Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

תלונה נגד פרס סוקולוב

348 views

Published on

פרס סוקולוב

Published in: Internet
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

תלונה נגד פרס סוקולוב

  1. 1. 17.07.2019 ‫לכבוד‬ ‫חולדאי‬ ‫רון‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫עיריית‬ ‫ראש‬–‫פרס‬ ‫שופטי‬ ‫לבחירת‬ ‫הועדה‬ ‫ממנה‬‫סוקולוב‬ ‫סוקולוב‬ ‫לפרסי‬ ‫השופטים‬ ‫לבחירת‬ ‫הועדה/הועדות‬ ‫וחברי‬ ‫חברות‬. ‫וחברי‬ ‫חברות‬‫סוקולוב‬ ‫לפרס‬ ‫השופטים‬ ‫ועדות‬. ‫העיתונות‬ ‫מועצת‬–‫דורנר‬ ‫דליה‬ ‫הנשיאה‬. ‫העיתונאים‬ ‫אגודת‬–‫מוחא‬ ‫בר‬ ‫יוסי‬ ‫המנכ"ל‬. :‫מאת‬‫פרשן‬ ,‫ציפורי‬ ‫אלי‬‫חברתי‬ ‫כלכלי‬"‫ב"גלובס‬ ‫בכיר‬,‫העיתון‬ ‫עורך‬ ‫סגן‬ ‫לשעבר‬ -‫לוועדה‬ ‫הוגשה‬ ‫שמועמדותו‬3.‫פעמים‬ ‫לעיתונאים‬ ‫אפרטהייד‬ ‫המייצג‬ ‫פרס‬ – ‫סוקולוב‬ ‫פרס‬ :‫הנדון‬ ‫והצד‬ ‫אביבי‬ ‫התל‬ ‫מהמלייה‬ ‫לבד‬ - ‫אחרות‬ ‫ולדעות‬ ‫אחרים‬ ‫עניינים‬ ‫ניגודי‬ ‫תוך‬ ‫ובחירתם‬ – ‫הפוליטי‬ ‫השמאלי‬ ‫מכובדי‬‫י‬ ‫הנה‬‫אפריל‬ ,‫סוקולוב‬ ‫נחום‬ ‫של‬ ‫מילותיו‬ ‫ציטוט‬1886"‫"הצפירה‬ ‫הפך‬ ‫עת‬ , ‫יומי‬ ‫לעיתון‬ ‫בעריכתו‬:"‫הצפירה‬‫החדשות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫בקרבה‬ ‫תאצור‬ ‫היומית‬ ‫מדיניים‬ ‫עניינים‬ ,‫המדינה‬ ‫בשפת‬ ‫לאור‬ ‫היוצאים‬ ‫העת‬ ‫מכתבי‬ ‫האצורות‬ ‫הנכבדות‬ ‫אל‬ ‫הנוגעים‬ ‫וענינים‬‫מ‬‫המסחר‬ ‫והליכות‬ ‫ודין‬ ‫דת‬ ‫סדרי‬ ,‫ממשלה‬ ‫שטרי‬‫נתיבות‬ ‫מחשבת‬ ‫ומלאת‬ ‫מעשה‬ ,‫חרושת‬‫אדם‬ ‫כל‬ ‫לצרכי‬ ‫הדרושות‬ ‫הידיעות‬ ‫וכל‬ "‫בישראל‬.)‫שלי‬ ‫(ההדגשים‬ ‫אביא‬ ‫עוד‬‫ה‬ ‫העורך‬ ‫על‬ ‫שנאמרו‬ ‫דברים‬ ‫בפניכם‬‫בתל‬ ‫הפרס‬ ‫ניתן‬ ‫בשמו‬ ‫מוערך‬ .‫אביב‬,‫המנוגדות‬ ‫ולדעות‬ ‫השונים‬ ‫למחנות‬ ‫הוגנת‬ ‫במה‬ ‫נתן‬ "‫"הצפירה‬ ‫עיתון‬ .‫הניצים‬ ‫בין‬ ‫הזהב‬ ‫ושביל‬ ‫הפשרה‬ ‫את‬ ‫למצוא‬ ‫משתדל‬ ‫העורך‬ ‫כאשר‬ ?‫בקברו‬ ‫מתהפך‬ ‫לא‬ ‫סוקולוב‬ ‫נחום‬ ‫האם‬ :‫אתמה‬ ‫עתה‬
