Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מדינת ישראל נגד רדיו א שמס

2,858 views

Published on

חוק הגנת השכר

Published in: Law
 • Hello! I can recommend a site that has helped me. It's called ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ They helped me for writing my quality research paper.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

מדינת ישראל נגד רדיו א שמס

 1. 1. )‫(נצרת‬ ‫ת"פ‬2745-02-15 )‫(נצרת‬ ‫ת"פ‬35563-06-16 ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫ב"כ‬ ‫ע"י‬-‫שניידרמן‬ ‫ישראל‬ ‫עו"ד‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫רדיו‬-‫בע"מ‬ ‫שמס‬ 2‫כראם‬ ‫סוהיל‬ . ‫ב"כ‬ ‫ע"י‬-‫זלף‬ ‫אבו‬ ‫אליאס‬ ‫עו"ד‬ ‫בנצרת‬ ‫לעבודה‬ ‫אזורי‬ ‫דין‬ ‫בית‬ [16.04.2017] :‫לפני‬ ‫שפר‬ ‫ורד‬ ‫הנשיאה‬ '‫כב‬ ‫די‬ ‫גזר‬‫ן‬ 1'‫מס‬ ‫הנאשמת‬ .1‫הנה‬‫פרטי‬ ‫חברה‬‫ת‬‫והפרסום‬ ‫הטלביזיה‬ ‫הרדיו‬ ‫בתחום‬ ‫העוסקת‬ .)"‫"הנאשמת‬ :‫(להלן‬ '‫מס‬ ‫הנאשם‬2‫מושא‬ ‫בתקופה‬ ‫כיהן‬‫האישו‬ ‫כתבי‬‫ם‬.)"‫"הנאשם‬ :‫(להלן‬ ‫הנאשמת‬ ‫כמנכ"ל‬ ‫שני‬ ‫הוגשו‬ ‫הנאשמים‬ ‫כנגד‬‫אישו‬ ‫כתבי‬‫ם‬‫מושא‬ ‫שהנם‬ ,‫גזר‬‫די‬‫ן‬.‫זה‬ ‫האישו‬ ‫בכתב‬‫ם‬‫שבת"פ‬2745-02-15‫האישומים‬ ‫עסקו‬ )"‫הראשון‬ ‫האישום‬ ‫"כתב‬ :‫(להלן‬ ,‫כדין‬ ‫נערכו‬ ‫שלא‬ ‫שכר‬ ‫בתלושי‬‫חופש‬ ‫בפדיון‬‫ה‬'‫ג'ורג‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫משכרו‬ ‫סכומים‬ ‫ובניכוי‬ , ‫חודשי‬ ‫ארבעה‬ ‫בגין‬ ‫וזאת‬ ,)‫גמל‬ ‫לקופת‬ ‫תגמולים‬ ‫(תשלומי‬ ‫ליעדם‬ ‫שהועברו‬ ‫מבלי‬ ‫מחשי‬ ‫החודשים‬ ‫בין‬ ,‫עבודה‬07/2010‫ו‬-10/2010. ‫האישו‬ ‫כתב‬‫ם‬‫שבת"פ‬35563-06-16‫סכומים‬ ‫בניכוי‬ ‫עסק‬ )"‫השני‬ ‫האישום‬ ‫"כתב‬ :‫(להלן‬ ‫תגמולים‬ ‫(תשלומי‬ ‫ליעדם‬ ‫שהועברו‬ ‫מבלי‬ ‫דימה‬ ‫אסעד‬ ‫אבו‬ ‫העובדת‬ ‫של‬ ‫משכרה‬‫לקופת‬ ‫גמ‬‫ל‬‫החודשים‬ ‫בין‬ ,‫עבודה‬ ‫חודשי‬ ‫עשר‬ ‫שבעה‬ ‫בגין‬ ‫וזאת‬ ,)01/2010‫ו‬-05/2011.
 2. 2. ‫הצדד‬ ‫הגיעו‬ ‫ודברים‬ ‫דין‬ ‫לאחר‬‫בכל‬ ‫ותורשע‬ ‫תודה‬ ‫הנאשמת‬ ‫שבו‬ ‫כולל‬ ‫הסדר‬ ‫לידי‬ ‫ים‬ ‫בשני‬ ‫לה‬ ‫שיוחסו‬ ‫האישומים‬‫האישו‬ ‫כתבי‬‫ם‬. ‫המרת‬ ‫על‬ ‫הוסכם‬ ‫לנאשם‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬‫האישו‬ ‫כתב‬‫ם‬‫לפי‬ ‫מותנה‬ ‫הסדר‬ ‫במסגרת‬ ,‫בהתראה‬ .‫א‬ ‫סימן‬1‫לחוק‬ .‫הדי‬ ‫סדר‬‫ן‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫שיוצבו‬ ‫בתנאים‬ ‫שיעמוד‬ ‫שלאחר‬ ‫תוך‬ ,‫הפלילי‬ ‫המדינ‬ ‫לאוצר‬ ‫תשלום‬ ‫בגדרם‬ ,‫המאשימה‬‫בסך‬ ‫ה‬14,600,₪‫יבוטלו‬‫האישו‬ ‫כתבי‬‫ם‬.‫נגדו‬ ‫את‬ ‫יכלול‬ ‫הראשון‬ ‫החלק‬ ‫כאשר‬ ,‫חלקים‬ ‫לשני‬ ‫התפצל‬ ‫הכולל‬ ‫ההסדר‬ ,‫לנאשמת‬ ‫באשר‬ ‫והשלישי‬ ‫הראשון‬ ‫האישומים‬‫שב‬‫כ‬‫האישו‬ ‫תב‬‫ם‬‫פגמים‬ ,‫לעיל‬ ‫שצוין‬ ‫כפי‬ ,‫(שעניינם‬ ‫הראשון‬ ‫תשלום‬ ‫ואי‬ ‫השכר‬ ‫בתלושי‬‫חופש‬ ‫פדיון‬‫ה‬‫של‬ ‫בסך‬ ‫קנס‬ ‫עליה‬ ‫)ויושת‬21,000,₪‫שי‬‫ב‬ ‫שולם‬ -15.‫ושווים‬ ‫רצופים‬ ‫חודשיים‬ ‫תשלומים‬ ‫ההסדר‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫חלקו‬-‫הוא‬‫טיעו‬ ‫הסדר‬‫ן‬‫בשני‬ ‫האישום‬ ‫לסעיפי‬ ‫יתייחס‬ ‫אשר‬ ,‫פתוח‬ .‫ליעדם‬ ‫העובדים‬ ‫שני‬ ‫משכר‬ ‫שנוכו‬ ‫כספים‬ ‫העברת‬ ‫לאי‬ ‫נוגעים‬ ‫אשר‬ ‫האישום‬ ‫כתבי‬ ‫כי‬ ,‫הוסכם‬‫הטיעו‬ ‫הסדר‬‫ן‬‫הנאשמת‬ ‫תחויב‬ ‫האם‬ ‫לשאלה‬ ‫התייחסות‬ ‫גם‬ ‫יכלול‬ ‫הפתוח‬ ‫לח‬‫וזאת‬ ,‫תנאים‬ ‫ובאילו‬ ‫עבירה‬ ‫מביצוע‬ ‫להימנע‬ ,‫המאשימה‬ ‫שתדרוש‬ ‫כפי‬ ,‫התחייבות‬ ‫תום‬ .‫תורשע‬ ‫בהן‬ ‫העבירות‬ ‫לכל‬ ‫ביחס‬ ‫הליך‬ ‫את‬ ‫השלימו‬ ‫והצדדים‬ ,‫שיפוטית‬ ‫החלטה‬ ‫של‬ ‫תוקף‬ ‫קיבלו‬ ‫האמורות‬ ‫ההסכמות‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫המותנה‬ ‫ההסדר‬67‫לחוק‬ ‫ואילך‬ ‫א‬‫הדי‬ ‫סדר‬‫ן‬‫והתיקים‬ ,‫לנאשם‬ ‫ביחס‬ ‫הפלילי‬ ‫ה‬ ‫להשמעת‬ ‫נקבעו‬.‫לנאשמת‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫לעונש‬ ‫טיעונים‬ 2‫הוא‬ ‫כי‬ ,‫לראשונה‬ ,‫הנאשמת‬ ‫ב"כ‬ ‫הודיע‬ ,‫לעונש‬ ‫הטיעונים‬ ‫להשמעת‬ ‫שנקבע‬ ‫במועד‬ . .‫הרשעתה‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫מבקש‬ ‫רואה‬ ‫שהוא‬ ‫הדגיש‬ ‫הנאשמים‬ ‫שב"כ‬ ,‫ההרשעה‬ ‫לביטול‬ ‫הבקשה‬ ‫של‬ ‫העלאתה‬ ‫עיתוי‬ ‫נוכח‬ ‫ולאחר‬ ,‫לעונש‬ ‫יטען‬ ‫המאשימה‬ ‫שב"כ‬ ‫הוסכם‬ ,‫לעונש‬ ‫מהטיעונים‬ ‫חלק‬ ‫בה‬‫הנאשמת‬ ‫שב"כ‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫הבקשה‬ ‫לעניין‬ ‫בכתב‬ ‫טיעוניו‬ ‫להשלים‬ ‫המאשימה‬ ‫ב"כ‬ ‫יוכל‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ‫יטען‬ .‫היה‬ ‫וכך‬ ,‫ההרשעה‬ ‫שתידחה‬ ‫וככל‬ ,‫ההרשעה‬ ‫לביטול‬ ‫בבקשה‬ ,‫ראשית‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ ,‫לדון‬ ‫יש‬-‫של‬ ‫דינה‬ ‫לגזור‬ .‫הנאשמת‬ ‫ההרשעה‬ ‫לביטול‬ ‫הבקשה‬ 3‫הבק‬ ‫לעניין‬ ‫הנאשמת‬ ‫ב"כ‬ ‫של‬ ‫העיקריים‬ ‫נימוקיו‬ ‫תמצית‬ ‫להלן‬ .‫שה‬- ‫להגברת‬ ‫החוק‬ ‫חקיקת‬ ‫לאחר‬ .‫א‬‫האכיפ‬‫ה‬‫של‬‫העבוד‬ ‫דיני‬‫ה‬‫תשע"ב‬2011‫"חוק‬ :‫(להלן‬ ‫האכיפ‬‫ה‬‫שיוגש‬ ‫שנדיר‬ ‫לכך‬ ‫מביאה‬ ‫המאשימה‬ ‫של‬ ‫האכיפה‬ ‫מדיניות‬ ,)"‫אישו‬ ‫כתב‬‫ם‬ .‫בענייננו‬ ‫האישום‬ ‫כתבי‬ ‫מושא‬ ‫שהן‬ ‫אלה‬ ‫דוגמת‬ ‫בנסיבות‬ ‫חר‬ ‫להחלה‬ ‫ניתנת‬ ‫והיא‬ ,‫דנן‬ ‫המקרה‬ ‫בנסיבות‬ ‫גם‬ ‫זו‬ ‫מדיניות‬ ‫ליישם‬ ‫יש‬‫העובדה‬ ‫ף‬ ‫להגברת‬ ‫החוק‬ ‫חקיקת‬ ‫לפני‬ ‫נעברו‬ ‫שעבירות‬‫האכיפ‬‫ה‬‫ניתן‬ ‫טרם‬ ‫שכן‬ ,‫די‬ ‫גזר‬‫ן‬.
