Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

חוק הסרת תוכן המהווה עבירה מרשת האינטרנט, התשע"ו-

153 views

Published on

תזכיר חוק

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

חוק הסרת תוכן המהווה עבירה מרשת האינטרנט, התשע"ו-

  1. 1. :‫דוקסנטר‬ ‫תיק‬ '‫מס‬308-00-6002-000006 ‫חוק‬ ‫תזכיר‬ ‫א‬.‫המוצע‬ ‫החוק‬ ‫שם‬: ‫התשע"ו‬ ,‫האינטרנט‬ ‫מרשת‬ ‫עבירה‬ ‫המהווה‬ ‫תוכן‬ ‫הסרת‬ ‫חוק‬-6002 ‫ב‬.‫ועיקריו‬ ‫המוצע‬ ‫החוק‬ ‫מטרת‬: ‫כללי‬- ‫ברשתות‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ )‫(המרשתת‬ ‫האינטרנט‬ ‫ברשת‬ ‫הגובר‬ ‫והשימוש‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫שחלו‬ ‫הטכנולוגיות‬ ‫ההתפתחויות‬ ,‫החברתיות‬‫החוקתית‬ ‫הזכות‬ ‫את‬ ‫מגשימה‬ ‫למעשה‬ ‫ובכך‬ ‫מזערית‬ ‫ובעלות‬ ‫זמין‬ ,‫נגיש‬ ‫באופן‬ ‫ציבורי‬ ‫שיח‬ ‫קיום‬ ‫מאפשרים‬ ‫במדינ‬ ‫הנהוגה‬ ‫הדמוקרטית‬ ‫המשטר‬ ‫לשיטת‬ ‫יסוד‬ ‫אבן‬ ‫המהווה‬ ,‫הביטוי‬ ‫לחופש‬‫ת‬‫איתן‬ ‫למעמד‬ ‫הזוכה‬ ‫זכות‬ ,‫ישראל‬‫ורב‬ .‫הישראלית‬ ‫המשפט‬ ‫בשיטת‬ ‫שנים‬‫הרשת‬ ‫את‬ ‫המנצלים‬ ‫יש‬ ,‫כאמור‬ ‫היתרונות‬ ‫לצד‬‫דברי‬ ‫פרסום‬ :‫כגון‬ ,‫עבירות‬ ‫לביצוע‬ .‫ועוד‬ ,‫אדם‬ ‫של‬ ‫בפרטיותו‬ ‫מוצדקת‬ ‫שאינה‬ ‫פגיעה‬ ‫בהם‬ ‫שיש‬ ‫פרסומים‬ ,‫מין‬ ‫עבירות‬ ,‫לטרור‬ ‫או‬ ‫לאלימות‬ ‫הסתה‬ ‫בעת‬‫האחרונה‬‫קיימת‬‫מגמה‬‫גלובאלית‬‫של‬‫עלייה‬‫בהיקף‬‫מזיקים‬ ‫תכנים‬ ‫פרסום‬ ‫לצורך‬ ‫באינטרנט‬ ‫השימוש‬,‫מגמה‬ ‫ש‬‫הובילה‬,,‫היתר‬ ‫בין‬‫לעלייה‬‫ברף‬‫האלימות‬‫ובהסתה‬‫לטרור‬‫במדינות‬‫שונות‬‫בעולם‬.‫המאמץ‬‫למיגור‬‫תופע‬‫אלה‬ ‫ות‬‫הוא‬ ‫מאמץ‬‫חוצה‬‫גבולות‬‫המצריך‬‫שיתוף‬‫פעולה‬‫בין‬‫ממשלות‬‫ושיטות‬‫משפט‬‫שונות‬.‫גם‬‫מדינת‬‫ישראל‬‫מתמודדת‬‫בעת‬ ‫האחרונה‬‫עם‬‫ו‬ ‫זו‬ ‫תופעה‬‫בשל‬‫כך‬‫עולה‬‫הצורך‬‫להרחיב‬‫את‬‫ארגז‬‫הכלים‬‫המשפטיים‬‫על‬‫מנת‬‫להתמודד‬‫עמה‬,‫כמו‬‫גם‬ ‫נדרש‬‫להעצים‬‫את‬‫היכולת‬‫לשתף‬‫פעולה‬‫עם‬‫מדינות‬‫שונות‬‫לצורך‬‫הסרת‬‫תכני‬‫ם‬‫אלו‬. ,‫מסוימים‬ ‫במקרים‬‫כשמדובר‬‫ב‬‫פרסומים‬‫אסורים‬‫ב‬‫אינטרנט‬-‫מאפיינ‬ ‫בהינתן‬‫י‬‫ו‬‫המהירו‬ ,‫הזמינות‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ,,‫ת‬ ‫האנונימיות‬ ,‫הנגישות‬,‫הרחבה‬ ‫התפוצה‬‫והגלובליות‬–‫בחובו‬ ‫טומן‬ ‫הדבר‬‫ל‬ ‫ממשיים‬ ‫סיכונים‬‫אדם‬ ‫של‬ ‫ביטחונו‬‫ל‬ ,‫ב‬‫י‬‫טחון‬ ‫הציבור‬‫או‬‫ל‬‫המדינה‬ ‫ביטחון‬,,‫וזאת‬‫בין‬‫שהאתר‬‫התוכן‬ ‫פורסם‬ ‫שבו‬‫מאוחסן‬‫בשרת‬‫בישראל‬‫ובין‬‫בשרת‬ ‫מאוחסן‬ ‫שהוא‬ ‫מ‬‫חוץ‬‫לישראל‬.‫כלי‬ ‫הוספת‬ ‫עניינה‬ ‫זו‬ ‫הצעה‬‫התביעה‬ ‫רשויות‬ ‫בהתמודדות‬ ‫נוסף‬‫בהם‬ ‫ושיש‬ ‫עבירה‬ ‫המהווים‬ ‫פרסומים‬ ‫עם‬ ‫כאמור‬ ‫סיכון‬‫כחלופ‬ ‫(ולא‬ ‫הפלילי‬ ‫הכלי‬ ‫לצד‬ ‫שיעמוד‬ ,‫הפלילי‬ ‫מהדין‬ ‫בשונה‬ .)‫לו‬ ‫ה‬‫ותוצאתו‬ ‫התוכן‬ ‫מפרסם‬ ‫נגד‬ ‫המכוון‬ ‫ענישת‬,‫עבירה‬ ‫שעבר‬ ‫מפרסם‬‫ומהירה‬ ‫יעילה‬ ‫התמודדות‬ ‫לאפשר‬ ‫נועד‬ ‫המוצע‬ ‫הכלי‬,‫ומידתית‬ ‫שקולה‬ ‫אך‬ ,‫עם‬‫התוכן‬ ‫המזיק‬‫עצמו‬‫ל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫את‬ ‫הקטין‬.‫ממנו‬ ‫הנשקף‬ ‫הסיכון‬ ‫מה‬ ‫תכנים‬ ‫הסרת‬‫המקוון‬ ‫מרחב‬‫בחובה‬ ‫טומנת‬‫ל‬ ‫חשש‬‫פגיעה‬‫בחופש‬‫הביטוי‬‫הלגיטימי‬‫נעשית‬ ‫כשההסרה‬ ‫במיוחד‬ ‫וזאת‬ , ‫מההסתה‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫כתוצאה‬ ‫האחרונים‬ ‫בחודשים‬ ‫מדינתנו‬ ‫את‬ ‫הפוקד‬ ‫הטרור‬ ‫גל‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫הפלילי‬ ‫ההליך‬ ‫מיצוי‬ ‫טרם‬ ‫של‬ ‫ביטחונו‬ ‫את‬ ‫ומסכנים‬ ‫פליליות‬ ‫עבירות‬ ‫המהווים‬ ‫אחרים‬ ‫פרסומים‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫באינטרנט‬ ‫הקשה‬‫אדם‬‫ביטחון‬ ‫את‬ , ‫ביטחון‬ ‫את‬ ‫או‬ ‫הציבור‬‫מצריכים‬ ,‫המדינה‬‫כלי‬ ‫קביעת‬‫וייחודי‬ ‫חדש‬‫כאמור‬ ‫פרסומים‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ ‫שיאפשר‬ ‫זה‬‫תוך‬ , ‫הטלת‬‫הגבלות‬‫ברורות‬‫כ‬ ‫הפעלתו‬ ‫לעניין‬‫ך‬‫שהפגיעה‬‫ו‬ ‫בכלל‬ ‫ביטוי‬ ‫לחופש‬ ‫בזכות‬‫החופשי‬ ‫בשיח‬‫ה‬‫מאפיין‬,‫האינטרנט‬ ‫את‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫נמוכה‬ ‫תהיה‬‫ו‬.