  2. 2. ‫בוחר‬ ,‫השופטים‬ ,‫כבודכם‬ ‫האם‬ :‫אשאל‬‫וועדותיהם‬ ,‫יהם‬-‫את‬ ‫להעניק‬ ‫בוחרים‬ ‫ל‬ ‫הפרס‬'‫השונים‬ ‫מחנות‬‫המנוגדות‬ ‫ולדעות‬'–‫מקיימים‬ ‫שאתם‬ ‫או‬‫שמא‬ , "‫"תופרים‬,‫בהן‬ ‫שיש‬ ‫בחירות‬ ,‫במודע‬ ‫שלא‬ ‫או‬ ‫במודע‬‫בולטת‬ ,‫ברורה‬ ‫העדפה‬ ‫עמדותיכם‬ ‫את‬ ‫התואמים‬ ‫לכיוונים‬ ‫ומופרזת‬,‫העדפותיכם‬‫ההתייחסות‬ ‫וקבוצות‬ ?‫שלכם‬ ,‫הפרס‬ ‫וועדות‬ ‫חברי‬ ,‫אתם‬ ‫האם‬‫לכל‬ ‫מעל‬ ,‫מקצועי‬ ,‫אובייקטיבי‬ ‫באופן‬ ‫פועלים‬ ‫פוליטית‬ ‫הטיה‬ ‫וללא‬ ‫חבריים‬ ‫שיקולים‬ ‫ללא‬ ,‫פנים‬ ‫משוא‬ ‫ללא‬ ,‫עניינים‬ ‫ניגוד‬‫לכאן‬ ?‫לכאן‬ ‫או‬ :‫ספק‬ ‫כל‬ ‫הסר‬ ‫למען‬ ,‫שוב‬ ‫אדגיש‬‫סוקולוב‬ ‫לפרס‬ ‫מועמדותי‬ ‫שכישוריי‬ ‫כנראה‬ ‫אבל‬ ,‫פעמים‬ ‫שלוש‬ ‫הוגשה‬ ‫הכתובה‬ ‫בעיתונות‬ ‫מ‬ ‫יותר‬ ‫לאורך‬ ‫והישגיי‬-30‫לא‬ ‫פעם‬ ‫אף‬ ‫הישראלית‬ ‫בעיתונות‬ ‫שנה‬ .‫הפרס‬ ‫וועדות‬ ‫חברי‬ ‫של‬ ‫לטעמם‬ ‫היו‬ ‫רוצה‬ ‫אינני‬ ‫כי‬ ‫ומצהיר‬ ‫מדגיש‬ ‫אני‬ ‫שפתיים‬ ‫לזות‬ ‫כל‬ ‫למנוע‬ ‫וכדי‬ ‫סוקו‬ ‫של‬ )‫(המסדרות‬ ‫הוועדות‬ ‫מידי‬ ‫לקבל‬‫פרס‬ ‫כל‬ ‫לוב‬-‫ובוודאי‬ .‫לכך‬ ‫נועד‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫שמכתב‬ ‫זה‬ ‫נייר‬‫בתק‬ .‫מראה‬ ‫בפניכם‬ ‫להציב‬ :‫אחת‬ ‫למטרה‬ ‫נועד‬‫ו‬‫לעצמכם‬ ‫שתרשו‬ ‫וה‬ ‫להסתכל‬,‫לפשפש‬‫זוכים‬ ‫בה‬ ‫ולחפש‬‫שהם‬ ‫ראויים‬,‫אתיופים‬ ,‫ערבים‬,‫חרדים‬ ,‫דתיים‬,‫ימניים‬,‫מהפריפריה‬,‫מהתנחלויות‬‫לא‬‫רק‬‫אביביים‬ ‫תל‬‫רק‬ ‫לא‬ ,‫חברי‬ ‫של‬ ‫כבוד‬"‫"מילייה‬‫עיתונאי‬-‫חברתי‬-‫פוליטי‬.‫גווני‬ ‫וחד‬ ‫ברור‬ ‫אל‬‫ה‬‫הכתובה‬ ‫בעיתונות‬ ‫הפרס‬ ‫וועדות‬ ‫של‬ ‫בחירותיהן‬ ‫את‬ ‫בדקתי‬ :‫העובדות‬ ‫מ‬‫שנת‬2004‫כי‬ ‫מסתבר‬ .‫מתוך‬18‫זוכים‬11."