 3. 3. ‫לנסיבות‬ ‫קריטריונים‬ ‫קיימים‬ ,‫מדיניות‬ ‫אותה‬ ‫פי‬ ‫על‬‫מסוימו‬‫ת‬‫בהן‬ ‫רואה‬ ‫שהמאשימה‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ‫ובעניינן‬ ,‫במיוחד‬ ‫מקילות‬‫בנ‬‫ק‬‫הליכי‬ ‫יטת‬‫אכיפ‬‫ה‬‫להגיש‬ ‫שלא‬ ‫וכמובן‬‫אישו‬ ‫כתבי‬‫ם‬, ‫שולם‬ ‫שלא‬ ‫הסכום‬ ‫בו‬ ‫מקום‬ ‫וזאת‬‫על‬ ‫עולה‬ ‫אינו‬5%‫מהשכר‬-.‫בענייננו‬ ‫הוא‬ ‫וכך‬ ‫יתכן‬ ,‫האישום‬ ‫בכתבי‬ ‫המוזכרים‬ ‫העובדים‬ ‫של‬ ‫משכרם‬ ‫שנוכו‬ ‫הנמוכים‬ ‫הסכומים‬ ‫לאור‬ .‫ב‬ .‫דברים‬ ‫זוטי‬ ‫הגנת‬ ‫עומדת‬ ‫שלנאשמת‬ ‫לומר‬ ‫אף‬ ‫מעסיקים‬ ‫על‬ ‫כספיים‬ ‫עיצומים‬ ‫הוטלו‬ ‫דומים‬ ‫במקרים‬ ‫בו‬ ‫מקום‬ ‫למעשה‬ ‫הלכה‬-‫בוטלו‬ ‫אלה‬ ‫ג‬ ‫לאור‬ ,‫עררים‬ ‫משהוגשו‬.‫העובדים‬ ‫משכר‬ ‫שנוכו‬ ‫הסכומים‬ ‫של‬ ‫המזערי‬ ‫ובהם‬ ‫הגשת‬ ‫בטרם‬ ‫עוד‬ ‫הנאשמת‬ ,‫בענייננו‬ .‫ג‬‫האישו‬ ‫כתבי‬‫ם‬‫שמקיומם‬ ‫צעדים‬ ‫של‬ ‫בשורה‬ ‫נקטה‬ ‫חשבת‬ ‫מינתה‬ ,‫העובדים‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫בהגנה‬ ‫הצורך‬ ‫את‬ ‫הפנימה‬ ‫שהיא‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ‫שירותי‬ ‫שכרה‬ ,‫שכר‬‫חשבו‬ ‫רואה‬‫ן‬‫כך‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬ ‫גם‬ ‫שכוללת‬ ‫כללית‬ ‫תוכנית‬ ‫שהכין‬ ‫של‬‫של‬ ‫הפרה‬ ‫תהיה‬ ‫א‬‫עובדי‬ ‫זכויות‬‫ם‬‫לעובדים‬ ‫ושולם‬ ‫תוקנו‬ ‫הן‬ ‫הפרות‬ ‫שהיו‬ ‫וככל‬ , ‫של‬ ‫בעניינה‬ ‫בהרתעה‬ ‫צורך‬ ‫ואין‬ ,‫הושגה‬ ‫החקיקה‬ ‫שמטרת‬ ‫כך‬ ,‫להם‬ ‫המגיע‬ ‫כל‬ .‫הנאשמת‬ .‫ד‬‫המחדלי‬‫ם‬‫מושא‬‫האישו‬ ‫כתבי‬‫ם‬‫סוכן‬ .‫הנאשמת‬ ‫בשליטת‬ ‫שלא‬ ‫מנסיבות‬ ‫נבעו‬‫הביטו‬‫ח‬ ‫על‬ ‫אחראי‬ ‫שהיה‬‫הביטו‬‫ח‬‫י‬‫ם‬‫במ‬ ‫חלה‬ ‫תקופה‬ ‫באותה‬‫לאחר‬ ‫קצרה‬ ‫ותקופה‬ ‫קשה‬ ‫חלה‬ ‫הפנסיה‬ ‫לקופות‬ ‫מועברים‬ ‫שהניכויים‬ ‫וחשבה‬ ‫עליו‬ ‫סמכה‬ ‫הנאשמת‬ ,‫לעולמו‬ ‫הלך‬ ‫מכן‬ .‫כך‬ ‫על‬ ‫להצר‬ ‫ויש‬ ‫שלא‬ ‫התברר‬ ‫ובדיעבד‬ ‫עובדים‬ ‫מאות‬ ‫מעסיקה‬ ,‫שליטה‬ ‫באותה‬ ‫אליה‬ ‫קשורות‬ ‫חברות‬ ‫כמה‬ ‫עם‬ ‫ביחד‬ ‫הנאשמת‬ .‫ה‬ .‫משפחות‬ ‫מאות‬ ‫ומפרנסת‬ ‫כי‬ "‫"ציבורית‬ ‫מעין‬ ‫חברה‬ ‫היא‬ ‫הנאשמת‬‫לה‬ ‫יש‬‫זיכיו‬‫ן‬‫אזורי‬ ‫רדיו‬ ‫להפעיל‬ ‫השנייה‬ ‫מהרשות‬ ‫שהרשות‬ ‫ככל‬ ,‫אנושה‬ ‫ובצורה‬ ‫קשות‬ ‫בה‬ ‫לפגוע‬ ‫עלולה‬ ‫והרשעתה‬ ‫הערבי‬ ‫במגזר‬ ‫יחידי‬ .‫כזו‬ ‫הרשעה‬ ‫בגלל‬ ‫הזיכיון‬ ‫את‬ ‫לחדש‬ ‫תסרב‬ ‫השנייה‬ ‫של‬ ‫והגנה‬ ‫לעיגון‬ ‫רבות‬ ‫תרמה‬ ‫הנאשמת‬ ,‫אזורי‬ ‫כרדיו‬ ‫שלה‬ ‫הציבורית‬ ‫העבודה‬ ‫במסגרת‬ ‫ב‬ ‫במיוחד‬ ‫עובדים‬ ‫זכויות‬,‫חשובות‬ ‫חברתיות‬ ‫למטרות‬ ‫קמפיינים‬ ‫עשתה‬ ,‫הערבי‬ ‫מגזר‬ .‫לזכויותיהם‬ ‫העובדים‬ ‫של‬ ‫המודעות‬ ‫ולהגברת‬ ‫הערבי‬ ‫במגזר‬ ‫אלימות‬ ‫למיגור‬ ‫אפשר‬ ‫במסגרתו‬ ,‫של"צ‬ ‫של‬ ‫עונש‬ ‫ואף‬ ‫התחייבות‬ ‫הנאשמת‬ ‫על‬ ‫להשית‬ ‫יוכל‬ ‫גם‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ .‫עובדים‬ ‫זכויות‬ ‫בעניין‬ ‫נוספים‬ ‫קמפיינים‬ ‫לקיים‬ ‫עליה‬ ‫להטיל‬ 4‫תמצית‬ ‫להלן‬ .‫הבקשה‬ ‫לעניין‬ ‫המאשימה‬ ‫של‬ ‫העיקריים‬ ‫נימוקיה‬- ‫מושא‬ ‫המקרים‬ .‫א‬‫האישו‬ ‫כתבי‬‫ם‬‫ביותר‬ ‫והחריגים‬ ‫המיוחדים‬ ‫המקרים‬ ‫עם‬ ‫נמנים‬ ‫אינם‬ ‫אשם‬ ‫ונמצא‬ ‫פלילי‬ ‫לדין‬ ‫שהובא‬ ‫מי‬ ‫לפיו‬ ‫הכלל‬ ‫מן‬ ‫לסטות‬ ‫מקום‬ ‫יש‬ ‫שבהם‬-‫יורשע‬ .‫לו‬ ‫שיוחסו‬ ‫בעבירות‬ ‫פי‬ ‫על‬‫הפסוק‬ ‫ההלכה‬‫ה‬‫שנ‬ ‫בהצטבר‬ ‫אפשרית‬ ‫מהרשעה‬ ‫הימנעות‬ ,‫גורמים‬ ‫י‬-‫על‬ ,‫ראשית‬ ‫לוותר‬ ‫מאפשר‬ ‫העבירה‬ ‫סוג‬ ,‫ושנית‬ ,‫הנאשם‬ ‫בשיקום‬ ‫חמורה‬ ‫פגיעה‬ ‫לפגוע‬ ‫ההרשעה‬
 4. 4. ‫הענישה‬ ‫בשיקולי‬ ‫מהותי‬ ‫באופן‬ ‫לפגוע‬ ‫בלי‬ ‫ההרשעה‬ ‫על‬ ‫המסוים‬ ‫המקרה‬ ‫בנסיבות‬ .‫האחרים‬ ‫שומה‬ ‫ההפך‬ ‫את‬ ‫שטוען‬ ‫ומי‬ ,‫עבירה‬ ‫שעבר‬ ‫נאשם‬ ‫להרשיע‬ ‫שיש‬ ‫הוא‬ ‫הכלל‬ ,‫מקרה‬ ‫בכל‬ ‫את‬ ‫לשכנע‬ ‫עליו‬‫בית‬-‫המשפ‬‫ט‬‫על‬ ‫האינדיווידואלי‬ ‫במקרה‬ ‫גוברים‬ ‫השיקום‬ ‫ששיקולי‬ .‫הציבורי‬ ‫שבאינטרס‬ ‫השיקולים‬ ‫(ע"פ‬2083/96(‫נב‬ ‫פד"י‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ '‫נ‬ ‫כתב‬ ‫תמר‬3)337.)"‫כתב‬ ‫"עניין‬ :‫להלן‬ , ‫(ע"פ‬ ‫הורים‬ ‫חדוות‬ ‫בעניין‬ ,‫לאחרונה‬ ‫שנפסקה‬ ‫ההלכה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫גם‬57160-01-14‫מדינת‬ , '‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫הורים‬ ‫חדוות‬ '‫נ‬ ‫ישראל‬‫מיום‬08/11/14‫רק‬ ‫ייעשה‬ ‫הרשעה‬ ‫ביטול‬ ‫כי‬ ‫נקבע‬ ,) ‫לבין‬ ‫הנאשם‬ ‫שבהרשעת‬ ‫התועלת‬ ‫בין‬ ‫הלימה‬ ‫חוסר‬ ‫קיים‬ ‫כאשר‬ ,‫ביותר‬ ‫חריגים‬ ‫במקרים‬ .‫ההרשעה‬ ‫עקב‬ ‫לו‬ ‫שייגרם‬ ‫הנזק‬ ‫הנאשמת‬ ‫בטיעוני‬ ‫אין‬ ,‫בענייננו‬ .‫ב‬‫בהק‬‫ש‬.‫ההרשעה‬ ‫ביטול‬ ‫את‬ ‫להצדיק‬ ‫כדי‬ ‫זה‬ ‫ר‬ ‫הפגיע‬ ‫של‬ ‫המסוימת‬ ‫מהותה‬ ‫על‬ ‫הצביעה‬ ‫לא‬ ‫הנאשמת‬,‫שתורשע‬ ‫ככל‬ ‫לה‬ ‫שצפויה‬ ‫ה‬ ‫בשיקולי‬ ‫מהותי‬ ‫באופן‬ ‫תפגע‬ ‫דנן‬ ‫המקרה‬ ‫בנסיבות‬ ‫מהרשעה‬ ‫הימנעות‬ ‫זאת‬ ‫ולעומת‬ .‫דא‬ ‫כגון‬ ‫בתיקים‬ ‫המקובלים‬ ‫הענישה‬ ,‫כנה‬ ‫על‬ ‫הרשעתה‬ ‫שתיוותר‬ ‫ככל‬ ‫קונקרטי‬ ‫מוחשי‬ ‫נזק‬ ‫לה‬ ‫שייגרם‬ ‫הוכיחה‬ ‫לא‬ ‫הנאשמת‬ .