Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

תגובה שידור ציבורי

87 views

Published on

בג"ץ

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

תגובה שידור ציבורי

 1. 1. ‫המשפט‬ ‫בבית‬‫העליון‬ ‫לצדק‬ ‫גבוה‬ ‫משפט‬ ‫כבית‬ ‫בשבתו‬ "‫בג‬‫ץ‬71/2996 ‫בישראל‬ ‫העיתונאים‬ ‫ארגון‬–‫החדשה‬ ‫הכללית‬ ‫העובדים‬ ‫הסתדרות‬ ‫עוה"ד‬ ‫ב"כ‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫מורן‬ ‫ד"ר‬'‫ואח‬ ‫סבוראי‬ '‫מרח‬‫כוכבא‬ ‫בר‬23‫וי‬ ‫)מגדל‬-‫קומה‬ ,‫טאואר‬18(,‫בני‬-‫ברק‬5126002 :‫טלפון‬03-7743000:'‫פקס‬ ;03-774001‫ה‬‫עותר‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫נ‬ 1.‫הממשלה‬ ‫ראש‬ 2.‫האוצר‬ ‫שר‬ 3.‫ממלא‬‫מקום‬‫התקשורת‬ ‫שר‬ 4.‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ 5.‫התקשורת‬ ‫משרד‬ ,‫המדינה‬ ‫פרקליטות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המשפטים‬ ‫משרד‬,‫ירושלים‬ :‫טלפון‬02-6466590:'‫פקס‬ ;02-6467011 6.‫הציבורי‬ ‫השידור‬ ‫תאגיד‬–"‫"כאן‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ה‬‫ם‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫המדינה‬ ‫מטעם‬ ‫תגובה‬‫צו‬ ‫למתן‬ ‫לבקשה‬-‫ביניים‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫להחלטת‬ ‫בהתאם‬‫מיום‬ (‫עמית‬ ‫השופט‬ '‫)כב‬3.4.17‫תגובת‬ ‫בזאת‬ ‫מוגשת‬ ‫ל‬ ‫המדינה‬‫צו‬ ‫למתן‬ ‫בקשה‬-‫ביניים‬,‫הוגשה‬ ‫אשר‬‫על‬-‫)ארגון‬ ‫העותר‬ ‫ידי‬‫העיתונאים‬‫בישראל‬( ‫ה‬ ‫במסגרת‬‫שבכותרת‬ ‫עתירה‬‫צווים‬ ‫למתן‬-‫על‬-‫תנאי‬.‫כדלקמן‬ , 1.‫כי‬ ‫העותר‬ ‫בדרישת‬ ‫הוא‬ ‫העתירה‬ ‫של‬ ‫עניינה‬‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬‫י‬‫ידיו‬ ‫תחת‬ ‫וציא‬‫מספר‬ ‫צווים‬-‫על‬-‫שעניינם‬ ‫תנאי‬‫שנקבע‬ ‫המתווה‬ ‫ביטול‬‫על‬ ,-,‫הנטען‬ ‫פי‬‫ביום‬30.3.17‫המשיבים‬ ‫בין‬ 3-1‫וממלא‬ ‫האוצר‬ ‫שר‬ ,‫הממשלה‬ ‫)ראש‬-‫מקום‬‫שר‬‫העותר‬ ‫לגישת‬ .(‫התקשורת‬,‫המתווה‬ " ‫יוצר‬‫שאר‬ ‫לבין‬ [...] ‫התאגיד‬ ‫של‬ ‫החדשות‬ ‫חטיבת‬ ‫בין‬ [...] ‫ואסורה‬ ‫מלאכותית‬ ‫הפרדה‬ '‫עמ‬ ‫)ראו‬ "‫אורגניו‬2‫לעתירה‬(,‫ולפיכך‬ ;‫דרישתו‬‫כאמור‬ ‫יורה‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫כי‬ ‫היא‬ ‫ביטולו‬ ‫על‬. ‫גם‬ ‫כוללת‬ ‫שבכותרת‬ ‫העתירה‬‫ב‬‫צו‬ ‫למתן‬ ‫קשה‬-‫ביניים‬‫להשיב‬ ‫המדינה‬ ‫נדרשת‬ ‫עליה‬ , ‫זו‬ ‫תגובה‬ ‫במסגרת‬‫אשר‬ ,‫למשיבים‬ ‫"מורה‬3-1‫התערבות‬ ‫של‬ ‫פעולה‬ ‫כל‬ ‫לאלתר‬ ‫למנוע‬ ,‫פוליטית‬ ‫ממעורבות‬ ‫משוחרר‬ ‫להיות‬ ‫החוק‬ ‫תכלית‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫שנועד‬ ,‫בתאגיד‬ ‫אסורה‬ ‫פוליטית‬ ‫ב"חקיקת‬ ‫הקיים‬ ‫החוק‬ ‫לשינוי‬ ‫פעולה‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬‫החוק‬ ‫הוראת‬ ‫לשינוי‬ ‫פעולה‬ ‫כל‬ ‫ו/או‬ "‫בזק‬
 2. 2. 2 ‫כי‬ ‫מבוקש‬ ,‫כך‬ ‫בתוך‬ .‫התאגיד‬ ‫מבנה‬ ‫או‬ ‫הציבורי‬ ‫התאגיד‬ ‫של‬ ‫תחילתו‬ ‫מועד‬ ‫לעניין‬ ‫הקיים‬ ‫חוק‬ ‫וכי‬ ,‫לחלוטין‬ ‫יבוטל‬ ‫או‬ ‫יוקפא‬ ,‫רכיביו‬ ‫במפורט‬ ‫יתוארו‬ ‫שלהלן‬ ,‫האמור‬ ‫המתווה‬ '‫עמ‬ ‫)ראו‬ "‫לתכליתו‬ ‫ובהתאם‬ ‫וכרוחו‬ ‫כלשונו‬ ‫יוחל‬ ‫הציבורי‬ ‫השידור‬ ‫תאגיד‬4.(‫לעתירה‬ 2.‫להלן‬ ‫המפורטים‬ ‫הנימוקים‬ ‫מן‬‫מתבקש‬‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬‫צו‬ ‫למתן‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬- ‫ביניים‬,‫זאת‬ .‫ל‬ ‫לב‬ ‫בשים‬‫ש‬ ‫כך‬‫העתירה‬ ‫סיכויי‬‫נמוכים‬‫ו‬‫ש‬‫תומכים‬ ‫הנוחות‬ ‫מאזן‬ ‫שיקולי‬ .‫הבקשה‬ ‫בדחיית‬ ‫הרקע‬ 3.‫עתירות‬ ‫של‬ ‫בשורה‬ ‫נוספת‬ ‫עתירה‬ ‫היא‬ ‫שבכותרת‬ ‫העתירה‬‫השידור‬ ‫בחוק‬ ‫העוסקות‬ ‫התשע"ד‬ ,‫הישראלי‬ ‫הציבורי‬-2014‫היום‬ ‫כשמו‬ ," :‫)להלן‬‫החוק‬(".‫החוק‬ ‫מטרת‬‫שנחקק‬ , ‫ועדה‬ ‫של‬ ‫המלצות‬ ‫בעקבות‬‫בישראל‬ ‫העתידי‬ ‫הציבורי‬ ‫לשידור‬ ‫המתווה‬ ‫לבחינת‬ ‫ציבורית‬ ,‫לנדס‬ ‫רם‬ ‫התקשורת‬ ‫איש‬ ‫בראשות‬‫יעיל‬ ,‫חדש‬ ‫ציבורי‬ ‫לשידור‬ ‫תאגיד‬ ‫של‬ ‫הקמה‬ ‫היא‬ ‫לפי‬ ‫יפעל‬ ‫אשר‬ ,‫ועצמאי‬‫חדשנות‬ ,‫מצוינות‬ ‫של‬ ‫וכלכליים‬ ‫ערכיים‬ ,‫מקצועיים‬ ‫פרמטרים‬ ‫)להלן‬ ‫השידור‬ ‫רשות‬ ‫של‬ ‫פעילותה‬ ‫המשך‬ ‫לעניין‬ ‫הוראות‬ ‫קובע‬ ‫החוק‬ ,‫במקביל‬ .‫והוגנות‬ " :‫גם‬‫הרשות‬("‫התשכ"ה‬ ,‫השידור‬ ‫רשות‬ ‫חוק‬ ‫מכוח‬ ‫הפועלת‬ ,-1965‫התאגיד‬ ‫להקמת‬ ‫עד‬ , ‫הרשות‬ ‫של‬ ‫וסגירתה‬.‫קובע‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬‫תשדר‬ ‫הרשות‬ ‫כי‬ ‫החוק‬‫ש‬ ‫עד‬‫השידור‬ ‫תאגיד‬ ‫בשידוריו‬ ‫יחל‬ ‫החדש‬ ‫הציבורי‬‫מתווה‬ ‫גם‬ ‫החוק‬ .