‫מרקר‬ ‫דה‬ ‫מ"הארץ‬ ‫היו‬ ‫זוכים‬ ,‫זאת‬ ‫ואף‬ ‫זאת‬‫כל‬‫מוכרים‬ ,‫הכלל‬ ‫מן‬ ‫יוצא‬ ‫ללא‬ ,‫הזוכים‬‫מה‬ ‫שהם‬ ‫כמי‬‫השמאלי‬ ‫צד‬ ‫המפה‬ ‫של‬‫עיריית‬ ‫ראש‬ ,‫חולדאי‬ ‫רון‬ ‫על‬ ‫כלשהי‬ ‫חריפה‬ ‫ביקורת‬ ‫מתחו‬ ‫לא‬ ‫וכולם‬ ,‫ת"א‬‫ה‬.‫הפרס‬ ‫את‬ ‫בפועל‬ ‫מעניק‬ ‫תוצאות‬‫אלה‬‫מעידות‬‫כי‬‫סוקולוב‬ ‫פרס‬‫אפרטהייד‬ ‫על‬ ‫שמעיד‬ ‫פרס‬ ‫הוא‬ ‫אחרים‬ ‫לעיתונאים‬‫ו‬‫אחרות‬ ‫לדעות‬. ‫שיגי‬ ‫שצפוי‬ ‫שופטים‬ ‫מראש‬ ‫שבוחרת‬ ‫מכוונת‬ ‫יד‬ ‫או‬ ‫המקרה‬ ‫יד‬ ‫זו‬ ‫האם‬‫עו‬ ?‫הרצויות‬ ‫לתוצאות‬.‫מכובדי‬ ,‫אתם‬ ‫תענו‬ ‫זה‬ ‫על‬
  3. 3. ‫פוליטי‬ ‫מענה‬ ‫לספק‬ ‫כדי‬ ,‫אתם‬ ‫דווקא‬ ,‫שנבחרתם‬ ‫למקרה‬-‫ומוגדר‬ ‫מסוים‬ ‫חברתי‬ –.‫שבו‬ ‫הפיתויים‬ ‫למרות‬ ,‫המכובד‬ ‫מהמינוי‬ ‫במהירות‬ ‫שתיסוגו‬ ‫היה‬ ‫ראוי‬ :‫אחרונה‬ ‫הערה‬‫להיות‬ ‫אמורים‬ ‫הבחירה‬ ‫ועדות‬ ‫חברי‬ ‫שמות‬‫לציבור‬ ‫שקופים‬ ‫סיומו‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫התהליך‬ ‫מתחילת‬-.‫בסיסית‬ ‫והוגנות‬ ‫הגינות‬ ,‫אתיקה‬ ‫זו‬ ‫סוקולוב‬ ‫פרס‬ ‫ועדות‬ ‫שחברי‬ ‫אלא‬‫לא‬‫נחשפים‬‫מיועד‬ ‫שזה‬ ‫בטענה‬‫למנוע‬‫הפעלת‬ ‫לחצים‬.‫עליהם‬ :‫תמה‬ ‫ואני‬‫סוקו‬ ‫פרס‬ ‫לקבלת‬ ‫בלחצים‬ ‫לעמוד‬ ‫מסוגלים‬ ‫אינכם‬ ‫אם‬‫לוב‬–‫אתם‬ ‫איך‬ ,‫כותבים‬?‫בתקשורת‬ ‫יום‬ ‫יום‬ ‫ומבקרים‬ ‫תוקפים‬ ,‫מדברים‬ ‫הפוליטיים‬ ‫הלחצים‬ ‫על‬ ‫מתמודדים‬ ‫אתם‬ ‫איך‬?‫ה‬?‫חברתיים‬‫ה‬?‫אינטרסנטים‬ ‫ה‬.?‫כספיים‬ ‫כבוד‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬‫המקצוע‬,‫הגינות‬‫העיתונות‬‫ו‬‫הציבור‬ ‫באמון‬ ‫התדרדרות‬ ‫עצירת‬ –‫ש‬ ‫ראוי‬‫יש‬ ‫אם‬ ‫בהם‬ ‫מצויים‬ ‫שהם‬ ‫העניינים‬ ‫ניגודי‬ ,‫הפרס‬ ‫ועדות‬ ‫חברי‬ ‫שמות‬ ‫וגם‬ ‫כאלה‬‫וההחלטות‬ ‫הדיונים‬ ‫של‬ ‫הפרוטוקולים‬‫יהיו‬‫ונגישים‬ ‫גלויים‬.‫כל‬ ‫לעיני‬ ,‫בברכה‬ ‫ציפורי‬ ‫אלי‬

×