Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

אבירם דהרי נגד דרור לדרמן

75 views

Published on

לשון הרע

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

אבירם דהרי נגד דרור לדרמן

  1. 1. ‫שבע‬ ‫בבאר‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫ע"א‬47486-03-19‫לדרמן‬ '‫נ‬ ‫דהרי‬ 1‫מתוך‬3 ‫בפני‬‫כבוד‬‫ה‬‫הבכיר‬ ‫שופט‬'‫א‬‫ואגו‬ ‫כבוד‬‫ה‬‫שופט‬'‫ג‬‫גדעון‬ ‫כבוד‬‫ה‬‫שופטת‬'‫ג‬‫לוין‬ ‫בע"א‬ ‫המערער‬4786-03-19‫דהרי‬ ‫אבירם‬ ‫אמדן‬ ‫ואן‬ ‫עמוס‬ ‫ב"כ‬ ‫ע"י‬ ‫נגד‬ ‫בע"א‬ ‫המערער‬71157-03-19‫לדרמן‬ ‫דרור‬ ‫אייזנברג‬ ‫אלעד‬ ‫עוה"ד‬ ‫ב"כ‬ ‫ע"י‬ ‫דין‬ ‫פסק‬ 1 ‫שניתן‬ )‫זבולון‬ '‫א‬ ‫השופט‬ '‫(כב‬ ‫גת‬ ‫בקריית‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫דינו‬ ‫פסק‬ ‫על‬ ‫ערעורים‬ ‫שני‬ ‫לפנינו‬2 ‫ביום‬18.2.2019‫בת"א‬15356-03-13.3 4 ‫של‬ ‫כולל‬ ‫בסכום‬ ‫פיצויים‬ ‫בתשלום‬ ‫דהרי‬ ‫מר‬ ‫חויב‬ ‫הדין‬ ‫בפסק‬380,000₪‫מספר‬ ‫בגין‬‫פרסומים‬‫משנת‬5 2011,‫פרסם‬ ‫בהם‬ ‫אשר‬–‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫פי‬ ‫על‬–‫הרע‬ ‫לשון‬.‫לדרמן‬ ‫ד"ר‬ ‫על‬‫נשלחו‬ ‫הפרסומים‬ ‫מקצת‬6 .‫מחקר‬ ‫מענק‬ ‫לדרמן‬ ‫לד"ר‬ ‫ליתן‬ ‫שעמדו‬ ,‫בארה"ב‬ ‫גורמים‬ ‫אל‬ ‫נשלחו‬ ‫פרסומים‬ ‫ושני‬ ‫בישראל‬ ‫לגורמים‬7 ‫מיום‬ ‫בהחלטה‬24.1.2016‫החסינות‬ ‫טענת‬ ‫את‬ ‫קמא‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫דחה‬,‫ביחס‬ ‫דהרי‬ ‫מר‬ ‫שהעלה‬8 ‫ל‬‫התאשרה‬ ‫זו‬ ‫קביעה‬ .‫הפרסום‬ ‫במועד‬ ‫גת‬ ‫קרית‬ ‫העיר‬ ‫כראש‬ ‫כהונתו‬ ‫על‬ ‫שהתבססה‬ ‫טענה‬ ,‫פרסומים‬9 .‫הדין‬ ‫בפסק‬ ‫שוב‬‫בגין‬ ‫פסק‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬‫בסך‬ ‫פיצוי‬ )‫(יחד‬ ‫הפרסומים‬ ‫מן‬ ‫שניים‬100,000₪‫וביחס‬10 ‫של‬ ‫סך‬ ‫פסק‬ ‫נוספים‬ ‫פרסומים‬ ‫לשני‬140,000₪,‫פרסום‬ ‫כל‬ ‫בגין‬‫סכומים‬‫סכום‬ ‫לכפל‬ ‫הקרובים‬11 ‫הוכח‬ ‫ללא‬ ‫הפיצוי‬‫וזאת‬ ,‫המקסימלי‬ ‫בשיעור‬ ‫נזק‬ ‫ת‬-‫קביעתו‬ ‫נוכח‬,‫לפגוע‬ ‫במטרה‬ ‫נעשו‬ ‫הפרסומים‬ ‫כי‬12 ‫בגין‬ ‫לפיצוי‬ ‫זכאי‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫לדרמן‬ ‫ד"ר‬ ‫טענת‬ ‫את‬ ‫קמא‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫קיבל‬ ‫לא‬ ‫הדין‬ ‫בפסק‬ .