‫באמצעות‬ ,‫הרשות‬ ‫לפירוק‬ ‫התהליך‬ ‫את‬ ,‫הרשמי‬ ‫הנכסים‬ ‫כונס‬‫החל‬‫מ‬‫של‬ ‫פרסומו‬ ‫יום‬‫ה‬‫חוק‬. ‫אושרה‬ ‫החוק‬ ‫של‬ ‫חוקתיותו‬,‫כשנתיים‬ ‫לפני‬ ,‫בפסק‬-‫בבג"ץ‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫דינו‬ 6133/14‫ישראל‬ ‫כנסת‬ '‫נ‬ ‫גורביץ‬,‫באר"ש‬ ‫)פורסם‬26.3.15.( 4.‫שחלפו‬ ‫בשנתיים‬,‫האמור‬ ‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫מאז‬‫הוגשו‬‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬‫עתירות‬ ‫מספר‬ ‫התאגיד‬ ‫ולהקמת‬ ‫החוק‬ ‫ליישום‬ ‫הנוגעות‬‫להוראותיו‬ ‫בהתאם‬‫בבג"ץ‬ ‫העתירה‬ .5819/15 ‫הצלחה‬–‫הוגנת‬ ‫כלכלית‬ ‫חברה‬ ‫לקידום‬ ‫הצרכנית‬ ‫התנועה‬‫התקשורת‬ ‫שר‬ '‫נ‬‫התמקדה‬ ‫במינוי‬ ‫נטענים‬ ‫בעיכובים‬‫חברי‬‫החוק‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ‫שהומלצו‬ ‫כפי‬ ,‫התאגיד‬ ‫מועצת‬ ‫על‬-‫ידי‬‫ועדת‬‫איתור‬‫דצמבר‬ ‫בחודש‬ ‫שמונתה‬ ,2014‫השופט‬ '‫כב‬ ‫בראשות‬ ,‫עזרא‬ ('‫)בדימ‬ ‫בסעיפים‬ ;‫לחוק‬ '‫ד‬ ‫פרק‬ ‫)ראו‬ ‫קמא‬29‫תחילת‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫התייתרה‬ ‫זו‬ ‫עתירה‬ .(‫ואילך‬ ‫פסק‬ ‫מתן‬ ‫עם‬ ‫הסתיים‬ ‫וההליך‬ ‫התאגיד‬ ‫מועצת‬ ‫של‬ ‫המלאה‬ ‫פעילותה‬-‫ביום‬ ‫דין‬20.6.16. 5.‫כי‬ ‫יצוין‬ ‫עוד‬‫ביום‬ ‫במקור‬ ‫חל‬ ‫אשר‬ ,‫התאגיד‬ ‫שידורי‬ ‫לתחילת‬ ‫המועד‬1.4.15‫מספר‬ ‫נדחה‬ , ‫פעמים‬. ‫כך‬‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫לפני‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫הובאה‬ ‫התאגיד‬ ‫שידורי‬ ‫של‬ ‫התחילה‬ ‫מועד‬ ‫שאלת‬ ‫בבג"ץ‬1339/16‫בתל‬ ‫העיתונאים‬ ‫אגודת‬-‫התקשורת‬ ‫שר‬ '‫נ‬ ‫אביב‬.‫נמחקה‬ ‫זו‬ ‫עתירה‬
 3. 3. 3 ‫לפסק‬ ‫בהתאם‬ ‫בהסכמה‬-‫מיום‬ ‫דין‬23.5.16'‫מס‬ ‫תיקון‬ ‫של‬ ‫חקיקתו‬ ‫רקע‬ ‫על‬4‫אשר‬ ,‫לחוק‬ ‫את‬ ‫דחה‬‫מועד‬‫ליום‬ ‫התחילה‬30.9.16. 6.‫אוגוסט‬ ‫בחודש‬2016'‫מס‬ ‫תיקון‬ ‫נחקק‬5‫זה‬ ‫תיקון‬ .‫לחוק‬‫עתירה‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ‫נחקק‬ ‫יבוצעו‬ ‫התאגיד‬ ‫שידורי‬ ‫כי‬ ‫בדרישה‬ ‫התמקדה‬ ‫אשר‬ ,‫עת‬ ‫באותה‬ ‫ועומדת‬ ‫תלויה‬ ‫שהייתה‬ ‫מירושלים‬)‫בג"ץ‬3883/16'‫נ‬ ‫ירושלים‬ ‫עיריית‬‫הישראלי‬ ‫השידור‬ ‫תאגיד‬),‫באר"ש‬ ‫פורסם‬ 12.9.16.(( 7.'‫מס‬ ‫תיקון‬5‫לחוק‬‫המועד‬ ‫שהוא‬ ,‫החוק‬ ‫של‬ ‫תחילתו‬ ‫יום‬ ‫כי‬ ‫קבע‬‫להתחיל‬ ‫אמורים‬ ‫שבו‬ ‫הרשות‬ ‫שידורי‬ ‫ולהסתיים‬ ‫התאגיד‬ ‫שידורי‬,‫ביום‬ ‫יהיה‬30.4.17‫זאת‬ ‫לצד‬ .,‫בסעיף‬ ‫נקבעו‬ ‫שתי‬‫השידורים‬ ‫תחילת‬ ‫יום‬ ‫להקדמת‬ ‫חלופות‬‫ליום‬ ,1.1.17‫חלופ‬ ‫לפי‬ .‫ה‬) ‫אחת‬‫עוגנה‬ ‫אשר‬ ‫בסעיף‬92‫)ב‬2)(1‫לחוק‬ (‫כי‬ ‫נקבע‬ (‫אם‬‫התאגיד‬ ‫מועצת‬‫הודיעה‬‫ל‬ ‫ערוך‬ ‫התאגיד‬ ‫כי‬‫התחיל‬ ‫ב‬ ‫בשידוריו‬‫יהיו‬ ‫אזי‬ ;‫יותר‬ ‫מוקדם‬ ‫מועד‬" :‫יחד‬ ‫)להלן‬ ‫והאוצר‬ ‫התקשורת‬ ‫שרי‬‫השרים‬(" ‫ליום‬ ‫יקדם‬ ‫לא‬ ‫מועד‬ ‫שאותו‬ ‫ובלבד‬ ,‫מועד‬ ‫לאותו‬ ‫התחילה‬ ‫יום‬ ‫את‬ ‫להקדים‬ ‫רשאים‬1.1.17. ‫ביום‬25.10.16‫על‬ ‫כאמור‬ "‫מוכנות‬ ‫"הודעת‬ ‫נמסרה‬-‫בקשה‬ ‫ועמה‬ ‫התאגיד‬ ‫מועצת‬ ‫ידי‬ ‫התחילה‬ ‫יום‬ ‫להקדמת‬ ‫השרים‬ ‫אישור‬ ‫לקבלת‬‫ליום‬1.1.17‫השרים‬ ‫אישור‬ ‫ניתן‬ ‫משלא‬ . ‫עתירות‬ ‫שתי‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫הוגשו‬‫)ב‬‫ג"ץ‬8893/16"‫ח‬‫כ‬‫התקשורת‬ ‫שר‬ '‫נ‬ ‫כבל‬ ‫איתן‬; ‫ו‬‫כן‬‫בג"ץ‬9104/16‫התקשורת‬ ‫שר‬ '‫נ‬ ‫בישראל‬ ‫העיתונאים‬ ‫ארגון‬‫לאפשר‬ ‫לחייבם‬ ‫בדרישה‬ ,( ‫ביום‬ ‫התאגיד‬ ‫שידורי‬ ‫תחילת‬ ‫את‬1.1.17‫כאמור‬‫המ‬ ‫הבהירה‬ ‫אלו‬ ‫לעתירות‬ ‫במענה‬ .,‫דינה‬ ‫בהמשך‬ ‫כי‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬‫שהתקיימה‬ ‫לישיבה‬‫ביום‬7.12.16‫של‬ ‫בלשכתו‬‫הממשלה‬ ‫ראש‬‫)אשר‬ ‫עת‬ ‫באותה‬ ‫כיהן‬‫גם‬(‫התקשורת‬ ‫כשר‬‫ו‬ ‫האוצר‬ ‫שר‬ ‫של‬ ‫בהשתתפותם‬‫של‬‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫לממשלה‬,‫השרים‬‫סעיף‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫ברצונם‬ ‫כי‬ ‫הסכימו‬92‫)ב‬2)(1(‫האמור‬‫לחוק‬.‫כלומר‬– ‫חקיקה‬ ‫תיקון‬ ‫ליזום‬ ‫הסכימו‬ ‫השרים‬,‫האפשרות‬ ‫את‬ ‫יבטל‬ ‫אשר‬‫תחילת‬ ‫יום‬ ‫את‬ ‫להקדים‬ ‫על‬ ‫התאגיד‬ ‫שידורי‬-‫פי‬"‫מוכנות‬ ‫הודעת‬"‫התאגיד‬ ‫מועצת‬ ‫מאת‬.‫יום‬ ‫שינוי‬ ‫ללא‬ ,‫זאת‬ '‫מס‬ ‫בתיקון‬ ‫כבר‬ ‫שנקבע‬ ‫כפי‬ ,‫התחילה‬5)30.4.17.(‫של‬ ‫לפרסומו‬ ‫לפעול‬ ‫הוחלט‬ ,‫לפיכך‬ ;‫כאמור‬ ‫השרים‬ ‫הסכמם‬ ‫את‬ ‫שיעגן‬ ‫חוק‬ ‫תזכיר‬‫והכל‬–‫לקראת‬ ‫מקוצר‬ ‫זמנים‬ ‫בלוח‬‫הבאת‬ ‫הנושא‬.‫הכנסת‬ ‫לפני‬ ,‫לכך‬ ‫ובהמשך‬ ‫הממשלה‬ ‫לפני‬ ‫צו‬ ‫למתן‬ ‫בקשה‬-‫ברק‬ ‫השופטת‬ '‫כב‬ ‫של‬ ‫בהחלטתה‬ ‫נדחתה‬ ‫החוק‬ ‫שינוי‬ ‫את‬ ‫למנוע‬ ‫ביניים‬- ‫מיום‬ ‫ארז‬15.12.16‫צו‬ ‫בעתירה‬ ‫יצא‬ ‫שבסיומו‬ ‫הרכב‬ ‫בפני‬ ‫דיון‬ ‫התקיים‬ ‫לכך‬ ‫בהמשך‬ .-‫על‬- ‫ברק‬ ‫השופטים‬ '‫וכב‬ ‫הנשיאה‬ '‫כב‬ ‫)החלטת‬ ‫תנאי‬-‫מיום‬ ‫ומזוז‬ ‫ארז‬26.12.16(.