Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

נתן זהבי נגד הדס שטייף

106 views

Published on

קובלנה פלילית - לשון הרע

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

נתן זהבי נגד הדס שטייף

  1. 1. ‫משפט‬ ‫בית‬‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫השלום‬-‫יפו‬ ‫ק"פ‬35136-07-19‫שטייף‬ '‫נ‬ ‫זהבי‬ 1‫מתוך‬6 ‫החלטה‬ 1.‫מטעם‬ ‫בקשה‬ ‫לפניי‬‫היועץ‬ ‫של‬ ‫הסכמה‬ ‫נגדה‬ ‫שהגיש‬ ‫לקובלנה‬ ‫לצרף‬ ‫לקובל‬ ‫להורות‬ ‫הנאשמת‬ ‫סעיף‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ,‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬69,]‫משולב‬ ‫[נוסח‬ ‫הפלילי‬ ‫הדין‬ ‫סדר‬ ‫לחוק‬ ‫תשמ"ב‬-1982‫(להלן‬–:‫כלהלן‬ ‫הקובעות‬ ,)‫החסד"פ‬ 69..‫המדינה‬ ‫עובדי‬ ‫על‬ ‫קובלנות‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫סימן‬ ‫לפי‬ ‫קובלנה‬ ‫תוגש‬ ‫לא‬‫המדינה‬ ‫עובד‬‫שעשה‬ ‫מעשה‬ ‫בשל‬‫מילוי‬ ‫תוך‬ ‫תפקידו‬.‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫בהסכמת‬ ‫אלא‬ ,1 2.,‫הסעיף‬ ‫מנוסח‬ ‫כעולה‬‫תנאים‬ ‫שני‬ ‫בהתקיים‬ ‫נדרשת‬ ‫קובלנה‬ ‫להגשת‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫הסכמת‬ :‫מצטברים‬‫האחד‬" ‫נגד‬ ‫קובלנה‬ ‫הגשת‬ ,‫המדינה‬ ‫עובד‬‫ו‬ ;"‫השני‬‫בגין‬ ‫תהא‬ ‫הקובלנה‬ ‫שהגשת‬ , " ,‫המדינה‬ ‫עובד‬ ‫אותו‬ ,‫שעשה‬ ‫מעשה‬‫מילוי‬ ‫תוך‬‫תפקידו‬‫(להלן‬ "–‫והתנאי‬ ‫הראשון‬ ‫התנאי‬ .)‫בהתאמה‬ ,‫השני‬ 1 ‫זו‬ ‫שבהחלטה‬ ‫הציטוטים‬ ‫בכל‬ ‫ההדגשות‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ‫טכנית‬ ‫כהערה‬‫אינן‬.‫הח"מ‬ ‫של‬ ‫תוספות‬ ‫והן‬ ‫במקור‬ ‫מופיעות‬ ‫ל‬‫פני‬‫ה‬ ‫כבוד‬‫שופט‬‫אבינור‬ ‫שאול‬ ‫ה‬‫קובל‬:‫זהבי‬ ‫נתן‬ ‫אפשטיין‬ ‫ליאור‬ ‫עו"ד‬ ‫ב"כ‬ ‫ע"י‬ ‫נגד‬ ‫ה‬‫נאשמת‬:‫שטייף‬ ‫הדס‬ ‫עובד‬ ‫בן‬ ‫ויהל‬ ‫כץ‬ ‫בני‬ ‫עוה"ד‬ ‫ב"כ‬ ‫ע"י‬