‫לדרמן‬ ‫בד"ר‬13 ‫בארה‬ ‫נגדו‬ ‫שפורסם‬ ‫הרע‬ ‫מלשון‬ ‫כתוצאה‬ ,‫השתכרות‬ ‫והפסד‬ ‫המחקר‬ ‫מענק‬ ‫אבדן‬‫וקבע‬ ‫"ב‬,‫לעניין‬ ‫כי‬14 ‫זה‬,.‫הנזק‬ ‫והיקף‬ ‫הסיבתי‬ ‫הקשר‬ ‫הוכחו‬ ‫לא‬15 16 ‫במוקד‬‫דהרי‬ ‫מר‬ ‫של‬ ‫ערעורו‬–‫החסינות‬ ‫טענת‬ ‫דחיית‬ ‫על‬ ‫השגתו‬‫ו‬‫כי‬ ‫טענה‬‫שונות‬ ‫הגנות‬ ‫לו‬ ‫עומדות‬17 ‫פי‬ ‫על‬‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫איסור‬ ‫חוק‬‫על‬ ‫ביקורת‬ ‫להפסיק‬ ‫החפץ‬ ‫עיר‬ ‫ראש‬ ‫כי‬ ‫ההשקפה‬ ‫על‬ ‫מתבססת‬ ‫עמדתו‬ .18 ‫דנן‬ ‫(במקרה‬ ‫פלוני‬ ‫מצד‬ ‫תיפקודו‬–‫ו‬ )‫לדרמן‬ ‫ד"ר‬‫כגורם‬ ‫לא‬ ‫כן‬ ‫עושה‬ ,‫שונים‬ ‫לגורמים‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫פונה‬19 ‫פרטי‬.‫בנוסף‬,‫דהרי‬ ‫מר‬ ‫של‬ ‫בערעור‬ ‫נטען‬,‫בוצעה‬ ‫כי‬ ‫שנקבע‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫בגין‬ ‫חויב‬ ‫כי‬,‫בעצם‬ ,‫אשתו‬ ‫כלפי‬20 ‫וכן‬ ‫לדרמן‬ ‫ד"ר‬ ‫של‬,‫טענה‬,.‫לפגוע‬ ‫כוונה‬ ‫מצידו‬ ‫היתה‬ ‫לא‬ ‫וכי‬ ‫בנסיבות‬ ‫מופרז‬ ‫הפיצוי‬ ‫סכום‬ ‫כי‬,‫לשיטתו‬21
  2. 2. ‫שבע‬ ‫בבאר‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫ע"א‬47486-03-19‫לדרמן‬ '‫נ‬ ‫דהרי‬ 2‫מתוך‬3 ‫מצידו‬ ‫התראה‬,"‫בארה‬ ‫הגורמים‬ ‫כלפי‬,‫ב‬‫חורגת‬ ‫אינה‬ ‫נגדם‬ ‫משפטיים‬ ‫הליכים‬ ‫לנקיטת‬ ‫אפשרות‬ ‫על‬1 "‫מד‬ ‫לשלול‬ ‫במטרה‬ ‫נעשתה‬ ‫ולא‬ ‫מהסביר‬‫מענק‬ ‫את‬ ‫לדרמן‬ ‫ר‬.‫המחקר‬‫דהרי‬ ‫מר‬ ‫טען‬ ‫כן‬,‫הפרסומים‬ ‫כי‬2 ‫שהיה‬ ‫העובדתי‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫שיקפו‬‫ידוע‬‫שנעשו‬ ‫בעת‬ ‫לו‬.3 4 ‫לדרמן‬ ‫ד"ר‬ ‫של‬ ‫ערעורו‬ ‫במוקד‬–‫הקשר‬ ‫הוכחו‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫הקביעה‬‫לפרסום‬ ‫בקשר‬ ‫הנזק‬ ‫והיקף‬ ‫הסיבתי‬5 ‫נטען‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ,‫הברית‬ ‫בארצות‬,,‫נוסף‬ ‫מפרסום‬ ‫דינו‬ ‫בפסק‬ ‫התעלם‬ ‫קמא‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫כי‬6 ‫מיום‬28.4.2015‫כאשר‬ ,‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫הוצאת‬ ‫לדרמן‬ ‫ד"ר‬ ‫כלפי‬ ‫בוצעה‬ ‫שבו‬ ,,‫חדשים‬ ‫דברים‬ ‫שם‬ ‫נאמרו‬7 ‫ש‬ ,‫ופוגעים‬‫הופנה‬ ‫והפרסום‬ ,‫קודמים‬ ‫בפרסומים‬ ‫אוזכרו‬ ‫לא‬‫לגורמ‬‫שאליהם‬ ‫מהגורמים‬ ‫אחרים‬ ‫ים‬8 ‫הופנו‬.‫פיצוי‬ ‫נפסק‬ ‫בגינם‬ ‫הפרסומים‬9 10 ‫הצדדים‬ ‫טענות‬ ‫את‬ ‫ששקלנו‬ ‫לאחר‬,‫הדיון‬ ‫ובמהלך‬ ‫הטיעון‬ ‫בעיקרי‬ ,‫הטענות‬ ‫בכתבי‬ ‫שפורטו‬ ‫כפי‬11 ‫אנו‬ ‫סבורים‬ ,‫היום‬ ‫בפנינו‬,.‫הערעורים‬ ‫שני‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫נכון‬ ‫כי‬12 13 ‫טענת‬ ‫את‬ ‫בדחותו‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בקביעות‬ ‫להתערב‬ ‫מקום‬ ‫מצאנו‬ ‫לא‬‫גם‬ ‫מה‬ ,‫החסינות‬,‫שלסברתנו‬,14 ‫להמתין‬ ‫ולא‬ ‫שניתנה‬ ‫לאחר‬ ‫החסינות‬ ‫דחיית‬ ‫בדבר‬ ‫ההחלטה‬ ‫על‬ ‫להשיג‬ ‫דהרי‬ ‫מר‬ ‫על‬ ‫בנסיבות‬ ‫היה‬15 ‫משנתיים‬ ‫למעלה‬ ‫של‬ ‫תקופה‬‫כן‬ ‫ולעשות‬.‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫על‬ ‫ערעור‬ ‫במסגרת‬16 ,‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫בחוק‬ ‫ההגנות‬ ‫לגבי‬,‫הרי‬‫בהגנות‬ ‫שמדובר‬ ‫ככל‬‫שבסעיף‬15,‫לחוק‬‫לסברתנו‬,‫עומדות‬ ‫הן‬ ‫אין‬17 ‫דהרי‬ ‫למר‬,‫באשר‬,‫את‬ ‫מבססות‬ ‫קמא‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ ‫שהוכחו‬ ‫הנסיבות‬ ‫ויתר‬ ‫הפרסומים‬ ‫קריאת‬18 ,‫ההגנות‬ ‫את‬ ‫לשלול‬ ‫כדי‬ ‫בכך‬ ‫די‬ .‫לב‬ ‫תום‬ ‫בחוסר‬ ‫פעל‬ ‫כי‬ ‫המסקנה‬‫סעיף‬ ‫שברישת‬ ‫הדרישה‬ ‫נוכח‬1519 .‫הנ"ל‬20 ‫סעיף‬ ‫הוראת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הנטענת‬ ‫ההגנה‬ ‫לעניין‬13(9‫דהיינו‬ ,),‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫נעשה‬ ‫שהפרסום‬‫של‬ ‫הוראה‬ ‫פי‬ ‫ועל‬21 ‫מ‬ ‫רשות‬‫ברשויות‬ ‫נבחרים‬ ‫של‬ ‫עניינים‬ ‫לניגוד‬ ‫לוועדה‬ ‫לדרמן‬ ‫ד"ר‬ ‫נגדו‬ ‫שהגיש‬ ‫לתלונה‬ ‫במענה‬ ‫וסמכת‬22 ‫הרי‬ ,‫המקומיות‬,‫בכך‬ ‫שדי‬‫שהם‬ ,‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ‫מלבד‬ ‫נוספים‬ ‫לגורמים‬ ‫גם‬ ‫נשלחו‬–‫שאינם‬ ‫גורמים‬23 ‫קשורים‬,‫הדברים‬ ‫פני‬ ‫על‬,‫שלח‬ ‫דהרי‬ ‫מר‬ .