‫לנדרש‬ ‫מעבר‬ ‫תעלה‬ ‫לא‬ ‫לסעיף‬2‫להצעה‬–‫תוכן‬ ‫להסרת‬ ‫צו‬ ‫מט‬‫היא‬ ‫זה‬ ‫חוק‬ ‫רת‬‫ההתמודדות‬ ‫את‬ ‫לייעל‬‫עם‬‫תכנים‬ ‫פרסום‬‫של‬ ‫לביטחונו‬ ‫ממשי‬ ‫סיכון‬ ‫בהם‬ ‫ושיש‬ ‫עבירה‬ ‫המהווים‬ ‫המדינה‬ ‫לביטחון‬ ‫או‬ ‫הציבור‬ ‫לביטחון‬ ,‫אדם‬‫אלה‬ ‫תכנים‬ ‫של‬ ‫פרסומם‬ ‫המשך‬ ‫מניעת‬ ‫באמצעות‬ ,‫מ‬ ‫צמצום‬ ‫או‬‫של‬ ‫רבי‬ ‫אליהם‬ ‫החשיפה‬‫מוצע‬ .‫להסמיך‬‫תו‬ ‫להסרת‬ ‫צו‬ ‫ליתן‬ ,‫תובע‬ ‫לבקשת‬ ,‫משפט‬ ‫בית‬ ‫את‬.‫הפרסום‬ ‫כן‬‫"אתר‬ ‫להגדרת‬ ‫בהתאם‬
  2. 2. ‫בסעיף‬ "‫אינטרנט‬0‫אתר‬ ‫של‬ ‫המפעיל‬ ‫או‬ ,‫המנהל‬ ,‫הבעלים‬ ‫כלפי‬ ‫או‬ ‫התוכן‬ ‫מפרסם‬ ‫כלפי‬ ‫צו‬ ‫לתת‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ,‫להצעה‬ ‫התוכן‬ ‫פורסם‬ ‫שבו‬ ‫האינטרנט‬‫האינטרנטי‬ ‫האיתור‬ ‫שירות‬ ‫ספק‬ ‫נציגי‬ ‫כלפי‬ ‫או‬,‫בין‬‫שהאתר‬‫הספק‬ ‫או‬‫מאוחסן‬‫בשרת‬ ‫בישראל‬‫ובין‬‫מ‬ ‫בשרת‬ ‫מאוחסן‬ ‫שהוא‬‫חו‬‫ץ‬‫לישראל‬.‫כ‬ ‫צו‬ ,‫בנוסף‬‫שי‬ ‫יכול‬ ‫אמור‬‫י‬‫אינטרנטי‬ ‫איתור‬ ‫שירות‬ ‫ספק‬ ‫כלפי‬ ‫נתן‬ )‫חיפוש‬ ‫(מנועי‬.‫כאמור‬ ‫לתכנים‬ ‫גישה‬ ‫מאפשרות‬ ‫שלהם‬ ‫החיפוש‬ ‫שתוצאות‬‫איתור‬ ‫שירות‬ ‫ספק‬ ‫לגבי‬ ‫זה‬ ‫צו‬ ‫משמעות‬ .‫החיפוש‬ ‫תוצאות‬ ‫הסרת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫למשל‬ ‫לתוכן‬ ‫גישה‬ ‫למנוע‬ ‫עליהם‬ ‫שיהיה‬ ‫היא‬ ‫אינטרנטי‬ ‫בשל‬‫ה‬‫ל‬ ‫חשש‬‫פגיעה‬‫האמ‬‫ורה‬‫ב‬‫ל‬ ‫זכות‬‫הביטוי‬ ‫חופש‬‫הלגיטימי‬,‫בהתקיימם‬ ‫שרק‬ ‫מצטברים‬ ‫תנאים‬ ‫שני‬ ‫לקבוע‬ ‫מוצע‬ ‫הראשון‬ ‫התנאי‬ :‫התוכן‬ ‫להסרת‬ ‫צו‬ ‫ליתן‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫יוסמך‬-;‫פלילית‬ ‫עבירה‬ ‫שהוא‬ ‫מעשה‬ ‫מהווה‬ ‫התוכן‬ ‫שפרסום‬ ‫השני‬ ‫התנאי‬-‫לביטחון‬ ‫או‬ ‫הציבור‬ ‫לביטחון‬ ,‫אדם‬ ‫של‬ ‫לביטחונו‬ ‫ממשי‬ ‫סיכון‬ ‫מהווה‬ ‫הפרסום‬ ‫שהמשך‬‫בהקשר‬ .‫המדינה‬ ‫כי‬ ,‫יודגש‬ ‫זה‬.‫בעלמא‬ ‫סיכון‬ ,‫ותאורטי‬ ‫עקיף‬ ‫סיכון‬ ‫אינו‬ ‫מהם‬ ‫הנשקף‬ ‫שהסיכון‬ ‫לפרסומים‬ ‫היא‬ ‫הכוונה‬‫בסמכות‬ ‫השימוש‬ ‫בה‬ ‫למקרים‬ ‫רק‬ ‫ייוחד‬ ‫זו‬‫ממשי‬ ‫לסיכון‬ ‫להביא‬ ‫עלול‬ ‫הפרסום‬ ‫המשך‬ ‫ם‬‫לאינטרסים‬‫המוגנים‬.‫האמורים‬ ‫בבק‬ ‫משפט‬ ‫לבית‬ ‫פנייה‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫מוצע‬ ,‫הדברים‬ ‫רגישות‬ ‫נוכח‬‫היועץ‬ ‫של‬ ‫בכתב‬ ‫בהסכמה‬ ‫תוגש‬ ‫תוכן‬ ‫להסרת‬ ‫צו‬ ‫למתן‬ ‫שה‬ .‫לכך‬ ‫הסמיך‬ ‫שהוא‬ ‫מי‬ ‫או‬ ‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫על‬ ‫לכך‬ ‫שהוסמכו‬ ,‫המשטרתית‬ ‫מהתביעה‬ ‫תובע‬ ‫או‬ ‫המדינה‬ ‫מפרקליטות‬ ‫פרקליט‬ ‫בידי‬ ‫תוגש‬ ‫זה‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫בקשה‬-‫ידי‬ .‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫כי‬ ,‫יצוין‬‫לתזכיר‬ ‫שיתקבלו‬ ‫בהערות‬ ‫דיון‬ ‫במסגרת‬‫האפ‬ ‫תיבחן‬ ,‫להסמיך‬ ‫שרות‬‫גם‬‫בגין‬ ‫אדם‬ ‫שהרשיע‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫את‬ ‫על‬ ‫שפורסם‬ ‫פרסום‬-‫וזאת‬ ,‫העבירה‬ ‫נשוא‬ ‫הפרסום‬ ‫הסרת‬ ‫באמצעות‬ ‫העבירה‬ ‫ביצוע‬ ‫הפסקת‬ ‫על‬ ‫המורה‬ ‫צו‬ ‫להוציא‬ ,‫ידו‬ ‫מהסמכות‬ ‫בשונה‬ .‫המדינה‬ ‫לביטחון‬ ‫או‬ ‫הציבור‬ ‫לביטחון‬ ,‫אדם‬ ‫של‬ ‫לביטחונו‬ ‫ממשי‬ ‫סיכון‬ ‫להוות‬ ‫כדי‬ ‫בפרסום‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫אף‬ ‫והמפו‬ ‫המוצעת‬‫התכלית‬ ,‫כמפורט‬ ‫ממשי‬ ‫סיכון‬ ‫מניעת‬ ‫שתכליתה‬ ‫לעיל‬ ‫רטת‬‫הדין‬ ‫את‬ ‫הגוזר‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫הסמכת‬ ‫של‬ ‫פרסום‬ ‫הסרת‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫להורות‬‫על‬ ‫שהורשע‬ ‫מי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫העבירה‬ ‫ביצוע‬ ‫המשך‬ ‫מניעת‬ ‫היא‬-.‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫ידי‬ ‫לסעיף‬3‫להצעה‬–‫הדין‬ ‫סדרי‬ ,‫טענותיו‬ ‫את‬ ‫להשמיע‬ ‫הפרסום‬ ‫מהסרת‬ ‫להיפגע‬ ‫שעלול‬ ‫למי‬ ‫לאפשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬‫תוכן‬ ‫להסרת‬ ‫בבקשה‬ ‫לדיון‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫מוצע‬ ‫מפרסם‬ ‫יזומנו‬‫ו‬ ‫התוכן‬‫הבעלים‬,‫המנהל‬,‫או‬‫המפעיל‬‫של‬‫אתר‬‫האינטרנט‬‫התוכן‬ ‫פורסם‬ ‫בו‬‫איתור‬ ‫שירות‬ ‫ספק‬ ‫נציגי‬ ‫וכן‬ ‫אינטרנטי‬‫מניעה‬ ‫שאין‬ ‫ככל‬‫לזמנ‬‫ם‬.‫הצדדים‬ ‫במעמד‬ ‫דיון‬ ‫ויתקיים‬ ,‫העניין‬ ‫בנסיבות‬‫הכוונה‬ ‫אין‬ ‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫לעניין‬ ‫כי‬ ‫יודגש‬ ‫כ‬ ‫להמצאה‬‫אחרות‬ ‫בדרכים‬ ‫גם‬ ‫להיעשות‬ ‫יכול‬ ‫והזימון‬ ‫דין‬‫דואר‬ ‫שליחת‬ ‫באמצעות‬ ‫הדיון‬ ‫על‬ ‫יידוע‬ ‫באמצעות‬ ‫כגון‬ , ‫אלקטרוני‬. ‫ש‬ ‫ככל‬‫קיי‬‫ממשי‬ ‫קושי‬ ‫ם‬‫כאמור‬ ‫לזמנם‬;‫ידועה‬ ‫אינה‬ ‫זהותם‬ ‫אם‬ ‫(למשל‬‫אם‬‫ל‬ ‫ממשיים‬ ‫קשיים‬ ‫קיימים‬‫זמנם‬‫כגון‬ , ‫במקרים‬‫ב‬‫הם‬‫הם‬‫נמצאים‬‫הקיים‬ ‫המידע‬ ‫לפי‬‫בחו"ל‬ ‫או‬ ‫באזור‬‫ב‬ ‫מדובר‬ ‫אם‬ ;‫ארגון‬‫טרור‬‫אם‬ ;‫קיימת‬‫דח‬‫בהתחשב‬ ‫יפות‬ ‫ב‬‫ה‬ ‫מידת‬‫מהפרסום‬ ‫הנובע‬ ‫סיכון‬)‫ו‬ ,‫הזימון‬ ‫את‬ ‫אפשרו‬ ‫שלא‬ ‫הנסיבות‬ ‫את‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בפני‬ ‫לפרט‬ ‫יהיה‬ ‫התובע‬ ‫על‬ ,‫בית‬ ‫התוכן‬ ‫מפרסם‬ ‫את‬ ‫לזמן‬ ,‫העניין‬ ‫בנסיבות‬ ,‫היה‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫שוכנע‬ ‫אם‬ ‫אחד‬ ‫צד‬ ‫במעמד‬ ‫דיון‬ ‫לקיים‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫המשפט‬ ‫ואת‬‫הקשו‬ ‫מהגורמים‬ ‫מי‬‫לעיל‬ ‫המנויים‬ ‫האינטרנט‬ ‫לאתר‬ ‫רים‬.‫התייצבו‬ ‫ולא‬ ‫כדין‬ ‫זומנו‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫או‬ ‫סעיף‬ ‫מכוח‬ ‫שיינתן‬ ‫תוכן‬ ‫להסרת‬ ‫צו‬ .‫קבילות‬ ‫שאינן‬ ‫לראיות‬ ‫להיזקק‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫רשאי‬ ,‫זה‬ ‫הליך‬ ‫לצורך‬ ‫כי‬ ,‫לקבוע‬ ‫מוצע‬ .‫האמור‬ ‫הצו‬ ‫לביצוע‬ ‫המועד‬ ‫את‬ ‫וכן‬ ‫להסיר‬ ‫שיש‬ ‫הפרסום‬ ‫פרטי‬ ‫את‬ ‫יכלול‬ ‫זה‬ ‫לפרסם‬ ‫חובה‬ ‫לקבוע‬ ‫מוצע‬,‫תוכן‬ ‫להסיר‬ ‫החלטה‬ ‫בדבר‬ ‫המשפטים‬ ‫משרד‬ ‫באתר‬ ‫הודעה‬‫במקום‬ ‫שקיפות‬ ‫להבטיח‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫בביטוי‬ ,‫מוצדקת‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫פגיעה‬ ‫ישנה‬ ‫בו‬‫לעיון‬ ‫בקשה‬ ‫הגשת‬ ‫לאפשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫כאמור‬ ‫בהחלטות‬ ‫הציבור‬ ‫יידוע‬ ‫ולצורך‬ ,
  3. 3. .‫ההחלטה‬ ‫על‬ ‫לערער‬ ‫או‬ ‫חוזר‬‫ההו‬ ‫לפרסום‬ ‫נוספות‬ ‫דרכים‬ ‫בתקנות‬ ‫לקבוע‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫המשפטים‬ ‫שר‬.‫דעה‬‫פרסום‬ ‫כי‬ ‫ברי‬ ‫הת‬ ‫על‬ ‫חזרה‬ ‫יכלול‬ ‫לא‬ ‫כאמור‬ ‫הודעה‬‫לפגוע‬ ‫כדי‬ ‫בו‬ ‫שאין‬ ‫באופן‬ ‫יעשה‬ ‫והוא‬ ‫המוסר‬ ‫וכן‬‫הפרסום‬ ‫שהסרת‬ ‫באינטרסים‬ .‫עליהם‬ ‫להגן‬ ‫באה‬ ‫לסעיפים‬4‫ו‬-8‫להצעה‬–‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫החלטת‬ ‫על‬ ‫וערעור‬ ‫חוזר‬ ‫עיון‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫מוצע‬‫בדבר‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫החלטת‬‫כאמור‬ ‫תוכן‬ ‫הסרת‬–‫הו‬ ‫אם‬ ‫בין‬‫אם‬ ‫ובין‬ ‫התוכן‬ ‫להסרת‬ ‫צו‬ ‫להוציא‬ ‫חלט‬ ‫לה‬ ‫שלא‬ ‫הוחלט‬‫י‬‫לבקשה‬ ‫עתר‬-‫ניתן‬‫את‬ ‫שנתן‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫לאותו‬ ‫חוזר‬ ‫לעיון‬ ‫בקשה‬ ‫להגיש‬‫ההחלטה‬‫התגלו‬ ‫אם‬ ‫וזאת‬ , ‫מתן‬ ‫בעת‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫ידועות‬ ‫היו‬ ‫שלא‬ ‫חדשות‬ ‫עובדות‬‫ההחלטה‬‫הנסיבות‬ ‫השתנו‬ ‫אם‬ ‫או‬‫שהיו‬‫בפני‬‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫כאמור‬‫ההחלטה‬ ‫קבלת‬ ‫במועד‬‫והדבר‬ ,.‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫החלטתו‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫עשוי‬ ‫תוכן‬ ‫להסרת‬ ‫צו‬ ‫למתן‬ ‫בבקשה‬ ‫סופית‬ ‫החלטה‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫מוצע‬‫סעיף‬ ‫לפי‬6‫להצעה‬‫לעיון‬ ‫בבקשה‬ ‫או‬‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫חוזר‬0, .‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫ערעור‬ ‫להגיש‬ ‫בכך‬ ‫המעוניין‬ ‫רשאי‬ ‫לסעיף‬5‫להצעה‬–‫חסוי‬ ‫מידע‬ ‫הצגת‬ ‫לתוב‬ ‫המאפשר‬ ‫הסדר‬ ‫לקבוע‬ ‫מוצע‬‫ביקש‬ ‫אם‬ .‫זה‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫בהליך‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫לפני‬ ‫אחד‬ ‫צד‬ ‫במעמד‬ ‫חסוי‬ ‫מידע‬ ‫להציג‬ ‫ע‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫יודיע‬ ,‫כאמור‬ ‫תובע‬‫ל‬‫משיבים‬.‫כוחם‬ ‫לבאי‬ ‫או‬‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫מוצע‬ ,‫בבקשה‬ ‫הכרעה‬ ‫לצורך‬ ‫לו‬ ‫שהוגש‬ ‫החסוי‬ ‫במידע‬ ‫לעיין‬‫בנוכחות‬ ‫שלא‬ ‫נוספים‬ ‫פרטים‬ ‫לקבל‬ ‫ורשאי‬ ,‫אחד‬ ‫צד‬ ‫במעמד‬‫המשיבים‬.‫כוחם‬ ‫באי‬ ‫או‬ ‫עניין‬ ‫או‬ ‫הציבור‬ ‫שלום‬ ,‫שלה‬ ‫החוץ‬ ‫יחסי‬ ,‫המדינה‬ ‫ביטחון‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ‫לשם‬ ‫המידע‬ ‫גילוי‬ ‫באי‬ ‫שיש‬ ‫שהעניין‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫מצא‬ ‫חשוב‬ ‫ציבורי‬‫למשיבים‬ ‫לגלותו‬ ‫הצורך‬ ‫מן‬ ‫עדיף‬ ,‫אחר‬‫את‬ ‫לקיים‬ ‫רשאי‬ ‫הוא‬ ,‫צדק‬ ‫עשיית‬ ‫לשם‬‫בנוכחות‬ ‫שלא‬ ‫הדיון‬ ‫המשיבים‬‫המיד‬ ‫של‬ ‫תוכנו‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫לגלות‬ ‫ומבלי‬.‫החסוי‬ ‫ע‬ ‫החסוי‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫בפניו‬ ‫להציג‬ ‫בבקשה‬ ‫החלטתו‬ ‫על‬ ,‫כוחם‬ ‫לבאי‬ ‫או‬ ‫ולמשיבים‬ ,‫לתובע‬ ‫יודיע‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫מוצע‬ ‫על‬ ‫הנמסרת‬ ‫ההודעה‬ ‫של‬ ‫מטרתה‬ .‫אחד‬ ‫צד‬ ‫במעמד‬-‫וכן‬ ,‫ההחלטה‬ ‫בדבר‬ ‫המשיבים‬ ‫את‬ ‫ליידע‬ ‫היא‬ ,‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫ידי‬ ‫ל‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫קיבל‬ ‫לא‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫שבו‬ ‫במקרה‬ ,‫לתובע‬ ‫לאפשר‬‫את‬ ‫לגלות‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫והחליט‬ ‫אחד‬ ‫צד‬ ‫במעמד‬ ‫במידע‬ ‫עיין‬ .‫החסוי‬ ‫במידע‬ ‫להתחשב‬ ‫שלא‬ ‫המשפט‬ ‫מבית‬ ‫לבקש‬ ‫או‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫ההחלטה‬ ‫על‬ ‫לערער‬ ,‫למשיבים‬ ‫המידע‬ ,‫מקצתם‬ ‫או‬ ‫כולם‬ ,‫חסוי‬ ‫במידע‬ ‫לעיין‬ ‫בבקשה‬ ‫החלטתו‬ ‫נימוקי‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫רשאי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫כי‬ ,‫לקבוע‬ ‫מוצע‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬ ‫וזאת‬ ,‫חסויים‬ ‫יהיו‬.‫ההחלטה‬ ‫נימוקי‬ ‫מתוך‬ ‫חסוי‬ ‫מידע‬ ‫ייחשף‬ ‫שבו‬ ‫מצב‬ ‫למנוע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הוא‬ ,‫אחד‬ ‫צד‬ ‫במעמד‬ ‫חסוי‬ ‫מידע‬ ‫ולקבל‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫בקשתו‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫מחליט‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫מוצע‬ ,‫בנוסף‬ ‫בביטחון‬ ‫לפגוע‬ ‫מבלי‬ ‫כן‬ ‫לעשות‬ ‫שניתן‬ ‫ככל‬ ‫וזאת‬ ,‫החסוי‬ ‫המידע‬ ‫של‬ ‫תמצית‬ ‫או‬ ‫פרטים‬ ‫למשיבים‬ ‫להעביר‬ ‫לתובע‬ ‫יורה‬ ‫ה‬‫הצ‬ ‫בשלום‬ ,‫שלה‬ ‫החוץ‬ ‫ביחסי‬ ,‫מדינה‬.