Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

כתב אישום יוסף אליצור ל

181 views

Published on

הסתה לאלימות

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

כתב אישום יוסף אליצור ל

  1. 1. ‫ב‬‫בית‬‫משפט‬‫תקווה‬ ‫בפתח‬ ‫השלום‬‫ת.פ‬ ‫המאשימה‬:‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫פרקליט‬ ‫באמצעות‬‫ות‬‫מרכז‬ ‫מחוז‬ '‫רח‬‫סולד‬ ‫הנריטה‬1‫תל‬-‫אביב‬‫מיקוד‬ ,61330 ‫טלפון‬:03-6970222:‫פקס‬03-6959567 -‫ד‬ ‫ג‬ ‫נ‬- ‫הנאש‬‫ם‬:‫אליצור‬ ‫יוסף‬ ‫יליד‬19.6.77‫ת.ז‬ ‫יצהר‬ ‫אישום‬ ‫כתב‬ ‫חלק‬‫כללי‬: 1.‫בתקופ‬‫השנים‬ ‫בין‬ ‫משמע‬ ,‫האישום‬ ‫לכתב‬ ‫הרלוונטית‬ ‫ה‬2014-2013‫בשטחי‬ ‫אירעו‬ , .‫ערבים‬ ‫כלפי‬ ‫רבים‬ ‫אלימים‬ ‫אירועים‬ ,‫ובישראל‬ ‫ושומרון‬ ‫יהודה‬ 2.‫ביום‬30.4.13‫אביתר‬ ‫יצהר‬ ‫תושב‬ ‫נרצח‬ ,‫שבשומרון‬ ‫תפוח‬ ‫בצומת‬ ,‫הבוקר‬ ‫בשעות‬ ,‫ז"ל‬ ‫בורובסקי‬‫פלסטיני‬ ‫מפגע‬ ‫שביצע‬ ‫דקירה‬ ‫בפיגוע‬"‫ז‬ ‫בורובסקי‬ ‫"רצח‬ :‫(להלן‬)"‫ל‬. 3.‫בסעיף‬ ‫מהאמור‬ ‫כחלק‬1‫וסביב‬ ,‫ז"ל‬ ‫בורובסקי‬ ‫רצח‬ ‫לאחר‬ ,‫לעיל‬‫השלושים‬ ‫יום‬ ‫ביום‬ ‫חל‬ ‫אשר‬ ‫ז"ל‬ ‫בורובסקי‬ ‫רצח‬ ‫על‬ ‫לאבלות‬30.5.13,,‫לו‬ ‫כתגובה‬‫אירעו‬‫בשטחי‬ ‫ערבים‬ ‫כלפי‬ ‫אלימים‬ ‫אירועים‬ ‫ושומרון‬ ‫יהודה‬. 4.‫ב‬‫בו‬ ‫הנקובים‬ ‫הספציפיים‬ ‫במועדים‬ ‫לרבות‬ ,‫האישום‬ ‫לכתב‬ ‫הרלוונטית‬ ‫תקופה‬‫שימ‬ ,‫ש‬ ‫ביצהר‬ "‫חי‬ ‫יוסף‬ ‫"עוד‬ ‫בישיבת‬ ‫בכיר‬ ‫ומורה‬ ‫רב‬ ‫הנאשם‬‫מורה‬ ‫וכן‬ ,‫במועצה‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫שומרון‬ ‫האזורית‬. 5.‫משנת‬ ‫החל‬2012‫לכך‬ ‫בסמוך‬ ‫או‬,,‫זה‬ ‫אישום‬ ‫כתב‬ ‫הגשת‬ ‫מועד‬ ‫ועד‬‫במועדים‬ ‫לרבות‬ ,‫האישום‬ ‫לכתב‬ ‫הרלוונטיים‬‫האינטרנט‬ ‫באתר‬ ‫קבוע‬ ‫דעה‬ ‫טור‬ ‫בעל‬ ‫הנאשם‬ ‫היה‬ "‫היהודי‬ ‫"הקול‬ ‫החדשותי‬(www.hakolhayehudi.co.il-"‫היהודי‬ ‫הקול‬ ‫"אתר‬ :‫להלן‬ "‫"האתר‬ ‫או‬)‫פרסם‬ ‫בו‬ ,‫ברבים‬‫לעת‬ ‫מעת‬,‫או‬ ‫בעצמו‬‫הרלוונטיים‬ ‫הגורמים‬ ‫באמצעות‬ ‫במערכת‬‫אתר‬‫זהותם‬ ‫אשר‬ ,‫היהודי‬ ‫הקול‬‫אינה‬ ‫תקופה‬ ‫באותה‬,‫למאשימה‬ ‫ידועה‬ ‫לשם‬ ‫שכתב‬ ‫שונים‬ ‫דעה‬ ‫מאמרי‬‫כאמור‬ ‫ברבים‬ ‫פרסומם‬.
