Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

תנועת חזון נגד עיריית ירושלים

73 views

Published on

בג"ץ

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

תנועת חזון נגד עיריית ירושלים

  1. 1. ‫לצדק‬ ‫גבוה‬ ‫משפט‬ ‫כבית‬ ‫בשבתו‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ 3801/19 ‫בג"ץ‬ ‫עמית‬ '‫י‬ ‫השופט‬ ‫כבוד‬ :‫לפני‬ "‫"חזון‬ ‫תנועת‬ :‫העותרת‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫נ‬ ‫ירושלים‬ ‫עיריית‬ .1 :‫המשיבים‬ ‫בע"מ‬ ‫חוצות‬ ‫זוהר‬ .2 ‫ביניים‬ ‫צו‬ ‫למתן‬ ‫בקשה‬ ‫פולסקי‬ ‫משה‬ ‫עו"ד‬ :‫העותרת‬ ‫בשם‬ ‫ה‬‫ט‬‫ל‬‫ח‬‫ה‬ .‫הלילה‬ ‫וכל‬ ‫היום‬ ‫כל‬ ‫עותרים‬ ‫הפקדתי‬ ‫ירושלים‬ ‫חומותיך‬ ‫על‬ ‫כוח‬ ‫שבא‬ ‫לאחר‬ ,‫בלילה‬ 01:00 ‫לשעה‬ ‫בסמוך‬ ‫הוגשה‬ ‫שבפני‬ ‫והבקשה‬ ‫העתירה‬ .1 ‫בהולה‬ ‫בקשה‬ ‫שבאמתחתו‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫ועמד‬ ,‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫דלתו‬ ‫על‬ ‫התדפק‬ ‫העותרת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫העתירה‬ ‫אלי‬ ‫הועברה‬ ,‫משכך‬ .‫בבקשה‬ ‫דחוף‬ ‫דיון‬ ‫לקיום‬ ‫ובקשה‬ ‫מניעה‬ ‫צו‬ ‫למתן‬ ‫השחר‬ ‫ברכת‬ ‫את‬ ‫להקדים‬ ‫העותרת‬ ‫אותי‬ ‫זיכתה‬ ‫ובכך‬ ,‫זה‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫הראשית‬ ‫המזכירה‬ ."‫מעפעפי‬ ‫ותנומה‬ ‫מעיני‬ ‫שינה‬ ‫"המעביר‬ ‫חוצות‬ ‫לפרסום‬ ‫בכירה‬ ‫מחלקה‬ ‫מנהלת‬ ‫כי‬ ‫נטען‬ ‫מניעה‬ ‫צו‬ ‫למתן‬ ‫ובבקשה‬ ‫בעתירה‬ .2 ‫פרסום‬ ‫שלטי‬ ‫שעות‬ 6 ‫תוך‬ ‫להסיר‬ 2 ‫למשיבה‬ ‫הורתה‬ (1 ‫המשיבה‬ ‫)היא‬ ‫ירושלים‬ ‫בעיריית‬ :‫כלהלן‬ ‫הכיתוב‬ ‫את‬ ‫שמכילות‬ ,‫העותרת‬ ‫מטעם‬ ‫ירושלים‬ ‫העיר‬ ‫ברחבי‬ ‫שנתלו‬ ."‫נורמלי‬ ‫להיות‬ ‫האומץ‬ .‫ואמא=משפחה‬ ‫"אבא‬ ‫להיות‬ ‫היו‬ ‫שאמורות‬ ‫מודעות‬ 85-‫ב‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫ומהבקשה‬ ‫מהעתירה‬ .4.6.2019 ‫מיום‬ ‫החל‬ ,‫ימים‬ 10 ‫למשך‬ 2 ‫המשיבה‬ ‫עם‬ ‫שנכרת‬ ‫הסכם‬ ‫באמצעות‬ ‫מפורסמות‬ ‫ככל‬ ‫קשור‬ ‫הנוכחי‬ ‫בעיתוי‬ ‫המודעות‬ ‫פרסום‬ ,‫בעתירה‬ ‫במפורש‬ ‫נאמר‬ ‫לא‬ ‫שהדבר‬ ‫הגם‬ .‫בירושלים‬ (6.6.2019) ‫מחר‬ ‫להתקיים‬ ‫שאמור‬ ‫הגאווה‬ ‫למצעד‬ ‫הנראה‬
