‬ ‫ששודר‬ ‫האחד‬ ,‫פרסומים‬ ‫שני‬ ‫בגין‬ ‫הוגשה‬ ‫התביעה‬ . ‫אינו‬ ‫התובע‬ .‫אליו‬ ‫ביחס‬ ‫כלשהי‬ ‫באחריות‬ ‫נושאת‬ ‫אינה‬ ‫והיא‬ ‫לקשת‬ ‫נוגע‬ ‫אינו‬ ‫האחר‬ ‫מצביע‬‫התביע‬ ‫בכתב‬‫ה‬‫לא‬ ‫התובע‬ .‫הרדיו‬ ‫שידור‬ ‫ובין‬ ‫קשת‬ ‫בין‬ ‫כלשהו‬ ‫קשר‬ ‫על‬ ‫טענו‬ ‫מהן‬ ‫התביעה‬ ‫בכתב‬ ‫הבהיר‬‫נזכר‬ ‫לא‬ ‫שמה‬ ,‫ובפועל‬ ‫קשת‬ ‫כלפי‬ ‫הפרטניות‬ ‫תיו‬ ‫ובסעיף‬ ‫לתביעה‬ ‫הצדדים‬ ‫בהצגת‬ ‫אלא‬ ‫מפורש‬ ‫באופן‬ ‫התביעה‬ ‫בכתב‬54‫בעניין‬ ‫לא‬ ‫התובע‬ ‫לפיכך‬ .‫אזוטרי‬‫בי‬‫ס‬.‫קשת‬ ‫לבין‬ ‫בינו‬ ‫פרטנית‬ ‫יריבות‬ ‫ס‬ 64.‫התנצלות‬ ‫פרסום‬ ‫על‬ ‫להורות‬ ‫סמכות‬ ‫אין‬ ‫לביהמ"ש‬ . 65‫עותר‬ ‫התובע‬ .‫התביע‬ ‫בכתב‬‫ה‬‫מצטברים‬ ‫סעדים‬ ‫לשני‬‫נזק‬ ‫הוכחת‬ ‫ללא‬ ‫פיצוי‬ ,‫האחד‬ , ‫שמדובר‬ ‫מכך‬ ‫מתעלם‬ ‫הוא‬ ‫ובכך‬ ,‫בפועל‬ ‫לו‬ ‫נגרם‬ ‫שלטענתו‬ ‫הנזק‬ ‫בגין‬ ‫פיצוי‬ ,‫והשני‬ ‫חלופיי‬ ‫בסעדים‬‫ם‬.‫מצטבר‬ ‫באופן‬ ‫לתתם‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ 66‫הסתיר‬ ‫התובע‬ ‫כי‬ ‫נטען‬ .‫התביע‬ ‫בכתב‬‫ה‬‫כדי‬ ‫העולה‬ ‫דבר‬ ,‫מהותיות‬ ‫עובדות‬‫חוסר‬‫תום‬ ‫ל‬‫ב‬‫תקנה‬ ‫של‬ ‫הפרה‬ ‫ומהווה‬ ‫דיוני‬75.‫לתקנות‬‫תגובתו‬ ‫כי‬ ‫התובע‬ ‫הסתיר‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫חודשים‬ ‫משך‬ ‫סירב‬ ‫הוא‬ ‫אך‬ ,‫התוכנית‬ ‫שידור‬ ‫לקראת‬ ‫פעמים‬ ‫של‬ ‫רב‬ ‫מספר‬ ‫נתבקשה‬ ‫התובע‬ .‫מטעמו‬ ‫תגובה‬ ‫פורסמה‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫כי‬ ‫התובע‬ ‫מסתיר‬ ‫כן‬ .‫תגובתו‬ ‫למסור‬ ‫המגדל‬ ‫אינו‬ ‫התובע‬ ‫כי‬ ‫בתכנית‬ ‫שהופיעה‬ ‫בכתובית‬ ‫במפורש‬ ‫שנכתב‬ ‫מכך‬ ‫מתעלם‬ ‫סיני‬ ‫כרוב‬ ‫של‬ ‫היחידי‬‫בדו"ח‬ ‫וכי‬ ,‫נוספים‬ ‫מגדלים‬ ‫שני‬ ‫ישנם‬ ‫וכי‬‫המדינ‬ ‫מבקר‬‫ה‬‫משנת‬ 2004.‫הפרחים‬ ‫במועצת‬ ‫אגף‬ ‫למנהל‬ ‫מינויו‬ ‫על‬ ‫ביקורת‬ ‫הועברה‬ 67‫תביעת‬ .‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬‫בכלי‬ ‫פלוני‬ ‫כלפי‬ ‫עניינית‬ ‫ביקורת‬ ‫השמעת‬ ‫לחסום‬ ‫נועדה‬ ‫לא‬ ‫השמעת‬ ‫ולהשתיק‬ ‫בתביעתו‬ ‫פסול‬ ‫שימוש‬ ‫לעשות‬ ‫לתובע‬ ‫לאפשר‬ ‫ואין‬ ‫תקשורת‬ ‫כלפי‬ ‫ביקורת‬.‫וציבוריים‬ ‫חברתיים‬ ,‫פוליטיים‬ ‫סדרים‬ ‫אי‬ 68‫החלטת‬ ‫אודות‬ ‫נכון‬ ‫דיווח‬ ‫כוללים‬ ‫התביעה‬ ‫נשוא‬ ‫הפרסומים‬ .‫החקלאו‬ ‫משרד‬‫ת‬, ‫מהימנים‬ ‫מקורות‬ ‫עם‬ ‫שיחות‬ ‫של‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫ותיעוד‬ ‫הפרחים‬ ‫ומועצת‬ ‫אגרקסקו‬ ‫אישר‬ ‫החקלאות‬ ‫שמשרד‬ ‫מחלוקת‬ ‫אין‬ .‫עצמה‬ ‫הכתבה‬ ‫מושאי‬ ‫ועם‬ ‫בדבר‬ ‫הנוגעים‬ ,‫לתובע‬ ‫התשלום‬ ‫את‬‫אין‬ ‫וכן‬ ,‫התובע‬ ‫של‬ ‫לגרסתו‬ ‫בפועל‬ ‫התקבל‬ ‫שלא‬ ‫תשלום‬ .‫הציבורית‬ ‫מהקופה‬ ‫פיצוי‬ ‫קיבל‬ ‫שהתובע‬ ‫מחלוקת‬ 69‫כי‬ ‫נאמר‬ ‫התוכנית‬ ‫במסגרת‬ .‫החקלאו‬ ‫משרד‬‫ת‬‫הכרוב‬ ‫למגדלי‬ ‫תמיכה‬ ‫מתן‬ ‫אישר‬ ‫כספים‬ ,‫לרבות‬ ,‫הציבורית‬ ‫מהקופה‬ ‫כספים‬ ‫קיבל‬ ‫התובע‬ ‫וכי‬ ‫התובע‬ ‫ביניהם‬ ,‫הסיני‬ ‫למכתב‬ ‫ביחס‬ .‫הצמחים‬ ‫ממועצת‬‫פירט‬ ‫ובו‬ ‫הכתבה‬ ‫שידור‬ ‫ביום‬ ‫התובע‬ ‫ע"י‬ ‫שנשלח‬ ‫לא‬ ,‫נשלח‬ ‫אם‬ ‫אף‬ ,‫זה‬ ‫מכתב‬ ‫שממילא‬ ‫הרי‬ ,‫התוכנית‬ ‫נשוא‬ ‫לעניינים‬ ‫התייחסותו‬ ‫את‬ .‫המוסכמים‬ ‫התשלומים‬ ‫את‬ ‫העביר‬ ‫טרם‬ ‫החקלאות‬ ‫משרד‬ ‫לפיה‬ ‫טענה‬ ‫כל‬ ‫בו‬ ‫נכללה‬ ‫ולכן‬ ‫מדויקים‬ ‫הדברים‬ ‫שעיקר‬ ‫הרי‬ ‫מדויק‬ ‫שאינו‬ ‫כשלהו‬ ‫פרט‬ ‫בתכנית‬ ‫שפורסם‬ ‫ככל‬ ‫מדובר‬‫די‬ ‫בהם‬ ‫שאין‬ ‫דברים‬ ‫בזוטי‬‫לבי‬‫ס‬.‫התביעה‬ ‫וס‬
