Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

דורון כהן נגד מדינת ישראל

26 views

Published on

חופש הביטוי

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

דורון כהן נגד מדינת ישראל

  1. 1. ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ 630/20 ‫בש"פ‬ ‫פוגלמן‬ '‫ע‬ ‫השופט‬ ‫כבוד‬ :‫לפני‬ ‫כהן‬ ‫דורון‬ :‫המבקש‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫נ‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ :‫המשיבה‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫החלטת‬ ‫על‬ ‫לערור‬ ‫רשות‬ ‫בקשת‬ ‫מיום‬ 49853-01-20 ‫בע"ח‬ (‫כדורי‬ '‫מ‬ ‫השופט‬ '‫)כב‬ ‫בירושלים‬ 22.1.2020 ‫בר-צבי‬ ‫ארז‬ ‫עו"ד‬ :‫המבקש‬ ‫בשם‬ ‫ה‬‫ט‬‫ל‬‫ח‬‫ה‬ ‫אלימות‬ ‫איסור‬ ‫לחוק‬ 18-17 ‫סעיפים‬ ‫לפי‬ ‫הרחקה‬ ‫צו‬ ‫למתן‬ ‫בקשה‬ ‫הגישה‬ ‫המשיבה‬ .1 ‫חשד‬ ‫בשל‬ ‫המבקש‬ ‫נגד‬ (‫בספורט‬ ‫אלימות‬ ‫איסור‬ ‫חוק‬ :‫)להלן‬ 2008-‫התשס"ח‬ ,‫בספורט‬ ‫ריינה‬ ‫"בני‬ ‫כתוב‬ ‫שעליו‬ ‫שלט‬ ,‫אחרים‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ,‫הניף‬ ‫הוא‬ ‫כדורגל‬ ‫משחק‬ ‫במהלך‬ ‫שלפיו‬ ‫המשיבה‬ ‫עתרה‬ ,‫בבקשתה‬ .(‫השלט‬‫ו‬ ‫הבקשה‬ :‫)להלן‬ "LF !‫זונות‬ ‫בני‬ ‫יא‬ ‫גיהינום‬ ‫מחר‬ ‫עליו‬ ‫כי‬ ;‫עונות‬ ‫שלוש‬ ‫למשך‬ ‫הארץ‬ ‫בכל‬ ‫כדורגל‬ ‫למגרשי‬ ‫ייכנס‬ ‫לא‬ ‫המבקש‬ ‫כי‬ ‫להורות‬ ‫יוטלו‬ ‫וכי‬ ;‫עונות‬ ‫שלוש‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫כדור‬ ‫ממגרשי‬ ‫מטרים‬ 100 ‫של‬ ‫מרחק‬ ‫בתחום‬ ‫להימצא‬ .‫הצו‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫להבטחת‬ ‫הנדרשים‬ ‫וסידורים‬ ‫נאותה‬ ‫התנהגות‬ ‫בדבר‬ ‫הוראות‬ ‫המבקש‬ ‫על‬ ‫את‬ (‫אלעזר‬ '‫ב‬ ‫השופט‬ '‫)כב‬ ‫בירושלים‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫דחה‬ 20.1.2020 ‫ביום‬ .2 ‫כי‬ ‫מצא‬ ‫אך‬ ‫ומשפילה‬ ‫ראויה‬ ‫לא‬ ‫התבטאות‬ ‫מכיל‬ ‫השלט‬ ‫כי‬ ‫ציין‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ .‫הבקשה‬ ‫אלימות‬ ‫איסור‬ ‫לחוק‬ 15 ‫בסעיף‬ ‫כהגדרתה‬ "‫גזענית‬ ‫"התבטאות‬ ‫בגדרי‬ ‫בא‬ ‫לא‬ ‫תוכנו‬ ‫כהתנהגות‬ ‫השלט‬ ‫בהנפת‬ ‫ההשתתפות‬ ‫בעצם‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ‫צוין‬ ‫עוד‬ .‫בספורט‬ ‫רק‬ ‫בוצעה‬ ‫לא‬ ‫השלט‬ ‫הנפת‬ ‫כי‬ ‫עלה‬ ‫הצדדים‬ ‫מטיעוני‬ ,‫הציבורי‬ ‫הסדר‬ ‫את‬ ‫להפר‬ ‫שעלולה‬
