Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫לצדק‬ ‫גבוה‬ ‫משפט‬ ‫כבית‬ ‫בשבתו‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬
‫בג"ץ‬1416/19
‫בג"ץ‬1498/19
‫ל‬:‫פני‬‫סולברג‬ '‫נ‬ ‫השופט‬ ‫כב...
2
2.‫בבג"ץ‬ ‫העותרת‬1416/19:‫(להלן‬ ‫תושביה‬ ‫למען‬ ‫הרצליה‬ ‫עמותת‬ ,‫העמותה‬,)
‫במ‬ ‫דומה‬ ‫עתירה‬ ‫לאחרונה‬ ‫הגישה‬‫בג"...
3
‫מקום‬ ‫שהיה‬ ‫אפשר‬ ,‫ברגיל‬ .‫ביניים‬ ‫צו‬‫בנדון‬ ‫הליכוד‬ ‫תנועת‬ ‫של‬ ‫עמידתה‬ ‫זכות‬ ‫בשאלת‬ ‫לדון‬
‫המבוקש‬ ‫ולסעד...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

העתירה הדחופה של תנועת הליכוד, בדרישה לדחות את פרסום החלטותיו של היועץ המשפטי לממשלה בעניין תיקי ראש הממשלה

34 views

Published on

בג"ץ

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

העתירה הדחופה של תנועת הליכוד, בדרישה לדחות את פרסום החלטותיו של היועץ המשפטי לממשלה בעניין תיקי ראש הממשלה