‫אולם‬–‫ב‬‫יום‬ 3.1.17‫תיקון‬ ‫חקיקת‬ ‫עם‬ ,6‫סעיף‬ ‫של‬ ‫וביטולו‬ ‫לחוק‬92‫)ב‬2)(1(.‫התייתרה‬ ‫העתירה‬ ,‫האמור‬ ‫לפי‬,‫כך‬‫בפסק‬-‫מיום‬ ‫דינו‬8.1.17‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫השרים‬ ‫משסמכות‬ ‫כי‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫הורה‬ 92‫)ב‬2)(1,‫בוטלה‬ ‫לחוק‬ ("‫אין‬‫עוד‬‫תוחלת‬‫בהמשך‬‫הדיון‬‫בשאלה‬‫מדוע‬‫השרים‬‫לא‬‫ישקלו‬ ‫לדון‬‫בסמכות‬‫שכבר‬‫אינה‬‫נתונה‬‫להם‬". 8.‫נגד‬ ‫חוקתית‬ ‫עתירה‬'‫מס‬ ‫תיקון‬6‫ב‬ ‫נדונה‬ ‫לחוק‬‫בג"ץ‬180/17‫הכנסת‬ '‫נ‬ ‫כבל‬‫בעתירה‬ ‫דיון‬ . ‫ביום‬ ‫התקיים‬ ‫זו‬13.2.17‫וברק‬ ‫שהם‬ ,‫חיות‬ ‫השופטים‬ '‫)כב‬-‫הודיעו‬ ‫בסיומו‬ ‫אשר‬ ,(‫ארז‬
 4. 4. 4 ‫על‬ ‫עומדים‬ ‫אינם‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ,‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫המלצות‬ ‫בעקבות‬ ,‫העותרים‬‫בפסק‬ .‫עתירתם‬-‫דינו‬ ‫העתירה‬ ‫של‬ ‫לסיכויה‬ ‫באשר‬ ,‫הדיון‬ ‫בפרוטוקול‬ ‫כמפורט‬ ,‫הערותיו‬ ‫את‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫הזכיר‬ ‫המשפטי‬ ‫בהיבט‬-.‫חוקתי‬ 9.‫מרץ‬ ‫חודש‬ ‫במהלך‬ ,‫לכך‬ ‫בהמשך‬2017,‫בחוק‬ ‫כהגדרתו‬ ‫התחילה‬ ‫יום‬ ‫לפני‬ ‫כחודש‬ , ‫התקשורת‬ ‫כשר‬ ‫לכהן‬ ‫הפסיק‬ ‫)אשר‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫בין‬ ‫התדיינות‬ ‫התקיימה‬‫ביום‬19.2.17( ‫דעות‬ ‫חילוקי‬ ‫לסיים‬ ‫במטרה‬ ‫האוצר‬ ‫לשר‬‫מהותיים‬‫לשידורי‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫שהתעוררו‬ ‫על‬ .‫התאגיד‬-‫התיירות‬ ‫שר‬ ‫של‬ ‫התערבותו‬ ‫את‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫ביקש‬ ‫בנושא‬ ‫לסייע‬ ‫מנת‬ ‫מספר‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫נערכו‬ ‫לכך‬ ‫בהמשך‬ .‫לוין‬ ‫יריב‬ ‫השר‬ ,‫לכנסת‬ ‫הממשלה‬ ‫בין‬ ‫המקשר‬ ‫והשר‬ ‫עדכון‬ ‫תוך‬ ,‫המקשר‬ ‫והשר‬ ‫האוצר‬ ‫שר‬ ,‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫של‬ ‫בהשתתפותם‬ ‫ישיבות‬ ‫מקו‬ ‫ממלא‬ ‫עם‬ ‫והתייעצות‬‫ביום‬ ‫פורסמה‬ ‫ובסיומו‬ ;‫התקשורת‬ ‫שר‬ ‫ם‬30.3.17‫בדבר‬ ‫הודעה‬ ‫שהיועץ‬ ‫לאחר‬ ‫פורסמה‬ ‫ההודעה‬ .‫הציבורי‬ ‫לשידור‬ ‫בנוגע‬ ‫מוסכם‬ ‫מתווה‬ ‫של‬ ‫גיבושו‬ .‫המתווה‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫משפטית‬ ‫מניעה‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫דעתו‬ ‫חיווה‬ ‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬‫גם‬ ‫כי‬ ‫יובהר‬ ‫ממלא‬-‫המוסכ‬ ‫המתווה‬ ‫של‬ ‫הגיבוש‬ ‫בתהליכי‬ ‫שותף‬ ‫היה‬ ‫התקשורת‬ ‫שר‬ ‫מקום‬‫בהקשר‬ .‫ם‬ ‫ביום‬ ‫אמנם‬ ‫כי‬ ‫יצוין‬ ‫זה‬26.3.17‫ממלא‬ ‫יצא‬-‫לארצות‬ ‫התקשורת‬ ‫שר‬ ‫מקום‬-‫במטרה‬ ‫הברית‬ ‫התייעצויות‬ ‫נערכו‬ ,‫בחו"ל‬ ‫שהותו‬ ‫בתקופת‬ ‫אולם‬ ,‫איפא"ק‬ ‫ועידת‬ ‫של‬ ‫בכינוס‬ ‫להשתתף‬ ‫משרד‬ ‫מנכ"ל‬ ‫באמצעות‬ ,‫המתווה‬ ‫בגיבוש‬ ‫שחלו‬ ‫ההתקדמויות‬ ‫אודות‬ ‫על‬ ‫בטלפון‬ ‫עמו‬ ‫למתווה‬ ‫אישורו‬ ‫וניתן‬ ,‫התקשורת‬. 10.‫במשרדי‬ ‫המקצוע‬ ‫גורמי‬ ‫עמלו‬ ‫כאמור‬ ‫מוסכם‬ ‫מתווה‬ ‫גיבוש‬ ‫בדבר‬ ‫ההודעה‬ ‫פרסום‬ ‫מאז‬ ‫החוק‬ ‫הוראות‬ ‫של‬ ‫קונקרטי‬ ‫לתיקון‬ ‫סוכם‬ ‫שעליו‬ ‫המתווה‬ "‫"תרגום‬ ‫על‬ ‫והאוצר‬ ‫התקשורת‬, :‫תזכירים‬ ‫בשני‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫שבא‬ ‫תזכיר‬‫אחד‬-‫ליום‬ ,‫בחוק‬ ‫כהגדרתו‬ ,‫התחילה‬ ‫יום‬ ‫של‬ ‫דחייה‬ ‫עניינו‬15.5.17‫הדחייה‬ . ‫שהושגו‬ ‫להסכמות‬ ‫בהתאם‬ ,‫בחקיקה‬ ‫לשנות‬ ‫לאפשר‬ ‫נועדה‬,.‫הקיים‬ ‫התאגיד‬ ‫מבנה‬ ‫את‬ ‫מקוצר‬ ‫במסלול‬ ‫הציבור‬ ‫להערות‬ ‫יופץ‬ ‫זה‬ ‫תזכיר‬,‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫של‬ ‫באישורו‬, ‫להע‬ ‫יהיה‬ ‫וניתן‬‫ב‬‫עד‬ ‫הערות‬ ‫יר‬‫ל‬‫יום‬20.4.17. ‫תזכיר‬‫שני‬-,‫חדשות‬ ‫לשידורי‬ ‫ייעודי‬ ‫ציבורי‬ ‫תאגיד‬ ‫הקמת‬ ‫עניינו‬‫ו‬‫ב‬ ‫תכניות‬;‫היום‬ ‫ענייני‬ ,‫וזאת‬.‫הקיים‬ ‫השידור‬ ‫בתאגיד‬ ‫החדשות‬ ‫חטיבת‬ ‫ביטול‬ ‫תוך‬‫כל‬ ‫יבוצע‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫תזכיר‬ ‫בעניין‬ ,‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫להנחיית‬ ‫בהתאם‬ ,‫הציבור‬ ‫להערות‬ ‫יועמד‬ ‫והוא‬ ‫קיצור‬‫ל‬‫פרק‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫זמן‬21‫מ‬ ‫החלטה‬ ‫תתקבל‬ ‫בטרם‬ ,‫יום‬‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫גיבוש‬ ‫בדבר‬ ‫הממשלה‬ ‫טעם‬ .‫לכנסת‬ ‫שתועבר‬ ‫ממשלתית‬ 11.‫זה‬ ‫בשלב‬,‫אפוא‬‫מתעתד‬‫גורמי‬ ‫ים‬‫הממשלה‬‫בדבר‬ ‫הנוגעים‬–‫שיפוטית‬ ‫החלטה‬ ‫בהעדר‬ ‫זאת‬ ‫המונעת‬–‫שני‬ ‫את‬ ‫הציבור‬ ‫להערות‬ ‫לפרסם‬‫ה‬‫תזכירים‬,) ‫היום‬9.4.17‫בשעות‬ ( ‫הלילה‬.
