Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הסרת חיסיון

162 views

Published on

פומביות הדיון, זכות הציבור לדעת

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

הסרת חיסיון

  1. 1. ‫אזרחיים‬ ‫לערעורים‬ ‫משפט‬ ‫כבית‬ ‫בשבתו‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ 3328/15 ‫ע"א‬ 2228/17 ‫דנ"א‬ ‫פוגלמן‬ '‫ע‬ ‫השופט‬ ‫כבוד‬ :‫לפני‬ ‫ברק-ארז‬ '‫ד‬ ‫השופטת‬ ‫כבוד‬ ‫קרא‬ '‫ג‬ ‫השופט‬ ‫כבוד‬ ‫פלוני‬ :‫המערער‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫נ‬ ‫אשקלון‬ ‫שומה‬ ‫פקיד‬ :‫המשיב‬ ‫אברהמי‬ ‫תמי‬ ‫איסור‬ ‫צו‬ ‫הסרת‬ ‫את‬ ‫המבקשת‬ :‫הפרסום‬ ‫חיסיון‬ ‫להסרת‬ ‫בקשה‬ ‫עינת‬ ‫עו"ד‬ ,‫שרגאי‬ ‫יצחק‬ ‫עו"ד‬ ,‫שרביט‬ ‫יעקב‬ ‫עו"ד‬ ‫שטיינר‬ :‫המערער‬ ‫בשם‬ ‫הירשברג‬ ‫יורם‬ ‫עו"ד‬ :‫המשיב‬ ‫בשם‬ ‫כהן‬ ‫דניאל‬ ‫עו"ד‬ ‫צו‬ ‫הסרת‬ ‫את‬ ‫המבקשת‬ ‫בשם‬ :‫הפרסום‬ ‫איסור‬ ‫ה‬‫ט‬‫ל‬‫ח‬‫ה‬ :‫ברק-ארז‬ '‫ד‬ ‫השופטת‬ ‫נוגע‬ ‫שזה‬ ‫ככל‬ ‫פרסום‬ ‫איסור‬ ‫צו‬ ‫של‬ ‫הסרה‬ ‫או‬ ‫לביטול‬ ‫בבקשה‬ ‫להכריע‬ ‫התבקשנו‬ .1 ‫בע"א‬ ‫שהתקיימו‬ ‫בהליכים‬ ‫הפרטי‬ ‫הדין‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫מזהים‬ ‫ופרטים‬ ‫אישיים‬ ‫לפרטים‬ .‫עליו‬ ‫שנסב‬ 2228/17 ‫דנ"א‬ ‫וכן‬ ,3328/15 ‫בתיק‬ ‫שישב‬ ‫המקורי‬ ‫ההרכב‬ ‫על-ידי‬ ‫התקבלה‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫ההחלטה‬ ‫מלכתחילה‬ .2 ‫ולטענות‬ ‫המיוחדות‬ ‫לנסיבותיו‬ ‫לב‬ ‫בשים‬ (‫ברק-ארז‬ '‫ד‬-‫ו‬ ‫זילברטל‬ '‫צ‬ ,‫דנציגר‬ '‫י‬ ‫)השופטים‬ ‫שמופיעים‬ ‫נקבע‬ ‫המקורי‬ ‫הדין‬ ‫בפסק‬ ‫כבר‬ .‫הדעת‬ ‫בהיסח‬ ‫התקבלה‬ ‫לא‬ ‫ההחלטה‬ .‫בעניין‬ '‫חמורה‬ ‫'פגיעה‬ ‫לפגועה‬ ‫עלולה‬ ‫שחשיפתם‬ ‫ואינטימיים‬ ‫משפחתיים‬ ‫מידע‬ ‫"נתוני‬ ‫בו‬ ‫להגיש‬ ‫רשות‬ ‫קיבלו‬ ‫הצדדים‬ ,‫זהירות‬ ‫מתוך‬ .(29 ‫בפסקה‬ ,‫)שם‬ "‫המערער‬ ‫של‬ ‫בפרטיותו‬ ‫ניתנה‬ ,‫לכך‬ ‫בהמשך‬ .