  1. 1. ‫לצדק‬ ‫גבוה‬ ‫משפט‬ ‫כבית‬ ‫בשבתו‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ ‫בג"ץ‬1416/19 ‫בג"ץ‬1498/19 ‫ל‬:‫פני‬‫סולברג‬ '‫נ‬ ‫השופט‬ ‫כבוד‬ ‫מזוז‬ '‫מ‬ ‫השופט‬ ‫כבוד‬ ‫שטיין‬ '‫א‬ ‫השופט‬ ‫כבוד‬ ‫העותר‬‫בבג"ץ‬ ‫ת‬1416/19:‫תושביה‬ ‫למען‬ ‫הרצליה‬ ‫עמותת‬ ‫העותר‬‫בבג"ץ‬1498/19:‫פוקס‬ ‫יוסי‬ ‫עו"ד‬ ‫כעותרת‬ ‫להצטרף‬ ‫המבקשת‬ ‫בבג"ץ‬1498/19: ‫הליכוד‬–‫ליברלית‬ ‫לאומית‬ ‫תנועה‬ ‫נ‬‫ג‬‫ד‬ ‫המשיבים‬‫בבג"ץ‬1416/19:1‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ . 2‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫ראש‬ . ‫בבג"ץ‬ ‫המשיב‬1498/19:‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫עתיר‬‫ות‬‫על‬ ‫צו‬ ‫למתן‬-‫תנאי‬‫ו‬‫בקשות‬‫ביניים‬ ‫לצו‬ ‫העותר‬ ‫בשם‬‫ת‬‫בבג"ץ‬ 1416/19: ‫עו"ד‬‫המפל‬ ‫עמית‬ ‫בבג"ץ‬ ‫העותר‬ ‫בשם‬1498/19:‫בעצמו‬ ‫להצטרף‬ ‫המבקשת‬ ‫בשם‬ ‫בבג"ץ‬ ‫כעותרת‬1498/19: ‫הלוי‬ ‫אבי‬ ‫עו"ד‬ ‫ק‬‫פס‬-‫ין‬‫ד‬ ‫סולברג‬ '‫נ‬ ‫השופט‬: 1.‫בבג"ץ‬ ‫העותרת‬1416/19‫בבג"ץ‬ ‫והעותר‬ )‫תושביה‬ ‫למען‬ ‫הרצליה‬ ‫(עמותת‬ 1498/19‫לבית‬ ‫עתרו‬ )‫פוקס‬ ‫יוסי‬ ‫(עו"ד‬:‫לעתור‬ ‫ושבו‬ ,‫נדחו‬ ,‫האחרונה‬ ‫בעת‬ ‫זה‬ ‫משפט‬ ‫על‬ ‫צו‬ ‫למתן‬ ‫עתירות‬ ‫שתי‬-‫ביניים‬ ‫צו‬ ‫למתן‬ ‫בקשות‬ ‫ובצדן‬ ,‫תנאי‬–‫ימנע‬ ‫לא‬ ‫מדוע‬‫היועץ‬ ‫לתיקי‬ ‫ביחס‬ ‫עקרונית‬ ‫החלטה‬ ‫מקבלת‬ ‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬‫ממשלת‬ ‫ראש‬ ‫של‬ ‫החקירה‬ ‫להתק‬ ‫העתידות‬ ‫הבחירות‬ ‫לאחר‬ ‫עד‬ ,‫נתניהו‬ ‫בנימין‬ ‫מר‬ ,‫ישראל‬‫ביום‬ ‫יים‬9.4.2019‫מטעמי‬ . ‫יעילות‬‫החלטתי‬,‫הדוחק‬ ‫הזמנים‬ ‫בסד‬ ,.‫העתירות‬ ‫בשתי‬ ‫אחד‬ ‫דין‬ ‫פסק‬ ‫ליתן‬
  2. 2. 2 2.‫בבג"ץ‬ ‫העותרת‬1416/19:‫(להלן‬ ‫תושביה‬ ‫למען‬ ‫הרצליה‬ ‫עמותת‬ ,‫העמותה‬,) ‫במ‬ ‫דומה‬ ‫עתירה‬ ‫לאחרונה‬ ‫הגישה‬‫בג"ץ‬ ‫סגרת‬355/19‫ביום‬ .15.1.2019‫העתירה‬ ‫נדחתה‬ ‫אי‬ ‫מחמת‬ ‫הסף‬ ‫על‬-‫בבג"ץ‬ ‫העותר‬ .‫עמידתה‬ ‫לזכות‬ ‫באשר‬ ‫ספקות‬ ‫ולנוכח‬ ,‫הליכים‬ ‫מיצוי‬ 1498/19‫בג"ץ‬ ‫במסגרת‬ ‫דומה‬ ‫עתירה‬ ‫הוא‬ ‫אף‬ ‫הגיש‬ ,‫פוקס‬ ‫יוסי‬ ‫עו"ד‬ ,837/19‫ביום‬ . 4.2.2019.‫עמידה‬ ‫זכות‬ ‫העדר‬ ‫מחמת‬ ,‫הסף‬ ‫על‬ ‫העתירה‬ ‫נדחתה‬ 3.‫לזכות‬ ‫אשר‬ .‫כדבעי‬ ‫הליכים‬ ‫מיצתה‬ ‫כי‬ ,‫העמותה‬ ‫טוענת‬ ‫הנוכחית‬ ‫בעתירתה‬ ‫העמידה‬'‫'שופר‬ ‫אלא‬ ‫אינה‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ,‫טענה‬–‫וטיעוניו‬ ‫עמדתו‬ ‫את‬ ‫ומבטאת‬ ‫הולמת‬ ‫עתירתה‬ ‫רחשי‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫שונים‬ ‫בפרסומים‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫משתקפים‬ ‫שהללו‬ ‫כפי‬ ,‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫של‬ ‫פוקס‬ ‫עו"ד‬ .