 14. 14. 70‫שמטרתה‬ ‫תחקירים‬ ‫תוכנית‬ ‫היא‬ ‫התביעה‬ ‫נשוא‬ ‫הפרסום‬ ‫נעשה‬ ‫שבה‬ ‫התוכנית‬ . ‫למען‬ ‫נועדה‬ ‫התוכנית‬ .‫ופוליטיים‬ ‫ציבוריים‬ ,‫חברתיים‬ ‫נושאים‬ ‫היום‬ ‫לסדר‬ ‫להעלות‬ .‫תקין‬ ‫מנהל‬ ‫קידום‬ ‫שעיקרם‬ ‫ודעה‬ ‫מידע‬ ‫ביקורת‬ ‫בה‬ ‫ומתפרסמים‬ ‫ולטובתו‬ ‫הציבור‬ 71‫תכנית‬ .‫תיעוד‬ ,‫רלוונטיים‬ ‫מקורות‬ ‫עם‬ ‫ראיונות‬ ‫שכלל‬ ‫תחקיר‬ ‫שנערך‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫למסור‬ ‫מספיקה‬ ‫שהות‬ ‫להם‬ ‫כשניתנה‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫בכתבה‬ ‫הנזכרים‬ ‫של‬ ‫תגובותיהם‬ .‫גרסתם‬ ‫את‬ 72‫המקרה‬ ‫את‬ ,‫היתר‬ ‫ובין‬ ,‫דאז‬ ‫השלטון‬ ‫במפלגת‬ ‫סדרים‬ ‫אי‬ ‫של‬ ‫שורה‬ ‫חשפה‬ ‫התוכנית‬ . ‫חב‬ ‫שהיה‬ ,‫התובע‬ ‫שקיבל‬ ‫הייחודית‬ ‫התמיכה‬ ‫של‬ ‫הפרטני‬‫ויו"ר‬ ‫הליכוד‬ ‫מפלגת‬ ‫ר‬ .‫הליכוד‬ ‫סניף‬‫בהק‬‫ש‬‫לפרסם‬ ‫תקשורת‬ ‫אנשי‬ ‫על‬ ‫וחברתית‬ ‫מוסרית‬ ‫חובה‬ ‫קיימת‬ ‫זה‬ ‫ר‬ ‫לביקורת‬ ‫חשופים‬ ,‫ביניהם‬ ‫והתובע‬ ,‫ציבור‬ ‫אישי‬ .‫וחברתיים‬ ‫פוליטיים‬ ‫סדרים‬ ‫אי‬ ‫התנהלותם‬ ,‫פעילותם‬ ‫את‬ ‫לבקר‬ ‫עיתונאית‬ ‫חובה‬ ‫אף‬ ‫וקיימת‬ ,‫ותקשורתית‬ ‫ציבורית‬ ‫ומחדליה‬‫ם‬.‫אלו‬ ‫של‬ 73‫הפרסום‬ .‫סעיף‬ ‫הגנת‬ ‫תחת‬ ‫גם‬ ‫חוסה‬ ‫התכנית‬ ‫נשוא‬15(4‫איסור‬ ‫לחוק‬ )‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬. ‫שנתקבלו‬ ‫להחלטות‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫התובע‬ ‫מקורבי‬ ‫התנהגות‬ ‫על‬ ‫דעה‬ ‫הובעה‬ ‫בתוכנית‬ ‫הכתבה‬ ‫שידור‬ ‫בעת‬ ‫שכיהן‬ ‫ציבור‬ ‫איש‬ ‫הוא‬ ‫התובע‬ .‫להתנהלותו‬ ‫וביחס‬ ‫לתובע‬ ‫ביחס‬ ‫ציבורי‬ ‫לעניין‬ ‫ביחס‬ ,‫הפרחים‬ ‫במועצת‬ ‫אגף‬ ‫ראש‬ ,‫ציבורי‬ ‫בתפקיד‬‫תמיכה‬ ‫קבלת‬ , ‫להיווכח‬ ‫בכדי‬ ‫סבירים‬ ‫אמצעים‬ ‫שננקטו‬ ‫ולאחר‬ ,‫הציבורית‬ ‫מהקופה‬ ‫ייחודית‬ ‫כספית‬ .‫אמת‬ ‫שהאמור‬ 74‫סעיף‬ ‫הגנת‬ ‫תחת‬ ‫אף‬ ‫חוסה‬ ‫הפרסום‬ .15(9‫איסור‬ ‫לחוק‬ )‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬‫כוללת‬ ‫התוכנית‬ . ,‫הפרחים‬ ‫מועצת‬ ‫החלטת‬ ‫אודות‬ ‫והוגן‬ ‫נכון‬ ‫דיווח‬‫החקלאו‬ ‫משרד‬‫ת‬‫לתמוך‬ ‫ואגרקסקו‬ ‫כר‬ ‫במגדלי‬ ‫דווקא‬.