‫בעלמא‬ ‫כלליות‬ ‫טענות‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫וטענה‬ ‫ועוד‬ ‫זאת‬-‫הורשע‬ ‫הנאשמת‬‫הנוספים‬ ‫באישומים‬ ‫הודאתה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫כבר‬ ‫ה‬‫האישו‬ ‫בכתב‬‫ם‬ ‫על‬ ‫הצביעה‬ ‫לא‬ ‫והנאשמת‬ ,‫התבקש‬ ‫לא‬ ‫וביטולן‬ ‫כנן‬ ‫על‬ ‫נותרו‬ ‫אלה‬ ‫והרשעות‬ ,‫הראשון‬ .‫כעת‬ ‫עסקינן‬ ‫בהם‬ ‫אלה‬ ‫לבין‬ ‫כנם‬ ‫על‬ ‫שיוותרו‬ ‫האישומים‬ ‫בין‬ ‫עניינית‬ ‫אבחנה‬ ‫החוק‬ ‫לאור‬ ‫המאשימה‬ ‫מדיניות‬ ‫עסקינן‬ ‫בו‬ ‫זה‬ ‫דוגמת‬ ‫במקרים‬ ‫לפיה‬ ‫לטענה‬ ‫אשר‬ .‫ג‬ ‫להגברת‬‫האכיפ‬‫ה‬‫עוד‬ ‫שכן‬ ,‫להידחות‬ ‫שדינה‬ ‫הרי‬ ,‫המנהלי‬ ‫במישור‬ ‫לפעול‬ ‫הנה‬ ‫בשנת‬2012‫תיקים‬ ‫הפניית‬ ‫לעניין‬ ‫התמ"ת‬ ‫משרד‬ ‫נוהל‬ ‫הוצא‬‫פליליי‬ ‫להליכים‬‫ם‬‫ובו‬ , ‫מנגנון‬ ‫כי‬ ‫נקבע‬‫האכיפ‬‫ה‬‫של‬ ‫להפרות‬ ‫ביחס‬ ‫רק‬ ‫יופעל‬ ‫כספיים‬ ‫עיצומים‬ ‫של‬ ‫המנהלית‬ ‫ח‬ ‫של‬ ‫כניסתו‬ ‫מיום‬ ‫החל‬ ‫ביצוען‬ ‫שמועד‬ ‫העבודה‬ ‫חוקי‬‫הגברת‬ ‫וק‬‫האכיפ‬‫ה‬,‫לתוקף‬ .‫זה‬ ‫למועד‬ ‫עובר‬ ‫נעשו‬ ‫ההפרות‬ ‫שבענייננו‬ ‫בעוד‬ ‫והכרעה‬ ‫דיון‬- ‫הנורמטיבי‬ ‫ההיבט‬- 5‫בסעיף‬ ‫מצוי‬ ‫הרשעה‬ ‫ללא‬ ‫לענישה‬ ‫הנורמטיבי‬ ‫הבסיס‬ .192‫לחוק‬ ‫א‬‫הדי‬ ‫סדר‬‫ן‬‫הפלילי‬ [‫משול‬ ‫נוסח‬‫ב‬‫התשמ"ב‬ ,]-1982‫את‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫"הרשיע‬ :‫כדלקמן‬ ‫קובע‬ ‫אשר‬ ‫מתן‬ ‫ולפני‬ ,‫הנאשם‬‫גז‬‫הדי‬ ‫ר‬‫ן‬‫לגביו‬ ‫לתת‬ ‫מקום‬ ‫שיש‬ ‫ראה‬‫מבח‬ ‫צו‬‫ן‬‫שירות‬ ‫צו‬ ‫או‬ ."‫כאמור‬ ‫ולצוות‬ ‫ההרשעה‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫הוא‬ ‫רשאי‬ ,‫הרשעה‬ ‫ללא‬ ,‫הציבור‬ ‫לתועלת‬ ‫בסעיף‬ ‫מצויה‬ ‫דומה‬ ‫קביעה‬71‫תשל"ז‬ ,‫העונשין‬ ‫לחוק‬ )‫א(ב‬-1977‫בית‬ ‫מצא‬ " : ‫בנוסף‬ ,‫הרשעה‬ ‫ללא‬ ‫גם‬ ‫שירות‬ ‫צו‬ ‫ליתן‬ ‫הוא‬ ‫רשאי‬ ,‫עבירה‬ ‫ביצע‬ ‫שנאשם‬ ‫המשפט‬
 5. 5. ‫למבחן‬‫סעיף‬ ‫לעניין‬ ‫השירות‬ ‫צו‬ ‫של‬ ‫דינו‬ ‫יהיה‬ ‫כן‬ ‫ומשעשה‬ ,‫בלעדיו‬ ‫או‬9‫לפקודת‬ ‫המבחן‬[‫חד‬ ‫נוסח‬‫ש‬‫תשכ"ט‬ ]1969‫כדין‬‫מבח‬ ‫צו‬‫ן‬." ‫תוך‬ ,‫הרשעה‬ ‫לבטל‬ ‫הסמכות‬ ‫של‬ ‫הפעלתה‬ ‫גדרי‬ ‫את‬ ‫הארצי‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫ליבן‬ ‫מכבר‬ ‫לא‬ ) ‫(ארצי‬ ‫ע"פ‬ ,‫[ראו‬ ‫במשורה‬ ‫תופעל‬ ‫זו‬ ‫סמכות‬ ‫כי‬ ‫מדגיש‬ ‫שהוא‬3043-09-14‫מדינת‬ ‫ישראל‬,‫בנבו‬ ‫(פורסם‬ ‫מישאלוף‬ ‫עדי‬ '‫נ‬22.11.2016.]"‫מישאלוף‬ ‫"עניין‬ :‫להלן‬ ,) ‫בצטטו‬‫הפסוק‬ ‫מההלכה‬‫ה‬‫בית‬ ‫הפנה‬‫בעניי‬ ‫הדין‬‫ן‬‫הרחב‬ ‫הכלל‬ ‫לפיהן‬ ‫לקביעות‬ ‫מישאלוף‬ ‫נאשם‬ ‫והרשעת‬ ,‫בדין‬ ‫להרשיעו‬ ,‫כלל‬ ‫בדרך‬ ,‫יש‬ ,‫אדם‬ ‫של‬ ‫אשמתו‬ ‫הוכחה‬ ‫בו‬ ‫מקום‬ ‫כי‬ ‫הוא‬ ‫את‬ ‫מממשת‬ ‫אשמתו‬ ‫הוכחת‬ ‫בעקבות‬‫אכיפ‬‫ת‬‫באופ‬ ‫החוק‬.‫שוויוני‬ ‫ן‬ ‫העיקרון‬ ‫להחלת‬ ‫מתאימים‬ ‫שאינם‬ ‫קיצוניים‬ ‫מצבים‬ ‫מולידה‬ ‫האנושית‬ ‫המציאות‬ ,‫זאת‬ ‫לצד‬ ‫חריגים‬ ‫במצבים‬ .‫האשמה‬ ‫הוכחת‬ ‫בעקבות‬ ‫פלילית‬ ‫הרשעה‬ ‫המחייב‬ ‫הרחב‬ ‫העונשי‬ ‫פלילית‬ ‫הרשעה‬ ‫של‬ ‫הפגיעה‬ ‫עוצמת‬ ‫בין‬ ‫נסבל‬ ‫בלתי‬ ‫פער‬ ‫להיווצר‬ ‫עלול‬ ‫כאשר‬ ,‫ומיוחדים‬ ‫התוע‬ ‫לבין‬ ‫האינדיבידואלי‬ ‫בנאשם‬‫של‬ ‫מקיומה‬ ‫הציבורי‬ ‫ולאינטרס‬ ‫לחברה‬ ‫שתצמח‬ ‫לת‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫אשמתו‬ ‫חרף‬ ‫כי‬ ,‫להחליט‬ ‫הכוח‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בידי‬ ‫נתון‬ ,‫הרשעה‬ ‫בדי‬ ‫יורשע‬‫ן‬. .‫דופן‬ ‫ויוצאי‬ ‫חריגים‬ ‫ובמצבים‬ ‫במשורה‬ ‫תופעל‬ ‫זו‬ ‫סמכות‬ ‫או‬ ‫מהרשעה‬ ‫להימנע‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ‫בשאלה‬ ‫לדון‬ ‫השיפוטית‬ ‫הערכאה‬ ‫שבבוא‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ ,‫הוא‬ ‫הדין‬ ‫במ‬ ‫לבטלה‬‫מצטברים‬ ‫תנאים‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫קיומם‬ ‫לבחון‬ ‫שעליה‬ ‫הרי‬ ,‫נתון‬ ‫קרה‬-‫מסקנה‬ ,‫האחד‬ ‫והשני‬ ,‫הנאשם‬ ‫בשיקום‬ ‫חמורה‬ ‫פגיעה‬ ‫תפגע‬ ‫ההרשעה‬ ‫לפיה‬-‫העבירה‬ ‫סוג‬ ‫כי‬ ‫קביעה‬ ‫בשיקולי‬ ‫מהותי‬ ‫באופן‬ ‫לפגוע‬ ‫מבלי‬ ,‫הרשעה‬ ‫על‬ ‫המסוים‬ ‫המקרה‬ ‫בנסיבות‬ ‫לוותר‬ ‫מאפשר‬ ‫שעליו‬ ‫זה‬ ‫הוא‬ ‫הנאשם‬ ‫כי‬ ,‫יודגש‬ .‫האחרים‬ ‫הענישה‬‫לו‬ ‫שצפויה‬ ‫הפגיעה‬ ‫מהות‬ ‫את‬ ‫להוכיח‬ .‫והיקפה‬ ‫ההרשעה‬ ‫עקב‬ ‫שהרי‬-‫התוצאה‬ ‫שזו‬ ‫אלא‬ ,‫תאגיד‬ ‫או‬ ‫אדם‬ ‫לכל‬ ‫נזק‬ ‫גורמת‬ ‫בפלילים‬ ‫הרשעה‬ ‫כי‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ ‫אשמה‬ ‫הוכחת‬ ‫של‬‫פליל‬ ‫בהליך‬‫י‬. ‫תיקון‬ ‫של‬ ‫השלכתו‬ ‫על‬ ‫עמד‬ ‫אף‬ ‫הארצי‬ ‫הדין‬ ‫בית‬113‫על‬ )‫הענישה‬ ‫(הבניית‬ ‫העונשין‬ ‫לחוק‬ ‫וציי‬ ‫מהרשעה‬ ‫להימנע‬ ‫האפשרות‬‫את‬ ‫המנחה‬ ‫המרכזי‬ ‫"השיקול‬ ‫כי‬ ‫ן‬‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬ ‫שבהרשעת‬ ‫התועלת‬ ‫בין‬ ‫מידתי‬ ‫בלתי‬ ‫יחס‬ ‫הוא‬ ‫הנאשם‬ ‫את‬ ‫להרשיע‬ ‫שלא‬ ‫בהחלטה‬ "...‫מכך‬ ‫כתוצאה‬ ‫לו‬ ‫להיגרם‬ ‫שעתיד‬ ‫הנזק‬ ‫לבין‬ ‫הנאשם‬ )‫(ארצי‬ ‫ע"פ‬ ,‫[ראו‬57160-01-14‫ישראל‬ ‫מדינת‬-‫(פורסם‬ ‫רוזנוולד‬ ‫ואביאל‬ ‫הורים‬ ‫חדוות‬ , )‫בנבו‬8.11.2014‫ולע‬ ‫להלן‬ ,.]"‫הורים‬ ‫חדוות‬ ‫"עניין‬ ‫יל‬ 6‫בענייננו‬ .- ,‫הצדדים‬ ‫וטיעוני‬ ‫העניין‬ ‫נסיבות‬ ‫מכלול‬ ‫את‬ ‫שבחנתי‬ ‫לאחר‬ ‫כי‬ ‫ואומר‬ ‫המאוחר‬ ‫את‬ ‫אקדים‬ ‫הנוגעים‬ ‫באישומים‬ ‫הנאשמת‬ ‫של‬ ‫הרשעתה‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫הצדקה‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫המסקנה‬ ‫לידי‬ ‫באתי‬ ‫הבאים‬ ‫המצטברים‬ ‫מהנימוקים‬ ‫וזאת‬ ,‫ליעדם‬ ‫מהעובדים‬ ‫שנוכו‬ ‫הכספים‬ ‫העברת‬ ‫לאי‬-