  2. 2. .‫תוכנו‬ ‫את‬ ‫ידע‬ ‫ולא‬ ‫השלט‬ ‫בהכנסת‬ ‫מעורב‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫טען‬ ‫אף‬ ‫והאחרון‬ ,‫המבקש‬ ‫ידי‬ ‫על‬ .‫המבוקשות‬ ‫המגבלות‬ ‫את‬ ‫להטיל‬ ‫מקום‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫נקבע‬ ,‫אלו‬ ‫בנסיבות‬ ‫אינו‬ ‫השלט‬ ‫כי‬ ‫קביעתו‬ ‫על‬ ‫)למעט‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫החלטת‬ ‫על‬ ‫עררה‬ ‫המשיבה‬ .3 22.1.2020 ‫ביום‬ .(‫בספורט‬ ‫אלימות‬ ‫איסור‬ ‫לחוק‬ 15 ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫גזענית‬ ‫התבטאות‬ ‫מכיל‬ ‫בנסיבות‬ ‫כי‬ ‫נקבע‬ .‫הערר‬ ‫את‬ (‫כדורי‬ '‫מ‬ ‫השופט‬ '‫)כב‬ ‫בירושלים‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫קיבל‬ ‫איסור‬ ‫חוק‬ ‫מבקש‬ ‫שעליו‬ ,‫הציבור‬ ‫בשלום‬ ‫לפגוע‬ ‫הייתה‬ ‫עשויה‬ ‫השלט‬ ‫הנפת‬ ,‫העניין‬ ‫באכיפה‬ ‫פעלה‬ ‫המשיבה‬ ‫שלפיה‬ ‫הטענה‬ ‫את‬ ‫דחה‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ .‫להגן‬ ‫בספורט‬ ‫אלימות‬ ‫בהנפת‬ ‫המשתתפים‬ ‫יתר‬ ‫של‬ ‫זהותם‬ ‫הובררה‬ ‫טרם‬ ‫זה‬ ‫שבשלב‬ ‫בקביעה‬ ,‫המבקש‬ ‫נגד‬ ‫בררנית‬ ‫אינה‬ ‫אשר‬ ,‫חלקית‬ ‫כאכיפה‬ ‫המבקש‬ ‫נגד‬ ‫בפעולה‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫הפחות‬ ‫לכל‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫השלט‬ ‫בהרחקה‬ ‫להסתפק‬ ‫ניתן‬ ‫כי‬ ‫קבע‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ .‫הבקשה‬ ‫דחיית‬ ‫את‬ ‫מצדיקה‬ ‫בית"ר‬ ‫של‬ ‫ממשחקיה‬ ‫המבקש‬ ‫הרחקת‬ ‫על‬ ‫והורה‬ ,‫שהתבקשה‬ ‫מזו‬ ‫ניכר‬ ‫באופן‬ ‫מצומצמת‬ ‫המשטרה‬ ‫בתחנת‬ ‫מהתייצבות‬ ‫פטור‬ ‫יהיה‬ ‫המבקש‬ ‫כאשר‬ ,31.3.2020 ‫ליום‬ ‫עד‬ ‫ירושלים‬ .‫המשחקים‬ ‫מתקיימים‬ ‫עת‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫החלטת‬ ‫כי‬ ‫המבקש‬ ‫טוען‬ ‫שבגדרה‬ ,‫שלפניי‬ ‫הבקשה‬ ‫מכאן‬ .4 ‫רשות‬ ‫מתן‬ ‫ומצדיק‬ ‫הצדדים‬ ‫של‬ ‫הפרטני‬ ‫מעניינם‬ ‫החורג‬ ‫באופן‬ ,‫הביטוי‬ ‫בחופש‬ ‫פוגעת‬ ‫בית‬ ‫והחלטת‬ ‫הציבור‬ ‫שלום‬ ‫את‬ ‫להפר‬ ‫כדי‬ ‫שלט‬ ‫בהנפת‬ ‫אין‬ ,‫המבקש‬ ‫לטענת‬ .‫לערור‬ ‫המבקש‬ .