‫אחרים‬ ‫חקלאים‬ ‫במגדלים‬ ‫ולא‬ ‫סיני‬ ‫וב‬ 75‫דו"ח‬ ‫פרסומי‬ ‫עקב‬ ‫נוכח‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫טוב‬ ‫שם‬ ‫אין‬ ‫לתובע‬ .‫המדינ‬ ‫מבקר‬‫ה‬‫לשנת‬2004. ‫כי‬ ‫לטענתו‬ ‫בקשר‬ ‫מסמכים‬ ‫צרף‬ ‫לא‬ ‫התובע‬"‫החקלאו‬ ‫משרד‬‫ת‬,"‫חלקו‬ ‫את‬ ‫שילם‬ ‫לא‬ ‫תביעתו‬ ‫בכתב‬ ‫שנזכר‬ ‫הפשרה‬ ‫והסכם‬ ‫המשפטיים‬ ‫ההליכים‬ ‫מסמכי‬ ,‫לרבות‬ ‫לא‬ ‫אף‬ ‫אלו‬ ‫וטענותיו‬,‫התוכנית‬ ‫שידור‬ ‫ביום‬ ‫לשיטתו‬ ‫שנשלח‬ ‫במכתב‬ ‫הועלו‬ 7.12.2005. 76‫לפגוע‬ ‫בכדי‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫הכתבה‬ ‫בפרסום‬ .‫יד‬ ‫במשלח‬‫ו‬‫דרשה‬ ‫הצמחים‬ ‫מועצת‬ .‫התובע‬ ‫של‬ ‫דו"ח‬ ‫יישום‬ ‫את‬‫המדינ‬ ‫מבקר‬‫ה‬‫לשנת‬2004‫את‬ ‫ובכך‬‫התפטרות‬‫ו‬,‫התובע‬ ‫של‬ .‫הכתבה‬ ‫שידור‬ ‫לפני‬ ‫רבות‬ ‫פעמים‬ ‫והכרעה‬ ‫דיון‬ .‫ב‬ 77‫של‬ ‫עניינה‬ .‫האחד‬ :‫פרסומים‬ ‫שני‬ ‫התביעה‬-‫ברקאי‬ ‫רזי‬ ‫עם‬ ‫צה"ל‬ ‫בגלי‬ ‫הבקר‬ ‫בתכנית‬ ‫ביום‬7.12.05‫והשנייה‬ ,"‫"בולדוזר‬ ‫לתכנית‬ ‫כפרומו‬ ‫רוזנטל‬ ‫התארח‬ ‫בה‬ ,-‫התכנית‬ .‫בטלוויזיה‬ ‫ערב‬ ‫באותו‬ "‫"בולדוזר‬
 15. 15. 78‫לקבלת‬ ‫ראוי‬ ‫בלתי‬ ‫סריזדה‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ,‫רוזנטל‬ ‫של‬ ‫לשיטתו‬ ‫ואף‬ ‫דוד‬ ‫בן‬ ‫של‬ ‫לשיטתו‬ . ‫ש‬ ‫הנזקים‬ ‫בשל‬ ‫פיצוי‬‫ידם‬ ‫על‬ ‫שהועלתה‬ ‫לטענה‬ ‫(בכפוף‬ ‫החרם‬ ‫עקב‬ ‫לו‬ ‫נגרמו‬‫בכתבי‬ ‫הטענו‬‫ת‬‫נגרמו‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫והסיכומים‬‫א‬ ‫נזקים‬‫ש‬‫תוך‬ "‫ידיעה‬ ‫"מחוסר‬ ‫הועלתה‬ ‫כי‬ ‫דומה‬ ‫ר‬ ‫לתת‬ ‫היה‬ ‫ראוי‬ ‫כי‬ ‫הייתה‬ ‫דוד‬ ‫בן‬ ‫של‬ ‫המפורשת‬ ‫טענתו‬ .)