 6. 6. .‫א‬‫טיעו‬ ‫כלל‬‫נ‬,‫האמורים‬ ‫באישומים‬ ‫שתורשע‬ ‫ככל‬ ,‫לה‬ ‫שייגרם‬ ‫לנזק‬ ‫אשר‬ ‫הנאשמת‬ ‫של‬ ‫יה‬ ‫לומר‬ ‫שאין‬ ‫שוודאי‬ ‫כך‬ ,‫בעדות‬ ‫ובין‬ ‫במסמך‬ ‫בין‬ ,‫במאומה‬ ‫נתמכו‬ ‫ולא‬ ‫כוללני‬ ‫באופן‬ ‫הובאו‬ .‫משקל‬ ‫כבד‬ ‫נזק‬ ‫לה‬ ‫תסב‬ ‫שהרשעתה‬ ‫להוכיח‬ ‫הנטל‬ ‫ידיה‬ ‫על‬ ‫שהורם‬ ‫שהנ‬ ‫העובדה‬ ‫בהינתן‬ ‫תוקף‬ ‫ביתר‬ ‫יפים‬ ‫אלה‬ ‫דברים‬‫את‬ ‫לבטל‬ ‫מבקשת‬ ‫אינה‬ ‫אשמת‬ ‫ולעניינם‬ ‫הודתה‬ ‫בהם‬ ‫האישומים‬ ‫ביתר‬ ‫הרשעתה‬‫דינ‬ ‫נגזר‬‫ה‬‫בגדר‬ ‫כבר‬ ‫הינה‬ ‫שממילא‬ ‫כך‬ , ‫לחוק‬ ‫בניגוד‬ ‫עבירה‬ ‫לרבות‬ ,‫העבודה‬ ‫לחוקי‬ ‫בניגוד‬ ‫עבירות‬ ‫בביצוע‬ ‫שהורשעה‬ ‫מי‬‫הגנת‬ ‫השכ‬‫ר‬. ‫בשנת‬ ‫שהוצאו‬ ‫הנחיות‬ ‫לאור‬ ‫לפיה‬ ‫הנאשמת‬ ‫טענת‬ .‫ב‬2014‫מנקיטת‬ ‫להימנע‬ ‫היה‬ ‫ניתן‬ ‫הליך‬‫פליל‬‫י‬‫המדוברים‬ ‫האישומים‬ ‫בגין‬-.‫עליה‬ ‫עוטה‬ ‫היא‬ ‫משפטי‬ ‫לבוש‬ ‫איזה‬ ‫ברור‬ ‫לא‬ ,‫לכאורה‬ ,‫שעסקינן‬ ‫לכך‬ ‫שכוונתה‬ ‫ככל‬‫באכיפ‬‫ה‬)‫מפורשות‬ ‫נטען‬ ‫כך‬ ‫(ולא‬ ‫שוויונית‬ ‫בלתי‬- ‫להגברת‬ ‫החוק‬ ‫בעקבות‬ ‫שנקבעה‬ ‫במדיניות‬ ‫משמדובר‬ ,‫להידחות‬ ‫דינה‬ ‫שכזו‬ ‫שטענה‬ ‫הרי‬ ‫האכיפ‬‫ה‬‫העבי‬ ‫ביצוע‬ ‫מועד‬ ‫לאחר‬ ,‫ומכוחו‬‫בא‬ ‫הצביע‬ ‫עליהם‬ ‫והמקרים‬ ,‫עסקינן‬ ‫בהן‬ ‫רות‬ ‫כספי‬ ‫עיצום‬ ‫מהטלת‬ ‫להימנע‬ ‫אפילו‬ ‫הוחלט‬ ‫אליהם‬ ‫שביחס‬ ‫ככאלה‬ ‫הנאשמת‬ ‫של‬ ‫כוחה‬ ‫המנהלי‬ ‫במישור‬-‫העבירות‬ ‫ביצוע‬ ‫ומועד‬ ‫ההיקף‬ ‫מבחינת‬ ‫השוואה‬ ‫בני‬ ‫אינם‬-.‫לענייננו‬ ‫שכוונתה‬ ‫ככל‬‫הדע‬ ‫ששיקול‬‫ת‬‫אינ‬ ‫כנגדה‬ ‫פלילי‬ ‫בהליך‬ ‫לנקוט‬ ‫המאשימה‬ ‫החלטת‬ ‫בבסיס‬‫ו‬ )‫מפורשות‬ ‫נטען‬ ‫לא‬ ‫כך‬ ‫(וגם‬ ‫סביר‬-‫החוק‬ ‫כאמור‬ ‫שכן‬ ‫להידחות‬ ‫הטענה‬ ‫שדין‬ ‫ברור‬ ‫להגברת‬‫האכיפ‬‫ה‬‫ביצוע‬ ‫מועד‬ ‫לאחר‬ ‫לתוקף‬ ‫נכנסו‬ ‫כספיים‬ ‫עיצומים‬ ‫להטיל‬ ‫והאפשרות‬ ‫מדובר‬ ‫בהן‬ ‫לעבירות‬ ‫המחוקק‬ ‫שמייחס‬ ‫החומרה‬ ‫נוכח‬ ,‫מקרה‬ ‫ובכל‬ ,‫דנן‬ ‫העבירות‬- ‫לנקוט‬ ‫ההחלטה‬‫פליל‬ ‫בהליך‬‫י‬‫ס‬ ‫העניין‬ ‫בנסיבות‬‫התערבות‬ ‫מצדיקה‬ ‫ואינה‬ ‫בירה‬‫בשיקול‬ ‫דעת‬‫ה‬.‫המאשימה‬ ‫של‬ ‫הלימה‬ ‫חוסר‬ ‫קיים‬ ‫כי‬ ‫עד‬ ‫כחריג‬ ‫להגדירו‬ ‫שנכון‬ ‫במקרה‬ ‫שעסקינן‬ ‫מצאתי‬ ‫לא‬ ,‫כך‬ ‫או‬ ‫כך‬ .‫ג‬ ‫לבין‬ ‫מדובר‬ ‫בהם‬ ‫באישומים‬ ‫הרשעתה‬ ‫עקב‬ ‫לנאשמת‬ ‫שייגרם‬ ‫הנזק‬ ‫בין‬ ‫ובוטה‬ ‫ברור‬ ‫עובדיהם‬ ‫משכר‬ ‫שניכו‬ ‫מעסיקים‬ ‫שבהרשעת‬ ‫והציבורי‬ ‫החברתי‬ ‫האינטרס‬‫ולא‬ ‫כספים‬ .‫ליעדם‬ ‫אותם‬ ‫העבירו‬ .‫להידחות‬ ‫ההרשעה‬ ‫לביטול‬ ‫הבקשה‬ ‫דין‬ ‫כן‬ ‫על‬ ‫אשר‬ .‫הצדדים‬ ‫טיעוני‬ ‫לאור‬ ‫הנאשמת‬ ‫של‬ ‫עונשה‬ ‫לגזירת‬ ‫לפנות‬ ‫יש‬ ‫משכך‬ ‫העונש‬ ‫קביעת‬- ‫הנורמטיבי‬ ‫ההיבט‬- 7‫ביום‬ .10.1.2012‫מספר‬ ‫תיקון‬ ‫פורסם‬113‫התשל"ז‬ ‫העונשין‬ ‫לחוק‬-1997:‫(להלן‬ ‫"ה‬ ‫בדבר‬ )‫העונשין‬ ‫חוק‬‫בניית‬‫הדע‬ ‫שיקול‬‫ת‬‫השיפוט‬‫י‬."‫בענישה‬ ‫והוראותיו‬ "‫פרסומו‬ ‫מיום‬ ‫חודשים‬ ‫שישה‬ ‫זה‬ ‫חוק‬ ‫של‬ ‫"תחילתו‬ ,‫התחולה‬ ‫להוראת‬ ‫בהתאם‬ ‫בהם‬ ‫ניתנה‬ ‫טרם‬ ‫התחילה‬ ‫שביום‬ ‫הליכים‬ ‫על‬ ‫"יחולו‬‫הדי‬ ‫הכרעת‬‫ן‬‫מועד‬ ‫ונוכח‬ ,‫בהתאם‬ ." ‫זה‬ ‫בהליך‬ ‫הדין‬ ‫הכרעת‬ ‫מתן‬-.‫האמור‬ ‫התיקון‬ ‫ענייננו‬ ‫על‬ ‫חל‬
 7. 7. 8‫בתיקון‬ .113‫הד‬‫הבניית‬ ‫אל‬ ‫בדרכו‬ ‫הענישה‬ ‫מטרות‬ ‫את‬ ‫המחוקק‬ ‫גיש‬‫הדע‬ ‫שיקול‬‫ת‬ ‫השיפוט‬‫י‬‫תיקון‬ ,‫השונות‬ ‫הענישה‬ ‫מטרות‬ ‫מקרב‬ .‫בענישה‬113‫לעקרון‬ ‫עדיפות‬ ‫נותן‬ ‫ההלימות‬-‫ממידת‬ ‫נגזר‬ ‫לעבריין‬ ‫הראוי‬ ‫העונש‬ ,‫זה‬ ‫עקרון‬ ‫פי‬ ‫על‬ :‫הגמול‬ ‫עקרון‬ ‫הוא‬ ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ,‫מעשיו‬ ‫ומחומרת‬ ‫אשמו‬40‫הקובע‬ ‫העונשין‬ ‫לחוק‬ )‫(ב‬‫"העיקרון‬ ‫כי‬ ‫ונסיבותיו‬ ‫העבירה‬ ‫מעשה‬ ‫חומרת‬ ‫בין‬ ‫הולם‬ ‫יחס‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫הוא‬ ‫בענישה‬ ‫המנחה‬ ‫זה‬ ‫(בסימן‬ ‫עליו‬ ‫המוטל‬ ‫העונש‬ ‫ומידת‬ ‫סוג‬ ‫ובין‬ ‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫אשמו‬ ‫ומידת‬-‫העיקרון‬ ‫(ע"פ‬ .")‫המנחה‬8641/12( ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ '‫נ‬ ‫סעד‬ ‫מוחמד‬5.8.2013) 9‫ת‬ ‫לפי‬ ‫העונש‬ ‫גזירת‬ ‫במנגנון‬ ‫קיימים‬ ‫שלבים‬ ‫שלושה‬ .‫יקון‬113: ‫ראשון‬ ‫שלב‬ .‫א‬-‫נפרדים‬ ‫אירועים‬ ‫כמה‬ ‫או‬ ‫אחד‬ ‫באירוע‬ ‫מדובר‬ ‫האם‬ ‫במידה‬ .‫יחידה‬ ‫בעבירה‬ ‫מהרשעה‬ ‫להבדיל‬ ,‫עבירות‬ ‫בכמה‬ ‫הורשע‬ ‫הנאשם‬ ‫האם‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ .‫נפרדים‬ ‫אירועים‬ ‫כמה‬ ‫או‬ ‫אחד‬ ‫אירוע‬ ‫מהוות‬ ‫הן‬ ‫האם‬ ‫לקבוע‬ ‫יש‬ ,‫עבירות‬ ‫בכמה‬ ‫ומדובר‬ ‫ה‬ ‫לשלבים‬ ‫להמשיך‬ ‫יש‬ ,‫אחד‬ ‫באירוע‬ ‫שמדובר‬ ‫ככל‬,‫אירועים‬ ‫בכמה‬ ‫שמדובר‬ ‫וככל‬ ‫באים‬ ‫(סעיף‬ ‫כולם‬ ‫לאירועים‬ ‫כולל‬ ‫עונש‬ ‫או‬ ‫בנפרד‬ ‫אירוע‬ ‫לכל‬ ‫הולם‬ ‫עונש‬ ‫לקבוע‬ ‫יש‬40)‫(א)(ב‬ ‫יג‬ .)