  2. 2. 2 6.‫בש‬‫ניים‬‫הד‬ ‫ממאמרי‬,‫כאמור‬ ‫פרסם‬ ‫אשר‬ ‫עה‬‫פרסם‬ ‫אותם‬‫רצח‬ ‫לאחר‬ ‫בסמוך‬ ‫לפני‬ ‫ובסמוך‬ ,‫ז"ל‬ ‫בורובסקי‬‫השלו‬ ‫יום‬, ‫ז"ל‬ ‫בורובסקי‬ ‫רצח‬ ‫על‬ ‫לאבלות‬ ‫שים‬‫הסית‬ ‫לאלימות‬ ‫הנאשם‬.‫הם‬ ‫באשר‬ ‫ערבים‬ ‫נגד‬ ‫א‬.:‫העובדות‬ 1.‫ביום‬1.5.13,‫ז"ל‬ ‫בורובסקי‬ ‫רצח‬ ‫לאחר‬ ‫יממה‬ ,‫פ‬‫הנאשם‬ ‫רסם‬‫באתר‬‫היהודי‬ ‫הקול‬ ‫מאמר‬‫דעה‬‫להתייאש‬ ‫"אסור‬ ‫כותרתו‬ ‫אשר‬-‫היתר‬ ‫בין‬ ‫כתב‬ ‫בו‬ ,"‫דעה‬ !‫יש‬ ‫לצמוח‬ ‫רק‬ ‫במקור‬ ‫אינם‬ ‫(הדגשים‬ ‫הבאים‬ ‫הדברים‬ ‫את‬-:)‫ר.ר‬ ‫של‬ ‫ומתרחבת‬ ‫ההולכת‬ ‫תופעה‬ ‫"ישנה‬‫האויב‬ ‫כנגד‬ ‫חמים‬ ‫יהודים‬ ‫שעושים‬ ‫פעולות‬. ‫מי‬ ‫אבל‬ ,‫לפינה‬ ‫שנדחק‬ ‫ציבור‬ ‫של‬ ‫נואשים‬ ‫מעשים‬ ‫בכך‬ ‫לראות‬ ‫אפשר‬‫כי‬ ‫יבחין‬ ‫שיתקרב‬ .‫היהודים‬ ‫בטחון‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ ‫שלוקח‬ ‫וגדל‬ ‫הולך‬ ‫ציבור‬ ‫של‬ ‫בניצנים‬ ‫מדובר‬ ,‫הי"ד‬ ‫בורובסקי‬ ‫אביתר‬ ,‫הקדוש‬ ‫של‬ ‫הירצחו‬ ‫אחרי‬‫ברחבי‬ ‫שונות‬ ‫פעולות‬ ‫התבצעו‬ ‫הארץ‬‫כנגד‬ ‫בעיקר‬ ‫כוונו‬ ‫הפעולות‬ .,‫הערבית‬ ‫האוכלוסיה‬...‫פשע‬ ‫על‬ ‫המחפה‬ ‫חזון‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫ציבור‬ ‫ומתרקם‬ ‫שהולך‬ ‫הוא‬ ‫העיקר‬‫את‬ ‫שמייצג‬ ‫שלטון‬ ‫של‬ ‫חזון‬ ,‫אחר‬ .‫היהודי‬ ‫העם‬‫האויב‬ ‫בשטח‬ ‫פעולות‬ ‫פועל‬ ‫גם‬ ‫הזה‬ ‫הציבור‬‫נובעות‬ ‫אינן‬ ‫הללו‬ ‫הפעולות‬ . ;‫מייאוש‬‫חדש‬ ‫ציבור‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ראש‬ ‫הרמת‬ ‫של‬ ‫ראשוניים‬ ‫מעשים‬ ‫הן‬.‫הללו‬ ‫במעשים‬ ‫היהודים‬ ‫להתבטא‬ ‫מתחילים‬‫המפוכחים‬‫הקיום‬ ‫עיקר‬ ‫היא‬ ‫שהיהדות‬ ‫שמבינים‬ ‫אלה‬ , .