 5. 5. 5 12.‫לשלמות‬ ,‫ונציין‬ ‫נוסיף‬ ‫עוד‬‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫הוגשו‬ ‫האחרונה‬ ‫בתקופה‬ ‫כי‬ ,‫התמונה‬ :‫התאגיד‬ ‫שידורי‬ ‫תחילת‬ ‫בעניין‬ ‫עתירות‬ ‫שלוש‬ )‫א‬(‫בג"ץ‬2728/17‫ישראל‬ ‫מדינת‬ '‫נ‬ ‫עומר‬–‫מיום‬ ‫עתירה‬26.3.17,‫השידור‬ ‫רשות‬ ‫עובדי‬ ‫של‬ ‫במועד‬ ,‫חודשים‬ ‫שישה‬ ‫בת‬ ‫לדחייה‬ ‫שיפוטי‬ ‫צו‬ ‫מתן‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫מבוקש‬ ‫במסגרתה‬ ‫אשר‬ ‫בחוק‬ ‫כהגדרתו‬ ,‫התחילה‬‫על‬ ,‫זאת‬ .-‫ו‬ ‫השידור‬ ‫רשות‬ ‫סגירת‬ ‫את‬ ‫למנוע‬ ‫מנת‬‫את‬‫פיטורי‬ ‫העותרים‬‫ממנה‬ ‫הנגזרים‬. )‫ב‬(‫בג"ץ‬2972/17‫הממשלה‬ ‫ראש‬ '‫נ‬ ‫יניב‬–‫מיום‬ ‫עתירה‬3.4.17‫בסוגיית‬ ‫מתמקדת‬ ‫אשר‬ , ‫לאחר‬ ,‫התאגיד‬ ‫בענייני‬ ‫ובעיסוק‬ ‫המתווה‬ ‫בגיבוש‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫של‬ ‫מעורבותו‬ .‫התקשורת‬ ‫כשר‬ ‫מתפקידו‬ ‫שהתפטר‬ )‫ג‬(‫בג"ץ‬2996/17‫ה‬‫על‬ ‫הוגש‬ ‫אשר‬ ‫שבכותרת‬ ‫ההליך‬ ‫וא‬-‫ביום‬ ‫כן‬ ‫גם‬ ‫העותר‬ ‫ידי‬3.4.17. 13.‫לבקשות‬ ‫להגיב‬ ‫המדינה‬ ‫נדרשה‬ ‫העתירות‬ ‫שלוש‬ ‫של‬ ‫בעניינן‬ ‫שניתנו‬ ‫להחלטות‬ ‫בהתאם‬ ‫צווי‬ ‫למתן‬-‫ליום‬ ‫עד‬ ‫זמניים‬ ‫וסעדים‬ ‫ביניים‬9.4.17‫או‬ ‫יחד‬ ‫תישמענה‬ ‫העתירות‬ ‫וכי‬ ‫כי‬ ‫הדגיש‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ .‫במאוחד‬‫בפני‬ ‫לדיון‬ ‫עדיין‬ ‫נקבעות‬ ‫אינן‬ ‫אמנם‬ ‫העתירות‬ ‫ה‬ ‫לפני‬ ‫דיון‬ ‫ולקיום‬ ‫תגובות‬ ‫להגשת‬ ‫להיערך‬ ‫המשיבים‬ ‫על‬ ‫אולם‬ ;‫הרכב‬-30.4.17‫לשלמות‬ . ‫בבג"ץ‬ ‫המדינה‬ ‫תגובת‬ ‫להגשת‬ ‫המועד‬ ‫כי‬ ‫דנציגר‬ ‫השופט‬ '‫כב‬ ‫קבע‬ ‫בהמשך‬ ‫כי‬ ‫יצוין‬ ‫התמונה‬ 2728/17‫ליום‬ ‫עד‬ ‫יוארך‬20.4.17‫נדרשים‬ ‫שהמשיבים‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫חזרה‬ ‫תוך‬‫מבעוד‬ ‫להיערך‬ .‫כאמור‬ ‫אפריל‬ ‫חודש‬ ‫במהלך‬ ‫עוד‬ ‫יתקיים‬ ‫בעתירות‬ ‫שהדיון‬ ‫לאפשרות‬ ‫מועד‬ ‫העתירה‬‫שבכותרת‬‫צו‬ ‫למתן‬ ‫והבקשה‬-‫ביניים‬ 14.‫ביום‬3.4.17,‫כאמור‬ ‫שגובש‬ ‫המתווה‬ ‫בדבר‬ ‫ההודעה‬ ‫הפרסום‬ ‫לאחר‬,‫הדברים‬ ‫מטבע‬ ‫אך‬ ‫הממשלה‬ ‫במשרדי‬ ‫בדבר‬ ‫הנוגעים‬ ‫המקצוע‬ ‫גורמי‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫שהושלמה‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬ ‫התזכירים‬ ‫הכנת‬ ‫על‬ ‫הרלבנטיים‬,.‫שבכותרת‬ ‫העתירה‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫הוגשה‬ 15.‫על‬ ‫הוא‬ ,‫בישראל‬ ‫העיתונאים‬ ‫ארגון‬ ,‫העותר‬-‫פרופסיונאלי‬ ,‫ארצי‬ ‫איגוד‬ ,‫בעתירה‬ ‫האמור‬ ‫פי‬ ,‫ענפי‬‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫פועל‬ ‫והוא‬ ‫העיתונות‬ ‫מקצועות‬ ‫בכל‬ ‫עובדים‬ ‫לשורותיו‬ ‫קולט‬ ‫אשר‬ ‫כי‬ ‫נטען‬ ‫בעתירה‬ .‫הפרט‬ ‫ובמישור‬ ‫הקיבוצי‬ ‫במישור‬ ‫זכויותיהם‬‫במטרה‬ ‫בעיקר‬ ‫הוגשה‬ ‫היא‬ ‫לשמור‬‫של‬ ‫עתידו‬ ‫על‬‫ה‬‫בעשייה‬ ‫תלוי‬ ‫שאינו‬ ‫פניות‬ ‫וחסר‬ ‫עצמאי‬ ‫ציבורי‬ ‫כמשדר‬ ‫תאגיד‬ .‫הפוליטית‬ 16.‫צו‬ ‫למתן‬ ‫העתירה‬-‫על‬-‫ביטול‬ ‫התחתונה‬ ‫בשורה‬ ‫עניינם‬ ‫אשר‬ ,‫סעדים‬ ‫של‬ ‫שורה‬ ‫כוללת‬ ‫תנאי‬ ‫שגובש‬ ‫המתווה‬‫המתווה‬ ‫כי‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫נטען‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬ .‫רוח‬ ‫את‬ ,‫החוק‬ ‫לשון‬ ‫את‬ ‫"מחטיא‬ ‫סעיף‬ ‫)ראו‬ "‫החוק‬ ‫של‬ ‫תכליתו‬ ‫ואת‬ ,‫החוק‬45‫לעתירה‬(‫הוא‬ ‫וכי‬ ;‫אסורה‬ ‫התערבות‬ ‫מהווה‬
 6. 6. 6 ,‫התאגיד‬ ‫בהתנהלות‬‫המנוגדת‬‫ל‬‫ובהם‬ ‫יסוד‬ ‫עקרונות‬‫העיתונות‬ ‫חופש‬,‫הביטוי‬ ‫חופש‬‫ו‬‫זכות‬ ‫לדעת‬ ‫הציבור‬‫לגישתו‬ ‫פעלו‬ ‫אשר‬ ,‫המשיבים‬ ‫בהתנהלות‬ ‫סבירות‬ ‫חוסר‬ ‫על‬ ‫מלין‬ ‫העותר‬ . ‫על‬ ‫שרוי‬ ‫הממשלה‬ ‫שראש‬ ‫ותוך‬ ‫פנים‬ ‫במשוא‬ ,‫ההנמקה‬ ‫חובת‬ ‫הפרת‬ ‫תוך‬-‫בניגוד‬ ‫הנטען‬ ‫פי‬ ‫סעי‬ ‫)ראו‬ ‫עניינים‬‫פים‬57‫ואילך‬‫ל‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫נטען‬ ‫עוד‬ .(‫לעתירה‬‫בעובדי‬ ‫קשה‬ ‫פגיעה‬‫ם‬ ‫ההתארגנות‬ ‫ובזכות‬‫ב‬ ‫לפגוע‬ ‫עלולה‬ ‫אשר‬ ‫מהירה‬ ‫חקיקה‬ ‫מפני‬ ‫חשש‬ ‫מועלה‬ ‫וכן‬ ;-"‫זכות‬ ‫את‬ ‫תחילתו‬ ‫ערב‬ ‫לשנות‬ ‫לכוונה‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫ממש‬ ‫של‬ ‫דיון‬ ‫יתקיים‬ ‫כי‬ ‫הכללית‬ ‫הציבורית‬ ‫סעיף‬ ‫)ראו‬ "‫התאגיד‬ ‫מבנה‬69.(‫לעתירה‬ 17.‫ב‬‫צו‬ ‫למתן‬ ‫בקשה‬-‫ביניים‬,‫צו‬ ‫למתן‬ ‫העתירה‬ ‫עם‬ ‫בבד‬ ‫בד‬ ‫שהוגשה‬-‫על‬-‫תנאי‬,,‫העותר‬ ‫מבקש‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬‫המשיבים‬ ‫את‬ ‫יחייב‬ ‫אשר‬ ‫שיפוטי‬ ‫צו‬ ‫הוצאת‬‫החוק‬ ‫לשינוי‬ ‫פעולה‬ ‫מכל‬ ‫להימנע‬ ,‫הקיים‬‫זה‬ ‫ובכלל‬‫הצו‬ ‫של‬ ‫המלא‬ ‫הנוסח‬ ‫)ראו‬ ‫מבנהו‬ ‫או‬ ‫התאגיד‬ ‫תחילת‬ ‫מועד‬ ‫לעניין‬ ‫בסעיף‬ ,‫המבוקש‬1‫לעיל‬.