‫כדבעי‬ ‫הוכחו‬ ‫שלא‬ ‫טענה‬ ‫כ‬ ‫בהינתן‬ ,‫מקום‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫אך‬ ,‫החרם‬ ‫עקב‬ ‫שניזוקו‬ ‫החקלאים‬ ‫לכל‬ ‫פיצוי‬‫שאר‬ ‫י‬ ‫החקלאים‬ ‫ולשני‬ ‫לסריזדה‬ ‫תמיכה‬ ‫ליתן‬ ,‫תמיכה‬ ‫או‬ ‫פיצוי‬ ‫קיבלו‬ ‫לא‬ ‫החקלאים‬ .‫טענתו‬ ‫גם‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ,‫רוזנטל‬ ‫של‬ ‫הנגדית‬ ‫מחקירתו‬ ‫כעולה‬ .‫הנוספים‬ 79‫עקב‬ ‫לסריזדה‬ ‫שנגרם‬ ‫הנזק‬ ‫האם‬ ‫בשאלה‬ ‫היא‬ ‫הצדדים‬ ‫שבין‬ ‫המרכזית‬ ‫המחלוקת‬ . ‫לשאר‬ ‫שנגרמו‬ ‫מהנזקים‬ "‫בחומרתו‬ ‫ומובדל‬ ‫מובהק‬ ‫"יחיד‬ ‫היה‬ ‫החרם‬,‫החקלאים‬ ‫או‬ ,‫התובע‬ ‫כגרסת‬ ,)‫נוספים‬ ‫חקלאים‬ ‫(ולשני‬ ‫לסריזדה‬ ‫פיצוי‬ ‫מתן‬ ‫הצדיק‬ ‫ומשכך‬ ‫בשל‬ ‫ניתן‬ ‫לסריזדה‬ ‫שניתן‬ ‫והפיצוי‬ ,‫בחומרתו‬ ‫ומובדל‬ ‫מובהק‬ ‫יחיד‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫שהנזק‬ .‫עת‬ ‫באותה‬ ‫השלטון‬ ‫מפלגת‬ ‫עם‬ ‫הפוליטיים‬ ‫קשריו‬ 80‫ת‬ ‫צוינו‬ ,‫התביעה‬ ‫נשוא‬ ‫העיקרי‬ ‫הפרסום‬ ‫נעשה‬ ‫בה‬ ,‫הטלוויזיה‬ ‫בתכנית‬ .‫שונים‬ ‫חומים‬ ‫כספיות‬ ‫הטבות‬ ,‫השלטון‬ ‫למפלגת‬ ‫מקורבים‬ ‫קיבלו‬ ‫התוכנית‬ ‫עושי‬ ‫לדעת‬ ‫שבהם‬ ‫התייחסות‬ ‫נעשתה‬ ‫החקלאות‬ ‫תחום‬ ‫כאשר‬ ,‫התקשורת‬ ‫בתחום‬ ‫כגון‬ ,‫ענייניות‬ ‫בלתי‬ .‫לתובע‬ 81‫שצורף‬ ‫מהתוכנית‬ ‫בציטוט‬ ‫המופיעים‬ ‫מקטעים‬ ‫במספר‬ ‫נעשתה‬ ‫לתובע‬ ‫ההתייחסות‬ . ‫כנספח‬2‫התביע‬ ‫לכתב‬‫ה‬: ‫הראשון‬ ‫הקטע‬-‫עם‬ ‫יחד‬ ‫שביניהם‬ ‫הדברים‬ ‫חילופי‬ ,‫רוזנטל‬ ‫ע"י‬ ‫דוד‬ ‫בן‬ ‫של‬ ‫ריאיון‬ ‫מקיבוץ‬ ‫גזר‬ ‫מגדל‬ ‫חקלאי‬ ‫של‬ ‫והריאיון‬ ‫הכתוביות‬‫שלו‬‫ח‬‫למרות‬ ‫פיצוי‬ ‫קיבל‬ ‫שלא‬ ,‫ות‬ .‫החרם‬ ‫עקב‬ ‫נזק‬ ‫לקיבוץ‬ ‫נגרם‬ ‫שלדבריו‬ ‫השני‬ ‫הקטע‬-.‫הצמחים‬ ‫במועצת‬ ‫רוזנטל‬ ‫של‬ ‫ביקורו‬ 82‫ואמ‬ ‫דוד‬ ‫בן‬ ‫התראיין‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫הראשון‬ ‫בקטע‬ .