‫נוספים‬ ‫מסוימים‬ ‫פרטים‬ ‫של‬ ‫נדרשת‬ ‫להשמטה‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫התייחסות‬ ‫החשובים‬ ‫לטעמים‬ ‫מודע‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫כי‬ ‫הודגש‬ ‫שבה‬ 12.3.2017 ‫ביום‬ ‫משלימה‬ ‫החלטה‬ ‫עלולה‬ ‫המערער‬ ‫של‬ ‫שמו‬ ‫"חשיפת‬ ‫העניין‬ ‫שנסיבות‬ ‫אלא‬ ,‫הפרטים‬ ‫בחשיפת‬ ‫התומכים‬ ."‫משפחתו‬ ‫בני‬ ‫ובפרטיות‬ ‫בפרטיותו‬ ‫חמורה‬ ‫פגיעה‬ ‫לפגוע‬
  2. 2. ‫ניתן‬ ‫נמשכה‬ ‫המס‬ ‫רשויות‬ ‫לבין‬ ‫המערער‬ ‫בין‬ ‫המס‬ ‫בנושאי‬ ‫שההתדיינות‬ ‫מאחר‬ .3 ‫תוקף‬ ‫ניתן‬ ‫דין‬ ‫פסק‬ ‫באותו‬ ‫גם‬ .31.7.2017 ‫ביום‬ ‫זה‬ ‫משפט‬ ‫בבית‬ ‫נוסף‬ ‫דין‬ ‫פסק‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ,1539/15 ‫)ע"א‬ ‫המזהים‬ ‫האישיים‬ ‫הפרטים‬ ‫להשמטת‬ ‫בכפוף‬ ,‫הפרשה‬ ‫פרסום‬ ‫של‬ ‫למתווה‬ ‫הצטרפו‬ ‫שאליו‬ ‫בהליך‬ ,‫זאת‬ .(‫סולברג‬ '‫נ‬-‫ו‬ ‫הנדל‬ '‫נ‬ ‫והשופטים‬ ‫ג'ובראן‬ '‫ס‬ ‫לנשיאה‬ ‫המשנה‬ .‫ופרסום‬ ‫פומביות‬ ‫של‬ ‫האינטרס‬ ‫על‬ ‫עמדו‬ ‫אשר‬ ‫תקשורת‬ ‫כלי‬ .‫עיתונאית‬ ‫על-ידי‬ ‫שהוגשה‬ ‫בעניין‬ ‫חדשה‬ ‫בקשה‬ ‫כעת‬ ‫בפנינו‬ ,‫לעיל‬ ‫כאמור‬ .4 ‫רחבת‬ ‫שפעילותו‬ ‫עסקים‬ ‫ב"איש‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫מלמד‬ ‫הדין‬ ‫בפסק‬ ‫שעיון‬ ‫בכך‬ ‫נומקה‬ ‫הבקשה‬ ‫הגילוי‬ ‫וכי‬ ,(‫המבקשת‬ ‫פועלת‬ ‫)שבו‬ ‫הדרום‬ ‫באזור‬ ‫מרוכזת‬ ‫שהיא‬ ‫להסיק‬ ‫ניתן‬ ‫כי‬ ,"‫היקף‬ ‫כן‬ ."‫לדעת‬ ‫הציבור‬ ‫וזכות‬ ‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫עקרון‬ ,‫הדיון‬ ‫פומביות‬ ‫עקרון‬ ‫"מכוח‬ ‫מתחייב‬ ‫ההליכים‬ ,‫דומה‬ ‫שהוגדר‬ ‫בעניין‬ ‫ההחלטה‬ ‫על-ידי‬ ‫נתמכת‬ ‫גילוי‬ ‫של‬ ‫שהתוצאה‬ ‫נטען‬ -6418 ‫)ע"מ‬ ‫מרכז-לוד‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ ‫שנדונו‬ ‫רפאלי‬ ‫בר‬ ‫הדוגמנית‬ ‫של‬ ‫בעניינה‬ .(10.4.2019) ‫סבא‬ ‫כפר‬ ‫שומה‬ ‫פקיד‬ '‫נ‬ ‫רפאלי‬ 02-16 ‫להיענות‬ ‫הצדקה‬ ‫כל‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫נטען‬ 4.7.2019 ‫ביום‬ ‫המערער‬ ‫שהגיש‬ ‫בתגובה‬ .5 ‫הדברים‬ ‫לגוף‬ ‫זה‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫הרכבים‬ ‫שני‬ ‫על-ידי‬ ‫נשקל‬ ‫כבר‬ ‫שהעניין‬ ‫לאחר‬ ,‫לבקשה‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫נטען‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬ .‫המערער‬ ‫לפרטיות‬ ‫להיגרם‬ ‫שעלולה‬ ‫החמורה‬ ‫לפגיעה‬ ‫לב‬ ‫ובשים‬ ‫חייה‬ ‫באורח‬ ‫בהתחשב‬ ,‫מעיקרו‬ ‫שונה‬ ‫רפאלי‬ ‫בר‬ ‫של‬ ‫עניינה‬ ‫כי‬ ‫וכן‬ ,‫בנסיבות‬ ‫שינוי‬ ‫כל‬ ‫חל‬ ‫הוא‬ ,‫המשיב‬ .‫משפחתו‬ ‫ובחיי‬ ‫בחייו‬ ‫המערער‬ ‫נוהג‬ ‫שבה‬ ‫מהפרטיות‬ ‫להבדיל‬ ,"‫ה"פומבי‬ .‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫דעתו‬ ‫לשיקול‬ ‫ההחלטה‬ ‫את‬ ‫הותיר‬ ,‫אשקלון‬ ‫שומה‬ ‫פקיד‬ ‫המוצא‬ ‫נקודת‬ .‫להידחות‬ ‫הבקשה‬ ‫דין‬ ‫כי‬ ‫סבורים‬ ‫אנו‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫ששקלנו‬ ‫לאחר‬ .6 ‫כאן‬ ‫נשקלו‬ ‫ואלה‬ ,‫ונסיבותיו‬ ‫מקרה‬ ‫כל‬ ,‫אולם‬ .‫הפרסום‬ ‫כף‬ ‫לעבר‬ ‫נוטה‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫בדיונים‬ .((27.02.2008) ‫פלוני‬ ‫עו"ד‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬ ‫אחרונות‬ ‫ידיעות‬ 4963/07 ‫ע"א‬ :‫והשוו‬ ‫)ראו‬ ‫היטב‬ ‫ומטעמים‬ ,‫מובהקים‬ ‫אישיים‬ ‫מאפיינים‬ ‫בעלי‬ ‫להיבטים‬ ‫נוגע‬ ‫הפרסום‬ ‫איסור‬ ‫לצו‬ ‫הטעם‬ ‫בדיון‬ ‫טעם‬ ‫אין‬ ‫לכאורה‬ ‫כי‬ ‫ונעיר‬ ‫נוסיף‬ ‫הדברים‬ ‫בשולי‬ .‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫לפרט‬ ‫נוכל‬ ‫לא‬ ‫ברורים‬ .‫רלוונטי‬ ‫נסיבות‬ ‫שינוי‬ ‫כל‬ ‫שחל‬ ‫מבלי‬ ,‫עצמו‬ ‫עניין‬ ‫באותו‬ ‫ונשנות‬ ‫חוזרות‬ ‫בבקשות‬ .‫נדחית‬ ‫הבקשה‬ :‫דבר‬ ‫סוף‬ .7 .(23.7.2019) ‫התשע"ט‬ ‫בתמוז‬ '‫כ‬ ,‫היום‬ ‫ניתנה‬ ‫ט‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫ט‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ט‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ש‬ _________________________ ‫ת‬ 15033280_A34.docx http://supreme.court.gov.il ,‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ; 077-2703333 '‫טל‬ ,‫מידע‬ ‫מרכז‬ 2

×