‫אחר‬ ‫חשוב‬ ‫ציבורי‬ ‫בעניין‬ ‫או‬ ‫יבור‬ ‫תשי"ב‬ ,‫לישראל‬ ‫הכניסה‬ ‫בחוק‬ ‫הקיים‬ ‫הסדר‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫זה‬ ‫הסדר‬-0596‫לעררים‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫בפני‬ ‫להליכים‬ ‫בקשר‬. ‫סעי‬‫פים‬6‫ו‬-7‫להצעה‬–‫עליה‬ ‫וערעור‬ ‫חסוי‬ ‫מידע‬ ‫גילוי‬ ‫על‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫החלטה‬ ‫מוצע‬‫לקבוע‬‫כי‬‫במקרה‬‫שבו‬‫החליט‬‫בית‬‫המשפט‬‫על‬‫גילוי‬‫המידע‬‫החסוי‬‫למשיבים‬‫או‬‫לבאי‬‫כוחם‬,‫רשאי‬‫בא‬‫כוח‬‫היועץ‬ ‫המשפטי‬‫לממשלה‬‫לבקש‬‫שלא‬‫להביא‬‫בחשבון‬‫את‬‫המידע‬‫האמור‬‫לצורך‬‫החלטה‬‫בבקשה‬‫להסרת‬‫תוכן‬.‫במקרה‬‫כאמור‬, ‫בית‬‫המשפט‬‫לא‬‫יתחשב‬‫במידע‬‫החסוי‬‫והמידע‬‫לא‬‫יועבר‬‫למשיבים‬‫או‬‫לבאי‬‫כוחם‬.‫זאת‬,‫על‬‫מנת‬‫להבט‬‫יח‬‫איזון‬‫בין‬ ‫המקרה‬‫הספציפי‬‫הנדון‬‫לבין‬‫שיקולים‬‫כלליים‬‫של‬‫ביטחון‬‫המדינה‬,‫יחסי‬‫החוץ‬‫שלה‬,‫שלום‬‫הציבור‬‫או‬‫עניין‬‫ציבורי‬ ‫חשוב‬‫אחר‬.
  4. 4. ‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫כי‬ ,‫לקבוע‬ ‫מוצע‬ .‫חסוי‬ ‫מידע‬ ‫לגלות‬ ‫החלטה‬ ‫על‬ ‫ערעור‬ ‫לעניין‬ ‫מיוחדות‬ ‫הוראות‬ ‫לקבוע‬ ‫מוצע‬ ‫המש‬ ‫לבית‬ ‫בזכות‬ ‫ערעור‬ ‫להגיש‬ ‫רשאי‬‫מ‬ ‫לעניינים‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫החלטת‬ ‫על‬ ,‫העליון‬ ‫פט‬‫י‬‫נהליים‬‫זו‬ ‫זכות‬ .‫חסוי‬ ‫מידע‬ ‫לגלות‬ ‫בא‬ ‫או‬ ‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫לדעת‬ ,‫עלול‬ ‫שגילויו‬ ,‫חסוי‬ ‫מידע‬ ‫גילוי‬ ‫על‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫ציווה‬ ‫שבהם‬ ‫במקרים‬ ‫נדרשת‬ ‫בעני‬ ‫או‬ ‫הציבור‬ ‫בשלום‬ ,‫שלה‬ ‫החוץ‬ ‫ביחסי‬ ,‫המדינה‬ ‫בביטחון‬ ‫לפגוע‬ ,‫כוחו‬‫י‬.‫אחר‬ ‫חשוב‬ ‫ציבורי‬ ‫ן‬ ‫כאמור‬ ‫ערעור‬ ‫להגיש‬ ‫שוקל‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫של‬ ‫כוחו‬ ‫בא‬ ‫הודיע‬ ‫כאשר‬ ‫כי‬ ,‫לקבוע‬ ‫מוצע‬ ,‫לעיל‬‫בתוך‬ ‫יוגש‬ ‫שהערעור‬ ‫ובלבד‬ ,‫כוחם‬ ‫לבאי‬ ‫או‬ ‫למשיבים‬ ‫החסוי‬ ‫החומר‬ ‫יועבר‬ ‫לא‬09‫תאפשר‬ ‫זו‬ ‫זמנים‬ ‫מסגרת‬ .‫ימים‬ ‫האפשרו‬ ‫שמוצו‬ ‫עד‬ ‫למשיבים‬ ‫חסוי‬ ‫מידע‬ ‫יועבר‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫גיסא‬ ‫מחד‬‫ומאידך‬ ,‫המידע‬ ‫חשיפת‬ ‫בטרם‬ ,‫המוצע‬ ‫ההסדר‬ ‫לפי‬ ‫יות‬ .‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בפני‬ ‫העיקרי‬ ‫הדיון‬ ‫סיום‬ ‫את‬ ‫ותקדם‬ ‫מהירה‬ ‫החלטה‬ ‫קבלת‬ ‫תאפשר‬ ‫גיסא‬ ,‫כאמור‬ ‫ערעור‬ ‫להגיש‬ ‫מתכוון‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫מודיע‬ ‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫כוח‬ ‫בא‬ ‫כאשר‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫מוצע‬ ‫להודי‬ ‫עליו‬ ,‫ערעור‬ ‫להגיש‬ ‫שלא‬ ‫מחליט‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬.‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫האפשרי‬ ‫בהקדם‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫ע‬ ‫צד‬ ‫במעמד‬ ‫החסוי‬ ‫בחומר‬ ‫לעיין‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫ורשאי‬ ,‫סגורות‬ ‫בדלתיים‬ ‫יתקיים‬ ‫בערעור‬ ‫הדיון‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫מוצע‬ ‫עד‬ ‫המידע‬ ‫גילוי‬ ‫אי‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫זאת‬ .‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫כוח‬ ‫מבא‬ ‫נוספים‬ ‫הסברים‬ ‫ולשמוע‬ ‫אחד‬ ‫בערעו‬ ‫הסופית‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫להכרעת‬.‫ר‬ ‫תשי"ב‬ ,‫לישראל‬ ‫הכניסה‬ ‫בחוק‬ ‫הקיים‬ ‫הסדר‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫זה‬ ‫הסדר‬-0596‫לעררים‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫בפני‬ ‫להליכים‬ ‫בקשר‬. ‫לסעיף‬9‫להצעה‬–‫מנהליים‬ ‫לעניינים‬ ‫משפט‬ ‫בתי‬ ‫חוק‬ ‫תחולת‬ ‫התש"ס‬ ,‫מינהליים‬ ‫לעניינים‬ ‫המשפט‬ ‫בתי‬ ‫חוק‬ ‫הוראות‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫מוצע‬-6000‫בכפוף‬ ,‫זה‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫הליכים‬ ‫על‬ ‫יחולו‬ , ‫להוראות‬.