‫העונשין‬ ‫לחוק‬ ‫שני‬ ‫שלב‬ .‫ב‬-‫ענישה‬ ‫מתחם‬ ‫קביעת‬ ‫סעיף‬40:‫קובע‬ ‫העונשין‬ ‫לחוק‬ )‫(א‬ ‫ג‬ "‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫בהתאם‬ ‫הנאשם‬ ‫שביצע‬ ‫העבירה‬ ‫למעשה‬ ‫הולם‬ ‫עונש‬ ‫מתחם‬ ‫יקבע‬ ‫לעק‬,‫העבירה‬ ‫מביצוע‬ ‫שנפגע‬ ‫החברתי‬ ‫בערך‬ ‫יתחשב‬ ‫כך‬ ‫ולשם‬ ,‫המנחה‬ ‫רון‬ ,‫בו‬ ‫הפגיעה‬ ‫במידת‬‫העניש‬ ‫במדיניות‬‫ה‬‫ובנסיבות‬ ‫הנהוגה‬‫הק‬‫ש‬‫לביצוע‬ ‫ורות‬ ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ,‫העבירה‬40."‫ט‬ ‫להתחשב‬ ‫יש‬ ‫כך‬ ‫ולשם‬ ,‫ההלימות‬ ‫לעקרון‬ ‫בהתאם‬ ‫ייקבע‬ ‫הענישה‬ ‫מתחם‬ ‫כי‬ ,‫אפוא‬ ‫יוצא‬ ‫ובמ‬ ‫העבירה‬ ‫מביצוע‬ ‫שנפגע‬ ‫החברתי‬ ‫בערך‬,‫בו‬ ‫הפגיעה‬ ‫ידת‬‫העניש‬ ‫במדיניות‬‫ה‬‫הנהוגה‬ ‫ובנסיבות‬‫הק‬‫ש‬.‫העבירה‬ ‫לביצוע‬ ‫ורות‬ ‫השיקולים‬ ‫רק‬ ,‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫כי‬ ‫לב‬ ‫לשים‬ ‫יש‬‫הק‬‫ש‬‫בקביעת‬ ‫משוקללים‬ ‫העבירה‬ ‫לביצוע‬ ‫ורים‬ ‫אלה‬ .‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫בחשבון‬ ‫מובאות‬ ‫אינן‬ ‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫האישיות‬ ‫נסיבותיו‬ .‫הענישה‬ ‫מתחם‬ ‫מתחם‬ ‫בתוך‬ ‫המתאים‬ ‫העונש‬ ‫קביעת‬ ‫במסגרת‬ ‫יבואו‬‫המתחם‬ ‫בקביעת‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ,‫הענישה‬ .‫עצמו‬ :‫אלו‬ ‫הן‬ ‫הענישה‬ ‫מתחם‬ ‫לקביעת‬ ‫יסייעו‬ ‫אשר‬ ‫המידה‬ ‫אמות‬ .‫בו‬ ‫הפגיעה‬ ‫ומידת‬ ‫העבירה‬ ‫מביצוע‬ ‫שנפגע‬ ‫החברתי‬ ‫הערך‬ ‫העניש‬ ‫מדיניות‬‫ה‬.‫המונהגת‬
 8. 8. ‫נסיבות‬‫הק‬‫ש‬‫בסעיף‬ ‫כמפורט‬ ,‫העבירה‬ ‫לביצוע‬ ‫ורות‬40‫להיגרם‬ ‫שצפוי‬ ‫הנזק‬ ‫ובהן‬ ‫ט‬ ‫א‬ ‫שהביאו‬ ‫הסיבות‬ ,‫העבירה‬ ‫מביצוע‬‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫יכולתו‬ ,‫העבירה‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫הנאשם‬ ‫ת‬ .‫ועוד‬ ‫עושה‬ ‫הוא‬ ‫אשר‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫שלישי‬ ‫שלב‬ .‫ג‬-‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫עונשו‬ ‫גזירת‬ ‫המתאים‬ ‫העונש‬ ‫את‬ ‫לגזור‬ ‫יש‬ ,‫העבירה‬ ‫למעשה‬ ‫ההולם‬ ‫הענישה‬ ‫מתחם‬ ‫שנקבע‬ ‫לאחר‬ .‫מתחם‬ ‫אותו‬ ‫בתוך‬ ,‫לנאשם‬ ‫כאמ‬ ,‫העבירה‬ ‫לביצוע‬ ‫קשורות‬ ‫שאינן‬ ‫בנסיבות‬ ‫להתחשב‬ ‫יש‬ ,‫כך‬ ‫לצורך‬‫בסעיף‬ ‫ור‬40)‫(ב‬ ‫ג‬ ‫יגזור‬ ,‫ההולם‬ ‫העונש‬ ‫מתחם‬ ‫"בתוך‬ :‫העונשין‬ ‫לחוק‬‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫המתאים‬ ‫העונש‬ ‫את‬ ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ,‫העבירה‬ ‫לביצוע‬ ‫קשורות‬ ‫שאינן‬ ‫בנסיבות‬ ‫בהתחשב‬ ‫לנאשם‬40‫ואולם‬ ,‫יא‬ ‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫על‬ ‫הגנה‬ ‫או‬ ‫שיקום‬ ‫שיקולי‬ ‫בשל‬ ‫ההולם‬ ‫העונש‬ ‫ממתחם‬ ‫לחרוג‬ ‫רשאי‬‫שלום‬ ‫הציבו‬‫ר‬‫הוראות‬ ‫לפי‬ ,‫סעי‬‫פים‬40‫ו‬ ‫ד‬-40."‫ה‬ ‫בסעיף‬ ‫מפורטות‬ ,‫העבירה‬ ‫בביצוע‬ ‫קשורות‬ ‫שאינן‬ ‫הנסיבות‬40:‫ובהן‬ ,‫העונשין‬ ‫לחוק‬ ‫יא‬ ,‫הנאשם‬ ‫במשפחת‬ ‫העונש‬ ‫של‬ ‫הפגיעה‬ ,‫גילו‬ ‫בשל‬ ‫לרבות‬ ,‫בנאשם‬ ‫העונש‬ ‫של‬ ‫"הפגיעה‬ ‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫אחריות‬ ‫נטילת‬ ,‫ומהרשעתו‬ ‫העבירה‬ ‫מביצוע‬ ‫כתוצאה‬ ‫לנאשם‬ ‫שנגרמו‬ ‫הנזקים‬ ‫למו‬ ‫וחזרתו‬ ‫מעשיו‬ ‫על‬‫שנגרם‬ ‫הנזק‬ ‫ולפיצוי‬ ‫העבירה‬ ‫תוצאות‬ ‫לתיקון‬ ‫הנאשם‬ ‫מאמצי‬ ,‫טב‬ ‫רשויות‬ ‫עם‬ ‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ,‫בשלה‬‫אכיפ‬‫ת‬‫וניהול‬ ‫באשמה‬ ‫כפירה‬ ‫כאשר‬ ,‫החוק‬ ,‫לחברה‬ ‫ותרומתו‬ ‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫חיובית‬ ‫התנהגות‬ ,‫לחובתו‬ ‫ייזקפו‬ ‫לא‬ ‫הנאשם‬ ‫ע"י‬ ‫משפט‬ ‫מעש‬ ‫ביצוע‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫להן‬ ‫שהייתה‬ ‫הנאשם‬ ‫של‬ ‫קשות‬ ‫חיים‬ ‫נסיבות‬,‫העבירה‬ ‫ה‬ ,‫העבירה‬ ‫ביצוע‬ ‫מאת‬ ‫הזמן‬ ‫חלוף‬ ,‫החוק‬ ‫אכיפת‬ ‫רשויות‬ ‫התנהגות‬‫הפליל‬ ‫עברו‬‫י‬‫של‬ ."‫העדרו‬ ‫או‬ ‫הנאשם‬ ‫חריג‬ ,‫האחד‬ :‫אלה‬ ‫משני‬ ‫אחד‬ ‫והתקיים‬ ‫במידה‬ ,‫הענישה‬ ‫ממתחם‬ ‫החורג‬ ‫עונש‬ ‫לגזור‬ ‫ניתן‬ ‫הנאשם‬ ‫כי‬ ‫"מצא‬ ‫אם‬ ,‫לקולא‬‫השת‬‫ק‬‫(סעיף‬ ‫שישתקם‬ ‫ממש‬ ‫של‬ ‫סיכוי‬ ‫יש‬ ‫או‬ ‫ם‬40)‫(א‬ ‫ד‬ )‫העונשין‬ ‫לחוק‬‫ויבצע‬ ‫יחזור‬ ‫שהנאשם‬ ‫ממשי‬ ‫חשש‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫"מצא‬ ‫אם‬ ,‫לחומרה‬ ‫חריג‬ ,‫השני‬ ; ‫על‬ ‫להגן‬ ‫כדי‬ ‫נדרשות‬ ‫הציבור‬ ‫מן‬ ‫והרחקתו‬ ‫בעונשו‬ ‫החמרה‬ ‫וכי‬ ‫עבירות‬‫הציבו‬ ‫שלום‬‫ר‬" ‫(סעיף‬40.)‫העונשין‬ ‫לחוק‬ ‫ה‬ ‫הפרט‬ ‫אל‬ ‫הכלל‬ ‫מן‬ 10‫אחד‬ ‫באירוע‬ ‫מדובר‬ ‫האם‬ . ‫סכ‬ ‫העברת‬ ‫אי‬ ‫של‬ ‫בעבירה‬ ‫הורשעה‬ ‫הנאשמת‬ ,‫עסקינן‬ ‫בו‬ ‫במקרה‬‫משכר‬ ‫שנוכו‬ ‫ומים‬ ‫בסעיף‬ ‫שפורטו‬ ‫לחודשים‬ ‫ביחס‬ ,‫שיועדו‬ ‫למי‬ ‫מעובדיה‬ ‫שניים‬1.‫לעיל‬ ‫רישא‬ ‫כל‬ ‫בגין‬ ‫ליעדם‬ ‫שהועברו‬ ‫מבלי‬ ‫הכספים‬ ‫נוכו‬ ‫בו‬ ‫חודש‬ ‫בכל‬ ‫לראות‬ ‫יש‬ ,‫המאשימה‬ ‫לטענת‬ .‫נפרד‬ ‫אירוע‬ ‫מהעובדים‬ ‫אחד‬ ‫עצמו‬ ‫בפני‬ ‫אירוע‬ ‫הוא‬ ,‫לתעודתו‬ ‫הועבר‬ ‫ולא‬ ‫העובד‬ ‫משכר‬ ‫נוכה‬ ‫אשר‬ ‫ניכוי‬ ‫כל‬ ,‫לגישתה‬, .‫חודש‬ ‫באותו‬ ‫אחר‬ ‫ולעובד‬ ‫שונה‬ ‫חודש‬ ‫של‬ ‫לשכר‬ ‫ומתייחס‬ ‫אחר‬ ‫במועד‬ ‫נעשה‬ ‫ניכוי‬ ‫כל‬