  2. 2. ‫משפט‬ ‫בית‬‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫השלום‬-‫יפו‬ ‫ק"פ‬35136-07-19‫שטייף‬ '‫נ‬ ‫זהבי‬ 2‫מתוך‬6 3.‫דנא‬ ‫במקרה‬ ‫התנאים‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫התקיימותם‬ ‫שאלת‬ ‫לגבי‬ ‫חלוקים‬ ‫לפניי‬ ‫הצדדים‬–‫עיקר‬ ‫כי‬ ‫אם‬ ‫השני‬ ‫התנאי‬ ‫לגבי‬ ‫היא‬ ‫כיום‬ ‫המחלוקת‬–.‫להלן‬ ‫שיפורט‬ ‫כפי‬ ‫והכל‬ .‫א‬:‫כללי‬ ‫רקע‬ 4.‫הר‬ ‫בתחנת‬ ‫עיתונאית‬ ,‫הנאשמת‬ ‫נגד‬ ‫אישום‬ ‫כתב‬ ‫לפניי‬ ‫הגיש‬ ‫הקובל‬‫בגין‬ ,"‫צה"ל‬ ‫"גלי‬ ‫דיו‬ ‫סעיף‬ ‫הוראות‬ ‫לפי‬ ‫(עבירה‬ ‫בקובל‬ ‫לפגוע‬ ‫בכוונה‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫פרסום‬ ‫של‬ ‫עבירה‬6‫איסור‬ ‫לחוק‬ ‫תשכ"ה‬ ,‫הרע‬ ‫לשון‬-1965.) 5.‫טענות‬ ‫סביב‬ ‫הנסב‬ ,‫הנאשמת‬ ‫לבין‬ ‫הקובל‬ ‫בין‬ ‫אזרחי‬ ‫סכסוך‬ ‫של‬ ‫רקע‬ ‫מתאר‬ ‫האישום‬ ‫כתב‬ ‫הנא‬ ,‫כמסתבר‬ .‫שונים‬ ‫בפרסומים‬ ‫נגדו‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫הוצאת‬ ‫אודות‬ ‫הקובל‬‫תלונות‬ ‫פרסמה‬ ‫שמת‬ ‫אזרחית‬ ‫תובענה‬ ‫נגדה‬ ‫הקובל‬ ‫הגיש‬ ‫כך‬ ‫ובגין‬ ,‫הקובל‬ ‫של‬ ‫מיניים‬ ‫מעשים‬ ‫על‬ ‫נשים‬ ‫מספר‬ ‫של‬, )‫ת"א‬ ‫(שלום‬ .‫(ת.א‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫הוצאת‬ ‫של‬ ‫אזרחית‬ ‫עוולה‬ ‫לביצוע‬ ‫בטענות‬43552-11-17‫זהבי‬ ‫שטייף‬ '‫נ‬‫להלן‬ ;–.)‫האזרחית‬ ‫התובענה‬ 6.‫נפס‬ ‫בה‬ ‫שניתן‬ ‫הדין‬ ‫ובפסק‬ ‫התקבלה‬ ‫האזרחית‬ ‫התובענה‬,‫ואולם‬ .‫הקובל‬ ‫לטובת‬ ‫פיצויים‬ ‫קו‬ ‫בתל‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫ערעור‬ ‫הגישה‬ ‫הנאשמת‬-‫(ע"פ‬ ‫אלה‬ ‫בימים‬ ‫ועומד‬ ‫התלוי‬ ,‫אביב‬ )‫ת"א‬ ‫(מחוזי‬69724-05-19‫זהבי‬ '‫נ‬ ‫שטייף‬‫האישום‬ ‫בכתב‬ ‫כי‬ ,‫להעיר‬ ‫יש‬ .)‫שהוגש‬‫בקובלנה‬ ‫האזרחית‬ ‫בתובענה‬ ‫הנאשמת‬ ‫עדות‬ ‫מתוך‬ ‫ציטוטים‬ ‫נכללים‬‫אמירות‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫הודע‬ ‫מתוך‬‫ת‬ ‫חלק‬ ‫מהווה‬ ‫דנא‬ ‫הקובלנה‬ ‫כי‬ ‫סבור‬ ‫הקובל‬ ‫שאף‬ ‫עולה‬ ‫ומכך‬ ,‫מטעמה‬ ‫שהוגשה‬ ‫הערעור‬ .‫האמור‬ ‫האזרחי‬ ‫מהסכסוך‬ 7.‫בתובענה‬ ‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫ניתן‬ ‫שכבר‬ ‫לאחר‬ ,‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫של‬ ‫נוסף‬ ‫לפרסום‬ ‫מתייחס‬ ‫האישום‬ ‫כתב‬ .‫בקובל‬ ‫לפגוע‬ ‫בכוונה‬ ‫הטענה‬ ‫לפי‬ ‫שנעשה‬ ,‫האזרחית‬‫על‬-‫הנאשמת‬ ,‫האישום‬ ‫בכתב‬ ‫הנטען‬ ‫פי‬ ‫חברה‬ ‫היא‬‫בקבוצת‬WhatsApp" ‫בשם‬‫פטפוטי‬100‫משטרה‬‫המונה‬ ,"21‫ובהם‬ ‫משתתפים‬ "‫בתחום‬ ‫ו...