‫בו‬ ‫הקבועות‬ ‫לסעיף‬01‫להצעה‬–‫ותקנות‬ ‫ביצוע‬ ‫בסעיף‬ ‫כמפורט‬ ‫לביצועו‬ ‫תקנות‬ ‫לקבוע‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫והוא‬ ,‫זה‬ ‫חוק‬ ‫ביצוע‬ ‫על‬ ‫ממונה‬ ‫יהיה‬ ‫המשפטים‬ ‫שר‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫מוצע‬ 00.‫להצעה‬ ‫ג‬.‫המדינה‬ ‫תקציב‬ ‫על‬ ‫המוצע‬ ‫החוק‬ ‫השפעת‬: .‫צפויה‬ ‫השפעה‬ ‫נראית‬ ‫לא‬ ‫ד‬.‫המנ‬ ‫ההיבט‬ ‫ועל‬ ‫הממשלה‬ ‫במשרדי‬ ‫תקנים‬ ‫על‬ ‫החוק‬ ‫השפעת‬‫הלי‬: ‫בהמשך‬ ‫ייבחן‬. ‫ה‬.:‫המוצע‬ ‫החוק‬ ‫נוסח‬ ‫להלן‬ ‫תזכיר‬:‫הממשלה‬ ‫מטעם‬ ‫חוק‬ ‫תזכיר‬‫התשע"ו‬ ,‫האינטרנט‬ ‫מרשת‬ ‫עבירה‬ ‫המהווה‬ ‫תוכן‬ ‫הסרת‬ ‫חוק‬-2106 ‫הגדרות‬0.‫זה‬ ‫בחוק‬–
  5. 5. "‫מנהליים‬ ‫לעניינים‬ ‫משפט‬ ‫בית‬"-‫משפט‬ ‫בית‬‫לענ‬‫י‬‫ינים‬,‫מינהליים‬‫כמשמעותו‬ ‫בסעיף‬8‫לענ‬ ‫משפט‬ ‫בתי‬ ‫לחוק‬‫י‬,‫מינהליים‬ ‫ינים‬‫התש"ס‬-6000; "‫אינטרנט‬ ‫"אתר‬-‫אתר‬‫אינטרנט‬‫שיש‬‫לציבור‬‫ממנו‬ ‫לחלק‬ ‫או‬‫אפשרות‬‫כניסה‬ ‫או‬‫גישה‬‫בתשלום‬ ‫אליו‬‫או‬‫בלא‬‫תשלום‬,‫תוך‬ ‫לרבות‬‫שימוש‬‫בקוד‬‫או‬‫בסיסמה‬, ‫בין‬‫שהאתר‬‫מאוחסן‬‫בשרת‬‫בישראל‬‫ובין‬‫מ‬ ‫מאוחסן‬ ‫שהוא‬‫חוץ‬‫לישראל‬; "‫אינטרנטי‬ ‫איתור‬ ‫שירות‬ ‫"ספק‬–‫ה‬ ‫באמצעות‬ ‫שמספק‬ ‫מי‬‫שירות‬ ‫אינטרנט‬ ;‫אלקטרוני‬ ‫באופן‬ ‫האינטרנט‬ ‫ברשת‬ ‫מידע‬ ‫לאתר‬ ‫אפשרות‬ ‫מתן‬ ‫שמהותו‬ "‫"מפרסם‬–‫בסעיף‬ ‫כהגדרתו‬80‫התשל"ז‬ ,‫העונשין‬ ‫לחוק‬ ‫כד‬-0511; "‫חוק‬‫המעצרים‬"–‫חוק‬‫סדר‬‫הדין‬‫הפלילי‬(‫סמכויות‬‫אכיפה‬–‫מעצרים‬,) ‫התשנ‬"‫ו‬–0552; "‫"תובע‬–‫בסעי‬ ‫כמשמעותו‬‫פים‬06()‫(א‬0)‫)(א‬‫ו‬-06()‫(א‬6)‫לחוק‬‫סדר‬‫הדין‬ ,]‫משולב‬ ‫[נוסח‬ ‫הפלילי‬‫התשמ‬‫"ב‬–0536‫ש‬‫ה‬‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫בידי‬ ‫וסמך‬ ‫לממשלה‬.‫זה‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫תוכן‬ ‫להסרת‬ ‫בבקשות‬ ‫לטיפול‬ ‫תוכן‬ ‫להסרת‬ ‫צו‬6.(‫א‬)‫בית‬‫משפט‬‫מנהליים‬ ‫לעניינים‬‫רשאי‬,‫על‬‫פי‬‫בקשה‬‫של‬‫תובע‬,‫ליתן‬‫צו‬ ‫ל‬‫ה‬‫תוכן‬ ‫סרת‬‫מאתר‬‫אינטרנט‬‫או‬ ‫התוכן‬ ‫מפרסם‬ ‫כלפי‬‫כלפי‬‫הבעלי‬,‫ם‬‫ה‬,‫מנהל‬ ‫או‬‫ה‬‫של‬ ‫מפעיל‬‫התוכן‬ ‫פורסם‬ ‫שבו‬ ‫האינטרנט‬ ‫אתר‬,‫אם‬‫שוכנע‬‫כי‬‫פרסום‬ ‫ה‬‫מהווה‬ ‫האמור‬ ‫תוכן‬‫שהוא‬ ‫מעשה‬‫יש‬ ‫העניין‬ ‫בנסיבות‬ ‫וכי‬ ,‫פלילית‬ ‫עבירה‬ ‫ב‬‫המשך‬‫פרסום‬‫התוכן‬‫לסכן‬ ‫כדי‬‫ממשי‬ ‫באופן‬‫את‬‫ביטחונו‬‫של‬‫את‬ ,‫אדם‬ ‫המדינה‬ ‫בטחון‬ ‫את‬ ‫או‬ ‫הציבור‬ ‫בטחון‬‫זה‬ ‫(בחוק‬-)‫תוכן‬ ‫הסרת‬ ‫צו‬. (‫ב‬))‫(א‬ ‫קטן‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫צו‬‫שי‬ ‫יכול‬‫י‬‫נ‬‫אינטרנט‬ ‫איתור‬ ‫שירות‬ ‫ספק‬ ‫כלפי‬ ‫תן‬‫י‬, .‫סעיף‬ ‫באותו‬ ‫כאמור‬ ‫לתוכן‬ ‫גישה‬ ‫למנוע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ )‫(ג‬‫של‬ ‫בכתב‬ ‫בהסכמה‬ ‫תוגש‬ ‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫בקשה‬‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫לכך‬ ‫הסמיך‬ ‫שהוא‬ ‫מי‬ ‫או‬. ‫סדרי‬‫דין‬8.)‫(א‬‫לדיון‬‫בבקשת‬‫תובע‬‫להוצאת‬‫צו‬‫ל‬‫ה‬‫תוכן‬ ‫סרת‬‫י‬‫זומ‬‫נו‬‫התוכן‬ ‫מפרסם‬ ‫ו‬,‫הבעלים‬‫ה‬‫או‬ ,‫מנהל‬‫ה‬‫של‬ ‫מפעיל‬‫האמור‬ ‫התוכן‬ ‫פורסם‬ ‫שבו‬ ‫האינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫האינטרנטי‬ ‫האיתור‬ ‫שירות‬ ‫ספק‬ ‫נציגי‬ ‫וכן‬‫זה‬ ‫(בחוק‬-)‫המשיבים‬‫אם‬‫אין‬ ‫מניעה‬‫ל‬‫זמנם‬‫העניין‬ ‫בנסיבות‬;‫ש‬ ‫ככל‬‫מניעה‬ ‫קיימת‬‫לזמנם‬‫כאמור‬,‫יפרט‬ ‫אפשרו‬ ‫שלא‬ ‫הנסיבות‬ ‫את‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בפני‬ ‫התובע‬‫זימונם‬ ‫את‬. ‫(ב‬)‫הדיון‬‫צו‬ ‫במתן‬‫ל‬‫ה‬‫תוכן‬ ‫סרת‬‫יתקיים‬;‫לדיון‬ ‫שזומנו‬ ‫הצדדים‬ ‫במעמד‬ ‫ואולם‬‫ב‬ ,‫ית‬‫משפט‬‫מנהליים‬ ‫לעניינים‬‫צו‬ ‫לתת‬ ‫רשאי‬‫ל‬‫ה‬‫תוכן‬ ‫סרת‬‫במעמד‬‫צד‬ ‫אחד‬,‫אם‬‫העניין‬ ‫בנסיבות‬ ‫כי‬ ‫שוכנע‬‫מניעה‬ ‫קיימת‬‫קטן‬ ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ,‫לזמנם‬ ‫אם‬ ‫או‬ )‫(א‬‫הוא‬‫סבור‬‫שהמשיב‬‫ים‬‫הוזמ‬‫נו‬‫כדין‬‫ולא‬‫התייצב‬‫ו‬‫לדיו‬‫ן‬.