‫פה‬ ‫שלנו‬‫המעשים‬‫ודאגה‬ ,‫הדדית‬ ‫ערבות‬ ,‫יהודי‬ ‫אמון‬ ‫של‬ ‫ראשונים‬ ‫ניצנים‬ ‫הם‬ ‫הללו‬ ‫ובעולם‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫היהודים‬ ‫לשלום‬."... ‫מאמר‬‫ל‬ ‫זכה‬ ‫זה‬-23‫תגובות‬‫בהן‬ ‫נכתב‬ ‫השאר‬ ‫ובין‬ ,‫ואוהדות‬ ‫תומכות‬ ‫חלקן‬ ,: ,"!‫יוסי‬ ‫רבי‬ ,‫ישראל‬ ‫את‬ ‫והושעת‬ ‫זה‬ ‫בכחך‬ ‫לך‬ .‫ואמת‬ ‫שלום‬ ‫דברי‬ !‫"שכוייח‬‫"דיבורים‬ ‫יקרים‬‫חז‬ ‫וחשובים..רק‬‫"אמת‬ ,"‫ואמץ‬ ‫ק‬-."‫יפרוץ‬ ‫וכן‬ ‫ירבה‬ ‫כן‬ 2.‫ביום‬28.5.13‫ביום‬ ‫חל‬ ‫אשר‬ ‫ז"ל‬ ‫בורובסקי‬ ‫רצח‬ ‫על‬ ‫לאבלות‬ ‫השלושים‬ ‫יום‬ ‫ערב‬ , 30.5.13,‫פ‬‫רסם‬‫דעה‬ ‫מאמר‬ ‫היהודי‬ ‫הקול‬ ‫באתר‬ ‫הנאשם‬"‫"לתפוס‬ ‫"איך‬ ‫כותרתו‬ ‫אשר‬ ‫מחיר‬ ‫תג‬ ‫מבצעי‬ ‫את‬-‫אינם‬ ‫(הדגשים‬ ‫הבאים‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫כתב‬ ‫בו‬ ,"‫דעה‬ ‫במקור‬-:)‫ר.ר‬ ‫של‬ ‫בכישרונותיהם‬ ‫להמעיט‬ ‫בא‬ ‫לא‬ ‫"אני‬"‫מחיר‬ ‫"תג‬ ‫מבצעי‬‫וביכולת‬ ,‫האלמוניים‬ ‫זאת‬ ‫ובכל‬ .‫שלהם‬ ‫המבצעית‬-‫הביטחון‬ ‫כוחות‬ ‫של‬ ‫המהדהד‬ ‫לכשלון‬ ‫שהסיבה‬ ‫דומני‬ ‫גם‬ ‫קשורה‬ "‫מחיר‬ ‫"תג‬ ‫מכנים‬ ‫שהם‬ ‫מה‬ ‫שמבצעים‬ ‫אלה‬ ‫בתפיסת‬-‫בעיקר‬ ‫לא‬ ‫אם‬- ‫נוטים‬ ‫הפוליטית‬ ‫ובמערכת‬ ‫בתקשורת‬ ‫שדוברים‬ ‫הביטויים‬ ‫לשלל‬‫לדיון‬ ‫להוסיף‬ .‫בשאלה‬:‫למשל‬‫קומץ‬ ‫את‬ ‫לתפוס‬ ‫מצליחים‬ ‫לא‬ ‫הביטחון‬ ‫שכוחות‬ ‫יתכן‬ ‫"כיצד‬ ‫הכניס‬ ‫הזה‬ ‫במשפט‬ ,‫הנה‬ ."?‫הללו‬ ‫המתועבים‬ ‫המעשים‬ ‫את‬ ‫שמבצעים‬ ‫הקיצונים‬ .‫הגיון‬ ‫שום‬ ‫בהם‬ ‫אין‬ ,‫מובנים‬ ‫לא‬ ,‫מתועבים‬ ‫הללו‬ ‫המעשים‬ :‫יסוד‬ ‫הנחת‬ ‫הנכבד‬ ‫הדובר‬