הפעילים‬ ‫והמשפט‬ ‫המשטרה‬ ‫כתבי‬ ‫רוב‬‫בסעיף‬ '‫(ר‬ "11.)‫האישום‬ ‫לכתב‬ ‫ואילך‬ ‫ביום‬ ,‫זו‬ ‫במסגרת‬29.05.19‫כדורגל‬ ‫שחקן‬ ‫של‬ ‫שמו‬ ‫את‬ ,‫במסרון‬ ,‫בקבוצה‬ ‫החבר‬ ‫עיתונאי‬ ‫ציין‬ ‫סרטון‬ ‫הפצת‬ ‫על‬ ‫תלונה‬ ‫נגדו‬ ‫שהוגשה‬" :‫שהוסיף‬ ‫תוך‬ ,‫אינטימי‬‫מכחיש‬ ‫הוא‬ ‫אבל‬‫בתגובה‬ ." ‫בחלק‬ ,‫כתבה‬ ‫בו‬ ‫משלה‬ ‫במסרון‬ ‫הנאשמת‬ ‫הגיבה‬ ,‫האישום‬ ‫כתב‬ ‫בעובדות‬ ‫נטען‬ ‫כך‬ ,‫לכך‬ " ,‫לענייננו‬ ‫הרלוואנטי‬...‫שאנס‬ ‫מכחיש‬ ‫זהבי‬ ‫נתן‬ ‫גם‬." 8.‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫של‬ ‫עבירה‬ ‫המגבש‬ ‫פרסום‬ ‫הוא‬ ‫האמור‬ ‫המסרון‬ ,‫הקובל‬ ‫לטענת‬–‫פרסום‬ :‫דהיינו‬ ‫מת‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫של‬‫בקובל‬ ‫לפגוע‬ ‫מטרה‬ ‫וך‬–‫הסכסוך‬ ‫במסגרת‬ ‫שעלו‬ ‫דברים‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫וזאת‬ ‫בסעיף‬ '‫(ר‬ ‫הנאשמת‬ ‫של‬ ‫מטעמה‬ ‫שהוגשה‬ ‫הערעור‬ ‫בהודעת‬ ‫הנכללות‬ ‫טענות‬ ‫לרבות‬ ,‫האזרחי‬ 18.)‫האישום‬ ‫לכתב‬ ‫ואילך‬
  3. 3. ‫משפט‬ ‫בית‬‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫השלום‬-‫יפו‬ ‫ק"פ‬35136-07-19‫שטייף‬ '‫נ‬ ‫זהבי‬ 3‫מתוך‬6 .‫ב‬:‫הצדדים‬ ‫טיעוני‬ ‫תמצית‬ 9.‫ה‬ ‫את‬‫בעצמה‬ ‫הנאשמת‬ ‫הגישה‬ ‫בקשה‬–‫עו"ד‬ ‫שירותי‬ ‫שכרה‬ ‫בטרם‬ ‫עוד‬–‫ובה‬‫היא‬‫טענה‬‫כי‬ :‫זה‬ ‫במקרה‬ ‫מתקיימים‬ ‫הנדרשים‬ ‫התנאים‬ ‫שני‬‫ראשית‬‫צה"ל‬ ‫גלי‬ ‫תחנת‬ ‫של‬ ‫שכירה‬ ‫בתור‬ , " ‫היא‬ ‫הנאשמת‬‫המדינה‬ ‫עובדת‬.‫בפסיקה‬ ‫הוכר‬ ‫אף‬ ‫זה‬ ‫ומעמדה‬ "‫שנית‬‫הנטען‬ ‫הפרסום‬ , " ‫נעשה‬‫פלילים‬ ‫כתבי‬ ‫של‬ ‫סגורה‬ ‫בקבוצה‬‫ממסגרת‬ ‫חלק‬ ‫משמשות‬ ‫החברתיות‬ ‫שהרשתות‬ ," ‫ת‬ ‫מילוי‬ ‫במסגרת‬ ‫נעשה‬ ‫הוא‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ,‫עבודתם‬‫בסעיף‬ '‫(ר‬ ‫הנאשמת‬ ‫של‬ ‫פקידה‬10‫ואילך‬ .)‫לבקשה‬ 10." ‫אכן‬ ‫היא‬ ‫הנאשמת‬ ‫כי‬ ‫הקובל‬ ‫ב"כ‬ ‫אישר‬ ‫לבקשה‬ ‫בתגובתו‬‫המדינה‬ ‫עובדת‬‫סעיף‬ ‫לצורכי‬ " 69‫האישום‬ ‫כתב‬ ‫בעובדות‬ ‫באשר‬ ,‫מתקיים‬ ‫אינו‬ ‫השני‬ ‫התנאי‬ ‫כי‬ ‫וטען‬ ‫הוסיף‬ ‫אך‬ ,‫לחסד"פ‬ ‫בנסיבות‬ .