‫הישראלי‬ ‫בציבור‬ ‫רבים‬ ‫קהלים‬ ‫של‬ ‫לבם‬‫כי‬ ,‫טען‬ ‫מצדו‬,‫לביני‬ ‫ביני‬‫עתירתו‬ ‫בין‬ ,‫לשיטתו‬ .‫מהותי‬ ‫שינוי‬ ‫חל‬ ‫הנוכחית‬ ‫לעתירתו‬ ‫הקודמת‬‫מועמדי‬ ‫רשימות‬ ‫שהוגשו‬ ‫"משעה‬ ‫המרכזית‬ ‫הבחירות‬ ‫לוועדת‬ ‫המפלגות‬‫[ביום‬21.2.2019–]'‫ס‬ '‫נ‬,‫מפלגה‬ ‫כל‬‫בוחריה‬ ‫על‬ ‫לאחר‬ ‫לנשיא‬ ‫עליו‬ ‫להמליץ‬ ‫וקוראת‬ ‫הממשלה‬ ‫בראש‬ ‫התומכת‬ ,‫ברשימות‬ ‫שנכללו‬ ‫ונבחריה‬ ,‫תפקידיה‬ ‫מגוון‬ ‫על‬ ‫שתקום‬ ‫בממשלה‬ ‫חלק‬ ‫וליטול‬ ‫הבחירות‬‫ישירה‬ ‫נפגעת‬ ‫הנה‬‫מההחלטה‬ ‫היועץ‬ ‫של‬ ‫הצפויה‬‫העותר‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬'‫היהודי‬ ‫'הבית‬ ‫מפלגת‬ ‫מרכז‬ ‫כחבר‬ ,‫שבחר‬ ‫בגוף‬ ‫החבר‬ , ‫רשימת‬ ‫את‬‫היהוד‬ ‫'הבית‬'‫י‬‫ה‬ ‫לכנסת‬-21"‫(סעיף‬5.)‫במקור‬ ‫ההדגשות‬ ;‫לעתירה‬ ‫.ב‬ 4.‫הקודמת‬ ‫עתירתו‬ ‫דחיית‬ ‫במסגרת‬ ‫שנכתבו‬ ‫דברים‬ .‫הסף‬ ‫על‬ ‫להידחות‬ ‫העתירות‬ ‫דין‬ :‫ותקפים‬ ‫וקיימים‬ ‫שרירים‬ ‫עודם‬ ,‫הסף‬ ‫על‬ ‫פוקס‬ ‫עו"ד‬ ‫של‬‫דרך‬ ,‫ייעתר‬ ‫לא‬ ‫המשפט‬ ‫"בית‬ ‫אשר‬ ‫גוף‬ ‫או‬ ‫אדם‬ ‫מצויים‬ ‫העניין‬ ‫שברקע‬ ‫מקום‬ ‫ציבורית‬ ‫לעתירה‬ ,‫כלל‬‫ישיר‬ ‫באופן‬ ‫נפגעים‬ "‫העתירה‬ ‫מנושא‬‫(בג"ץ‬6972/07‫האוצר‬ ‫שר‬ '‫נ‬ ‫לקסר‬‫פסקה‬ ,24(22.3.2009‫הוא‬ ‫כך‬ .)) .‫הכלל‬ ‫מן‬ ‫לחרוג‬ ‫עילה‬ ‫ואין‬ ,‫בענייננו‬ ‫הדברים‬ ‫מצב‬;‫לה‬ ‫לא‬ ‫ריב‬ ‫על‬ ‫מתעברת‬ ‫העמותה‬ ‫מחרה‬ ‫פוקס‬ ‫ועו"ד‬-‫הישיר‬ ‫הנפגע‬ ‫כאשר‬ ,‫אחריה‬ ‫מחזיק‬–‫הממשלה‬ ‫ראש‬–‫לייצג‬ ‫יכול‬ ‫עניינו‬ ‫את‬-‫במ‬ ‫שלו‬.‫אחר‬ ‫עותר‬ ‫מכל‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ,‫ישרין‬‫הריהו‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ,‫אכן‬‫אישיות‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ .‫ציבורית‬‫לממשלה‬ ‫למשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫החלטת‬–‫לאו‬ ‫אם‬ ‫לדין‬ ‫להעמידו‬ ‫אם‬– ‫נוגעת‬‫ובראשונה‬ ‫בראש‬‫לו‬-‫ככל‬ ,‫עצמו‬‫אדם‬‫בעקיפין‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫לכך‬ ‫נודעת‬‫על‬ ‫השלכה‬ ‫כולו‬ ‫הישראלי‬ ‫הציבור‬.'‫וכלל‬ ‫ופרט‬ ‫כלל‬–‫הפרט‬ ‫כעין‬ ‫אלא‬ ‫דן‬ ‫אתה‬ ‫אי‬'. 5.