‫ע"י‬ ‫נמסרו‬ ‫שהם‬ ‫כפי‬ ‫הנזקים‬ ‫"סך‬ ‫כי‬ ‫ר‬ ‫על‬ ‫עלה‬ ‫הייצוא‬ ‫חברות‬30‫אצל‬ ‫דיון‬ ‫נעשה‬ ‫וכי‬ ,)‫החקלאים‬ ‫(לכל‬ "‫שקלים‬ ‫מיליוני‬ ‫מנכ"ל‬‫החקלאו‬ ‫משרד‬‫ת‬‫תקציבי‬ ‫מקור‬ ‫שאין‬ ‫הייתה‬ ‫והתשובה‬ ‫הנתונים‬ ‫כל‬ ‫הוצגו‬ ‫בו‬ , ‫אם‬ ‫אבל‬ ,‫קשה‬ ‫תחום‬ ‫זה‬ ‫חקלאות‬ ,‫נכון‬ ‫"אז‬ :‫ואומר‬ ‫ממשיך‬ ‫רוזנטל‬ .‫ההוצאה‬ ‫לכיסוי‬ ‫חקלא‬ ‫אתה‬‫ממושב‬ ‫סריזדה‬ ‫ניסן‬ ‫כמו‬ ,‫הליכוד‬ ‫של‬ ‫סניף‬ ‫ראש‬ ‫וגם‬ ,‫סיני‬ ‫כרוב‬ ‫שמגדל‬ ‫י‬ ‫לאחר‬ ‫חודשים‬ ‫"ומספר‬ :‫דוד‬ ‫בן‬ ‫אומר‬ ‫בתגובה‬ ."‫לדאוג‬ ‫מה‬ ‫לך‬ ‫אין‬ ,‫תש"ז‬ ‫פעמי‬ ‫מיתר‬ ‫הסיני‬ ‫הכרוב‬ ‫של‬ ‫החרם‬ ‫נזקי‬ ‫בעיות‬ ‫את‬ ‫לבודד‬ ‫ניסו‬ ,‫כץ‬ ‫השר‬ ‫של‬ ‫הכניסה‬ .‫הזו‬ ‫האפשרות‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ,‫ייחודי‬ ‫כמקרה‬ ‫אותה‬ ‫ולהציג‬ ‫הבעיות‬‫יש‬ ,‫רבותיי‬ ,‫אמרתי‬ ‫למישהו‬ ‫פותר‬ ‫אתה‬ ...‫אותך‬ ‫מציב‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ,‫זה‬ ‫את‬ ‫לבודד‬ ‫ולנסות‬ ‫רוחבית‬ ‫בעיה‬ ‫כאן‬ ‫"בארץ‬ :‫כתובית‬ ‫הופיעה‬ ‫הדברים‬ ‫ברקע‬ ."‫האחרים‬ ‫מול‬ ‫בבעיה‬ ‫נמצא‬ ‫ואתה‬ ‫בעיה‬ ."‫שבהם‬ ‫הגדול‬ ‫הוא‬ ‫סריזדה‬ ‫ניסן‬ ,‫סיני‬ ‫כרוב‬ ‫מגדלי‬ ‫שלושה‬ 83‫כי‬ ‫לסירוגין‬ ‫ורוזנטל‬ ‫דוד‬ ‫בן‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נאמר‬ ‫בהמשך‬ .‫להקים‬ ‫החליטו‬ ‫זאת‬ ‫למרות‬‫במשרד‬ ‫החקלאו‬‫ת‬‫הוא‬ ‫המקרה‬ ‫אם‬ ‫משפטי‬ ‫ייעוץ‬ ‫לקבל‬ ‫כדי‬ ‫סיני‬ ‫כרוב‬ ‫לענייני‬ ‫חריגים‬ ‫וועדת‬ ‫"הוועדה‬ :‫רוזנטל‬ ‫אומר‬ ‫ואז‬ ,‫שבדו"ח‬ ‫המקרים‬ ‫משאר‬ ‫בחומרתו‬ ‫ומובדל‬ ‫ומובהק‬ ‫יחיד‬ ‫ומהטעם‬ ,‫ומובדל‬ ‫מובהק‬ ,‫יחיד‬ ‫הוא‬ ‫סריזדה‬ ‫של‬ ‫המקרה‬ ‫אם‬ ‫להליט‬ ‫הצליחה‬ ‫לא‬ ‫ה‬ ‫שהוועדה‬ ‫הפשוט‬‫את‬ ‫קיבל‬ ‫סריזדה‬ ,‫זאת‬ ‫ולמרות‬ ,‫התכנסה‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ‫זאת‬