 9. 9. ‫הנאשמת‬ ‫לטענת‬ ‫לאותם‬ ‫ביחס‬ ‫נעשו‬ ‫הניכויים‬ ‫כל‬ ‫שכן‬ ,‫אחת‬ ‫עובדתית‬ ‫כמסכת‬ ‫שנעשו‬ ‫בניכויים‬ ‫לראות‬ ‫יש‬ ‫ומדובר‬ ‫תקלה‬ ‫אותה‬ ‫היא‬ ‫הניכויים‬ ‫העברת‬ ‫לאי‬ ‫שגרמה‬ ‫התקלה‬ ‫כאשר‬ ,‫עובדים‬ ‫שני‬ ‫התרחשה‬ ‫אשר‬ ,‫נמשכת‬ ‫בתקופה‬.‫חובה‬ ‫פנסיית‬ ‫בעניין‬ ‫הצו‬ ‫להוצאת‬ ‫זמנים‬ ‫בסמיכות‬ 11‫החל‬ ‫הדין‬ .- ‫הפסוק‬ ‫ההלכה‬‫ה‬‫הוא‬ "‫"אירוע‬ ‫המונח‬ ‫כאשר‬ ,"‫"מעשה‬ ‫לבין‬ "‫"אירוע‬ ‫בין‬ ‫להבחין‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫היא‬ ‫קשר‬ ‫ביניהן‬ ‫יש‬ ‫אשר‬ ‫עבירות‬ ‫במספר‬ ‫מדובר‬ ‫כאשר‬ ,‫מעשים‬ ‫מספר‬ ‫לכלול‬ ‫ויכול‬ ‫יותר‬ ‫רחב‬ ‫מהעביר‬ ‫אחת‬ ‫לכל‬ ‫הולם‬ ‫עונש‬ ‫מתחם‬ ‫וקביעת‬ ‫הדוק‬‫מלאכותית‬ ‫הפרדה‬ ‫תהא‬ ‫בנפרד‬ ‫ות‬ .)‫לעיל‬ ‫שהוזכר‬ ‫הורים‬ ‫חדוות‬ ‫עניין‬ ‫(ראו‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫עמד‬ ‫כן‬ ‫כמו‬‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫העליו‬‫ן‬‫(ע"פ‬ ‫דלאל‬ ‫בעניין‬1261/15'‫נ‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ( ]‫בנבו‬ ‫[פורסם‬ ‫דלאל‬3.9.15‫מבחן‬ ‫נקבע‬ ‫במסגרתו‬ ,))‫הק‬‫ש‬,‫נוספים‬ ‫עזר‬ ‫ומבחני‬ ‫ההדוק‬ ‫ר‬ ‫שבין‬ ‫הקשר‬ ‫עוצמת‬ ‫על‬ ‫לעמוד‬ ‫כדי‬ " :‫כדלקמן‬‫על‬ ‫ׂשּומה‬ ‫העבירות‬‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫על‬ ‫לעמוד‬ ‫בין‬ ‫הדוק‬ ‫קשר‬ ‫על‬ ‫להצביע‬ ‫כדי‬ ‫בהן‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫ולבחון‬ ,‫שלפניו‬ ‫העניין‬ ‫של‬ ‫העובדתיות‬ ‫נסיבותיו‬ ‫עוצמת‬ ‫לקביעת‬ "‫עזר‬ ‫"מבחני‬ ‫מהוות‬ ‫אלה‬ ‫עובדתיות‬ ‫נסיבות‬ .‫העבירות‬‫הק‬‫ש‬".....‫ר‬ ‫ההכרח‬ ‫מן‬ ,‫העובדתיות‬ ‫הנסיבות‬ ‫"בבחינת‬‫המשפ‬ ‫לבית‬‫ט‬‫א‬ ‫עיניו‬ ‫לנגד‬ ‫להעמיד‬‫ת‬ ‫באופן‬ ,‫מלאכותית‬ ‫תהא‬ ‫אירועים‬ ‫כמה‬ ‫כעל‬ ‫העבירות‬ ‫על‬ ‫השקפה‬ ‫האם‬ ‫השאלה‬ ."‫כהווייתו‬ ‫המעשה‬ ‫סיפור‬ ‫את‬ ‫ישקף‬ ‫שלא‬ ‫או‬ ,‫בכללותו‬ ‫העניין‬ ‫ממהות‬ ‫שיגרע‬ ‫לישנא‬ ‫כהאי‬ ‫הורים‬ ‫חדוות‬ ‫בעניין‬ ‫הארצי‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫הדגיש‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫לצד‬-‫"משמעות‬ ‫מתחם‬ ‫כי‬ ‫משמעה‬ ‫אין‬ '‫אחד‬ ‫כ'אירוע‬ ‫עבירות‬ ‫במספר‬ ‫ההכרה‬‫מכלול‬ ‫בגין‬ ‫ההולם‬ ‫העונש‬ ‫ביחס‬ ‫ייקבע‬ ‫העונש‬ ‫מתחם‬ ‫כי‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ,‫יחידה‬ ‫עבירה‬ ‫בגין‬ ‫המירבי‬ ‫בעונש‬ ‫יוגבל‬ ‫האירוע‬ ‫מתחם‬ ‫קיבעת‬ ‫בעת‬ ‫הן‬ ‫משכך‬ .‫עצמה‬ ‫בפני‬ ‫מהן‬ ‫אחת‬ ‫לכל‬ ‫בהתייחס‬ ‫ולא‬ ‫העבירות‬ ‫לשילוב‬ ‫המשיבה‬ ‫של‬ ‫הספציפי‬ ‫עונשה‬ ‫גזירת‬ ‫בעת‬ ‫והן‬ ‫ההולם‬ ‫העונש‬-‫כי‬ ‫העובדה‬ ‫בחשבון‬ ‫תילקח‬ ‫בש‬ ‫הורשעה‬‫זר‬ ‫עובד‬ ‫העסקת‬ ‫של‬ ‫עבירות‬ ‫ש‬‫כדי‬ ‫שלא‬‫ן‬." 12‫שמדובר‬ ‫מסקנה‬ ‫לידי‬ ‫באתי‬ ,‫העניין‬ ‫נסיבות‬ ‫מכלול‬ ‫את‬ ‫ששקלתי‬ ‫לאחר‬ ,‫בענייננו‬ . ‫כהגדרתו‬ "‫אחד‬ ‫ב"אירוע‬‫הפסוק‬ ‫בהלכה‬‫ה‬. ‫ארבעה‬ ‫משך‬ ‫הניכויים‬ ‫הועברו‬ ‫לא‬ ‫האחד‬ ‫לגבי‬ ‫כאשר‬ ,‫שונים‬ ‫עובדים‬ ‫בשני‬ ‫מדובר‬ ,‫אמנם‬ ‫בשנת‬ ‫חודשים‬2010‫משך‬ ‫והשנייה‬17‫חודש‬‫בשנים‬ ‫ים‬2010-2011‫ניכוי‬ ‫כל‬ ,‫ואמנם‬ ; ‫בחומרה‬ ‫ראה‬ ‫שהמחוקק‬ ‫בפעולות‬ ‫ומדובר‬ ,‫אחר‬ ‫חודש‬ ‫של‬ ‫אחר,משכר‬ ‫במועד‬ ‫נעשה‬ .‫רבה‬ ‫אותו‬ ‫(שבצידו‬ ‫מעשה‬ ‫באותו‬ ‫מדובר‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬‫מחד‬‫ל‬,‫מוגדר‬ ‫זמן‬ ‫בפרק‬ ‫שהתבצע‬ ) ‫של‬ ‫ופטירתו‬ ‫(מחלתו‬ ‫בדיוק‬ ‫נטענות‬ ‫נסיבות‬ ‫באותן‬‫סוכן‬‫הביטו‬‫ח‬‫שההפרדה‬ ‫אני‬ ‫ומוצאת‬ ,) .‫מלאכותית‬ ‫תהא‬ ‫מהמקרים‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫בין‬ "‫אחד‬ ‫כ"אירוע‬ ‫האישומים‬ ‫מושא‬ ‫בניכויים‬ ‫לראות‬ ‫יהא‬ ‫שנכון‬ ,‫כאמור‬ ,‫מצאתי‬ ,‫לפיכך‬ ‫בת‬ ‫תקופה‬ ‫מהלך‬ ‫שהתמשך‬17‫ריבוי‬ ‫כאשר‬ ,‫העובדים‬ ‫לשני‬ ‫ביחס‬ ‫בחלקם‬ ,‫חודשים‬
 10. 10. ‫מכפלת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫הענישה‬ ‫מתחם‬ ‫של‬ ‫מקביעה‬ ‫להבדיל‬ ,‫לחומרה‬ ‫כנסיבה‬ ‫ישמש‬ ‫המקרים‬ ‫"י‬‫ח‬‫ידו‬‫ת‬‫העב‬.‫עבירה‬ ‫יחידת‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫המוטל‬ ‫הפלילי‬ ‫או‬ ‫המנהלי‬ ‫הקנס‬ ‫בשיעורי‬ "‫ירה‬ ) ‫(ארצי‬ ‫ע"פ‬ ,‫המחויבים‬ ‫בשינויים‬ ,‫[ראו‬57564-06-15'‫נ‬ ‫בע"מ‬ ‫אבטחה‬ ‫מוקד‬ .‫ב.ג‬ ,‫בנבו‬ ‫(פורסם‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬14.03.2016.]) ‫הענישה‬ ‫מתחם‬ ‫קביעת‬ 13‫העבר‬ ‫אי‬ ‫של‬ ‫העבירה‬ ‫לחומרת‬ ‫משקל‬ ‫לתת‬ ‫יש‬ ,‫הענישה‬ ‫מתחם‬ ‫קביעת‬ ‫במסגרת‬ .‫ת‬ ‫הגיעו‬ ‫ולא‬ ‫העובד‬ ‫משכר‬ ‫נוכו‬ ‫אשר‬ ,‫כספים‬‫הגמ‬ ‫לקופת‬‫ל‬‫חוק‬ .‫השכ‬ ‫הגנת‬‫ר‬‫חוק‬ ‫הינו‬ ‫ניכוי‬ .‫הסוציאליים‬ ‫ובתנאיו‬ ‫העובד‬ ‫בשכר‬ ‫פוגעת‬ ‫בו‬ ‫הקבועים‬ ‫החיובים‬ ‫והפרת‬ ‫מגן‬ ‫מהווה‬ ‫במועד‬ ‫הפנסיה‬ ‫לקופת‬ ‫במועד‬ ‫העברתם‬ ‫ואי‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫משכרו‬ ‫כספים‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫משכרו‬ ‫הפחתה‬‫כדי‬ ‫שלא‬‫ן‬‫עלול‬ ‫אף‬ ‫זה‬ ‫מעשה‬ .