‫את‬ ‫לפרסם‬ ‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫של‬ ‫בכוונתו‬ ‫כי‬ ‫שנתחוור‬ ‫לאחר‬ ,‫הבוקר‬ ‫לעתירתו‬ ‫כעותרת‬ ‫להצטרף‬ ‫דחופה‬ ‫בקשה‬ ‫הליכוד‬ ‫תנועת‬ ‫הגישה‬ ,‫היום‬ ‫במהלך‬ ‫החלטתו‬ ‫בהיותה‬ ,‫זאת‬ .‫פוקס‬ ‫עו"ד‬ ‫של‬‫ישירה‬ ‫"נפגעת‬‫ומרכזית‬ ‫נוספת‬‫הפוטנציאלית‬ ‫פגיעתה‬ ‫אשר‬ , ‫מפרסום‬‫כיו"ר‬ ‫המשמש‬ ‫נתניהו‬ ‫בנימין‬ ‫מר‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫של‬ ‫לדין‬ ‫העמדה‬ ‫על‬ ‫היועץ‬ ‫החלטת‬ ‫מזו‬ ‫יותר‬ ‫חמורה‬ ,‫לשימוע‬ ‫בכפוף‬ ]...[ )‫לכנסת‬ ‫שלה‬ ‫הנבחרים‬ ‫רשימת‬ ‫בראש‬ ‫(הניצב‬ ‫המבקשת‬ ‫העותר‬ ‫של‬"‫במקור‬ ‫(ההדגשה‬–)'‫ס‬ '‫נ‬.‫הגישה‬ ‫בבד‬ ‫בד‬‫הליכוד‬ ‫תנועת‬‫למתן‬ ‫דחופה‬ ‫בקשה‬
  3. 3. 3 ‫מקום‬ ‫שהיה‬ ‫אפשר‬ ,‫ברגיל‬ .‫ביניים‬ ‫צו‬‫בנדון‬ ‫הליכוד‬ ‫תנועת‬ ‫של‬ ‫עמידתה‬ ‫זכות‬ ‫בשאלת‬ ‫לדון‬ ‫המבוקש‬ ‫ולסעד‬ ‫הנפגע‬ ‫לאינטרס‬ ‫זיקתה‬ .‫דידן‬,.‫דנן‬ ‫העותרים‬ ‫של‬ ‫מזו‬ ‫לכאורה‬ ‫יותר‬ ‫רבה‬ ,‫כזכור‬ .‫בהגשתה‬ ‫הכבד‬ ‫השיהוי‬ ‫לנוכח‬ ,‫להידחות‬ ‫הבקשה‬ ‫דין‬ ,‫העניין‬ ‫בנסיבות‬ ‫אולם‬ ‫עקרונ‬ ‫החלטה‬ ‫לקבל‬ ‫מניעה‬ ‫אין‬ ‫ולפיה‬ ‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫של‬ ‫עמדתו‬‫ביחס‬ ‫ית‬ ‫ביום‬ ‫ברבים‬ ‫פורסמה‬ ,‫הבחירות‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫של‬ ‫החקירה‬ ‫לתיקי‬1.2.2019 ‫המשפ‬ ‫היועץ‬ ‫של‬ ‫הבכיר‬ ‫עוזרו‬ ‫של‬ ‫מכתבו‬ ‫(במסגרת‬,‫לימון‬ ‫גיל‬ ‫ד"ר‬ ‫עו"ד‬ ,‫לממשלה‬ ‫טי‬ ‫אל‬‫בא‬-‫תל‬ ‫נבות‬ ‫עו"ד‬ ,‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫של‬ ‫כוחו‬-‫עו"ד‬ ‫של‬ ‫לעתירתו‬ '‫ג‬ ‫כנספח‬ ‫מצורף‬ ;‫צור‬ ‫עצמאית‬ ‫עתירה‬ ‫הגשת‬ ‫תחת‬ .)‫פוקס‬‫בקשת‬ ‫הליכוד‬ ‫תנועת‬ ‫הגישה‬ ,‫הניתן‬ ‫ככל‬ ‫מוקדם‬ ‫זכות‬ ‫נעדר‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫נקבע‬ ‫כבר‬ ‫לגביו‬ ‫אשר‬ ‫עותר‬ ‫של‬ ,‫קיימת‬ ‫לעתירה‬ '‫'דחופה‬ ‫הצטרפות‬ ‫ה‬ ‫ל'דקה‬ ‫מעבר‬ ‫הרבה‬ ,‫ממש‬ ‫האחרון‬ ‫ברגע‬ ‫זאת‬ ‫וכל‬ ,‫עמידה‬-90‫את‬ ‫לדחות‬ ‫כדי‬ ‫בכך‬ ‫די‬ .' .‫הבקשה‬ 6..‫הסף‬ ‫על‬ ‫אפוא‬ ‫נדחות‬ ‫העתירות‬ ‫נית‬‫ן‬,‫היום‬‫כ‬‫א‬ ‫באדר‬ ‫"ג‬'( ‫התשע"ט‬28.2.2019.) ‫ט‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ש‬‫ט‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ש‬‫ט‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ש‬ _________________________ 19014160_O02.docx‫שצ‬ '‫טל‬ ,‫מידע‬ ‫מרכז‬3333270-077,‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ;lhttp://supreme.court.gov.i

×