  3. 3. 3 ‫ממילא‬-‫בק‬ ‫שמדובר‬ ‫ברור‬‫אינם‬ ‫הביטחון‬ ‫שכוחות‬ ‫יתכן‬ ‫וכיצד‬ ,‫והזויים‬ ‫קיצונים‬ ‫ומץ‬ ?‫שכזה‬ ‫קומץ‬ ‫עם‬ ‫מתמודדים‬ ‫היסוד‬ ‫היא‬ ‫היא‬ ,‫בה‬ ‫שבויים‬ ‫הבטחון‬ ‫כוחות‬ ‫שגם‬ ,‫הזו‬ ‫היסוד‬ ‫שהנחת‬ ‫חושב‬ ‫אני‬ ‫צבאי‬ ‫פתרון‬ ‫"אין‬ ‫של‬ ‫בסגנון‬ ‫חיו‬ ‫ששנים‬ ‫בטחון‬ ‫אנשי‬ ‫אותם‬ .‫שלהם‬ ‫המהדהד‬ ‫לכשלון‬ ‫הערבית‬ ‫להתקוממות‬ ‫ושהתייחסו‬ ,"‫לאינתיפאדה‬‫אם‬ ‫(גם‬ ‫וסביר‬ ‫הגיוני‬ ‫דבר‬ ‫כאל‬ ‫שבשם‬ ‫כוחות‬ ‫"מוגזם")...אותם‬ ‫להיות‬ ‫לו‬ ‫לאפשר‬ ‫ולא‬ "‫"גבולות‬ ‫לו‬ ‫לתת‬ ‫צריך‬ ‫הערבית‬ ‫הרצחנות‬ ‫את‬ "‫"להכיל‬ ‫מחליטים‬ ‫הרצחני‬ ‫הערבי‬ ‫הצד‬ ‫את‬ ‫המבינה‬ ‫התפיסה‬ ‫יומיומיים‬ ‫וקלס‬ ‫למשיסה‬ ‫צה"ל‬ ‫חיילי‬ ‫את‬ ‫ולהפקיר‬-‫מסוגלים‬ ‫לא‬ ‫פשוט‬ ‫אנשים‬ ‫אותם‬ ‫להאמין‬‫מו‬ ‫היהודי‬ ‫שהצד‬‫להתקומם‬ ‫כרח‬. ‫הנכר‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫לאלימות‬ ‫מופלגת‬ ‫בסלחנות‬ ‫מתייחסים‬ ‫שכאשר‬ ‫להבין‬ ‫מסוגלים‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫היהודי‬ ‫הציבור‬ ‫על‬ ‫ודורכים‬-‫יוצרים‬‫לעשות‬ ‫מוכרח‬ ‫שהוא‬ ‫שמבין‬ ‫וגדל‬ ‫הולך‬ ‫ציבור‬ ‫מעשים‬.‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫היהודים‬ ‫על‬ ‫המאיימת‬ ‫הרשעות‬ ‫מפני‬ ‫להתגונן‬ ‫כדי‬‫א‬‫מעטים‬ ‫ולי‬ ‫המדוב‬ ‫המעשים‬ ‫את‬ ‫בפועל‬ ‫מבצעים‬‫רים‬-‫את‬ ‫מבינים‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫רבים‬ ‫אבל‬ ‫העוול‬ ‫כנגד‬ ‫לבעור‬ ‫בו‬ ‫חם‬ ‫לב‬ ‫שעוד‬ ‫מי‬ ‫שיש‬ ‫שטוב‬ ‫ומרגישים‬ ,‫הללו‬ ‫המעשים‬ ,‫והרשעות‬‫הצד‬ ‫בידי‬ ‫נצחון‬ ‫ותחושת‬ ‫כח‬ ‫ועוד‬ ‫עוד‬ ‫שנותנים‬ "‫וה"סובלנות‬ "‫ה"הכלה‬ ‫נגד‬ ...‫והאלים‬ ‫הרצחני‬ ."‫בטחון‬ )‫ה(אי‬ ‫"כוחות‬ ‫אצל‬ ‫קורה‬ ‫מה‬ ‫הסברנו‬ ‫כאן‬ ‫עד‬‫שבאמ‬ ‫חושב‬ ‫אני‬ ‫אבל‬‫צריך‬ ‫ת‬ ‫החיובי‬ ‫במובן‬ ‫לתפוס‬ .