‫העובד‬ ‫את‬ ‫להעמיד‬ ‫יהיה‬ ‫שלא‬ ‫בסיכון‬‫מבוט‬‫ח‬‫בזכאות‬ ‫אותו‬ ‫המזכה‬ ‫מקרה‬ ‫זו‬ ‫בתקופה‬ ,‫חלילה‬ ,‫יקרה‬ ‫אם‬ ‫ועתיד‬ ‫הכלכלי‬ ‫בעתידו‬ ,‫העובד‬ ‫של‬ ‫הסוציאלי‬ ‫בביטחונו‬ ‫לפגוע‬ ‫כדי‬ ‫בכך‬ ‫ויש‬ ,‫כלשהי‬ ‫משפחת‬ ‫בני‬‫ו‬‫בפועל‬ ‫ההפרשה‬ ‫בשיעור‬ ‫המעביד‬ ‫ע"י‬ ‫שיינתן‬ ‫פיצוי‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ,- .‫העבירה‬ ‫על‬ ‫לכפר‬ ‫יוכל‬ ‫עי‬‫בחוק‬ ‫העונשין‬ ‫בסעיפי‬ ‫ון‬‫השכ‬ ‫הגנת‬‫ר‬‫לניכוי‬ ‫רבה‬ ‫בחומרה‬ ‫התייחס‬ ‫המחוקק‬ ‫כי‬ ‫מעלה‬ ‫סכומים‬‫העבוד‬ ‫משכר‬‫ה‬‫ב"כ‬ ‫וצדק‬ ,‫כנדרש‬ ‫הפנסיה‬ ‫לקופת‬ ‫העברתם‬ ‫ואי‬ ,‫העובד‬ ‫של‬ ‫עבירות‬ ‫לעומת‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬ ‫המחוקק‬ ‫שהטיל‬ ‫החמור‬ ‫לעונש‬ ‫בהפנותו‬ ‫בענייננו‬ ‫המאשימה‬ ‫בחוק‬ ‫הנזכרות‬ ‫אחרות‬‫השכ‬ ‫הגנת‬‫ר‬. 14‫בפ‬ ‫עיון‬ .‫העברת‬ ‫אי‬ ‫של‬ ‫לעבירות‬ ‫באשר‬ ‫שנקבע‬ ‫הענישה‬ ‫ובמתחם‬ ‫הדין‬ ‫בתי‬ ‫סיקת‬ ‫לחוק‬ ‫בניגוד‬ ,‫עובד‬ ‫של‬ ‫משכרו‬ ‫שנוכו‬ ‫כספים‬‫השכ‬ ‫הגנת‬‫ר‬‫הבאה‬ ‫התמונה‬ ‫את‬ ‫מראה‬ - )‫ב"ש‬ ‫(אזורי‬ ‫ת"פ‬9933-03-14,‫בנבו‬ ‫(פורסם‬ ‫בע"מ‬ ‫אשדוד‬ ‫באולינג‬ '‫נ‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ 16.03.2015)-‫שב‬ ‫בסך‬ ‫הינו‬ ‫הראוי‬ ‫הענישה‬ ‫מתחם‬ ‫כי‬ ‫נקבע‬‫ין‬25,000₪‫לבין‬75,000 .₪ )‫(ב"ש‬ ‫בת"פ‬31434-05-11( ‫ונאמן‬ ‫ירושלים‬ ‫נייר‬ ‫מפעלי‬ '‫נ‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬2000‫בע"מ‬ ) ‫ביום‬ ‫(ניתן‬21.8.13‫על‬ ‫עבירה‬ ‫בגין‬ ‫הראוי‬ ‫הענישה‬ ‫מתחם‬ ‫כי‬ ‫נקבע‬ ‫הדין‬ ‫גזר‬ ‫במסגרת‬ ) ‫חוק‬‫השכ‬ ‫הגנת‬‫ר‬‫בין‬ ‫הינו‬25,000₪‫ל‬-75,000.₪‫קנס‬ ‫הנאשמת‬ ‫על‬ ‫השית‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫בסך‬50,000₪‫של‬ ‫שכר‬ ‫ניכויי‬ ‫בגין‬15.‫העסקה‬ ‫חודשי‬ )‫(ב"ש‬ ‫בת"פ‬1360/09‫ביום‬ ‫(ניתן‬ '‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫שינה‬ ‫של‬ ‫עולם‬ ‫נועם‬ '‫נ‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ 2.12.14‫ביחס‬ ‫היה‬ ‫נגדה‬ ‫שיוחס‬ ‫והאישום‬ ‫פירוק‬ ‫בהליכי‬ ‫מצויה‬ ‫שהייתה‬ ‫בנאשמת‬ ‫דובר‬ ) ‫ל‬-17‫י‬‫ח‬‫ידו‬‫ת‬‫במסגרת‬ .‫עבירה‬‫טיעו‬ ‫הסדר‬‫ן‬‫סמ‬ ‫בסכום‬ ‫הנאשמת‬ ‫הורשעה‬ ‫סגור‬‫של‬ ‫לי‬18 ,₪‫חברה‬ ‫היותה‬ ‫בשל‬ ‫וזאת‬‫פירעו‬ ‫חדלת‬‫ן‬.‫לנושיה‬ ‫רבים‬ ‫בחובות‬ ‫המצויה‬ )‫(ב"ש‬ ‫בת"פ‬23145-11-11‫ושרותים‬ ‫מערכות‬ ‫ח.א.ש‬ '‫נ‬ ‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ( ‫בע"מ‬2.9.14‫י‬ ‫לשלוש‬ ‫ענישה‬ ‫מתחם‬ ‫נקבע‬ )‫ח‬‫ידו‬‫ת‬‫שבין‬ ‫בתחום‬ ‫עבירות‬30,000₪ ‫לבין‬150,000₪‫קנס‬ ‫הנאשמת‬ ‫על‬ ‫השית‬ ‫הדין‬ ‫ובית‬‫בסך‬ ‫התחתון‬ ‫בגבול‬30,000₪ ‫סך‬ ‫הכול‬ ‫ובסך‬ ,‫עבירות‬ ‫לשלוש‬10,000₪)'‫(חי‬ ‫בת"פ‬ .‫לעבירה‬56203-05-14‫מדינת‬
 11. 11. ( '‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫נהריה‬ ‫הורים‬ ‫מרכז‬ '‫נ‬ ‫ישראל‬26.11.14‫ל‬ ,‫ענישה‬ ‫מתחם‬ ‫נקבע‬ )-73‫י‬‫ח‬‫ידו‬‫ת‬ ‫לחוק‬ ‫בניגוד‬ ‫נוספות‬ ‫עבירות‬ ‫וגם‬ ‫ניכויים‬ ‫העברת‬ ‫אי‬ ‫גם‬ ‫(שכללו‬ ‫עבירה‬‫השכ‬ ‫הגנת‬‫ר‬,) ‫בתחו‬‫שבין‬ ‫ם‬100,000₪‫לבין‬500,000₪‫ובמסגרת‬‫טיעו‬ ‫הסדר‬‫ן‬‫הורשעה‬ ‫סגור‬ ‫בסך‬ ‫בקנס‬ ‫הנאשמת‬120,000₪.‫יחד‬ ‫גם‬ ‫האישומים‬ ‫שני‬ ‫בגין‬ )‫(ב"ש‬ ‫ש"מ‬ ‫במסגרת‬6033-09-10‫בע"מ‬ ‫אבושולדום‬ .‫ס.מ‬ '‫נ‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ (12.08.2014‫חוק‬ ‫על‬ ‫עבירות‬ ‫לגבי‬ ‫הענישה‬ ‫מתחם‬ ‫את‬ ‫אימץ‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ )‫השכ‬ ‫הגנת‬‫ר‬ ‫שנקבע‬‫שבין‬ ‫בסך‬ ‫שהינו‬ ‫נייר‬ ‫מפעלי‬ ‫בעניין‬25,000₪‫לבין‬75,000₪‫על‬ ‫והטיל‬ ,‫החברה‬‫טיעו‬ ‫בהיעדר‬‫נ‬‫בסך‬ ‫העליון‬ ‫הענישה‬ ‫רף‬ ‫לפי‬ ‫קנס‬ ,‫הנאשמת‬ ‫מטעם‬ ‫לעונש‬ ‫ים‬ 75,000₪.‫עבירה‬ ‫ליחידת‬ )‫(ת"א‬ ‫בתפ‬61219-01-13( ,‫עקיבא‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫נ‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬20.11.15,‫הנאשם‬ ‫הורשע‬ ,) ‫מעב‬ ‫של‬ ‫בעבירה‬ ‫הודאתו‬ ‫פי‬ ‫על‬‫שלו‬ ‫למי‬ ‫העבירם‬ ‫ולא‬ ‫עובד‬ ‫של‬ ‫משכרו‬ ‫סכומים‬ ‫שניכה‬ ‫יד‬ ‫לחרוג‬ ‫צידוק‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫מצא‬ ,‫הורשע‬ ‫בהן‬ ‫בעבירות‬ ‫שיש‬ ‫החומרה‬ ‫אף‬ ‫על‬ .‫הסכומים‬ ‫יועדו‬ ‫של‬ ‫קנס‬ ‫ופסק‬ ,‫מינימאלי‬ ‫קנס‬ ‫הנאשם‬ ‫על‬ ‫ולהשית‬ ‫הענישה‬ ‫ממתחם‬10,000( ₪‫בגין‬8 ‫י‬‫ח‬‫ידו‬‫ת‬.)‫עבירה‬ )‫ת"א‬ ‫(אזורי‬ ‫בת"פ‬1140-10‫משרד‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬‫יקר‬ '‫נ‬ ‫והתעסוקה‬ ‫המסחר‬ ‫התעשייה‬ ,‫בנבו‬ ‫(פורסם‬ ‫בע"מ‬ ‫הנדסה‬21.03.2016‫שבין‬ ‫בסך‬ ‫הינו‬ ‫הראוי‬ ‫הענישה‬ ‫מתחם‬ ‫כי‬ ‫)נקבע‬ 25,000₪‫לבין‬75,000.₪ ‫י‬ ‫(אזורי‬ ‫בת"פ‬-)‫ם‬57569-02-14‫ערד‬ '‫נ‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬-,‫בנבו‬ ‫(פורסם‬ ‫בע"מ‬ ‫בראסרי‬ 24.09.2015‫ב‬ ‫היה‬ ‫מדובר‬ )-4‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫כאשר‬ ,‫עובדים‬‫הניכויים‬ ‫הועברו‬ ‫לא‬ ‫במשך‬ ‫במועד‬ ‫הפנסיה‬ ‫לקופת‬3‫אי‬ ‫של‬ ‫אירוע‬ ‫לכל‬ ‫התייחס‬ ‫ראה‬ ‫הדין‬ ‫ובית‬ ,‫חודשים‬ ‫כ‬ ‫עובד‬ ‫כל‬ ‫לגבי‬ ‫כספים‬ ‫העברת‬-3‫הוא‬ ‫הראוי‬ ‫הענישה‬ ‫מתחם‬ ‫כי‬ ‫קבע‬ ‫זאת‬ ‫וחרף‬ ,‫אירועים‬ ‫בין‬25,000‫לבין‬100,000₪‫י‬ ‫לכל‬‫ח‬‫ידו‬‫ת‬.