 16. 16. "‫אנשים‬ ‫מהרבה‬ ‫לקחת‬ ‫וזה‬ ‫ציבורית‬ ‫קופה‬ ‫זו‬ ‫"סה"כ‬ ‫דוד‬ ‫בן‬ ‫אומר‬ ‫כך‬ ‫ועל‬ "‫הכסף‬ ‫לא‬ ‫אחר‬ ‫חקלאי‬ ‫כשאף‬ ‫כסף‬ ‫קיבל‬ ‫שהוא‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫מסביר‬ ‫אתה‬ ‫"איך‬ :‫מקשה‬ ‫ורוזנטל‬ ‫כך‬ ‫על‬ ."‫פוליטיים‬ ‫שיקולים‬ ‫ממש‬ .‫פוליטיים‬ ‫"שיקולים‬ :‫משיב‬ ‫דוד‬ ‫ובן‬ "?‫כסף‬ ‫קיבל‬ ‫מפר‬‫ט‬‫הוא‬ ‫כץ‬ ‫ישראל‬ ‫והשר‬ ‫במרחבים‬ ‫הליכוד‬ ‫סניף‬ ‫יו"ר‬ ‫הוא‬ ‫שסריזדה‬ ‫רוזנטל‬ ."‫רע‬ ‫נראה‬ ‫הזה‬ ‫"החיבור‬ ‫דוד‬ ‫בן‬ ‫משיב‬ ‫כך‬ ‫ועל‬ ,‫פוליטית‬ ‫תנועה‬ ‫מאותה‬ 84‫מקיבוץ‬ ,‫גזר‬ ‫מגדל‬ ,‫חקלאי‬ ‫רוזנטל‬ ‫מראיין‬ ‫בהמשך‬ .‫שלו‬‫ח‬‫נזקי‬ ‫על‬ ‫פיצוי‬ ‫קיבל‬ ‫שלא‬ ‫ות‬ ‫פי‬ ‫"על‬ :‫כתובית‬ ‫וברקע‬ ‫החרם‬‫החקלאו‬ ‫משרד‬‫ת‬‫מח‬ ‫למעלה‬ ,‫הועברו‬ ‫שקלים‬ ‫מיליון‬ ‫צי‬ ."‫הסיני‬ ‫הכרוב‬ ‫לענייני‬ ‫ולחבריו‬ ‫לסריזדה‬ 85‫סריזדה‬ ,‫לכסף‬ ‫"בנוסף‬ :‫שאומר‬ ‫רוזנטל‬ ‫ע"י‬ ‫דוד‬ ‫בן‬ ‫של‬ ‫לראיון‬ ‫התכנית‬ ‫חוזרת‬ ‫בהמשך‬ . ‫פרס‬ ‫קיבל‬ ‫גם‬-‫המינוי‬ ‫של‬ ‫"החיבור‬ :‫אומר‬ ‫דוד‬ ‫ובן‬ ,"‫הצמחים‬ ‫במועצת‬ ‫נחשב‬ ‫ג'וב‬ ‫תמוה‬ ‫מאוד‬ ‫מאוד‬ ‫לי‬ ‫נראה‬ ‫גם‬ ‫הוא‬ ,‫הזה‬ ‫לתשלום‬ ‫הזה‬‫נעשו‬ ‫שהדברים‬ ‫משום‬ ‫דוד‬ ‫ובן‬ "‫טוב‬ ‫לא‬ ‫"מריח‬ :‫רוזנטל‬ ‫אומר‬ ‫בתגובה‬ ."‫לשני‬ ‫אחד‬ ‫קשורים‬ ‫והם‬ ,‫בסמיכות‬ ."‫טוב‬ ‫לא‬ ‫"מריח‬ :‫מאשר‬ 86‫לברך‬ ‫"רציתי‬ ‫באמרו‬ ‫הצמחים‬ ‫מועצת‬ ‫למשרד‬ ‫נכנס‬ ‫רוזנטל‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫השני‬ ‫בקטע‬ . ‫אז‬ ‫החקלאות‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫בהגרלה‬ ‫הזכייה‬ ‫על‬ ‫וגם‬ ‫החדש‬ ‫המינוי‬ ‫על‬ ‫סריזדה‬ ‫את‬ ‫יצאתי‬‫"אני‬ ‫ואומר‬ ‫במקום‬ ‫הנמצאות‬ ‫למזכירות‬ ‫פונה‬ ‫רוזנטל‬ ."