  6. 6. (‫ד‬)‫לשם‬‫החלטתו‬‫בבקשה‬‫רשאי‬‫השופט‬‫להיזקק‬‫לראיות‬‫אף‬‫אם‬‫אינן‬ ‫קבילות‬‫במשפט‬. (‫ה‬)‫צו‬‫ל‬‫ה‬‫תוכן‬ ‫סרת‬‫יכלול‬‫את‬‫פרטי‬‫הפרסום‬‫להסירו‬ ‫שיש‬‫המועד‬ ‫ואת‬ ‫לביצועו‬. ‫(ו‬)‫יפרסם‬ ‫המשפטים‬ ‫שר‬‫המשפטים‬ ‫משרד‬ ‫באתר‬‫הודעה‬‫לציבור‬‫בדבר‬ ‫שניתנו‬ ‫צווים‬‫ל‬‫ה‬‫תוכן‬ ‫סרת‬. ‫חוזר‬ ‫עיון‬0.‫על‬‫החלטה‬‫סעיף‬ ‫לפי‬6‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫להגיש‬ ‫ניתן‬‫התגלו‬ ‫אם‬ ‫חוזר‬ ‫לעיון‬ ‫בקשה‬ ‫לפני‬ ‫מונחות‬ ‫היו‬ ‫שלא‬ ‫עובדות‬‫מתן‬ ‫בעת‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬‫ההחלטה‬‫השת‬ ‫או‬‫נו‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫החלטת‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫עשוי‬ ‫והדבר‬ ,‫נסיבות‬. ‫חסוי‬ ‫מידע‬ ‫הצגת‬9.(‫א‬)‫לעני‬ ‫משפט‬ ‫מבית‬ ‫לבקש‬ ‫רשאי‬ ‫תובע‬‫י‬‫מידע‬ ‫לפניו‬ ‫להציג‬ ‫מינהליים‬ ‫נים‬ ‫אף‬ ‫חסוי‬‫בנוכחו‬ ‫שלא‬‫ת‬‫המשיבים‬;‫תוכנו‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫לגלות‬ ‫ובלי‬ ‫כוחם‬ ‫ובאי‬ ‫או‬ ‫להליך‬ ‫הצדדים‬ ‫וליתר‬ ‫התוכן‬ ‫למפרסם‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫יודיע‬ ‫כאמור‬ ‫התובע‬ ‫ביקש‬ .‫כוחם‬ ‫לבאי‬ (‫ב‬)‫לעני‬ ‫משפט‬ ‫בית‬‫י‬‫לגביו‬ ‫שהוגשה‬ ‫חסוי‬ ‫במידע‬ ‫לעיין‬ ‫רשאי‬ ‫מינהליים‬ ‫נים‬ ‫לק‬ ‫הוא‬ ‫ורשאי‬ ,‫בבקשה‬ ‫החלטה‬ ‫לשם‬ )‫(א‬ ‫קטן‬ ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫בקשה‬‫בל‬ ‫יתר‬ ,‫התוכן‬ ‫מפרסם‬ ‫בנוכחות‬ ‫שלא‬ ‫המידע‬ ‫לעניין‬ ‫נוספים‬ ‫פרטים‬ ‫מהתובע‬ .‫כוחם‬ ‫ובאי‬ ‫להליך‬ ‫הצדדים‬ (‫ג‬)‫לעני‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫מצא‬‫י‬‫באי‬ ‫שיש‬ ‫העניין‬ ‫כי‬ ‫מינהליים‬ ‫נים‬-‫של‬ ‫גילויו‬ ‫הציבור‬ ‫שלום‬ ,‫שלה‬ ‫החוץ‬ ‫יחסי‬ ,‫המדינה‬ ‫ביטחון‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ‫לשם‬ ‫החסוי‬ ‫המידע‬ ‫ה‬ ‫מן‬ ‫עדיף‬ ,‫אחר‬ ‫חשוב‬ ‫ציבורי‬ ‫עניין‬ ‫או‬‫רשאי‬ ,‫צדק‬ ‫עשיית‬ ‫לשם‬ ‫לגלותו‬ ‫צורך‬ ‫בנוכחות‬ ‫שלא‬ ‫אף‬ ‫התוכן‬ ‫מפרסם‬ ‫של‬ ‫בעניינו‬ ‫הדיון‬ ‫את‬ ‫לקיים‬ ‫הוא‬‫המשיבים‬ .‫החסוי‬ ‫המידע‬ ‫של‬ ‫תוכנו‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫לגלות‬ ‫ובלי‬ (‫ד‬)‫לעני‬ ‫משפט‬ ‫בית‬‫י‬,‫לתובע‬ ‫יודיע‬ ‫מינהליים‬ ‫נים‬‫למשיבים‬‫על‬ ‫כוחם‬ ‫ולבאי‬ ‫ה‬ ‫שנימוקי‬ ‫לקבוע‬ ‫הוא‬ ‫ורשאי‬ ‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫בבקשה‬ ‫החלטתו‬‫או‬ ‫כולם‬ ,‫החלטה‬ .‫חסויים‬ ‫יהיו‬ ,‫מקצתם‬ (‫ה‬)‫לעני‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫החליט‬‫י‬,‫התוכן‬ ‫למפרסם‬ ‫לגלות‬ ‫שלא‬ ‫מינהליים‬ ‫נים‬ ‫למשיבים‬‫לתובע‬ ‫יורה‬ ,‫מקצתו‬ ‫או‬ ‫כולו‬ ,‫חסוי‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫תוכנו‬ ‫את‬ ‫כוחם‬ ‫ולבאי‬ ‫החסוי‬ ‫המידע‬ ‫של‬ ‫תמצית‬ ‫או‬ ‫פרטים‬ ‫העברת‬ ‫על‬,‫למשיבים‬‫לעשות‬ ‫שניתן‬ ‫ככל‬ ‫המד‬ ‫בביטחון‬ ‫לפגוע‬ ‫מבלי‬ ‫כן‬‫בעניין‬ ‫או‬ ‫הציבור‬ ‫בשלום‬ ,‫שלה‬ ‫החוץ‬ ‫ביחסי‬ ,‫ינה‬ .‫אחר‬ ‫חשוב‬ ‫ציבורי‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫ערעור‬ ‫בעניין‬ ‫החלטה‬ ‫על‬ ‫לממשלה‬ ‫חסוי‬ ‫מידע‬ 2.(‫א‬)‫לענ‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫החלטת‬ ‫על‬‫י‬‫רשאי‬ ‫חסוי‬ ‫מידע‬ ‫בעניין‬ ‫מינהליים‬ ‫ינים‬ ‫המשפ‬ ‫בית‬ ‫לפני‬ ‫בזכות‬ ‫לערער‬ ‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬‫שידון‬ ‫העליון‬ ‫ט‬ .‫אחד‬ ‫בשופט‬ ‫בערעור‬