‫ההגנה‬ ‫את‬ ‫לשלול‬ ‫כדי‬ ,‫הוועדה‬ ‫לעבודת‬‫גם‬ ‫המכתבים‬ ‫את‬24 .‫בעירייה‬ ‫ולגורמים‬ ‫המשטרה‬ ‫למפכ"ל‬ ,‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫ליועץ‬ ,‫פנים‬ ‫לבטחון‬ ‫לשר‬ ,‫המשפטים‬ ‫לשר‬25 ‫מעידים‬ ‫המשטרה‬ ‫ולמפכ"ל‬ ‫פנים‬ ‫לבטחון‬ ‫לשר‬ ‫הפרסומים‬ ‫שיגור‬ ‫כי‬ ‫לדרמן‬ ‫ד"ר‬ ‫בטענת‬ ‫ממש‬ ‫יש‬,‫על‬26 ‫הדברים‬ ‫פני‬,‫המערערת‬ ‫רעיית‬ ‫בהיות‬ ,‫וברעייתו‬ ‫לדרמן‬ ‫בד"ר‬ ‫לפגוע‬ ‫כוונה‬ ‫על‬‫מ‬ ‫קצינת‬.‫שטרה‬27 28 ‫דהרי‬ ‫מר‬ ‫לטענות‬ ‫אשר‬‫בארץ‬ ‫הפרסומים‬ ‫בגין‬ ‫בפיצויים‬ ‫לחייבו‬ ‫מקום‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫כי‬,‫בית‬ ‫קביעת‬ ‫נוכח‬29 ‫קמא‬ ‫המשפט‬,‫לתביעה‬ ‫צד‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫אשר‬ ,‫לדרמן‬ ‫ד"ר‬ ‫של‬ ‫רעייתו‬ ‫הייתה‬ ‫בהם‬ ‫שהוכפשה‬ ‫מי‬ ‫כי‬–30 ‫ברור‬ ‫אמנם‬‫ש‬‫צד‬ ‫אינו‬ ‫הזוג‬ ‫בן‬ ‫כאשר‬ ,‫זוגו‬ ‫בן‬ ‫הכפשת‬ ‫בשל‬ ‫אך‬ ‫אדם‬ ‫לזכות‬ ‫פיצוי‬ ‫לפסוק‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬31 ,‫ואולם‬ .‫להליך‬‫מעלה‬ ,‫עצמם‬ ‫הפרסומים‬ ‫קריאת‬,‫לדרמן‬ ‫ד"ר‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫בגדרם‬ ‫הוצאה‬ ‫כי‬32 .‫זו‬ ‫בנקודה‬ ‫להתערב‬ ‫מקום‬ ‫כל‬ ‫אין‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ,‫רעייתו‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ,‫עצמו‬‫נכתב‬ ,‫למשל‬ ‫כך‬,‫לדרמן‬ ‫ד"ר‬ ‫כי‬33 ‫כספי‬ ‫תמיכות‬ ‫קיבל‬‫סעיף‬ '‫(ר‬ ‫לדין‬ ‫בניגוד‬ ‫הנראה‬ ‫ככל‬ ‫ובחו"ל‬ ‫בארץ‬ ‫וציבוריים‬ ‫ממשלתיים‬ ‫מגופים‬ ‫ות‬34