‫הנאשמת‬ ‫של‬ ‫לעבודתה‬ ‫קשר‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ‫נעשה‬ ‫שהפרסום‬ ‫במפורש‬ ‫נטען‬‫כך‬ ,‫אלה‬ " ,‫לטענתו‬,‫מתקיים‬ ‫לא‬‫זה‬ ‫מקדמי‬ ‫בשלב‬ ‫לא‬ ‫בטח‬‫וההכרחי‬ ‫השני‬ ‫הרכיב‬ ,‫בסעיף‬ '‫(ר‬ "13 .)‫הקובל‬ ‫ב"כ‬ ‫לתגובת‬ ‫ואילך‬ 11.‫לאפשר‬ ‫ואין‬ ‫פלילית‬ ‫קובלנה‬ ‫להגיש‬ ‫הקובל‬ ‫של‬ ‫דין‬ ‫לפי‬ ‫זכותו‬ ‫זוהי‬ ‫כי‬ ‫הדגיש‬ ‫הקובל‬ ‫ב"כ‬ " ‫למעין‬ ‫בטענה‬ ‫זו‬ ‫זכות‬ ‫מלממש‬ ‫אותו‬ ‫לחסום‬ ‫לנסות‬ ‫לנאשמת‬‫חסינות‬‫ה‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬ ."‫פנה‬ ‫לרבות‬ ,‫לפסיקה‬ ‫הקובל‬ ‫ב"כ‬‫רע"פ‬11011/02‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ '‫נ‬ ‫נמרודי‬‫נח‬ ‫פ"ד‬ , (5)769(2004‫(להלן‬ )–‫רע"פ‬‫נמרודי‬‫עמדת‬ ‫את‬ ‫המפרטת‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫להנחיית‬ ‫וכן‬ ,) ‫סעיף‬ ‫בפרשנות‬ ‫הכרוכות‬ ‫בשאלות‬ ‫היועץ‬69'‫מס‬ ‫(הנחיה‬ ‫לחסד"פ‬4.3021"‫פליליות‬ ‫קובלנות‬ ‫המדינה‬ ‫עובדי‬ ‫על‬.)" 12.‫בא‬ ‫בידי‬ ‫כבר‬ ‫הוגשה‬ ‫הנ"ל‬ ‫לתגובה‬ ‫הנאשמת‬ ‫תשובת‬-,‫כוחה‬‫הפנה‬ ‫אליה‬ ‫בפסיקה‬ ‫כי‬ ‫טען‬ ‫אשר‬ ‫ברע"פ‬ ‫ובמיוחד‬ ,‫הקובל‬ ‫ב"כ‬‫נמרודי‬‫זה‬ ‫בהקשר‬ .‫הבקשה‬ ‫בקבלת‬ ‫לתמוך‬ ‫כדי‬ ‫דווקא‬ ‫יש‬ , ‫ברע"פ‬ ‫לקביעה‬ ,‫השאר‬ ‫בין‬ ,‫הנאשמת‬ ‫ב"כ‬ ‫הפנה‬‫נמרודי‬,‫השני‬ ‫התנאי‬ ‫בעניין‬" ‫שלפיה‬‫תכלית‬ ‫אישור‬ ‫את‬ ‫לדרוש‬ ‫מחייבת‬ ‫ורדיפות‬ ‫מהטרדות‬ ‫חופשי‬ ‫ציבורי‬ ‫שירות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫החוק‬ ‫הציבור‬ ‫עובד‬ ‫נגד‬ ‫קובלנה‬ ‫להגשת‬ ‫כתנאי‬ ,‫בג"צ‬ ‫לביקורת‬ ‫הנתון‬ ,‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫כל‬ ‫לעיני‬ ‫גלוי‬ ‫אינו‬ ‫הזיקה‬ ‫היעדר‬ ‫שבו‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫(רע"פ‬ "‫נמרודי‬'‫בעמ‬ ,774.) 13.