( 18.‫בי‬ ‫להחלטת‬ ‫בהתאם‬‫צו‬ ‫למתן‬ ‫לבקשה‬ ,‫זה‬ ‫בשלב‬ ,‫להגיב‬ ‫המדינה‬ ‫נדרשת‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫ת‬- .‫כעת‬ ‫נפנה‬ ‫זה‬ ‫ולעניין‬ ‫ביניים‬ ‫המדינה‬ ‫עמדת‬ 19.‫כי‬ ‫היא‬ ‫המדינה‬ ‫עמדת‬ ,‫להלן‬ ‫שיפורט‬ ‫כפי‬‫צו‬ ‫למתן‬ ‫הבקשה‬ ‫דין‬-‫בהעדר‬ ,‫להידחות‬ ‫ביניים‬ ‫חקיקה‬ ‫לשינוי‬ ‫הליך‬ ‫ליזום‬ ‫הממשלה‬ ‫מן‬ ‫למנוע‬ ‫עילה‬‫אשר‬‫לגישת‬‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫אינו‬‫מקים‬‫משפטית‬ ‫מניעה‬. ‫הפרק‬ ‫על‬ ‫עומדת‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬,‫כאמור‬ ,‫לפרסם‬ ‫הכוונה‬‫היום‬)9.4.17(‫בשעות‬‫הלילה‬‫)בהעדר‬ (‫אחרת‬ ‫המורה‬ ‫שיפוטית‬ ‫החלטה‬.‫כאמור‬ ‫חוק‬ ‫תזכירי‬ ‫שני‬ .‫נסביר‬ 20.‫צו‬ ‫למתן‬ ‫בבקשה‬ ‫להכריע‬ ‫בבואו‬ ,‫כידוע‬-‫שני‬ ‫לבחון‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫על‬ ‫ביניים‬ ‫את‬ :‫שיקולים‬‫ו‬ ‫להתקבל‬ ‫העתירה‬ ‫סיכויי‬‫את‬‫)בר"ם‬ "‫הנוחות‬ ‫"מאזן‬8601/10.‫ק.מ.מ‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫עיריית‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬ ‫מחזור‬ ‫מפעלי‬-‫יפו‬,‫באר"ש‬ ‫)פורסם‬20.12.10.((‫הוא‬ ‫הנוחות‬ ‫מאזן‬ ‫בר"ם‬ :‫והשוו‬ ‫)ראו‬ ‫הזמני‬ ‫לסעד‬ ‫המתייחסת‬ ‫בהכרעה‬ ‫המרכזית‬ ‫הבוחן‬ ‫אבן‬5712/09‫משה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ '‫נ‬ ‫לביב‬-‫הביטחון‬ ‫משרד‬‫ביום‬ ‫)ניתן‬23.7.09‫בר"ם‬ ;(63/09‫שלטים‬ ‫קשת‬ ‫תקוה‬ ‫פתח‬ ‫עירית‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬‫ביום‬ ‫)ניתן‬15.1.09,‫יותר‬ ‫גבוהים‬ ‫העתירה‬ ‫שסיכויי‬ ‫ככל‬ ‫אולם‬ ,(( ‫ניתן‬ ‫כך‬‫בר"ם‬ :‫והשוו‬ ‫)ראו‬ ‫ולהפך‬ ,‫הנוחות‬ ‫מאזן‬ ‫בדרישת‬ ‫למעט‬2860/10‫אלגר‬ ‫א.ג‬ ‫חברת‬ ‫יפו‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫עיריית‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬ ‫הנדסה‬‫ביום‬ ‫)ניתן‬9.5.10.((
 7. 7. 7 ‫הנוחות‬ ‫מאזן‬ 21.‫צו‬ ‫למתן‬ ‫הבקשה‬ ‫בדחיית‬ ‫תומכים‬ ‫הנוחות‬ ‫מאזן‬ ‫שיקולי‬-‫למשרד‬ ‫שיאפשר‬ ‫באופן‬ ,‫ביניים‬ ‫התזכירים‬ ‫את‬ ‫לפרסם‬ ‫התקשורת‬‫הגורמים‬ ‫ויתר‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫עם‬ ‫בשיתוף‬ ‫שהוכנו‬ .‫בדבר‬ ‫הנוגעים‬ 22.‫הוא‬ ‫חוק‬ ‫תזכיר‬,‫כידוע‬‫על‬ ‫אשר‬ ,‫הממשלה‬ ‫מטעם‬ ‫החקיקה‬ ‫בהליך‬ ‫בלבד‬ ‫ראשון‬ ‫שלב‬ ,-‫פיו‬ ‫את‬ ‫בדבר‬ ‫הנוגע‬ ‫הממשלתי‬ ‫המשרד‬ ‫מפיץ‬‫המוצע‬ ‫החוק‬ ‫נוסח‬‫על‬-‫הסבר‬ ‫דברי‬ ‫בצירוף‬ ‫ידו‬. ‫חוק‬ ‫תזכירי‬‫המשפטים‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫לאתר‬ ‫מועלים‬‫רשאי‬ ‫הציבור‬ ‫מטעם‬ ‫גורם‬ ‫וכל‬ ‫לאחר‬ .‫המוצע‬ ‫לנוסח‬ ‫הערותיו‬ ‫להעביר‬ ‫ומוזמן‬‫בחינת‬‫חוק‬ ‫טיוטת‬ ‫מגובשת‬ ‫ההערות‬ ;(‫הממשלה‬ ‫משרי‬ ‫המורכבת‬ ‫חקיקה‬ ‫לענייני‬ ‫השרים‬ ‫ועדת‬ ‫)או‬ ‫הממשלה‬ ‫לאישור‬ ‫המובאת‬ ‫הממשלה‬ ‫מטעם‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫מגובשת‬ ‫מאושרת‬ ‫שהטיוטה‬ ‫וככל‬ ‫ואם‬‫לדיון‬ ‫שמועברת‬ ‫גם‬ ‫אשר‬ ,‫בכנסת‬‫במסגרתו‬‫שיתוף‬ ‫של‬ ‫הליך‬ ‫מתקיים‬‫ה‬‫ציבור‬‫הרל‬ ‫והגורמים‬‫ב‬‫נטי‬‫י‬‫ם‬. 23.‫)ראו‬ ‫הפיך‬ ‫בלתי‬ ‫מעשה‬ ‫להוות‬ ‫כדי‬ ‫האמורים‬ ‫התזכירים‬ ‫של‬ ‫פרסומם‬ ‫בעצם‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫ברי‬ :‫והשוו‬‫בג"ץ‬8428/11‫מדיטרניאן‬‫התקשורת‬ ‫שר‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬ ‫נאוטילוס‬‫מיום‬ ‫)החלטה‬ 27.11.11;(‫בג"ץ‬8893/16‫התקשורת‬ ‫שר‬ '‫נ‬ ‫כבל‬‫מיום‬ ‫)החלטה‬15.12.16‫כמתואר‬ :‫ודוק‬ .(( ‫מציג‬ ‫במסגרתו‬ ‫אשר‬ ‫משמעותי‬ ‫צעד‬ ‫אמנם‬ ‫מהווה‬ ‫תזכיר‬ ‫פרסום‬ ,‫לעיל‬‫הממשלתי‬ ‫המשרד‬ ‫את‬‫הצעתו‬‫הגורמים‬ ‫לכלל‬ ‫מאפשר‬ ‫אשר‬ ,‫ראשוני‬ ‫בשלב‬ ‫מדובר‬ ‫אולם‬ .‫החקיקה‬ ‫לתיקון‬ ‫להעיר‬ ‫הרלבנטיים‬‫ו‬‫שימצא‬ ‫טענה‬ ‫כל‬ ‫להעלות‬‫ו‬.‫לגופן‬ ‫המתגבש‬ ‫ההסדר‬ ‫הוראות‬ ‫נגד‬ ‫לנכון‬ ‫מטעם‬ ‫שמופץ‬ ‫לתזכיר‬ ‫ביחס‬ ‫שמתקבלות‬ ‫הערות‬ ‫בעקבות‬ ‫שינויים‬ ‫נערכים‬ ‫אחת‬ ‫לא‬‫משרדי‬ ‫הממשלה‬‫כי‬ ,‫מובן‬ .‫הזדמנות‬ ‫ישנה‬ ‫בכנסת‬ ‫החוק‬ ‫בהצעת‬ ‫שנערכים‬ ‫הדיונים‬ ‫במסגרת‬ ‫גם‬ .‫נוספים‬ ‫תיקונים‬ ‫לעריכת‬ 24.‫הצדקה‬ ‫כל‬ ‫אין‬ ,‫האמור‬ ‫לאור‬‫לעכב‬‫לב‬ ‫בשים‬ ‫בפרט‬ ,‫זאת‬ .‫האמורים‬ ‫התזכירים‬ ‫פרסום‬ ‫את‬ ‫על‬ ‫המבוקש‬ ‫הביניים‬ ‫צו‬ ‫שמתן‬ ‫לכך‬-‫את‬ ‫לסכל‬ ‫עשוי‬ ‫העותר‬ ‫ידי‬‫ה‬‫להביא‬ ‫אפשרות‬‫לפני‬ ‫לתאגיד‬ ‫התחילה‬ ‫יום‬ ,‫התקף‬ ‫החוקי‬ ‫למצב‬ ‫בהתאם‬ :‫ודוק‬ .‫שגובש‬ ‫המתווה‬ ‫את‬ ‫המחוקק‬ ‫ביום‬ ‫כבר‬ ‫חל‬ ,‫הקיימת‬ ‫במתכונתו‬ ,‫השידור‬30.4.17‫ה‬ ‫מבנה‬ ‫של‬ ‫שינוי‬ ‫כי‬ ‫ברי‬ .‫לאחר‬ ‫תאגיד‬ ‫בשידוריו‬ ‫שיחל‬.‫מעשית‬ ‫מבחינה‬ ‫יותר‬ ‫מורכב‬ ‫יהא‬ 25.‫תומכת‬ ,‫בהם‬ ‫די‬ ‫כי‬ ‫דומה‬ ‫העניין‬ ‫ובנסיבות‬ ,‫הנוחות‬ ‫מאזן‬ ‫שיקולי‬ ‫של‬ ‫בחינה‬ ‫האמור‬ ‫לנוכח‬ ‫צו‬ ‫למתן‬ ‫הבקשה‬ ‫בדחיית‬-.‫ביניים‬