  3. 3. ‫שבע‬ ‫בבאר‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫ע"א‬47486-03-19‫לדרמן‬ '‫נ‬ ‫דהרי‬ 3‫מתוך‬3 8‫מיום‬ ‫למכתב‬15.9.2011.)‫נכונה‬ ‫כי‬ ‫גם‬ ‫מה‬ ,‫אלה‬ ‫פרסומים‬ ‫בגין‬ ‫הפיצוי‬ ‫בפסיקת‬ ‫להתערב‬ ‫מקום‬ ‫אין‬1 ‫הטענה‬‫ש‬‫משנת‬ ‫נוסף‬ ‫בפרסום‬ ‫גם‬ ‫לדרמן‬ ‫ד"ר‬ ‫נגד‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫הוצאה‬2015‫מפורשות‬ ‫אוזכר‬ ‫שלא‬ ,2 .‫הדין‬ ‫בפסק‬‫נציי‬‫ן‬,"‫ד‬ ‫לזכות‬ ‫לפסוק‬ ‫מצאנו‬ ‫לא‬ ‫כי‬‫פרסום‬ ‫בשל‬ ‫נוסף‬ ‫פיצוי‬ ‫לדרמן‬ ‫ר‬‫זה‬,‫שכן‬,‫הפיצוי‬3 .‫בגינם‬ ‫לדרמן‬ ‫בד"ר‬ ‫ולפגיעה‬ ‫כולם‬ ‫לפרסומים‬ ‫ביחס‬ ‫הנסיבות‬ ‫את‬ ‫לדעתנו‬ ‫הולם‬ ‫שנפסק‬ ‫הכולל‬4 5 ‫הקביעה‬ ‫נוכח‬ ,‫בהם‬ ‫להתערב‬ ‫ראינו‬ ‫שלא‬ ‫הרי‬ ,‫בארה"ב‬ ‫הפרסומים‬ ‫בגין‬ ‫הפיצוי‬ ‫לפסיקת‬ ‫אשר‬6 ‫לסבר‬ ‫והנכונה‬ ‫המבוססת‬‫תנו‬,‫הדין‬ ‫בפסק‬,‫כי‬‫אלה‬,‫שני‬ ‫מצד‬ .‫לדרמן‬ ‫בד"ר‬ ‫לפגוע‬ ‫במטרה‬ ‫נעשו‬7 ‫סבורים‬‫אנו‬‫ש‬‫לסברתנו‬ ‫נכונה‬ ‫שכן‬ ,‫אלה‬ ‫לפרסומים‬ ‫ביחס‬ ‫לדרמן‬ ‫ד"ר‬ ‫של‬ ‫ערעורו‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫אין‬8 ‫בין‬ ‫הסיבתי‬ ‫הקשר‬ ‫להוכחת‬ ‫מספקת‬ ‫ראייתית‬ ‫תשתית‬ ‫לפניו‬ ‫הונחה‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫קמא‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫קביעת‬9 ‫הכס‬ ‫הנזקים‬ ‫לבין‬ ‫האמורים‬ ‫הפרסומים‬.‫זה‬ ‫בהקשר‬ ‫לדרמן‬ ‫ד"ר‬ ‫טען‬ ‫להם‬ ‫פיים‬10 11 ‫מצאנו‬ ‫לא‬ ‫וכאשר‬ ,‫אלה‬ ‫להערות‬ ‫בכפוף‬‫ביתר‬‫קביעותיו‬‫עובדתי‬ ‫טעות‬ ‫קמא‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬‫או‬ ‫ת‬12 ,‫בחוק‬ ‫טעות‬ ‫או‬ ‫משפטית‬‫קובעים‬,‫הערעורים‬ ‫בשני‬ ‫הנטענות‬ ‫הטענות‬ ‫יתר‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫אנו‬13 ‫תקנה‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬460‫התשמ"ד‬ ,‫האזרחי‬ ‫הדין‬ ‫סדר‬ ‫לתקנות‬ )‫(ב‬-1984.14 15 16 .‫איפוא‬ ‫נדחים‬ ‫הערעורים‬ ‫שני‬17 18 ‫התוצאה‬ ‫נוכח‬–.‫להוצאות‬ ‫צו‬ ‫אין‬19 20 .‫כוחם‬ ‫באי‬ ‫באמצעות‬ ‫להם‬ ‫יושבו‬ ‫הצדדים‬ ‫שני‬ ‫שהפקידו‬ ‫הערבונות‬21 22 23 ,‫היום‬ ‫ניתן‬‫תשע"ט‬ ‫סיוון‬ '‫ל‬,03‫יולי‬2019.‫הצדדים‬ ‫בהעדר‬ ,24 25 ‫שופט‬ ,‫ואגו‬ ‫אריאל‬ ‫אב"ד‬ ‫שופט‬ ,‫גדעון‬ ‫גד‬‫שופטת‬ ,‫לוין‬ ‫גאולה‬ 26 27 28

×