‫המק‬ ‫הפורום‬ ‫נוכח‬ ,‫הנאשמת‬ ‫ב"כ‬ ‫לשיטת‬,‫הקובלנה‬ ‫מושא‬ ‫האמרה‬ ‫נכתבה‬ ‫שבמסגרתו‬ ‫צועי‬ "‫הזיקה‬ ‫ש"היעדר‬ ‫לומר‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬–‫על‬ ‫הנטען‬-‫ידי‬‫ה‬‫קובל‬–‫המצדיק‬ ‫באופן‬ ‫כל‬ ‫לעיני‬ ‫גלוי‬ ‫הוא‬ ‫הסכמתו‬ ‫קבלת‬ ‫את‬ ‫מחייב‬ ‫שהדין‬ ,‫המשפטי‬ ‫ליועץ‬ ‫מפנייה‬ ‫הימנעות‬‫מראש‬‫ככל‬ ,‫כן‬ ‫על‬ ‫יתר‬ . ‫של‬ ‫תפקידה‬ ‫מילוי‬ ‫במסגרת‬ ‫נכתבה‬ ‫לא‬ ‫דנא‬ ‫שהאמירה‬ ‫יסבור‬ ‫שהיועץ‬‫הוא‬ ‫כי‬ ‫ברי‬ ,‫הנאשמת‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫העניין‬ ‫מכל‬ ‫ידו‬ ‫ימשוך‬–‫זו‬ ‫בנקודה‬ ‫עמו‬ ‫שהדין‬ ‫הקובל‬ ‫משוכנע‬ ‫אם‬–‫הצדקה‬ ‫כל‬ ‫אין‬ .‫המשפטי‬ ‫ליועץ‬ ‫מלפנות‬ ‫להימנעותו‬
  4. 4. ‫משפט‬ ‫בית‬‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫השלום‬-‫יפו‬ ‫ק"פ‬35136-07-19‫שטייף‬ '‫נ‬ ‫זהבי‬ 4‫מתוך‬6 14.‫הבקשה‬ ‫לעניין‬ ‫ולטעון‬ ‫להוסיף‬ ‫לצדדים‬ ‫לאפשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫דיון‬ ‫קבעתי‬ ‫הקובל‬ ‫ב"כ‬ ‫לבקשת‬. ‫ב‬‫אותו‬‫שהנאשמת‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫המלמד‬ ‫מסמך‬ ‫הקובל‬ ‫ב"כ‬ ‫צירף‬ ‫שלב‬‫המשמעתי‬ ‫לדין‬ ‫כפופה‬ ‫אינה‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ,‫גרידא‬ ).‫(א.ע.צ‬ "‫צבא‬ ‫עובדת‬ ‫"אזרחית‬ ‫בהיותה‬ ,‫מדינה‬ ‫עובדי‬ ‫על‬ ‫החל‬–‫לשיטתו‬ ‫כך‬ –‫לפניי‬ ‫שנערך‬ ‫בדיון‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .)"‫המדינה‬ ‫"עובד‬ ‫(של‬ ‫הראשון‬ ‫התנאי‬ ‫את‬ ‫ממלאת‬ ‫אינה‬ ‫אף‬ ‫לפי‬ "‫מדינה‬ ‫"עובד‬ ‫הגדרת‬ ‫כי‬ ,‫בהגינותו‬ ,‫הקובל‬ ‫ב"כ‬ ‫אישר‬‫(מש‬ ‫המדינה‬ ‫שירות‬ ‫חוק‬,)‫מעת‬ ‫תשכ"ג‬-1963‫"עובד‬ ‫משום‬ .‫בא.ע.צ‬ ‫לראות‬ ‫שיש‬ ‫בהחלט‬ ‫וייתכן‬ ‫בענייננו‬ ‫בהכרח‬ ‫חלה‬ ‫אינה‬ , ‫סעיף‬ ‫לצרכי‬ "‫המדינה‬69'‫עמ‬ ,‫בפרוטוקול‬ '‫(ר‬ ‫לחסד"פ‬1‫שורה‬18.)‫ואילך‬ 15.‫שבין‬ ,‫לשיטתו‬ ,‫הזיקה‬ ‫העדר‬ :‫דהיינו‬ ,‫השני‬ ‫בתנאי‬ ‫טיעונו‬ ‫את‬ ‫ומיקד‬ ‫אפוא‬ ‫שב‬ ‫הקובל‬ ‫ב"כ‬ ‫תפ‬ ‫לבין‬ ‫הקובלנה‬ ‫מושא‬ ‫הפרסום‬‫כ‬ ,‫הנאשמת‬ ‫של‬ ‫קידה‬‫ש‬ ‫פי‬‫במפורש‬ ‫נטען‬‫גם‬‫בכתב‬ ‫העדר‬ ‫על‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ‫כי‬ ‫וטען‬ ‫הוסיף‬ ‫הקובל‬ ‫ב"כ‬ .‫האישום‬‫ה‬‫שנציג‬ ‫העובדה‬ ‫מכוח‬ ‫גם‬ ‫זיקה‬ ‫בתובענה‬ ‫מהתנהלותו‬ ‫להבדיל‬ ‫וזאת‬ ;‫בקובלנה‬ ‫לדיון‬ ‫להתייצב‬ ‫טרח‬ ‫לא‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫הנאשמ‬ ‫של‬ ‫ייצוגה‬ ‫את‬ ‫עצמו‬ ‫על‬ ‫נטל‬ ‫ואף‬ ‫מטעמו‬ ‫נציג‬ ‫התייצב‬ ‫שם‬ ,‫האזרחית‬.