... ‫הצמחים‬ ‫למועצת‬ ‫רוזנטל‬ ‫מבקר‬ ‫בהמשך‬ .‫בפגישה‬ ‫שהתובע‬ ‫בתשובה‬ ‫ונענה‬ "‫ניסן‬ ‫ו"איפה‬ "‫לסריזדה‬ ,‫לכן‬ ‫קודם‬ ‫קיים‬ ‫היה‬ ‫שלא‬ ‫לתפקיד‬ ‫אזולאי‬ ‫מירי‬ ‫המנכ"ל‬ ‫עוזרת‬ ‫של‬ ‫המינוי‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫יש‬ ‫מה‬ .,‫סריזדה‬ ‫ניסן‬ ...‫אותי‬ ‫"משגעים‬ :‫ואומר‬ ‫וממשיך‬‫הכסף‬ ‫איפה‬ ?‫בחדר‬ ‫פה‬ ‫סריזדה‬ ,‫מחכה‬ ‫אני‬ ‫"בעוד‬ :‫ובהמשך‬ "...?‫אותו‬ ‫מחביא‬ ‫הוא‬ ‫איפה‬ ?‫קיבל‬ ‫שהוא‬ "...‫מסודרת‬ ‫פגישה‬ ‫איתו‬ ‫לתאם‬ ‫לנסות‬ ‫החלטתי‬ .‫האחורית‬ ‫מהדלת‬ ‫התחמק‬ ‫לקבוע‬ ‫או‬ ‫טלפונית‬ ‫התובע‬ ‫את‬ ‫להשיג‬ ‫הועיל‬ ‫ללא‬ ‫מנסה‬ ‫רוזנטל‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫ובהמשך‬ .‫פגישה‬ ‫אתו‬ 87‫רוזנטל‬ ‫מגיע‬ ‫השלישי‬ ‫בקטע‬ .‫סריזדה‬ ‫נוכח‬ ‫בה‬ ‫לישיבה‬ ‫ונכנס‬ ‫הצמחים‬ ‫למועצת‬ ‫מחפש‬ ‫"אני‬ ‫לו‬ ‫אומר‬ ‫ורוזנטל‬ "‫הישיבה‬ ‫"אחרי‬ ‫לו‬ ‫אומר‬ ‫התובע‬ .‫אתו‬ ‫לדבר‬ ‫ומבקש‬ "‫אתי‬ ‫"תתאם‬ ‫לו‬ ‫משיב‬ ‫התובע‬ ."‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫מתחמק‬ ‫אתה‬ ,‫זמן‬ ‫הרבה‬ ‫כבר‬ ‫אותך‬ ,‫דבר‬ ‫של‬ ‫סיכומו‬ ."‫תיתמם‬ ‫אל‬ ,‫אותך‬ ‫מחפש‬ ‫שבועיים‬ ‫כבר‬ ‫"אני‬ :‫אומר‬ ‫ורוזנטל‬ ‫ואחרי‬ ‫שהתובע‬‫בין‬ ‫מתפתח‬ ‫ואז‬ ,‫ושיצא‬ ‫בישיבה‬ ‫מפריע‬ ‫שהוא‬ ‫לרוזנטל‬ ‫אומרים‬ ‫ם‬ :‫הבא‬ ‫ודברים‬ ‫הדין‬ ‫וסריזדה‬ ‫רוזנטל‬ ‫שמכל‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫זה‬ ‫איך‬ .‫עליה‬ ‫תענה‬ ‫מבקש‬ ‫אני‬ ,‫אחת‬ ‫שאלה‬ ‫לי‬ ‫יש‬ ... :‫רוזנטל‬ .‫קיבלת‬ ‫אתה‬ ‫רק‬ ,‫פיצוי‬ ‫שדרוש‬ ‫החקלאים‬ ‫זה‬ ‫לאחר‬ ‫תחכה‬ ‫הזאת‬ ‫השאלה‬ :‫סריזדה‬ ‫תדבר‬ ‫אתה‬ ‫אבל‬ ‫בסדר‬ : ‫רוזנטל‬.‫זה‬ ‫אחרי‬ ‫איתי‬ .‫בוודאי‬ :‫סריזדה‬ ."‫לך‬ ‫אחכה‬ ‫אני‬ ,‫אוקיי‬ :‫רוזנטל‬

×