‫המידה‬ ‫על‬ ‫יתר‬ ‫בספורט‬ ‫אלימות‬ ‫איסור‬ ‫חוק‬ ‫תחולת‬ ‫את‬ ‫מרחיבה‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫ידע‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫הוכח‬ ‫שלא‬ ‫מקום‬ ,‫קיצונית‬ ‫היא‬ ‫בעניינו‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫קביעת‬ ‫כי‬ ‫טוען‬ ‫כללי‬ ‫באופן‬ ‫כי‬ ‫גורס‬ ‫המבקש‬ ,‫לבסוף‬ .‫למגרש‬ ‫בהכנסתו‬ ‫מעורב‬ ‫היה‬ ‫או‬ ‫השלט‬ ‫תוכן‬ ‫את‬ ‫עשוי‬ ‫אשר‬ ‫בחוק‬ ‫שמדובר‬ ‫מכיוון‬ ,‫בצמצום‬ ‫בספורט‬ ‫אלימות‬ ‫איסור‬ ‫חוק‬ ‫את‬ ‫לפרש‬ ‫יש‬ .‫רצוי‬ ‫בלתי‬ ‫באופן‬ ‫הפרט‬ ‫חירויות‬ ‫את‬ ‫להגביל‬ ‫עילה‬ ‫מגלה‬ ‫איננה‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫למסקנה‬ ‫הגעתי‬ ,‫ובנספחיה‬ ‫בבקשה‬ ‫שעיינתי‬ ‫לאחר‬ .5 ‫רשות‬ ‫בבקשות‬ ‫המקובלות‬ ‫המידה‬ ‫אמות‬ ‫לפי‬ ‫זה‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫לפני‬ "‫שלישי‬ ‫ב"גלגול‬ ‫לבירור‬ ‫סיווג‬ ‫)על‬ 1996-‫התשנ"ו‬ ,(‫מעצרים‬ – ‫אכיפה‬ ‫)סמכויות‬ ‫הפלילי‬ ‫הדין‬ ‫סדר‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫לערור‬ ‫בבש"פ‬ ‫בנמלך‬ '‫ל‬ ‫הרשמת‬ ‫החלטת‬ ‫ראו‬ ‫בספורט‬ ‫אלימות‬ ‫איסור‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫ההשגה‬ ‫הליכי‬ ‫להחלטת‬ ‫נוגעות‬ ‫המבקש‬ ‫השגות‬ ‫עיקר‬ .((31.12.2015) ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ '‫נ‬ ‫פלוני‬ 7317/15 ‫הציבור‬ ‫שלום‬ ‫את‬ ‫לסכן‬ ‫שעשויות‬ ‫ככאלו‬ ‫פעולותיו‬ ‫את‬ ‫לסווג‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ,‫המבקש‬ ‫של‬ ‫הפרטני‬ ‫בעניינו‬ ‫הדין‬ ‫ביישום‬ ‫בעיקר‬ ‫עניינה‬ ‫זו‬ ‫החלטה‬ .‫דנן‬ ‫המקרה‬ ‫בנסיבות‬ ‫איני‬ ,‫המשיבה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מלכתחילה‬ ‫שהתבקשו‬ ‫המגבלות‬ ‫של‬ ‫המשמעותי‬ ‫הצמצום‬ ‫ובהינתן‬ .‫לערור‬ ‫רשות‬ ‫מתן‬ ‫המצדיקות‬ ‫מיוחדות‬ ‫נסיבות‬ ‫דנן‬ ‫במקרה‬ ‫מתעוררות‬ ‫כי‬ ‫סבור‬ 2
  3. 3. .‫אפוא‬ ‫נדחית‬ ‫הבקשה‬ .(5.2.2020) ‫התש"פ‬ ‫בשבט‬ '‫י‬ ,‫היום‬ ‫ניתנה‬ ‫ט‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ש‬ _________________________ ‫חב‬ 20006300_M01.docx http://supreme.court.gov.il ,‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ; *3852 ,077-2703333 '‫טל‬ ,‫מידע‬ ‫מרכז‬ 3

×