‫ת‬ .‫ג‬:‫והכרעה‬ ‫דיון‬ 16.‫טיעוניהם‬ ‫את‬ ‫שמעתי‬ ‫וכן‬ ,‫בכתב‬ ‫הצדדים‬ ‫ב"כ‬ ‫ובטיעוני‬ ‫הבקשה‬ ‫בנימוקי‬ ‫שעיינתי‬ ‫לאחר‬ ‫בעל‬ ‫הצדדים‬ ‫ב"כ‬ ‫של‬ ‫הנוספים‬-.‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫מוצא‬ ‫אני‬ ,‫לפניי‬ ‫שנערך‬ ‫הדיון‬ ‫במהלך‬ ‫פה‬ 17.‫זנח‬ ‫כאשר‬ ‫הקובל‬ ‫ב"כ‬ ‫עשה‬ ‫טוב‬ ‫כי‬ ‫מיד‬ ‫ייאמר‬-‫בדבר‬ ‫הטיעון‬ ‫את‬ ,‫הדיון‬ ‫במהלך‬ ,‫למעשה‬ ‫העדר‬‫סעיף‬ ‫הוראות‬ ‫לצורכי‬ "‫המדינה‬ ‫כ"עובדת‬ ‫הנאשמת‬ ‫של‬ ‫מעמדה‬69‫על‬ ‫שכן‬ ;‫לחסד"פ‬ .‫הבקשה‬ ‫בעניין‬ ‫להכריע‬ ‫כדי‬ ‫בו‬ ‫שאין‬ ‫מוקשה‬ ‫בטיעון‬ ‫מדובר‬ ‫הדברים‬ ‫פני‬ 18.‫הפסיקה‬ ‫כי‬ ‫אציין‬ ‫ואך‬ ‫הראשון‬ ‫התנאי‬ ‫בעניין‬ ‫אקצר‬ ‫הקובל‬ ‫ב"כ‬ ‫של‬ ‫האמורה‬ ‫עמדתו‬ ‫נוכח‬ ‫המדי‬ ‫שירות‬ ‫דיני‬ ‫לפי‬ "‫המדינה‬ ‫"עובד‬ ‫בהגדרת‬ ‫ראתה‬ ‫לא‬‫סעיף‬ ‫לצורכי‬ ‫כמחייבת‬ ‫נה‬69 ‫למעשה‬ ‫הלכה‬ .‫לחסד"פ‬–‫הסעיף‬ ‫של‬ ‫החקיקתי‬ ‫הרציונל‬ ‫נוכח‬–‫הפסיקה‬ :‫הנכון‬ ‫הוא‬ ‫ההיפך‬ ‫מעבר‬ ‫ואף‬ ‫המדינה‬ ‫שירות‬ ‫דיני‬ ‫של‬ ‫המצמצמת‬ ‫להגדרה‬ ‫מעבר‬ ‫הסעיף‬ ‫תחולת‬ ‫את‬ ‫הרחיבה‬ ‫סעיף‬ ‫בהוראות‬ ‫הקבועות‬ ‫להגדרות‬34‫תשל"ז‬ ,‫העונשין‬ ‫לחוק‬ ‫ד‬-1977‫"עובד‬ ‫בין‬ ‫המבחינות‬ , ‫הצי‬."‫המדינה‬ ‫"עובד‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫המצומצם‬ ‫המונח‬ ‫לבין‬ "‫בור‬ 19.‫למשל‬ ‫כך‬–.‫כא.ע.צ‬ ‫הנאשמת‬ ‫של‬ ‫למעמדה‬ ‫לב‬ ‫ובשים‬–‫בגדר‬ ‫נכנס‬ ‫צה"ל‬ ‫חייל‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ‫נפסק‬ ‫סעיף‬ ‫לצורכי‬ "‫המדינה‬ ‫"עובד‬ ‫הגדרת‬69'‫(ר‬ ‫מרחיבה‬ ‫בפרשנות‬ ‫שמדובר‬ ‫אף‬ ‫על‬ ,‫לחסד"פ‬ ‫פתח‬ ‫(שלום‬ .‫ת.פ‬-)‫תקווה‬1191/86'‫ואח‬ ‫לסר‬ '‫נ‬ ‫מאיר‬ ‫סא"ל‬‫פ"מ‬ ,( ‫תשמ"ז‬3)416(1987.) ‫לתכלי‬ ‫בהתאם‬ ‫שונים‬ ‫חקיקה‬ ‫בדברי‬ ‫זהים‬ ‫מונחים‬ ‫לפרשנות‬ ‫באשר‬‫ו‬‫החקיקה‬ ‫ת‬‫שלהם‬'‫ר‬ , ,‫ברק‬ '‫א‬ ‫כללי‬ ‫באופן‬‫שני‬ ‫כרך‬ ,‫במשפט‬ ‫פרשנות‬–‫החקיקה‬ ‫פרשנות‬‫תשנ"ג‬ ,‫נבו‬ ‫(הוצאת‬- 1993'‫בעמ‬ ,)602.)