  2. 2. ‫ובכניסה‬ ‫בשירותים‬ ,‫במוצרים‬ ‫הפליה‬ ‫איסור‬ ‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫טענה‬ ‫העותרת‬ ‫היה‬ (‫הפלייה‬ ‫איסור‬ ‫חוק‬ :‫)להלן‬ 2000-‫התשס"א‬ ,‫ציבוריים‬ ‫ולמקומות‬ ‫בידור‬ ‫למקומות‬ ‫בלתי‬ ‫בהנחייה‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫אפוא‬ ‫נטען‬ .‫הנ"ל‬ ‫הפרסום‬ ‫את‬ ‫לפרסם‬ ‫לסרב‬ ‫לעירייה‬ ‫אסור‬ .‫העותרת‬ ‫של‬ ‫והחוקתיות‬ ‫הקנייניות‬ ‫בזכויותיה‬ ‫הפוגעת‬ ,‫חמורה‬ ‫בהפליה‬ ‫הנגועה‬ ,‫חוקית‬ .‫בתגובה‬ ‫צורך‬ ‫ללא‬ ‫להידחות‬ ‫מניעה‬ ‫לצו‬ ‫הבקשה‬ ‫דין‬ .3 ‫עזר‬ ‫חוק‬ ‫מכוח‬ ‫פועלת‬ ‫העירייה‬ ‫כי‬ ‫להניח‬ ‫יש‬ .‫חלופי‬ ‫סעד‬ ‫לעותרת‬ ‫עומד‬ ,‫פניו‬ ‫על‬ ‫את‬ ‫ואפנה‬ ,‫האזרחי‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ ‫דא‬ ‫כגון‬ ‫עניינים‬ ‫נדונו‬ ‫דנא‬ ‫מקדמת‬ ‫ועוד‬ ,‫עירוני‬ ‫נצרת‬ ‫עיריית‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬ ‫קבלנים‬ ‫מהנדסים‬ ‫ראם‬ 105/92 ‫בע"א‬ ‫הידוע‬ ‫הדין‬ ‫לפסק‬ ‫העותרת‬ ‫לעניינים‬ ‫משפט‬ ‫לסעיף‬ ‫בתי‬ ‫חוק‬ ‫נחקק‬ ‫לביני‬ ‫ביני‬ .(1993) 189 (5)‫מז‬ ‫פ"ד‬ ,‫עילית‬ .‫לחוק‬ ‫הראשונה‬ ‫לתוספת‬ (‫8)א‬ ‫לסעיף‬ ‫העותרת‬ ‫את‬ ‫ואפנה‬ ,2000-‫התש"ס‬ ,‫מינהליים‬ ‫בשעה‬ ‫שנשלח‬ ‫מכתב‬ ‫מצורף‬ ‫לעתירה‬ .‫הליכים‬ ‫מיצתה‬ ‫לא‬ ‫העותרת‬ ,‫פניו‬ ‫על‬ ‫להימנע‬ ‫דרישה‬ ‫ובה‬ ‫ירושלים‬ ‫בעיריית‬ ‫חוצות‬ ‫לפרסום‬ ‫בכירה‬ ‫מחלקה‬ ‫למנהלת‬ 22:10 ‫על‬ ‫להתדפק‬ ‫שאצה-רצה‬ ‫לפני‬ ‫שעות‬ ‫שלוש‬ ‫המתינה‬ ‫לא‬ ‫אף‬ ‫העותרת‬ .‫המודעות‬ ‫מהסרת‬ .‫לילה‬ ‫באישון‬ ‫זה‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫דלתו‬ ,‫בעתירתה‬ ‫העותרת‬ ‫תזכה‬ ‫אם‬ .‫בהולות‬ ‫כה‬ ‫והבקשה‬ ‫העתירה‬ ‫אם‬ ‫ספק‬ ,‫פניו‬ ‫על‬ .‫ימים‬ ‫במספר‬ ‫נדחה‬ ‫במועד‬ ‫גם‬ ‫המודעות‬ ‫את‬ ‫לפרסם‬ ‫יהיה‬ ‫שניתן‬ ‫הרי‬ ‫לגוף‬ ‫טענה‬ ‫לכל‬ ‫נדרש‬ ‫איני‬ ‫ממילא‬ ,‫אלה‬ ‫בנסיבות‬ .‫נדחית‬ ‫הבקשה‬ ‫כן‬ ‫על‬ ‫אשר‬ .4 .‫הדברים‬ .₪ 2,500 ‫בסך‬ ‫המדינה‬ ‫אוצר‬ ‫לטובת‬ ‫בהוצאות‬ ‫תישא‬ ‫העותרת‬ ,‫העניין‬ ‫בנסיבות‬ ‫את‬ ‫למחוק‬ ‫מבקשת‬ ‫או‬ ‫עתירתה‬ ‫על‬ ‫עומדת‬ ‫היא‬ ‫אם‬ ‫ימים‬ 7 ‫תוך‬ ‫תודיע‬ ‫העותרת‬ .5 .‫עתירתה‬ .(5.6.2019) ‫התשע"ט‬ ‫בסיון‬ '‫ב‬ ,‫היום‬ ‫ניתנה‬ ‫ט‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ש‬ _________________________ ‫עכב‬ 19038010_E01.docx http://supreme.court.gov.il ,‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ; 077-2703333 '‫טל‬ ,‫מידע‬ ‫מרכז‬ 2

×