 8. 8. 8 ‫העתירה‬ ‫סיכויי‬ 26.‫כי‬ ‫היא‬ ‫המדינה‬ ‫עמדת‬‫של‬ ‫סיכוייה‬ ‫בחינת‬ ‫גם‬‫העתירה‬,‫במתכונתה‬ ,‫אינם‬ ‫להתקבל‬ ‫גבוהים‬‫צו‬ ‫למתן‬ ‫הבקשה‬ ‫דין‬ ‫זה‬ ‫מטעם‬ ‫גם‬ ,‫ולפיכך‬ ;-.‫להידחות‬ ‫ביניים‬ 27.‫לתקוף‬ ‫למעשה‬ ‫הלכה‬ ‫מבקשת‬ ‫העתירה‬.‫שונות‬ ‫טענות‬ ‫נגדו‬ ‫מעלה‬ ‫והיא‬ ‫שגובש‬ ‫המתווה‬ ‫את‬ ‫העותר‬ ‫כאשר‬ ,‫הסף‬ ‫על‬ ‫להידחות‬ ‫דינה‬ ‫אשר‬ ,‫מוקדמת‬ ‫בעתירה‬ ‫מדובר‬ ,‫זה‬ ‫בשלב‬ ,‫אולם‬ ‫יוכל‬‫טענותיו‬ ‫כלל‬ ‫את‬ ‫להעלות‬‫התזכירים‬ ‫בעניין‬.‫החקיקה‬ ‫הליך‬ ‫במסגרת‬ ‫וכן‬ ;‫שיפורסמו‬ ('‫)בדימ‬ ‫הנשיאה‬ '‫כב‬ ‫של‬ ‫הברורים‬ ‫דבריה‬ ‫למשל‬ ‫זה‬ ‫לעניין‬ ‫ראו‬‫ב‬‫בג"ץ‬4302/09‫לשכת‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ '‫נ‬ ‫בישראל‬ ‫הדין‬ ‫עורכי‬)‫באר"ש‬ ‫פורסם‬9.6.09:‫כדלקמן‬ ,( "3.‫למעט‬ ‫כי‬ ‫היא‬ ‫ידועה‬ ‫הלכה‬ ,... . ... .‫הסף‬ ‫על‬ ‫להידחות‬ ‫העתירה‬ ‫דין‬ ‫החקיקה‬ ‫בהליך‬ ‫להתערב‬ ‫זה‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ייטה‬ ‫לא‬ ‫ביותר‬ ‫חריגות‬ ‫בנסיבות‬ ‫בין‬ ‫ההדדי‬ ‫הכיבוד‬ ‫עקרון‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫וזאת‬ ;‫השלמתו‬ ‫בטרם‬ ‫בכנסת‬ ‫חוק‬ ‫של‬ ‫חוקתיותו‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫הראוי‬ ‫השלב‬ ‫כי‬ ‫תפיסה‬ ‫ומתוך‬ ,‫הרשויות‬ ‫הה‬ ‫תקינות‬ ‫ואת‬ ‫מסוים‬‫הליך‬ ‫השלמת‬ ‫לאחר‬ ‫הוא‬ ‫נחקק‬ ‫הוא‬ ‫בו‬ ‫ליך‬ ‫דנן‬ ‫במקרה‬ ‫כי‬ ‫היא‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬ ‫העותרת‬ ‫טענת‬ .(...) ‫בכנסת‬ ‫החקיקה‬ ‫תעמוד‬ ‫ההסדרים‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫שכן‬ ,‫בכנסת‬ ‫החקיקה‬ ‫הליך‬ ‫החל‬ ‫טרם‬ ‫ביום‬ ‫אך‬ ‫בכנסת‬ ‫ראשונה‬ ‫לקריאה‬15.6.09‫את‬ ,‫אפוא‬ ,‫תוקפת‬ ‫העותרת‬ . ‫בחו‬ ‫לכלול‬ ‫להחלטתה‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫דעתה‬ ‫שיקול‬‫ההסדרים‬ ‫ק‬ ‫זרים‬ ‫דין‬ ‫עורכי‬ ‫ומשרדי‬ ‫זרים‬ ‫דין‬ ‫עורכי‬ ‫של‬ ‫פעילותם‬ ‫הסדרת‬ ‫סוגית‬ ‫את‬ ‫מדובר‬ ‫אין‬ ‫דנן‬ ‫שבמקרה‬ ‫העותרת‬ ‫טענת‬ ‫את‬ ‫נקבל‬ ‫אם‬ ‫אף‬ .‫בישראל‬ .‫העתירה‬ ‫לקבלת‬ ‫עילה‬ ‫רואים‬ ‫איננו‬ ‫בכנסת‬ ‫החקיקה‬ ‫בהליך‬ ‫בהתערבות‬ 4.‫לדחיית‬ ‫להביא‬ ‫כדי‬ ‫זה‬ ‫בטעם‬ ‫ודי‬ ,‫מוקדמת‬ ‫בעתירה‬ ‫מדובר‬ ,‫ראשית‬ ‫העתירה‬.‫הכנסת‬ ‫בפני‬ ‫נדונה‬ ‫טרם‬ ‫העתירה‬ ‫נשוא‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ .‫הסף‬ ‫על‬ ‫על‬ ‫המוצעת‬ ,‫הנוכחית‬ ‫במתכונתה‬ ‫ההסדרים‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫האם‬ ‫לדעת‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫נראה‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ .‫הכנסת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יום‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫תאושר‬ ,‫הממשלה‬ ‫ידי‬ ‫הדין‬ ‫עורכי‬ ‫ציבור‬ ‫את‬ ‫המייצג‬ ‫ציבורי‬ ‫כגוף‬ ‫העותרת‬ ‫של‬ ‫שברצונה‬ ‫ככל‬ ‫טענותי‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ ‫בישראל‬‫עליה‬ ,‫המוצעים‬ ‫החקיקה‬ ‫לתיקוני‬ ‫ביחס‬ ‫ה‬ ‫הפוליטי‬ ‫במישור‬ ‫בפניה‬ ‫העומדות‬ ‫בדרכים‬ ‫כן‬ ‫לעשות‬-‫והליך‬ ‫היה‬ .‫ציבורי‬ ‫כלפי‬ ‫כלשהן‬ ‫חוקתיות‬ ‫טענות‬ ‫תהיינה‬ ‫עדיין‬ ‫ולעותרת‬ ‫יושלם‬ ‫החקיקה‬ ‫יהיו‬ ‫זה‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫דלתות‬ ,‫לענייננו‬ ‫הרלוונטיות‬ ‫ההסדרים‬ ‫חוק‬ ‫הוראות‬ .‫טענות‬ ‫אותן‬ ‫להעלאת‬ ‫בפניה‬ ‫פתוחות‬ 5.‫בכל‬ ‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫דעתה‬ ‫בשיקול‬ ‫להתערב‬ ‫עילה‬ ‫מוצאים‬ ‫איננו‬ ,‫שנית‬ ‫של‬ ‫פעולתם‬ ‫הסדרת‬ ‫את‬ ‫ההסדרים‬ ‫חוק‬ ‫בהצעת‬ ‫לכלול‬ ‫להחלטתה‬ ‫הנוגע‬ ‫של‬ ‫דעתה‬ ‫שיקול‬ ,‫אכן‬ .‫בישראל‬ ‫זרים‬ ‫דין‬ ‫עורכי‬ ‫ומשרדי‬ ‫זרים‬ ‫דין‬ ‫עורכי‬ ‫מופעל‬ ‫להיות‬ ‫וצריך‬ ‫מוחלט‬ ‫אינו‬ ‫אחר‬ ‫שלטוני‬ ‫גוף‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫כמו‬ ‫הממשלה‬ ‫ובמידתיו‬ ‫בסבירות‬‫לאשר‬ ‫הממשלה‬ ‫החלטת‬ ‫כי‬ ‫לזכור‬ ‫יש‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ .‫ת‬ ‫הקשורה‬ ‫החלטה‬ ‫אלא‬ ‫רגילה‬ ‫מינהלית‬ ‫החלטה‬ ‫אינה‬ ‫מטעמה‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫בג"ץ‬ ‫)ראו‬ ‫בכנסת‬ ‫החקיקה‬ ‫להליך‬ ‫ביותר‬ ‫הדוק‬ ‫קשר‬10253/04‫העמותה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ '‫נ‬ ‫בישראל‬ ‫הפיזיוטרפיה‬ ‫לקידום‬–‫)לא‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ,‫פורסם‬30.1.05‫ה‬ ‫כי‬ ‫נראה‬ ‫ולפיכך‬ ;((‫טענות‬ ‫להעלאת‬ ‫המתאימה‬ ‫זירה‬ ‫הדברים‬ ‫פני‬ ‫על‬ ,‫אכן‬ .