‫יחד‬ ‫העבירה‬ )‫ת"א‬ ‫(אזורי‬ ‫בת"פ‬51826-11-11‫ישר‬ ‫מדינת‬‫(פורסם‬ ‫בע"מ‬ ‫טכסטיל‬ ‫תעשיות‬ ‫מיכל‬ '‫נ‬ ‫אל‬ ,‫בנבו‬03.12.2014‫של‬ ‫לעבירה‬ ‫ביחס‬ ‫המקסימאלי‬ ‫הרף‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫המאשימה‬ ‫ביקשה‬ ) ‫של‬ ‫בגובה‬ ,‫במועד‬ ‫העברתם‬ ‫ואי‬ ‫כספים‬ ‫ניכוי‬10%‫עד‬30%‫בשיעור‬ ‫המקסימאלי‬ ‫מהקנס‬ ‫של‬1,130,000,.₪‫ב‬ ‫דובר‬ ‫מקדה‬ ‫ובאותו‬-6‫י‬‫ח‬‫ידו‬‫ת‬.‫עבירה‬ ‫העלי‬ ‫שהרף‬ ‫קבע‬ ‫הדין‬ ‫בית‬‫הינו‬ ‫הענישה‬ ‫במתחם‬ ‫ון‬565,000,₪‫של‬ ‫קנס‬ ‫והשית‬ 56,500₪.‫המעסיקה‬ ‫החברה‬ ‫על‬ )‫ת"א‬ ‫(אזורי‬ ‫בת"פ‬37724-11-10,‫בנבו‬ ‫(פורסם‬ ‫בע"מ‬ ‫יבטח‬ '‫נ‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ 18.11.2015‫וב‬ ‫עובדים‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫משכרם‬ ‫בניכויים‬ ‫דובר‬ )-22‫י‬‫ח‬‫ידו‬‫ת‬‫ובית‬ ,‫עבירה‬ ‫ב‬ ‫מאז‬ ‫הזמן‬ ‫חלוף‬ ‫של‬ ‫שיקולים‬ ‫בשל‬ ‫כי‬ ‫מצא‬ ‫הדין‬‫והליך‬ ‫העבירות‬ ‫יצוע‬‫רג‬ ‫פשיטת‬‫ל‬‫של‬ ‫שנקבע‬ ‫מזה‬ ‫נמוך‬ ‫קנס‬ ‫מתחם‬ ‫לקבוע‬ ‫יש‬ ,‫עצמה‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫פירוק‬ ‫והליך‬ ‫החברה‬ ‫בעלי‬ ‫הדי‬ ‫בגזרי‬‫ן‬‫שנסקרו‬‫הדי‬ ‫בפסק‬‫ן‬‫בין‬ ‫על‬ ‫אותו‬ ‫והעמיד‬ ,6,000₪‫ל‬-25,000‫ולבסוף‬ , ‫בסך‬ ‫קנס‬ ‫השית‬6,000₪‫על‬ ‫אחד‬ ‫חדש‬ ‫שקל‬ ‫ובסך‬ ‫החברה‬ ‫בעלי‬ ‫על‬‫בפירו‬ ‫החברה‬‫ק‬. ‫זאת‬ ‫לעומת‬)‫ב"ש‬ ‫(אזורי‬ ‫בת"פ‬22624-04-12‫המסחר‬ ,‫התעשייה‬ ‫ישראל/משרד‬ ‫מדינת‬ ‫(מיום‬ ‫בע"מ‬ ‫מנג'מנט‬ ‫הוטל‬ ‫רויאל‬ , ‫המלח‬ ‫ים‬ '‫נ‬ ‫והתעסוקה‬05/03/17‫על‬ ‫דובר‬ )13 ‫י‬‫ח‬‫ידו‬‫ת‬‫בין‬ ‫הענישה‬ ‫מתחם‬ ‫את‬ ‫והעמיד‬ ,‫אחד‬ ‫כאירוע‬ ‫אותן‬ ‫ראה‬ ‫הדין‬ ‫שבית‬ ‫עבירה‬
 12. 12. 1,130,000₪‫לבין‬30%‫(שהינו‬ ‫המירבי‬ ‫מהרף‬1,130,000₪,)‫יחידה‬ ‫עבירה‬ ‫על‬ ‫דהיינו‬339,000,₪‫של‬ ‫בסך‬ ‫קנס‬ ‫הנאשמת‬ ‫על‬ ‫והשית‬400,000.₪ 15‫שהעבירה‬ ‫בחשבון‬ ‫לקחת‬ ‫יש‬ ‫הענישה‬ ‫מתחם‬ ‫שלעניין‬ ‫הרי‬ ,‫לעיל‬ ‫לאמור‬ ‫בנוסף‬ . ‫הרקע‬ ‫ואת‬ ,‫הנאשמת‬ ‫של‬ ‫הרבים‬ ‫עובדיה‬ ‫ממתוך‬ ‫בלבד‬ ‫עובדים‬ ‫לשני‬ ‫ביחס‬ ‫נעברה‬ ‫מדובר‬ ‫לפיו‬ ,‫לגביו‬ ‫מחלוקת‬ ‫הובעה‬ ‫שלא‬‫בסוכן‬‫ביטו‬‫ח‬‫והלך‬ ‫קשה‬ ‫ממחלה‬ ‫שסבל‬ .‫לעולמו‬ ‫ב‬ ‫הסתכם‬ ‫מחשי‬ ‫מהעובד‬ ‫שנוכו‬ ‫הסכומים‬ ‫שכלל‬ ‫לזכור‬ ‫יש‬ ‫עוד‬-255.3,₪‫ומהעובדת‬ ‫אסעד‬ ‫אבו‬1340.87.₪ ‫בניכוי‬ ‫עסקינן‬ ‫דימה‬ ‫אסעד‬ ‫אבו‬ ‫לעובדת‬ ‫שבנוגע‬ ‫העובדה‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫לקחת‬ ‫יש‬ ‫זאת‬ ‫לצד‬ .‫חודשים‬ ‫עשר‬ ‫שבעה‬ ‫במשך‬ ‫ליעדם‬ ‫העברתם‬ ‫ואי‬ ‫כספים‬ ‫בח‬ ‫לקחת‬ ‫יש‬ ‫בנוסף‬‫והודתה‬ ‫בחקירתה‬ ‫פעולה‬ ‫שיתפה‬ ‫שהנאשמת‬ ‫העובדה‬ ‫את‬ ‫שבון‬ ‫מושא‬ ‫העבירות‬ ‫בביצוע‬‫אישו‬ ‫כתב‬‫ם‬. 16‫הענישה‬ ‫שמתחם‬ ‫אני‬ ‫מוצאת‬ ,‫לעיל‬ ‫שפורטו‬ ‫הנסיבות‬ ‫מכלול‬ ‫את‬ ‫ששקלתי‬ ‫לאחר‬ . ‫של‬ ‫המקסימלי‬ ‫הסך‬ ‫על‬ ‫שיועמד‬ ‫ראוי‬ ‫דנן‬ ‫המקרה‬ ‫בנסיבות‬565,000,₪‫הסך‬ ‫ועל‬ ‫של‬ ‫המינימלי‬113,000.₪ 17‫לנסיבות‬ ‫אשר‬ .‫שכתבי‬ ‫בחשבון‬ ‫לקחתי‬ ,‫העבירות‬ ‫לביצוע‬ ‫קשורות‬ ‫שאינן‬ ‫נוספות‬ .‫העבירות‬ ‫ביצוע‬ ‫לאחר‬ ‫שנים‬ ‫כארבע‬ ‫שנים‬ ‫בחלוף‬ ‫הוגשו‬ ‫האישום‬ ‫המאשימה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נסתרה‬ ‫שלא‬ ‫הנאשמת‬ ‫לטענת‬ ‫לפחות‬ ‫כך‬ ,‫שנערכה‬ ‫החקירה‬ ‫בעקבות‬- ‫תיקונים‬ ‫וביצעה‬ ,‫הגמל‬ ‫לקופת‬ ‫הועברו‬ ‫לא‬ ‫אשר‬ ‫הכספים‬ ‫את‬ ‫לעובדים‬ ‫הנאשמת‬ ‫שילמה‬ ‫ר‬‫הוגשו‬ ‫בטרם‬ ‫עוד‬ ‫וזאת‬ ,‫עובדיה‬ ‫בשכר‬ ‫הטיפול‬ ‫במערך‬ ‫בים‬‫האישו‬ ‫כתבי‬‫ם‬. ‫תכלית‬ ‫וכי‬ ,‫הנאשמת‬ ‫עם‬ ‫להקל‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫אני‬ ‫מוצאת‬ ,‫לעיל‬ ‫שפורטו‬ ‫השיקולים‬ ‫מכלול‬ ‫בהינתן‬ .‫הענישה‬ ‫מתחם‬ ‫של‬ ‫התחתון‬ ‫הרף‬ ‫על‬ ‫שיועמד‬ ‫קנס‬ ‫השתת‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫תוגשם‬ ‫הענישה‬ ‫של‬ ‫בסך‬ ‫קנס‬ ‫הנאשמת‬ ‫על‬ ‫משיתה‬ ‫הנני‬ ,‫כן‬ ‫על‬ ‫אשר‬113,000₪‫ב‬ ‫ישולם‬ ‫אשר‬-10 ‫בני‬ ‫ורצופים‬ ‫שווים‬ ‫חודשיים‬ ‫תשלומים‬11,300₪‫מיום‬ ‫החל‬ ,‫אחד‬ ‫כל‬15/05/17. 18‫בתוך‬ ,‫תחתום‬ ‫מנהלה‬ ‫באמצעות‬ ‫הנאשמת‬ .15‫קבלת‬ ‫ממועד‬ ‫יום‬‫די‬ ‫גזר‬‫ן‬‫על‬ ,‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫להוראות‬ ‫בניגוד‬ ‫עבירות‬ ‫מביצוע‬ ‫להימנע‬ ‫התחייבות‬25‫לחוק‬ )‫ב(ג‬‫הגנת‬ ‫השכ‬‫ר‬‫מהיום‬ ‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫במשך‬‫של‬ ‫בסך‬ ‫קנס‬ ‫בתשלום‬ ‫תישא‬ ,‫כן‬ ‫לא‬ ‫שאם‬ , 1,113,000.₪ 19‫תוך‬ ,‫מוקנית‬ ‫לצדדים‬ .45‫להם‬ ‫שיומצא‬ ‫מיום‬ ‫ימים‬‫הדי‬ ‫גזר‬‫ן‬,‫לערע‬ ‫זכות‬‫ר‬‫על‬‫פסק‬ ‫הדי‬‫ן‬‫בפני‬‫לעבוד‬ ‫הארצי‬ ‫הדין‬ ‫בית‬‫ה‬.‫בירושלים‬
 13. 13. ( ,‫תשע"ז‬ ‫ניסן‬ '‫כ‬ ,‫היום‬ ‫ניתן‬16‫אפריל‬2017.‫אליהם‬ ‫ויישלח‬ ‫הצדדים‬ ‫בהעדר‬ ,)

×