  5. 5. ‫משפט‬ ‫בית‬‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫השלום‬-‫יפו‬ ‫ק"פ‬35136-07-19‫שטייף‬ '‫נ‬ ‫זהבי‬ 5‫מתוך‬6 20.‫(נטען‬ ‫בפרסום‬ ‫עסקינן‬ ,‫כזכור‬ .‫השני‬ ‫התנאי‬ ‫התקיימות‬ ‫בשאלת‬ ‫לדון‬ ‫אפוא‬ ‫נותר‬‫במסגרת‬ ) ‫כלומר‬ ;‫המשטרה‬ ‫פעילות‬ ‫בענייני‬ ‫בידיעות‬ ‫ועוסקת‬ ‫משטרה‬ ‫כתבי‬ ‫בעיקרה‬ ‫הכוללת‬ ,‫קבוצה‬ ,‫אלה‬ ‫בנסיבות‬ .‫זו‬ ‫מעבודתה‬ ‫וכחלק‬ ‫כעיתונאית‬ ‫עבודתה‬ ‫עקב‬ ‫הנאשמת‬ ‫חברה‬ ‫שבה‬ ‫קבוצה‬ ‫במקרה‬ ‫בענייננו‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫לומר‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫בוודאי‬‫של‬ ‫תפקידה‬ ‫בין‬ ‫הזיקה‬ ‫היעדר‬ ‫שבו‬ ‫הנטע‬ ‫המעשה‬ ‫לבין‬ ‫הנאשמת‬‫ן‬" ‫בבחינת‬ ‫הוא‬ ‫האישום‬ ‫בכתב‬‫כל‬ ‫לעיני‬ ‫גלוי‬." 21.‫ברע"פ‬ ‫שנפסקה‬ ‫להלכה‬ ‫בהתאם‬ ,‫לפיכך‬‫נמרודי‬–‫שדובר‬ ‫הגם‬ ‫כי‬ ‫להעיר‬ ‫יש‬ ‫זה‬ ‫ולעניין‬‫שם‬ ‫תלתא‬ ‫מותב‬ ‫ובפני‬ ‫כערעור‬ ‫נדונה‬ ‫הבקשה‬ ,‫ערעור‬ ‫רשות‬ ‫בבקשת‬–‫לקבל‬ ‫נדרש‬ ‫הקובל‬ ‫כי‬ ‫ברי‬ ‫בר‬ ‫גם‬ ‫שנקבע‬ ‫כפי‬ ,‫יוטעם‬ .‫הקובלנה‬ ‫להגשת‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫הסכמת‬ ‫את‬‫ע"פ‬‫נמרודי‬‫כי‬ , ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫ההסכמה‬ ‫דא‬ ‫כגון‬ ‫במקרה‬69‫להמתין‬ ‫מקום‬ ‫ואין‬ ,‫מראש‬ ‫נדרשת‬ ‫לחסד"פ‬– ‫הקובל‬ ‫ב"כ‬ ‫כבקשת‬–‫שמיעת‬ ‫לאחר‬ ,‫הזיקה‬ ‫בשאלת‬ ‫סופיים‬ ‫עובדה‬ ‫ממצאי‬ ‫לקביעת‬ .‫ההסכמה‬ ‫לשאלת‬ ‫להידרש‬ ‫אז‬ ‫ורק‬ ,‫הראיות‬ 22.‫קובלנה‬ ‫להגיש‬ ‫הקובל‬ ‫של‬ ‫דין‬ ‫לפי‬ ‫זכותו‬ ‫זוהי‬ ,‫הקובל‬ ‫ב"כ‬ ‫שטען‬ ‫כפי‬ ,‫אכן‬‫נגד‬ ‫פלילית‬ ‫בפסים‬ ‫עתה‬ ‫עד‬ ‫ניהל‬ ‫הוא‬ ‫לבינה‬ ‫בינו‬ ‫הנטוש‬ ‫הסכסוך‬ ‫שאת‬ ‫העובדה‬ ‫אף‬ ‫על‬ ‫וזאת‬ ,‫הנאשמת‬ ‫החמורים‬ ‫לפסים‬ ‫המחלוקת‬ ‫ניהול‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫הקובל‬ ‫משהחליט‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ .‫אזרחיים‬ ‫להגשת‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬ ‫המקדמיות‬ ‫הדין‬ ‫דרישות‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫עליו‬ ,‫פלילית‬ ‫קובלנה‬ ‫של‬ ‫יותר‬ .‫כזו‬ ‫קובלנה‬ 23.‫אין‬ ‫גם‬ ‫לכן‬‫התייצב‬ ‫לא‬ ‫שנציגו‬ ‫מהעובדה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫עמדת‬ ‫לעניין‬ ‫מאומה‬ ‫ללמוד‬ ‫מקום‬ ‫תובענה‬ ‫מגיש‬ ‫הקובל‬ ‫היה‬ ‫לו‬ .‫האזרחית‬ ‫בתובענה‬ ‫לדיונים‬ ‫מהתייצבותו‬ ‫להבדיל‬ ,‫לפניי‬ ‫לדיון‬ ‫בבית‬ ‫להתייצב‬ ‫חייב‬ ‫אמנם‬ ‫היה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ,‫פלילית‬ ‫מקובלנה‬ ‫להבדיל‬ ,‫נוספת‬ ‫אזרחית‬ ‫לנאש‬ ‫להעניק‬ ‫בדעתו‬ ‫היה‬ ‫אם‬ ‫המשפט‬‫להגיש‬ ‫הקובל‬ ‫משבחר‬ ,‫ואולם‬ .‫משפטי‬ ‫ייצוג‬ ‫מת‬ ‫אותו‬ ‫ומחייבים‬ ‫שונים‬ ‫הם‬ ‫הדין‬ ‫סדרי‬ ,‫פלילית‬ ‫קובלנה‬-‫ולקבל‬ ‫המשפטי‬ ‫ליועץ‬ ‫לפנות‬ ‫עצמו‬ .‫הסכמתו‬ ‫את‬ 24.‫המשפטי‬ ‫שהיועץ‬ ‫מובן‬ ‫אך‬ ‫כי‬ ,‫הנאשמת‬ ‫ב"כ‬ ‫גם‬ ‫שציין‬ ‫כפי‬ ,‫עוד‬ ‫להעיר‬ ‫יש‬ ‫הדברים‬ ‫בשולי‬ ‫שלפניי‬ ‫מההליך‬ ‫ידו‬ ‫את‬ ‫למשוך‬ ‫רשאי‬–‫עמדתו‬ ‫שלפי‬ ‫ככל‬‫סעיף‬ ‫תנאי‬69‫אינם‬ ‫לחסד"פ‬ ‫דנא‬ ‫הקובלנה‬ ‫בעניין‬ ‫מתקיימים‬–‫היועץ‬ ‫הסכמת‬ ‫שסוגיית‬ ‫כמובן‬ ‫כזה‬ ‫דברים‬ ‫ובמצב‬ .‫תתייתר‬ ‫הקובלנה‬ ‫להגשת‬ ‫המשפטי‬ .‫ד‬:‫דבר‬ ‫סוף‬ 25.‫ליועץ‬ ‫לפנות‬ ‫הקובל‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫וקובע‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫מקבל‬ ‫אני‬ ‫המקובץ‬ ‫כל‬ ‫ולאור‬ ‫כן‬ ‫על‬ ‫אשר‬ ‫הקובלנה‬ ‫להגשת‬ ‫הסכמתו‬ ‫את‬ ‫ולקבל‬ ‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬‫עמדתו‬ ‫את‬ ‫(או‬ ‫הנאשמת‬ ‫נגד‬
  6. 6. ‫משפט‬ ‫בית‬‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫השלום‬-‫יפו‬ ‫ק"פ‬35136-07-19‫שטייף‬ '‫נ‬ ‫זהבי‬ 6‫מתוך‬6 ‫יציג‬ ‫לא‬ ‫שהקובל‬ ‫ככל‬ ,‫לפיכך‬ .)‫הסכמתו‬ ‫טעונה‬ ‫אינה‬ ‫שהגשתה‬ ‫בקובלנה‬ ‫מדובר‬ ‫שלפיה‬ ‫ליום‬ ‫עד‬ ‫כאמור‬ ‫הסכמה‬27.01.20.‫הקובלנה‬ ‫ביטול‬ ‫על‬ ‫אורה‬ ‫נית‬‫נה‬,‫היום‬‫יום‬‫ראשון‬‫תש"פ‬ ‫תשרי‬ ‫כ"ח‬,27‫אוקטובר‬2019.‫הצדדים‬ ‫בהעדר‬ ,

×