‫החקיקה‬ ‫הליך‬ ‫במסגרת‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫החלטה‬ ‫כנגד‬ ‫חוק‬ ‫בהצעת‬ ‫הדין‬ ‫עורכי‬ ‫לשכת‬ ‫בחוק‬ ‫המוצעים‬ ‫החקיקה‬ ‫תיקוני‬ ‫הכללת‬ ‫הדין‬ ‫עריכת‬ ‫בענף‬ ‫ברפורמה‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫ונראה‬ ,‫תהיות‬ ‫מעוררת‬ ‫ההסדרים‬ ‫השונים‬ ‫בהיבטיה‬ ‫מעמיק‬ ‫דיון‬ ‫תוך‬ ‫תיעשה‬ ‫כי‬ ‫היה‬ ‫הראוי‬ ‫שמן‬‫במסגרת‬ ‫מאותם‬ ‫באחד‬ ‫מדובר‬ ‫אין‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ .‫בכנסת‬ ‫הרגיל‬ ‫החקיקה‬ ‫הליך‬ ‫הסבירות‬ ‫ממתחם‬ ‫קיצונית‬ ‫כה‬ ‫חריגה‬ ‫חרגה‬ ‫הממשלה‬ ‫שבהם‬ ‫מקרים‬ ‫עילה‬ ‫שתקום‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ,‫חקיקה‬ ‫יוזמות‬ ‫לעניין‬ ‫לה‬ ‫הנתון‬ ‫הרחב‬ ‫והמידתיות‬
 9. 9. 9 ‫התקיימו‬ ‫בטרם‬ ‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫דעתה‬ ‫בשיקול‬ ‫שיפוטית‬ ‫להתערבות‬ ‫הפר‬ ‫על‬ ‫העומדים‬ ‫ההליכים‬.‫ק‬ ‫לכלול‬ ‫הממשלה‬ ‫בהחלטת‬ ‫להתערב‬ ‫עילה‬ ‫לנו‬ ‫נמצאה‬ ‫לא‬ ,‫דבר‬ ‫של‬ ‫סיכומו‬ ,‫כן‬ ‫על‬ ‫אשר‬ .‫ההסדרים‬ ‫חוק‬ ‫בהצעת‬ ‫העתירה‬ ‫נשוא‬ ‫החקיקה‬ ‫תיקוני‬ ‫את‬ .‫נדחית‬ ‫העתירה‬" 28.:‫ודוק‬"‫ה"מתווה‬,‫במסגרת‬ ‫נתקף‬ ‫אשר‬‫העתירה‬‫אינו‬ ‫דנן‬‫מביא‬‫כשלעצמו‬‫במצב‬ ‫שינוי‬ ‫לכל‬ .‫התקף‬ ‫החוקי‬‫ה‬ ,‫אכן‬‫מתווה‬‫ה‬‫י‬‫אך‬ ‫ווה‬"‫פלטפורמה‬"‫אשר‬ ,‫חוק‬ ‫תזכירי‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫לגיבושם‬ ‫מהווים‬ ‫בתורם‬‫שלב‬.‫השלם‬ ‫החקיקה‬ ‫בהליך‬ ‫ראשוני‬ 29.,‫חקיקה‬ ‫הליך‬ ‫ליזום‬ ‫ממשלה‬ ‫החלטת‬ ‫נגד‬ ‫שהופנתה‬ ‫עתירה‬ ‫במסגרת‬ ,‫למשל‬ ,‫נפסק‬ ‫זו‬ ‫ברוח‬ ‫הבזק‬ ‫בתחום‬ ‫ההסדרה‬ ‫גורמי‬ ‫כלל‬ ‫את‬ ‫שתאחד‬ ‫לתקשורת‬ ‫לאומית‬ ‫רשות‬ ‫הקמת‬ ‫שעניינו‬ ‫וב‬‫השידורים‬ ‫תחום‬:‫נפסק‬ ‫וכך‬ . "‫תעשה‬ ‫לתקשורת‬ ‫הרשות‬ ‫הקמת‬ ‫כי‬ ‫קבעה‬ ‫הממשלה‬ ‫החלטת‬ ‫שמעלים‬ ‫הטענות‬ ‫ידונו‬ ‫החקיקה‬ ‫בהליכי‬ ‫כי‬ ‫להניח‬ ‫ויש‬ ‫בחוק‬ ‫הציבור‬ ‫למבחן‬ ‫תעמוד‬ ‫ההצעה‬ ‫וכי‬ ,‫ההצעה‬ ‫של‬ ‫לגופה‬ ‫העותרים‬ ‫ומשכו‬ ‫המלצתנו‬ ‫קיבלו‬ ‫העותרים‬ .‫החקיקה‬ ‫הליכי‬ ‫במסגרת‬ ‫שמורה‬ ‫כי‬ ‫מובן‬ ‫ומאליו‬ ‫עתירתם‬‫טענותיהם‬ ‫להעלות‬ ‫הזכות‬ ‫להם‬ ‫המתאימים‬ ‫ובפורומים‬ ‫המתאים‬ ‫בשלב‬‫)בג"ץ‬ "1395/03‫איגוד‬ ‫המסך‬ ‫שחקני‬-‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ '‫נ‬ ‫רשומה‬ ‫עמותה‬‫)פורסם‬ ,‫באר"ש‬11.5.03((. ‫התקבלה‬ ‫טרם‬ ‫אף‬ ‫בענייננו‬‫כל‬‫על‬ ‫החלטה‬-‫בעניין‬ ‫הממשלה‬ ‫מליאת‬ ‫ידי‬‫המוצעת‬ ‫החקיקה‬. ‫ה‬ ,‫ולפיכך‬‫ב‬ ‫עסקינן‬ ‫ולפיה‬ ‫הלכה‬‫ב‬ ‫הזו‬ ‫עת‬‫ע‬‫תירה‬‫מוקדמת‬,‫הנוכחית‬ ‫במתכונתה‬ ‫למצער‬ ‫ובטרם‬‫החוק‬ ‫תזכירי‬ ‫הופצו‬,‫חל‬‫ה‬.‫שאת‬ ‫ביתר‬ 30.‫החוק‬ ‫תזכירי‬ ‫כי‬ ‫יצוין‬ ‫הצורך‬ ‫מן‬ ‫למעלה‬‫מענה‬ ‫נותנים‬‫ולחששות‬ ‫לטענות‬‫מסוימים‬‫שהועלו‬ ‫על‬-‫העותרים‬ ‫ידי‬(‫הפצתם‬ ‫לאחר‬ ‫לתזכירים‬ ‫ולהעיר‬ ‫להוסיף‬ ‫יוכלו‬ ‫כמובן‬ ‫)והם‬. ‫בעיקרי‬ ‫מובהר‬ ‫וכך‬,‫החוק‬‫התקשורת‬ ‫משרד‬ ‫בכוונת‬ ‫אשר‬ ‫התזכיר‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫המהווים‬ :‫להפיץ‬ "‫להקים‬ ‫מטרתו‬ ,‫זה‬ ‫בתזכיר‬ ‫כמוצע‬ ,‫לבסוף‬ ‫שסוכם‬ ‫המתווה‬ ‫וענייני‬ ‫אקטואליה‬ ,‫חדשות‬ ‫לעניין‬ ‫ועצמאי‬ ‫נפרד‬ ‫שידור‬ ‫תאגיד‬ ‫של‬ ‫בפיקוחה‬ ‫הישראלי‬ ‫השידור‬ ‫לתאגיד‬ ‫דומה‬ ‫במבנה‬ ,‫היום‬ ‫שי‬ ‫נפרדת‬ ‫ייעודית‬ ‫מועצה‬‫חדשות‬ ‫לשידורי‬ ‫כולו‬ ‫יוחד‬)‫"תאגיד‬ ‫החדשות‬ ‫חטיבת‬ ‫במקום‬ ‫יפעל‬ ‫החדשות‬ ‫תאגיד‬ .("‫החדשות‬ ‫בממשל‬ ‫יפעל‬ ‫החדשות‬ ‫תאגיד‬ .‫הישראלי‬ ‫השידור‬ ‫בתאגיד‬ ‫הישראלי‬ ‫השידור‬ ‫לתאגיד‬ ‫ביחס‬ ‫בחוק‬ ‫הקבוע‬ ‫לזה‬ ‫דומה‬ ‫תאגידי‬ ‫וועדת‬ ,‫כללי‬ ‫מנהל‬ ,‫ציבור‬ ‫נציגי‬ ‫של‬ ‫מועצה‬ ‫לעניין‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ‫מועצת‬ ‫של‬ ‫ההרכב‬ .‫איתור‬‫את‬ ‫משקף‬ ‫הציבורי‬ ‫החדשות‬ ‫תאגיד‬ ‫עליהם‬ ‫אמון‬ ‫יהיה‬ ‫שהתאגיד‬ ‫בתכנים‬ ‫וההתמקצעות‬ ‫ההתמקדות‬ ‫עשרת‬ ‫מבין‬ ‫ארבעה‬ ‫הפחות‬ ‫ולכל‬ ,‫המוצע‬ ‫החוק‬ ‫לפי‬ ‫ולתפקידיו‬ ‫השידורים‬ ‫מתחומי‬ ‫וניסיון‬ ‫מומחיות‬ ‫בעלי‬ ‫יהיו‬ ‫חבריה‬ ‫היא‬ ‫אף‬ ‫תתמקד‬ ‫אשר‬ ‫ייעודית‬ ‫להנהלה‬ ‫בנוסף‬ ,‫זאת‬ .‫והעיתונות‬