‫הללו‬ ‫המעשים‬ ‫את‬ "‫"לתפוס‬-‫ללכד‬.‫שנולדים‬ ,‫הללו‬ ‫המעשים‬ ‫התכלית‬ ‫אינם‬ ,‫יהודים‬ ‫של‬ ‫הדדית‬ ‫ומערבות‬ ‫מחום‬‫להבין‬ ‫אפשר‬ ‫בהחלט‬ ‫אם‬ ‫(גם‬ ,‫באנרכיה‬ ‫לחיות‬ ‫רוצה‬ ‫אינו‬ ‫איש‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ .)‫הנוכחית‬ ‫במציאות‬ ‫אותם‬‫אם‬ ‫וגם‬ ‫הג'ונגל‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫לחיות‬ ‫נאלצים‬ ‫שבו‬ ‫זמן‬ ‫יש‬‫העולם‬ ‫אומות‬ ‫לרשעי‬ ‫ולהראות‬‫שגם‬ ‫לשחק‬ ‫יכולים‬ ‫יהודים‬ ‫הזה‬ ‫במשחק‬-‫שהדאגה‬ ‫מתוקן‬ ‫לממסד‬ ‫להגיע‬ ‫היא‬ ‫המטרה‬ ‫ממנו‬ ‫מובנה‬ ‫חלק‬ ‫היא‬ ‫ליהודים‬‫רק‬ ‫ולא‬ ,‫והרע‬ ‫העוול‬ ‫את‬ ‫מנצחים‬ ‫והטוב‬ ‫הצדק‬ ‫בו‬ , ...‫הנרדפים‬ ‫של‬ ‫ההישרדות‬ ‫דרישות‬ ‫לבין‬ ‫הרשעים‬ ‫דרישות‬ ‫בין‬ "‫"איזון‬ ‫על‬ ‫שומרים‬ ‫בגלל‬ ‫דווקא‬‫מ‬ ‫שאנחנו‬‫נגד‬ ‫בעצמם‬ ‫לפעול‬ ‫צורך‬ ‫מרגישים‬ ‫אנשים‬ ‫מדוע‬ ‫היטב‬ ‫בינים‬ ‫הרשעות‬‫ומנוכר‬ ‫עוין‬ ‫ממסד‬ ‫בידי‬ ‫ומוכים‬ ‫נרדפים‬ ‫הם‬ ‫כאשר‬ ,-"‫"לתפוס‬ ‫יכולים‬ ‫אנחנו‬ ‫כך‬ ‫ומתוך‬ ,‫אמיתית‬ ‫משמעות‬ ‫להם‬ ‫לתת‬ ‫יכולים‬ ‫אנחנו‬ .‫הללו‬ ‫המעשים‬ ‫את‬‫את‬ ‫להביא‬ ‫מתוקן‬ ‫יהודי‬ ‫ציבור‬ ‫של‬ ‫מבניין‬ ‫חלק‬ ‫להיות‬ ‫המעשים‬‫תורה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫שחי‬ ,‫בארצו‬ ."‫הקדושה‬ ‫ל‬ ‫זכה‬ ‫זה‬ ‫מאמר‬-9,‫ואוהדות‬ ‫תומכות‬ ‫מרביתן‬ ,‫תגובות‬‫בהן‬ ‫נכתב‬ ‫השאר‬ ‫ובין‬: ‫אויביו‬ ‫את‬ ‫שתוקף‬ ‫"מי‬ ,"‫"יפה‬ ,"‫"אהבתי‬-."...‫וביטחון‬ ,‫שלווה‬ ,‫שקט‬ ,‫הרתעה‬ ‫משיג‬ 3.‫כל‬‫התכנים‬,‫לעיל‬ ‫שתוארו‬‫ש‬‫הקול‬ ‫באתר‬ ‫לעיל‬ ‫המפורטים‬ ‫במועדים‬ ‫הנאשם‬ ‫פרסם‬ ‫היהודי‬,‫נותרו‬‫באתר‬ ‫מפורסמים‬‫מ‬.