  7. 7. (‫ב‬)‫לענ‬ ‫משפט‬ ‫לבית‬ ‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫כוח‬ ‫בא‬ ‫הודיע‬‫י‬‫ינים‬ ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫ערעור‬ ‫להגיש‬ ‫שוקל‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫מינהליים‬ ‫לעני‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫יעביר‬ ‫לא‬ ,)‫(א‬ ‫קטן‬‫י‬‫המידע‬ ‫את‬ ‫מינהליים‬ ‫נים‬‫למשיבים‬‫ולבאי‬ ‫בתוך‬ ‫יוגש‬ ‫שהערעור‬ ‫ובלבד‬ ,‫בערעור‬ ‫להכרעה‬ ‫עד‬ ‫כוחם‬09‫שמסר‬ ‫מיום‬ ‫ימים‬ ‫כ‬ ‫הודעה‬.‫אמור‬ (‫ג‬))‫(ב‬ ‫קטן‬ ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫הודעה‬ ‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫כוח‬ ‫בא‬ ‫מסר‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫יודיע‬ ‫קטן‬ ‫סעיף‬ ‫באותו‬ ‫כאמור‬ ‫ערעור‬ ‫להגיש‬ ‫שלא‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫והחליט‬ ‫לעני‬ ‫משפט‬ ‫לבית‬ ‫האפשרי‬ ‫בהקדם‬‫י‬.‫מינהליים‬ ‫נים‬ (‫ד‬)‫בית‬ ‫ורשאי‬ ‫סגורות‬ ‫בדלתיים‬ ‫יתקיים‬ )‫(א‬ ‫קטן‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫בערעור‬ ‫הדיון‬ ‫לעיין‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬‫פרטים‬ ‫ולקבל‬ ‫בערעור‬ ‫החלטה‬ ‫לשם‬ ‫החסוי‬ ‫במידע‬ ‫בנוכחות‬ ‫שלא‬ ‫המידע‬ ‫לעניין‬ ‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫כוח‬ ‫מבא‬ ‫נוספים‬ ‫המשיבים‬.‫כוחם‬ ‫ובאי‬ ‫אי‬-‫חסוי‬ ‫מידע‬ ‫על‬ ‫הסתמכות‬1.‫לעני‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫החליט‬‫י‬‫חסוי‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫גילויו‬ ‫על‬ ‫מינהליים‬ ‫נים‬‫למשיבים‬‫או‬ ‫על‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫הורה‬ ‫או‬ ,‫כוחם‬ ‫לבאי‬‫רשאי‬ ,‫כאמור‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫גילויו‬ ‫לעני‬ ‫משפט‬ ‫מבית‬ ‫לבקש‬ ‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫כוח‬ ‫בא‬‫י‬‫כי‬ ‫מינהליים‬ ‫נים‬ ‫מפרסם‬ ‫של‬ ‫בעניינו‬ ‫החלטה‬ ‫לצורך‬ ‫האמור‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫יביא‬ ‫לא‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫יתחשב‬ ‫לא‬ ‫כאמור‬ ‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫כוח‬ ‫בא‬ ‫ביקש‬ ;‫התוכן‬ ‫לענ‬‫י‬‫יועב‬ ‫לא‬ ‫והמידע‬ ‫האמור‬ ‫במידע‬ ‫מינהליים‬ ‫ינים‬‫ר‬‫למשיבים‬.‫כוחם‬ ‫ולבאי‬ ‫ערעור‬‫על‬‫החלטת‬‫בית‬ ‫משפט‬ 3.‫של‬ ‫סופית‬ ‫החלטה‬‫בית‬‫משפט‬‫לענ‬‫י‬‫ינים‬‫להסרת‬ ‫צו‬ ‫למתן‬ ‫בבקשה‬ ‫מינהליים‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫תוכן‬6‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫חוזר‬ ‫לעיון‬ ‫בבקשה‬ ‫או‬0‫ניתנת‬‫לערעור‬‫ל‬‫פני‬‫בית‬ ‫המשפט‬‫העליון‬. ‫משפט‬ ‫בתי‬ ‫חוק‬ ‫תחולת‬ ‫מינהליים‬ ‫לעניינים‬ 5.‫הוראות‬‫חוק‬‫משפט‬ ‫בתי‬‫התש"ס‬ ,‫מינהליים‬ ‫לעניינים‬-6000‫יחולו‬‫על‬‫הליכים‬ ‫לפי‬‫חוק‬‫זה‬,‫בכפוף‬‫להוראות‬‫חוק‬‫זה‬. ‫ותקנות‬ ‫ביצוע‬00.‫שר‬,‫לביצועו‬ ‫תקנות‬ ‫להתקין‬ ‫רשאי‬ ‫והוא‬ ,‫זה‬ ‫חוק‬ ‫ביצוע‬ ‫על‬ ‫ממונה‬ ‫המשפטים‬ ‫בדבר‬ ‫לרבות‬– (0)‫זימון‬ ‫מסירת‬‫על‬‫הגשת‬‫בקשה‬‫או‬‫ערעור‬‫לפי‬‫חוק‬‫זה‬; (6‫הו‬ ‫פרסום‬ ‫דרכי‬ )‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫תוכן‬ ‫הסרת‬ ‫בדבר‬ ‫לציבור‬ ‫דעה‬8;)‫(ו‬ (8)‫סדרי‬‫הדיון‬‫בבקשה‬‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫צו‬ ‫למתן‬6‫וב‬‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫חוזר‬ ‫לעיון‬ ‫בקשה‬ 0‫לחוק‬;

×