 10. 10. 10 ‫י‬ .‫האמורים‬ ‫בתכנים‬ ‫רק‬‫מאפשר‬ ‫המוצע‬ ‫המתווה‬ ,‫מזאת‬ ‫תרה‬ ‫השידור‬ ‫מרשות‬ ‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫בהיקף‬ ‫ועיתונאים‬ ‫עובדים‬ ‫לקלוט‬ ‫החדש‬ ‫לתאגיד‬ ‫עימם‬ ‫יביאו‬ ‫אשר‬ ,‫הציבורי‬ ‫החדשות‬ ‫תאגיד‬ ‫לתוך‬ ‫תכני‬ ‫של‬ ‫ויצירה‬ ‫הפקה‬ ‫לשם‬ ‫הדרושים‬ ‫והניסיון‬ ‫ההכשרה‬ ‫את‬ ‫החדשות‬". :‫נכתב‬ ‫הדברים‬ ‫בהמשך‬ "‫חטיבת‬ ‫עובדי‬ ,‫להסכמתם‬ ‫בכפוף‬ ,‫יועברו‬ ,‫למוצע‬ ‫בהתאם‬ ‫הציבורי‬ ‫החדשות‬ ‫לתאגיד‬ ,‫הישראלי‬ ‫השידור‬ ‫בתאגיד‬ ‫החדשות‬ ,‫תפקידים‬ ‫ובאותם‬ ‫העסקה‬ ‫וחוזי‬ ‫שכר‬ ‫תנאי‬ ‫באותם‬ ,‫שיוקם‬ ‫של‬ ‫ובתפקידים‬ ‫בתנאים‬ ‫שינוי‬ ‫כל‬ ‫יבצע‬ ‫לא‬ ‫הזמני‬ ‫והמנהל‬ ‫עדיפות‬ ‫תינתן‬ ,‫מאוישים‬ ‫בלתי‬ ‫תקנים‬ ‫שיהיו‬ ‫ככל‬ .‫אלה‬ ‫עובדים‬ ‫ל‬‫השידור‬ ‫ברשות‬ ‫ובטלוויזיה‬ ‫ברדיו‬ ‫החדשות‬ ‫חטיבת‬ ‫עובדי‬ ‫של‬ ‫המירבית‬ ‫התקנים‬ ‫למגבלת‬ ‫בכפוף‬ ,‫בכך‬ ‫מעוניינים‬ ‫שיהיו‬ ‫בחוק‬ ‫לקבוע‬ ‫בהתאם‬ ‫שאושרה‬ ‫הציבורי‬ ‫החדשות‬ ‫תאגיד‬". ‫כי‬ ‫ונציין‬ ‫נוסיף‬ ‫זאת‬ ‫על‬‫מ‬ ‫מנכ"ל‬‫שר‬‫ד‬‫האוצר‬,‫האוצר‬ ‫שר‬ ‫דעת‬ ‫על‬ ,‫התקשורת‬ ‫שר‬ ‫ומ"מ‬ ‫ה‬ ‫בפני‬ ‫התחייבו‬‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫יועץ‬‫חדשות‬ ‫שידורי‬ ‫רצף‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫למען‬ ‫לפעול‬ ,‫וזאת‬ ;‫כך‬ ‫לשם‬ ‫הדרושות‬ ‫הפעולות‬ ‫בכל‬ ‫ולנקוט‬ ‫החדשות‬ ‫לתאגיד‬ ‫הרשות‬ ‫בין‬ ‫ציבוריים‬ ‫החקיקה‬ ‫הליכי‬ ‫להשלמת‬ ‫בכפוף‬.‫לפרסם‬ ‫התקשורת‬ ‫משרד‬ ‫שבכוונת‬ ‫בתזכירים‬ ‫כאמור‬ 31.‫ל‬ ‫כי‬ ‫יצוין‬ ‫עוד‬‫הנ‬ ‫שכן‬ ,‫בסיס‬ ‫אין‬ ‫בזק‬ ‫חקיקת‬ ‫מפני‬ ‫העותרים‬ ‫חששות‬‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫חיית‬ ‫למשך‬ ,‫ייעודי‬ ‫חדשות‬ ‫תאגיד‬ ‫של‬ ‫להקמה‬ ‫הנוגע‬ ‫התזכיר‬ ‫את‬ ‫לפרסם‬ ‫היא‬ ‫לממשלה‬21,‫יום‬ ‫תקופה‬ ‫של‬ ‫קיצור‬ ‫כל‬ ‫וללא‬ ,‫כמקובל‬‫זו‬. 32.‫בגיבוש‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫של‬ ‫כביכול‬ ‫פסולה‬ ‫מעורבות‬ ‫בדבר‬ ‫לטענות‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ,‫לבסוף‬ ‫על‬ ‫נבחן‬ ‫זה‬ ‫עניין‬ ‫שגם‬ ‫הרי‬ ,‫המתווה‬-‫היוע‬ ‫ידי‬‫הבכירים‬ ‫הגורמים‬ ‫ויתר‬ ‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫ץ‬ ‫ב‬ ‫מצויה‬ ‫הסוגיה‬ .‫אלו‬ ‫לטענות‬ ‫משפטי‬ ‫בסיס‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫ונמצא‬ ;‫בעניין‬ ‫העוסקים‬‫מוקד‬ ‫בבג"ץ‬ ‫העתירה‬2972/17‫המוזכרת‬‫לעיל‬.‫ל‬ ‫המדינה‬ ‫תבקש‬ ‫היעילות‬ ‫למען‬‫ל‬ ‫הפנות‬‫כלל‬ ‫המפורט‬ ‫בתגובה‬ ‫האמור‬‫ת‬‫הביניים‬ ‫לצו‬ ‫במענה‬ ‫מטעמה‬‫התגובה‬ .‫עתירה‬ ‫באותה‬ ‫שהתבקש‬ ‫של‬ ‫להגשתה‬ ‫במקביל‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫מוגשת‬‫תגובה‬‫זו‬;‫ו‬‫כי‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫להסרת‬ ‫המדינה‬ ‫תגובת‬‫הנוספת‬ ‫בעתירה‬‫בעתירה‬ ‫העותר‬ ‫לעיון‬ ‫גם‬ ‫תועבר‬.‫דנן‬ 33.‫סיכוי‬ ,‫כן‬ ‫כי‬ ‫הנה‬‫של‬ ‫ה‬‫העתירה‬)‫הקיימת‬ ‫במתכונתה‬(‫להתקבל‬–‫א‬‫גבוהים‬ ‫ינם‬.‫זה‬ ‫עניין‬ ‫תומך‬–‫א‬‫הוא‬ ‫ף‬–‫כי‬ ‫במסקנה‬‫דין‬‫צו‬ ‫למתן‬ ‫הבקשה‬-.‫להידחות‬ ‫ביניים‬ 34.,‫הזהירות‬ ‫למען‬‫ולנוכח‬‫נועד‬ ‫המבוקש‬ ‫הביניים‬ ‫שצו‬ ‫העובדה‬‫כאמור‬,‫קידום‬ ‫כל‬ ‫למנוע‬ ;‫חוק‬ ‫תזכירי‬ ‫של‬ ‫מהפצה‬ ‫התקשורת‬ ‫משרד‬ ‫נמנע‬ ,‫שסוכם‬ "‫"המתווה‬ ‫של‬ ‫עיגון‬ ‫או‬ ‫יישום‬ ‫מוגשות‬ ‫בטרם‬ ,‫וזאת‬‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬‫זו‬ ‫בעתירה‬ ‫התגובות‬‫ו‬‫בבג"ץ‬2972/17.
 11. 11. 11 ‫ב‬ ‫כי‬ ‫יובהר‬‫בהקדם‬ ‫כן‬ ‫לעשות‬ ‫התקשורת‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫כוונתו‬‫מ‬ ‫יאוחר‬ ‫ולא‬ ‫האפשרי‬‫שעות‬ ‫הלילה‬) ‫היום‬9.4.17(.‫זאת‬ ‫המונעת‬ ‫שיפוטית‬ ‫החלטה‬ ‫תינתן‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ , ,‫זאת‬‫ל‬ ‫לב‬ ‫בשים‬‫על‬ ‫התחילה‬ ‫שיום‬ ‫מכך‬ ‫הנובע‬ ‫הקצר‬ ‫הזמנים‬ ‫לוח‬-‫הקיים‬ ‫החוקי‬ ‫המצב‬ ‫פי‬ ‫ביום‬ ‫חל‬30.4.17‫שתאושר‬ ‫וככל‬ ‫)ואם‬‫ביום‬ ‫יחול‬ ‫הוא‬ ‫הנשקלת‬ ‫הקצרה‬ ‫הדחייה‬ ‫בחקיקה‬ 15.5.17‫של‬ ‫מלא‬ ‫זמן‬ ‫פרק‬ ‫לאפשר‬ ‫הרצון‬ ,‫זאת‬ ‫ולצד‬ ;(21‫לתזכיר‬ ‫הערות‬ ‫להעברת‬ ‫ימים‬ ‫הייעודי‬ ‫החדשות‬ ‫תאגיד‬ ‫בהקמת‬ ‫העוסק‬ ‫החוק‬‫את‬ ‫להביא‬ ‫אפשרות‬ ‫מתן‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ , ‫המחוקק‬ ‫להכרעת‬ ,‫יוחלט‬ ‫שכך‬ ‫ככל‬ ,‫החוק‬ ‫הצעת‬. 35.:‫דבר‬ ‫סוף‬‫בית‬‫צו‬ ‫למתן‬ ‫הבקשה‬ ‫דחיית‬ ‫על‬ ‫להורות‬ ‫מתבקש‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬-.‫ביניים‬ 36.‫נתמכת‬ ‫זו‬ ‫תגובה‬‫מטעם‬ ‫בתצהיר‬‫ו‬ ,‫פילבר‬ ‫שלמה‬ ‫מר‬ ,‫התקשורת‬ ‫משרד‬ ‫מנכ"ל‬‫מטעם‬ ,‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫מנכ"ל‬‫מר‬.‫באב"ד‬ ‫שי‬ ‫י‬‫תשע"ז‬ ‫ניסן‬ ‫"ג‬ 09‫אפריל‬2017 ‫אור‬ ‫בן‬ ‫נחי‬‫כהן‬ ‫שי‬ '‫א‬ ‫בכיר‬ ‫סגן‬‫המדינה‬ ‫בפרקליטות‬‫המדינה‬ ‫לפרקליט‬ ‫עוזר‬

×