‫זה‬ ‫אישום‬ ‫כתב‬ ‫הגשת‬ ‫מועד‬ ‫ועד‬ ‫אז‬ 4.‫לנאש‬‫ל‬ ‫יכולת‬ ‫הייתה‬ ‫ם‬‫להס‬ ‫פעול‬‫ר‬‫ת‬‫התכנים‬‫האמורים‬‫הוא‬ ‫אך‬ ,‫עת‬ ‫בכל‬ ‫מהאתר‬‫בחר‬ ‫בחשד‬ ‫באזהרה‬ ‫שנחקר‬ ‫לאחר‬ ‫גם‬ ‫וזאת‬ ,‫כן‬ ‫לעשות‬ ‫שלא‬‫אלה‬ ‫שבתכנים‬ ‫לכך‬‫משום‬ ‫יש‬ ‫הפרה‬‫לכאורה‬.‫הפלילי‬ ‫הדין‬ ‫של‬
  4. 4. 4 5.,‫לעיל‬ ‫המתוארים‬ ‫במעשיו‬‫הנאשם‬ ‫פרסם‬‫קריא‬‫אלימו‬ ‫מעשה‬ ‫לעשיית‬ ‫ה‬‫דברי‬ ‫או‬ ,‫ת‬ ‫של‬ ‫תוכנו‬ ‫פי‬ ‫ועל‬ ,‫עמו‬ ‫הזדהות‬ ‫או‬ ‫בו‬ ‫תמיכה‬ ,‫אלימות‬ ‫למעשה‬ ‫עידוד‬ ‫או‬ ,‫אהדה‬ ,‫שבח‬ ‫מעשה‬ ‫לעשיית‬ ‫שיביא‬ ‫ממשית‬ ‫אפשרות‬ ‫יש‬ ,‫פורסם‬ ‫בהן‬ ‫והנסיבות‬ ‫המסית‬ ‫הפרסום‬ .‫אלימות‬ .‫ב‬‫לפיה‬ ‫החיקוק‬ ‫הוראת‬‫מואש‬‫הנאשם‬ ‫ם‬: ‫לאלימות‬ ‫הסתה‬-‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫עבירה‬144‫ד‬2‫העונשין‬ ‫לחוק‬‫התשל"ז‬ ,-1977‫[שתי‬ ]‫עבירות‬. ‫ג‬.‫התביעה‬ ‫עדי‬: ,‫רייס‬ ‫רועי‬‫עו"ד‬ ‫סגן‬‫בכיר‬‫מרכז‬ ‫מחוז‬ ‫לפרקליטת‬)‫(פלילי‬ ‫תל‬-‫אביב‬ 8‫יוני‬2016 ‫י‬"‫ד‬‫תשע"ז‬ ‫סיון‬ ‫פמ‬‫"מ‬2751/15‫פל"א‬461947/13)‫(יאח"ה‬ ‫לנאשם‬ ‫הודעה‬ ‫נאשם‬ ‫לזכאות‬ ‫מהתנאים‬ ‫אחד‬ ‫בו‬ ‫מתקיים‬ ‫אם‬ ‫ציבורי‬ ‫סנגור‬ ‫לו‬ ‫שימונה‬ ‫לבקש‬ ‫יכול‬ ‫הנאשם‬‫לייצוג‬ ‫בסעיף‬ ‫המנויים‬18‫תשנ"ו‬ ,‫הציבורית‬ ‫הסנגוריה‬ ‫לחוק‬ )‫(א‬–1995. ‫לבית‬ ‫הודעה‬-‫סעיף‬ ‫להוראת‬ ‫בהתאם‬ ‫המשפט‬15]‫משולב‬ ‫נוסח‬ [ ‫הפלילי‬ ‫הדין‬ ‫סדר‬ ‫לחוק‬ )‫א'(א‬ ‫התשמ"ב‬–1982 ‫הנאשם‬ ‫על‬ ‫להטיל‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫יתבקש‬ ‫לפיה‬ ‫אפשרות‬ ‫קיימת‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מודיעה‬ ‫המאשימה‬ ‫יורש‬ ‫אם‬ ,‫בפועל‬ ‫מאסר‬ ‫עונש‬.‫זה‬ ‫בתיק‬ ‫ע‬

×